32002R2150Úradný vestník L 332 , 09/12/2002 S. 0001 - 0036


Nariadenie (ES) č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady

z 25. novembra 2002

o štatistike o odpadoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 285,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Spoločenstvo na účely monitorovania vykonávania odpadovej politiky vyžaduje pravidelné štatistiky spoločenstva o vzniku odpadov a hospodárení s odpadmi z podnikateľských činností a domácností. To predstavuje základ monitorovania súladu so zásadami maximalizácie zhodnocovania a bezpečného zneškodňovania odpadov. Štatistické nástroje sú však potrebné aj na posudzovanie súladu so zásadou predchádzania vzniku odpadov a na vytvorenie prepojenia medzi údajmi o vzniku odpadov a globálnymi, národnými a regionálnymi inventúrami využívania zdrojov.

(2) Na zabezpečenie porovnateľnosti výsledkov štatistík o odpadoch je potrebné definovať pojmy pri opise odpadu a odpadového hospodárstva.

(3) Politika spoločenstva v oblasti odpadového hospodárstva viedla k zavedeniu súboru zásad, ktoré majú dodržiavať jednotky, pri ktorých činnosti vzniká odpad a v odpadovom hospodárstve. To si vyžaduje monitorovanie odpadu v rôznych štádiách vzniku odpadového prúdu, jeho zberu, zhodnocovania a zneškodňovania.

(4) Nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 a štatistike spoločenstva [4].

(5) Na zabezpečenie porovnateľných výsledkov by sa mala robiť štatistika odpadu podľa konkrétnej špecifikácie, v príslušnej forme a s pevne stanoveným termínom od konca referenčného roku.

(6) Pretože cieľ navrhovaného opatrenia, ktorým je zriadenie rámca pre tvorbu štatistiky spoločenstva o vzniku, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov, nemôžu členské štáty dostatočne dosiahnuť samy, pretože je potrebné definovať pojmy pri opise odpadov a odpadového hospodárstva s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť štatistík poskytovaných členskými štátmi, a preto je možné dosiahnuť ho ľahšie na úrovni spoločenstva, musí spoločenstvo prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity, ktorý je uvedený v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom proporcionality, ktorý je uvedený v zmienenom článku, toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie cieľa navrhovaného opatrenia.

(7) Členské štáty by mohli potrebovať prechodné obdobie na zavedenie štatistík o odpadoch pre všetky alebo niektoré z ekonomických činností A, B a G až Q z NACE REV 1, ktoré boli zavedené nariadením Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve [5], u ktorých si ich národné štatistické systémy vyžadujú väčšie úpravy.

(8) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [6].

(9) Komisia sa radila s Výborom pre štatistický program,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

1. Cieľom tohto nariadenia je vytvoriť rámec pre vypracovávanie štatistík spoločenstva o vzniku, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov.

2. Členské štáty a Komisia musia v rámci svojich právomocí vypracovávať štatistiky spoločenstva o vzniku, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov, s výnimkou rádioaktívneho odpadu, na ktorý sa už vzťahujú iné právne predpisy.

3. Štatistika musí zahŕňať tieto oblasti:

a) vznik odpadov podľa prílohy I;

b) zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov podľa prílohy II;

c) po pilotných štúdiách podľa článku 5: dovoz a vývoz odpadov, o ktorých sa nezbierajú žiadne údaje podľa nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva [7], v súlade s prílohou III.

4. Pri zostavovaní štatistík sa členské štáty a Komisia musia riadiť štatistickou nomenklatúrou orientovanou najmä na látky, ktorá je uvedené v prílohe III.

5. Komisia vypracuje v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2 tabuľku zhody medzi štatistickou nomenklatúrou prílohy III a katalógom odpadov, ktorý bol zavedený rozhodnutím Komisie 2000/532/ES [8].

Článok 2

Definície

Na účely a v rámci tohto nariadenia:

a) "odpad" znamená akúkoľvek látku alebo predmet, definovaný v článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [9];

b) "oddelene zozbierané zložky odpadu" znamenajú odpad z domácností a podobný odpad, ktorý zozbierali oddelene v homogénnych zložkách verejnoprospešné služby, neziskové organizácie a súkromné podniky pôsobiace v oblasti organizovaného zberu odpadov;

c) "recyklácia" znamená to isté ako v definícii, ktorá je uvedená v článku 3 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov [10];

d) "zhodnocovanie" znamená ktorúkoľvek z činností, ktoré sú uvedené v prílohe II.B. smernice 75/442/EHS;

e) "zneškodňovanie" znamená ktorúkoľvek z činností, ktoré sú uvedené v prílohe II.B. smernice 75/442/EHS;

f) "zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov" znamená zariadenie, ktoré potrebuje povolenie alebo musí byť zaregistrované podľa článkov 9, 10 alebo 11 smernice 75/442/ES;

g) "nebezpečný odpad" znamená ktorýkoľvek odpad, ktorý je definovaný v článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpadoch [11];

h) "odpad, ktorý nie je nebezpečný", znamená odpad, na ktorý sa nevzťahuje písmeno g);

i) "spaľovanie" znamená tepelnú úpravu odpadu v spaľovni, ako je definovaná v článku 3 ods. 4 alebo v zariadení na spoluspaľovanie, ako je definované v článku 3 ods. 5 smernice 2000/76/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov [12];

j) "skládka" znamená miesto na ukladanie odpadov, ako je definované v článku 2 písm. g) smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov [13];

k) "kapacita zariadení na spaľovanie odpadov" znamená maximálnu kapacitu spaľovania odpadov v tonách za rok alebo v gigajouloch;

l) "kapacita zariadení na recykláciu odpadov" znamená maximálnu kapacitu recyklovania odpadov v tonách za rok;

m) "kapacita skládok" znamená zvyšnú kapacitu skládky (na konci referenčného roku pre údaje), ktorá je k dispozícii na zneškodňovanie odpadov v budúcnosti, meraná v kubických metroch;

n) "kapacita iných zariadení na zneškodňovanie odpadov" znamená kapacitu zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorá sa meria v tonách za rok.

Článok 3

Zber údajov

1. Pri splnení podmienok týkajúcich sa kvality a presnosti, ktoré sa majú zadefinovať v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2, členské štáty získavajú údaje potrebné na špecifikáciu charakteristík uvedených v prílohách I a II buď prostredníctvom:

- prieskumov,

- z administratívnych alebo iných zdrojov, ako je napríklad povinnosť podávať správy podľa právnych predpisov spoločenstva o odpadovom hospodárstve,

- postupov štatistických odhadov na základe vzoriek alebo odhadov súvisiacich s odpadmi, alebo

- kombináciou týchto prostriedkov.

Na účely zníženia záťaže musia mať vnútroštátne orgány a Komisia prístup k administratívnym zdrojom údajov tak, aby boli splnené podmienky a obmedzenia stanovené každým členským štátom a Komisiou v rámci ich príslušných právomocí.

2. Na účely zníženia administratívnej záťaže malých podnikov sú z prieskumov vylúčené podniky, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov, pokiaľ sa významnou mierou nepodieľajú na vzniku odpadov.

3. Členské štáty zostavia štatistické výkazy podľa špecifikácií uvedených v prílohách I a II.

4. Výnimka uvedená v odseku 2 musí byť v súlade s cieľmi pokrytia a kvality, ktoré sú uvedené v časti 7 bod 1 príloh I a II.

5. Členské štáty zašlú výsledky, vrátane dôverných údajov, Eurostatu v príslušnom formáte a v stanovenej lehote po skončení príslušných referenčných období, ktoré sú uvedené v prílohách I a II.

6. Spracovanie dôverných údajov a prenos takýchto údajov, ktoré sú uvedené v odseku 5, sa vykoná v súlade s existujúcimi ustanoveniami spoločenstva, ktoré upravujú ochranu dôverných štatistických údajov.

Článok 4

Prechodné obdobie

1. Počas prechodného obdobia môže Komisia na žiadosť členského štátu a v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2 udeliť odchýlky z ustanovení časti 5 príloh I a II. Toto prechodné obdobie nesmie byť dlhšie ako:

a) dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia pre vypracovanie výsledkov týkajúcich sa časti 8 ods. 1 podods.1, bodu 16 (služby) prílohy I a časti 8 ods. 2 prílohy II;

b) tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia pre spracovanie výkazov týkajúcich sa časti 8 ods. 1 podods. 1, bodov 1 (poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo) a 2 (rybolov) prílohy I.

2. Odchýlky uvedené v odseku 1 sa môžu udeliť jednotlivým členským štátom len pre údaje za prvý referenčný rok.

3. Komisia vypracuje program pilotných štúdií o odpadoch z ekonomických činností uvedených v odseku 1 písm. b), ktoré majú vykonať členské štáty. Pilotné štúdie musia byť zamerané na vypracovanie metodiky na pravidelné získavanie údajov, ktorá sa má riadiť zásadami štatistiky spoločenstva, ktoré sú ustanovené v článku 10 nariadenia (ES) č. 322/97.

Komisia bude financovať náklady na vykonanie pilotných štúdií až do výšky 100 %. Na základe záverov pilotných štúdií Komisia prijme potrebné vykonávacie opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.

Článok 5

Dovoz a vývoz odpadov

1. Komisia vypracuje program pilotných štúdií o dovoze a vývoze odpadov, ktoré majú vykonať členské štáty. Pilotné štúdie musia byť zamerané na vypracovanie metodiky na pravidelné získavanie údajov, ktorá sa má riadiť zásadami štatistiky spoločenstva, ktoré sú ustanovené v článku 10 nariadenia (ES) č. 322/97.

2. Program spoločenstva pre pilotné štúdie musí byť v súlade s obsahom príloh I a II, najmä aspekty týkajúce sa rozsahu a pokrytia odpadov, kategórií odpadov na účely klasifikácie odpadov, referenčných rokov a periodicity, berúc do úvahy povinnosti týkajúce sa podávania správ podľa nariadenia (EHS) č. 259/93.

3. Komisia bude financovať náklady na vykonanie pilotných štúdií až do výšky 100 %.

4. Na základe záverov pilotných štúdií bude Komisia informovať Európsky parlament a Radu o možnostiach zostavovania štatistík pre činnosti a charakteristiky, ktorých sa týkajú pilotné štúdie o dovoze a vývoze odpadov. Komisia prijme potrebné vykonávacie opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.

5. Pilotné štúdie sa vykonajú aspoň do troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 6

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2. Ide o opatrenia:

a) na prispôsobenie zberu a štatistického spracovania údajov, ako aj spracovania a prenosu vyhodnotenia, ekonomickému a technickému rozvoju;

b) na úpravu špecifikácií uvedených v prílohách I, II a III;

c) na získanie výsledkov v súlade s článkom 3 ods. 2, 3 a 4, berúc do úvahy štruktúru hospodárstva a technické podmienky v členskom štáte; takéto opatrenia môžu povoliť konkrétnemu členskému štátu, aby nehlásil údaje za určité položky uvedené v špecifikácii za predpokladu, že je dokázané, že ich vplyv na kvalitu štatistiky je obmedzený. Vo všetkých prípadoch, keď sa udelia výnimky, sa uvedie celkové množstvo odpadov za každú položku uvedenú v častiach 2 ods. 1 a 8 ods. 1 prílohy I;

d) na definovanie hodnotiacich kritérií náležitej kvality a obsahu správ o kvalite, ktoré sú uvedené v časti 7 príloh I a II;

e) na stanovenie príslušného formátu na prenos výsledkov členskými štátmi do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;

f) na zostavenie zoznamu pre povoľovanie prechodných období a udeľovanie odchýlok členským štátom, ktoré sú špecifikované v článku 4;

g) na vykonávanie výsledkov pilotných štúdií, ktoré sú špecifikované v článku 4 ods. 3 a článku 5 ods. 1.

Článok 7

Postup výboru

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [14].

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatnia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na tri mesiace.

3. Výbor prijme vlastný rokovací poriadok.

4. Komisia zašle výboru zriadenému podľa smernice 75/442/EHS návrh opatrení, ktoré má v úmysle predložiť Výboru pre štatistický program.

Článok 8

Správa

1. Do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, a potom každé tri roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o štatistikách zostavených podľa tohto nariadenia a najmä o ich kvalite a o záťaži pre podniky.

2. Do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade návrh na zrušenie duplicitných povinností, ktoré sa týkajú podávania správ.

3. Komisia do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku dosiahnutom pri pilotných štúdiách, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 3 a článku 5 ods. 1 V prípade potreby navrhne revízie pilotných štúdii, o ktorých sa rozhodne v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 ods. 2.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. novembra 2002

Za Európsky parlament

Predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

B. Bendtsen

[1] Ú. v. ES C 87, 29.3.1999, s. 22, Ú. v. ES C 180 E, 26.6.2001, s. 202 a zmenený a doplnený návrh z 10. decembra 2001 (v úradnom vestníku zatiaľ neuverejnený).

[2] Ú. v. ES C 329, 17.11.1999, s. 17.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2001 (Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002, s. 32), Spoločná pozícia Rady z 15. apríla 2002 (Ú. v. ES C 145 E, 18.6.2002, s. 85) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2002 (v úradnom vestníku zatiaľ neuverejnené), rozhodnutie Rady zo 14. novembra 2002.

[4] Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1 predstavuje referenčný rámec pre ustanovenia tohto nariadenia.

[5] Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 29/2002 (Ú. v. ES L 6, 10.1.2002, s. 3).

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 (Ú. v. ES L 349, 31.12.2001, s. 1).

[8] Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2001/573/ES (Ú. v. ES L 203, 28.7.2001, s. 18).

[9] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 96/350/ES (Ú. v. ES L 135, 6.6.1996, s. 32).

[10] Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10.

[11] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 94/31/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 28).

[12] Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.

[13] Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.

[14] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

VZNIK ODPADU

ČASŤ 1

Pôsobnosť

Štatistiky sa zostavujú za všetky činnosti klasifikované v častiach A až Q NACE REV 1. Tieto časti zahŕňajú všetky ekonomické činnosti.

Táto príloha taktiež zahŕňa:

a) odpad vznikajúci v domácnostiach;

b) odpad vznikajúci pri zhodnocovaní a/alebo zneškodňovaní.

ČASŤ 2

Kategórie odpadov

1. Vypracúvajú sa štatistiky o týchto kategóriách odpadov:

Súhrnný zoznam |

Položka č. | Európsky katalóg odpadov – Stat/2. verzia | Nebezpečný/ostatný odpad |

Kód | Opis |

1 | 01.1 | použité rozpúšťadlá | ostatný |

2 | 01.1 | použité rozpúšťadlá | nebezpečný |

3 | 01.2 | odpady obsahujúce kyseliny, zásady alebo soli | ostatný |

4 | 01.2 | odpady obsahujúce kyseliny, zásady alebo soli | nebezpečný |

5 | 01.3 | odpadové oleje | ostatný |

6 | 01.3 | odpadové oleje | nebezpečný |

7 | 01.4 | použité chemické katalyzátory | ostatný |

8 | 01.4 | použité chemické katalyzátory | nebezpečný |

9 | 02 | odpady z chemických prípravkov | ostatný |

10 | 02 | odpady z chemických prípravkov | nebezpečný |

11 | 03.1 | chemické usadeniny a zvyšky | ostatný |

12 | 03.1 | chemické usadeniny a zvyšky | nebezpečný |

13 | 03.2 | kaly z priemyselných odpadových vôd | ostatný |

14 | 03.2 | kaly z priemyselných odpadových vôd | nebezpečný |

15 | 05 | odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady | ostatný |

16 | 05 | odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady | nebezpečný |

17 | 06 | kovové odpady | ostatný |

18 | 06 | kovové odpady | nebezpečný |

19 | 07.1 | odpady zo skla | ostatný |

20 | 07.2 | odpady z papiera a lepenky | ostatný |

21 | 07.3 | odpady z gumy | ostatný |

22 | 07.4 | odpady z plastov | ostatný |

23 | 07.5 | odpady z dreva | ostatný |

24 | 07.6 | odpady z textilu | ostatný |

25 | 07.6 | odpady z textilu | nebezpečný |

26 | 08 | vyradené zariadenia | ostatný |

27 | 08 | vyradené zariadenia | nebezpečný |

28 | 08.1 | vyradené vozidlá | ostatný |

29 | 08.41 | odpady z batérií a akumulátorov | ostatný |

30 | 08.41 | odpady z batérií a akumulátorov | nebezpečný |

31 | 09 | živočíšne a rastlinné odpady (okrem živočíšneho odpadu z výroby potravín a z potravinárskych výrobkov a okrem zvieracieho trusu, moču a hnoja) | ostatný |

32 | 09.11 | živočíšny odpad z výroby potravín a z potravinárskych výrobkov | ostatný |

33 | 09.3 | zvierací trus, moč a hnoj | ostatný |

34 | 10.1 | odpady z domácností a im podobné odpady | ostatný |

35 | 10.2 | zmiešané a netriedené materiály | ostatný |

36 | 10.3 | zvyšky z triedenia | ostatný |

37 | 11 | bežné kaly (okrem neznečistených sedimentov z vodných tokov a nádrží) | ostatný |

38 | 11.3 | Neznečistené sedimenty z vodných tokov a nádrží | ostatný |

39 | 12.1 + 12.2+ 12 .3 + 12.5 | minerálne odpady (okrem odpadov zo spaľovania, kontaminovanej zeminy a znečistených sedimentov z vodných tokov a nádrží) | ostatný |

40 | 12.1 + 12.2+ 12 .3 + 12.5 | minerálne odpady (okrem odpadov zo spaľovania, kontaminovanej zeminy a znečistených sedimentov z vodných tokov a nádrží) | nebezpečný |

41 | 12.4 | odpady zo spaľovania | ostatný |

42 | 12.4 | odpady zo spaľovania | nebezpečný |

43 | 12.6 | kontaminovaná zemina a znečistené sedimenty z vodných tokov a nádrží | nebezpečný |

44 | 13 | solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady | ostatný |

45 | 13 | solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady | nebezpečný |

2. V súlade s povinnosťou predkladať správy vyplývajúcou zo smernice 94/62/ES Komisia vypracuje program pilotných štúdií, ktoré členské štáty vykonajú na báze dobrovoľnosti na účely posúdenia relevantnosti zaradenia položiek odpadov z obalov (Európsky katalóg odpadov – Stat 2. verzia) do zoznamu uvedeného v bode 1. Komisia bude financovať náklady na vykonanie týchto pilotných štúdií až do výšky 100 %. Na základe záverov týchto pilotných štúdií Komisia prijme potrebné vykonávacie opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia.

ČASŤ 3

Charakteristiky

1. Charakteristiky pre kategórie odpadov:

Pre každú kategóriu odpadov uvedenú v časti 2 ods. 1 sa zhromaždia údaje o množstve vznikajúceho odpadu.

2. Regionálne charakteristiky:

Počet obyvateľov alebo obydlí, ktorým sú poskytované služby v rámci systému zberu zmiešaného odpadu z domácností alebo podobného odpadu (úroveň NUTS 2).

ČASŤ 4

Štatistická jednotka

1. Štatistická jednotka, ktorá sa má použiť pre všetky kategórie odpadov je 1000 ton (bežného) vlhkého odpadu. Pri kategórii odpadov "kaly" sa uvádza ďalší doplňujúci údaj o sušine.

2. Štatistickou jednotkou pri regionálnych charakteristikách je percentuálna časť populácie alebo obydlí.

ČASŤ 5

Prvý referenčný rok a periodicita

1. Prvý referenčný rok je druhý kalendárny rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

2. Členské štáty poskytnú údaje za každý druhý rok po prvom referenčnom roku.

ČASŤ 6

Zasielanie výsledkov Eurostatu

Výsledky sa zasielajú do 18 mesiacov po skončení referenčného roku.

ČASŤ 7

Správa o rozsahu a kvalite štatistík

1. Pre každú položku, ktorá je uvedená v časti 8 (činnosti a domácnosti), členské štáty uvedú percentuálnu časť, v akej zozbierané štatistické údaje reprezentujú konkrétny odpad príslušnej položky. Minimálna požiadavka krytia sa zadefinuje v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia.

2. Členské štáty každý rok predložia správu o kvalite s uvedením úrovne presnosti zozbieraných údajov. Uvedie sa opis tvorenia odhadov, a agregovania a vylučovania údajov, ako aj spôsobu, akým tieto postupy ovplyvňujú rozdelenie kategórií odpadov, ktoré sú uvedené v časti 2 ods. 1 podľa ekonomických činností a domácnosti, ktoré sú uvedené v časti 8.

3. Komisia zahrnie správy o rozsahu a kvalite do správy ustanovenej v časti 8 tohto nariadenia.

ČASŤ 8

Vypracovanie vyhodnotenia

1. Vyhodnotenie pre charakteristiky uvedené v časti 3 ods. 1 sa zostaví pre:

1.1. tieto časti, oddiely, skupiny a triedy NACE REV 1:

Položka č. | Kód NACE Rev.1.1 | Opis |

1 | A | poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo |

2 | B | rybolov |

3 | C | baníctvo a ťažba kameňa |

4 | DA | výroba potravín, nápojov a tabaku |

5 | DB + DC | výroba textilu a textilných výrobkov + výroba kože a kožených výrobkov |

6 | DD | výroba dreva a výrobkov z dreva |

7 | DE | výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera; výroba a tlač publikácií a tlačovín |

8 | DF | výroba koksu, rafinovaných ropných výrobkov a jadrového paliva |

9 | DG + DH | výroba chemikálií, chemických výrobkov, umelých vlákien + výroba gumy a plastových výrobkov |

10 | DI | výroba iných nekovových minerálnych výrobkov |

11 | DJ | výroba základných kovov a konštrukčných kovových výrobkov |

12 | DK + DL + DEM | výroba strojov a zariadení + výroba elektrických a optických prístrojov + výroba dopravných zariadení |

13 | DN okrem 37 | iná výroba |

14 | E | dodávky elektrickej energie, plynu, pary, teplej vody a vody |

15 | F | stavebníctvo |

16 | G – Q okrem 90 a 51.57 | služby: veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov a osobného tovaru a tovaru pre domácnosti + hotely a reštaurácie + doprava, skladovanie a komunikácie + finančné sprostredkovateľstvo + obchodovanie s nehnuteľnosťami, prenájom a podnikateľské činnosti + verejná správa, obrana a povinné sociálne zabezpečenie + vzdelávanie + zdravotníctvo a sociálne služby + iné spoločenské, sociálne a osobné aktivity + domáce činnosti + zahraničné organizácie a inštitúcie |

17 | 37 | recyklácia |

18 | 51.57 | veľkoobchod s odpadom a so šrotom |

19 | 90 | kanalizácia a likvidácia odpadov, hygienické a podobné činnosti |

1.2. domácnosti

20 | | odpad vznikajúci v domácnostiach |

2. Pri ekonomických činnostiach sú štatistickými jednotkami miestne jednotky alebo jednotky určitých činností, ako sú definované v nariadení Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách pre pozorovanie a analýzu výrobného systému v spoločenstve [1], podľa štatistického systému každého členského štátu.

V správe o kvalite, ktorá sa má predkladať podľa časti 7, sa má uviesť opis, ako vybraná štatistická jednotka ovplyvňuje zoskupenia rozdelenia údajov podľa NACE REV 1.

[1] Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 2. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV

ČASŤ 1

Pôsobnosť

1. Zostavujú sa štatistiky za všetky zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, ktoré vykonávajú ktorúkoľvek z činností uvedených v časti 8 ods. 2 a ktoré patria do niektorej z ekonomických činností alebo sú súčasťou niektorej z ekonomických činností podľa zoskupení NACE REV 1, ktoré sú uvedené v prílohe I, časti 8 ods. 1 podods. 1.

2. Táto príloha sa nevzťahuje na zariadenia, ktorých činnosti spracovania odpadov sú obmedzené na recykláciu odpadov priamo na mieste, kde odpad vzniká.

ČASŤ 2

Kategórie odpadov

Zoznam kategórií odpadov, za ktoré sa majú vypracovávať štatistiky podľa činností zhodnocovania alebo zneškodňovania, ktoré sú uvedené v časti 8 ods. 2:

Spaľovanie |

Položka č. | Európsky katalóg odpadov – Stat 2. verzia | nebezpečný/ostatný odpad |

Kód | Opis |

1 | 01 + 02 + 03 | Chemické odpady okrem odpadových olejov (odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady) | ostatný |

2 | 01 + 02 + 03 | Chemické odpady okrem odpadových olejov (odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady) | nebezpečný |

3 | 01.3 | odpadové oleje | ostatný |

4 | 01.3 | odpadové oleje | nebezpečný |

5 | 05 | odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady | ostatný |

6 | 05 | odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady | nebezpečný |

7 | 10.1 | odpady z domácností a podobné odpady | ostatný |

8 | 10.2 | zmiešané a netriedené materiály | ostatný |

9 | 10.3 | zvyšky z triedenia | ostatný |

10 | 11 | bežné kaly | ostatný |

11 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | iné odpady (odpady z kovov + nekovové odpady + vyradené zariadenia + živočíšny a rastlinný odpad + minerálne odpady + solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady) | ostatný |

12 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | iné odpady (odpady z kovov + nekovové odpady + vyradené zariadenia + živočíšny a rastlinný odpad + minerálne odpady + solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady) | nebezpečný |

Činnosti, ktoré môžu viesť k zhodnocovaniu odpadov (okrem energetického zhodnocovania) |

Položka č. | Európsky katalóg odpadov – Stat 2. verzia | nebezpečný/ostatný odpad |

Kód | Opis |

1 | 01.3 | odpadové oleje | ostatný |

2 | 01.3 | odpadové oleje | nebezpečný |

3 | 06 | kovový odpad | ostatný |

4 | 06 | kovový odpad | nebezpečný |

5 | 07.1 | odpady zo skla | ostatný |

6 | 07.2 | odpady z papiera a lepenky | ostatný |

7 | 07.3 | odpady z gumy | ostatný |

8 | 07.4 | odpady z plastov | ostatný |

9 | 07.5 | odpady z dreva | ostatný |

10 | 07.6 | odpady z textilu | ostatný |

11 | 07.6 | odpady z textilu | nebezpečný |

12 | 09 | živočíšne a rastlinné odpady (okrem živočíšneho odpadu z výroby potravín a z potravinárskych výrobkov a okrem zvieracieho trusu, moču a hnoja) | ostatný |

13 | 09.11 | živočíšny odpad zo spracovania potravín a z potravinárskych výrobkov | ostatný |

14 | 09.3 | zvierací trus, moč a hnoj | ostatný |

15 | 12 | minerálne odpady | ostatný |

16 | 12 | minerálne odpady | nebezpečný |

17 | 01 + 02 + 03+05 + 08 + 10+ 11 + 13 | iné odpady okrem odpadových olejov (odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady + odpady zo zdravotníckej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady + vyradené zariadenia + zmiešané bežné odpady + bežné kaly + solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady) | ostatný |

18 | 01 + 02 + 03+05 + 08 + 10+ 11 + 13 | iné odpady okrem odpadových olejov (odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady + odpady zo zdravotníckej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady + vyradené zariadenia + zmiešané bežné odpady + bežné kaly + solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady) | nebezpečný |

Zneškodňovanie (iná ako spaľovanie) |

Položka č. | Európsky katalóg odpadov – Stat 2. verzia | nebezpečný/ostatný odpad |

Kód | Opis |

1 | 01 + 02 + 03 | chemické odpady okrem odpadových olejov (odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady) | ostatný |

2 | 01 + 02 + 03 | chemické odpady okrem odpadových olejov (odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady) | nebezpečný |

3 | 01.3 | odpadové oleje | ostatný |

4 | 01.3 | odpadové oleje | nebezpečný |

5 | 09 | živočíšne a rastlinné odpady (okrem živočíšneho odpadu z výroby potravín a z potravinárskych výrobkov a okrem zvieracieho trusu, moču a hnoja) | ostatný |

6 | 09.11 | živočíšny odpad z výroby potravín a z potravinárskych výrobkov | ostatný |

7 | 09.3 | zvierací trus, moč a hnoj | ostatný |

8 | 10.1 | odpady z domácností a podobné odpady | ostatný |

9 | 10.2 | zmiešané a netriedené materiály | ostatný |

10 | 10.3 | zvyšky z triedenia | ostatný |

11 | 11 | bežné kaly | ostatný |

12 | 12 | minerálne odpady | ostatný |

13 | 12 | minerálne odpady | nebezpečný |

14 | 05 + 06 + 07+08 + 13 | iné odpady (odpady zo zdravotníckej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady + kovové odpady + nekovové odpady + vyradené zariadenia + solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady) | ostatný |

15 | 05 + 06 + 07+08 + 13 | iné odpady (odpady zo zdravotníckej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady + kovové odpady + nekovové odpady + vyradené zariadenia + solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady) | nebezpečný |

ČASŤ 3

Charakteristiky

Charakteristiky, za ktoré sa majú vypracovávať štatistiky o činnostiach zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, ktoré sú uvedené v časti 8 ods. 2, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Počet a kapacita prevádzok na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v regióne |

Položka č. | Opis |

1 | Počet prevádzkových zariadení; úroveň NUTS 2 |

2 | Kapacita v jednotkách podľa prevádzok, úroveň NUTS 2 |

Odpady spracované v jednej prevádzke na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov vrátane dovozu

3 | Celkové množstvá spracovaného odpadu podľa kategórií odpadov rozdelených podľa prevádzok, ktoré sú uvedené v časti 2, okrem recyklácie odpadu priamo na mieste, kde odpad vzniká, úroveň NUTS 1. |

ČASŤ 4

Štatistická jednotka

Štatistická jednotka, ktorá sa má použiť pre všetky kategórie odpadov je 1000 ton (bežného) vlhkého odpadu. Pri kategórii odpadov "kaly" sa uvádza ďalší doplňujúci údaj o sušine.

ČASŤ 5

Prvý referenčný rok a periodicita

1. Prvý referenčný rok je druhý kalendárny rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

2. Po prvom referenčnom roku musia členské štáty poskytnúť údaje za každý druhý rok za zariadenia, ktoré sú uvedené v časti 8 ods. 2

ČASŤ 6

Zasielanie výsledkov Eurostatu

Výsledky sa zasielajú do 18 mesiacov po skončení referenčného roku.

ČASŤ 7

Správa o rozsahu a kvalite štatistík

1. Pre každú charakteristiku uvedenú v časti 3 a pre každý druh činnosti uvedený v časti 8 ods. 2 členské štáty uvedú percentuálne nakoľko zostavená štatistika reprezentuje celkové množstvo odpadu príslušnej položky. Minimálna požiadavka krytia sa zadefinuje v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia.

2. Pre charakteristiky uvedené v časti 3 členské štáty predložia správu o kvalite, v ktorej uvedú úroveň presnosti zozbieraných údajov.

3. Komisia zahrnie správy o rozsahu a kvalite do správy uvedenej v časti 8 tohto nariadenia.

ČASŤ 8

Vypracovanie vyhodnotenia

1. Vyhodnotenie sa vypracuje za každú položku druhov činností uvedených v časti 8 ods. 2 podľa charakteristík, ktoré sú uvedené v časti 3.

2. Zoznam činností na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov; kódy zodpovedajú kódom, ktoré sú uvedené v prílohách smernice 75/442/EHS.

Položka č. | kód | Typy činností zhodnocovania a zneškodňovania odpadov |

Spaľovanie

1 | R1 | Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom |

2 | D10 | Spaľovanie na pevnine |

Činnosti, ktoré môžu viesť k zhodnocovaniu odpadov (okrem energetického zhodnocovania)

3 | R2 + | Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel |

R3 + | Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) |

R4 + | Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a zlúčenín kovov |

R5 + | Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov |

R6 + | Regenerácia kyselín alebo zásad |

R7 + | Spätné získavanie komponentov, ktoré sa používajú pri odstraňovaní znečistenia |

R8 + | Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov |

R9 + | Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie |

R10 + | Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia |

R11 | Využitie odpadov získaných z ktorejkoľvek z činností označených R1 až R10 |

Zneškodňovanie

4 | D1 + | Ukladanie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov, atď.) |

D3 + | Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk, atď.) |

D4 + | Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.) |

D5 + | Špeciálne vybudovaná skládka (napr. umiestnenie do samostatných kaziet s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.) |

D12 | Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach, atď.) |

5 | D2 + | Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.) |

D6 + | Vypúšťanie a vyhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov |

D7 | Vypúšťanie a vyhadzovanie do morí a oceánov, vrátane uloženia na morské dno |

3. Komisia vypracuje program pilotných štúdií, ktoré členské štáty vykonajú na báze dobrovoľnosti. Pilotné štúdie budú zamerané na posúdenie relevantnosti a možnosti získania údajov o množstvách odpadov podmienených prípravnými činnosťami, ktoré sú definované v prílohách II.A. a II.B. smernice 75/442/EHS. Komisia bude financovať náklady na vykonanie týchto pilotných štúdií do výšky 100 %. Na základe záverov týchto pilotných štúdií Komisia prijme potrebné vykonávacie opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia.

4. Štatistické jednotky sú miestne jednotky alebo jednotky určitých druhov činností, ako sú definované v nariadení (EHS) č. 696/93 podľa štatistického systému každého členského štátu.

V správe o kvalite, ktorá sa má predkladať podľa časti 7, sa uvedie opis, ako vybraná štatistická jednotka ovplyvňuje zoskupenia rozdelenia údajov podľa NACE REV 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ŠTATISTICKÁ NOMENKLATÚRA ODPADOV

ako je uvedená v prílohe I, časť 2 ods. 1 a v prílohe II, časť 2 EWC-Stat REV 2 (štatistická nomenklatúra odpadov orientovaná hlavne na látky)

01 zložené odpady

01.1 použité rozpúšťadlá

01.11 použité halogénované rozpúšťadlá

1 nebezpečné

zmesi rozpúšťadiel na báze vody obsahujúcich halogény

chlórfuórované uhľovodíky

odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy

halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

iné halogénované rozpúšťadlá

iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

kaly obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

01.12 nehalogénované použité rozpúšťadlá

0 ostatné

odpady z extrakcie rozpúšťadlami

1 nebezpečné

zmesi rozpúšťadiel na báze vody neobsahujúcich halogény

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

kaly obsahujúce iné rozpúšťadlá

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

kaly alebo tuhé odpady neobsahujúce halogénované rozpúšťadlá

zmesi rozpúšťadiel alebo organické kvapaliny, ktoré neobsahujú halogénované rozpúšťadlá

rozpúšťadlá

rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel, ktoré neobsahujú halogénované rozpúšťadlá

01.2 odpady obsahujúce kyseliny, zásady alebo soli

01.21 odpady obsahujúce kyseliny

0 ostatné

odpady bez kyanidov, ktoré neobsahujú chróm

kyseliny

1 nebezpečné

kyslé moriace roztoky

kyseliny inak nešpecifikované

bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov

odpady bez kyanidov, ktoré obsahujú chróm

elektrolyt z batérií a akumulátorov

roztoky ustaľovačov

kyselina chlorovodíková

kyselina dusičná a kyselina dusitá

kyseliny fosforečná a kyselina fosforitá

kyselina sírová

kyselina sírová a kyselina siričitá

odpady inak nešpecifikované

01.22 odpady obsahujúce zásady

0 ostatné

zásady

1 nebezpečné

zásady inak nešpecifikované

amoniak (čpavok)

hydroxid vápenatý

kyanidové (alkalické) odpady obsahujúce ťažké kovy iné ako chróm

kyanidové (alkalické) odpady, ktoré neobsahujú ťažké kovy

kaly hydroxidov kovov a iné kaly z úpravy kovov, ktorou sa dosahuje ich nerozpustnosť

sóda

roztoky vývojok na báze rozpúšťadiel

odpady obsahujúce kyanid

odpady inak nešpecifikované

roztoky vývojok a aktivátorov na báze vody

roztoky vývojok ofsetových tlačových platní na báze vody

01.23 roztoky solí

0 ostatné

roztoky solí obsahujúce sírany, siričitany alebo sírniky

roztoky solí obsahujúce chloridy, fluoridy a halogenidy

roztoky solí obsahujúce fosfáty a príbuzné tuhé soli

roztoky solí obsahujúce dusičnany a príbuzné zlúčeniny

1 nebezpečné

odpady z elektrolytickej rafinácie

01.24 iné odpady obsahujúce soli

0 ostatné

vŕtne kaly a odpady s obsahom barytu

uhličitany

vŕtne kaly a odpady s obsahom chloridov

oxidy kovov

fosfáty a príbuzné tuhé soli

soli a roztoky obsahujúce organické zlúčeniny

kaly z metalurgie medi

tuhé soli obsahujúce amónium

tuhé soli obsahujúce chloridy, fluoridy a iné halogénované tuhé soli

tuhé soli obsahujúce nitridy (nitrokovové)

tuhé soli obsahujúce sírany, siričitany alebo sírniky

odpady obsahujúce síru

odpady zo spracovania potaše a kamennej soli

odpady inak nešpecifikované

1 nebezpečné

soli kovov

iné odpady

kaly z fosfátovania

soľné trosky z druhého tavenia

soli a roztoky obsahujúce kyanidy

kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarozitu a goetitu)

odpady zo spracovania soľnej trosky a spracovania čiernych sterov

odpady obsahujúce arzén

odpady obsahujúce ortuť

obsahy obsahujúce iné ťažké kovy

01.3 odpadové oleje

01.31 odpadové motorové oleje

1 nebezpečné

chlórované motorové, prevodové a mazacie oleje

nechlórované motorové, prevodové a mazacie oleje

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

01.32 iné odpadové oleje

0 ostatné

vŕtne kaly a odpady obsahujúce olej

odsolené kaly

kaly z prevádzky zariadení a strojov a kaly z činností údržby

kaly z brúsenia, honovania a lapovania

kaly z leštenia

odpady inak nešpecifikované

1 nebezpečné

kal z kyslej alkylácie

brzdové kvapaliny

chlórované emulzie

hydraulické oleje obsahujúce len minerálne oleje

hydraulické oleje obsahujúce PCB alebo PCT

izolačné oleje alebo teplonosné oleje a iné tekutiny obsahujúce PCB alebo PCT

kaly z obrábania

minerálne izolačné a teplonosné oleje

nechlórované emulzie

nechlórované hydraulické oleje (nie emluzie)

nechlórované izolačné a teplonosné oleje a iné kvapaliny

odpadové oleje inak nešpecifikované

iné chlórované hydraulické oleje (nie emluzie)

iné chlórované izolačné a teplonosné oleje a iné kvapaliny

iné hydraulické oleje

použité vosky a tuky

syntetické izolačné a teplonosné oleje a iné kvapaliny

syntetické rezné oleje

kaly z dna nádrží

odpadové rezné emulzie obsahujúce halogény

odpadové rezné emulzie neobsahujúce halogény

odpadové rezné oleje obsahujúce halogény (nie emulzie)

odpadové rezné oleje neobsahujúce halogény (nie emulzie)

01.4 použité chemické katalyzátory

01.41 použité chemické katalyzátory

0 ostatné

iné použité katalyzátory

použité katalyzátory obsahujúce vzácne kovy

použité katalyzátory, napríklad z čistenia NOx

použité katalyzátory, napríklad z odstraňovania NOx

02 Odpady z chemických prípravkov

02.1 odpady z chemikálií nevyhovujúcej kvality

02.11 odpady z agrochemických výrobkov

1 nebezpečné

agrochemické odpady

anorganické pesticídy, biocídy a prostriedky na ochranu dreva

pesticídy

02.12 nepoužité liečivá

0 ostatné

vyradené chemikálie a liečivá

liečivá

02.13 odpady obsahujúce farby, laky, tlačiarenské farby a lepidlá

0 ostatné

vodné kvapalné odpady obsahujúce tlačiarenskú farbu

vodné kvapalné odpady obsahujúce lepidlá a tesniace materiály

vodné kaly obsahujúce lepidlá a tesniace materiály

vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky

vysušené tlačiarenské farby

farbivá a pigmenty

vytvrdnuté lepidlá a tesniace materiály

zaschnuté farby a laky

práškové farby

odpadové náterové prášky

odpady z odstraňovania farieb alebo lakov

odpady z tlačiarenských farieb na báze vody

odpady z farieb a lakov na báze vody

odpadové tonery do tlačiarní (vrátane náplní)

odpady z lepidiel a tesniacich materiálov na báze vody

odpady inak nešpecifikované

1 nebezpečné

kaly z lepidiel a tesniacich látok obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

kaly z lepidiel a tesniacich látok neobsahujúce halogénované rozpúšťadlá

kaly z tlačiarenských farieb obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

kaly z tlačiarenských farieb neobsahujúce halogénované rozpúšťadlá

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice

kaly z odstraňovania farieb alebo lakov obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

kaly z odstraňovania farieb alebo lakov neobsahujúce halogénované rozpúšťadlá

odpadové lepidlá a tesniace látky obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

odpadové lepidlá a tesniace látky neobsahujúce halogénované rozpúšťadlá

odpadové tlačiarenské farby obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

odpadové tlačiarenské farby neobsahujúce halogénované rozpúšťadlá

odpadové farby a laky obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

odpadové farby a laky neobsahujúce halogénované rozpúšťadlá

02.14 iné odpady z chemických prípravkov

0 ostatné

aerosóly

kaly z bielenia chlórnanom a chlórom

kaly z iných bieliacich procesov

detergenty

priemyselné plyny v tlakových nádobách, nádobách na LPG a nádobách na priemyselný aerosól (vrátane halónov)

fotografický film a papier obsahujúci striebro alebo zlúčeniny striebra

odpady z chemického spracovania

odpady z dusíkových chemických procesov a z výroby umelých hnojív

odpady z konzervačných činidiel

odpady z výroby kremíka a kremíkových derivátov

odpady inak nešpecifikované

1 nebezpečné

nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

organochlórované prostriedky na ochranu dreva

organokovové prostriedky na ochranu dreva

anorganické prostriedky na ochranu dreva

kaly obsahujúce olovo

vyradené chemikálie

fotochemikálie

02.2 nepoužité výbušniny

02.21 odpadové výbušniny a pyrotechnické výrobky

1 nebezpečné

pyrotechnické odpady

iné odpadové výbušniny

02.22 odpadové strelivo

1 nebezpečné

odpadové strelivo

02.3 zmiešané chemické odpady

02.31 zmiešané chemické odpady vyskytujúce sa v menších množstvách

0 ostatné

iné odpady obsahujúce anorganické chemické látky, napr. chemikálie z laboratórií inak nešpecifikované, prášok z hasiacich prístrojov

iné odpady obsahujúce organické chemické látky, napr. chemikálie z laboratórií inak nešpecifikované

02.32 chemické odpady zmiešané na účely spracovania

0 ostatné

vopred zmiešané odpady na účely konečného zneškodnenia

02.33 obaly znečistené nebezpečnými látkami

03 iné chemické odpady

03.1 chemické usadeniny a zvyšky

03.11 dechty a odpady obsahujúce uhlík

0 ostatné

asfalt

odpady inak nešpecifikované

sadze

anódový šrot

odpady z výroby anód pre elektrolytické procesy vo vodnom prostredí

1 nebezpečné

kyslé dechty

iné dechty

dechty a iné odpady z výroby anód obsahujúce uhlík

03.12 kaly z olejovo-vodných emulzií

1 nebezpečné

odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby

odpadové oleje z prístavných kanálov

kaly alebo emulzie z odsoľovania

kaly z lapačov nečistôt

kaly z odlučovačov oleja z vody

tuhé látky z odlučovačov oleja z vody

iné emulzie

odpady z čistenia námorných lodných cisterien obsahujúce chemické látky

odpady z čistenia železničných a cestných cisterien obsahujúce chemické látky

odpady z čistenia skladovacích nádrží (zásobníkov) obsahujúce chemické látky

03.13 zvyšky z chemických reakcií

0 ostatné

usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)

činiaca brečka obsahujúca chróm

činiaca brečka neobsahujúca chróm

odpady inak nešpecifikované

1 nebezpečné

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

nevitrifikovaná tuhá fáza

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

03.14 použité filtračné a absorbčné materiály

0 ostatné

kaly z dekarbonizácie

použité aktívne uhlie

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

1 nebezpečné

aktívne uhlie z výroby chlóru

filtračné koláče z čistenia plynov

halogénované filtračné koláče, použité absorbenty

iné filtračné koláče, použité absorbenty

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

použité aktívne uhlie

použité filtračné hlinky

03.2 kaly z priemyselných odpadových vôd

03.21 kaly z priemyselných procesov a z čistenia odpadových vôd

0 ostatné

kaly z anaeróbnej úpravy živočíšnych a rastlinných odpadov

kaly z anaeróbnej úpravy komunálnych a podobných odpadov

kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking)

priesaková kvapalina zo skládky

kaly obsahujúce chróm

kaly neobsahujúce chróm

kaly z čistenia odpadových vôd v mieste ich vzniku

kaly inak nešpecifikované

odpady inak nešpecifikované

03.22 kaly obsahujúce uhľovodíky

0 ostatné

odpady inak nešpecifikované

1 nebezpečné

vodné kvapalné odpady z regenerácie olejov

vodné premývacie kvapaliny

odpady z odmasťovania parou

odpady z čistenia námorných lodných cisterien obsahujúce olej

odpady z čistenia železničných a cestných cisterien obsahujúce olej

odpady z čistenia skladovacích nádrží (zásobníkov) obsahujúce olej

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody

04 rádioaktívne odpady

04.1 jadrový odpad

04.11 jadrové odpady

04.2 použité ionizačné zdroje

04.21 použité ionizačné zdroje

04.3 zariadenie a výrobky kontaminované rádioaktivitou (rádioaktívnym žiarením)

04.31 zariadenie a výrobky kontaminované rádioaktivitou (rádioaktívnym žiarením)

04.4 pôda kontaminovaná rádioaktivitou (rádioaktívnym žiarením)

04.41 pôda kontaminovaná rádioaktivitou (rádioaktívnym žiarením)

05 odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady

05.1 infekčné odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti

05.11 infekčné odpady z humánnej zdravotnej starostlivosti

0 ostatné

časti tiel a orgány, vrátane krvných vreciek a krvných konzerv

1 nebezpečné

iné odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

05.12 živočíšne infekčné odpady z veterinárnej starostlivosti

0 ostatné

ostré predmety

05.2 neinfekčné odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti

05.21 neinfekčné odpady z humánnej zdravotnej starostlivosti

05.22 neinfekčné odpady z veterinárnej starostlivosti

05.3 odpady genetického inžinierstva

05.31 odpady genetického inžinierstva

1 nebezpečné

iné odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

06 kovové odpady

06.1 odpady a šrot zo železných kovov

06.11 odpady a šrot zo železných kovov

0 ostatné

vyradené formy

piliny a triesky zo železných kovov

iné častice zo železných kovov

železo a oceľ

železné materiály odstránené z popola

06.2 odpady a šrot zo neželezných kovov

06.21 odpadové vzácne kovy

1 nebezpečné

odpady zo spracovania fotografických odpadov s obsahom striebra v mieste ich vzniku

06.22 odpadové obaly z hliníka

06.23 iné odpady z hliníka

0 ostatné

hliník

06.24 odpady obsahujúce meď

0 ostatné

meď, bronz, mosadz

káble

06.25 odpady obsahujúce olovo

0 ostatné

olovo

06.26 iné odpady obsahujúce kovy

0 ostatné

piliny a triesky z neželezných kovov

iné častice neželezných kovov

zinok

cín

06.3 zmiešané kovové odpady

06.31 zmiešané kovové obaly

0 ostatné

kovové

kovové obaly malej veľkosti (konzervy a pod.)

iné kovy

06.32 iné zmiešané kovové odpady

0 ostatné

odpady inak nešpecifikované

zmiešané kovy

07 nekovové odpady

07.1 odpady zo skla

07.11 sklené obaly

0 ostatné

sklo

07.12 iné sklené odpady

0 ostatné

odpadové sklo

sklo

07.2 odpady z papiera a lepenky

07.21 odpadové obaly z papiera a lepenky

0 ostatné

papier a lepenka

07.22 odpadové kompozitné kartónové obaly

07.23 iné odpady z papiera a lepenky

0 ostatné

kaly z vlákien a papiera

odpady inak nešpecifikované

papier a lepenka

07.3 odpady z gumy

07.31 opotrebované pneumatiky

0 ostatné

opotrebované pneumatiky

07.32 iné odpady z gumy

07.4 odpady z plastov

07.41 odpady z plastických obalov

0 ostatné

plasty

07.42 iné odpady z plastov

0 ostatné

odpadové plasty (okrem obalov)

úlomky z plastov

odpady z priemyslu konverzie plastov

plasty

malé plasty

iné plasty

07.5 odpady z dreva

07.51 obaly z dreva

0 ostatné

drevené (obaly)

07.52 piliny a hobliny

0 ostatné

piliny

hobliny, odrezky, odpadové rezivo/drevotrieskové resp. drevovláknité dosky/dyhy

07.53 iné odpady z dreva

0 ostatné

odpadová kôra a korok

kôra

drevo

07.6 odpady z textilu

07.61 obnosené šatstvo

07.62 rozličné odpady z textilu

0 ostatné

absorbenty, filtračný materiál, handry na čistenie, ochranné odevy

odevy

nehalogénované odpady z vypracúvania a apretácie

textil

odpady z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

odpady zo spracovaných textilných vlákien

odpady zo spracovaných textilných vlákien prevažne živočíšneho pôvodu

odpady zo spracovaných textilných vlákien prevažne umelého alebo syntetického pôvodu

odpady zo spracovaných textilných vlákien prevažne rastlinného pôvodu

odpady z nespracovaných zmiešaných vlákien pred pradením a tkaním

odpady z nespracovaných textilných vlákien a iných prírodných vláknitých látok prevažne rastlinného pôvodu

odpady z nespracovaných textilných vlákien prevažne umelých alebo syntetických

odpady z nespracovaných textilných vlákien prevažne živočíšneho pôvodu

1 nebezpečné

halogénované odpady z vypracúvania a apretácie

07.63 odpady z kože

0 ostatné

odpadová vyčinená koža (holina, stružky, odrezky, brúsny prach) obsahujúce chróm

odpady z vypracúvania a apretácie

odpady inak nešpecifikované

08 vyradené zariadenia

08.1 vyradené vozidlá

08.11 vyradené osobné automobily

0 ostatné

vozidlá po skončení životnosti

08.12 iné vyradené vozidlá

0 ostatné

vyradené vozidlá

08.2 vyradené elektrické a elektronické zariadenia

08.21 vyradené väčšie domáce spotrebiče

08.22 vyradené menšie domáce spotrebiče

08.23 iné vyradené elektrické a elektronické zariadenia

0 ostatné

jednorazové fotoaparáty s batériami

jednorazové fotoaparáty bez batérií

iné vyradené elektronické zariadenia (napr. dosky s plošnými spojmi)

elektronické zariadenia (napr. dosky s plošnými spojmi)

08.3 objemný odpad z domácností

08.31 objemný odpad z domácností

08.4 vyradené časti strojov a zariadení

08.41 odpadové batérie a akumulátory

0 ostatné

alkalické batérie

iné batérie a akumulátory

batérie

1 nebezpečné

transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB alebo PCT

olovené batérie

niklovo-kadmiové batérie

suché články (batérie) obsahujúce ortuť

08.42 použité katalytické zariadenia

0 ostatné

katalyzátory obsahujúce vzácne kovy, odstránené z vozidiel

iné katalyzátory odstránené z vozidiel

08.43 iné vyradené časti strojov a zariadení

0 ostatné

odpady inak nešpecifikované

zariadenia obsahujúce chlórfuórované uhľovodíky

iné vyradené zariadenia

zariadenia obsahujúce chlórfuórované uhľovodíky

1 nebezpečné

žiarivky a iné odpady obsahujúce ortuť

09 živočíšne a rastlinné odpady

09.1 odpady z prípravy a výroby potravín

09.11 živočíšne odpady z prípravy a výroby potravín

0 ostatné

odpadové živočíšne tkanivá

kaly z prania a čistenia

odpadová glejovka a štiepenka

odpady z lúhovania

organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

09.12 rastlinné odpady z prípravy a výroby potravín

0 ostatné

kaly z prania a čistenia

odpadové rastlinné tkanivá

kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separácie

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

odpady inak nešpecifikované

odpady z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

kaly z čistenia odpadových vôd v mieste ich vzniku

09.13 zmiešané odpady z prípravy a výroby potravín

0 ostatné

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

olej a tuk

organické kompostovateľné kuchynské odpady (vrátane fritovacích olejov a kuchynského odpadu z jedální a reštaurácií)

odpady inak nešpecifikované

09.2 odpady zo zelene

09.21 zelené odpady

0 ostatné

odpady z lesného hospodárstva

kompostovateľné odpady

09.3 zvierací trus, moč a hnoj

09.31 močovka a hnoj

0 ostatné

zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku

10 zmiešané bežné odpady

10.1 odpady z domácností a podobné odpady

10.11 odpady z domácností

0 ostatné

zmiešaný komunálny odpad

10.12 odpady z čistenia ulíc

0 ostatné

odpady z trhovísk

odpady z čistenia ulíc

10.2 zmiešané a netriedené materiály

10.21 zmiešané obaly

0 ostatné

zmiešané (obaly)

10.22 iné zmiešané a netriedené materiály

0 ostatné

vodné kvapalné odpady z ochladzovania vitrifikovaného odpadu

kompozitné obaly

anorganické výrobné šarže nevyhovujúcej kvality

organické výrobné šarže nevyhovujúcej kvality

iné anorganické odpady obsahujúce kovy inak nešpecifikované

fotografický film a papier neobsahujúci striebro alebo zlúčeniny striebra

tuhé odpady z nákladov lodí

použitý piesok z čistenia oceľovým pieskom

odpady inak nešpecifikované

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové otlačky, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, jednorazové plienky)

odpady zo zvárania

10.3 zvyšky z triedenia

10.31 odpady z drvenia vozidiel

0 ostatné

malé frakcie z drvenia automobilov

10.32 iné zvyšky z triedenia

0 ostatné

odpady z triedenia papiera a lepenky pri ich recyklácii

zvyšky z drvenia

nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

nekompostované zložky živočíšnych a rastlinných odpadov

kompost nevyhovujúcej kvality

odpady inak nešpecifikované

zhrabky z hrablíc

11 bežné kaly

11.1 kaly z čistenia odpadových vôd

11.11 kaly z čistenia vôd z verejnej kanalizácie

0 ostatné

kaly z čistenia mestských odpadových vôd

11.12 biologicky rozložiteľné kaly z čistenia iných odpadových vôd

0 ostatné

kaly z čistenia odpadových vôd v mieste ich vzniku

odpady z chladiacich kolón

odpady inak nešpecifikované

kaly z čistenia priemyselných odpadových vôd

odpady inak nešpecifikované

11.2 kaly z čistenia pitnej vody a technologických vôd

11.21 kaly z čistenia pitnej vody a technologických vôd

0 ostatné

kaly z napájacej vody pre kotly

kaly z čírenia vody

odpady inak nešpecifikované

11.3 neznečistené sedimenty z vodných tokov a nádrží

11.31 neznečistené sedimenty z vodných tokov a nádrží

0 ostatné

sedimenty z vodných tokov a nádrží

11.4 obsah žúmp

11.41 obsah žúmp

0 ostatné

kal zo septikov

12 minerálne odpady

12.1 stavebné odpady a odpady z demolácií

12.11 betón, tehly a sadrový odpad

0 ostatné

odpady inak nešpecifikované

odpady z iných kompozitných materiálov na báze cementu

betón

tehly

stavebné materiály na báze sadry

12.12 odpadové uhľovodíkové materiály používané na povrch ciest

0 ostatné

asfalt obsahujúci uhoľný decht

asfalt (neobsahujúci uhoľný decht)

uhoľný decht a dechtové výrobky

1 nebezpečné

izolačné materiály obsahujúce azbest

12.13 zmiešané stavebné odpady

0 ostatné

iné izolačné materiály

zmiešaný stavebný odpad a odpad z demolácií

12.2 odpady obsahujúce azbest

12.21 odpady obsahujúce azbest

0 ostatné

odpady z výroby azbestocementu

vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest

odpady zo spracovania azbestu

stavebné materiály na báze azbestu

1 nebezpečné

odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest

12.3 odpady z bežne sa vyskytujúcich minerálov

12.31 odpady z bežne sa vyskytujúcich minerálov

0 ostatné

vodné kaly obsahujúce keramické materiály

prachový a práškový odpad

vŕtne kaly a odpady z vodných vrtov

iné nekompostovateľné odpady

červený kal z výroby hliníka

zemina a kamenivo

zemina z čistenia a prania repy

tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

hlušina

odpad z ťažby rudných nerastov

odpad z ťažby nerudných nerastov

odpad z rezania a pílenia kameňa

odpad z úpravy rudných nerastov

odpad z úpravy nerudných nerastov

odpad z prania a čistenia nerastov

odpadový štrk a drvené horniny

odpad zo surovinových zmesí pred tepelným spracovaním

odpadový piesok a íly

odpad z lapačov piesku

odpady inak nešpecifikované

12.4 odpady zo spaľovania

12.41 odpady z čistenia dymových plynov

0 ostatné

reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

prach z dymových plynov

iné kaly z čistenia plynov

iné tuhé odpady z čistenia plynov

kaly z čistenia plynov

tuhé odpady z čistenia plynov

1 nebezpečné

vodné kvapalné odpady z čistenia plynov a iné vodné kvapalné odpady

prach z dymových plynov

popolček a iné odpady z čistenia dymových plynov

kaly z čistenia plynov

tuhé odpady z čistenia plynov

12.42 škvara a popol z tepelnej úpravy a spaľovania

0 ostatné

vodné kaly z čistenia kotlov

popol

popol a škvara

stery a peny (z prvého a druhého tavenia)

prach z pecí

pecná troska

iné tuhé častice a prach

iné tuhé častice a prach (vrátane prachu z guľových mlynov)

iné kaly

popolček z rašeliny

troska obsahujúca fosfor

odpady z pyrolýzy

troska (z prvého a druhého tavenia)

tuhé odpady z čistenia plynov

nespracovaná troska

odpad zo spracovania trosky

odpady inak nešpecifikované

1 nebezpečné

čierne stery z druhého tavenia

prach z kotlov

arzeničnan vápenatý

stery a peny (z prvého a druhého tavenia)

popolček

popolček zo spaľovania oleja

iné tuhé častice a prach

troska/biele stery z prvého tavenia

peny

troska (z prvého a druhého tavenia)

12.5 rôzne minerálne odpady

12.51 odpady obsahujúce umelé minerálne látky

0 ostatné

hliníkový prach

vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály

sadra z výroby oxidu titaničitého

uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

iné tuhé častice a prach

sadra s obsahom fosforu

obkladačky, dlaždice a keramické výrobky

odpady z pálenia a hasenia vápna

odpadové vláknité materiály na báze skla

odpady z destilácie liehu

odpady inak nešpecifikované

12.52 odpadové žiaruvzdorné materiály

0 ostatné

odlievacie jadrá a formy, ktoré neboli použité na odlievanie, obsahujúce organické spojivá

odlievacie jadrá a formy, ktoré boli použité na odlievanie, obsahujúce organické spojivá

prach z pecí

použité výmurovky a žiaruvzdorné materiály

použité uhlíkové pásy a ohňuvzdorné materiály z elektrolýzy

odpady inak nešpecifikované

1 nebezpečné

použitá výmurovka

použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov

12.6 kontaminovaná zemina a znečistené sedimenty z vodných tokov a nádrží

12.61 znečistená zemina a sutina

1 nebezpečná

rozliate ropné látky

12.62 znečistené sedimenty z vodných tokov a nádrží

13 solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady

13.1 solidifikované alebo stabilizované odpady

13.11 solidifikované alebo stabilizované odpady

0 ostatné

odpady stabilizované/solidifikované za pomoci hydraulických spojív

odpady stabilizované/solidifikované za pomoci organických spojív

odpady stabilizované biologickou úpravou

13.2 vitrifikované odpady

13.21 vitrifikované odpady

0 ostatné

vitrifikované odpady

--------------------------------------------------