31990R1014Official Journal L 105 , 25/04/1990 P. 0009 - 0010
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 32 P. 0133
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 32 P. 0133


NARIADENIE KOMISIE (EHS) Č. 1014/90

z 24. apríla 1990

stanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá pre definovanie, popis a prezentáciu liehovín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989 stanovujúce všeobecné pravidlá pre definovanie, popis a prezentáciu liehovín1), najmä článok 1 (4) (f) (1) (a), (g), (i) (1) (d), (i) (2), (i) (1) a (i) (b) a (r) (1),

keďže sa musia prijať podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 1576/89, aby boli zabezpečené základné klasifikácie zásad stanovených v uvedenom nariadení a doplňujúcich pravidlách k tomuto nariadeniu,

keďže tieto klasifikácie a doplňujúce pravidlá by mali najprv brať do úvahy kritériá, ktoré sa dodržiavali vtedy, keď bolo prijaté samotné nariadenie (EHS) č. 1576/89; keďže je tiež vhodné použiť ako základ tradície a zvyky rôznych regiónov spoločenstva, aspoň pokiaľ sú kompatibilné s jednotným trhom; keďže ďalším kritériom by malo byť vyhnutie sa všetkým možným zdrojom zámeny informácií uvedených na etiketách a zaručenie, že spotrebiteľ dostane čo najúplnejšie a najzrozumiteľnejšie informácie, čo sa týka označenia etiketami,

keďže by sa toto nariadenie malo uplatňovať bez vplyvu na prechodné ustanovenia stanovené v nariadení Komisie (EHS) č. 3773/89 zo 14. decembra 1989, stanovujúcom prechodné opatrenia týkajúce sa liehovín2),

keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Implementačného výboru pre liehoviny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre účely článku 1 (4) (f) (1) (a) nariadenia (EHS) č. 1576/89 množstvo vínnych kalov, ktoré sa môže pridať k hroznovým výliskom pri výrobe liehoviny z hroznových výliskov, nesmie prekročiť 25 kg na 100 kg použitých hroznových výliskov.

Množstvo etanolu pochádzajúceho z vínnych kalov nesmie prekročiť 35 objemových percent celkového množstva etanolu v hotovom produkte.

Článok 2

Pre účely článku 1 (4) (g) nariadenia (EHS) č. 1576/89 destilát z ovocných výliskov je liehovina získaná výhradne fermentáciou a destiláciou ovocných výliskov s výnimkou hroznových výliskov na menej ako 86 objemových percentách etanolu. Opakovaná destilácia na rovnaké objemové percentá etanolu je povolená.

Množstvo prchavých látok musí byť najmenej 200 g na 1 hektoliter 100 %-ného etanolu.

Množstvo metanolu musí byť najviac 1 500 g na 1 hektoliter 100 %-ného etanolu.

V prípade liehoviny z výliskov z kôstkového ovocia množstvo kyseliny kyanovodíkovej musí byť najviac 10 g na 1 hektoliter 100 %-ného etanolu.

V obchodnom označení sa musí uviesť názov druhu ovocia v spojení so slovným označením "destilát z výliskov". Ak sa použijú výlisky rôznych druhov ovocia, v obchodnom označení musí byť uvedené slovné spojenie "destilát z ovocných výliskov".

Článok 3

Pre účely článku 1 (4) (i) (1) (d) nariadenia (EHS) č. 1576/89 názov ovocia môže nahradiť slovo "destilát", pred ktorým je názov ovocia výlučne v prípade nasledujúcich druhov ovocia:

- mirabelky (Prunus domestica L. var. syriaca)

- slivky (Prunus domestica L.)

- bystrické slivky (Prunus domestica L.)

- planika (Arbutus unedo L.)

- jablká Golden Delicious

V prípade, že konečný spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu, etiketa musí obsahovať aj slovo "destilát", doplnené prípadne aj o vysvetlenie.

Článok 4

Liehoviny uvedené v článku 1 (4) (i) (2) nariadenia (EHS) č. 1576/89 môžu byť označené slovom "destilát", pred ktorým je názov ovocia, len ak je na etikete slovné spojenie "vyrobené maceráciou a destiláciou".

Predchádzajúci odsek sa vzťahuje na liehoviny získané z plodov nasledovných druhov ovocia:

- černice (Rubus fruticosus L.)

- jahody (Fragaria L.)

- čučoriedky (Vaccinium myrtillus L.)

- maliny (Rubus idaeus L.)

- červené ríbezle (Ribes vulgare Lam.)

- trnky (Prunus spinosa L.)

- jarabina domáca (Sorbus domestica L.)

- cesmína (Illex cassine L.)

- jarabina oskoruša (Sorbus turminalis L.)

- baza čierna (Sambucus nigra L.)

- ruža šípková (Rosa canina L.)

- čierne ríbezle (Ribes nigrum L.)

Článok 5

Pre účely článku 1 (4) (i) (l) nariadenia (EHS) č. 1576/89 množstvo použitého ovocia musí byť najmenej päť kg na 20 litrov 100 %-ného etanolu.

Článok 6

1. Výnimky uvedené v článku 1 (4) (i) (l) (b) nariadenia (EHS) č. 1576/89 sa budú vzťahovať na najvyššie množstvo metanolu v ovocných destilátoch, ktoré sa zvýši na 1500 g na 1 hektoliter 100 %-ného etanolu v prípade liehovín získaných individuálnymi výrobcami ovocia v páleniciach, ktorých celková ročná produkcia príslušnej liehoviny neprekračuje 500 hektolitrov 100 %-ného etanolu získaného z nasledovných druhov ovocia:

- slivky (Prunus domestica L.),

- mirabelky (Prunus domestica L. var. syriaca),

- bystrické slivky (Prunus domestica L.)

- jablká (Malus domestica Borhh)

- planika (Arbutus unedo L.)

2. Odsek 1 sa do 31. decembra 1992 bude uplatňovať aj na liehovinu získanú z hrušiek (Pyrus comunis) bez akéhokoľvek obmedzenia, čo sa týka ročnej produkcie páleníc.

Článok 7

Na základe výnimky z článku 1 (4) (r) (1) nariadenia (EHS) č. 1576/89 najnižšie množstvo cukru 100 g na 1 liter stanovený pre likéry je tu znížené na:

- 80 g na 1 liter horcového likéru vyrobeného s použitím horca ako jedinej aromatickej látky;

- 70 g na 1 liter čerešňových likérov, v ktorých etanol pozostáva výlučne z čerešňového destilátu.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 1990.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 24. apríla 1990

Za Komisiu

Ray MAC SHARRY

Člen Komisie

1)(1) OJ č. L 160, 12.6.1989, s. 1

2)(2) OJ č. L 365, 15. 12. 1989, s. 48