2009R1121 — SK — 27.06.2014 — 009.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1121/2009

z 29. októbra 2009,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V

(Ú. v. ES L 316, 2.12.2009, p.27)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014,

L 181

1

20.6.2014