7.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/41


Článok 144

Súdny dvor Európskej únie má neobmedzenú právomoc pri:

a)

žalobách podľa článku 12 na určenie primeraných podmienok udeľovania licencií alebo sublicencií Komisiou;

b)

žalobách podaných osobami alebo podnikmi proti sankciám, ktoré im uložila Komisia podľa článku 83.