31992L0031Úradný vestník L 126 , 12/05/1992 S. 0011 - 0011
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 22 S. 0040
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 22 S. 0040


Smernica Rady 92/31/ehs

z 28. apríla 1992,

ktorá mení a dopĺňa smernicu 89/336/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže smernica 89/336/EHS [4] zabezpečuje úplné zosúladenie týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility;

keďže jednotné uplatňovanie tejto smernice vyžaduje dostupnosť harmonizovaných noriem; keďže tieto normy nebudú k dátumu uplatňovania tejto smernice k dispozícii;

keďže táto smernica nezabezpečila primerané prechodné obdobie, počas ktorého by mohli byť na trhu umiestnené prístroje vyrobené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi uplatňovanými pred uplatňovaním uvedenej smernice;

keďže výrobcovia musia mať čas potrebný na to, aby boli prístroje zo skladov umiestnené na trhu;

keďže smernica 89/336/EHS by mala byť podľa toho zmenená a doplnená,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 89/336/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 10 ods. 3 sa zrušuje.

2. Za článok 12 ods. 1 sa doplní nasledovný odsek:

"Členské štáty však do 31. decembra 1995 povolia umiestniť na trhu a/alebo uviesť do prevádzky prístroje uvedené v tejto smernici, zhodné s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými na ich území k 30. júnu 1992."

Článok 2

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do troch mesiacov po ich prijatí. Okamžite o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty príjmu uvedené ustanovenia, zahrnie sa do nich odkaz na túto smernicu, alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať v prípade ich oficiálneho uverejnenia. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie.

Členské štáty prijmú takéto opatrenia najneskôr do šiestich mesiacov od prijatia tejto smernice.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Luxemburgu 28. apríla 1992

Za Radu

predseda

Arlindo marques cunha

[1] Ú. v. ES C 126, 21.6.1991, s. 7.

[2] Ú. v. ES C 13, 20.1.1992, s. 506 aÚ. v. ES C 94, 13.4.1992.

[3] Ú. v. ES C 339, 31.12.1991, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 139, 23.5.1989, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/263/EHS (Ú. v. ES L 128, 23.5.1991, s. 1).

--------------------------------------------------