02015D1111 — SK — 02.02.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1111

zo 7. júla 2015

o súlade spoločného návrhu predloženého dotknutými členskými štátmi, ktorý sa týka predĺženia koridoru železničnej nákladnej dopravy Severné more – Baltské more, s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu

[oznámené pod číslom C(2015) 4507]

(Iba české, francúzske, holandské, litovské, nemecké a poľské znenie je autentické)

(Ú. v. ES L 181 9.7.2015, s. 82)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/178 Iba české, francúzske, holandské, litovské, nemecké a poľské znenie je autentické z 31. januára 2017,

  L 28

71

2.2.2017
▼B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1111

zo 7. júla 2015

o súlade spoločného návrhu predloženého dotknutými členskými štátmi, ktorý sa týka predĺženia koridoru železničnej nákladnej dopravy Severné more – Baltské more, s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu

[oznámené pod číslom C(2015) 4507]

(Iba české, francúzske, holandské, litovské, nemecké a poľské znenie je autentické)▼M1

Článok 1

List o úmysle z 27. apríla 2014 týkajúci sa predĺženia koridoru železničnej nákladnej dopravy Severné more – Baltské more do Českej republiky a južného Poľska, ktorý Komisii zaslali ministerstvá zodpovedné za železničnú dopravu v Belgicku, Českej republike, Nemecku, Litve, Holandsku a Poľsku a v ktorom je navrhnutá trasa Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hamburg/Amsterdam/Rotterdam/Antverpy-Aachen-Hannover/Berlín-Varšava-Terespol (poľsko-bieloruská hranica)/Kaunas-Riga-Tallinn/Falkenberg-Praha/Wroclaw-Katowice ako hlavná trasa koridoru železničnej nákladnej dopravy Severné more – Baltské more, je v súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 913/2010.

▼B

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Českej republike, Spolkovej republike Nemecko, Litovskej republike, Holandskému kráľovstvu a Poľskej republike.