32004D0467Úradný vestník L 160 , 30/04/2004 S. 0001 - 0003


Rozhodnutie Komisie

z 29. apríla 2004,

ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia, ktoré musí Cyprus a Estónsko uplatňovať, pokiaľ ide o spaľovanie alebo zakopanie na mieste živočíšnych vedľajších produktov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002

(Text s významom pre EHP)

(2004/467/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jej článok 2 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho článok 42,

keďže:

(1) Podľa nariadenia (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné pravidlá týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu [1], môžu byť poskytnuté výnimky týkajúce sa likvidácie spaľovaním a zakopávaním na mieste živočíšnych vedľajších výrobkov za obmedzených okolností. Predmetné nariadenie taktiež stanovuje že nemožno poskytnúť žiadnu výnimku vzhľadom na zvieratá, u ktorých je podozrenie, že sú infikované prenosnou spongiformnou encefalopatiou (TSE) alebo u ktorých bola prítomnosť TSE úradne potvrdená.

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 811/2003 z 12. mája 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o zákaz medzidruhovej recyklácie pre ryby, zakopávanie a spaľovanie živočíšnych vedľajších produktov a určité prechodné opatrenia [2], stanovuje vykonávacie predpisy pre výnimky poskytované podľa nariadenia (ES) č. 1774/2002 pre likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov spaľovaním alebo zakopaním na mieste.

(3) Cyprus a Estónsko nebudú mať vhodné funkčné systémy zberu živočíšnych vedľajších produktov do 1. mája 2004, ktoré by týmto dvom členským štátom umožnili dosiahnuť súlad s pravidlami týkajúcimi sa likvidácie živočíšnych vedľajších produktov podľa nariadenia (ES) č. 1774/2002. Preto je potrebné stanoviť prechodné opatrenia, ktoré umožnia Cypru a Estónsku naďalej spaľovať alebo zakopávať živočíšne vedľajšie produkty do 1. januára 2005.

(4) Počas tohto prechodného obdobia musia Cyprus a Estónsko prijať potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozovania zdravia ľudí alebo zvierat a životného prostredia. Preto sa teda musia uplatňovať príslušné vykonávacie predpisy pre výnimky poskytované na základe nariadenia (ES) č. 1774/2002 na likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov spaľovaním alebo zakopávaním na mieste, ako je uvedené v nariadení (ES) č. 811/2003.

(5) Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

ROZHODLA NASLEDOVNE:

Článok 1

1. Odlišne od článku 4 ods. 2, 5 ods. 2 a 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1774/2002 môžu Cyprus a Estónsko, pokiaľ ide o ich vlastné územie, na obdobie do 1. januára 2005 povoliť spaľovanie alebo zakopávanie živočíšnych vedľajších produktov na mieste.

2. Výnimka uvedená v odseku 1 sa nevzťahuje na materiál kategórie 1 uvedený v článku 4 ods. 1 písm. a) bod i).

Článok 2

Cyprus a Estónsko vykonajú pri povoľovaní spaľovania alebo zakopávania na mieste, ako je uvedené v článku 1 tohto nariadenia, všetky potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozenia zdravia ľudí alebo zvierat a životného prostredia v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článkoch 6 a 9 nariadenia (ES) č. 811/2003. O vykonaných opatreniach budú informovať Komisiu do 1. mája 2004.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v závislosti od nadobudnutia platnosti a v deň nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2005.

V Bruseli 29. apríla 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 688/2004 (Ú. v. EÚ L 117, 13.5.2004, s.1).

[2] Ú. v. EÚ L 117, 13.5.2003, s. 14.

--------------------------------------------------