31991R1534Úradný vestník L 143 , 07/06/1991 S. 0001 - 0003
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 8 Zväzok 2 S. 0003
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 8 Zväzok 2 S. 0003


Nariadenie Rady (EHS) č. 1534/91

z 31. mája 1991

o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy o určitých druhoch dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v sektore poisťovníctva

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 87,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže článok 85 ods. 1 Zmluvy môže byť podľa článku 85 ods. 3 prehlásený za neuplatniteľný na tie druhy dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov, ktoré zodpovedajú požiadavkám článku 85 ods. 3;

keďže podrobné pravidlá na aplikáciu článku 85 ods. 3 zmluvy musia byť schválené formou nariadenia podľa článku 87 zmluvy;

keďže spolupráca medzi podnikmi v sektore poisťovníctva je v určitom rozsahu potrebná na zaistenie riadneho fungovania tohto sektora a súčasne podporuje záujmy spotrebiteľov;

keďže uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi [4] umožňuje Komisii uplatniť záverečný dozor nad výsledkami vyplývajúcimi z koncentrácií vo všetkých sektoroch, vrátane poisťovníctva;

keďže výnimky uvedené v článku 85 ods. 3 zmluvy nemôžu sami o sebe ovplyvniť spoločenstvo a ustanovenia štátov zaručujúce záujmy spotrebiteľov v tomto sektore;

keďže dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy slúžiace na takéto ciele môžu byť, pokiaľ sú dotknuté zákazom podľa článku 85 ods. 1 zmluvy, za určitých podmienok vyňaté; keďže toto sa vzťahuje hlavne na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy týkajúce sa vytvorenia sadzieb poistného proti bežnému riziku, ktoré sú založené na kolektívne zistených štatistických údajoch alebo na počte nárokov na plnenie, vytvorení štandartných poistných podmienok, spoločného poistenia určitých druhov rizík, uhradenia nárokov na plnenie, testovania a schvaľovania zabezpečovacích opatrení, evidencie a informácií o zvýšených rizikách;

keďže so zreteľom na veľké množstvo oznámení predložených podľa nariadenia Rady č. 17 zo dňa 6. februára 1962: Prvé nariadenie vykonávajúce článok 85 a článok 86 zmluvy [5] v znení poslednej zmeny podľa Zmluvy o pristúpení Španielska a Portugalska, je žiadúce, aby s cieľom uľahčiť úlohy Komisie bolo možné vyhlásiť formou nariadenia, že ustanovenia článku 85 ods. 1 zmluvy nie sú uplatniteľné na určité druhy dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov;

keďže musí byť stanovené, za akých podmienok môže Komisia, v tesnej a stálej spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov, uplatňovať takúto právomoc;

keďže pri uplatňovaní takejto právomoci bude Komisia brať do úvahy nielen riziko vylúčenia súťaže v podstatnej časti relevantného trhu a akýkoľvek prospech vyplývajúci z dohôd, ktorý môže byť udelený poistencom, ale taktiež z rizika, ktoré by šírením obmedzujúcich ustanovení a činnosťou akomodačných spoločností vzniklo pre poistencov;

keďže vedenie evidencie a spracovávanie informácií o zvýšených rizikách sa musí vykonávať pri náležitom zachovaní tajomstva;

keďže podľa článku 6 nariadenia č. 17 Komisia môže ustanoviť, že rozhodnutie prijaté v súlade s článkom 85 ods. 3 zmluvy má spätnú platnosť; keďže Komisia by mala tiež byť pripravená prijať formou nariadenia takéto opatrenia;

keďže podľa článku 7 nariadenia č. 17 môžu byť dohody, rozhodnutia, a zosúladené postupy na základe rozhodnutia Komisie vyňaté zo zákazu, najmä ak sú pozmenené takým spôsobom, že zodpovedajú požiadavkám článku 85 ods. 3 zmluvy; keďže je potrebné, aby Komisia umožnila udeliť takýmto dohodám, rozhodnutiam a zosúladeným postupom výnimku formou nariadenia, ak tieto sú pozmenené takým spôsobom, že spadajú do kategórie definovanej v nariadení o skupinovej výnimke;

keďže v osobitných prípadoch nemôže byť vylúčené, že podmienky stanovené v článku 85 ods. 3 zmluvy nemusia byť splnené; keďže Komisia musí mať právomoc regulovať takéto prípady v súlade s nariadením č. 17 formou rozhodnutia, ktoré má účinok do budúcnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Komisia môže, bez vplyvu na uplatňovanie nariadenia č. 17, formou nariadenia a v súlade s článkom 85 ods. 3 zmluvy vyhlásiť, že článok 85 ods. 1 sa nebude vzťahovať na druhy dohôd medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a zosúladené postupy v sektore poisťovníctva, ktoré majú za cieľ spoluprácu ohľadom:

a) vytvorenia sadzieb poistenia bežného rizika, založených na kolektívne zistených štatistických údajoch alebo na počte nárokov na plnenie;

b) zavedenia spoločných štandardných poistných podmienok;

c) spoločného poistenia určitých druhov rizika;

d) uhradenia nárokov na plnenie;

e) testovania a kontroly zabezpečovacích zariadení;

f) evidencie a informácií o zvýšených rizikách, za podmienky, že vedenie takýchto evidencií a spracovanie informácii je vykonávané pri náležitom zachovaní tajomstva.

2. Nariadenie Komisie uvedené v odseku 1 definuje druhy dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov, na ktoré sa vzťahuje a osobitne určuje:

a) obmedzenia alebo ustanovenia, ktoré sa môžu alebo nemusia vyskytnúť v dohodách, rozhodnutiach alebo zosúladených postupoch;

b) ustanovenia, ktoré musia byť obsiahnuté v dohodách, rozhodnutiach a zosúladených postupoch alebo iné ustanovenia, ktoré musia byť preukázané.

Článok 2

Nariadenie prijaté podľa článku 1 má obmedzenú dobu platnosti.

Toto môže byť zrušené alebo pozmenené, ak sa podstatne zmenili okolnosti, ktoré mali vplyv na skutočnosti podstatné pre prijatie nariadení; v takom prípade sa stanoví obdobie na pozmenenie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov, na ktoré sa vzťahovalo predchádzajúce nariadenie.

Článok 3

Nariadenie prijaté v súlade s článkom 1 môže ustanoviť spätný účinok na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, na ktoré sa budú v deň účinnosti zmieneného nariadenia vzťahovať rozhodnutia prijaté so spätným účinkom v súlade s článkom 6 nariadenia č. 17.

Článok 4

1. Nariadenie prijaté v súlade s článkom 1 môže ustanoviť, že zákaz obsiahnutý v článku 85 ods. 1 zmluvy sa nebude vzťahovať počas obdobia, ktoré bude stanovené v tomto nariadení, na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy už existujúce k 13. marcu 1962, ktoré nepreukazujú podmienky článku 85 ods. 3, ak:

- v priebehu šiestich mesiacov od vstupu do platnosti uvedeného nariadenia sú pozmenené tak, aby preukazovali uvedené podmienky v súlade s ustanoveniami zmieneného nariadenia a

- zmeny sú oznámené Komisii v priebehu časového limitu stanoveného v nariadení.

Ustanovenia prvého pododseku sa aplikujú rovnakým spôsobom na tie dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré existujú v deň prijatia nových členských štátov, na ktoré sa z titulu vstupu aplikuje článok 85 ods. 1 zmluvy a ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v článku 85 ods. 3.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré neboli oznámené pred 1. februárom 1963 v súlade s článkom 5 nariadenia č. 17, len ak tieto neboli oznámené pred týmto dňom.

Odsek 1 sa nevzťahuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré existovali v deň vstupu nových členských štátov, na ktoré sa na základe vstupu vzťahuje článok 85 ods. 1 zmluvy, a ktoré museli byť oznámené v priebehu šiestich mesiacov odo dňa vstupu podľa článku 5 a článku 25 nariadenia č. 17, iba ak takto neboli oznámené počas uvedeného obdobia.

3. Prospech z ustanovení prijatých v súlade s odsekom 1 nemusí byť uplatňovaný v postupoch nevyriešených ku dňu účinnosti nariadenia prijatého v súlade s článkom 1; taktiež nemusí byť uplatňovaný ako základ na nárok na náhradu škody voči tretím stranám.

Článok 5

Ak Komisia navrhne prijatie nariadenia, musí uverejniť jeho návrh, ktorý umožní všetkým zainteresovaným osobám a organizáciám predložiť svoje pripomienky v priebehu časového obdobia, ktoré nie je kratšie ako jeden mesiac.

Článok 6

1. Komisia bude konzultovať s Poradným výborom pre obmedzujúce praktiky a monopoly:

a) pred uverejnením návrhu nariadenia;

b) pred prijatím nariadenia.

2. Uplatní sa článok 10 ods. 5 a ods. 6 nariadenia č. 17 týkajúci sa konzultácie s poradným výborom. Avšak spoločné zasadania s Komisiou sa neuskutočnia skôr ako jeden mesiac po odoslaní zvolávacieho oznámenia.

Článok 7

Ak Komisia, či už z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie členského štátu, fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá preukáže oprávnený záujem, zistí, že v akomkoľvek konkrétnom prípade dohody, rozhodnutia a zosúladených postupov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie prijaté v súlade s článkom 1, majú napriek tomu určité účinky, ktoré sú nezlučiteľné s ustanoveniami uvedenými v článku 85 ods. 3 zmluvy, smie odoprieť prospech z uplatňovania uvedeného nariadenia a prijať rozhodnutie podľa článku 6 a článku 8 nariadenia č. 17, bez toho, aby bolo potrebné oznámenie podľa článku 4 ods. 1 nariadenia č. 17.

Článok 8

Najneskôr do šiestich rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia Komisie uvedeného v článku 1 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní nariadenia spolu s návrhmi doplnkov k tomuto nariadeniu, ktoré by sa mohli ukázať nevyhnutnými z hľadiska praxe.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. mája 1991

Za Radu

Predseda

A. Bodry

[1] Ú. v. ES C 16, 23.1.1990, s. 13.

[2] Ú. v. ES C 260, 15.10.1990, s. 57.

[3] Ú. v. ES C 182, 23.7.1990, s. 27.

[4] Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 1.

[5] Ú. v. ES 13, 21.2.1962, s. 204/62.

--------------------------------------------------