6.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/12


SMERNICA KOMISIE 2006/124/ES

z 5. decembra 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/33/EHS o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo, a smernica Rady 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zelenín

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského materiálu a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo (1), a najmä na jej článok 1 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (2), a najmä na jej článok 2 ods. 2 a článok 45,

keďže:

(1)

V smernici 2002/55/ES nie sú zahrnuté všetky rody a druhy zelenín, na ktoré sa vzťahuje smernica 92/33/EHS. Je vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice 2002/55/ES, aby sa uplatňovala na rovnaké rody a druhy ako smernica 92/33/EHS.

(2)

Smernice 2002/55/ES a 92/33/EHS nezahŕňajú Zea mays L. (kukurica siata pukancová alebo cukrová), plodinu, ktorá sa vo veľkej miere pestuje v určitých nových členských štátoch. Je vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti oboch smerníc na Zea mays L. Hoci kukurica vrátane kukurice siatej pukancovej a cukrovej je podľa právnych predpisov týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky zatriedená ako obilie, osivo kukurice siatej cukrovej a pukancovej musí podliehať špecifickým právnym predpisom týkajúcim sa obchodovania s osivom zelenín.

(3)

Vzhľadom na vývoj vedeckých poznatkov sa ukázalo, že viaceré botanické názvy používané v smerniciach 92/33/EHS a 2002/55/ES sú nesprávne alebo je ich autentickosť spochybnená. Tieto názvy by sa mali uviesť do súladu s názvami, ktoré sú medzinárodne bežne akceptované.

(4)

Smernice 92/33/EHS a 2002/55/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Rody a druhy uvedené v prílohe II k smernici 92/33/EHS sa nahrádzajú rodmi a druhmi uvedenými v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Smernica 2002/55/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Rody a druhy uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b) sa nahrádzajú rodmi a druhmi uvedenými v prílohe k tejto smernici.

2.

Bod 3 písm. a) prílohy II sa mení a dopĺňa takto:

a)

V abecednom poradí sa vkladajú tieto položky:

Allium fistulosum

97

0,5

65“,

Allium sativum

97

0,5

65“,

Allium schoenoprasum

97

0,5

65“,

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70“,

Zea mays

98

0,1

85“.

b)

Brassica oleracea (ostatné poddruhy)“ sa nahrádza slovami „Brassica oleracea (iné ako karfiol)“.

c)

Brassica pekinensis“ sa nahrádza slovami „Brassica rapa (kapusta čínska)“.

d)

Brassica rapa“ sa nahrádza slovami „Brassica rapa (okrúhlica)“.

e)

Lycopersicon lycopersicum“ sa nahrádza slovami „Lycopersicon esculentum“.

3.

Bod 2 prílohy III sa mení a dopĺňa takto:

a)

V abecednom poradí sa vkladajú tieto položky:

Allium fistulosum

15“,

Allium sativum

20“,

Allium schoenoprasum

15“,

Rheum rhabarbarum

135“,

Zea mays

1 000“.

b)

Brassica pekinensis“ sa vypúšťa.

c)

Lycopersicon lycopersicum“ sa nahrádza slovami „Lycopersicon esculentum“.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Ustanovenia uplatňujú od 1. júla 2007. Môžu však odložiť do 31. decembra 2009 uplatňovanie ustanovení, pokiaľ ide o úradné prijatie odrôd patriacich k. Allium cepa L. (skupina aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. a Zea mays L.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 5. decembra 2006.

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2005/55/ES (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/117/ES (Ú. v. EÚ L 14, 18.1.2005, s. 18).


PRÍLOHA

Allium cepa L.

Cepa Group

cibuľa a jej varianty

cibuľa kuchynská nakopená

skupina Aggregatum

šalotka

Allium fistulosum L.

cibuľa zimná

Allium porrum L.

pór pestovaný

Allium sativum L.

cesnak kuchynský

Allium schoenoprasum L.

cesnak pažítkový

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

trebuľka voňavá

Apium graveolens L.

zeler voňavý stopkový

zeler voňavý buľvový

Asparagus officinalis L.

asparágus lekársky (špargľa)

Beta vulgaris L.

repa obyčajná vrátane cheltenhamskej

repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)

Brassica oleracea L.

kel kučeravý

karfiol

brokolica

kel ružičkový

kel hlávkový

biela kapusta

červená kapusta

kaleráb

Brassica rapa L.

kapusta čínska

okrúhlica

Capsicum annuum L.

paprika ročná

Cichorium endivia L.

čakanka štrbáková pravá kučeravá

čakanka štrbáková pravá širokolistá

Cichorium intybus L.

čakanka obyčajná

čakanka obyčajná siata listnatá

čakanka obyčajná siata cigóriová

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

dyňa červená

Cucumis melo L.

melón žltý

Cucumis sativus L.

uhorka siata

angúria

Cucurbita maxima Duchesne

tekvica obrovská

Cucurbita pepo L.

tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová

Cynara cardunculus L.

artičoka kardová

artičoka zeleninová

Daucus carota L.

mrkva obyčajná

mrkva kŕmna

Foeniculum vulgare Mill.

fenikel obyčajný

Lactuca sativa L.

šalát siaty

Lycopersicon esculentum Mill.

rajčiak jedlý

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

petržlen záhradný

Phaseolus coccineus L.

fazuľa šarlátová

Phaseolus vulgaris L.

fazuľa záhradná kríčkovitá

fazuľa záhradná tyčová

Pisum sativum L. (partim)

hrach siaty pravý stržňový

hrach siaty pravý lúskavý

hrach siaty pravý cukrový

Raphanus sativus L.

reďkev siata pravá

reďkev siata čierna

Rheum rhabarbarum L.

rebarbora vlnitá

Scorzonera hispanica L.

hadí mor španielsky

Solanum melongena L.

ľuľok baklažánový

Spinacia oleracea L.

špenát siaty

Valerianella locusta (L.) Laterr.

valeriánka poľná

Vicia faba L. (partim)

bôb obyčajný

Zea mays L. (partim)

kukurica siata cukrová

kukurica siata pukancová“