2008R0692 — SK — 05.03.2014 — 007.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 692/2008

z 18. júla 2008

ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 199, 28.7.2008, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 566/2011 z 8. júna 2011,

  L 158

1

16.6.2011

►M2

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 459/2012 z 29. mája 2012,

  L 142

16

1.6.2012

►M3

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 630/2012 z 12. júla 2012,

  L 182

14

13.7.2012

►M4

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 143/2013 z 19. februára 2013,

  L 47

51

20.2.2013

►M5

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 171/2013 z 26. februára 2013,

  L 55

9

27.2.2013

►M6

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 195/2013 zo 7. marca 2013,

  L 65

1

8.3.2013

►M7

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M8

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 136/2014 z 11. februára 2014,

  L 43

12

13.2.2014


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 336, 21.12.2010, s. 68  (692/2008)
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 692/2008

z 18. júla 2008

ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

(Text s významom pre EHP)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel ( 1 ), a najmä na jeho článok 4 ods. 4, článok 5 ods. 3 a článok 8,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 715/2007 je jedným zo samostatných regulačných aktov v rámci typového schvaľovania ustanoveného v smernici Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa typového schvaľovania motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel ( 2 ).

(2)

V nariadení (ES) č. 715/2007 sa vyžaduje, aby nové ľahké úžitkové vozidlá dodržiavali nové emisné limity, a kladie dodatočné požiadavky na prístup k informáciám. Technické požiadavky nadobúdajú účinnosť vo dvoch etapách, Euro 5 od 1. septembra 2009 a Euro 6 od 1. septembra 2014. Mali by sa prijať osobitné technické ustanovenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia. Toto nariadenie je preto zamerané na stanovenie požiadaviek potrebných pre typové schválenie technických podmienok pre vozidlá normy Euro 5 a Euro 6.

(3)

V článku 5 nariadenia (ES) č. 715/2007 sa ustanovujú osobitné technické požiadavky týkajúce sa regulácie emisií z vozidiel, ktoré majú byť stanovené v jeho vykonávacích predpisoch. Preto je potrebné prijať také požiadavky.

(4)

Po prijatí hlavných požiadaviek na typové schvaľovanie v nariadení (ES) č. 715/2007 je potrebné stanoviť správne opatrenia pre typové schvaľovanie ľahkých nákladných vozidiel v ES. Tieto administratívne požiadavky zahŕňajú ustanovenia o zhode výroby a zhode v prevádzke s cieľom zabezpečiť trvalú spoľahlivú výkonnosť výroby vozidiel.

(5)

V súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 715/2007 je potrebné stanoviť požiadavky na typové schvaľovanie náhradných zariadení na reguláciu znečisťovania, aby sa zabezpečila ich správna činnosť.

(6)

V súlade s článkami 6 a 7 nariadenia (ES) č. 715/2007 je tiež potrebné stanoviť požiadavky, aby sa zabezpečilo, že informácie o systéme palubnej diagnostiky (OBD) vozidla a o opravách a údržbe vozidla budú ľahko dostupné, a tak zabezpečiť, že nezávislí prevádzkovatelia budú mať prístup k týmto informáciám.

(7)

V súlade s nariadením (ES) č. 715/2007 opatrenia ustanovené v tomto nariadení ohľadom prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidla a k informáciám týkajúcim sa diagnostických prostriedkov a kompatibility náhradných dielov so systémami OBD vo vozidlách by nemali byť obmedzené na komponenty a systémy súvisiace s emisiami, ale by sa mali vzťahovať na všetky aspekty vozidla podliehajúceho typovému schváleniu v rámci tohto nariadenia.

(8)

Ako sa ustanovuje v článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007, zavádzajú sa rekalibračné limitné hodnoty pre tuhé častice a nové limitné hodnoty pre množstvo emitovaných častíc.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – Motorové vozidlá, ktorý bol zriadený na základe článku 40 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje rámec pre schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre také vozidlá (rámcová smernica) ( 3 ),

(10)

Malo by sa založiť fórum, ktorého úlohou by bolo preskúmavať všetky obavy, ktoré vznikli pri vykonávaní oddielu 2.2 prílohy XIV, pokiaľ ide o prístup k informáciám o zabezpečení vozidla. Výmena informácií vo fóre by mala prispieť k zníženiu rizika zneužitia informácií o zabezpečení vozidla. Vzhľadom na citlivosť tejto záležitosti môže byť potrebné, aby diskusie a závery v rámci fóra mali dôverný charakter.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie článkov 4, 5 a 8 nariadenia (ES) č. 715/2007.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „typ vozidla so zreteľom na emisie a informácie o opravách a údržbe vozidla“ je skupina vozidiel, ktoré sa nelíšia v týchto ohľadoch:

a) ekvivalentná zotrvačná hmotnosť definovaná vo vzťahu k referenčnej hmotnosti, ako je ustanovené v bode 5.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 83 ( 4 );

b) charakteristiky motora a vozidla uvedené v doplnku 3 k prílohe I;

2. „typové schválenie vozidla v ES so zreteľom na emisie a informácie o opravách a údržbe vozidla“ je typové schválenie vozidla ES so zreteľom na výfukové emisie, emisie kľukovej skrine, emisie z odparovania, spotrebu paliva a prístup k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla;

3. „plynné znečisťujúce látky“ sú emisie výfukového plynu vo forme oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka vyjadrených v ekvivalente oxidu dusičitého (NO2) a uhľovodíkov s týmto pomerom:

a) C1H1,89O0,016 pre benzín (E5);

b) C1H1,86O0,005 pre naftu (B5);

c) C1H2,525 pre skvapalnený ropný plyn (LPG);

d) CH4 pre zemný plyn (NG) a biometán;

e) C1H2,74O0,385 pre etanol (E85);

4. „pomocné štartovacie zariadenie“ sú žeraviace sviečky, zmeny časovania vstreku a iné zariadenia, ktoré pomáhajú naštartovať motor bez obohatenia zmesi vzduchu a paliva v motore;

5. „zdvihový objem motora“ znamená:

a) u motorov s posuvnými piestmi – menovitý zdvihový objem motora; alebo

b) u motorov s rotačnými piestmi (u Wankelových motorov) dvojnásobok menovitého zdvihového objemu motora;

6. „periodicky regeneratívny systém“ sú katalyzátory, filtre tuhých častíc alebo iné zariadenia na reguláciu znečisťovania, ktoré vyžadujú periodický proces regenerácie po menej ako 4 000 km bežnej prevádzky vozidla;

7. „pôvodné náhradné zariadenie na reguláciu znečisťovania“ je zariadenie na reguláciu znečisťovania alebo sústava takýchto zariadení na reguláciu znečisťovania, ktorých typy sú uvedené v doplnku 4 k prílohe 1 tohto nariadenia, držiteľ typového schválenia vozidla ich však ponúka na trhu ako samostatné technické jednotky;

8. „typ zariadenia na reguláciu znečisťovania“ sú katalyzátory a filtre tuhých častíc, ktoré sa nelíšia v žiadnom z týchto dôležitých hľadísk:

a) počet substrátov, štruktúra a materiál;

b) druh činnosti každého substrátu;

c) objem, pomer čelnej plochy a dĺžky substrátu;

d) použitý materiál katalyzátora;

e) pomer použitých materiálov katalyzátora;

f) hustota buniek;

g) rozmery a tvar;

h) tepelná ochrana;

9. „jednopalivové vozidlo“ je vozidlo, ktoré je konštruované hlavne na stály chod na jedno palivo;

10. „jednopalivové plynové vozidlo“ je jednopalivové vozidlo, ktoré je poháňané hlavne skvapalneným ropným plynom, zemným plynom/biometánom alebo vodíkom, môže však mať benzínový systém na núdzové účely alebo len na štartovanie, keď benzínová nádrž neobsahuje viac ako 15 litrov benzínu;

11. „dvojpalivové vozidlo“ je vozidlo s dvomi samostatnými palivovými nádržami, ktoré môže byť poháňané čiastočne dvomi rôznymi palivami a je konštruované na stály chod naraz len na jedno palivo;

12. „dvojpalivové plynové vozidlo“ je dvojpalivové vozidlo, ktoré môže byť poháňané benzínom a tiež buď skvapalneným ropným plynom, zemným plynom/biometánom, alebo vodíkom;

13. „vozidlo na flexibilné palivo“ je vozidlo s jednou palivovou nádržou, ktoré môže byť poháňané rôznymi zmesami dvoch alebo viacerých palív;

14. „vozidlo na flexibilné palivo s etanolom“ je vozidlo na flexibilné palivo, ktoré môže byť poháňané benzínom alebo zmesou benzínu a etanolu, pričom prímes etanolu môže byť až do 85 % (E85);

15. „vozidlo na flexibilné palivo s bionaftou“ je vozidlo na flexibilné palivo, ktoré môže byť poháňané minerálnou naftou alebo zmesou minerálnej nafty a bionafty;

▼M3

16. „hybridné elektrické vozidlo (HEV)“ je vozidlo (vrátane vozidiel, ktoré energiu čerpajú zo spotrebovateľného paliva výlučne na účely nabitia zásobníka elektrickej energie), ktoré na účely mechanického pohonu čerpá energiu z oboch ďalej uvedených zdrojov energie nachádzajúcich sa vo vozidle:

a) spotrebovateľné palivo;

b) batéria, kondenzátor, zotrvačník/generátor alebo iné zariadenie na akumuláciu elektrickej energie;

▼B

17. „riadne udržiavané a používané“ znamená, na účel skúšaného vozidla, že takéto vozidlo spĺňa kritériá pre prijatie vybraného vozidla, ktoré sú ustanovené v oddiele 2 doplnku 1 k prílohe II;

18. „systém na reguláciu emisií“ je v súvislosti so systémom OBD, elektronický regulátor motora a každý komponent súvisiaci s emisiami vo výfukovom alebo odparovacom systéme, ktorý regulátor zásobuje vstupnými dátami alebo prijíma z regulátora výstupné dáta;

19. „ukazovateľ funkčnej poruchy (MI)“ je viditeľný alebo počuteľný ukazovateľ, ktorý jasne informuje vodiča vozidla v prípade funkčnej poruchy samotného systému OBD alebo ľubovoľného komponentu súvisiaceho s emisiami, ktorý je pripojený k systému OBD;

20. „funkčná porucha“ je porucha komponentu alebo systému súvisiaceho s emisiami, ktorá by mohla spôsobiť prekročenie limitov emisií uvedených v bode 3.3.2 prílohy XI, alebo situácia, keď systém OBD nemôže plniť základné monitorovacie požiadavky uvedené v prílohe XI;

21. „sekundárny vzduch“ je vzduch zavedený do výfukového systému pomocou čerpadla alebo nasávacieho ventilu alebo inými prostriedkami, ktorého cieľom je pomôcť pri oxidácii HC a CO obsiahnutých v prúde výfukových plynov.

22. „jazdný cyklus“, pokiaľ ide o systém OBD vo vozidle, pozostáva z naštartovania motora, režimu jazdy, pri ktorých by sa v prípade jej výskytu zistila funkčná porucha, a vypnutia motora;

23. „prístup k informáciám“ znamená dostupnosť všetkých informácií o systéme OBD vo vozidle, o opravách a o údržbe vozidla požadovaných na kontrolu, diagnostikovanie, technickú obsluhu alebo opravu vozidla;

24. „nedostatok“ znamená v súvislosti so systémom OBD, že až vo dvoch samostatných komponentoch alebo systémoch, ktoré sú monitorované, sa vyskytujú dočasné alebo trvalé prevádzkové charakteristiky, ktoré narúšajú inak účinné monitorovanie uvedených komponentov alebo systémov prostredníctvom systému OBD alebo nespĺňajú všetky ostatné podrobné požiadavky na systém OBD;

25. „poškodené náhradné zariadenie na reguláciu znečisťovania“ je zariadenie na reguláciu znečisťovania definované v článku 3 ods. 11 nariadenia (ES) č. 715/2007, ktoré je zastarané alebo bolo umelo poškodené v takom rozsahu, že spĺňa požiadavky stanovené v oddiele 1 doplnku 1 k prílohe XI k predpisu EHK OSN č. 83;

26. „informácie o systéme OBD vo vozidle“ sú informácie o palubnom diagnostickom systéme slúžiacom pre každý elektronický systém vo vozidle;

27. „činidlo“ je ľubovoľný výrobok iný ako palivo, ktorý je uskladnený na palube vozidla a ktorý sa privádza do systému dodatočnej úpravy výfukových plynov na podnet systému na reguláciu emisií;

28. „hmotnosť vozidla v pohovostnom stave“ znamená hmotnosť opísanú v bode 2.6 prílohy I k smernici 2007/46/ES;

29. „zlyhanie zapaľovania“ znamená nedostatočné spaľovanie vo valci motora so zážihovým zapaľovaním v dôsledku absencie iskry, chybného dávkovania paliva, nedostatočnej kompresie alebo ľubovoľnej inej príčiny;

30. „systém alebo zariadenie na studený štart“ je systém, ktorý dočasne obohacuje zmes vzduch/palivo motora, a tým pomáha pri štartovaní motora;

31. „vývodový hriadeľ“ je vonkajšie motorom poháňané zariadenie na pohon prídavného zariadenia namontovaného na vozidlo;

32. „malovýrobcovia“ sú výrobcovia vozidiel, ktorých svetová celoročná výroba neprekročí 10 000 kusov;

▼M3

33. „elektrická hnacia sústava“ je systém pozostávajúci z jedného alebo viacerých zásobníkov elektrickej energie, jedného alebo viacerých kondicionačných zariadení elektrickej energie a jedného alebo viacerých elektrických zariadení, ktoré premieňajú elektrickú energiu uloženú v zásobníku na mechanickú energiu prenášanú na kolesá na účely pohonu vozidla;

▼M3

34. „vozidlo na výlučne elektrický pohon“ je vozidlo poháňané výlučne elektrickou hnacou sústavou;

35. „vozidlo na flexibilné palivo H2NG“ je vozidlo na flexibilné palivo, ktoré môže byť poháňané rôznymi zmesami vodíka a zemného plynu/biometánu;

36. „vozidlo s vodíkovými palivovými článkami“ je vozidlo poháňané palivovými článkami, ktoré premieňajú chemickú energiu z vodíka na elektrickú energiu slúžiacu na pohon vozidla;

▼M8

37. „čistý výkon“ je výkon dosiahnutý na skúšobnom zariadení na konci kľukovej skrine alebo jeho ekvivalent pri zodpovedajúcich rýchlostiach vozidla alebo otáčkach motora s príslušenstvom, odskúšaný v súlade s prílohou XX (Meranie čistého výkonu motora, čistého výkonu a maximálneho 30-minútového výkonu elektrickej pohonnej jednotky) a stanovený pri referenčných atmosférických podmienkach;

38. „maximálny čistý výkon“ je maximálna hodnota čistého výkonu zmeraná pri plnom zaťažení motora;

39. „maximálny 30-minútový výkon“ je maximálny čistý výkon elektrickej pohonnej jednotky napájanej jednosmerným prúdom v súlade s odsekom 5.3.2. predpisu EHK OSN č. 85 ( 5 )

40. „studený štart“ znamená teplotu chladiacej kvapaliny motora (alebo rovnakú teplotu) pri štarte motora, ktorá je o menej ako alebo presne o 35 °C a o menej ako alebo presne o 7 K vyššia ako teplota okolia (ak je údaj k dispozícii) pri štarte motora.

▼B

Článok 3

Požiadavky na typové schvaľovanie

▼M8

1.  Na získanie typového schválenia ES so zreteľom na emisie a informácie o opravách a údržbe vozidla výrobca musí preukázať, že vozidlá spĺňajú postupy skúšok uvedené v prílohách III až VIII, X až XII, XIV, XVI a XX k tomuto nariadeniu. Výrobca tiež zabezpečí zhodu so špecifikáciami referenčných palív, uvedenými v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

▼B

2.  Vozidlá podliehajú skúškam špecifikovaným na obrázku I.2.4 prílohy I.

3.  Ako alternatívu k požiadavkám obsiahnutým v prílohách II, III, V až XI a XVI sa môžu malovýrobcovia požiadať o udelenie typového schválenia ES pre typ vozidla, ktorý bol schválený orgánom tretej krajiny na základe právnych aktov uvedených v oddiele 2.1 prílohy I.

3.  Emisné skúšky na účely spôsobilosti premávky na cestách uvedené v prílohe IV, skúšky spotreby paliva a emisií CO2 uvedené v prílohe XII a požiadavky na prístup k informáciám o systéme OBD vozidla a o opravách a údržbe vozidla uvedené v prílohe XIV sú stále požadované na získanie typového schválenia ES so zreteľom na emisie a informácie o opravách a údržbe vozidla podľa tohto odseku.

3.  Schvaľovací orgán musí informovať Komisiu o okolnostiach každého typového schválenia udeleného podľa tohto odseku.

4.  Osobitné požiadavky na otvory do palivových nádrží a na elektronické bezpečnostné systémy sú stanovené v bodoch 2.2 a 2.3 prílohy I.

5.  Výrobca musí prijať technické opatrenia, ktoré zabezpečia, že výfukové emisie a emisie z odparovania budú účinne obmedzené v súlade s týmto nariadením v priebehu normálnej životnosti vozidla a za normálnych podmienok používania.

5.  Tieto opatrenia musia zahŕňať aj záruku, aby hadice, prípoje a spojky používané v systémoch na reguláciu emisií boli z hľadiska bezpečnosti skonštruované tak, aby boli v súlade s pôvodným projektovým zámerom.

6.  Výrobca musí zabezpečiť, že výsledky emisných skúšok sú v súlade s platnou limitnou hodnotou podľa špecifikovaných skúšobných podmienok tohto nariadenia.

7.  V prípade skúšky typu 2 stanovenej v doplnku 1 k prílohe IV maximálny prípustný obsah oxidu uhoľnatého pri normálnych voľnobežných otáčkach motora sa zhoduje s hodnotou, ktorú uvádza výrobca. Maximálny obsah oxidu uhoľnatého však nesmie prekročiť 0,3 obj. %.

7.  Pri vysokých voľnobežných otáčkach obsah oxidu uhoľnatého podľa objemu výfukových plynov nesmie prekročiť hodnotu 0,2 % pri otáčkach motora, ktoré sa rovnajú minimálne 2 000 min-1 a hodnote Lambda 1 ± 0,03, alebo v súlade s technickými údajmi výrobcu.

8.  Výrobca musí zabezpečiť, aby v prípade skúšky typu 3 stanovenej v prílohe V vetrací systém motora neumožnil únik emisií žiadnych plynov z kľukovej skrine do ovzdušia.

9.  Skúška typu 6 stanovená v prílohe VIII, ktorou sa merajú emisie pri nízkych teplotách, sa neuplatňuje na vozidlá s naftovým motorom.

9.  Výrobcovia však pri podávaní žiadosti o typové schválenie predkladajú schvaľovaciemu orgánu informácie preukazujúce, že zariadenie na dodatočnú úpravu NOx dosahuje dostatočne vysokú teplotu pre efektívnu prevádzku do 400 sekúnd po studenom štarte pri teplote – 7 °C, ako sa uvádza v skúške typu 6.

9.  Okrem toho výrobca poskytuje schvaľovaciemu orgánu informácie o prevádzkovej stratégii systému recirkulácie výfukových plynov (EGR) vrátane jeho fungovania pri nízkych teplotách.

9.  Tieto informácie obsahujú aj opis všetkých vplyvov na emisie.

9.  Schvaľovací orgán neudeľuje typové schválenie, ak poskytnuté informácie nie sú dostatočné na preukázanie skutočnosti, že zariadenie na dodatočnú úpravu skutočne dosiahne dostatočne vysokú teplotu pre efektívnu prevádzku v medziach projektovaného času.

9.  Na žiadosť Komisie jej schvaľovací orgán poskytuje informácie o výkonnosti zariadení na dodatočnú úpravu NOx a systému EGR pri nízkych teplotách.

Článok 4

Požiadavky na typové schválenie týkajúce sa systému OBD

1.  Výrobca musí zabezpečiť, aby všetky vozidlá boli vybavené systémom OBD.

2.  Systém OBD musí byť skonštruovaný, zostrojený a namontovaný vo vozidle tak, aby mu umožňoval identifikovať druh poškodenia alebo funkčnej poruchy po celú dobu životnosti motora.

3.  Systém OBD musí spĺňať požiadavky tohto nariadenia počas podmienok normálneho používania.

4.  Pri skúške s chybným komponentom v súlade s doplnkom 1 prílohy XI musí byť aktivovaný ukazovateľ funkčnej poruchy systému OBD.

4.  Ukazovateľ funkčnej poruchy systému OBD sa môže aktivovať počas tejto skúšky aj pri úrovniach emisií nižších ako prahové limity OBD uvedené v prílohe XI.

5.  Výrobca zabezpečuje, že systém OBD spĺňa požiadavky prevádzkovej výkonnosti uvedené v oddiele 3 doplnku 1 k prílohe XI tohto nariadenia za všetkých rozumne predvídateľných jazdných podmienok.

6.  Výrobca zabezpečuje, že údaje týkajúce sa prevádzkovej výkonnosti, ktoré má systém OBD vo vozidle uschovávať a hlásiť v súlade s ustanoveniami bodu 3.6 doplnku 1 k prílohe XI, sú pohotovo prístupné vnútroštátnym orgánom a nezávislým prevádzkovateľom bez akéhokoľvek zakódovania.

▼M2 —————

▼B

Článok 5

Žiadosť o typové schválenie ES pre vozidlo so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla

1.  Výrobca predkladá schvaľovaciemu orgánu žiadosť o typové schválenie ES vozidla so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla.

2.  Žiadosť uvedená v odseku 1 sa musí zostaviť v súlade so vzorom informačného dokumentu uvedeným v doplnku 3 k prílohe I.

3.  Okrem toho výrobca predkladá tieto informácie:

a) v prípade vozidiel vybavených motormi so zážihovým zapaľovaním – vyhlásenie výrobcu o minimálnom percente zlyhania zapaľovania motora z celkového počtu zapaľovaní, ktoré by malo za následok buď emisie prekračujúce limity uvedené v bode 2.3 prílohy XI, ak sa toto percento zlyhania zapaľovania motora vyskytlo od začiatku skúšky typu 1 opísanej v prílohe III k tomuto nariadeniu, alebo by mohlo viesť k prehriatiu katalyzátora alebo katalyzátorov výfukových plynov pred spôsobením nenapraviteľnej škody;

b) podrobné písomné informácie plne opisujúce funkčné prevádzkové charakteristiky systému OBD vrátane súpisu všetkých relevantných dielov systému na reguláciu emisií vozidla, ktoré monitoruje systém OBD;

c) opis ukazovateľa funkčnej poruchy, ktorý používa systém OBD na signalizáciu výskytu poruchy vodičovi vozidla;

d) vyhlásenie výrobcu, že systém OBD je v súlade s ustanoveniami oddielu 3 doplnku 1 k prílohe XI, ktoré sa týkajú prevádzkovej výkonnosti za rozumne predvídateľných jazdných podmienok;

e) plán opisujúci podrobné technické kritériá a zdôvodnenie zvýšenia čitateľa a menovateľa každého monitora, ktorý musí spĺňať požiadavky uvedené v oddieloch 3.2 a 3.3 doplnku 1 k prílohe XI, ako aj pre deaktiváciu čitateľov, menovateľov a hlavného menovateľa za podmienok načrtnutých v oddiele 3.7 doplnku 1 k prílohe XI;

f) opis opatrení prijatých s cieľom zabrániť nedovolenému zasahovaniu do počítača regulujúceho emisie a jeho úprave;

g) podľa potreby aj údaje o rade vozidiel, ako sa uvádza v doplnku 2 k prílohe XI;

h) ak je to vhodné, kópie iných typových schválení s relevantnými údajmi s cieľom umožniť rozšírenie schválení a stanovenie faktorov zhoršenia.

4.  Na účely písmena d) odseku 3 musí výrobca použiť vzor výrobcovho osvedčenia o zhode s požiadavkami na prevádzkovú výkonnosť OBD uvedenými v doplnku 7 k prílohe I.

5.  Na účely písmena e) odseku 3 schvaľovací orgán, ktorý udeľuje schválenie, na požiadanie sprístupní informácie uvedené v danom bode schvaľovacím orgánom alebo Komisii.

6.  Na účely písmen d) a e) odseku 3 schvaľovacie orgány neschvaľujú vozidlo, ak informácie, ktoré predložil výrobca, nie sú dostatočné na splnenie požiadaviek oddielu 3 doplnku 1 k prílohe XI.

6.  Oddiely 3.2, 3.3 a 3.7 doplnku 1 k prílohe XI sa uplatňujú za všetkých rozumne predvídateľných jazdných podmienok.

6.  Na posúdenie vykonávania požiadaviek stanovených v prvom a druhom pododseku schvaľovacie orgány zohľadňujú stav technológie.

7.  Na účely písmena f) odseku 3 opatrenia prijaté s cieľom zabrániť nedovolenému zasahovaniu do počítača regulujúceho emisie a jeho úprave zahŕňajú možnosť aktualizácie s použitím programu alebo kalibrácie schválených výrobcom.

8.  Pre skúšky uvedené na obrázku I.2.4 prílohy I predkladá výrobca technickej službe zodpovednej za skúšky typového schvaľovania vozidlo reprezentatívne pre typ, ktorý má byť schválený.

9.  Žiadosť o typové schválenie jednopalivových a dvojpalivových vozidiel a vozidiel na flexibilné palivo musí spĺňať doplňujúce požiadavky stanovené v bodoch 1.1 a 1.2 prílohy I.

10.  Zmeny vo vyhotovení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sa vyskytnú po typovom schválení, automaticky neznamenajú zrušenie typového schválenia, pokiaľ sa ich pôvodné charakteristiky alebo technické parametre nezmenili takým spôsobom, že je ovplyvnená funkčnosť motora alebo systému na reguláciu znečisťovania.

Článok 6

Správne ustanovenia o typovom schvaľovaní ES pre vozidlo so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla

▼M8

1.  Ak sú splnené všetky relevantné požiadavky, schvaľovací orgán udelí typové schválenie ES systému motora alebo radu motorov ako samostatnej technickej jednotky a vydá číslo typového schválenia v súlade so systémom číslovania uvedeným v prílohe VII k smernici 2007/46/ES.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prílohy VII k smernici 2007/46/ES, oddiel 3, číslo typového schválenia sa zostaví v súlade s doplnkom 6 k prílohe I k tomuto nariadeniu.

Schvaľovací orgán nesmie prideliť rovnaké číslo inému typu motora.

Pokiaľ ide o vozidlá schválené podľa emisných noriem Euro 5 uvedených v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007, príslušné požiadavky sa považujú za splnené, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) sú splnené požiadavky článku 13;

b) vozidlo bolo schválené v súlade s predpisom EHK OSN č. 83, šiestou sériou zmien a doplnení, s predpisom č. 85, s predpisom č. 101, prvou sériou zmien a doplnení, a v prípade vozidiel so vznetovými motormi v súlade s predpisom č. 24 časťou III treťou sériou zmien a doplnení.

V prípade uvedenom v štvrtom pododseku sa uplatňuje aj článok 14.

▼B

2.  Odchylne od odseku 1 môže byť na žiadosť výrobcu vozidlo so systémom OBD prijaté na typové schválenie so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla aj vtedy, keď má systém jeden alebo viac nedostatkov, takže osobitné požiadavky prílohy XI nie sú v plnom rozsahu splnené, za predpokladu, že sú v súlade s osobitnými správnymi ustanoveniami stanovenými v oddiele 3 prílohy XI.

2.  Schvaľovací orgán oznamuje všetkým schvaľovacím orgánom v ostatných členských štátoch, že udeľuje takého typové schválenie v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 8 smernice 2007/46/ES.

3.  Pri udelení typového schválenia ES podľa odseku 1 schvaľovací orgán vydáva osvedčenie o typovom schválení ES, na čo použije vzor stanovený v doplnku 4 k prílohe I.

Článok 7

Zmeny a doplnenia k typovým schváleniam

Články 13, 14 a 16 smernice 2007/46/ES sa uplatňujú na všetky zmeny a doplnenia k typovým schváleniam.

Na žiadosť výrobcu sa ustanovenia uvedené v oddiele 3 prílohy I uplatňujú bez nutnosti vykonať ďalšie skúšky len pre vozidlá toho istého typu.

Článok 8

Zhoda výroby

1.  Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú v súlade s ustanoveniami článku 12 smernice 2007/46/EHS.

2.  Zhoda výroby sa kontroluje na základe opisu v osvedčení o typovom schválení uvedenom v doplnku 4 k prílohe I k tomuto nariadeniu.

3.  Osobitné ustanovenia týkajúce sa zhody výroby sú ustanovené v oddiele 4 prílohy I k tomuto nariadeniu a príslušné štatistické metódy sú opísané v doplnkoch 1 a 2 k uvedenej prílohe.

Článok 9

Zhoda v prevádzke

1.  Ustanovenia o zhode v prevádzke sú stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu a pre vozidlá typovo schválené podľa smernice Rady 70/220/EHS ( 6 ) v prílohe XV k tomuto nariadeniu.

2.  Opatrenia na zabezpečenie zhody v prevádzke pre vozidlá typovo schválené podľa tohto nariadenia alebo podľa smernice 70/220/EHS sa prijímajú v súlade s článkom 12 smernice 2007/46/ES.

3.  Opatrenia zhody v prevádzke sú primerané na potvrdenie funkčnosti zariadení na reguláciu znečisťovania počas normálnej doby životnosti vozidiel za normálnych podmienok používania uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu.

4.  Opatrenia zamerané na zhodu v prevádzke sa kontrolujú za 5 rokov veku vozidla alebo po najazdení 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

5.  Výrobca nie je povinný vykonávať kontrolu zhody v prevádzke, ak počet predaných vozidiel neumožňuje získať dostatočný počet vzoriek na skúšku. Preto sa audit nevyžaduje, ak ročný objem predaja daného typu vozidla neprekročí v celom Spoločenstve počet 5 000 kusov.

5.  Výrobca takýchto malých sérií vozidiel však poskytne schvaľovaciemu orgánu správu o všetkých reklamáciách v záručnej dobe súvisiacich s emisiami a opravou, ako aj s poruchami systému OBD uvedenými v bode 2.3 prílohy II k tomuto nariadeniu. Okrem toho schvaľovací orgán môže požiadať, aby sa takéto typy vozidiel odskúšali v súlade s doplnkom 1 k prílohe II tohto nariadenia.

6.  Pokiaľ ide o vozidlá typovo schválené podľa tohto nariadenia, ak schvaľovací orgán nie je spokojný s výsledkami skúšok v súlade s kritériami určenými v doplnku 2 k prílohe II, nápravné opatrenia uvedené v článku 30 ods. 1 a v prílohe X k smernici 2007/46/ES sa rozširujú na vozidlá v prevádzke patriace k tomu istému typu vozidiel, ktoré sú pravdepodobne postihnuté rovnakými chybami v súlade s oddielom 6 doplnku 1 k prílohe II.

6.  Plán nápravných opatrení, ktorý výrobca predkladá podľa oddielu 6.1 doplnku 1 k prílohe II k tomuto nariadeniu, schvaľuje schvaľovací orgán. Výrobca je zodpovedný za realizáciu schváleného plánu nápravných opatrení.

6.  Schvaľovací orgán do 30 dní oznámuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom. Členské štáty môžu požadovať, aby sa ten istý plán nápravných opatrení uplatňoval na všetky vozidlá toho istého typu zaregistrované na ich území.

7.  Ak schvaľovací orgán zistil, že typ vozidla nezodpovedá uplatniteľným požiadavkám doplnku 1, bezodkladne to oznamuje členskému štátu, ktorý udelil pôvodné typové schválenie, v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 3 smernice 2007/46/ES.

7.  Po tomto oznámení a v súlade s článkom 30 ods. 6 smernice 2007/46/ES schvaľovací orgán, ktorý udelil pôvodné typové schválenie, musí informovať výrobcu, že daný typ vozidla nespĺňa požiadavky týchto ustanovení a že sa od výrobcu očakávajú určité opatrenia. Výrobca do dvoch mesiacov po tomto oznámení predkladá danému schvaľovaciemu orgánu plán opatrení na odstránenie chýb, ktorého podstata musí zodpovedať požiadavkám oddielov 6.1 až 6.8 doplnku 1. Schvaľovací orgán, ktorý udelil pôvodné typové schválenie, do dvoch mesiacov musí vykonať konzultácie s výrobcom s cieľom zabezpečiť dohodu o pláne opatrení a o uskutočnení tohto plánu. Ak schvaľovací orgán, ktorý udelil pôvodné typové schválenie zistí, že sa nedosiahla žiadna dohoda, začne sa realizovať postup podľa článku 30 ods. 3 a ods. 4 smernice 2007/46/ES.

Článok 10

Zariadenia na reguláciu znečisťovania

1.  Výrobca zabezpečuje, aby náhradné zariadenia na reguláciu znečisťovania, určené na montáž do vozidiel s typovým schválením ES, patriace do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 715/2007, dostali typové schválenie ES ako samostatné technické jednotky v zmysle článku 10 ods. 2 smernice 2007/46/ES, v súlade s článkom 12, článkom 13 a prílohou XIII k tomuto nariadeniu.

Katalyzátory a filtre tuhých častíc sa na účely tohto nariadenia považujú za zariadenia na reguláciu znečisťovania.

▼M1

Príslušné požiadavky sa považujú za splnené, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) sú splnené požiadavky článku 13;

b) náhradné zariadenia na reguláciu znečisťovania sú schválené v súlade s predpisom EHK OSN č. 103.

V prípade uvedenom v treťom pododseku sa uplatňuje článok 14.

▼B

2.  Pôvodné vybavenie náhradnými zariadeniami na reguláciu znečisťovania, ktoré spadajú do typu, na ktorý sa vzťahuje bod 2.3 dodatku k doplnku 4 k prílohe I, a ktoré sú určené na vybavenie vozidiel, ktorých sa týka príslušný dokument o typovom schválení, nemusia zodpovedať prílohe XIII za predpokladu, že spĺňajú požiadavky bodov 2.1 a 2.2 uvedenej prílohy.

3.  Výrobca zabezpečuje, aby pôvodné zariadenia na reguláciu znečisťovania mali identifikačné označenie.

4.  Identifikačné označenie uvedené v odseku 3 obsahuje tieto údaje:

a) názov alebo obchodná značka výrobcu motora alebo vozidla;

b) model a identifikačné číslo dielu pôvodného zariadenia na reguláciu znečisťovania, ako sú zaznamenané v informáciách uvedených v bode 3.2.12.2 doplnku 3 k prílohe I.

Článok 11

Žiadosť o typové schválenie ES pre typ náhradného zariadenia na reguláciu znečisťovania ako samostatnej technickej jednotky

1.  Výrobca predkladá schvaľovaciemu orgánu žiadosť o typové schválenie ES pre typ náhradného zariadenia na reguláciu znečisťovania ako samostatnej technickej jednotky.

1.  Žiadosť sa zostavuje v súlade so vzorom informačného dokumentu uvedeného v doplnku 1 k prílohe XIII.

2.  Okrem požiadaviek uvedených v odseku 1 výrobca predkladá technickej službe zodpovednej za schvaľovaciu skúšku:

a) vozidlo alebo vozidlá typu schváleného v súlade s týmto nariadením vybavené pôvodným zariadením na reguláciu znečisťovania;

b) jednu vzorku typu náhradného zariadenia na reguláciu znečisťovania;

c) dodatočnú vzorku náhradného zariadenia na reguláciu znečisťovania v prípade náhradného zariadenia na reguláciu znečisťovania určeného na montáž do vozidla vybaveného systémom OBD.

3.  Na účely písmena a) odseku 2 žiadateľ vyberá vozidlá na skúšku po dohode s technickou službou.

3.  Vozidlá predložené na skúšku musia spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 83.

3.  Vozidlá predložené na skúšku musia spĺňať tieto požiadavky:

a) ich systémy na reguláciu emisií nesmú mať žiadne chyby;

b) všetky nadmerne opotrebované alebo chybne fungujúce pôvodné diely, ktoré súvisia s emisiami, sa musia opraviť alebo vymeniť;

c) pred skúškou na emisie musia byť správne vyladené a nastavené podľa technických údajov výrobcu.

4.  Na účely písmen b) a c) odseku 2 musí byť vzorka zrozumiteľne a nezmazateľne označená názvom a obchodnou značkou žiadateľa a jej komerčným označením.

5.  Na účely písmena c) odseku 2 musí byť vzorka poškodená, ako je určené v bod 25 článku 2. článok 12

Článok 12

Správne ustanovenia o typovom schválení ES pre náhradné zariadenie na reguláciu znečisťovania ako samostatnú technickú jednotku

1.  Ak sú splnené všetky príslušné požiadavky, schvaľovací orgán udeľuje typové schválenie ES pre náhradné zariadenie na reguláciu znečisťovania ako samostatnú technickú jednotku a vydáva schvaľovacie číslo v súlade so systémom číslovania uvedeným v prílohe VII k smernici 2007/46/ES.

1.  Schvaľovací orgán neprideľuje rovnaké číslo inému typu náhradného zariadenia na reguláciu znečisťovania.

1.  To isté schvaľovacie číslo sa môže vzťahovať na používanie daného náhradného zariadenia na reguláciu znečisťovania vo viacerých iných typoch vozidla.

2.  Na účely odseku 1 schvaľovací orgán vydá osvedčenie o typovom schválení ES vystavené v súlade so vzorom uvedeným v doplnku 2 k prílohe XIII.

3.  Ak žiadateľ o typové schválenie môže preukázať schvaľovaciemu orgánu alebo technickej službe, že náhradné zariadenie na reguláciu znečisťovania je toho typu, aký je uvedený v oddiele 2.3 dodatku k doplnku 4 k prílohe I, udelenie typového schválenia nezávisí od overenia súladu s požiadavkami uvedenými v oddiele 4 prílohy XIII.

Článok 13

Prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla

1.  Výrobcovia predkladajú v súlade s článkami 6 a 7 nariadenia (ES) č. 715/2007 a s prílohou XIV tohto nariadenia, nevyhnutné mechanizmy a postupy s cieľom zabezpečiť, aby informácie o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla boli pohotovo dostupné.

2.  Schvaľovacie orgány udeľujú typové schválenie potom ako dostanú od výrobcu osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla.

3.  Osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla slúži ako dôkaz súladu s článkom 6 ods. 7 nariadenia (ES) č. 715/2007.

4.  Osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla sa zostavuje v súlade so vzorom uvedeným v doplnku 1 prílohy XIV.

5.  Ak informácie o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla nie sú dostupné alebo nezodpovedajú článkom 6 a 7 nariadenia (ES) č. 715/2007 a prílohe XIV tohto nariadenia v čase, keď sa podáva žiadosť o typové schválenie, výrobca poskytne tieto informácie do šiestich mesiacov od príslušného dátumu stanoveného v odseku 2 článku 10 nariadenia (ES) č. 715/2007 alebo do šiestich mesiacov od dátumu typového schválenia, podľa toho, ktorý dátum je neskorší.

6.  Povinnosti poskytnúť informácie v rámci lehôt určených v odseku 5 sa uplatňujú iba v prípade, že sa vozidlo po typovom schválení uvedie na trh.

6.  Keď je vozidlo umiestnené na trhu viac ako šesť mesiacov po typovom schválení, informácie sa poskytujú k dátumu, kedy bolo vozidlo umiestnené na trh.

7.  Schvaľovací orgán môže predpokladať, že výrobca predložil vyhovujúce mechanizmy a postupy so zreteľom na prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla, na základe vystaveného osvedčenia o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla za predpokladu, že nebola podaná žiadna sťažnosť, a že výrobca poskytne tieto informácie v rámci lehoty stanovenej v odseku 5.

8.  Okrem požiadaviek na prístup k informáciám o systéme OBD vozidla, ktoré sú uvedené v oddiele 4 prílohy XI, výrobca sprístupňuje zainteresovaným stranám tieto informácie:

a) relevantné informácie s cieľom umožniť vývoj náhradných komponentov, ktoré majú rozhodujúci význam pre správne fungovanie systému OBD;

b) informácie, ktoré umožnia vývoj generických diagnostických prostriedkov.

8.  Na účely písmena a) vývoj náhradných komponentov nesmie byť obmedzený: nedostupnosťou potrebných informácií, technickými požiadavkami na stratégie indikácie funkčnej poruchy, ak sú prekročené prahové hodnoty OBD, alebo ak systém OBD nie je schopný splniť základné monitorovacie požiadavky tohto nariadenia na systém OBD; osobitnými zmenami nakladania s informáciami o systéme OBD s cieľom zabezpečiť nezávislú prevádzku vozidla na benzínový alebo plynový pohon; a typovým schválením vozidiel poháňaných palivovým plynom, ktoré obsahujú obmedzený počet menších nedostatkov.

8.  Na účely písmena b), ak výrobcovia používajú diagnostické a skúšobné prostriedky v súlade s normou ISO 22900 Modulárne komunikačné rozhranie vozidla (MVCI) a normou ISO 22901 Otvorená výmena diagnostických údajov (ODX) vo svojich sieťach, ktoré sú oprávnení prevádzkovať, súbory ODX sú dostupné nezávislým prevádzkovateľom prostredníctvom internetovej stránky výrobcu.

▼M1

9.  Týmto sa zakladá Fórum pre prístup k informáciám o vozidle (ďalej len „fórum“).

Toto fórum posudzuje, či prístup k informáciám ovplyvňuje pokrok dosiahnutý v oblasti znižovania počtu krádeží vozidiel, a dáva odporúčania na skvalitnenie požiadaviek týkajúcich sa prístupu k informáciám. Predovšetkým fórum poskytuje rady Komisii, pokiaľ ide o zavedenie procesu schvaľovania a autorizácie nezávislých prevádzkovateľov akreditovanými organizáciami, aby mali prístup k informáciám o bezpečnosti vozidiel.

Komisia môže rozhodnúť, že diskusie a závery fóra majú dôverný charakter.

▼B

Článok 14

Plnenie záväzkov týkajúcich sa prístupu k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidiel

1.  Schvaľovací orgán môže kedykoľvek, či už z vlastnej iniciatívy, na základe sťažnosti alebo na základe posúdenia technickej služby, skontrolovať, či výrobca dodržiava ustanovenia nariadenia (ES) č. 715/2007, tohto nariadenia a podmienky osvedčenia o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidiel.

2.  Ak schvaľovací orgán zistí, že výrobca nesplnil svoje povinnosti súvisiace s prístupom k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidiel, schvaľovací orgán, ktorý udelil príslušné typové schválenie urobí náležité kroky na nápravu situácie.

3.  Tieto kroky môžu zahŕňať odňatie alebo pozastavenie typového schválenia, pokuty alebo iné opatrenia prijaté v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 715/2007.

4.  Schvaľovací orgán prikročí ku kontrole s cieľom overiť, či výrobca plní povinnosti týkajúce sa prístupu k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidiel, ak nezávislý prevádzkovateľ alebo obchodné združenie zastupujúce nezávislých prevádzkovateľov podá schvaľovaciemu orgánu sťažnosť.

5.  Pri vykonávaní auditu môže schvaľovací orgán požiadať technickú službu alebo iného nezávislého experta, aby vykonali hodnotenie s cieľom overiť, či sú tieto záväzky splnené.

Článok 15

Špeciálne požiadavky vzhľadom na informácie o typovom schvaľovaní

1.  Odchylne od prílohy I k smernici Rady 70/156/EHS ( 7 ) sa do 29. apríla 2009 tiež uplatňujú doplňujúce požiadavky stanovené v prílohe XVIII k tomuto nariadeniu.

2.  Odchylne od prílohy III k smernici Rady 70/156/EHS sa do 29.apríla 2009 tiež uplatňujú doplňujúce požiadavky stanovené v prílohe XIX k tomuto nariadeniu.

Článok 16

Zmeny a doplnenia k nariadeniu (ES) č. 715/2007

Nariadenie (ES) č. 715/2007 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou XVII k tomuto nariadeniu.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Povinnosti uvedené v článku 4 ods. 5, článku 4 ods. 6, článku 5 ods. 3 písm. d) a článku 5 ods. 3 písm. e) sa však uplatňujú od 1. septembra 2011 na typové schválenie nových typov vozidiel a od 1. januára 2014 na všetky nové vozidlá predané, zaregistrované alebo uvedené do prevádzky v Spoločenstve.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
ZOZNAM PRÍLOHPRÍLOHA I

Správne ustanovenia pre typové schválenie ES

Dodatok 1

Overenie zhody výroby (1. štatistická metóda)

Doplnok 2

Overenie zhody výroby (2. štatistická metóda)

Doplnok 3

Vzor informačného dokumentu

Doplnok 4

Vzor osvedčenia o typovom schválení ES

Doplnok 5

Informácie týkajúce sa OBD

Doplnok 6

Systém číslovania osvedčení o typovom schválení ES

Doplnok 7

Osvedčenie výrobcu o súlade s výkonnostnými požiadavkami na OBD pri jeho používaní

PRÍLOHA II

Zhoda v prevádzke

Doplnok 1

Kontrola zhody vozidiel v prevádzke

Doplnok 2

Štatistický postup na skúšanie zhody v prevádzke

Doplnok 3

Zodpovednosť za zhodu v prevádzke

PRÍLOHA III

Overovanie priemerných emisií výfukových plynov za podmienok okolia (skúška typu 1)

PRÍLOHA IV

Údaje o emisiách požadované pri typovom schválení na účely spôsobilosti premávky na cestách

Doplnok 1

Meranie emisií oxidu uhoľnatého pri voľnobežných otáčkach (skúška typu 2)

Doplnok 2

Meranie opacity dymu

PRÍLOHA V

Overovanie emisií plynov z kľukovej skrine (skúška typu 3)

PRÍLOHA VI

Stanovenie emisií z odparovania (skúška typu 4)

PRÍLOHA VII

Overovanie životnosti zariadení na reguláciu znečisťovania (skúška typu 5)

Doplnok 1

Štandardný cyklus skúšobnej stolice (SBC)

Doplnok 2

Štandardný cyklus skúšobnej stolice pre naftové motory (SDBC)

Doplnok 3

Štandardný cestný cyklus (SRC)

PRÍLOHA VIII

Overovanie priemerných emisií výfukových plynov pri nízkych vonkajších teplotách (skúška typu 6)

PRÍLOHA IX

Technické údaje referenčných palív

PRÍLOHA X

Postup emisnej skúšky pre hybridné elektrické vozidlá (HEV)

PRÍLOHA XI

Palubná diagnostika (OBD) pre motorové vozidlá

Doplnok 1

Funkčné aspekty systémov OBD

Doplnok 2

Základné vlastnosti radu vozidiel

PRÍLOHA XII

Stanovenie emisií CO2, spotreby paliva, spotreby elektrickej energie a elektrického dojazdu

PRÍLOHA XIII

Typové schválenie ES zariadení na reguláciu znečisťovania ako samostatných jednotiek

Doplnok 1

Vzor informačného dokumentu

Doplnok 2

Vzor osvedčenia o typovom schválení ES

Doplnok 3

Vzor schvaľovacej značky ES

PRÍLOHA XIV

Prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla

Doplnok 1

Osvedčenie o zhode

PRÍLOHA XV

Zhoda v prevádzke typového schválenia vozidiel podľa smernice 70/220/ES

Doplnok 1

Kontrola zhody v prevádzke

Doplnok 2

Štatistický postup pre skúšku zhody v prevádzke

PRÍLOHA XVI

Požiadavky na vozidlá, ktoré používajú činidlo pre systém dodatočnej úpravy výfukových plynov

PRÍLOHA XVII

Zmeny a doplnenia k nariadeniu (ES) č. 715/2007

PRÍLOHA XVIII

Osobitné ustanovenia týkajúce sa prílohy I k smernici Rady 70/156/EHS

PRÍLOHA XIX

Osobitné ustanovenia týkajúce sa prílohy III k smernici Rady 70/156/EHS

▼M8

PRÍLOHA XX

Meranie čistého výkonu motora

▼B
PRÍLOHA I

SPRÁVNE USTA NOVENIA O TYPOVOM SCHVAĽOVANÍ ES

1.   DOPLŇUJÚCE POŽIADAVKY NA UDELENIE TYPOVÉHO SCHVÁLENIA ES

▼M3

1.1.   Doplňujúce požiadavky na jednopalivové plynové vozidlá, dvojpalivové plynové vozidlá a vozidlá na flexibilné palivo H2NG

▼B

1.1.1.

Na účely oddielu 1.1 sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

▼M3

1.1.1.1.

Rad vozidiel znamená skupinu vozidiel poháňaných skvapalneným ropným plynom, zemným plynom/biometánom, zmesami vodíka a zemného plynu identifikovanú podľa základného vozidla.

▼B

1.1.1.2.

Základné vozidlo znamená vozidlo, ktoré je vybraté na to, aby fungovalo ako vozidlo, na ktorom sa preukáže samoprispôsobiteľnosť palivového systému a na ktoré sa vzťahujú vozidlá radu. V rade vozidiel môže byť viac ako jedno základné vozidlo.

1.1.1.3.

Člen radu je vozidlo, ktoré má so svojím základným vozidlom tieto rovnaké základné charakteristiky:

a) je vyrobené tým istým výrobcom vozidiel;

b) podlieha tým istým emisným limitom;

c) ak má plynový palivový systém centrálne dávkovanie pre celý motor, má certifikovaný výkon medzi 0,7- a 1,15-násobkom výkonu motora základného vozidla;

d) ak má plynový palivový systém individuálne dávkovanie pre každý valec, má certifikovaný výkon na valec medzi 0,7- a 1,15-násobkom výkonu motora základného vozidla;

e) ak je vybavený katalyzátorovým systémom, má ten istý typ katalyzátora, t. j. trojcestný, oxidačný, de NOx;

f) má systém prívodu plynového paliva (vrátane regulátora tlaku) od toho istého výrobcu a ide o ten istý typ: indukcia, vstrekovanie plynu (jednobodové, viacbodové), vstrekovanie kvapaliny (jednobodové, viacbodové);

g) tento palivový systém je regulovaný jednotkou regulácie emisií toho istého typu a technickej špecifikácie, obsahuje rovnaké softvérové princípy a stratégiu regulácie. Vozidlo môže mať v porovnaní so základným vozidlom druhú jednotku regulácie emisií za predpokladu, že táto jednotka sa používa len na ovládanie vstrekovačov, dodatočných uzatváracích ventilov a získavania údajov od doplnkových senzorov.

V súvislosti s požiadavkami uvedenými v písmenách c) a d) v prípade, že overovacia skúška preukáže, že dve vozidlá poháňané plynom by mohli byť členmi toho istého radu vozidiel s výnimkou ich certifikovaného výkonu P1, resp. P2 (P1 < P2), a obidva sa skúšajú, ako by boli základnými vozidlami, ich príslušnosť k jednému radu vozidiel sa bude považovať za platnú pri certifikovanom výkone medzi 0,7 × P1 a 1,15 × P2.

1.1.2.

▼M3

V prípade vozidiel poháňaných LPG, NG/biometánom alebo H2NG sa typové schválenie ES udeľuje, ak sú splnené tieto požiadavky:

▼B

1.1.2.1.

Pri typovom schvaľovaní základného vozidla sa musí preukázať schopnosť tohto vozidla prispôsobiť sa akémukoľvek zloženiu paliva, ktoré sa môže vyskytnúť na celom trhu. V prípade LPG sa vyskytujú rozdiely v zložení C3/C4. V prípade zemného plynu sú všeobecne v ponuke dva druhy paliva, vysokovýhrevné palivo (H-plyn) a nízkovýhrevné palivo (L-plyn), ale v prípade obidvoch druhov existuje značné rozpätie; podstatne sa líšia vo Wobbovom indexe. Tieto rozdiely sa odzrkadľujú v referenčných palivách.

▼M3

V prípade vozidla na flexibilné palivo H2NG sa zloženie paliva môže pohybovať v rozmedzí od 0 % vodíka v zmesi do výrobcom uvedeného maximálneho percentuálneho podielu vodíka v zmesi. Základné vozidlo musí preukázať schopnosť prispôsobiť sa akémukoľvek percentuálnemu podielu v rozsahu stanovenom výrobcom. Rovnako musí preukázať schopnosť prispôsobiť sa akémukoľvek zloženiu NG/biometánu, ktoré sa môže vyskytovať na trhu bez ohľadu na percentuálny podiel vodíka v zmesi.

▼M3

1.1.2.2.

V prípade vozidiel poháňaných LPG alebo NG/biometánom sa základné vozidlo podrobuje skúške typu 1 zameranej na dve extrémne referenčné plynové palivá uvedené v prílohe IX. Ak sa v prípade NG/biometánu v praxi uľahčuje prechod z jedného plynového paliva na druhé prepínačom, nesmie sa tento prepínač pri schvaľovaní typu použiť.

V prípade vozidiel na flexibilné palivo H2NG sa základné vozidlo podrobuje skúške typu 1 pri týchto zloženiach paliva:

 100 % plyn H;

 100 % plyn L;

 zmes plynu H a maximálneho percentuálneho podielu vodíka stanoveného výrobcom;

 zmes plynu L a maximálneho percentuálneho podielu vodíka stanoveného výrobcom;

1.1.2.3.

Vozidlo sa považuje za vyhovujúce, ak v prípade skúšok a referenčných palív uvedených v bode 1.1.2.2 spĺňa emisné limity.

1.1.2.4.

V prípade vozidiel poháňaných LPG alebo NG/biometánom sa pomer výsledkov merania emisií „r“ určí pre každú znečisťujúcu látku týmto spôsobom:Druh paliva

Referenčné palivá

Výpočet „r“

LPG

palivo A

rBA

palivo B

NG/biometán

palivo G20

rG25G20

palivo G25

▼M3

1.1.2.5.

V prípade vozidiel na flexibilné palivo H2NG sa pomer výsledkov merania emisií „r1“ a „r2“ určí pre každú znečisťujúcu látku týmto spôsobom:Druh paliva

Referenčné palivá

Výpočet „r“

NG/biometán

palivo G20

r1G25G20

palivo G25

H2NG

zmes vodíka a G20 pri maximálnom percentuálnom podiele vodíka stanovenom výrobcom

r2H2G25H2G20

zmes vodíka a G25 pri maximálnom percentuálnom podiele vodíka stanovenom výrobcom

▼B

1.1.3.

►M3  

Pri typovom schvaľovaní jednopalivového vozidla poháňaného plynom a dvojpalivového vozidla poháňaného plynom prevádzkovaného v plynovom režime, v ktorých sa ako palivo používa LPG alebo NG/biometán, ako člena radu sa vykoná skúška typu 1 s jedným referenčným plynovým palivom. Týmto referenčným palivom môže byť ktorékoľvek z referenčných plynových palív. Vozidlo sa považuje za vyhovujúce, ak sú splnené tieto požiadavky:

 ◄

a) vozidlo vyhovuje definícii člena radu uvedenej v bode 1.1.1.3;

b) ak je skúšobným palivom referenčné palivo A pre LPG alebo G20 pre NG/biometán, výsledok emisnej skúšky pre každú znečisťujúcu látku sa vynásobí príslušným činiteľom „r“ vypočítaným v bode 1.1.2.4, ak je r > 1; ak je r < 1, nie je potrebná žiadna korekcia;

c) ak je skúšobným palivom referenčné palivo B pre LPG alebo G25 pre NG/biometán, výsledok emisnej skúšky pre každú znečisťujúcu látku sa vydelí príslušným činiteľom „r“ vypočítaným v bode 1.1.2.4, ak je r < 1; ak je r > 1, nie je potrebná žiadna korekcia;

d) na žiadosť výrobcu sa skúška typu 1 môže vykonať s obidvomi referenčnými palivami, takže nie je potrebná žiadna korekcia;

e) vozidlo spĺňa emisné limity platné pre príslušnú kategóriu pre obidve namerané a vypočítané emisie;

f) ak sa vykonajú opakované skúšky na tom istom motore, výsledky s referenčným palivom G20 alebo A a výsledky s referenčným palivom G25 alebo B sa musia najprv spriemerovať; činiteľ „r“ sa potom vypočíta z týchto spriemerovaných výsledkov;

g) počas skúšky typu 1 vozidlo používa benzín len maximálne 60 sekúnd pri jeho prevádzkovaní v plynovom režime.

▼M3

1.1.4.

Pri typovom schvaľovaní vozidla na flexibilné palivo H2NG ako člena radu sa vykonávajú dve skúšky typu 1, pričom pri prvej z nich sa ako palivo použije 100 % G20 alebo G25 a pri druhej z nich sa použije zmes vodíka a toho istého NG/biometánu, ktoré sa použilo pri prvej skúške s tým, že percentuálny podiel vodíka nepresiahne maximálnu hodnotu stanovenú výrobcom.

Vozidlo, ktoré sa podrobuje skúške v súlade s prvým pododsekom, sa považuje za vyhovujúce, ak okrem požiadaviek stanovených v bode 1.1.3 písm. a), e) a g) spĺňa aj tieto požiadavky:

a) ak je referenčným palivom G20 NG/biometán, výsledok skúšky emisií pre každú znečisťujúcu látku sa vynásobí príslušnými faktormi (r1 v prípade prvej skúšky a r2 v prípade druhej skúšky) vypočítanými v bode 1.1.2.5, ak príslušný faktor je > 1; ak príslušný faktor je < 1, nie je potrebná žiadna korekcia;

b) ak je referenčným palivom G25 NG/biometán, výsledok skúšky emisií pre každú znečisťujúcu látku sa vynásobí príslušným faktorom (r1 v prípade prvej skúšky a r2 v prípade druhej skúšky) vypočítaným v bode 1.1.2.5, ak príslušný faktor je < 1; ak príslušný faktor je > 1, nie je potrebná žiadna korekcia;

c) na žiadosť výrobcu sa skúška typu 1 musí vykonať so štyrmi možnými kombináciami referenčných palív podľa bodu 1.1.2.5 tak, aby nebola potrebná žiadna korekcia;

d) ak sa na tom istom motore vykonávajú opakované skúšky, z výsledkov týkajúcich sa referenčného paliva G20 alebo H2G20 a z výsledkov týkajúcich sa referenčného paliva G25 alebo H2G25 pri maximálnom percentuálnom podiele vodíka stanovenom výrobcom sa najprv vypočítajú priemerné hodnoty; z týchto priemerných hodnôt sa následne vypočítajú faktory „r1“ a „r2

▼B

1.2.   Doplňujúce požiadavky na vozidlá poháňané flexibilným palivom.

1.2.1.

Na typové schválenie vozidla poháňaného flexibilným palivom s etanolom alebo bionaftou musí výrobca vozidla opísať schopnosť vozidla prispôsobiť sa ľubovoľnej zmesi benzínu a etanolového paliva (až do zmesi 85 % etanolu) alebo nafty a bionafty, ktoré sa môžu vyskytnúť na celom trhu.

1.2.2.

V prípade vozidla poháňaného flexibilným palivom sa prechod od jedného referenčného paliva k druhému medzi skúškami musí uskutočniť bez manuálnej úpravy nastavení motora.

2.   DOPLŇUJÚCE TECHNICKÉ POŽIADAVKY A SKÚŠKY

2.1.   Malovýrobcovia

2.1.1.

Zoznam právnych aktov uvedených v článku 3 ods. 3:Právny akt

Požiadavky

Kalifornský kódex predpisov (California Code of Regulations) Hlava 13, časti 1961 a) a 1961 b) 1) C) 1) uplatniteľné na vozidlá modelového roku 2001 a vozidlá neskorších modelových rokov, 1968,1, 1968,2, 1968,5, 1976 a 1975 (California Code of Regulations uverejnené Barclay’s Publishing

Typové schvaľovanie musí byť udelené podľa Kalifornského kódexu predpisov (California codex of Regulations), ktorý je uplatniteľný na posledný modelový rok ľahkých úžitkových vozidiel.

2.2.   Hrdlá palivových nádrží

2.2.1.

Hrdlo benzínovej alebo etanolovej nádrže je skonštruované tak, aby zabránilo plneniu nádrže z výtokovej dýzy palivového čerpadla, ktorá má vonkajší priemer 23,6 mm alebo väčší.

2.2.2.

Bod 2.2.1 sa nevzťahuje na vozidlá, pre ktoré sú splnené obidve tieto podmienky:

a) vozidlo je navrhnuté a skonštruované tak, že žiadne zariadenie určené na reguláciu emisií plynných znečisťujúcich látok nie je nepriaznivo ovplyvnené olovnatým benzínom, a

b) vozidlo je zreteľne, čitateľne a nezmazateľne označené symbolom pre bezolovnatý benzín uvedeným v norme ISO 2575:2004 v mieste bezprostredne viditeľnom pre osobu, ktorá plní palivovú nádrž. Doplňujúce značenia sú prípustné.

2.2.3.

Treba urobiť opatrenia, aby sa zabránilo nadmerným emisiám z odparovania a rozliatiu paliva spôsobeným chýbajúcim uzáverom hrdla palivovej nádrže. Dá sa to dosiahnuť jedným z týchto postupov:

a) automaticky sa otvárajúcim a zatvárajúcim, neodstrániteľným uzáverom hrdla palivovej nádrže,

b) konštrukčnými prvkami, ktoré zabránia nadmerným emisiám z odparovania v prípade chýbajúceho uzáveru hrdla palivovej nádrže,

c) akýmkoľvek iným opatrením, ktoré má rovnaký účinok. Ako príklady možno uviesť, okrem iného, uzáver hrdla s vozidlom spojený lankom alebo retiazkou alebo používanie toho istého uzamykacieho kľúča pre uzáver hrdla a pre zapaľovanie motora. V tomto prípade musí byť kľúč odnímateľný z uzáveru hrdla palivovej nádrže len v uzamknutej polohe.

2.3.   Ustanovenia pre zabezpečenie elektronického systému

▼M1

2.3.1.

Každé vozidlo s počítačom regulujúcim emisie musí obsahovať prvky zabraňujúce jeho úprave okrem prípadov povolených výrobcom. Výrobca povoľuje úpravy, ak sú potrebné na diagnostiku, servis, kontrolu, dodatočné vybavenie alebo opravu vozidla. Všetky preprogramovateľné počítačové kódy alebo prevádzkové parametre musia byť odolné voči neoprávnenému zasahovaniu a musia umožňovať aspoň takú úroveň ochrany, ako sa uvádza v ustanoveniach normy ISO 15031 – 7 z 15. marca 2001 (SAE J2186 z októbra 1996). Všetky vymeniteľné kalibračné pamäťové čipy sú zaliate, uzavreté v zapečatenej schránke alebo chránené elektronickými algoritmami a nemôžu sa vymeniť bez použitia špeciálnych nástrojov a postupov. Takto môžu byť chránené len prvky priamo spojené s kalibrovaním emisií alebo s ochranou pred odcudzením vozidla.

▼B

2.3.2.

Prevádzkové parametre motora v počítačovom kóde nie sú vymeniteľné bez použitia špecializovaných nástrojov a postupov (napr. spájkované alebo zaliate počítačové komponenty alebo zatavené (alebo spájkované) počítačové puzdrá).

2.3.3.

V prípade mechanických čerpadiel na vstrekovanie paliva montovaných na vznetových motoroch musia výrobcovia prijať primerané opatrenia na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do nastavenia maximálneho prívodu paliva počas prevádzky vozidla.

2.3.4.

Výrobcovia môžu požiadať schvaľovací orgán o oslobodenie od jednej z požiadaviek oddielu 2.3 pre vozidlá, u ktorých je nepravdepodobné, že budú vyžadovať ochranu. Kritériá, ktoré schvaľovací orgán hodnotí pri zvažovaní oslobodenia, zahŕňajú, okrem iného, bežnú dostupnosť čipov na kontrolu výkonu, schopnosť vysokého výkonu vozidla a predpokladaný objem predaja vozidla.

2.3.5.

Výrobcovia využívajúci programovateľné systémy počítačových kódov (napr. elektrickú vymazateľnú programovateľnú permanentnú pamäť, EEPROM), zabráňujú neoprávnenému preprogramovaniu. Výrobcovia musia použiť vyspelú stratégiu ochrany pred neoprávneným zásahom a ochranné funkcie proti zápisu vyžadujúce si elektronický prístup k počítaču, ktorý má výrobca k dispozícii mimo vozidla, ku ktorému majú mať prístup aj nezávislí prevádzkovatelia používajúci ochranu požadovanú v bode 2.3.1 a v oddiele 2.2 prílohy XIV. Metódy poskytujúce primeranú ochranu proti neoprávnenému zásahu schvaľuje príslušný orgán.

▼M8

2.4.    Uplatňovanie skúšok

2.4.1.

Obrázok I.2.4 ilustruje uplatňovanie skúšok na typové schválenie vozidla. Osobitné skúšobné postupy sú opísané v prílohách II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XVI ( 8 ) a XX.Obrázok I.2.4

Uplatňovanie požiadaviek skúšok na typové schvaľovanie a rozšírenia

Kategória vozidla

Vozidlá so zážihovými motormi vrátane hybridov

Vozidlá so vznetovými motormi vrátane hybridov

Výlučne elektrické vozidlá

Vozidlá s vodíkovými palivovými článkami

Jednopalivové

Dvojpalivové (1)

Flexibilné palivo (1)

Flexibilné palivo

Jednopalivové

Referenčné palivo

Benzín

(E5/E10) (5)

LPG

NG/ Biometán

Vodík

Benzín (E5/E10) (5)

Benzín (E5/E10) (5)

Benzín (E5/E10) (5)

Benzín (E5/E10) (5)

NG/ Biometán

Motorová nafta

(B5/B7) (5)

Motorová nafta

(B5/B7) (5)

LPG

NG/ Biometán

Vodík

Etanol

(E85)

H2NG

Bionafta

Plynné znečisťujúce látky

(skúška typu 1)

Áno

Áno

Áno

Áno (4)

Áno

(obidve palivá)

Áno

(obidve palivá)

Áno

(obidve palivá) (4)

Áno

(obidve palivá)

Áno

(obidve palivá)

Áno (len B5/B7) (2) (5)

Áno

Hmotnosť tuhých častíc a počet tuhých častíc

(skúška typu 1)

Áno

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba benzín)

Áno

(obidve palivá)

Áno (len B5/B7) (2) (5)

Áno

Emisie pri voľnobehu

(skúška typu 2)

Áno

Áno

Áno

Áno

(obidve palivá)

Áno

(obidve palivá)

Áno

(iba benzín)

Áno

(obidve palivá)

Áno

(iba NG/ biometán)

Emisie z kľukovej skrine

(skúška typu 3)

Áno

Áno

Áno

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba NG/ biometán)

Emisie z odparovania

(skúška typu 4)

Áno

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba benzín)

Životnosť

(skúška typu 5)

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba NG/ biometán)

Áno (len B5/B7) (2) (5)

Áno

Emisie pri nízkych teplotách

(skúška typu 6)

Áno

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba benzín)

Áno

(iba benzín)

Áno (3)

(obidve palivá)

Zhoda v prevádzke

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

(obidve palivá)

Áno

(obidve palivá)

Áno

(obidve palivá)

Áno

(obidve palivá)

Áno

(obidve palivá)

Áno (len B5/B7) (2) (5)

Áno

Palubné diagnostické systémy

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Emisie CO2 spotreba paliva, spotreba elektrickej energie a dojazd elektrického vozidla

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

(obidve palivá)

Áno

(obidve palivá)

Áno

(obidve palivá)

Áno

(obidve palivá)

Áno

(obidve palivá)

Áno (len B5/B7) (2) (5)

Áno

Áno

Áno

Opacita dymu

Áno (len B5/B7) (2) (5)

Áno

Výkon motora

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

(1)   Ak je dvojpalivové vozidlo skombinované s vozidlom na flexibilné palivo, uplatňujú sa požiadavky pre obidve skúšky.

(2)   Toto ustanovenie má dočasný charakter, neskôr sa navrhnú ďalšie požiadavky na bionaftu.

(3)   Skúška na benzín len pred dátumami uvedenými v článku 10 ods. 6 nariadenia (ES) č. 715/2007. Skúška sa vykonáva na obidvoch palivách po týchto dátumoch. Pri skúške sa použije referenčné palivo E75 vymedzené v prílohe IX oddiele B.

(4)   Ak vozidlo pracuje na vodíkový pohon, stanovujú sa len emisie NOx.

(5)   Podľa výberu výrobcu môžu byť vozidlá so zážihovými a vznetovými motormi skúšané s palivami E5 alebo E10 pre zážihové motory a B5 alebo B7 pre vznetové motory. Avšak:

— Najneskôr šestnásť mesiacov od dátumov stanovených v článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 715/2007 sa nové typové schválenia vykonávajú len s palivami E10 a B7.

— Najneskôr tri roky od dátumov stanovených v článku 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 715/2007 sa pre všetky nové vozidlá udeľuje typové schválenie s použitím palív E10 a B7.

►M8  

Vysvetlivka:

Dátumy uplatňovania referenčných palív E10 a B7 pre všetky nové vozidlá boli stanovené s cieľom minimalizovať záťaž v súvislosti so skúškami. Ak však budú k dispozícii technické dôkazy, že vozidlá certifikované pre referenčné palivá E5 alebo B5 vykazujú pri skúške s palivom E10 alebo B7 značne vyššie emisie, Komisia predloží návrh na presunutie dátumov uplatňovania na skorší termín.

 ◄

▼B

3.   ROZŠÍRENIA TYPOVÝCH SCHVÁLENÍ

3.1.   Rozšírenia pre výfukové emisie (skúšky typu 1, typu 2 a typu 6)

3.1.1.

Vozidlá s odlišnými referenčnými hmotnosťami

3.1.1.1.

Typové schválenie sa rozšíri len na vozidlá s referenčnou hmotnosťou vyžadujúcou používanie ďalších dvoch vyšších zotrvačných hmotností alebo akejkoľvek nižšej ekvivalentnej zotrvačnej hmotnosti.

3.1.1.2.

Pre kategóriu vozidiel N sa schválenie rozšíri len na vozidlá s nižšou referenčnou hmotnosťou, ak sú emisie z už schváleného vozidla v medziach limitov predpísaných pre vozidlo, pre ktoré sa rozšírenie schválenia vyžaduje.

3.1.2.

Vozidlá s rozdielnymi celkovými prevodovými pomermi

3.1.2.1.

Typové schválenie sa rozšíri na vozidlá s rozdielnymi prevodovými pomermi len za určitých podmienok.

3.1.2.2.

Na určenie, či možno typové schválenie rozšíriť, určí sa pre každý prevodový pomer v skúškach typu 1 a typu 6 tento podiel:

image

kde pri otáčkach motora 1 000 ot/min, je V1 rýchlosť schváleného typu vozidla a V2 je rýchlosť typu vozidla, pre ktorý je požadované rozšírenie typového schválenia.

3.1.2.3.

Ak je pre každý prevodový pomer E ≤ 8 %, rozšírenie sa udelí bez opakovania skúšok typu 1 a typu 6.

3.1.2.4.

Ak je aspoň pre jeden prevodový pomer E > 8 % a ak je pre každý prevodový pomer súkolia E ≤ 13 %, skúšky typu 1 a typu 6 sa zopakujú. Skúšky sa môžu vykonať v laboratóriu, ktoré si zvolí výrobca, s podmienkou, že to schváli technická služba. Protokol o skúškach sa posiela technickej službe zodpovednej za skúšky spojené s typovým schvaľovaním.

3.1.3.

Vozidlá s rozdielnymi referenčnými hmotnosťami a prevodovými pomermi

Typové schválenie sa rozšíri na vozidlá s rozdielnymi referenčnými hmotnosťami a prevodovými pomermi za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v bodoch 3.1.1 a 3.1.2.

3.1.4.

Vozidlá s periodicky regeneratívnymi systémami

Typové schválenie typu vozidla vybaveného periodicky regeneratívnym systémom sa rozšíri na iné vozidlá s periodicky regeneratívnymi systémami, ktorých opísané parametre sú totožné alebo v medziach stanovených tolerancií. Rozšírenie sa vzťahuje len na merania charakteristické pre definovaný periodicky regeneratívny systém.

3.1.4.1.

Totožné parametre pre rozšírenie schválenia sú:

(1) motor,

(2) proces spaľovania,

(3) periodicky regeneratívny systém (t. j. katalyzátor, filter tuhých častíc),

(4) konštrukcia (t. j. typ puzdra, druh drahého kovu, typ substrátu, hustota komôrok),

(5) typ a princíp činnosti,

(6) systém dávkovania a plnenia,

(7) objem ± 10 percent,

(8) poloha (teplota ± 50 °C pri 120 km/h alebo 5-percentuálny rozdiel maximálnej teploty/tlaku).

3.1.4.2.

Použitie činiteľov Ki pre vozidlá s rozdielnymi referenčnými hmotnosťami

Činitele Ki vyvinuté postupmi v oddiele 3 prílohy 13 k predpisu EHK OSN č. 83 pre typové schválenie typu vozidla s periodicky regeneratívnym systémom môžu používať pre iné vozidlá, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v bode 3.1.4.1 a ktorých referenčná hmotnosť je v rozmedzí najbližších dvoch tried vyšších ekvivalentných zotrvačných hmotností alebo ľubovoľnej nižšej ekvivalentnej zotrvačnej hmotnosti.

3.1.5.

Uplatňovanie rozšírení na iné vozidlá

Ak sa udelí rozšírenie v súlade s oddielmi 3.1.1 až 3.1.4, také typové rozšírenie sa na iné vozidlá ďalej nerozširuje.

3.2.   Rozšírenia pre emisie z odparovania (skúška typu 4)

3.2.1.

Typové schválenie sa rozšíri na vozidlá vybavené systémom na reguláciu emisií z odparovania, ktorý spĺňa tieto podmienky:

3.2.1.1.

Základný princíp dávkovania paliva/vzduchu (napr. jednobodové vstrekovanie) musí byť rovnaký.

3.2.1.2.

Tvar palivovej nádrže, materiál palivovej nádrže a hadíc na kvapalné palivo sú identické.

3.2.1.3.

Skúša sa ten rad vozidiel, ktorý predstavuje najnepriaznivejší prípad, pokiaľ ide o priečny rez a približnú dĺžku hadíc. O tom, či neidentické separátory para/kvapalina sú prijateľné, rozhodne technická služba zodpovedná za schvaľovacie skúšky.

3.2.1.4.

Objem palivovej nádrže je v rozmedzí ± 10 %.

3.2.1.5.

Nastavenie pretlakového ventilu palivovej nádrže je identické.

3.2.1.6.

Metóda hromadenia palivových pár je identická, t. j. tvar a objem filtra, zachytávajúca látka, čistič vzduchu (ak je použitý na reguláciu emisií z odparovania) atď.

3.2.1.7.

Metóda vyplachovania nahromadených pár je identická (napr. prietok vzduchu, bod spustenia alebo objem výplachu počas prekondiciovacieho cyklu).

3.2.1.8.

Metóda tesnenia a odvzdušnenia systému dávkovania paliva je identická.

3.2.2.

Typové schválenie sa rozšíri na vozidlá s:

3.2.2.1.

rozdielnymi rozmermi motora;

3.2.2.2.

rozdielnymi výkonmi motora;

3.2.2.3.

automatickými a manuálnymi prevodovkami;

3.2.2.4.

pohonom dvoch a štyroch kolies;

3.2.2.5.

rozdielnymi štýlmi karosérie; a

3.2.2.6.

rozdielnymi veľkosťami kolies a pneumatík.

3.3.   Rozšírenia na životnosť zariadení na reguláciu znečisťovania (skúška typu 5)

3.3.1.

Typové schválenie sa rozšíri na rôzne typy vozidiel za predpokladu, že uvedené parametre vozidla, motora alebo zariadenia na reguláciu znečisťovania sú identické alebo sa udržiavajú v medziach stanovených tolerancií:

3.3.1.1.

Vozidlo:

Kategória zotrvačnej hmotnosti: dve najbližšie vyššie kategórie zotrvačnej hmotnosti a akákoľvek nižšia kategória zotrvačnej hmotnosti.

Celkové jazdné zaťaženie pri rýchlosti 80 km/h: + 5 % nad a ľubovoľná nižšia hodnota

3.3.1.2.

Motor

a) zdvihový objem valcov motora (± 15 %),

b) počet a ovládanie ventilov,

c) palivový systém,

d) typ chladiaceho systému,

e) proces spaľovania.

3.3.1.3.

Parametre zariadenia na reguláciu znečisťovania:

a) Katalyzátory a filtre tuhých častíc:

počet katalyzátorov, filtrov a prvkov,

rozmer katalyzátorov a filtrov (objem monolitu ± 10 %),

druh katalytickej činnosti (oxidácia, trojcestný katalyzátor, tenký filter NOx, SCR, tenký katalyzátor NOx alebo iné),

obsah drahých kovov (identický alebo vyšší),

druh a pomer drahých kovov (± 15 %),

substrát (štruktúra a materiál),

hustota komôrok,

kolísanie teploty nie viac ako o 50 K na vstupnom otvore katalyzátora alebo filtra. Toto kolísanie teploty sa kontroluje za stabilizovaných podmienok pri rýchlosti 120 km/h a záťažového nastavenia skúšky typu 1.

b) Vstrekovanie vzduchu:

so vstrekovaním alebo bez vstrekovania,

typ (pulzačný, vzduchové čerpadlo, iný/iné)

c) EGR:

s EGR alebo bez EGR,

typ (chladený alebo nechladený, s aktívnym alebo pasívnym ovládaním, vysokotlakový alebo nízkotlakový).

3.3.1.4.

Skúška životnosti sa môže vykonať s použitím vozidla, ktorého štýl karosérie, prevodovka (automatická alebo s ručným radením), rozmery kolies alebo pneumatík sú iné ako v prípade typu vozidla, pre ktorý sa požaduje typové schválenie.

3.4.   Rozšírenia pre palubnú diagnostiku

3.4.1.

Typové schválenie sa rozširuje na rôzne typy vozidiel s identickým motorom a systémami na reguláciu emisií definovanými v doplnku 2 k prílohe XI. Typové schválenie sa rozširuje bez ohľadu na tieto charakteristiky vozidla:

a) príslušenstvo motora;

b) pneumatiky;

c) ekvivalentná zotrvačná hmotnosť;

d) chladiaci systém;

e) celkový prevodový pomer;

f) druh prevodu; a

g) typ karosérie.

3.5.   Rozšírenia na emisie CO2 a spotrebu paliva

3.5.1.

Vozidlá poháňané výlučne spaľovacím motorom okrem vozidiel vybavených periodicky regeneratívnym systémom na reguláciu emisií.

3.5.1.1.

Typové schválenie sa rozširuje na vozidlá, ktoré sa líšia so zreteľom na uvedené charakteristiky, ak emisie CO2 zmerané technickou službou nepresahujú hodnotu stanovenú pre typové schválenie o viac ako 4 % pre vozidlá kategórie M a 6 % pre vozidlá kategórie N:

 referenčná hmotnosť,

 technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave,

 typ karosérie definovaný v oddiele C prílohy II k smernici 2007/46/ES,

 celkové prevodové pomery,

 vybavenie motora a príslušenstvo.

3.5.2.

Vozidlá poháňané výlučne spaľovacím motorom a vybavené periodicky regeneratívnym systémom reguláciu emisií

3.5.2.1.

Typové schválenie sa rozširuje na vozidlá, ktoré sa líšia so zreteľom na charakteristiky uvedené v bode 3.5.1.1, ale nepresahujú charakteristiky radu vozidiel uvedené v predpise EHK OSN č. 101 ( 9 ), príloha 10, ak emisie CO2 zmerané technickou službou nepresahujú hodnotu stanovenú pre typové schválenie o viac ako 4 % pre vozidlá kategórie M a 6 % pre vozidlá kategórie N, a kde je použiteľný ten istý činiteľ Ki.

3.5.2.2.

Typové schválenie sa rozširuje na vozidlá s rozdielnym činiteľom Ki, ak emisie CO2 zmerané technickou službou nepresahujú hodnotu stanovenú pre typové schválenie o viac ako 4 % pre vozidlá kategórie M a 6 % pre vozidlá kategórie N.

3.5.3.

Vozidlá poháňané výlučne elektrickou hnacou sústavou

Rozšírenia sa môžu udeľovať po dohode s technickou službou zodpovednou za vykonávanie skúšok.

3.5.4.

Vozidlá poháňané hybridnou elektrickou hnacou sústavou

Typové schválenie sa rozširuje na vozidlá, ktoré sa líšia so zreteľom na uvedené charakteristiky, ak emisie CO2 a spotreba elektrickej energie zmerané technickou službou nepresahujú hodnotu stanovenú pre typové schválenie o viac ako 4 % pre vozidlá kategórie M a 6 % pre vozidlá kategórie N:

 referenčná hmotnosť,

 technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave,

 typ karosérie definovaný v oddiele C prílohy II k smernici 2007/46/ES,

 pokiaľ ide o zmenu akýchkoľvek iných charakteristík, rozšírenia sa môžu udeliť po dohode s technickou službou zodpovednou za vykonávanie skúšok.

3.5.5.

Rozšírenie typového schválenia vozidiel kategórie N v rámci daného radu:

3.5.5.1.

V prípade vozidiel kategórie N, ktoré sú schválené ako členovia radu vozidiel s použitím postupu podľa oddielu 3.6.2, sa typové schválenie rozširuje na vozidlá v rámci toho istého radu, ak technická služba usúdi, že spotreba paliva nového vozidla nepresahuje spotrebu paliva vozidla, na ktorej sa zakladá spotreba paliva daného radu vozidiel.

Typové schválenia sa môžu rozšíriť aj na vozidlá, ktoré:

 sú až o 110 kg ťažšie ako skúšobné vozidlo daného radu vozidiel za predpokladu, že sú maximálne o 220 kg ťažšie ako najľahšie vozidlo radu,

 majú nižší celkový prevodový pomer ako skúšobné vozidlo daného radu len z dôvodu iného rozmeru pneumatiky; a

 zodpovedajú radu vozidiel vo všetkých ostatných ohľadoch.

3.5.5.2.

V prípade vozidiel kategórie N, ktoré sú schválené ako členovia radu vozidiel s použitím postupu podľa bodu 3.6.3, sa typové schválenie rozširuje na vozidlá v rámci toho istého radu bez dodatočného skúšania len vtedy, ak technická služba usúdi, že spotreba paliva nového vozidla je v rámci limitov pre také dve vozidlá v danom rade, ktoré majú najnižšiu, resp. najvyššiu spotrebu paliva.

3.6.   Typové schválenie vozidiel kategórie N v rámci radu vozidiel pre spotrebu paliva a emisie CO2

Vozidlám kategórie N sa udeľuje typové schválenie v rámci radu vozidiel uvedených v bode 3.6.1 s použitím jednej z dvoch alternatívnych metód opísaných v bodoch 3.6.2 a 3.6.3.

3.6.1.

Vozidlá kategórie N môžu byť zoskupené do radu vozidiel na účely merania spotreby paliva a emisií CO2, ak sú uvedené parametre identické alebo v rámci určených limitov:

3.6.1.1.

Identické parametre musia byť tieto:

 výrobca a typ podľa oddielu I doplnku 4,

 zdvihový objem motora,

 typ systému na reguláciu emisií,

 typ palivového systému podľa bodu 1.10.2 doplnku 4.

3.6.1.2.

Nasledovné parametre musia byť v rámci týchto limitov:

 celkové prevodové pomery (maximálne 8 % nad najnižšou hodnotou) podľa bodu 1.13.3 doplnku 4,

 referenčná hmotnosť (maximálne o 220 kg menej ako najťažší variant),

 čelná oblasť (maximálne o 15 % menšia ako najväčšia oblasť),

 výkon motora (maximálne o 10 % nižší ako najvyššia hodnota).

3.6.2.

Rad vozidiel podľa bodu 3.6.1 môže byť schválený s údajmi o emisiách CO2 a spotrebe paliva, ktoré sú spoločné pre všetky vozidlá daného radu. Technická služba vyberá na skúšanie vozidlo z radu, ktorého emisie CO2 sú podľa názoru technickej služby najvyššie. Merania sa vykonávajú tak, ako sú opísané v prílohe XII a výsledky získané podľa metódy opísanej v oddiele 5.5 predpisu EHK OSN č. 101 sa používajú ako hodnoty stanovené pre typové schválenie, ktoré sú spoločné pre všetky vozidlá daného radu.

3.6.3.

Vozidlá zoskupené do radu podľa bodu 3.6.1 sa môžu schváliť s individuálnymi údajmi o emisiách CO2 a spotrebe paliva pre každé vozidlo daného radu. Technická služba vyberá na skúšanie dve vozidlá, ktorých emisie CO2 sú podľa názoru technickej služby najvyššie, resp. najnižšie. Merania sa vykonávajú podľa postupu opísaného v prílohe XII. Ak sú údaje výrobcu pre tieto dve vozidlá v rámci tolerančných limitov opísaných v oddiele 5.5 predpisu EHK OSN č. 101, emisie CO2 uvedené výrobcom pre všetky vozidlá daného radu sa môžu použiť ako hodnoty stanovené pre typové schválenie. Ak údaje výrobcu pre tieto dve vozidlá nie sú v rámci tolerančných limitov, výsledky získané podľa metódy opísanej v bode 5.5 predpisu EHK OSN č. 101, sa použijú ako hodnoty stanovené pre typové schválenie a technická služba vyberá vhodný počet iných vozidiel daného radu na dodatočné skúšky.

4.   ZHODA VÝROBY

4.1.   Úvod

4.1.1.

Ak je to vhodné, skúšky typu 1, 2, 3 a 4, skúška systému OBD, skúška na emisie CO2 a spotrebu paliva a skúška na opacitu dymu sa vykonávajú podľa postupu opísaného v oddiele 2.4. Osobitné postupy pre zhodu výroby sú uvedené v oddieloch 4.2 až 4.10.

4.2.   Kontrola zhody vozidla pre skúšku typu 1

4.2.1.

Skúška typu 1 sa vykonáva na vozidle s rovnakými technickými údajmi, aké sú opísané v osvedčení o typovom schválení. Ak sa má skúška typu 1 vykonať pre typové schválenie vozidla, ktoré bolo jeden alebo viac razy rozšírené, skúška typu 1 sa vykonáva buď na vozidle opísanom v pôvodnom informačnom balíku alebo na vozidle opísanom v informačnom balíku vzťahujúcom sa na príslušné rozšírenie.

4.2.2.

Potom, keď schvaľovací orgán vyberie vozidlo, výrobca nesmie na ňom vykonať žiadne úpravy.

4.2.2.1.

Náhodne sa vyberajú tri vozidlá v sérii a podrobia sa skúškam opísaným v prílohe III k tomuto nariadeniu. Rovnakým spôsobom sa používajú faktory zhoršenia. Limitné hodnoty sú stanovené v tabuľkách 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007.

4.2.2.2.

Ak je schvaľovací orgán spokojný so štandardnou výrobnou odchýlkou uvedenou výrobcom v súlade s prílohou X k smernici 2007/46/ES, skúšky sa vykonávajú podľa doplnku 1 k uvedenej prílohe.

Ak nie je orgán spokojný so štandardnou výrobnou odchýlkou uvedenou výrobcom v súlade s prílohou X k smernici 2007/46/EHS, skúšky sa vykonávajú podľa doplnku 2 k uvedenej prílohe.

4.2.2.3.

Výroba série sa považuje za zhodnú alebo nezhodnú na základe skúšky vzorky vozidiel potom, čo sa dosiahlo kladné rozhodnutie pre všetky znečisťujúce látky, alebo sa dosiahlo zamietavé rozhodnutie pre jednu znečisťujúcu látku, podľa skúšobných kritérií použitých v príslušnom doplnku.

Keď sa dosiahlo kladné rozhodnutie pre jednu znečisťujúcu látku, toto rozhodnutie sa nemení žiadnou dodatočnou skúškou vykonanou s cieľom dosiahnuť rozhodnutie pre iné znečisťujúce látky.

Ak sa nedosiahne kladné rozhodnutie pre všetky znečisťujúce látky a ak sa nedosiahne zamietavé rozhodnutie pre jednu znečisťujúcu látku, vykoná sa skúška na inom vozidle (pozri obrázok I.4.2).

image

4.2.3.

Bez ohľadu na požiadavky prílohy III sa skúšky vykonávajú na vozidlách prichádzajúcich priamo z výrobnej linky.

4.2.3.1.

Na žiadosť výrobcu sa však môžu skúšky vykonať na vozidlách, ktoré ubehli:

a) maximálne 3 000 km u vozidiel vybavených zážihovým motorom;

b) maximálne 15 000 km u vozidiel vybavených vznetovým motorom.

Proces zábehu vozidiel vykonáva výrobca, ktorý sa zaväzuje, že na týchto vozidlách neurobí žiadne úpravy.

4.2.3.2.

Ak si výrobca želá zabehnúť vozidlá, („x“ km, kde x ≤ 3 000 km pre vozidlá vybavené zážihovým motorom a x ≤ 15 000 km pre vozidlá vybavené vznetovým motorom), použije tento postup:

a) emisie znečisťujúcich látok (typ 1) sa merajú pri nula a pri „x“ km na prvom skúšanom vozidle,

b) koeficient vývoja emisií medzi nula a „x“ km sa vypočíta pre každú znečisťujúcu látku:

Emisie pri „x“ km/Emisie pri nula km

To môže byť menej než 1; a

c) ostatné vozidlá nebudú zabehnuté, ale hodnota ich emisií pri nula km sa vynásobí koeficientom vývoja. V tomto prípade hodnoty, ktoré sa majú prijať, sú:

i) hodnoty pri „x“ km pre prvé vozidlo,

ii) hodnoty pri nula km vynásobené koeficientom vývoja pre ostatné vozidlá.

4.2.3.3.

Všetky tieto skúšky sa vykonajú s komerčným palivom. Na žiadosť výrobcu je však možné použiť referenčné palivá opísané v prílohe IX.

4.3.   Kontrola zhody vozidla so zreteľom na emisie CO2

4.3.1.

Ak bolo typové schválenie pre daný typ vozidla raz alebo viac razy rozšírené, skúšky sa vykonajú na vozidle(-ách) opísanom(-ých) v informačnom balíčku, ktorý bol súčasťou prvej žiadosti o typové schválenie, alebo na vozidle opísanom v informačnom balíčku, ktorý bol súčasťou príslušného rozšírenia.

4.3.2.

Ak schvaľovací orgán nie je spokojný s procesom kontroly u výrobcu, uplatňujú sa body 3.3 a 3.4 prílohy X k smernici 2007/46/ES.

4.3.3.

Na účely tohto oddielu a doplnkov 1 a 2 termín „znečisťujúca látka“ zahŕňa regulované znečisťujúce látky (uvedené v tabuľkách 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007) a emisie CO2.

4.3.4.

Zhoda vozidla so zreteľom na emisie CO2 sa určuje v súlade s postupom opísaným v bode 4.2.2 s týmito výnimkami:

4.3.4.1.

Ustanovenia bodu 4.2.1.1 sa nahrádzajú takto:

Náhodne sa zo série vyberú tri vozidlá a podrobia sa skúškam podľa postupu opísaného v prílohe XII.

4.3.4.2.

Ustanovenia bodu 4.2.3.1 sa nahrádzajú takto:

Na žiadosť výrobcu sa však testy môžu vykonať na vozidlách, ktoré najazdili maximálne 15 000 km.

V tomto prípade proces zábehu vykonáva výrobca, ktorý sa zaväzuje, že na týchto vozidlách neurobí žiadne ďalšie úpravy.

4.3.4.3.

Ustanovenia bodu 4.2.3.2 sa nahrádzajú takto:

Ak výrobca chce zabehnúť vozidlá, („x“ km, kde x ≤ 15 000 km), použije tento postup:

a) emisie znečisťujúcich látok sa merajú na prvom testovanom vozidle pri nula a „x“ km,

b) koeficient vývoja emisií medzi nula a „x“ km sa počíta pre každú znečisťujúcu látku:

Emisie pri „x“ km/Emisie pri nula km

To môže byť menej ako 1, a

c) ostatné vozidlá nebudú zabehnuté, ale hodnota ich emisií pri nula km sa násobí koeficientom vývoja. V tomto prípade hodnoty, ktoré sa majú prijať, sú:

i) hodnoty pri „x“ km pre prvé vozidlo,

ii) hodnoty pri nula km vynásobené koeficientom vývoja pre ostatné vozidlá.

4.3.4.4.

Ustanovenia bodu 4.2.3.3 sa nahrádzajú takto:

Na skúšanie sa použijú referenčné palivá opísané v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

4.3.4.5.

Pri kontrole zhody vozidla so zreteľom na emisie CO2 môže výrobca ako alternatívu k postupu uvedenému v bode 4.3.4.3 použiť fixnú hodnotu koeficientu vývoja 0,92 a vynásobiť všetky hodnoty emisií CO2 zmerané týmto činiteľom pri nula km.

▼M6

4.3.5.

Vozidlo vybavené ekologickými inováciami

4.3.5.1.

V prípade typu vozidla vybaveného jednou alebo viacerými ekologickými inováciami v zmysle článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ( 10 ) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 725/2011 ( 11 ) sa zhoda výroby, pokiaľ ide o ekologické inovácie, preukazuje vykonaním skúšok stanovených v rozhodnutí, resp. rozhodnutiach Komisie schvaľujúcich príslušnú ekologickú inováciu, resp. ekologické inovácie.

4.3.5.2.

Uplatňujú sa body 4.3.1, 4.3.2 a 4.3.4.

▼B

4.4.   Vozidlá poháňané výlučne elektrickou hnacou sústavou

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby vzhľadom na spotrebu elektrickej energie sa kontrolujú na základe opisu v osvedčení o typovom schválení uvedenom v doplnku 4 k tejto prílohe.

4.4.1.

Držiteľ schválenia musí predovšetkým:

4.4.1.1.

zabezpečiť existenciu postupov účinnej kontroly kvality výroby;

4.4.1.2.

mať prístup k zariadeniu, ktoré je potrebné na kontrolu zhody s každým schváleným typom;

4.4.1.3.

zabezpečiť, aby sa zaznamenávali údaje týkajúce sa výsledkov skúšok a aby priložené dokumenty boli k dispozícii počas obdobia určeného po dohode so správnym orgánom;

4.4.1.4.

analyzovať výsledky každého typu skúšky tak, aby sa monitorovala a zabezpečila zhodnosť charakteristík výrobku s prihliadnutím na prípustné odchýlky priemyselnej výroby;

4.4.1.5.

ubezpečiť sa, že sa v prípade každého typu vozidla vykonávajú skúšky uvedené v prílohe XII k tomuto nariadeniu; bez ohľadu na požiadavky bodu 2.3.1.6. prílohy 7 k predpisu EHK OSN č. 101 sa na žiadosť výrobcu vykonávajú skúšky na vozidlách, ktoré neubehli žiadnu vzdialenosť;

4.4.1.6.

ubezpečiť sa, že po každom odbere vzoriek alebo skúšobných kusov, ktoré pri danom type skúšky vykazujú nezhodu, nasleduje ďalší odber vzorky a ďalšia skúška. Musia sa vykonať všetky potrebné kroky na obnovenie zhody výroby.

4.4.2.

Schvaľovacie orgány môžu kedykoľvek overiť metódy uplatňované v každej výrobnej jednotke.

4.4.2.1.

Pri každej inšpekcii sa prítomnému inšpektorovi predkladajú záznamy zo skúšok a monitorovania výroby.

4.4.2.2.

Inšpektor môže náhodne vybrať vzorky, ktoré sa preskúšajú v laboratóriu výrobcu. Minimálny počet vzoriek sa stanovuje na základe výsledkov kontrol samotného výrobcu.

4.4.2.3.

Keď sa úroveň kvality javí ako neuspokojivá alebo keď sa zdá potrebné overiť platnosť skúšok vykonaných podľa bodu 4.4.2.2, inšpektor zhromažďuje vzorky, ktoré sa pošlú technickej službe, ktorá vykonala schvaľovacie skúšky.

4.4.2.4.

Príslušné orgány môžu vykonať všetky skúšky stanovené v tomto nariadení.

4.5.   Vozidlá poháňané hybridnou elektrickou hnacou sústavou

4.5.1.

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby so zreteľom na emisie CO2 a spotrebu elektrickej energie u hybridných elektrických vozidiel sa kontrolujú na základe opisu uvedenému v osvedčení o typovom schválení, ktoré zodpovedá vzoru v doplnku 4.

4.5.2.

Kontrola zhody výroby sa zakladá na posúdení kontrolného postupu výrobcu zo strany schvaľovacieho orgánu, aby sa zabezpečila zhoda typu vozidla vzhľadom na emisie CO2 a spotrebu elektrickej energie.

4.5.3.

Ak schvaľovací orgán nie je spokojný s úrovňou kontrolného postupu výrobcu, požiada, aby sa overovacie skúšky vykonali na vozidlách vo výrobe.

4.5.4.

Zhoda vzhľadom na emisie CO2 sa kontroluje s použitím štatistických postupov opísaných v oddiele 4.3 a v doplnkoch 1 a 2. Vozidlá sa skúšajú podľa postupu uvedeného v prílohe XII.

4.6.   Kontrola zhody vozidla pre skúšku typu 3

4.6.1.

Ak sa má vykonať skúška typu 3, vykonáva sa na všetkých vozidlách vybraných pre skúšku zhody výroby typu 1 uvedenú v oddiele 4.2. Uplatňujú sa podmienky stanovené v prílohe V.

4.7.   Kontrola zhody vozidla pre skúšku typu 4

4.7.1.

Ak sa má vykonať skúška typu 4, vykonáva sa v súlade s prílohou VI.

4.8.   Kontrola zhody výroby vozidla vzhľadom na palubnú diagnostiku (OBD)

4.8.1.

Ak sa má vykonať overenie výkonu systému OBD, vykonáva sa v súlade s týmito požiadavkami:

4.8.1.1.

Keď schvaľovací orgán zistí, že kvalita výroby sa zdá byť nevyhovujúca, vyberá sa zo série náhodne jedno vozidlo a podrobuje sa skúškam opísaným v doplnku 1 k prílohe XI.

4.8.1.2.

Výroba sa považuje za vyhovujúcu, ak dané vozidlo spĺňa požiadavky skúšok opísaných v doplnku 1 k prílohe XI.

4.8.1.3.

Ak vozidlo vybrané zo série nevyhovuje požiadavkám bodu 4.8.1.1, musí sa vybrať zo série ďalšia náhodná vzorka štyroch motorov a tieto podrobiť skúškam opísaným v doplnku 1 k prílohe XI. Skúšky sa môžu vykonať na vozidlách, ktoré majú najazdených maximálne 15 000 km.

4.8.1.4.

Výroba sa považuje za vyhovujúcu, ak aspoň 3 vozidlá spĺňajú požiadavky skúšok opísaných v doplnku 1 k prílohe XI.

▼M3

4.9.   Kontrola zhody vozidiel poháňaných LPG, zemným plynom alebo H2Ng

4.9.1.

Skúšky zhody výroby sa môžu vykonať s komerčným palivom, ktorého pomer C3/C4 leží v prípade LPG medzi hodnotami pomeru referenčných palív, alebo ktorých Wobbov index leží v prípade NG alebo H2NG medzi indexmi najrozdielnejších referenčných palív. V uvedenom prípade sa schvaľovaciemu orgánu predkladá analýza palív.

▼B

4.10.   Kontrola zhody vozidla vzhľadom na opacitu dymu

4.10.1.

Zhoda vozidla so schváleným typom so zreteľom na emisie znečisťujúcich látok zo vznetových motorov sa overuje na základe výsledkov uvedených v dodatku k osvedčeniu o typovom schválení stanovenom v bode 2.4 doplnku 4.

4.10.2.

Navyše k bodu 10.1, sa skúšky v prípade kontroly vozidla vybraného zo série vykonávajú takto:

4.10.2.1 Vozidlo, ktoré neabsolvovalo zábeh, sa podrobuje skúške pri voľnom zrýchľovaní opísanej v oddiele 4.3 doplnku 2 k prílohe IV. Vozidlo sa považuje za zodpovedajúce schválenému typu, ak zistený koeficient absorpcie nepresahuje hodnotu uvedenú na schvaľovacej značke o viac ako 0,5 m–1.

4.10.2.2 Ak hodnota zistená pri skúške uvedenej v bode 4.10.2.1 presahuje hodnotu uvedenú na schvaľovacej značke o viac ako 0,5 m–1, vozidlo posudzovaného typu alebo jeho motor sa podrobuje skúške pri ustálených otáčkach na celej krivke plného zaťaženia, ako sa uvádza v oddiele 4.2 doplnku 2 k prílohe IV. Úrovne emisií nesmú prekročiť limity predpísané v prílohe 7 k predpisu EHK OSNK č. 24 ( 12 ).
Doplnok 1

Overenie zhody výroby – Prvá štatistická metóda

1.

Prvá štatistická metóda sa používa na overenie zhody výroby pre skúšku typu I, keď je štandardná výrobná odchýlka, ktorú udáva výrobca, vyhovujúca. Uplatniteľná štatistická metóda je stanovená v doplnku 1 k predpisu EHK OSN č. 83. Výnimky z týchto postupov sú tieto:

1.1.

Odkaz na bod 5.3.1.4 v odseku 3 sa chápe ako odkaz na uplatniteľnú tabuľku prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007.

1.2.

Odkaz na obrázok 2 v odseku 3 sa chápe ako odkaz na obrázok I.4.2 tohto nariadenia.
Doplnok 2

Overenie zhody výroby – Druhá štatistická metóda

1.

Druhá štatistická metóda sa používa na overenie zhody výroby pre skúšku typu I, keď výrobcov dôkaz štandardnej výrobnej odchýlky výroby je buď neuspokojivý, alebo nie je k dispozícii. Uplatniteľná štatistická metóda je stanovená v doplnku 2 k predpisu EHK OSN č. 83. Výnimky z týchto postupov sú tieto:

1.1.

Odkaz na bod 5.3.1.4 v odseku 3 sa chápe ako odkaz na uplatniteľnú tabuľku prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007.
Doplnok 3

VZOR

INFORMAČNÝ DOKUMENT č …

týkajúci sa typového schválenia ES pre vozidlo so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla

Nasledujúce údaje treba dodať v troch vyhotoveniach spolu s obsahom. Všetky výkresy sa musia vo vhodnej mierke dodať na formáte A4 alebo musia byť poskladané na tento formát a musia byť dostatočne podrobné. Ak sa prikladajú fotografie, musia byť dostatočne podrobné.

Ak majú systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky elektronické riadenie, musia sa dodať informácie týkajúce sa jeho výkonu.

0.   VŠEOBECNÉ ÚDAJE

0.1.

Značka (obchodné meno výrobcu): …

0.2.

Typ: …

0.2.1.

Firemné meno(-á), ak je k dispozícii …

0.3.

Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle ( 13 ) …

0.3.1.

Umiestnenie takého označenia: …

0.4.

Kategória vozidla c): …

0.5.

Názov a adresa výrobcu: …

0.8.

Názov(-vy) a adresa(-y) montážneho(-ych) závodu(-ov) …

0.9.

Meno a adresa zástupca výrobcu (ak existuje) …

1.   VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

1.1.

Fotografie a/alebo výkresy reprezentatívneho vozidla: …

1.3.3.

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): …

2.   HMOT NOSTI A ROZMERY (v kg a mm)

(V prípade potreby odvolať sa na výkres)

2.6.

Hmotnosť vozidla s karosériou v prevádzkovom stave a v prípade tažného vozidla inej kategórie ako M1, so spojovacím zariadením, ak ho výrobca montuje, alebo hmotnosť podvozku alebo podvozku s kabínou, bez karosérie a/alebo spojovacieho zariadenia, ak výrobca nenamontuje karosériu a/alebo spojovacie zariadenie (vrátane kvapalín, náradia, náhradného kolesa, ak je ním vozidlo vybavené a vodiča a v prípade autobusov a autokarov, hmotnosť člena posádky, ak je vo vozidle sedadlo pre člena posádky ( 14 )(maximum a minimum pre každý variant): …

2.8.

Najväčšia technicky prípustná naložená hmotnosť udávaná výrobcomy) ( 15 ) …

▼M4

2.17.

Vozidlo odovzdané na viacstupňové typové schválenie (iba v prípade nedokončeného alebo dokončovaného vozidla kategórie N1, ktoré spadá do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 715/2007: áno/nie ( 16 )

2.17.1.

Hmotnosť základného vozidla v prevádzkovom stave: … kg.

2.17.2.

Štandardná pridaná hmotnosť vypočítaná v súlade s oddielom 5 prílohy XII k nariadeniu (ES) č. 692/2008: … kg

▼B

3.   HNACÍ AGREGÁT (V prípade vozidla, ktoré môže byť poháňané buď benzínom, naftou atď. alebo aj v kombinácii s inými palivami, treba jednotlivé položky zopakovať ( 17 ))

3.1.

Výrobca: …

3.1.1.

Kód motora od výrobcu vyznačený na motore: …

3.2.

Spaľovací motor

3.2.1.1.

Pracovný princíp: zážihový/vznetový ( 18 ) …

štvortaktný/dvojtaktný/rotačný cyklus ( 19 ) …

3.2.1.2.

Počet a usporiadanie valcov: …

3.2.1.2.1.

Vŕtanier): … mm

3.2.1.2.2.

Zdvihr): … mm

3.2.1.2.3.

Poradie zapaľovania: …

3.2.1.3.

Zdvihový objem motora s): … cm3

3.2.1.4.

Kompresný pomer objemový ( 20 ) …

3.2.1.5.

Výkresy spaľovacieho priestoru, hlavy piestu a v prípade zážihového motora, piestnvch krúžkov: …

3.2.1.6.

Normálne voľnobežné otáčky motora ( 21 ) … min-1

3.2.1.6.1.

Vysoké voľnobežné otáčky motora ( 22 ) … min-1

3.2.1.7.

Objem oxidu uhoľnatého vo výfukových plynoch pri voľnobežných otáčkach motora ( 23 ) … % uvedený výrobcom (len zážihové motory)

3.2.1.8.

Maximálny čistý výkon ►M8   ( 24 ) ◄ ) … kW pri … min-1 (hodnota uvedená výrobcom)

3.2.1.9.

Maximálne prípustné otáčky motora predpísané výrobcom: …min-1

3.2.1.10.

Maximálny čistý krútiaci moment ►M8   ( 25 ) ◄ ): … Nm pri … min-1 (hodnota uvedená výrobcom)

3.2.2.

▼M3

Palivo

▼M3

3.2.2.1.

Ľahké úžitkové vozidlá: Nafta/Benzín/LPG/NG alebo Biometán/Etanol (E85)/Bionafta/Vodík/H2NG ( 26 ) ( 27 )

▼B

3.2.2.2.

RON, bezolovnatý: …

3.2.2.3.

Hrdlo palivovej nádrže: zúžený otvor/štítok ( 28 )

3.2.2.4.

Typ vozidla podľa paliva: jednopalivové, dvojpalivové, na flexibilné palivo

3.2.2.5.

Maximálne množstvo biopaliva prijateľné v palive (hodnota uvedená výrobcom): … % podľa objemu

3.2.4.

Dodávka paliva

3.2.4.2.

Vstrekovaním paliva (len v prípade vznetových motorov): áno/nie ( 29 )

3.2.4.2.1.

Opis systému: …

3.2.4.2.2.

Pracovný princíp: priame vstrekovanie/predkomôrkový/vírová komôrka ( 30 )

3.2.4.2.3.

Vstrekovacie čerpadlo

3.2.4.2.3.1.

Značka(-y): …

3.2.4.2.3.2.

Typ(-y): …

3.2.4.2.3.3.

Maximálny dodávka paliva ( 31 ) ( 32 ) … mm3/zdvih alebo cyklus pri otáčkach motora: … min-1 alebo, alternatívne, charakteristický diagram: …

3.2.4.2.3.5.

Krivka predstihu vstrekovania ( 33 ): …

3.2.4.2.4.

Regulátor otáčok

3.2.4.2.4.2.

Bod obmedzenia

3.2.4.2.4.2.1.

Medzné otáčky pri zaťažení. … min-1

3.2.4.2.4.2.2.

Medzné otáčky bez zaťaženia … min-1

3.2.4.2.6.

Vstrekovač(-e):

3.2.4.2.6.1.

Značka(-y): …

3.2.4.2.6.2.

Typ(-y): …

3.2.4.2.7.

Systém studeného štartu

3.2.4.2.7.1.

Značka(-y): …

3.2.4.2.7.2.

Typ(-y): …

3.2.4.2.7.3.

Opis: …

3.2.4.2.8.

Pomocné štartovacie zariadenie

3.2.4.2.8.1.

Značka(-y): …

3.2.4.2.8.2.

Typ(-y): …

3.2.4.2.8.3.

Opis systému …

3.2.4.2.9.

Elektronicky riadené vstrekovanie: áno/nie ( 34 )

3.2.4.2.9.1.

Značka(-y): …

3.2.4.2.9.2.

Typ(-y): …

3.2.4.2.9.3.

Opis systému, v prípade systémov iných ako systémy s plynulým vstrekovaním uveďte ekvivalentné údaje: …

3.2.4.2.9.3.1

Značka a typ riadiacej jednotky: …

3.2.4.2.9.3.2

Značka a typ regulátora paliva: …

3.2.4.2.9.3.3

Značka a typ snímača prietoku vzduchu: …

3.2.4.2.9.3.4

Značka a typ rozdeľovača paliva: …

3.2.4.2.9.3.5

Značka a typ plášťa klapky: …

3.2.4.2.9.3.6

Značka a typ snímača teploty vody: …

3.2.4.2.9.3.7

Značka a typ snímača teploty vzduchu: …

3.2.4.2.9.3.8

Značka a typ snímača tlaku vzduchu: …

3.2.4.3.

Vstrekovanie paliva (len v prípade zážihových motorov): áno/nie ( 35 )

3.2.4.3.1.

Pracovný princíp: sacie potrubie (jedno-/viacbodové ( 36 ))/priame vstrekovanie/iné (špecifikujte) ( 37 ) …

3.2.4.3.2.

Značka(-y): …

3.2.4.3.3.

Typ(-y): …

3.2.4.3.4.

Opis systému, v prípade systémov iných ako systémy s plynulým vstrekovaním uveďte ekvivalentné údaje: …

3.2.4.3.4.1.

Značka a typ riadiacej jednotky: …

3.2.4.3.4.3.

Značka a typ snímača prietoku vzduchu: …

3.2.4.3.4.6.

Značka a typ mikrospínača: …

3.2.4.3.4.8.

Značka a typ plášťa klapky: …

3.2.4.3.4.9.

Značka a typ snímača teploty vody: …

3.2.4.3.4.10.

Značka a typ snímača teploty vzduchu: …

3.2.4.3.4.11.

Značka a typ snímača tlaku vzduchu: …

3.2.4.3.5.

Vstrekovače: otvárací tlak ( 38 ): … kPa alebo charakteristický diagram:

3.2.4.3.5.1.

Značka(-y): …

3.2.4.3.5.2.

Typ(-y): …

3.2.4.3.6.

Časovanie vstreku …

3.2.4.3.7.

Systém studeného štartu

3.2.4.3.7.1.

Pracovný(-é) princíp(-y): …

3.2.4.3.7.2.

Pracovné limity/nastavenia ( 39 ) ( 40 ) …

3.2.4.4.

Palivové čerpadlo

3.2.4.4.1.

Tlak ( 41 ): … kPa alebo charakteristický diagram ( 42 ): …

3.2.5.

Elektrický systém

3.2.5.1.

Menovité napätie: …V, kladné/záporné uzemnenie ( 43 )

3.2.5.2.

Generátor

3.2.5.2.1.

Typ: …

3.2.5.2.2.

Menovitý výkon: … VA

3.2.6.

Zapaľovanie

3.2.6.1.

Značka(-y): …

3.2.6.2.

Typ(-y): …

3.2.6.3.

Pracovný princíp: …

3.2.6.4.

Krivka predstihu zážihu ( 44 ): …

3.2.6.5.

Statické časovanie zážihu ( 45 ): … stupňov pred TDC (hornou úvraťou)

3.2.7.

Chladiaci systém: kvapalinový/vzduchový ( 46 )

3.2.7.1.

Menovité nastavenie mechanizmu regulácie teploty motora: …

3.2.7.2.

Kvapalina

3.2.7.2.1.

Druh kvapaliny: …

3.2.7.2.2.

Obehové čerpadlo(-á):áno/nie ( 47 )

3.2.7.2.3.

Charakteristiky…, alebo

3.2.7.2.3.1.

Značka(-y): …

3.2.7.2.3.2.

Typ(-y): …

3.2.7.2.4.

Prevodový(-é) pomer(-y): …

3.2.7.2.5.

Opis ventilátora a mechanizmu jeho pohonu: …

3.2.7.3.

Vzduch

3.2.7.3.1.

Dúchadlo: áno/nie ( 48 )

3.2.7.3.2.

Charakteristiky: …, alebo

3.2.7.3.2.1.

Značka(-y): …

3.2.7.3.2.2.

Typ(-y): …

3.2.7.3.3.

Prevodový pomer(-y): …

3.2.8.

Sací systém

3.2.8.1.

Preplňovač: áno/nie ( 49 )

3.2.8.1.1.

Značka(-y): …

3.2.8.1.2.

Typ(-y): …

3.2.8.1.3.

Opis systému (napr. maximálny plniaci tlak: … kPa, prípadné vypúšťací ventil): …

3.2.8.2.

Medzichladič: áno/nie ( 50 )

3.2.8.2.1.

Typ: vzduch-vzduch/vzduch- voda ( 51 )

3.2.8.3.

Sací podtlak pri menovitých otáčkach a pri 100 % zaťažení (len vznetové motory)

Minimálna prípustná hodnota: … kPa

Maximálna prípustná hodnota: … kPa

3.2.8.4.

Opis a výkresy sacieho potrubia a jeho príslušenstva (pretlaková komora, vykurovacie zariadenie, potrubie na dodatočné nasávanie vzduchu atď.): …

3.2.8.4.1.

Opis sacieho potrubia (vrátane výkresov a/alebo fotografií): …

3.2.8.4.2.

Vzduchový filter, výkresy: … alebo

3.2.8.4.2.1.

Značka(-y): …

3.2.8.4.2.2.

Typ(-y): …

3.2.8.4.3.

Sací tlmič, výkresy: … alebo

3.2.8.4.3.1.

Značka(-y): …

3.2.8.4.3.2.

Typ(-y): …

3.2.9.

Výfukový systém

3.2.9.1.

Opis a/alebo výkres výfukového potrubia: …

3.2.9.2.

Opis a/alebo výkres výfukového systému: …

3.2.9.3.

Maximálny prípustný protitlak výfuku pri menovitých otáčkach motora a pri 100 % zaťažení (len vznetové motory): … kPa

3.2.10.

Minimálne prierezy sacích a výstupných otvorov: …

3.2.11.

Časovanie ventilov alebo ekvivalentné údaje

3.2.11.1.

Maximálny zdvih ventilov, uhly otvárania a zatvárania alebo údaje o časovaní alternatívnych systémov rozdeľovania vo vzťahu k úvratiam. V prípade systémov s variabilným časovaním, minimálne a maximálne časovanie: …

3.2.11.2.

Referenčné a/alebo nastavovacie rozpätia ( 52 ) …

3.2.12.

Opatrenia prijaté proti znečisťovaniu ovzdušia

3.2.12.1.

Zariadenie na recykláciu plynov z kľukovej skrine (opis a výkresy): …

3.2.12.2.

Prídavné zariadenia na reguláciu znečisťovania (ak existujú a ak nie sú uvedené pod iným záhlavím)

3.2.12.2.1.

Katalyzátor: áno/nie ( 53 )

3.2.12.2.1.1.

Počet katalyzátorov a ich konštrukčných prvkov (uveďte informácie pre každú samostatnú jednotku): …

3.2.12.2.1.2.

Rozmery, tvar a objem katalyzátora: …

3.2.12.2.1.3.

Druh katalytickej činnosti: …

3.2.12.2.1.4.

Celková vrstva drahých kovov: …

3.2.12.2.1.5.

Relatívna koncentrácia: …

3.2.12.2.1.6.

Vložka (konštrukcia a materiál): …

3.2.12.2.1.7.

Hustota komôrok: …

3.2.12.2.1.8.

Typ puzdra katalyzátora(-ov): …

3.2.12.2.1.9.

Umiestnenie katalyzátora(-ov) (miesto a referenčná vzdialenosť vo výfukovom potrubí): …

3.2.12.2.1.10.

Tepelný štít: áno/nie ( 54 )

3.2.12.2.1.11.

Regeneračné systémy/metóda systémov na dodatočnú úpravu výfukových plynov, opis: …

3.2.12.2.1.11.1.

Počet pracovných cyklov typu 1 alebo ekvivalentných skúšobných cyklov skúšky motora na skúšobnej stolici medzi dvoma cyklami, keď sa regeneratívne fázy vyskytujú za podmienok ekvivalentných skúške typu 1 (vzdialenosť „D“ na obrázku 1 v prílohe 13 k predpisu EHK OSN č.83) …

3.2.12.2.1.11.2.

Opis metódy použitej na určenie počtu cyklov medzi dvoma cyklami, keď sa vyskytujú regeneratívne fázy: …

3.2.12.2.1.11.3.

Parametre na určenie úrovne zaťaženia požadovanej pred výskytom regenerácie (t. j. teplota, tlak atď.): …

3.2.12.2.1.11.4.

Opis metódy použitej na zaťaženie systému v skúšobnom postupe opísanom v bode 3.1 prílohy 13 k predpisu EHK OSN č. 83): …

3.2.12.2.1.11.5.

Normálny pracovný rozsah teplôt (K):

3.2.12.2.1.11.6.

Spotrebiteľné činidlá (ak sa používajú):

3.2.12.2.1.11.7.

Typ a koncentrácia činidla potrebného pre katalytickú činnosť (ak sa používa):

3.2.12.2.1.11.8.

Normálny pracovný rozsah teplôt činidla (ak sa používa):

3.2.12.2.1.11.9.

Medzinárodná norma (ak sa uplatňuje):

3.2.12.2.1.11.10.

Frekvencia dopĺňania činidla: nepretržite/pri údržbe ( 55 ) (ak sa vykonáva):

3.2.12.2.1.12.

Značka katalyzátora:

3.2.12.2.1.13.

Identifikačné číslo dielu:

3.2.12.2.2.

Kyslíkový snímač: áno/nie ( 56 )

3.2.12.2.2.1.

Typ: …

3.2.12.2.2.2.

Umiestnenie: …

3.2.12.2.2.3.

Rozsah ovládania: …

3.2.12.2.2.4.

Značka kyslíkového snímača:

3.2.12.2.2.5.

Identifikačné číslo dielu:

3.2.12.2.3.

Vstrekovanie vzduchu: áno/nie ( 57 )

3.2.12.2.3.1.

Druh (pulzujúci vzduch, vzduchové čerpadlo atď.) …

3.2.12.2.4.

Recirkulácia výfukových plynov áno/nie ( 58 )

3.2.12.2.4.1.

Charakteristiky (prietok atď.): …

3.2.12.2.4.2.

Vodou chladený systém: áno/nie ( 59 )

3.2.12.2.5.

Systém na reguláciu emisií z odparovania: áno/nie ( 60 )

3.2.12.2.5.1.

Podrobný opis zariadení a stav ich nastavenia: …

3.2.12.2.5.2.

Výkres systému na reguláciu z odparovania: …

3.2.12.2.5.3.

Výkres nádoby s aktívnym uhlím: …

3.2.12.2.5.4.

Hmotnosť vysušeného aktívneho uhlia: … g

3.2.12.2.5.5.

Schematický náčrt palivovej nádrže s udaním objemu a materiálu: …

3.2.12.2.5.6.

Výkres tepelného štítu medzi nádržou a výfukovým systémom: …

3.2.12.2.6.

Zachytávač častíc: áno/nie ( 61 )

3.2.12.2.6.1.

Rozmery, tvar a objem zachytávača častíc: …

3.2.12.2.6.2.

Typ a konštrukcia zachytávača častíc: …

3.2.12.2.6.3.

Umiestnenie (referenčná vzdialenosť vo výfukovom potrubí): …

3.2.12.2.6.4.

Spôsob alebo systém regenerácie, opis a/alebo výkres: …

3.2.12.2.6.4.1.

Počet pracovných cyklov typu 1 alebo ekvivalentných cyklov súšky motora na skúšobnej stolici medzi dvoma cyklami, keď sa regeneratívne fázy vyskytujú za podmienok ekvivalentných skúške typu 1 (vzdialenosť „D“ na obrázku 1 v prílohe 13 k predpisu EHK OSN č. 83): …

3.2.12.2.6.4.2.

Opis metódy použitej na určenie počtu cyklov medzi dvoma cyklami, keď sa vyskytujú regeneratívne fázy: …

3.2.12.2.6.4.3.

Parametre na určenie úrovne zaťaženia požadovanej pred výskytom regenerácie (t. j. teplota, tlak atď.): …

3.2.12.2.6.4.4.

Opis metódy použitej na zaťaženie systému v skúšobnom postupe opísanom v bode 3.1 prílohy 13 k predpisu EHK OSN č. 83): …

3.2.12.2.6.5.

Značka zachytávača častíc:

3.2.12.2.6.6.

Identifikačné číslo dielu:

3.2.12.2.7.

Palubný diagnostický (OBD) systém: áno/nie ( 62 )

3.2.12.2.7.1.

Písomný opis a/alebo výkres ukazovateľa funkčnej poruchy: …

3.2.12.2.7.2.

Zoznam a účel všetkých komponentov monitorovaných systémom OBD: …

3.2.12.2.7.3.

Písomný opis (všeobecné princípy činnosti OBD) pre: …

3.2.12.2.7.3.1.

Zážihové motory ( 63 )

3.2.12.2.7.3.1.1.

Monitorovanie katalyzátora ( 64 ): …

3.2.12.2.7.3.1.2.

Zistenie zlyhania zapaľovania ( 65 ): …

3.2.12.2.7.3.1.3.

Monitorovanie kyslíkového snímača ( 66 ): …

3.2.12.2.7.3.1.4.

Ostatné komponenty monitorované systémom OBD ( 67 ): …

3.2.12.2.7.3.2.

Vznetové motory ( 68 )

3.2.12.2.7.3.2.1.

Monitorovanie katalyzátora ( 69 ): …

3.2.12.2.7.3.2.2.

Monitorovanie zachytávača častíc ( 70 ): …

3.2.12.2.7.3.2.3.

Monitorovanie elektronického systému prívodu paliva ( 71 ): …

3.2.12.2.7.3.2.4.

Ostatné komponenty monitorované systémom OBD ( 72 ): …

3.2.12.2.7.4.

Kritériá aktivácie ukazovateľa funkčnej poruchy (fixný počet cyklov jázd alebo štatistická metóda): …

3.2.12.2.7.5.

Zoznam všetkých použitých výstupných kódov a formátov (s vysvetlením každého z nich):

3.2.12.2.7.6.

Výrobca poskytuje uvedené informácie s cieľom umožniť výrobu náhradných alebo servisných dielov kompatibilných so systémom OBD, ako aj diagnostických prostriedkov a skúšobného zariadenia.

Informácie uvedené v tomto oddiele sa zopakujú v doplnku 5 k tejto prílohe (doplnoko informáciách systému OBD vozidla k osvedčeniu o typovom schválení ES):

3.2.12.2.7.6.1.

Opis druhu a počtu prekondicovacích cyklov použitých na pôvodné typovéschválenie vozidla.

3.2.12.2.7.6.2.

Opis druhu demonštračného cyklu OBD použitého na pôvodné typovéschválenie vozidla pre komponent monitorovaný systémom OBD.

3.2.12.2.7.6.3.

Komplexný dokument opisujúci všetky snímané komponenty so stratégiou prezisťovanie chýb a aktiváciu ukazovateľa funkčnej poruchy (fixný počet jazdných cyklov alebo štatistická metóda), vrátane zoznamu príslušných sekundárnych snímaných parametrov pre každý komponent monitorovaný systémom OBD. Zoznamvšetkých použitých výstupných kódov a formátov systému OBD (s vysvetlením každého z nich) spojených s jednotlivými komponentmi hnacej sústavy, ktoré súvisia s emisiami a jednotlivými komponentmi, ktoré nesúvisia s emisiami, keď sa monitorovanie komponentu používa na určenie aktivácie ukazovateľa funkčnej poruchy. Poskytuje sa najmä podrobné vysvetlenie údajov uvedených v moduse $05 Skúška ID $21 až FF a údajov v moduse $06. V prípade typov vozidiel, ktoré používajú komunikačné spojenie v súlade s normou ISO 15765 – 4 „Cestné vozidlá – diagnostika siete operátora oblasti (CAN) – časť 4: požiadavky na systémy týkajúce sa emisií“, sa poskytuje podrobné vysvetlenie údajov uvedených moduse $06 Skúška ID $00 až FF, pre každú monitorovanú ID systému OBD.

3.2.12.2.7.6.4.

Informácie požadované v tomto oddieli môžu byť, napríklad, definovanévyplnením nasledujúcej tabuľky, ktorá sa prikladá k tejto prílohe.Komponent

Poruchový kód

Koncepcia monitorovania

Kritériá zisťovania porúch

Kritériá aktivácie ukazovateľa funkčnej poruchy (MI)

Sekundárne parametre

Prekondiciovanie

Demonštračná skúška

Katalyzátor

PO420

Signály kyslíkového snímača 1 a 2

Rozdiel medzi signálmi snímača 1 a snímača 2

3. cyklus

Otáčky motora, zaťaženie motora, A/F modus, teplota katalyzátora

Dva cykly typu 1

Typ 1

3.2.12.2.8.

Ostatné systémy (opis a činnosť): …

3.2.13.

Umiestnenie symbolu koeficientu absorpcie (len pre vznetové motory): …

3.2.14.

Podrobné údaje o každom zariadení určenom na ovplyvňovanie hospodárnosti prívodu paliva (ak nie sú uvedené v iných bodoch):

3.2.15.

Systém zásobovania palivom LPG: áno/nie ( 73 )

3.2.15.1.

Číslo typového schválenia ES podľa smernice Rady 70/221/EHS (Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 23) (keď bude smernica zmenená a doplnená tak, aby sa vzťahovalo na nádrže s plynnými palivami) alebo schvaľovacie číslo predpisu EHK OSN č. 67.

3.2.15.2.

Elektronická motorová riadiaca jednotka pre palivové zariadenie LPG

3.2.15.2.1.

Značka(-y): …

3.2.15.2.2.

Typ(-y): …

3.2.15.2.3.

Možnosti nastavenia vo vzťahu k emisiám: …

3.2.15.3.

Ďalšia dokumentácia

3.2.15.3.1.

Opis ochrany katalyzátora pri prepnutí z benzínu na LPG alebo späť: …

3.2.15.3.2.

Usporiadanie systému (elektrické prípojky, podtlakové prípojky, hadičky na vyrovnávanie tlaku atď.): …

3.2.15.3.3.

Výkres symbolu: …

3.2.16.

Systém zásobovania palivom NG: áno/nie ( 74 )

3.2.16.1.

Číslo typového schválenia ES podľa smernice Rady 70/221/EHS (keď sa smernica zmení a doplní tak, aby sa vzťahovala na nádrže s plynnými palivami) alebo schvaľovacie číslo predpisu EHK OSN č. 110: …

3.2.16.2.

Elektronická motorová riadiaca jednotka pre palivové zariadenie NG

3.2.16.2.1.

Značka(-y): …

3.2.16.2.2.

Typ(-y): …

3.2.16.2.3.

Možnosti nastavenia vo vzťahu k emisiám: …

3.2.16.3.

Ďalšia dokumentácia

3.2.16.3.1.

Opis ochrany katalyzátora pri prepnutí z benzínu na NG alebo späť: …

3.2.16.3.2.

Usporiadanie systému (elektrické prípojky, podtlakové prípojky, hadičky na vyrovnávanie tlaku atď.): …

3.2.16.3.3.

Výkres symbolu: …

▼M3

3.2.18.

Vodíkový palivový systém: áno/nie ( 75 )

3.2.18.1.

Číslo typového schválenia ES podľa nariadenia (ES) č. 79/2009: …

3.2.18.2.

Elektronická riadiaca jednotka motora pre plnenie zemným plynom

3.2.18.2.1.

Značka(-y): …

3.2.18.2.2.

Typ(-y): …

3.2.18.2.3.

Možnosti nastavenia súvisiace s emisiami: …

3.2.18.3.

Ďalšia dokumentácia

3.2.18.3.1.

Opis ochrany katalyzátora pri prepínaní z benzínu na vodík alebo naopak: …

3.2.18.3.2.

Usporiadanie systému (elektrické prípojky, podtlakové prípojky, hadičky na vyrovnávanie tlaku atď.): …

3.2.18.3.3.

Výkres symbolu: …

3.2.19.

Palivový systém H2NG: áno/nie ( 76 )

3.2.19.1.

Percentuálny podiel vodíka v palive (maximálna hodnota stanovená výrobcom):

3.2.19.2.

Číslo typového schválenia ES podľa nariadenia EHK/OSN č. 110 ( 77 ) …

3.2.19.3.

Elektronická riadiaca jednotka motora pre plnenie H2NG

3.2.19.3.1.

Značka(-y): …

3.2.19.3.2.

Typ(-y): …

3.2.19.3.3.

Možnosti nastavenia súvisiace s emisiami: …

3.2.19.4.

Ďalšia dokumentácia

3.2.19.4.1.

Opis ochrany katalyzátora pri prepínaní z benzínu na H2NG alebo naopak: …

3.2.19.4.2.

Usporiadanie systému (elektrické prípojky, podtlakové prípojky, hadičky na vyrovnávanie tlaku atď.): …

3.2.19.4.3.

Výkres symbolu: …

3.3.

Elektrický motor

3.3.1.

Typ (vinutie, budenie): …

▼M8

3.3.1.1.

Najvyšší hodinový výkon: … kW

(hodnota udaná výrobcom)

3.3.1.1.1.

Maximálny čistý výkon (a) … kW

(hodnota udaná výrobcom)

3.3.1.1.2.

Maximálny 30-minútový výkon (a) … kW

(hodnota udaná výrobcom)

▼M3

3.3.1.2.

Prevádzkové napätie: … V

3.3.2.

Batéria

3.3.2.1.

Počet článkov: …

3.3.2.2.

Hmotnosť: … kg

3.3.2.3.

Kapacita: … Ah (ampérhodiny)

3.3.2.4.

Poloha …

▼B

3.4.

Kombinácie motorov a elektrického pohonu

3.4.1.

Hybridné elektrické vozidlo: áno/nie ( 78 )

3.4.2.

Kategória hybridného elektrického vozidla

Externé nabíjanie/nabíjanie vo vozidle ( 79 )

3.4.3.

Prepínač pracovného režimu: s ním/bez neho ( 80 )

3.4.3.1.

Voliteľné režimy

3.4.3.1.1.

Výlučne elektrický: áno/nie ( 81 )

3.4.3.1.2.

Používajúci výlučne palivo: áno/nie ( 82 )

3.4.3.1.3.

Hybridné režimy: áno/nie ( 83 )

(ak áno, uveďte stručný opis) …

3.4.4.

Opis zásobníka energie: (batéria, kondenzátor, zotrvačník/generátor…)

3.4.4.1.

Značka(-y) …

3.4.4.2.

Typ(-y): …

3.4.4.3.

Identifikačné číslo: …

3.4.4.4.

Druh elektrochemického článku: …

3.4.4.5.

Energia: … (v prípade batérie: napätie a kapacita Ah za 2 h, v prípade kondenzátora: J, …)

3.4.4.6.

Nabíjačka: vo vozidle/mimo vozidla/bez ( 84 )

3.4.5.

Elektrické motory (samostatný opis každého typu elektrického motora)

3.4.5.1.

Značka: …

3.4.5.2.

Typ: …

3.4.5.3.

Primárne použitie: trakčný motor/generátor

3.4.5.3.1.

Ak sa použije ako trakčný motor: jeden motor/niekoľko motorov (počet):

3.4.5.4.

Maximálny výkon: … kW

3.4.5.5.

Pracovný princíp:

3.4.5.5.1.

jednosmerný prúd/striedavý prúd/počet fáz:

3.4.5.5.2.

Budenie samostatné/sériové/zmiešané ( 85 )

3.4.5.5.3.

Synchrónny/asynchrónny ( 86 )

3.4.6.

Riadiaca jednotka

3.4.6.1.

Značka(-y): …

3.4.6.2.

Typ(-y): …

3.4.6.3.

Identifikačné číslo: …

3.4.7.

Regulátor výkonu

3.4.7.1.

Značka: …

3.4.7.2.

Typ: …

3.4.7.3.

Identifikačné číslo: …

▼M3

3.4.8.

Dojazd vozidla … … km (podľa prílohy 9 k nariadeniu EHK/OSN č. 101) ( 87 )

▼B

3.4.9.

Odporúčania výrobcu týkajúce sa prekondiciovania: …

3.5.

Emisie CO2/spotreba paliva (hodnota udaná výrobcom)

3.5.1.

Množstvo emisií CO2 (uveďte pre každé odskúšané referenčné palivo)

3.5.1.1.

Množstvo emisií CO2 (mestské podmienky): … g/km

3.5.1.2.

Množstvo emisií CO2 (mimomestské podmienky): … g/km

3.5.1.3.

Množstvo emisií CO2 (kombinované): … g/km

3.5.2.

Spotreba paliva (uveďte pre každé odskúšané referenčné palivo)

▼M3

3.5.2.1.

Spotreba paliva (mestské podmienky) … l/100 km alebo m3/100 km alebo kg/100 km ( 88 )

3.5.2.2.

Spotreba paliva (kombinované podmienky) … l/100 km alebo m3/100 km alebo kg/100 km ( 89 )

3.5.2.2.

Spotreba paliva (kombinované podmienky) … l/100 km alebo m3/100 km alebo kg/100 km ( 90 )

3.5.3.

Spotreba elektrickej energie v elektrických vozidlách

▼M8

▼M5

3.5.3.1.

Typ/variant/verzia štandardného vozidla, ako je vymedzené v článku 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011 ( 91 )

▼M8

3.5.3.1.

Spotreba elektrickej energie vo výlučne elektrických vozidlách …Wh/km

▼M5

3.5.3.2.

Možné interakcie medzi rôznymi ekologickými inováciami: áno/nie ( 92 )

▼M8

3.5.3.2.

Spotreba elektrickej energie v hybridných elektrických vozidlách s externým dobíjaním

3.5.3.2.1.

Spotreba elektrickej energie (podmienka A, kombinovaná) …Wh/km

3.5.3.2.2.

Spotreba elektrickej energie (podmienka B, kombinovaná) …Wh/km

3.5.3.2.3.

Spotreba elektrickej energie (vážená, kombinovaná) …Wh/km

▼M5

3.5.3.3.

Emisné údaje v súvislosti s použitím ekologických inovácií ( 93 ) ( 94 )Rozhodnutie schvaľujúce ekologickú inováciu (1)

Kód ekologickej inovácie (2)

1.  Emisie CO2 štandardného vozidla

(g/km)

2.  Emisie CO2 vozidla s ekologickou inováciou

(g/km)

3.  Emisie CO2 štandardného vozidla v rámci skúšobného cyklu typu 1 (3)

4.  Emisie CO2 vozidla s ekologickou inováciou v rámci skúšobného cyklu typu 1

(= 3.5.1.3)

5.  Faktor vyťaženia (FV), t. j. časový podiel použitia technológie pri bežných prevádzkových podmienkach

Úspory emisií CO2

12345

xxxx/201x (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celková úspora emisií CO2 (g/km) (4)

 

(1)   Číslo rozhodnutia Komisie schvaľujúceho danú ekologickú inováciu.

(2)   Pridelený rozhodnutím Komisie schvaľujúcim danú ekologickú inováciu.

(3)   So súhlasom orgánu typového schválenia, ak sa namiesto skúšobného cyklu typu 1 použije metóda modelovania, potom sa uvedie ten údaj, ktorý je výsledkom metódy modelovania.

(4)   Celková úspora emisií CO2 pre každú ekologickú inováciu zvlášť.

▼M8 —————

▼M6

3.5.6.

Vozidlo vybavené ekologickou inováciou v zmysle článku 12 nariadenia (ES) č. 443/2009 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011: áno/nie ( 95 )

3.5.6.1.

Typ/variant/verzia štandardného vozidla, ako je vymedzené v článku 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011 ( 96 ): …

3.5.6.2.

Možné interakcie medzi rôznymi ekologickými inováciami: áno/nie ( 97 )

3.5.6.3.

Emisné údaje v súvislosti s použitím ekologických inovácií ( 98 ) ( 99 )Rozhodnutie, ktorým sa ekologická inovácia schválila (1)

Kód ekologickej inovácie (2)

1.  Emisie CO2 štandardného vozidla (g/km)

2.  Emisie CO2 vozidla s ekologickou inováciou (g/km)

3.  Emisie CO2 štandardného vozidla v rámci skúšobného cyklu typu 1 (3)

4.  Emisie CO2 vozidla s ekologickou inováciou v rámci skúšobného cyklu typu 1 (= 3.5.1.3)

5.  Faktor vyťaženia (FV), t. j. časový podiel použitia technológie pri bežných prevádzkových podmienkach

Úspory emisií CO2

12345

xxxx/201x (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkové úspory emisií CO2 (g/km) (4)

 

(1)   Číslo rozhodnutia Komisie, ktorým sa daná ekologická inovácia schválila.

(2)   Pridelený rozhodnutím Komisie, ktorým sa daná ekologická inovácia schválila.

(3)   So súhlasom orgánu typového schválenia, ak sa namiesto skúšobného cyklu typu 1 použije metóda modelovania, potom sa uvedie ten údaj, ktorý je výsledkom metódy modelovania.

(4)   Celková úspora emisií pre každú ekologickú inováciu osobitne.

▼B

3.6.

Výrobcom povolené teploty

3.6.1.

Chladiaci systém

3.6.1.1.

Chladenie kvapalinou

Maximálna teplota na výstupe: …K

3.6.1.2.

Chladenie vzduchom

3.6.1.2.1.

Referenčný bod: …

3.6.1.2.2.

Maximálna teplota v referenčnom bode: …K

3.6.2.

Maximálna výstupná teplota na vstupe do medzichladiča: …K

3.6.3.

Maximálna teplota výfukových plynov v miestne, kde výfukové potrubie(-a) susedí(-ia) s vonkajšou(-ími) prírubou(-ami) výfukového potrubia: …K

3.6.4.

Teplota paliva

Minimálna: …K

Maximálna: …K

3.6.5.

Teplota maziva

Minimálna: …K

Maximálna: …K

3.8.

Systém mazania

3.8.1.

Opis systému

3.8.1.1.

Umiestnenie nádrže s mazivom: …

3.8.1.2.

Systém dodávky maziva (čerpadlom/vstrekom do nasávania/zmiešaním s palivomatď.) ( 100 )

3.8.2.

Olejové čerpadlo

3.8.2.1.

Značka(-y): …

3.8.2.2.

Typ(-y): …

3.8.3.

Zmes s palivom

3.8.3.1.

Percentuálne zloženie zmesi: …

3.8.4.

Chladič oleja: áno/nie ( 101 )

3.8.4.1.

Výkres(-y): …alebo

3.8.4.1.1.

Značka(-y): …

3.8.4.1.2.

Typ(-y): …

4.   PREVOD

4.3.

Moment zotrvačnosti zotrvačníka motora: …

4.3.1.

Prídavné momenty zotrvačnosti pri nezaradenom prevode: …

4.4.

Spojka (typ): …

4.4.1.

Maximálna zmena krútiaceho momentu: …

4.5.

Prevodovka

4.5.1.

Druh (ručná/automatická/CVT) (plynule meniteľný prevod)) ( 102 ) …

4.6.

Prevodové pomeryPrevodový stupeň

Vnútorné prevody prevodovky (pomery otáčok hriadeľa motora k otáčkam výstupného hriadeľa prevodovky)

Koncový(-é) prevod(-y) (pomer otáčok výstupného hriadeľa prevodovky k otáčkam hnaných kolies)

Celkové prevodové pomery

Maximum pre CVT

1

2

3

Minimum pre CVT (1)

Spätný prevod

 
 
 

(*)   CVT – plynule meniteľný prevod

6.   ZAVESENIE

6.6.

Pneumatiky a kolesá

6.6.1.

Kombinácia(-ie) pneumatika/koleso

a) pre všetky možnosti voľby pneumatík uveďte označenie rozmeru, index nosnosti, symbol kategórie rýchlosti, valivý odpor podľa normy ISO 28580 (podľa potreby)

b) v prípade pneumatík kategórie Z určených na vybavenie vozidiel, ktorých maximálna rýchlosť presahuje 300 km/h, treba poskytnúť ekvivalentné informácie; pre kolesá uveďte rozmer(-y) ráfika a odsadenie(-a)

6.6.1.1.

Nápravy

6.6.1.1.1.

Náprava 1: …

6.6.1.1.2.

Náprava 2: …

atď.

6.6.2.

Horné a dolné hranice polomerov valenia

6.6.2.1.

Náprava 1: …

6.6.2.2.

Náprava 2: …

atď.

6.6.3.

Tlak(-y) pneumatík podľa odporúčania výrobcu vozidla: … kPa

9.   KAROSÉRIA

9.1.

Typ karosérie: (použite kódy podľa prílohy II, oddiel C smernice 2007/46/ES: …

9.10.3.

Sedadlá

9.10.3.1.

Počet: …

16.   PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBE VOZIDLA

16.1.

Adresa hlavnej internetovej stránky pre prístup k informáciám o opravách a údržbevozidla: …

16.1.1.

Dátum, odkedy sú dostupné (najneskôr 6 mesiacov od dátumu typového schválenia):

16.2.

Podmienky prístupu k internetovej stránke uvedenej v bode 16.1: …

16.3.

Formát informácií o opravách a údržbe vozidla dostupných cez internetovú stránkuuvedenú v bode 16.1.: …
Doplnok k informačnému dokumentu

INFORMÁCIE O PODMIENKACH SKÚŠKY

1.   Zapaľovacie sviečky

1.1.

Značka: …

1.2.

Druh: …

1.3.

Nastavenie medzery medzi elektródami: …

2.   Zapaľovacia cievka

2.1.

Značka: …

2.2.

Druh: …

3.   Použité mazivo

3.1.

Značka:

3.2.

Druh:

(uveďte percentuálny podiel oleja v zmesi, ak sa mieša mazivo a palivo)

4.   Informácia o nastavení zaťaženia dynamometra (zopakujte túto informáciu pre každú skúšku dynamometra)

4.1.

Druh karosérie vozidla (variant/verzia)

4.2.

Druh prevodovky (manuálna/automatická/CVT)

4.3.

Informácia o fixnom nastavení zaťažovacej krivky dynamometra (ak sa používa)

4.3.1.

Použitá alternatívna metóda nastavenia zaťaženia dynamometra (áno/nie)

4.3.2.

Zotrvačná hmotnosť (kg):

4.3.3.

Skutočný výkon absorbovaný pri rýchlosti 80 km/h, vrátane priebežných strát vozidla na dynamometri (kW)

4.3.4.

Skutočný výkon absorbovaný pri rýchlosti 50 km/h, vrátane priebežných strát vozidla na dynamometri (kW)

4.4.

Informácia o regulovateľnom nastavení zaťažovacej krivky dynamometra (ak sa používa)

4.4.1.

Informácia o dobehu vozidla zo skúšobnej dráhy

4.4.2.

Značka a typ pneumatík:

4.4.3.

Rozmery pneumatík (predných/zadných):

4.4.4.

Tlak v pneumatikách (predných/zadných) (kPa):

4.4.5.

Skúšobná hmotnosť vozidla vrátane vodiča (kg):

4.4.6.

Údaje o dobehu vozidla na ceste (ak sa používajú)V (km/h)

V2 (km/h)

V1 (km/h)

Priemerný korigovaný čas dobehu vozidla s)

120

 
 
 

100

 
 
 

80

 
 
 

60

 
 
 

40

 
 
 

20

 
 
 

4.4.7.

Priemerný korigovaný výkon jazdy (ak sa používa)V (km/h)

P (kW)

120

 

100

 

80

 

60

 

40

 

20

 
Doplnok 4

VZOROVÉ OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

[Maximálny formát: A4 (210 × 297 mm)]

OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

Pečiatka orgánu

Oznámenie týkajúce sa:

 typového schválenia ES ( 103 ),

 rozšírenia typového schválenia ES ( 104 ),

 zamietnutia typového schválenia ES ( 105 ),

 odobratia typového schválenia ES ( 106 ),

 typu systému/typu vozidla so zreteľom na systém ( 107 ) so zreteľom na nariadenie (ES) č. 715/2007 ( 108 ) a nariadenie (ES) č. 692/2008 ( 109 )

Číslo typového schválenia ES: …

Dôvod na rozšírenie: …

ODDIEL I

0.1.

Značka (obchodné meno výrobcu): …

0.2.

Druh: …

0.2.1.

Firemné meno(-á) (ak je(sú) k dispozícii): …

0.3.

Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle ( 110 )

0.3.1.

Umiestnenie takého označenia: …

0.4.

Kategória vozidla ( 111 )

0.5.

Meno a adresa výrobcu: …

0.8.

Názov(-vy) a adresa(-y) montážneho(-ych) závodu(-ov) …

0.9.

Zástupca výrobcu: …

ODDIEL II

1.

Doplňujúce informácie (podľa potreby): (pozri dodatok)

2.

Technická služba zodpovedná za vykonávanie skúšok: …

3.

Dátum vydania protokolu o skúške: …

4.

Číslo protokolu o skúške: …

5.

Poznámky (ak sú): (pozri dodatok)

6.

Miesto: …

7.

Dátum: …

8.

Podpis: …Prílohy:

Informačná dokumentácia.

Protokol o skúške
Dodatok k osvedčeniu o typovom schválení ES č …

ktorý sa týka typového schválenia vozidla so zreteľom na prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla podľa nariadenia (ES) č. 715/2007

1.   Doplňujúce informácie

1.1.

Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: …

1.2.

Maximálna hmotnosť: …

1.3.

Referenčná hmotnosť: …

1.4.

Počet sedadiel: …

1.6.

Typ karosérie:

1.6.1.

pre M1, M2: sedan so stupňovitou zadnou časťou, sedan so skosenou zadnou časťou (hatchback), kombi, kupé, kabriolet, viacúčelové vozidlo ( 112 )

1.6.2.

pre N1, N2: nákladný automobil, dodávkové vozidlo ( 113 )

1.7.

Hnacie kolesá: Pohon: predný, zadný, 4 x 4 ( 114 )

1.8.

Výlučne elektrické vozidlo: áno/nie ( 115 )

1.9.

Hybridné elektrické vozidlo: áno/nie ( 116 )

1.9.1.

Kategória hybridného elektrického vozidla: externé nabíjanie/nabíjanie vo vozidle ( 117 )

1.9.2.

Prepínač režimu prevádzky: s prepínačom/bez prepínača ( 118 )

1.10.

Identifikácia motora:

1.10.1.

Premiestnenie motora:

1.10.2.

Systém prívodu paliva: priame vstrekovanie/nepriame vstrekovanie ( 119 )

1.10.3.

Palivo odporúčané výrobcom:

1.10.4.

Maximálny výkon: kW pri otáčkach … min-1

1.10.5.

Zariadenie na pretlakové plnenie: áno/nie ( 120 )

1.10.6.

Systém zapaľovania: vznetové zapaľovanie/zážihové zapaľovanie ( 121 )

1.11.

Hnacia sústava (výlučne elektrického vozidla alebo hybridného elektrického vozidla ( 122 )

1.11.1.

Maximálny čistý výkon: … kW, pri otáčkach: … do … min-1

1.11.2.

Maximálny 30-minútový výkon: kW

▼M8

1.11.3.

Maximálny čistý krútiaci moment: … Nm, pri … min–1

▼B

1.12.

Trakčná batéria (výlučne elektrického vozidla alebo hybridného elektrického vozidla)

1.12.1.

Menovité napätie: V

1.12.2.

Kapacita (hodnota na 2 h): Ah

1.13.

Prevod: …, …

1.13.1.

Typ prevodovky: manuálna/automatická/s meniteľným prevodom ( 123 )

1.13.2.

Počet prevodových stupňov:

1.13.3.

Celkové prevodové stupne (vrátane obvodov valenia pneumatík pri zaťažení): rýchlosť jazdy pri 1 000 ot./min-1 … km/hPrvý prevodový stupeň: …

Šiesty prevodový stupeň: …

Druhý prevodový stupeň: …

Siedmy prevodový stupeň: …

Tretí prevodový stupeň: …

Ôsmy prevodový stupeň:…

Štvrtý prevodový stupeň: …

Rýchlobeh: …

Piaty prevodový stupeň: …

 

1.13.4.

Koncový prevodový pomer:

1.14.

Pneumatiky: …, …, …

Typ: … Rozmery: …

Obvod valenia pri záťažení:

Obvod valenia pneumatík použitých na skúšku typu 1

2.   Výsledky skúšky:

2.1.

Výsledky skúšky vzhľadom na výfukové emisie

Klasifikácia emisií: Euro 5/Euro 6 ( 124 )

Výsledky skúšky typu 1, podľa potreby

Počet typových schválení, ak nejde o základné vozidlo ( 125 ): …Výsledky pre typ 1

Skúška

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

Tuhé častice

(mg/km)

Častice

(#/km)

Namerané () ()

1

 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 

Nameraná stredná hodnota (M) () ()

 
 
 
 
 
 
 
 

Ki () ()

 
 
 
 
 

 ()

 
 

Stredná hodnota vypočítaná s Ki (M.Ki) ()

 
 
 
 
 

 ()

 
 

DF () ()

 
 
 
 
 
 
 
 

Konečná stredná hodnota vypočítaná s Ki a DF (M.Ki.DF) ()

 
 
 
 
 
 
 
 

Limitná hodnota

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   podľa potreby

(2)   nepoužíva sa

(3)   stredná hodnota vypočítaná pridaním stredných hodnôt (M.Ki) vypočítaných pre THC a NOx

(4)   zaokrúhlené na 2 desatinné miesta

(5)   zaokrúhlené na 4 desatinné miesta

(6)   zaokrúhlené na 1 desatinné miesto nad limitnú hodnotu

Informácie o stratégii regenerácie

D – počet prevádzkových cyklov medzi dvoma cyklami, pri ktorých nastávajú fázy regenerovania: …

d – počet prevádzkových cyklov potrebných na regenerovanie: …

Typ 2: … %

Typ 3: …

Typ 4: … g/skúškaTyp 5:

— Skúška životnosti: skúška celého vozidla/skúška starnutia na skúšobnej stolici/žiadna (1)

— Faktor poškodenia DF: vypočítaný/pridelený (1)

— Špecifikujte hodnoty: …

(1)   Nehodiace sa prečiarknite (v prípadoch, keď sa vypĺňa viac záznamov, nie je potrebné prečiarknuť nič).

▼M6Typ 6

CO (g/km)

THC (g/km)

Nameraná hodnota

 
 

2.1.1.

V prípade dvojpalivových vozidiel zopakujte tabuľku ku skúške typu 1 pre každé palivo osobitne. V prípade vozidiel na flexibilné palivá sa za predpokladu, že sa skúška typu 1 vykoná na oboch palivách podľa obrázku I.2.4 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 692/2008, ako aj v prípade vozidiel s pohonom na LPG alebo NG/biometán, či už dvoj-, alebo jednopalivových, tabuľka sa zopakuje pre každý typ referenčného plynu použitého pri skúške, pričom najhoršie výsledky sa zaznamenajú v dodatočnej tabuľke. V prípade potreby sa v súlade s oddielmi 1.1.2.4 a 1.1.2.5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 692/2008 uvedie, či boli výsledky namerané, alebo vypočítané.

▼B

2.1.2.

Písomný opis a/alebo výkres ukazovateľa funkčnej poruchy: …

2.1.3.

Zoznam a funkcia všetkých komponentov monitorovaných systémom OBD: …

2.1.4.

Písomný opis (všeobecné pracovné princípy) pre: …

2.1.4.1.

Zistenie zlyhania zapaľovania ( 126 ): …

2.1.4.2.

Monitorovanie katalyzátora ( 127 )…

2.1.4.3.

Monitorovanie kyslíkového snímača ( 128 ): …

2.1.4.4.

Ostatné komponenty monitorované systémom OBD ( 129 ) …

2.1.4.5.

Monitorovanie katalyzátora ( 130 ) …

2.1.4.6.

Monitorovanie zachytávača tuhých častíc ( 131 ) …

2.1.4.7.

Monitorovanie ovládača elektronického systému prívodu paliva ( 132 ) …

2.1.4.8.

Ostatné komponenty monitorované systémom …

2.1.5.

Kritériá pre aktiváciu MI (fixné počet jazdných cyklov alebo štatistická metóda)

2.1.6.

Zoznam všetkých použitých výstupných kódov a formátov OBD (s vysvetlením každého z nich): …

2.2.

Údaje o emisiách požadované pre skúšku jazdnej spôsobilostiSkúška

Hodnota CO

(obj. %)

Lambda (1)

Otáčky motora

(min-1)

Teplota motorového oleja

(°C)

Skúška pri nízkych otáčkach

 

údaj nie je dostupný

 
 

Skúška pri vysokých otáčkach

 
 
 
 

(1)   Skúška pri vysokých otáčkach

2.3.

Katalyzátory áno/nie ( 133 )

2.3.1.

Pôvodný katalyzátor skúšaný podľa všetkých relevantných požiadaviek tohto nariadenia áno/nie ( 134 )

2.4.

Výsledky skúšky na opacitu dymu ( 135 )

2.4.1.

Pri stálych otáčkach: Pozri protokol o skúške číslo … technickej služby

2.4.2.

Skúšky voľného zrýchlenia

2.4.2.1.

Nameraná hodnota koeficientu absorpcie: … m-1

2.4.2.2.

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie: … m-1

2.4.2.3.

Umiestnenie symbolu koeficientu absorpcie na vozidle: …

2.5.

Výsledky skúšky na emisie CO2 a spotrebu paliva

2.5.1.

Vozidlo so spaľovacím motorom a hybridné elektrické vozidlo, ktoré nemožno nabíjať mimo vozidla (NOVC)

2.5.1.1.

Množstvo emisií CO2 (uveďte stanovené hodnoty pre každé skúšané referenčné palivo)

2.5.1.1.1.

Množstvo emisií CO2 (mestské podmienky): … g/km

2.5.1.1.2.

Množstvo emisií CO2 (mimomestské podmienky): … g/km

2.5.1.1.3.

Množstvo emisií CO2 (kombinované): … g/km

2.5.1.2.

Spotreba paliva (uveďte stanovené hodnoty pre každé skúšané referenčné palivo)

2.5.1.2.1.

Spotreba paliva (mestské podmienky): … l/100 km ( 136 )

2.5.1.2.2.

Spotreba paliva (mimomestské podmienky): … l/100 km

2.5.1.2.3.

Spotreba paliva (kombinované): … l/100 km ( 137 )

2.5.1.3.

V prípade vozidiel poháňaných len spaľovacím motorom, ktoré sú vybavené periodicky regeneratívnymi systémami podľa odseku 6 článku 2 tohto nariadenia, sa výsledky skúšky násobia činiteľom Ki špecfikovaným v prílohe 10 k predpisu EHK OSN č. 101.

2.5.1.3.1.

Informácie o stratégii regenerácie pre emisie CO2 a spotrebu paliva

D – počet prevádzkových cyklov medzi dvoma cyklami, pri ktorých nastávajú fázy regenerovania: …

d – počet prevádzkových cyklov potrebných na regenerovanie: … 

v meste

mimo mesta

kombinovaná

Ki

Hodnoty pre CO2

a spotrebu paliva (1)

 
 
 

(1)   zaokrúhlené na 4 desatinné miesta

2.5.2.

Výlučne elektrické vozidlá ( 138 )

2.5.2.1.

Spotreba elektrickej energie (stanovená hodnota).

2.5.2.1.1.

Spotreba elektrickej energie: … Wh/km

2.5.2.1.2.

Celkový čas prekročenia tolerancie na vykonanie cyklu: … s

2.5.2.2.

Dojazd (udaná hodnota): km

2.5.3.

Hybridné elektrické vozidlo s externým nabíjaním (OVC):

2.5.3.1.

Množstvo emisií CO2 (podmienka A, kombinované podmienky) ( 139 ): … g/km

2.5.3.2.

Množstvo emisií CO2 (podmienka B, kombinované podmienky) ( 140 ): … g/km

2.5.3.3.

Množstvo emisií CO2 (vážené podmienky, kombinované podmienky) ( 141 ): … g/km

2.5.3.4.

Spotreba paliva (podmienka A, kombinované podmienky) ( 142 ): … l/100 km

2.5.3.5.

Spotreba paliva (podmienka B, kombinované podmienky) ( 143 ): … l/100 km

2.5.3.6.

Spotreba paliva (vážené podmienky, kombinované podmienky) ( 144 ): … l/100 km

2.5.3.7.

Spotreba elektrickej energie (podmienka A, kombinované podmienky) ( 145 ): … Wh/km

2.5.3.8.

Spotreba elektrickej energie (podmienka B, kombinované podmienky) ( 146 ): … Wh/km

2.5.3.9.

Spotreba elektrickej energie (vážené a kombinované podmienky) ( 147 ): … Wh/km

2.5.3.10.

Výlučne elektrický dojazd: … km

▼M6

2.6.

Výsledky skúšok ekologických inovácií ( 148 ) ( 149 )Rozhodnutie, ktorým sa ekologická inovácia schválila (1)

Kód ekologickej inovácie (2)

1.  Emisie CO2 štandardného vozidla (g/km)

2.  Emisie CO2 vozidla s ekologickou inováciou (g/km)

3.  Emisie CO2 štandardného vozidla v rámci skúšobného cyklu typu 1 (3)

4.  Emisie CO2 vozidla s ekologickou inováciou v rámci skúšobného cyklu typu 1 (= 3.5.1.3)

5.  Faktor vyťaženia (FV), t. j. časový podiel použitia technológie pri bežných prevádzkových podmienkach

Úspory emisií CO2

12345

xxxx/201x

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkové úspory emisií CO2 (g/km) (4)

 

(1)   Číslo rozhodnutia Komisie, ktorým sa daná ekologická inovácia schválila.

(2)   Pridelený rozhodnutím Komisie, ktorým sa daná ekologická inovácia schválila.

(3)   Ak sa namiesto skúšobného cyklu typu 1 použije metóda modelovania, potom sa uvedie ten údaj, ktorý je výsledkom metódy modelovania.

(4)   Celková úspora emisií pre každú ekologickú inováciu osobitne.

2.6.1.   Všeobecný kód ekologickej inovácie, resp. ekologických inovácií ( 150 ): …

▼B

3.

Informácie o opravách vozidla

3.1.

Adresa internetovej stránky pre prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla.

3.1.1.

Dátum, od ktorého sú dostupné (do 6 mesiacov od dátumu typového schválenia): …

▼M1

3.2.

Podmienky prístupu (t. j. trvanie prístupu, cena prístupu na hodinu, deň, mesiac, rok a na transakciu) k internetovým stránkam uvedeným v bode 3.1): …

▼B

3.3.

Formát informácií o opravách a údržbe dostupných cez internetovú stránku uvedenú v bode 3.1: …

3.4.

Osvedčenie výrobcu o prístupe k poskytnutým informáciám o opravách a údržbe vozidla.

▼M8

4.

Meranie výkonu

Maximálny čistý výkon spaľovacieho motora, čistý výkon a maximálny 30-minútový výkon elektrickej pohonnej jednotky

4.1.   Čistý výkon spaľovacieho motora

4.1.1

Otáčky motora (ot./min) …

4.1.2.

Nameraný prietok paliva (g/h) …

4.1.3.

Nameraný krútiaci moment (Nm) …

4.1.4.

Nameraný výkon (kW) …

4.1.5.

Barometrický tlak (kPa) …

4.1.6.

Tlak vodnej pary (kPa) …

4.1.7.

Teplota nasávaného vzduchu (K) …

4.1.8.

Korekčný faktor výkonu, ak sa uplatňuje …

4.1.9.

Korigovaný výkon (kW) …

4.1.10.

Pomocný pohon (kW) …

4.1.11.

Čistý výkon (kW) …

4.1.12.

Čistý krútiaci moment (Nm) …

4.1.13.

Korigovaná špecifická spotreba paliva (g/kWh) …

4.2.   Elektrická pohonná jednotka(-y):

4.2.1.

Udané hodnoty

4.2.2.

Maximálny čistý výkon: …kW, pri … min–1

4.2.3.

Maximálny čistý krútiaci moment: … Nm, pri … min–1

4.2.4.

Maximálny čistý krútiaci moment pri nulovej rýchlosti: … Nm

4.2.5.

Maximálny 30-minútový výkon: … kW

4.2.6.

Základné parametre elektrickej pohonnej jednotky

4.2.7.

Skúšobné jednosmerné napätie … V

4.2.8.

Princíp činnosti: …

4.2.9.

Chladiaci systém:

4.2.10.

Motor: kvapalinový/vzduchový ( 151 );

4.2.11.

Menič: kvapalinový/vzduchový ( 152 )

▼M8

5.

Poznámky: …

▼B
Doplnok 5

Informácie o systém OBD vozidla

1.

Informácie požadované v tomto doplnku poskytuje výrobca s cieľom umožniť výrobu náhradných alebo servisných dielov kompatibilných so systémom OBD, ako aj diagnostických prostriedkov a skúšobného vybavenia.

2.

Na požiadanie sa nediskriminačným spôsobom sprístupňujú každému zainteresovanému výrobcovi komponentov, diagnostických prostriedkov alebo skúšobného vybavenia tieto informácie:

2.1.

Opis typu a počtu prekondicionovacích cyklov použitých pre pôvodné typové schválenie vozidla.

2.2.

Opis typu demonštračného cyklu OBD použitého na pôvodné typové schválenie vozidla pre komponent monitorovaný systémom OBD.

2.3.

Komplexný dokument opisujúci všetky snímané komponenty so stratégiou pre zisťovanie chýb a aktiváciu ukazovateľa funkčnej poruchy (fixný počet jazdných cyklov alebo štatistická metóda), vrátane zoznamu príslušných sekundárnych snímaných parametrov pre každý komponent monitorovaný systémom OBD, a zoznam všetkých použitých výstupných kódov a formátov OBD (s vysvetlením každého z nich) spojených s jednotlivými komponentmi hnacej sústavy, ktoré súvisia s emisiami a jednotlivými komponentmi, ktoré nesúvisia s emisiami, keď sa monitorovanie komponentu používa na určenie aktivácie ukazovateľa funkčnej poruchy. Poskytuje sa najmä podrobné vysvetlenie údajov uvedených v moduse $05 Skúška ID $21 až FF a údajov v moduse $06. V prípade typov vozidiel, ktoré používajú komunikačné spojenie v súlade s normou ISO 15765 – 4 „Cestné vozidlá -diagnostika siete operátora oblasti (CAN) – časť 4: Požiadavky na systémy týkajúce sa emisií“, sa poskytuje podrobné vysvetlenie údajov uvedených v moduse $06 Skúška ID $00 až FF, pre každú monitorovanú ID systémom OBD.

Tieto informácie sa môžu poskytnúť napríklad vo forme takejto tabuľky:Komponent

Poruchový kód

Koncepcia monitorovania

Kritériá zisťovania porúch

Kritériá aktivácie ukazovateľa funkčnej poruchy(MI)

Sekundárne parametre

Prekondiciovanie

Demonštračná skúška

Katalyzátor

P0420

Signály kyslíkového snímača 1 a 2

Rozdiel medzi signálmi snímača 1 a snímača 2

3. cyklus

Otáčky motora, zaťaženie motora, A/F modus, teplota katalyzátora

Dva cykly typu 1

Typ 1

3.

Informácie požadované pre výrobu diagnostických prostriedkov

S cieľom umožniť poskytovanie generických diagnostických prostriedkov podnikom vykonávajúcim opravy viacerých značiek výrobcovia vozidiel sprístupňujú informácie uvedené v bodoch 3.1 až 3.3 prostredníctvom svojich internetových stránok obsahujúcich informácie o opravách. Tieto informácie zahŕňajú všetky funkcie diagnostických nástrojov a všetky väzby na informácie o opravách a pokyny na zisťovanie a odstraňovanie porúch.

3.1.   Informácie komunikačného protokolu

Vyžadujú sa tieto informácie indexované podľa značky vozidla, modelu a variantu, alebo iné spracovateľné definície, ako je číslo VIN alebo identifikácia vozidla a systémov:

a) Všetky doplňujúce protokolové informácie o systéme potrebné na to, aby sa umožnila úplná diagnostika navyše k normám predpísaným v oddiele 4 prílohy XI, vrátane všetkých doplňujúcich hardvérových a softvérových protokolových informácií, identifikácie parametrov, prenosových funkcií, požiadaviek „udržať v činnosti“, alebo poruchových stavov;

b) Podrobné údaje o tom, ako získať a interpretovať všetky poruchové kódy, ktoré nie sú v súlade so štandardmi predpísanými v oddiele 4 prílohy XI;

c) Zoznam všetkých dostupných parametrov skutočných údajov, vrátane informácií o vážení a prístupe;

d) Zoznam všetkých dostupných funkčných skúšok, vrátane aktivácie alebo kontroly zariadenia a prostriedkov na ich realizáciu;

e) Podrobné údaje o tom, ako získať všetky informácie o komponentoch a stavové informácie, časové pečiatky, nedokončené DTC a pozastavenia;

f) Nové nastavenia adaptívnych parametrov s pamäťou, kódovanie variantov a nastavenie náhradných komponentov, a zákaznícke preferencie;

g) Identifikácia elektronickej riadiacej jednotky (ECU) a kódovanie variantov;

h) Podrobné údaje o tom, ako znovu nastaviť prevádzkové svetlá;

i) Umiestnenie diagnostického konektora a údaje o konektore;

j) Označenie kódu motora.

3.2.   Skúška a diagnostika komponentov monitorovaných systémom OBD

Vyžadujú sa tieto informácie:

a) Opis skúšok na potvrdenie jeho funkčnosti pri komponente alebo v zapojení

b) Postup skúšky, vrátane parametrov skúšky a informácií o komponente

c) Podrobné údaje o pripojení, vrátane minimálnych a maximálnych vstupných a výstupných hodnôt a hodnôt pri jazde a zaťažení

d) Hodnoty očakávané za určitých jazdných podmienok, vrátane voľnobehu

e) Elektrické hodnoty pre komponent v jeho statických a dynamických stavoch

f) Hodnoty poruchového režimu pre každý z uvedených scenárov

g) Diagnostické sekvencie poruchového režimu vrátane stromu porúch a riadenej diagnostickej eliminácie.

3.3.   Údaje potrebné na vykonávanie opráv

Vyžadujú sa tieto informácie:

a) Spustenie elektronickej riadiacej jednotky a komponentu (v prípade, že je vozidlo vybavené náhradnými dielmi)

b) Spustenie novej alebo náhradnej elektronickej riadiacej jednotky, prípadne s použitím garantovaných (pre-)programovacích techník.
Doplnok 6

Systém číslovania osvedčení o typovom schválení ES

1.

Oddiel 3 čísla typového schválenia ES vydaného podľa článku 6 ods. 1 pozostáva z čísla vykonávacieho regulačného aktu alebo posledného pozmeňujúceho a doplňujúceho regulačného aktu uplatniteľného na typové schválenie ES. ►M2  Za týmto číslom nasleduje jeden alebo viac znakov, ktoré predstavujú rôzne kategórie vozidiel v súlade s tabuľkou 1. ◄ Tieto abecedné znaky rozlišujú aj limitné hodnoty emisií Euro 5 a 6, pre ktoré bolo schválenie udelené.

▼M8tabuľka 1

Písmeno

Emisná norma

OBD norma

Kategória a trieda vozidla

Motor

Dátum vykonávania: nové typy

Dátum vykonávania: nové vozidlá

Posledný dátum registrácie

A

Euro 5a

Euro 5

M, N1 trieda I

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

31.12.2012

B

Euro 5a

Euro 5

M1na splnenie osobitných sociálnych potrieb (okrem M 1G)

CI

1.9.2009

1.1.2012

31.12.2012

C

Euro 5a

Euro 5

M1G na splnenie osobitných sociálnych potrieb

CI

1.9.2009

1.1.2012

31.8.2012

D

Euro 5a

Euro 5

N1 trieda II

PI, CI

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

E

Euro 5a

Euro 5

N1 trieda III, N2

PI, CI

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 trieda I

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

G

Euro 5b

Euro 5

M1na splnenie osobitných sociálnych potrieb (okrem M1G)

CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

H

Euro 5b

Euro 5

N1 trieda II

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

I

Euro 5b

Euro 5

N1 trieda III, N2

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 trieda I

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

K

Euro 5b

Euro 5+

M1na splnenie osobitných sociálnych potrieb (okrem M1G)

CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 trieda II

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31 8.2016

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 trieda III, N2

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

N

Euro 6a

Euro 6-

M, N1 trieda I

CI

 
 

31.12.2012

O

Euro 6a

Euro 6-

N1 trieda II

CI

 
 

31.12.2012

P

Euro 6a

Euro 6-

N1 trieda III, N2

CI

 
 

31.12.2012

Q

Euro 6b

Euro 6-

M, N1 trieda I

CI

 
 

31. 12. 2013

R

Euro 6b

Euro 6-

N1 trieda II

CI

 
 

31.12.2013

S

Euro 6b

Euro 6-

N1 trieda III, N2

CI

 
 

31.12.2013

T

Euro 6b

Euro 6- plus IUPR

M, N1 trieda I

CI

 
 

31.8.2015

U

Euro 6b

Euro 6- plus IUPR

N1 trieda II

CI

 
 

31.8.2016

V

Euro 6b

Euro 6- plus IUPR

N1 trieda III, N2

CI

 
 

31.8.2016

W

Euro 6b

Euro 6-1

M, N1 trieda I

PI, CI

1.9.2014

1.9.2015

31.8.2018

X

Euro 6b

Euro 6-1

N1 trieda II

PI, CI

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

Y

Euro 6b

Euro 6-1

N1 trieda III, N2

PI, CI

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

ZA

Euro 6c

Euro 6-1

M, N1 trieda I

PI, CI

 
 

31.8.2018

ZB

Euro 6c

Euro 6-1

N1 trieda II

PI, CI

 
 

31.8.2019

ZC

Euro 6c

Euro 6-1

N1 trieda III, N2

PI, CI

 
 

31.8.2019

ZD

Euro 6c

Euro 6-2

M, N1 trieda I

PI, CI

1.9.2017

1.9.2018

 

ZE

Euro 6c

Euro 6-2

N1 trieda II

PI, CI

1.9.2018

1.9.2019

 

ZF

Euro 6c

Euro 6-2

N1 trieda III, N2

PI, CI

1.9.2018

1.9.2019

 

ZX

neuvádza sa

neuvádza sa

Všetky vozidlá

Batéria, plne elektrické

1.9.2009

1.1.2011

 

ZY

neuvádza sa

neuvádza sa

Všetky vozidlá

Palivový článok, plne elektrický

1.9.2009

1.1.2011

 

ZZ

neuvádza sa

neuvádza sa

Všetky vozidlá používajúce osvedčenia podľa bodu 2.1.1 prílohy I

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

 
Kľúč:

Emisná norma „Euro 5a“ = vylučuje revidovaný postup merania pre tuhé častice, normu pre počet tuhých častíc a skúšky emisií pri nízkych teplotách emisií pre vozidlá na flexibilné palivo s biopalivom;

Emisná norma „Euro 5b“ = úplné požiadavky na emisie Euro 5 vrátane revidovaného postupu merania pre tuhé častice, normy pre počet tuhých častíc pre vozidlá so vznetovými motormi a skúšok emisií pri nízkych teplotách emisií pre vozidlá na flexibilné palivo s biopalivom.

Emisná norma „Euro 6a“ = vylučuje revidovaný postup merania pre tuhé častice, normu pre počet tuhých častíc a skúšky emisií pri nízkych teplotách emisií pre vozidlá na flexibilné palivo s biopalivom.

Emisná norma „Euro 6b“ = požiadavky na emisie Euro 6 vrátane revidovaného postupu merania pre tuhé častice, noriem pre počet tuhých častíc (predbežné hodnoty pre vozidlá so zážihovými motormi) a skúšok emisií pri nízkych teplotách emisií pre vozidlá na flexibilné palivo s biopalivom.

Emisná norma „Euro 6c“ = úplné požiadavky na emisie Euro 6, t.j. emisná norma Euro 6b a konečné normy pre počet tuhých častíc pre vozidlá so zážihovými motormi a používanie referenčných palív E10 a B7 (ak sa uplatňuje).

Norma OBD „Euro 5“ = základné požiadavky OBD Euro 5 s výnimkou prevádzkového výkonového pomeru (IUPR), monitorovania NOx pre benzínové vozidlá a sprísnených prahových limitov PM pre naftu.

Norma OBD „Euro 5+“ = zahŕňa uvoľnený prevádzkový výkonový pomer (IUPR), monitorovanie NOx pre benzínové vozidlá a sprísnené prahové limity PM pre naftu.

Norma OBD „Euro 6-“ = uvoľnené prahové limity OBD

Norma OBD „Euro 6- plus IUPR“ = zahŕňa uvoľnené prahové limity OBD a uvoľnený prevádzkový výkonový pomer (IUPR)

Norma OBD „Euro 6-1“ = úplné požiadavky na Euro 6 OBD, ale s predbežnými prahovými limitmi OBD stanovenými v bode 2.3.4 prílohy XI a čiastočne uvoľneným IUPR

Norma OBD „Euro 6-2“ = úplné požiadavky na Euro 6 OBD, ale s konečnými prahovými limitmi OBD stanovenými v bode 2.3.3 prílohy XI

▼B

2.

Príklady čísel osvedčení o typovom schválení.

2.1.

Ďalej sa uvádza príklad prvého schválenia ľahkého osobného vozidla Euro 5 bez rozšírení. Schválenie bolo udelené na základe predpisu a jeho vykonávacieho predpisu, takže štvrtý komponent je 0001. Vozidlo patrí do kategórie M1 reprezentovanej písmenom A. Schválenie vydalo Holandsko:

e4*715/2007*692/2008A*0001*00

2.2.

Tento druhý príklad ilustruje štvrté schválenie ľahkého osobného vozidla Euro 5 kategórie M1G pre druhé rozšírenie, ktoré spĺňa požiadavky osobitnej sociálnej potreby (písmeno C). Schválenie bolo udelené na základe predpisu a pozmeňujúceho a doplňujúceho predpisu v roku 2009 a vydalo ho Nemecko:

e1*715/2007*…/2009C*0004*02
Doplnok 7

image

▼M1
PRÍLOHA II

ZHODA V PREVÁDZKE

1.   ÚVOD

1.1.

Táto príloha stanovuje podmienky zhody v prevádzke so zreteľom na výfukové emisie a OBD (vrátane IUPRM) pre typ vozidiel schválený podľa tohto nariadenia.

2.   KONTROLA ZHODY V PREVÁDZKE

2.1.

Kontrolu zhody v prevádzke vykonáva schvaľovací orgán na základe relevantných informácií, ktoré má výrobca k dispozícii, podľa rovnakých postupov, ako sú postupy pre zhodu výroby uvedené v článku 12 ods. 1 a ods. 2 smernice 2007/46/EHS a v bodoch 1 a 2 prílohy X k uvedenej smernici. Informácie od schvaľovacieho orgánu a kontrolného skúšobného orgánu členského štátu môžu dopĺňať prevádzkové monitorovacie správy dodané výrobcom.

2.2.

Obrázok uvedený pod bodom 9 doplnku 2 k tejto prílohe a obrázok 4/2 v doplnku 4 k predpisu EHK OSN č. 83 (iba pre výfukové emisie) ilustrujú postup pre kontrolu zhody v prevádzke. Proces v rámci zhody v prevádzke je opísaný v doplnku 3 k tejto prílohe.

2.3.

Spolu s informáciami poskytovanými na kontrolu zhody v prevádzke výrobca, na žiadosť schvaľovacieho orgánu, podáva orgánu vykonávajúcemu typové schválenie správu o záručných reklamáciách, prácach na záručných opravách a chybách OBD zaznamenaných pri servisných prácach, v súlade s formátom dohodnutým pri typovom schvaľovaní. Informácie obsahujú údaje o frekvencii výskytu a podstate porúch komponentov a systémov súvisiacich s emisiami. Správa sa podáva najmenej raz ročne za každý model vozidla počas obdobia vymedzeného v článku 9 ods. 4 tohto nariadenia.

2.4.

Parametre vymedzujúce rad vozidiel v prevádzke vzhľadom na výfukové emisie

Rad vozidiel v prevádzke môže byť vymedzený základnými konštrukčnými parametrami, ktoré musia byť spoločné pre vozidlá v rámci radu. Typy vozidiel možno preto považovať za patriace do toho istého radu, ak majú tieto parametre spoločné alebo spadajúce do stanovených tolerancií:

2.4.1. proces spaľovania (dvojdobý, štvordobý, rotačný);

2.4.2. počet valcov;

2.4.3. usporiadanie bloku valcov (v rade, v tvare V, radiálne, horizontálne s protiľahlými valcami, iné; sklon alebo orientácia valcov nie je kritériom);

2.4.4. spôsob prívodu paliva do motora (napr. nepriamy alebo priamy vstrek);

2.4.5. typ chladiaceho systému (vzduch, voda, olej);

2.4.6. spôsob nasávania (s prirodzeným nasávaním, preplňované);

2.4.7. palivo, na ktoré je motor konštruovaný (benzín, nafta, NG, LPG atď.); dvojpalivové vozidlá môžu byť v skupine s vozidlami poháňanými jedným palivom za predpokladu, že jedno palivo je spoločné;

2.4.8. typ katalyzátora (trojcestný katalyzátor, tenký zachytávač NOx, SCR, tenký NOx katalyzátor alebo iné);

2.4.9. typ zachytávača tuhých častíc (so zachytávačom alebo bez neho);

2.4.10. recirkulácia výfukových plynov (s ňou alebo bez nej, chladená alebo nechladená) a

2.4.11. zdvihový objem valcov najväčšieho motora v rámci radu vozidiel mínus 30 %.

2.5.

Požiadavky na informácie

Kontrolu zhody v prevádzke vykonáva schvaľovací orgán na základe informácií dodaných výrobcom. Tieto informácie zahŕňajú najmä:

2.5.1. názov a adresu výrobcu;

2.5.2. meno, adresu, telefónne a faxové číslo a e-mailovú adresu jeho oprávneného zástupcu v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú informácie výrobcu;

2.5.3. názov/názvy modelu vozidiel zahrnutých v informáciách výrobcu;

2.5.4. podľa potreby zoznam typov vozidiel, na ktoré sa vzťahujú informácie od výrobcu, t. j. vzhľadom na výfukové emisie rad prevádzkovaných vozidiel v súlade s bodom 2.4 a vzhľadom na OBD a IUPRM rad OBD v súlade s prílohou XI doplnkom 2;

2.5.5. kódy identifikačného čísla vozidla (VIN) uplatniteľné na tieto typy vozidiel v rámci radu vozidiel (predpona VIN);

2.5.6. čísla typových schválení uplatniteľných na tieto typy vozidiel v rámci radu vozidiel vrátane prípadných čísiel všetkých rozšírení a dodatočných väčších zmien/zrušení (prerábok);

2.5.7. podrobné údaje o rozšíreniach, dodatočných väčších zmenách/zrušeniach tých typových schválení vozidiel, na ktoré sa vzťahujú informácie od výrobcu (ak ich vyžaduje schvaľovací orgán);

2.5.8. obdobie, počas ktorého sa zhromažďovali informácie výrobcu;

2.5.9. obdobie výroby vozidla, na ktoré sa vzťahujú informácie výrobcu (napr. vozidlá vyrobené počas kalendárneho roku 2007);

2.5.10. výrobcov postup pri kontrole zhody v prevádzke vozidiel vrátane:

i) spôsobu zistenia polohy vozidla;

ii) kritérií výberu a odmietnutia vozidla;

iii) typov testov a postupov použitých pre program;

iv) kritérií výrobcu týkajúcich sa schválenia/odmietnutia radu vozidiel;

v) geografických oblastí, v ktorých výrobca realizoval zber informácií;

vi) veľkosti vzorky a použitého plánu odberu vzoriek;

2.5.11. výsledky výrobcovho postupu pri kontrole zhody vozidiel v prevádzke vrátane:

i) identifikácie vozidiel zahrnutých do programu (skúšaných alebo neskúšaných). identifikácia obsahuje:

 názov modelu,

 identifikačné číslo vozidla (VIN),

 registračné číslo vozidla,

 dátum výroby,

 región, v ktorom sa používa (ak je známy),

 pneumatiky, ktorými je vozidlo vybavené (iba pre výfukové emisie);

ii) dôvodu(-ov) odmietnutia vozidiel, ktoré neboli zahrnuté do vzorky;

iii) podrobností o doterajšej údržbe každého vozidla vo vzorke (vrátane všetkých prerábok);

iv) podrobností o doterajších opravách každého vozidla vo vzorke (ak sú známe);

v) údajov o skúške vrátane:

 dátumu skúšky/dátumu stiahnutia,

 miesta skúšky/miesta stiahnutia,

 stavu kilometrov na počítadle;

vi) údajov o skúške výlučne pre výfukové emisie;

 špecifikácií skúšaného paliva (napr. skúšané referenčné palivo alebo palivo bežné na trhu),

 podmienok testu (teplota, vlhkosť, zotrvačná hmotnosť dynamometra),

 nastavenia dynamometra (napr. nastavenie výkonu),

 výsledkov skúšky (aspoň z troch rôznych vozidiel každého radu);

vii) údajov o skúške výlučne pre IUPRM;

 všetkých požadovaných údajov stiahnutých z vozidla,

 pre každý monitor, za ktorý sa podáva správa, prevádzkového výkonového pomeru IUPRM;

2.5.12. záznamy údajov zo systému OBD;

2.5.13. v prípade odberu vzoriek IUPRM:

 priemerná hodnota prevádzkových výkonových pomerov IUPRM všetkých vybraných vozidiel pre každý monitor podľa bodov 3.1.4 a 3.1.5 doplnku 1 prílohy XI,

 percentuálny podiel vybraných vozidiel, pri ktorých hodnota IUPRM je aspoň taká, ako je minimálna hodnota platná pre monitor podľa bodov 3.1.4 a 3.1.5 doplnku 1 prílohy XI.

3.   VÝBER VOZIDIEL PRE ZHODU V PREVÁDZKE

3.1.

Informácie, ktoré zhromaždil výrobca, musia byť dostatočne komplexné na zabezpečenie toho, aby sa prevádzková výkonnosť mohla hodnotiť pre normálne podmienky používania. Vzorky od výrobcu sa odoberú najmenej z dvoch členských štátov so značne rozdielnymi prevádzkovými podmienkami vozidla (s výnimkou prípadov, ak sa predáva iba v jednom členskom štáte). Faktory, ako sú rozdiely v palivách, podmienky okolia, priemerná rýchlosť jazdy a rozdiely podmienok jazdy v mestách a na diaľnici, sa zohľadnia pri výbere členských štátov.

Pri skúške OBD IUPRM sa do skúšobnej vzorky zaradia iba vozidlá spĺňajúce kritériá bodu 2.2.1 doplnku 1.

3.2.

Pri výbere členských štátov na odber vzoriek vozidiel môže výrobca vybrať vozidlá z toho členského štátu, ktorý sa považuje za obzvlášť reprezentatívny. V tomto prípade výrobca preukazuje schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil typové schválenie, že výber je reprezentatívny (napr. trhom, ktorý má najväčší ročný objem predaja daného radu vozidiel v rámci Únie). Keď sa pri rade vyžaduje výber viac ako jednej série vzoriek na skúšky ako je vymedzené v bode 3.5, vozidlá v druhej a tretej sérii vzoriek musia odzrkadľovať prevádzkové podmienky vozidiel odlišné od podmienok prevádzkovania vozidiel vybraných v prvej vzorke.

3.3.

Emisné skúšky sa môžu vykonať v skúšobnom zariadení, ktoré je situované na trhu alebo v regióne odlišnom od trhu alebo regiónu, kde bolo vozidlo vybrané.

3.4.

Skúšky zhody v prevádzke vzhľadom na výfukové emisie uskutočňované výrobcom sa vykonávajú nepretržite, odzrkadľujúc výrobný cyklus použiteľných typov vozidiel v rámci daného prevádzkovaného radu vozidiel. Maximálne obdobie medzi začatím dvoch kontrol zhody v prevádzke nesmie prekročiť 18 mesiacov. V prípade vozidiel, na ktoré sa vzťahuje rozšírenie typového schválenia, pri ktorom sa nevyžadovala emisná skúška, sa môže toto obdobie predĺžiť až na 24 mesiacov.

3.5.

Veľkosť vzorky

3.5.1. Pri uplatňovaní štatistického postupu vymedzeného v doplnku 2 (t. j. pre výfukové emisie) počet sérií vzoriek závisí od ročného objemu predaja prevádzkovaného radu vozidiel v Únii tak, ako sa vymedzuje v tejto tabuľke:Počet registrácií v EÚ

— za kalendárny rok (pre skúšky výfukových emisií)

— týkajúcich sa vozidiel radu OBD s IUPR počas obdobia odberu vzoriek

Počet sérií vzoriek

do 100 000

1

100 001 až 200 000

2

nad 200 000

3

3.5.2. Pre IUPR je počet odoberaných sérií vzoriek uvedený v tabuľke v bode 3.5.1 a je založený na počte vozidiel radu OBD, ktoré sú typovo schválené s IUPR (podliehajúcim odberu vzoriek).

Pri prvom období odberu vzoriek v rámci radu OBD sa všetky typy vozidiel v rade, ktoré sú typovo schválené s IUPR, považujú za podliehajúce odberu vzoriek. Pri následných obdobiach odberu vzoriek sa iba tie typy vozidiel, ktoré predtým neboli predmetom skúšky alebo sa na nich vzťahujú emisné povolenia s predĺženou platnosťou od predchádzajúceho obdobia odberu vzoriek, považujú za podliehajúce odberu vzoriek.

Pri radoch pozostávajúcich z menej ako 5 000 registrácií v EÚ, ktoré podliehajú odberu vzoriek v rámci obdobia odberu vzoriek, je minimálny počet vozidiel v sérii vzoriek šesť. Pri všetkých ostatných radoch je minimálny počet vozidiel v sérii vzoriek pätnásť.

Každá séria vzoriek primeraným spôsobom reprezentuje štruktúru predaja, t. j. reprezentované sú aspoň typy vozidiel s vysokým objemom predaja (≥ 20 % celkového počtu vozidiel v rade).

4.

Na základe kontroly uvedenej v bode 2 schvaľovací orgán prijíma jedno z týchto rozhodnutí a opatrení:

a) rozhodne, že zhoda v prevádzke typu vozidla, prevádzkovaného radu vozidiel alebo vozidiel radu OBD je dostatočná a nie je potrebné žiadne ďalšie opatrenie;

b) rozhodne, že údaje, ktoré poskytol výrobca, nestačia na prijatie rozhodnutia a požiada výrobcu o doplňujúce informácie alebo údaje o skúškach;

c) rozhodne na základe údajov od schvaľovacieho orgánu alebo z kontrolných skúšobných programov členského štátu, že informácie, ktoré poskytol výrobca, nestačia na prijatie rozhodnutia, a požiada výrobcu o doplňujúce informácie alebo údaje o skúškach;

d) rozhodne, že zhoda v prevádzke typu vozidla, ktoré je súčasťou prevádzkovaného radu alebo radu OBD, je nevyhovujúca, a prikročí k tomu, aby sa taký typ vozidla alebo rad OBD podrobil skúškam v súlade s doplnkom 1.

Ak sú podľa kontroly IUPRM v prípade vozidiel v sérii vzoriek splnené skúšobné kritériá bodu 6.1.2 písm. a) alebo b) doplnku 1, schvaľovací orgán musí prijať ďalšie opatrenie v súlade s písmenom d).

4.1.

Ak sa skúšky typu 1 považujú za nevyhnutné pre kontrolu zhody zariadení na reguláciu emisií s požiadavkami na ich výkon v prevádzke, také skúšky sa vykonajú s použitím skúšobného postupu spĺňajúceho štatistické kritériá vymedzené v doplnku 2.

4.2.

Schvaľovací orgán v spolupráci s výrobcom vyberá vzorku vozidiel s dostatočným počtom najazdených kilometrov, ktorých používanie za normálnych podmienok sa môže primerane zabezpečiť. S výrobcom sa konzultuje výber vozidiel vo vzorke a umožňuje sa mu účasť na potvrdzujúcich kontrolách vozidiel.

4.3.

Výrobca je splnomocnený, aby pod dohľadom schvaľovacieho orgánu vykonal kontroly, a to aj deštruktívneho charakteru, na vozidlách, u ktorých hladiny emisií prekračujú limitné hodnoty, s cieľom zistiť možné príčiny zhoršenia, ktoré nemožno pripísať výrobcovi (napr. používanie olovnatého benzínu pred dátumom skúšky). Ak výsledky kontrol potvrdia tieto príčiny, tieto výsledky skúšky sa vylúčia z kontroly zhody.
Doplnok 1

Kontrola zhody vozidiel v prevádzke

1.   ÚVOD

1.1. Tento doplnok stanovuje kritériá uvedené v oddiele 4 týkajúcom sa výberu vozidiel na skúšanie a postupov kontroly zhody v prevádzke.

2.   KRITÉRIÁ VÝBERU

Kritériá uznania vybraného vozidla sú pre výfukové emisie vymedzené v bodoch 2.1 až 2.8 a pre IUPRM v bodoch 2.1 až 2.5.

2.1. Vozidlo musí patriť k typu vozidiel, ktorý je typovo schválený na základe tohto nariadenia a musí sa naň vzťahovať osvedčenie o zhode v súlade so smernicou 2007/46/ES. Na účely kontroly IUPRM musí byť vozidlo schválené podľa noriem OBD Euro 5+, Euro 6- plus IUPR alebo neskoršie. Vozidlo musí byť zaregistrované a musí sa používať v Únii.

2.2. Vozidlo musí mať najazdených aspoň 15 000 km alebo byť v prevádzke aspoň 6 mesiacov, podľa toho, čo nastane neskôr, a maximálne 100 000 km alebo 5 rokov, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2.1. Na účely kontroly IUPRM obsahuje skúšobná vzorka iba tie vozidlá, pri ktorých:

a) sa nazhromaždilo dostatočné množstvo údajov o prevádzke vozidla pre monitor na účely skúšky.

V prípade monitorov, od ktorých sa vyžaduje plnenie prevádzkového výkonového pomeru monitora a sledovať a nahlasovať údaje o pomere v súlade s bodom 3.6.1 doplnku 1 prílohy XI, dostatočný počet údajov o prevádzke znamená, že menovateľ spĺňa ďalej uvedené kritériá. Aby mohol byť monitor podrobený skúške, musí byť hodnota menovateľa vymedzeného v bodoch 3.3 a 3.5 doplnku 1 prílohy XI rovnaká alebo väčšia ako jedna z týchto hodnôt:

i) 75 v prípade monitorov odparovacieho systému, monitorov systému sekundárneho vzduchu a monitorov používajúcich menovateľ zvýšený v súlade s bodom 3.3.2 písm. a), b) alebo c) doplnku 1 prílohy XI (napr. monitory studeného štartu, monitory klimatizačného systému atď.) alebo

ii) 25 v prípade monitorov filtrov tuhých častíc a monitorov oxidačných katalyzátorov používajúcich menovateľ zvýšený v súlade s bodom 3.3.2 písm. d) doplnku 1 prílohy XI, alebo

iii) 150 v prípade monitorov katalyzátora, kyslíkového snímača, EGR, VVT a monitorov všetkých ostatných komponentov;

b) nedochádzalo k neoprávnenému zasahovaniu ani neboli vybavené doplnkovými alebo upravenými dielmi, ktoré by mali za následok nesúlad systému OBD s požiadavkami prílohy XI.

2.3. Musí existovať záznam o správnej údržbe vozidla (napr. vozidlo bolo podľa pokynov výrobcu pravidelne servisované).

2.4. Vozidlo nesmie vykazovať žiadne známky zlého zaobchádzania (napr. pretekanie, preťaženie, nesprávne tankovanie alebo iné nesprávne použitie) ani iné faktory (napr. neoprávnené zasahovanie), ktoré by mohli ovplyvniť emisné charakteristiky. Zohľadňuje sa aj poruchový kód a informácie o počte najazdených kilometrov uložené v počítači. Vozidlo sa nesmie vybrať na skúšky, ak informácie uložené v počítači ukazujú, že vozidlo bolo v prevádzke po tom, ako bol uložený poruchový kód a nevykonala sa relatívne rýchla oprava.

2.5. Na motore alebo vozidle sa nesmeli vykonať žiadne väčšie nepovolené opravy.

2.6. Obsah olova a síry vo vzorke paliva z nádrže vozidla spĺňa príslušné normy stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES ( 153 ) a vozidlo nevykazuje žiadne znaky nesprávneho tankovania. Môžu sa vykonať kontroly vo výfukovom potrubí.

2.7. Nesmú existovať žiadne náznaky problémov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť personálu skúšobného laboratória.

2.8. Všetky komponenty systému proti znečisťovaniu životného prostredia na vozidle musia byť v súlade s platným typovým schválením.

3.   DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA

Na vozidlách prijatých na skúšanie sa pred meraním výfukových emisií vykonáva, v súlade s postupom stanoveným v bodoch 3.1 až 3.7, diagnostika a všetky potrebné úlohy údržby.

3.1. Musia sa vykonať tieto kontroly: kontroly neporušenosti vzduchových filtrov, všetkých hnacích remeňov, hladiny všetkých kvapalín, uzáveru chladiča, všetkých podtlakových hadíc a elektrického vedenia, ktoré súvisia so systémom proti znečisťovaniu životného prostredia; kontroly nesprávneho nastavenia a/alebo neoprávneného zásahu do komponentov zapaľovania, dávkovania paliva a zariadenia na reguláciu znečisťujúcich látok. Všetky odchýlky sa musia zaznamenať.

3.2. Systém OBD sa kontroluje z hľadiska správneho fungovania. Každý údaj o poruche v pamäti systému OBD sa zaznamenáva a musí sa vykonať potrebná oprava. Ak indikátor funkčnej poruchy OBD zaregistruje funkčnú poruchu v priebehu prekondiciovacieho cyklu, porucha sa môže zistiť a opraviť. Skúška sa môže zopakovať a výsledky tohto opraveného vozidla sa môžu použiť.

3.3. Musí sa skontrolovať systém zapaľovania a chybné komponenty sa musia vymeniť, napr. zapaľovacie sviečky, káble atď.

3.4. Musí sa skontrolovať kompresia. Ak je výsledok neuspokojivý, vozidlo sa musí vylúčiť.

3.5. Musia sa skontrolovať parametre motora podľa špecifikácií výrobcu a musia sa prípadne nastaviť.

3.6. Ak je počet najazdených kilometrov vozidla v rozsahu 800 km (viac alebo menej) ako je určený počet kilometrov na vykonanie plánovanej servisnej údržby, tento servis sa musí vykonať podľa pokynov výrobcu. Bez ohľadu na údaj na počítadle kilometrov sa na žiadosť výrobcu môže vymeniť olejový a vzduchový filter.

3.7. Po akceptovaní vozidla sa palivo musí nahradiť príslušným referenčným palivom používaným na skúšanie emisií s výnimkou prípadov, keď výrobca pripúšťa použitie paliva, ktoré je na trhu bežne dostupné.

4.   SKÚŠANIE V PREVÁDZKE

4.1. Keď sa kontrola na vozidle považuje za potrebnú, emisné skúšky sa v súlade s prílohou III vykonávajú na vopred pripravených vozidlách vybraných v súlade s požiadavkami oddielov 2 a 3 tohto doplnku. Táto skúška zahŕňa len meranie emisií množstva častíc pre vozidlá schválené podľa emisných noriem Euro 6 v kategóriách W, X a Y ako sa vymedzuje v tabuľke 1 doplnku 6 prílohy I k tomuto nariadeniu. Dodatočné prekondiciovacie cykly okrem cyklov uvedených v oddiele 5.3 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 83 budú povolené len v prípade, že sú reprezentatívne pre bežnú jazdu.

4.2. Vozidlá vybavené systémom OBD sa môžu kontrolovať z hľadiska správneho prevádzkového fungovania indikácie funkčných porúch atď. v súvislosti s hladinami emisií (napr. limitné hodnoty indikácie funkčných porúch vymedzené v prílohe XI) z hľadiska typovo schválených špecifikácií.

4.3. Systém OBD sa môže kontrolovať napríklad z hľadiska prekročenia platných limitných hodnôt emisií bez indikácie funkčnej poruchy, systematického chybného aktivovania indikátora funkčnej poruchy a identifikovanej poruchy alebo zhoršenia stavu komponentov systému OBD.

4.4. Ak komponent alebo systém pracuje spôsobom, ktorý nie je v súlade s náležitosťami v osvedčení o typovom schválení a/alebo s informačným balíkom pre takéto typy vozidiel, a takáto odchýlka nebola oprávnená na základe článku 13 ods. 1 alebo 2 smernice 2007/46/ES, bez indikácie funkčnej poruchy systémom OBD, komponent alebo systém sa pred emisnou skúškou nesmie vymeniť, pokiaľ sa nezistilo, že do komponentu alebo systému sa nedovolene zasahovalo, alebo že boli nenáležite použité takým spôsobom, že OBD nezisťuje výslednú funkčnú poruchu.

5.   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV EMISNÝCH SKÚŠOK

5.1. Výsledky skúšok sa podrobujú hodnotiacemu postupu v súlade s doplnkom 2.

5.2. Výsledky skúšok sa nenásobia faktormi zhoršenia.

6.   PLÁN NÁPRAVNÝCH OPATRENÍ

6.1. Schvaľovací orgán požiada výrobcu o predloženie plánu nápravných opatrení na odstránenie nesúladu, keď:

6.1.1. v prípade výfukových emisií sa zistí, že viac ako jedno vozidlo je zdrojom nadmerných emisií, ktorý spĺňa jednu z týchto podmienok:

a) podmienky ustanovené v bode 3.2.3 doplnku 4 k predpisu EHK OSN č. 83 a ak sa schvaľovací orgán a výrobca zhodnú na tom, že nadmerné emisie majú tú istú príčinu, alebo

b) podmienky ustanovené v bode 3.2.4 doplnku 4 k predpisu EHK OSN č. 83, ak schvaľovací orgán zistí, že nadmerné emisie majú tú istú príčinu;

6.1.2. sú v prípade IUPRM konkrétneho monitora M splnené tieto štatistické podmienky v skúšobnej vzorke, ktorej veľkosť sa určuje podľa oddielu 3.5 tejto prílohy:

a) v prípade vozidiel s osvedčením na pomer v hodnote 0,1 v súlade s bodom 3.1.5 doplnku 1 prílohy XI z údajov zhromaždených z vozidiel aspoň pre jeden monitor M v skúšobnej vzorke vyplýva, že priemerný prevádzkový výkonový pomer je buď nižší ako 0,1, alebo 66 percent alebo viac vozidiel v skúšobnej vzorke má prevádzkový výkonový pomer monitora nižší ako 0,1.

b) v prípade vozidiel s osvedčením na úplné pomery v súlade s bodom 3.1.4 doplnku 1 prílohy XI z údajov zhromaždených z vozidiel aspoň pre jeden monitor M v skúšobnej vzorke vyplýva, že priemerný prevádzkový výkonový pomer v skúšobnej vzorke je buď nižší ako hodnota Testmin(M), alebo že 66 percent alebo viac vozidiel v skúšobnej vzorke má prevádzkový výkonový pomer nižší ako Testmin(M).

Hodnota Testmin(M) je:

i) 0,230 ak sa vyžaduje, aby mal monitor M prevádzkový pomer vo výške 0,26;

ii) 0,460 ak sa vyžaduje, aby mal monitor M prevádzkový pomer vo výške 0,52;

iii) 0,297 ak sa vyžaduje, aby mal monitor M prevádzkový pomer vo výške 0,336,

podľa bodu 3.1.4 doplnku 1 prílohy XI.

6.2. Plán nápravných opatrení musí byť predložený orgánu vykonávajúcemu typové schvaľovanie najneskôr 60 pracovných dní odo dňa oznámenia uvedeného v oddiele 6.1. Orgán vykonávajúci typové schvaľovanie do 30 pracovných dní deklaruje svoj súhlas alebo nesúhlas s plánom nápravných opatrení. No ak výrobca môže ku spokojnosti príslušného schvaľovacieho orgánu preukázať, že na vyšetrenie nesúladu s cieľom predložiť plán nápravných opatrení je potrebný dlhší čas, povoľuje sa predĺženie.

6.3. Nápravné opatrenia musia platiť pre všetky vozidlá, ktoré pravdepodobne majú rovnaký nedostatok. Musí sa posúdiť, či je potrebné zmeniť a doplniť dokumenty typového schválenia.

6.4. Výrobca poskytne kópiu všetkých oznámení týkajúcich sa plánu nápravných opatrení a tiež vedie záznamy o akciách zvolávania vozidiel a pravidelne predkladá schvaľovaciemu orgánu správy o stave opatrení.

6.5. Plán nápravných opatrení musí zahŕňať požiadavky uvedené v bodoch 6.5.1 až 6.5.11. Výrobca musí označiť plán nápravných opatrení osobitným identifikačným názvom alebo číslom.

6.5.1. Opis každého typu vozidla musí byť zahrnutý do plánu nápravných opatrení.

6.5.2. Opis osobitných úprav, zmien, opráv, náprav, korekcií, nastavení alebo iných zmien, ktoré sa majú urobiť s cieľom zosúladiť vozidlá vrátane stručného prehľadu údajov a technických štúdií, ktoré podporujú rozhodnutie výrobcu, pokiaľ ide o príslušné opatrenia, ktoré sa majú prijať v záujme odstránenia nesúladu.

6.5.3. Opis metódy, ktorou výrobca informuje majiteľov vozidiel.

6.5.4. Opis riadnej údržby alebo používania, ak existuje, ktoré výrobca ustanovuje ako podmienku oprávnenosti na opravu podľa plánu nápravných opatrení, a vysvetlenie dôvodov výrobcu na uloženie ľubovoľnej takejto podmienky. Nesmú sa uložiť žiadne podmienky údržby alebo používania, kým preukázateľne nesúvisia s nesúladom a nápravnými opatreniami.

6.5.5. Opis postupu, ktorý majú majitelia vozidiel použiť, aby sa korigoval nesúlad. Tento opis zahŕňa dátum, po ktorom sa môžu vykonať nápravné opatrenia, odhadovaný čas, ktorý potrebuje dielňa na vykonanie opráv, a údaj o mieste, kde sa môžu vykonať. Oprava sa vykoná účelne, v primeranej dobe po predvedení vozidla.

6.5.6. Kópia informácií predložených vlastníkovi vozidla.

6.5.7. Stručný opis systému, ktorý výrobca používa na zaistenie dostatočnej zásoby komponentov alebo systémov na vykonanie opravných opatrení. Musí sa uviesť, kedy sa uskutoční príslušná dodávka komponentov alebo systémov, aby sa opatrenie začalo realizovať.

6.5.8. Kópia všetkých pokynov, ktoré majú byť zaslané osobám, ktoré vykonávajú opravu.

6.5.9. Opis vplyvu navrhovaných nápravných opatrení na emisie, spotrebu paliva, jazdnú spôsobilosť a bezpečnosť každého typu vozidla, na ktoré sa vzťahuje plán nápravných opatrení, s údajmi, technickými štúdiami atď., ktoré podporujú tieto závery.

6.5.10. Akékoľvek iné informácie, správy alebo údaje, o ktorých môže orgán vykonávajúci typové schvaľovanie odôvodnene rozhodnúť, že sú nevyhnutné na ohodnotenie plánu nápravných opatrení.

6.5.11. Ak plán nápravných opatrení zahŕňa zvolávaciu akciu, musí sa orgánu vykonávajúcemu typové schvaľovanie predložiť opis metódy záznamu opravy. Ak sa použije značka, musí sa predložiť jej vzor.

6.6. Výrobca môže byť požiadaný, aby vykonal náležite koncipované a potrebné skúšky komponentov a vozidiel, ktoré budú zahŕňať navrhovanú zmenu, opravu alebo úpravu, a tak preukázal efektívnosť zmeny, opravy alebo úpravy.

6.7. Výrobca je zodpovedný za uchovávanie záznamov o každom zvolanom alebo opravenom vozidle a o dielni, v ktorej sa vykonali opravy. Orgán vykonávajúci typové schvaľovanie má na požiadanie prístup k záznamom za obdobie 5 rokov od uskutočnenia plánu nápravných opatrení.

6.8. Oprava a úprava alebo doplnenie nového vybavenia sa zaznamenáva do osvedčenia, ktoré výrobca odovzdáva majiteľovi vozidla.
Doplnok 2

Štatistický postup na skúšanie zhody v prevádzke

1. Tento postup sa používa na overovanie požiadaviek na zhodu v prevádzke pre skúšku typu 1. Používa sa uplatniteľná štatistická metóda stanovená v prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 83 s výnimkami opísanými v bodoch 2 až 9 tohto doplnku.

2. Poznámka 1 sa neuplatňuje.

3. Bod 3.2 sa rozumie takto:

Vozidlo sa považuje za zdroj nadmerných emisií, ak sú splnené podmienky uvedené v bode 3.2.2.

4. Bod 3.2.1 sa neuplatňuje.

5. V bode 3.2.2 sa odkaz na riadok B tabuľky v bode 5.3.1.4 rozumie ako odkaz na tabuľku 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre vozidlá Euro 5 a na tabuľku 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre vozidlá Euro 6.

6. V bodoch 3.2.3.2.1 a 3.2.4.2 sa odkaz na odsek 6 doplnku 3 rozumie ako odkaz na oddiel 6 doplnku 1 prílohy II k tomuto nariadeniu.

7. V poznámkach 2 a 3 sa odkaz na riadok A tabuľky v bode 5.3.1.4 rozumie ako odkaz na tabuľku 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre vozidlá Euro 5 a na tabuľku 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre vozidlá Euro 6.

8. V bode 4.2. sa odkaz na bod 5.3.1.4 rozumie ako odkaz na tabuľku 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre vozidlá Euro 5 a na tabuľku 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre vozidlá Euro 6.

9. Obrázok 4/1 sa nahrádza takto:

Obrázok 4/1

image
Doplnok 3

Zodpovednosť za zhodu v prevádzke

1. Proces kontroly zhody v prevádzke je ilustrovaný na obrázku 1.

2. Výrobca zhromažďuje všetky informácie potrebné na splnenie požiadaviek tejto prílohy. Schvaľovací orgán môže zohľadniť aj informácie z kontrolných programov.

3. Schvaľovací orgán vykonáva všetky postupy a skúšky potrebné na to, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek, ktoré sa týkajú zhody v prevádzke (fázy 2 až 4).

4. V prípade rozporov alebo nezrovnalostí v posudzovaní dodaných informácií schvaľovací orgán žiada o vysvetlenie technickú službu, ktorá vykonala skúšku typového schválenia.

5. Výrobca stanovuje a realizuje plán nápravných opatrení. Tento plán schvaľuje pred jeho realizáciou schvaľovací orgán (fáza 5).

Obrázok 1

Ilustrácia procesu zhody v prevádzke

image

▼B
PRÍLOHA III

OVEROVANIE PRIEMERNÝCH VÝFUKOVÝCH EMISIÍ V PODMIENKACH OKOLITÉHO PROSTREDIA

(SKÚŠKA TYPU 1)

1.   ÚVOD

V tejto prílohe sa opisuje postup overovania priemerných emisií výfukových plynov v podmienkach okolitého prostredia pri skúške typu 1.

2.   VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

2.1.

Všeobecné požiadavky sú tie, ktoré sú uvedené v bode 5.3.1 predpisu EHK OSN č. 83 s výnimkami opísanými v bodoch 2.2 až 2.5.

2.2.

Vozidlá, ktoré podliehajú skúške stanovej v bode 5.3.1.1, sa chápu ako vozidlá, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť tohto nariadenia.

2.3.

Znečisťujúce látky špecifikované v bode 5.3.1.2.4 sa chápu ako znečisťujúce látky, ktoré sú zahrnuté v tabuľkách 1 a 2 prílohy 1 k nariadeniu (ES) č. 715/2007.

2.4.

Odkaz na faktory zhoršenia z bodu 5.3.6 do bodu 5.3.1.4 sa chápe ako odkaz na faktory zhoršenia uvedené v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

2.5.

Emisné limity uvedené v bode 5.3.1.4 sa chápu ako odkaz na limity uvedené v tabuľke 1 prílohy 1 k nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre vozidlá Euro 5 a v tabuľke 2 prílohy 1 k nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre vozidlá Euro 6.

2.6.

Požiadavky na vozidlá poháňané LPG, zemným plynom alebo biometánom

2.6.1.

Všeobecné požiadavky na skúšky vozidiel poháňaných LPG, zemným plynom alebo biometánom sú všeobecné požiadavky ustanovené v oddiele 1 prílohy 12 k predpisu EHK OSN č. 83

3.   TECHNICKÉ POŽIADAVKY

▼M1

3.1.

Technické požiadavky sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 83, s výnimkami stanovenými v bodoch 3.2 až 3.12. Od dátumov uvedených v druhej vete článku 10 ods. 6 nariadenia (ES) č. 715/2007 sa hmotnosť tuhých častíc (PM) a množstvo častíc (P) určuje podľa postupu emisných skúšok uvedeného v oddiele 6 prílohy 4a k predpisu EHK OSN č. 83, sérii zmien a doplnení 05, dodatku 07, a to s použitím skúšobného zariadenia podľa oddielu 4.4 prípadne 4.5 uvedeného predpisu.

▼B

3.2.

Referenčné palivá uvedené v bode 3.2 sa chápu ako odkaz na príslušné špecifikácie referenčných palív v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

▼M3

3.3.

Znečisťujúcimi plynmi uvedenými v bode 4.3.1.1. sa rozumie aj metán, voda a vodík:

„… (HFID). Kalibruje sa propánom vyjadreným ekvivalentom atómov uhlíka (C1).

Analýza metánu (CH4):

Analyzátorom je buď plynový chromatograf kombinovaný s plameňovým ionizačným typom (FID), alebo plameňový ionizačný typ so separátorom uhľovodíkov iných ako metán, kalibrovaným metánom vyjadreným ekvivalentom atómov uhlíka (C1).

Analýza vody (H2O):

Analyzátorom je nedisperzný analyzátor s absorpciou v infračervenom pásme (NDIR). Kalibruje sa buď vodnou parou alebo propylénom (C3H6). Ak je NDIR kalibrovaný vodnou parou, zaistí sa, aby počas kalibračného procesu nedochádzalo v trúbkach a spojoch ku kondenzácii vody. Ak sa kalibruje NDIR propylénom, poskytne výrobca analyzátoru informácie pre konverziu koncentrácie propylénu na zodpovedajúcu koncentráciu vodnej pary. Výrobca analyzátoru pravidelne overuje hodnoty pre vykonávanie konverzie, a to minimálne raz za rok.

Analýza vodíka (H2):

Analyzátorom je sektorový hmotnostný spektrometer kalibrovaný vodíkom.

Oxidy dusíka (NOx) …“

▼M3

3.3.a.

Čistými plynmi uvedenými v bode 4.5.1. sa rozumie aj propylén:

„… propán: (minimálna čistota 99,5 %).

propylén: (minimálna čistota 99,5 %).“

▼M8

3.4.

Uhľovodíkové pomery v bode 8.2 sa chápu takto:Pre benzín (E5) (C1H1,89O0,016)

d = 0,631 g/l

Pre benzín (E10) (C1H 1,93O 0,033)

d = 0,645 g/l

Pre naftu (B5) (C1H 1,86O 0,005)

d = 0,622 g/l

Pre naftu (B7) (C1H 1,86O 0,007)

d = 0,623 g/l

Pre LPG (C1H2,525)

d = 0,649 g/l

Pre NG/biometán (CH4)

d = 0,714 g/l

Pre etanol (E85) (C1H 2,74O 0,385)

d = 0,932 g/l

Pre etanol (E75) (C1H2,61O 0,329)

d = 0,886 g/l

Pre H2NG

d9,104 A 1361524,152 0,583A g/l

kde A je percentuálne vyjadrené množstvo NG/biometánu v zmesi H2NG.

▼B

3.5.

Od príslušných dátumov uvedených v článku 10 ods. 4 a ods. 5 nariadenia (ES) č. 715/2007 sa bod 4.1.2 doplnku 3 k prílohe 4 chápe takto:

„Pneumatiky

Výber pneumatík sa zakladá na valivom odpore. Vyberajú sa pneumatiky s najvyšším valivým odporom zmeraným podľa normy ISO 28580.

Ak existujú viac ako tri valivé odpory pneumatiky, vyberie sa pneumatika s druhým najvyšším valivým odporom.

Charakteristiky valivého odporu pneumatík dodaných na výrobu vozidiel odzrkadľujú charakteristiky valivého odporu pneumatík použitých na typové schválenie.“

3.6.

Bod 2.2.2. doplnku 5 k prílohe 4 sa chápe ako vzťahujúci sa na:

„… koncentrácie CO2, CO, THC, CH4 a NOX …“

3.7.

Odsek 1 doplnku 8 k prílohe 4 sa mení a dopĺňa takto:

„… Nejestvuje žiadna korekcia na vlhkosť pre THC, CH4 a CO, …“

▼M3

3.8.

Druhý pododsek bodu 1.3. doplnku 8 k prílohe 4 sa chápe takto:

„… Faktor zriedenia sa vypočíta takto:

Pre každé referenčné palivo okrem vodíka:

image

Pre palivo so zložením CxHyOz platí všeobecný vzorec:

image

Pre H2NG platí osobitný vzorec:

image

Pre vodík sa koeficient riedenia vypočíta takto:

image

Pre referenčné palivá uvedené v prílohe IX platia tieto hodnoty ‚X‘:

▼M8Palivo

X

Benzín (E5)

13,4

Benzín (E10)

13,4

Nafta (B5)

13,5

Nafta (B7)

13,5

LPG

11,9

NG/biometán

9,5

Etanol (E85)

12,5

Etanol (E75)

12,7

▼M3

V týchto rovniciach je:

CCO2

=

koncentrácia CO2 v zriedených výfukových plynoch obsiahnutých v záchytnom vaku, vyjadrená v % objemu,

CHC

=

koncentrácia HC v zriedených výfukových plynoch obsiahnutých v záchytnom vaku, vyjadrená v ppm uhlíkového ekvivalentu,

CCO

=

koncentrácia CO v zriedených výfukových plynoch, obsiahnutých v záchytnom vaku, vyjadrená v ppm,

CCO2

=

koncentrácia H2O v zriedených výfukových plynoch obsiahnutých v záchytnom vaku, vyjadrená v % objemu,

CH20-DA

=

koncentrácia H2O vo vzduchu používanom na riedenie, vyjadrená v percentách objemu,

CH2

=

koncentrácia vodíka v zriedených výfukových plynoch obsiahnutých v záchytnom vaku, vyjadrená v ppm,

A

=

množstvo NG/biometánu v zmesi H2NG, vyjadrené v % objemu.“

▼B

3.9.

Ako doplnok k požiadavkám odseku 1.3 doplnku 8 k prílohe 4 sa uplatňujú tieto požiadavky:

Nemetánová uhľovodíková koncentrácia sa vypočíta takto:

CNMHC = CTHC – (Rf CH4 × CCH4)

kde:

CNMHC

=

korigovaná koncentrácia NMHC v zriedenom výfukovom plyne vyjadrená v ppm uhlíkového ekvivalentu,

CTHC

=

koncentrácia THC v zriedenom výfukovom plyne vyjadrená v ppm uhlíkového ekvivalentu a korigovaná množstvom THC obsiahnutom v zriedenom vzduchu,

CCH4

=

koncentrácia CH4 v zriedenom výfukovom plyne vyjadrená v ppm uhlíkového ekvivalentu a korigovaná množstvom CH4 obsiahnutom v zriedenom vzduchu,

Rf CH4

=

je faktor odozvy FID na metán definovaný v bode 2.3 prílohy 4 doplnku 6.

3.10.

Bod 1.5.2.3 doplnku 8 k prílohe 4 sa chápe ako zahŕňajúci:QTHC = 0,932

v prípade etanolu (E85)

▼M1

QTHC = 0,886

v prípade etanolu (E75)

▼B

3.11.

Odkazy na HC sa chápu ako odkazy na THC v týchto bodoch:

a) Bod 4.3.1.1;

b) Bod 4.3.2;

c) Doplnok 6 – Bod 2.2;

d) Doplnok 8 – Bod 1.3;

e) Doplnok 8 – Bod 1.5.1.3;

f) Doplnok 8 – Bod 1.5.2.3;

g) Doplnok 8 – Bod 2.1.

3.12.

Odkazy na uhľovodíky sa majú chápať ako odkazy na celkové uhľovodíky v týchto bodoch:

a) Bod 4.3.1.1;

b) Bod 4.3.2;

c) Bod 7.2.8.

3.13.

Technické požiadavky na vozidlo vybavené periodicky regeneratívnym systémom

3.13.1.

Technické požiadavky sú tie, ktoré sú stanovené v oddiele 3 prílohy 13 k predpisu EHK OSN č. 83 s výnimkami opísanými v bodoch 3.13.2 až 3.13.4.

3.13.2.

Odkazy na prílohu 1, body 4.2.11.2.1.10.1 až 4.2.11.2.1.10.4 alebo 4.2.11.2.5.4.1 až 4.2.11.2.5.4.4 v oddiele 3.1.3. sa chápu ako odkazy na body 3.2.12.2.1.11.1 až 3.2.12.2.1.11.4 alebo 3.2.12.2.6.4.1 až 3.2.12.2.6.4.4 doplnku 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 692/2008.

3.13.3.

Na žiadosť výrobcu sa postup skúšky špecifický pre periodicky regeneratívne systémy po dohode s technickou službou neuplatňuje na regeneračné zariadenie, ak výrobca poskytne schvaľovaciemu orgánu údaje o tom, že počas cyklov, keď nastáva regenerácia, hladina emisií zostáva pod hranicou noriem uvedených v tabuľke 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 uplatňovanou na príslušnú kategóriu vozidiel.

3.13.4.

V prípade periodicky regeneratívneho zariadenia môžu byť hranice noriem prekročené počas cyklov, keď nastáva regenerácia. Ak regenerácia zariadenia na reguláciu znečisťovania nastane aspoň raz na skúšku typu 1 a zariadenie sa už regenerovalo najmenej raz počas prípravného cyklu vozidla, považuje sa za nepretržite sa regenerujúci systém, ktorý nevyžaduje osobitný postup skúšky.

▼M1

3.14.

Od dátumov stanovených v článku 2 smernice Komisie 2008/89/ES ( 154 ) musia byť denné prevádzkové svetlá vozidla vymedzené v odseku 2 predpisu EHK OSN č. 48 ( 155 ) počas skúšobného cyklu zapnuté. Skúšané vozidlo musí byť vybavené systémom denných prevádzkových svetiel, ktorého najvyššia spotreba elektrickej energie je najvyššia spomedzi systémov denných prevádzkových svetiel, ktoré výrobca montuje do vozidiel v rámci skupiny zastúpenej homologizovaným vozidlom. V tejto súvislosti výrobca poskytne schvaľovaciemu orgánu príslušnú technickú dokumentáciu.

▼B
PRÍLOHA IV

ÚDAJE O EMISIÁCH POŽADOVANÉ PRI TYPOVOM SCHVAĽOVANÍ NA ÚČELY SPÔSOBILOSTI PREMÁVKY NA CESTÁCH
Doplnok 1

MERANIE EMISIÍ OXIDU UHOĽNATÉHO PRI VOĽ NOBEŽNÝCH OTÁČKACH

(SKÚŠKA TYPU 2)

1.   ÚVOD

1.1.

V tomto doplnku je opísaný postup skúšky typu 2, na meranie emisií oxidu uhoľnatého pri voľnobežných otáčkach (normálnych a vysokých).

2.   VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

2.1.

Všeobecné požiadavky sú tie, ktoré sú uvedené v bodoch 5.3.7.1 až 5.3.7.4 predpisu EHK OSN č. 83 s výnimkami uvedenými v bodoch 2.2, 2.3 a 2.4.

▼M8

2.2.

Atómové pomery uvedené v oddiele 5.3.7.3 sa chápu takto:

Hcv

=

Atómový pomer vodíka k uhlíku

 pre benzín (E5) 1,89

 pre benzín (E10) 1,93

 pre LPG 2,53

 pre NG/biometán 4,0

 pre etanol (E85) 2,74

 pre etanol (E75) 2,61

Ocv

=

Atómový pomer kyslíka k uhlíku

 pre benzín (E5) 0,016

 pre benzín (E10) 0,033

 pre LPG 0,0

 pre NG/biometán 0,0

 pre etanol (E85) 0,39

 pre etanol (E75) 0,329

▼B

2.3.

Tabuľka v oddiele 2.2 doplnku 4 k prílohe I k tomuto nariadeniu sa vyplní na základe požiadaviek uvedených v oddieloch 2.2 a 2.4 tejto prílohy.

2.4.

Výrobca potvrdzuje presnosť hodnoty lambda zaznamenanej v čase typového schválenia v odseku 2.1 tohto doplnku ako hodnotu reprezentujúcu typické vozidlá vyrobené v rámci 24 mesiacov od dátumu, ku ktorému technická služba udelila typové schválenie. Posúdenie sa urobí na základe prieskumov a štúdií vyrobených vozidiel.

3.   TECHNICKÉ POŽIADAVKY

3.1.

Technické požiadavky sú tie, ktoré sú ustanovené v prílohe 5 k predpisu EHK OSN č. 83 s výnimkami uvedenými v oddiele 3.2.

3.2.

Referenčné palivá uvedené v bode 2.1 prílohy 5 k predpisu EHK OSN č. 83 sa chápu ako odkazujúce na príslušné špecifikácie referenčných palív v prílohe IX k tomuto nariadeniu.
Doplnok 2

MERANIE OPACITY DYMU

1.   ÚVOD

1.1.

V tomto doplnku sa opisujú požiadavky na meranie opacity dymu emisií výfukových plynov.

2.   SYMBOL KORIGOVANÉHO KOEFICIENTU ABSORPCIE

2.1.

Symbolom korigovaného koeficientu absorpcie sa opatrí každé vozidlo zodpovedajúce typu vozidla, na ktorý sa táto skúška uplatňuje. Symbol je pravouholník obklopujúci číslo, ktoré vyjadruje hodnotu korigovaného koeficientu absorpcie v m–1 získanú v čase schvaľovania zo skúšky pri voľnom zrýchlení. Metóda skúšky je opísaná v oddiele 4.

2.2.

Symbol musí byť jasne čitateľný a nezmazateľný. Pripevní sa na viditeľné a ľahko dostupné miesto, ktorého poloha sa určí v doplnku k osvedčeniu o typovom schválení zobrazenému v doplnku 4 k prílohe I.

2.3.

Na obrázku IV.2.1 je príklad takého symbolu.

Obrázok IV.2.1

image

Uvedený symbol ukazuje, že korigovaný koeficient absorpcie je 1,30 m–1.

3.   ŠPECIFIKÁCIE A SKÚŠKY

3.1.

Špecifikácie a skúšky sú tie, ktoré sú uvedené v časti III, oddiel 24 predpisu EHK OSN č. 24 s výnimkou z týchto postupov uvedenou v bode 3.2.

3.2.

Odkaz na prílohu 2 v bode 24.1 predpisu EHK OSN č. 24 sa chápe ako odkaz na Doplnok 2 k prílohe X k tomuto nariadeniu.

4.   TECHNICKÉ POŽIADAVKY

4.1.

Technické požiadavky sú tie, ktoré sú uvedené v prílohách 4, 5, 7, 8, 9 a 10 k predpisu EHK OSN č. 24 s výnimkami uvedenými v bodoch 4.2., 4.3 a 4.4.

4.2.

Skúška pri stálych otáčkach v rozsahu krivky plného zaťaženia.

4.2.1.

Odkazy na prílohu 1 v bode 3.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 24 sa chápu ako odkazy na doplnok 3 k prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.2.2.

Referenčné palivo uvedené v bode 3.2 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 24 sa chápe ako odkaz na referenčné palivo v prílohe IX k tomuto nariadeniu zodpovedajúce emisným limitom, podľa ktorých sa vozidlo typovo schvaľuje.

4.3.

Skúška pri voľnom zrýchľovaní.

4.3.1.

Odkazy na tabuľku 2, prílohu 2 v bode 2.2 prílohy 5 k predpisu EHK OSN č. 24 sa chápu ako odkazy na tabuľku uvedenú v bode 2.4.2.1 doplnku 4 k prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.3.2.

Odkazy na bod 7.3 prílohy 1 v bode 2.3 prílohy 5 k predpisu EHK OSN č. 24 sa chápu ako odkazy na doplnok 3 k prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.4.

Metóda „ECE“ merania čistého výkonu vznetových motorov

4.4.1.

Odkazy na „doplnok k tejto prílohe“ v bode 7 prílohy 10 k predpisu EHK OSN č. 24 a odkazy na „prílohu 1“ v odsekoch 7 a 8 prílohy 10 k predpisu EHK OSN č. 24 sa chápu ako odkazy na doplnok 3 k prílohe I k tomuto nariadeniu.
PRÍLOHA V

OVEROVANIE EMISIÍ PLYNOV KĽUKOVEJ SKRINE

(SKÚŠKA TYPU 3)

1.   ÚVOD

1.1.

Táto príloha opisuje postup skúšky typu 3 overujúcu emisie plynov kľukovej skrine.

2.   VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

2.1.

Všeobecné požiadavky na vykonávanie skúšky typu 3 sú všeobecné požiadavky uvedené v oddiele 2 prílohy 6 k predpisu EHK OSN č. 83.

3.   TECHNICKÉ POŽIADAVKY

3.1.

Technické požiadavky sú tie, ktoré sú uvedené v oddieloch 3 až 6 prílohy 6 k predpisu EHK OSN č. 83.
PRÍLOHA VI

STA NOVENIE EMISIÍ Z ODPAROVANIA

(SKÚŠKA TYPU 4)

1.   ÚVOD

1.1.

Táto príloha opisuje postup skúšky typu 4, ktorá stanovuje emisie uhľovodíkov vznikajúce odparovaním z palivových systémov vozidiel.

2.   TECHNICKÉ POŽIADAVKY

2.1.

Technické požiadavky a špecifikácie sú tie, ktoré sú uvedené v oddieloch 2 až 7 a v doplnkoch 1 a 2 k prílohe 7 k predpisu EHK OSN č. 83 s výnimkami uvedenými v bodoch 2.2 a 2.3.

2.2.

Referenčné palivá uvedené v bode 3.2 prílohy 7 k predpisu EHK OSN č. 83 sa chápu ako odkaz na príslušné špecifikácie referenčných palív v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

2.3.

Odkaz na bod 8.2.5. v bode 7.5.2. prílohy 7 k predpisu EHK OSN č. 83 sa chápe ako odkaz na oddiel 4 prílohy I k tomuto nariadeniu.
PRÍLOHA VII

OVEROVANIE ŽIVOT NOSTI ZARIADENÍ NA REGULÁCIU ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

(SKÚŠKA TYPU 5)

1.   ÚVOD

1.1.

Táto príloha opisuje skúšku na overenie životnosti zariadení na reguláciu znečisťujúcich látok. Požiadavky na životnosť sa demonštrujú pomocou jednej z troch možností uvedených v bodoch 1.2, 1.3 a 1.4.

1.2.

Celá skúška životnosti vozidla predstavuje skúšku starnutia po 160 000 kilometroch najazdených na skúšobnej dráhe, na ceste alebo na dynamometre umiestnenom na podvozku.

1.3.

Výrobca sa môže rozhodnúť, že použije skúšku životnosti metódou skúšky na starnutie na skúšobnej stolici.

1.4.

Ako alternatívu ku skúške životnosti sa výrobca môže rozhodnúť, že použije pridelené faktory zhoršenia z tejto tabuľky:Kategória motora

Pridelené faktory zhoršenia

CO

THC

NMHC

NOx

HC + NOx

PM

P

Zážihový

1,5

1,3

1,3

1,6

1,0

1,0

Vznetový (Euro 5)

1,5

1,1

1,1

1,0

1,0

Vznetový (Euro 6) (1)

 
 
 
 
 
 
 

(1)   Treba stanoviť faktory zhoršenia pre Euro 6.

1.5.

Na žiadosť výrobcu môže technická služba vykonať skúšku typu 1 pred dokončením skúšky životnosti celého vozidla alebo skúšky životnosti metódou skúšky na starnutie na skúšobnej stolici s použitím pridelených faktorov zhoršenia z uvedenej tabuľky. Po dokončení skúšky životnosti celého vozidla alebo skúšky životnosti metódou skúšky na starnutie na skúšobnej stolici môže technická služba zmeniť a doplniť výsledky typového schválenia zaznamenané v doplnku 4 k prílohe I tým, že pridelené faktory zhoršenia z uvedenej tabuľky nahradí výsledkami nameranými v skúške životnosti celého vozidla alebo v skúške životnosti metódou skúšky na starnutie na skúšobnej stolici.

1.6.

V prípade absencie pridelených faktorov zhoršenia pre vozidlá Euro 6 so vznetovými motormi výrobca použije na stanovenie faktorov zhoršenia skúšku životnosti celého vozidla alebo skúšku životnosti metódou skúšky na starnutie na skúšobnej stolici.

1.7.

Faktory zhoršenia sa stanovujú s použitím niektorého z postupov uvedených v bodoch 1.2 a 1.3 alebo s použitím pridelených hodnôt v tabuľke uvedenej v bode 1.4. Faktory zhoršenia sa používajú na stanovenie súladu s požiadavkami príslušných emisných limitov uvedených v tabuľkách 1 a 2 prílohy 1 k nariadeniu (ES) č. 715/2007 v priebehu životnosti vozidla.

2.   TECHNICKÉ POŽIADAVKY

2.1.

Technické požiadavky a špecifikácie sú tie, ktoré sú stanovené v oddieloch 2 až 6 prílohy 9 k predpisu EHK OSN č. 83 s výnimkami uvedenými v bodoch 2.1.1 až 2.1.4.

2.1.1.

Ako alternatívu k prevádzkovému cyklu opísanému v bode 5.1 prílohy 9 k predpisu EHK OSN č. 83 pre skúšku životnosti celého vozidla môže výrobca vozidla použiť štandardný cestný cyklus (SRC) opísaný v doplnku 3 k tejto prílohe. Tento skúšobný cyklus sa vykoná, kým vozidlo nenajazdí minimálne 160 000 km.

2.1.2.

Odkaz na 80 000 km v bode 5.3 a odseku 6 prílohy 9 k predpisu EHK OSN č. 83 sa chápe ako odkaz na 160 000 km.

2.1.3.

Odkaz na bod 5.3.1.4. v prvej časti odseku 6 prílohy 9 k predpisu EHK OSN č. 83 sa chápe ako odkaz na tabuľku 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre vozidlá Euro 5 a na tabuľku 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre vozidlá Euro 6.

2.1.4.

Šiesty pododsek v oddiele 6 prílohy 9 k predpisu EHK OSN č. 83 sa chápe takto:

Násobiaci faktor zhoršenia emisií výfukových plynov sa vypočíta pre každú znečisťujúcu látku takto:

image

Na žiadosť výrobcu sa dodatkový faktor zhoršenia výfukových emisií pre každú znečisťujúcu látku vypočíta takto:

image

2.2.

Skúška životnosti metódou skúšky na starnutie na skúšobnej stolici

2.2.1.

Okrem technických požiadaviek na skúšku životnosti metódou skúšky na starnutie na skúšobnej stolici uvedených v bode 1.3 sa uplatňujú technické požiadavky uvedené v tomto oddieli.

Palivo, ktoré sa má použiť počas skúšky, je palivo uvedené v bode 3 prílohy 9 k predpisu EHK OSN č. 83.

2.3.1.   Vozidlá so zážihovými motormi

2.3.1.1.

Na vozidlá so zážihovými motormi, vrátane hybridných vozidiel, ktoré používajú katalyzátor ako hlavné regulačné zariadenie dodatočnej úpravy na reguláciu emisií sa uplatňuje tento postup skúšky na starnutie na skúšobnej stolici.

Postup skúšky na starnutie na skúšobnej stolici vyžaduje montáž systému snímačov katalyzátor-plus-kyslík na skúšobnej stolici starnutia katalyzátora.

Skúška na starnutie na skúšobnej stolici sa vykonáva týmto štandardným cyklom skúšobnej stolice (SBC) za časové obdobie vypočítané z rovnice doby starnutia na skúšobnej stolici (BAT). Rovnica BAT vyžaduje ako vstup údaje „čas pri teplote“ v katalyzátore zmerané na štandardnom cestnom cykle (SRC) opísanom v doplnku 3 k tejto prílohe.

2.3.1.2.

Štandardný cyklus starnutia na skúšobnej stolici (SBC). Štandardné starnutie katalyzátora na skúšobnej stolici sa vykonáva po SBC. SBC prebieha počas doby vypočítanej z rovnice BAT. SBC je opísaný v doplnku 1 k tejto prílohe.

2.3.1.3.

Údaje čas-pri-teplote v katalyzátore. Teplota katalyzátora sa meria počas najmenej dvoch úplných cyklov SRC opísaných v doplnku 3 k tejto prílohe.

Teplota katalyzátora sa meria v mieste s najvyššou teplotou na najhorúcejšom katalyzátore skúšaného vozidla. Alternatívne sa teplota môže merať v inom mieste za predpokladu, že je upravené tak, aby reprezentovala teplotu zmeranú v najhorúcejšom mieste s použitím správneho inžinierskeho rozhodnutia.

Teplota katalyzátora sa meria s minimálnou frekvenciu jeden hertz (jedno meranie za sekundu).

Výsledky merania teploty katalyzátora sa zaznamenajú v tabuľke na histograme so skupinami teplôt nie väčšími ako 25 °C.

2.3.1.4.

Doba starnutia na skúšobnej stolici. Doba starnutia na skúšobnej stolici sa počíta s použitím rovnice doby starnutia na skúšobnej stolici (BAT) takto:

te pre teplotný kôš = th e((R/Tr)-(R/Tv))

Celkový te = Súčet cez všetky teplotné skupiny

Čas starnutia na skúšobnej stolici = A (Celkový te)

kde:

A

=

1.1 Táto hodnota upravuje čas starnutia katalyzátora tak, aby sa zohľadnilo zhoršenie z iných zdrojov ako je tepelné starnutie katalyzátora.

R

=

Tepelná reaktivita katalyzátora = 17 500

th

=

Čas (v hodinách) zmeraný vnútri predpísaného teplotného koša teplotného histogramu katalyzátora vozidla upravený na celú životnosť, napr. ak histogram predstavuje 400 km a životnosť je 160 000 km, všetky časové údaje histogramu sa vynásobia faktorom 400 (160 000/400).

Celkový te

=

Ekvivalentný čas (v hodinách) pre starnutie katalyzátora pri teplote Tr na skúšobnej stolici starnutia katalyzátora s použitím cyklu starnutia katalyzátora na vytvorenie rovnako veľkého zhoršenia, ku ktorému došlo v katalyzátore v dôsledku tepelnej deaktivácie počas 160 000 km.

te pre kôš

=

Ekvivalentný čas (v hodinách) pre starnutie katalyzátora pri teplote Tr na skúšobnej lavici starnutia katalyzátora s použitím cyklu starnutia katalyzátora na vytvorenie rovnako veľkého zhoršenia, ku ktorému došlo v katalyzátore v dôsledku tepelnej deaktivácie pri teplote koša Tv počas 160 000 km.

Tr

=

Efektívna teplota katalyzátora(v °K) na skúšobnej stolici na starnutie katalyzátora v priebehu cyklu starnutia na skúšobnej stolici. Efektívna teplota je stála teplota, ktorá bude mať za následok rovnako veľké starnutie ako rôzne teploty zaznamenané počas cyklu starnutia na skúšobnej stolici.

Tv

=

stredový bod teploty (v °K) teplotného koša teplotného histogramu katalyzátora vozidla pri jazde na ceste.

2.3.1.5.

Efektívna referenčná teplota na SBC. Efektívna referenčná teplota štandardného cyklu skúšobnej stolice (SBC) sa stanoví pre aktuálnu konštrukciu systému katalyzátora a aktuálnu skúšobnú stolicu starnutia, ktorá sa použije pomocou týchto postupov:

a) Údaje o „čase pri teplote“ v systéme katalyzátora sa zmerajú na skúšobnej stolici starnutia katalyzátora po SBC. Teplota katalyzátora sa meria v mieste s najvyššou teplotou na najhorúcejšom katalyzátore v systéme. Alternatívne sa teplota môže merať v inom mieste za predpokladu, že je upravené tak, aby reprezentovala teplotu zmeranú v najhorúcejšom mieste.

Teplota katalyzátora sa meria s minimálnou frekvenciu jeden hertz (jedno meranie za sekundu) počas najmenej 20 minút starnutia na skúšobnej stolici. Výsledky merania teploty katalyzátora sa zaznamenajú v tabuľke na histograme so skupinami teplôt nie väčšími ako 10 °C.

b) Rovnica BAT sa používa na výpočet efektívnej referenčnej teploty iteratívnymi zmenami voči referenčnej teplote (Tr), až kým sa vypočítaný čas starnutia nebude rovnať alebo neprekročí skutočný čas zobrazený na teplotnom histograme katalyzátora. Výsledná teplota je efektívna referenčná teplota na SBC pre systém katalyzátora a starnutie na skúšobnej stolici.

2.3.1.6.

Skúška starnutia katalyzátora na skúšobnej stolici. Skúška starnutia katalyzátora na skúšobnej stolici nasleduje po SBC a poskytne príslušné údaje o prietoku výfukových plynov, zložkách výfukových plynov a teplote výfukových plynov na čelnej ploche katalyzátora.

Všetko zariadenie a postupy pre skúšku starnutia na skúšobnej stolici zaznamenávajú príslušné informácie (ako sú namerané pomery A/F a údaje o čase-pri-teplote v katalyzátore), aby sa zabezpečilo, že skutočne nastalo dostatočné starnutie.

2.3.1.7.

Požadované skúšky. Pre výpočet faktorov zhoršenia sa musia na vozidle vykonať najmenej dve skúšky typu 1 pred skúškou na starnutie zariadenia na reguláciu emisií na skúšobnej stolici a najmenej dve skúšky typu 1 po opätovnom namontovaní zariadenia na reguláciu emisií po jeho skúške na starnutie na skúšobnej stolici.

Výrobca môže vykonať doplňujúce skúšky. Výpočet faktorov zhoršenia sa musí vykonať podľa výpočtovej metódy uvedenej v bode 6 prílohy 9 k predpisu EHK OSN č. 83 zmenenej a doplnenej týmto nariadením.

2.3.2.   Vozidlá so vznetovými motormi

2.3.2.1.

Na vozidlá so vznetovými motormi, vrátane hybridných vozidiel, sa uplatňuje tento postup skúšky starnutia na skúšobnej stolici.

Postup skúšky starnutia na skúšobnej stolici vyžaduje montáž systému dodatočnej úpravy na skúšobnú stolicu na skúšku starnutia systému dodatočnej úpravy.

Skúška starnutia na skúšobnej stolici sa vykoná týmto štandardným cyklom skúšobnej stolice pre naftové motory (SDBC) pre niekoľko regenerácií/odsírení vypočítaných z rovnice na výpočet doby starnutia na skúšobnej stolici (BAD).

2.3.2.2.

Štandardný cyklus skúšobnej stolice pre naftové motory (SDBC). Štandardné skúška starnutia na skúšobnej stolici sa vykoná po SDBC. SDBC prebieha počas doby vypočítanej z rovnice na výpočet doby starnutia na skúšobnej stolici (BAD). SDBC je opísaný v doplnku 2 k tejto prílohe.

2.3.2.3.

Údaje o regenerácii. Intervaly regenerácie sa merajú najmenej počas 10 úplných cyklov cyklu SRC ako je opísané v doplnku 3. Ako alternatíva sa môžu použiť intervaly zo stanovenia Ki.

Ak je to použiteľné, môžu sa vziať do úvahy aj intervaly odsírenia na základe údajov výrobcu.

2.3.2.4.

Doba starnutia na skúšobnej stolici pre naftové motory. Doba starnutia na skúšobnej stolici sa musí vypočítať s použitím rovnice na výpočet doby starnutia na skúšobnej stolici (BAD) takto:

Doba starnutia na skúšobnej stolici = počtu cyklov regenerácie a/alebo odsírenia (podľa toho, ktorý je dlhší) ekvivalentnému 160 000 km jazdy.

2.3.2.5.

Starnutie na skúšobnej stolici. Starnutie na skúšobnej stolici musí nasledovať po SDBC a poskytuje príslušné údaje o prietoku výfukových plynov, zložkách výfukových plynov a teplote výfukových plynov na výstupe zo systému dodatočnej úpravy.

Výrobca zaznamenáva počet regenerácií/odsírení (ak je to použiteľné), aby sa zabezpečilo, že skutočne nastalo dostatočné starnutie.

2.3.2.6.

Požadované skúšky. Pre výpočet faktorov zhoršenia sa musia na vozidle vykonať najmenej dve skúšky typu 1 pred skúškou na starnutie zariadenia na reguláciu emisií na skúšobnej stolici a najmenej dve skúšky typu 1 po opätovnom namontovaní zariadenia na reguláciu emisií po jeho skúške na starnutie na skúšobnej stolici. Výrobca môže vykonať doplňujúce skúšky. Výpočet faktorov zhoršenia sa vykonáva podľa výpočtovej metódy uvedenej v odseku 6 prílohy 9 k predpisu EHK OSN č. 83 a v súlade s doplňujúcimi požiadavkami obsiahnutými v tomto nariadení.
Doplnok 1

Štandardný cyklus skúšobnej stolice (SBC)

1.   Úvod

Štandardný postup skúšky životnosti metódou skúšky na starnutie pozostáva zo starnutia systému katalyzátora/kyslíkového snímača na skúšobnej stolici pre skúšku na starnutie, ktoré nasleduje po štandardnom cykle skúšobnej lavice (SBC) opísanom v tomto doplnku. SBC vyžaduje použitie skúšobnej stolice pre skúšku na starnutie s motorom ako zdrojom plynu privádzaného do katalyzátora. SDBC je 60-sekundový cyklus, ktorý sa v prípade potreby opakuje na skúšobnej stolici pre skúšku na starnutie, aby sa vykonalo starnutie v priebehu požadovaného času. SBC je definovaný na základe teploty katalyzátora, pomeru vzduchu a paliva (A/F) v motore a množstva vstreku sekundárneho vzduchu, ktorý sa pridáva pred prvým katalyzátorom.

2.   Regulácia teploty katalyzátora

2.1.

Teplota katalyzátora sa meria v lôžku katalyzátora v mieste výskytu najvyššej teploty v najhorúcejšom katalyzátore. Alternatívne sa teplota privádzaného plynu môže merať a prevádzať na teplotu lôžka katalyzátora s použitím lineárnej transformy vypočítanej z korelačných údajov zhromaždených na konštrukcii katalyzátora a stolici na skúšku na starnutie, ktoré sa majú použiť v procese starnutia.

2.2.

Regulujte teplotu katalyzátora pri stechiometrickej operácii (01 až 40 sekúnd na cyklus) do minimálne 800 °C (± 10 °C) výberom vhodných otáčok motora, zaťaženia a časovania iskry pre motor. Regulujte maximálnu teplotu katalyzátora, ktorá nastane počas cyklu do 890 °C (± 10 °C) výberom vhodného pomeru A/F motora počas „bohatej“ fázy opísanej v tabuľke nižšie.

2.3.

Ak sa používa nízka regulovaná teplota iná ako 800 °C, vysoká regulovaná teplota musí byť o 90 °C vyššia ako nízka regulovaná teplota.Štandardný cyklus skúšobnej stolice (SBC)

Čas

(sekundy)

Pomer vzduchu a paliva v motore

Vstrekovanie sekundárneho vzduchu

1 – 40

Stechiometrický s regulovaným zaťažením, časovaním iskry a otáčkami motora tak, aby sa dosiahla minimálna teplota katalyzátora 800 °C

Žiadny

41 – 45

„Bohatý“ (pomer A/F vybraný tak, aby sa dosiahla maximálna teplota katalyzátora v priebehu celého cyklu 890 °C alebo o 90 °C vyššia ako dolná regulovaná teplota)

Žiadny

46 – 55

„Bohatý“ (pomer A/F vybraný tak, aby sa dosiahla maximálna teplota katalyzátora v priebehu celého cyklu 890 °C alebo o 90 °C vyššia ako dolná regulovaná teplota)

3 % (± 1 %)

56 – 60

Stechiometrický s regulovaným zaťažením, časovaním iskry a otáčkami motora tak, aby sa dosiahla minimálna teplota katalyzátora 800 °C

3 % (± 1 %)

image

3.   Zariadenie a postupy stolice pre skúšku na starnutie

3.1.

Konfigurácia stolice pre skúšku na starnutie. Stolica pre skúšku na starnutie poskytuje príslušné údaje o prietoku výfukových plynov, teplote, pomere vzduchu a paliva, zložkách paliva a vstrekovaní sekundárneho vzduchu na vstupnej ploche katalyzátora.

Štandardná stolica pre skúšku na starnutie pozostáva z motora, ovládača motora a dynamometra motora. Akceptovateľné sú aj iné konfigurácie (napr. celé vozidlo na dynamometre alebo horák, ktorý zabezpečuje správne výfukové podmienky), pokiaľ sú splnené vstupné podmienky katalyzátora a kontrolné vlastnosti uvedené v tomto doplnku.

Jedna stolica pre skúšku na starnutie môže mať prietok výfukových plynov rozdelený do niekoľkých prúdov za predpokladu, že každý prúd výfukových plynov spĺňa požiadavky tohto doplnku. Ak má skúšobná stolica viac ako jeden prúd výfukových plynov, možno súčasne podrobiť skúške na starnutie viac systémov katalyzátorov.

3.2.

Montáž výfukového systému. Celý systém snímača(-ov) „katalyzátor(-y) plus kyslík“ spolu s celým výfukovým potrubím, ktoré spája tieto komponenty, sa namontuje na skúšobnú stolicu. V prípade motorov s mnohými prúdmi výfukových plynov (ako sú niektoré motory V6 a V8) sa každá časť výfukového systému namontuje na skúšobnú stolice samostatne a rovnobežne.

V prípade výfukového systému, ktorý obsahuje viacnásobné spriahnuté katalyzátory sa celý systém katalyzátorov, vrátane všetkých katalyzátorov, všetkých kyslíkových snímačov a súvisiaceho výfukového potrubia namontuje ako jednotka na skúšku starnutia. Alternatívne môže každý jednotlivý katalyzátor starnúť samostatne počas primeranej doby.

3.3.

Meranie teploty. Teplota katalyzátora sa meria pomocou termočlánku umiestneného v lôžku katalyzátora v mieste výskytu najvyššej teploty v najhorúcejšom katalyzátore. Alternatívne sa môže merať teplota privádzaného plynu tesne pred vstupnou plochou katalyzátora a prevádzať na teplotu lôžka katalyzátora s použitím lineárnej transformy vypočítanej z korelačných údajov nazhromaždených na konštrukcii katalyzátora a stolici pre skúšku na starnutie, ktoré sa majú použiť v procese starnutia. Údaje o teplote katalyzátora sa ukladajú digitálne pri frekvencii 1 hertz (jedno meranie za sekundu).

3.4.

Meranie pomeru vzduchu a paliva. Treba zabezpečiť, aby sa meranie pomeru vzduchu a paliva (A/F) (ako je kyslíkový snímač so širokým rozsahom) vykonávalo čo možno najbližšie k vstupu katalyzátora a k výstupným prírubám. Informácie z týchto snímačov sa ukladajú digitálne pri frekvencii 1 hertz (jedno meranie za sekundu).

3.5.

Vyváženosť prietoku výfukových plynov. Treba zabezpečiť, aby cez každý systém katalyzátorov, ktorý sa podrobuje skúške na starnutie na skúšobnej stolici prúdilo správne množstvo výfukových plynov (merané v gramoch za sekundu pri stechiometrii s toleranciou ± 5 gramov za sekundu).

Správny prietok sa určuje na základe prietoku výfukových plynov, ktorý by nastal v pôvodnom motore vozidla pri ustálených otáčkach a zaťažení motora vybraných pre skúšku na starnutie na skúšobnej stolici v bode 3.6 tohto doplnku.

3.6.

Nastavenie. Otáčky motora, zaťaženie a časovanie iskry sú vybrané tak, aby sa dosiahla teplota lôžka katalyzátora 800 °C (± 10 °C) pri ustálenej stechiometrickej operácii.

Systém vstrekovania vzduchu je nastavený tak, aby zabezpečoval potrebný tok vzduchu vytvárajúci 3,0 % kyslíka (± 0,1 %) v ustálenom stechiometrickom prúde výfukových plynov tesne pred prvým katalyzátorom. Typický údaj v bode merania A/F proti prúdu (požadovanom v odseku 5) je lambda 1,16 (čo sú približne 3 % kyslíka).

Pri zapnutom vstrekovaní vzduchu nastavte „bohatý“ pomer A/F tak, aby sa v lôžku katalyzátora vytvorila teplota 890 °C (± 10 °C). Obvyklá hodnota A/F pre tento krok je lambda 0,94 (približne 2 % CO).

3.7.

Cyklus starnutia. Štandardný postup starnutia na skúšobnej stolici využíva štandardný cyklus skúšobnej stolice (SBC). SBC sa opakuje dovtedy, kým sa nedosiahne starnutie vypočítané z rovnice doby starnutia na skúšobnej stolici (BAT).

3.8.

Zabezpečenie kvality. Hodnoty teploty a pomeru A/F v bodoch 3.3 a 3.4 tohto doplnku sa periodicky preskúmavajú (najmenej raz za 50 hodín) počas starnutia. Nevyhnutné úpravy sa robia s cieľom zabezpečiť, aby SBC riadne pokračoval v priebehu procesu starnutia.

Po dokončení starnutia sa údaje o „čase pri teplote“ v katalyzátore zhromaždené počas procesu starnutia zaznamenajú tabuľkovou formou na histograme s teplotnými skupinami nie väčšími ako 10 °C. Rovnica BAT a vypočítaná efektívna referenčná teplota pre cyklus starnutia podľa bodu 2.3.4.1 prílohy VII sa použije na určenie, či skutočne nastala príslušná veľkosť tepelného starnutia katalyzátora. Starnutie na skúšobnej stolici sa predĺži, ak tepelný účinok vypočítaného času starnutia nedosiahne najmenej 95 % cieľového tepelného starnutia.

3.9.

Spustenie a vypnutie. Treba sa postarať o to, aby sa zabezpečilo, že sa maximálna teplota katalyzátora pre rýchle zhoršenie (napr. 1 050 °C) nevyskytne počas spúšťania alebo vypínania. Na zmiernenie tohto problému sa môžu použiť osobitné nízkoteplotné postupy spúšťania a vypínania.

4.   Experimentálne stanovenie R-faktora pre postupy skúšky životnosti metódou starnutia na skúšobnej stolici

4.1.

R-faktor je koeficient tepelnej reaktivity katalyzátora používaný v rovnici času starnutia na skúšobnej stolici (BAT). Výrobcovia môžu stanoviť hodnotu R experimentálne použitím týchto postupov.

4.1.1.

S použitím uplatniteľného cyklu skúšobnej stolice a zariadenia pre starnutie na skúšobnej stolici nechajte starnúť niekoľko katalyzátorov (najmenej 3 katalyzátory rovnakej konštrukcie) pri rôznych regulovaných teplotách medzi bežnou prevádzkovou teplotou a medznou teplotou poškodenia. Zmerajte emisie (alebo neefektívnosť katalyzátorov (efektívnosť 1 katalyzátora) pre každú zložku výfukových plynov. Uistite sa, že konečná skúška prináša údaje medzi jedno- až dvojnásobkom emisnej normy.

4.1.2.

Odhadnite hodnotu R a vypočítajte efektívnu referenčnú teplotu (Tr) pre cyklus starnutia na skúšobnej stolici pre každú regulovanú teplotu podľa bodu 2.4.4. prílohy VII.

4.1.3.

Naneste na graf hodnoty emisií (alebo neefektívnosť katalyzátorov) proti času starnutia každého katalyzátora. Metódou najmenších štvorcov vypočítajte priamku najlepšie zodpovedajúcu všetkým údajom. Ak má byť súbor údajov užitočný na tento účel, údaje by mali mať približne spoločný úsek medzi 0 a 6 400 km. Ako príklad pozri graf ďalej.

4.1.4.

Vypočítajte sklon najlepšie zodpovedajúcej priamky pre každú teplotu starnutia.

4.1.5.

Naneste na graf prirodzený logaritmus (ln) sklonu každej najlepšie zodpovedajúcej priamky (určený v bode 4.1.4) pozdĺž vertikálnej osi proti obrátenej hodnote teploty starnutia (1/(teplota starnutia, v stupňoch K)) pozdĺž horizontálnej osi. Metódou najmenších štvorcov vypočítajte priamku najlepšie zodpovedajúcu všetkým údajom. Sklon priamky je R-faktor. Pozri ako príklad tento graf.

image

4.1.6.

Porovnajte R-faktor so začiatočnou hodnotou, ktorú ste použili v kroku 4.1.2. Ak sa vypočítaný R-faktor líši od začiatočnej hodnoty viac ako o 5 %, zvoľte si nový R-faktor medzi začiatočnou a vypočítanou hodnotou a potom zopakujte kroky 2 – 6, aby ste získali nový R-faktor. Opakujte tento proces dovtedy, kým vypočítaný R-faktor nebude v rozmedzí 5 % hodnoty R-faktora predpokladanej na začiatku.

4.1.7.

Porovnajte R-faktor stanovený samostatne pre každú zložku výfukových plynov. Pre rovnicu BAT použite najnižšiu hodnotu R-faktora (najhorší prípad).

image
Doplnok 2

Štandardný cyklus skúšobnej stolice pre naftové motory (SDBC)

1.   Úvod

V prípade filtrov tuhých častíc je počet regenerácií kritický pre proces starnutia. Aj v prípade systémov vyžadujúcich cykly odsírovania (napr. katalyzátory na akumuláciu NOx) je tento proces významný.

Postup štandardnej skúšky životnosti naftového motora metódou skúšky na starnutie na skúšobnej stolici pozostáva zo starnutia systému dodatočnej úpravy na stolici pre skúšku na starnutie, ktoré nasleduje po štandardnom cykle skúšobnej stolice pre naftové motory (SDBC) opísanom v tomto doplnku. SDBC vyžaduje používanie stolice pre skúšku na starnutie s motorom ako zdrojom plynu privádzaného pre systém.

Počas SDBC ostávajú stratégie regenerácie/odsírovania systému v normálnom prevádzkovom stave.

2.

Štandardný cyklus skúšobnej stolice pre naftové motory reprodukuje podmienky otáčok motora a zaťaženia, ktoré sa vyskytujú v cykle SRC ako vhodné na dobu životnosti, ktorá sa má stanoviť. S cieľom urýchliť proces starnutia môžu sa nastavenia motora na skúšobnej stolici upraviť tak, aby sa skrátili časy zaťaženia systému. Napríklad sa môže upraviť čas vstreku paliva alebo stratégia EGR.

3.

Zariadenie a postupy stolice pre skúšku na starnutie

3.1.

Štandardná stolica pre skúšku na starnutie pozostáva z motora, ovládača motora a dynamometra motora. Akceptovateľné sú aj iné konfigurácie (napr. celé vozidlo na dynamometre alebo horák, ktorý zabezpečuje správne výfukové podmienky), ak sú splnené vstupné podmienky systému dodatočnej úpravy a kontrolné vlastnosti uvedené v tomto doplnku.

Jedna stolica pre skúšku na starnutie môže mať prietok výfukových plynov rozdelený do niekoľkých prúdov za predpokladu, že každý prúd výfukových plynov spĺňa požiadavky tohto doplnku. Ak má skúšobná stolica viac ako jeden prúd výfukových plynov, možno súčasne podrobiť skúške na starnutie viac systémov dodatočnej úpravy.

3.2.

Montáž výfukového systému. Celý systém dodatočnej úpravy spolu s celým výfukovým potrubím, ktoré spája tieto komponenty, sa namontuje na skúšobnú stolicu. V prípade motorov s mnohými prúdmi výfukových plynov (ako sú niektoré motory V6 a V8) sa každá časť výfukového systému namontuje na skúšobnú stolicu samostatne.

Celý systém dodatočnej úpravy sa namontuje ako jednotka pre skúšku starnutím. Alternatívne môže každý jednotlivý komponent starnúť samostatne počas primeranej doby.
Doplnok 3

Štandardný cestný cyklus (SRC)

Úvod

Štandardný cestný cyklus (SRC) je cyklus akumulácie kilometrov. Vozidlo môže jazdiť na skúšobnej dráhe alebo na dynamometri akumulácie kilometrov.

Cyklus pozostáva zo 7 kôl a 6 km jazdy. Dĺžka kola sa môže meniť tak, aby sa prispôsobila dĺžke najazdených kilometrov skúšobnej dráhy.

Štandardný cestný cyklusKolo

Opis

Typické zrýchlenie m/s2

1

(naštartovanie motora) voľnobeh 10 sekúnd

0

1

Mierne zrýchlenie do 48 km/h

1,79

1

Jazda na okruhu pri 48 km/h na 1/4 kola

0

1

Mierne spomalenie do 32 km/h

– 2,23

1

Mierne zrýchlenie do 48 km/h

1,79

1

Jazda na okruhu pri 48 km/h na 1/4 kola

0

1

Mierne spomalenie do zastavenia

– 2,23

1

Voľnobeh 5 sekúnd

0

1

Mierne zrýchlenie do 56 km/h

1,79

1

Jazda na okruhu pri 56 km/h na 1/4 kola

0

1

Mierne spomalenie do 40 km/h

– 2,23

1

Mierne zrýchlenie do 56 km/h

1,79

1

Jazda na okruhu pri 56 km/h na 1/4 kola

0

1

Mierne spomalenie do zastavenia

– 2,23

2

Voľnobeh 10 sekúnd

0

2

Mierne zrýchlenie do 64 km/h

1,34

2

Jazda na okruhu pri 64 km/h na 1/4 kola

0

2

Mierne spomalenie do 48 km/h

– 2,23

2

Mierne zrýchlenie do 64 km/h

1,34

2

Jazda na okruhu pri 64 km/h na 1/4 kola

0

2

Mierne spomalenie do zastavenia

– 2,23

2

Voľnobeh 5 sekúnd

0

2

Mierne zrýchlenie do 72 km/h

1,34

2

Jazda na okruhu pri 72 km/h na 1/4 kola

0

2

Mierne spomalenie do 56 km/h

– 2,23

2

Mierne zrýchlenie do 72 km/h

1,34

2

Jazda na okruhu pri 72 km/h na 1/4 kola

0

2

Mierne spomalenie do zastavenia

– 2,23

3

Voľnobeh 10 sekúnd

0

3

Prudké zrýchlenie do 88 km/h

1,79

3

Jazda na okruhu pri 88 km/h na 1/4 kola

0

3

Mierne spomalenie do 72 km/h

– 2,23

3

Mierne zrýchlenie do 88 km/h

0,89

3

Jazda na okruhu pri 88 km/h na 1/4 kola

0

3

Mierne spomalenie do 72 km/h

– 2,23

3

Mierne zrýchlenie do 97 km/h

0,89

3

Jazda na okruhu pri 97 km/h na 1/4 kola

0

3

Mierne spomalenie do 80 km/h

– 2,23

3

Mierne zrýchlenie do 97 km/h

0,89

3

Jazda na okruhu pri 97 km/h na 1/4 kola

0

3

Mierne spomalenie do zastavenia

– 1,79

4

Voľnobeh 10 sekúnd

0

4

Prudké zrýchlenie do 129 km/h

1,34

4

Jazda zotrvačnosťou do 113 km/h

– 0,45

4

Jazda na okruhu pri 113 km/h na 1/2 kola

0

4

Mierne spomalenie do 80 km/h

– 1,34

4

Mierne zrýchlenie do 105 km/h

0,89

4

Jazda na okruhu pri 105 km/h na 1/2 kola

0

4

Mierne spomalenie do 80 km/h

– 1,34

5

Mierne zrýchlenie do 121 km/h

0,45

5

Jazda na okruhu pri 121 km/h na 1/2 kola

0

5

Mierne spomalenie do 80 km/h

– 1,34

5

Ľahké zrýchlenie do 113 km/h

0,45

5

Jazda na okruhu pri 113 km/h na 1/2 kola

0

5

Mierne spomalenie do 80 km/h

– 1,34

6

Mierne zrýchlenie do 113 km/h

0,89

6

Jazda zotrvačnosťou do 97 km/h

– 0,45

6

Jazda na okruhu pri 97 km/h na 1/2 kola

0

6

Mierne spomalenie do 80 km/h

– 1,79

6

Mierne zrýchlenie do 104 km/h

0,45

6

Jazda na okruhu pri 104 km/h na 1/2 kola

0

6

Mierne spomalenie do zastavenia

– 1,79

7

Voľnobeh 45 sekúnd

0

7

Prudké zrýchlenie do 88 km/h

1,79

7

Jazda na okruhu pri 88 km/h na 1/4 kola

0

7

Mierne spomalenie do 64 km/h

– 2,23

7

Mierne zrýchlenie do 88 km/h

0,89

7

Jazda na okruhu pri 88 km/h na 1/4 kola

0

7

Mierne spomalenie do 64 km/h

– 2,23

7

Mierne zrýchlenie do 80 km/h

0,89

7

Jazda na okruhu pri 80 km/h na 1/4 kola

0

7

Mierne spomalenie to 64 km/h

– 2,23

7

Mierne zrýchlenie do 80 km/h

0,89

7

Jazda na okruhu pri 80 km/h na 1/4 kola

0

7

Mierne spomalenie do zastavenia

– 2,23

Štandardný cestný cyklus je zobrazený graficky na tomto obrázku:

image
PRÍLOHA VIII

OVEROVANIE PRIEMERNÝCH EMISIÍ PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH OKOLIA

(SKÚŠKA TYPU 6)

1.   ÚVOD

1.1.

V tejto prílohe sa opisuje potrebné zariadenie a postup pre skúšku typu 6 na overenie emisií pri nízkych teplotách.

2.   VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

2.1.

Všeobecné požiadavky na vykonávanie skúšky typu 6 sú všeobecné požiadavky uvedené v bodoch 5.3.5.1.1 až 5.3.5.3.2 2 predpisu EHK OSN č. 83 s výnimkami uvedenými nižšie.

2.2.

Odkaz na „uhľovodíky v bode 5.3.5.1.4 predpisu EHK OSN č. 83 znamená ‚celkové uhľovodíky‘“.

▼M1

2.3.

Limitné hodnoty uvedené v oddiele 5.3.5.2 predpisu EHK OSN č. 83 sa týkajú limitných hodnôt stanovených v tabuľke 4 prílohy 1 k nariadeniu (ES) č. 715/2007.

▼B

3.   TECHNICKÉ POŽIADAVKY

3.1.

Technické požiadavky a špecifikácie sú tie, ktoré sú uvedené v oddieloch 2 až 6 prílohy 8 k predpisu EHK OSN č. 83 s výnimkami uvedenými v nasledujúcich odsekoch.

3.2.

Odkaz na odsek 3 prílohy 10 v bode 3.4.1 prílohy 8 k predpisu EHK OSN č. 83 sa chápe ako odkaz na oddiel B prílohy IX k tomuto nariadeniu.

3.3.

Odkaz na „uhľovodíky č. 83 znamená ‚celkové uhľovodíky‘“ v týchto častiach prílohy 8 k predpisu EHK OSN č. 83:

Bod 2.4.1

Bod 5.1.1
PRÍLOHA IX

ŠPECIFIKÁCIE REFERENČNÝCH PALÍV

A.   REFERENČNÉ PALIVÁ

1.   Technické údaje o palivách pre skúšky vozidiel so zážihovými motormi

Druh: Benzín (E5)Parameter

Jednotka

Limity (1)

Skúšobná metóda

Minimum

Maximum

Oktánové číslo stanovené výskumnou metódou, RON

 

95,0

EN 25164

prEN ISO 5164

Oktánové číslo motorovou metódou, MON

 

85,0

EN 25163

prEN ISO 5163

Hustota pri 15 °C

kg/m3

743

756

EN ISO 3675

EN ISO 12185

Tlak pár

kPa

56,0

60,0

EN ISO 13016 – 1 (DVPE)

Obsah vody

% v/v

 

0,015

ASTM E 1064

Destilácia

 
 
 
 

– Odparené pri 70 °C

% v/v

24,0

44,0

EN-ISO 3405

– Odparené pri 100 °C

% v/v

48,0

60,0

EN-ISO 3405

– Odparené pri 150 °C

% v/v

82,0

90,0

EN-ISO 3405

– konečný bod varu

°C

190

210

EN-ISO 3405

Rezíduum

% v/v

2,0

EN-ISO 3405

Analýza uhľovodíkov:

 
 
 
 

– alkény

% v/v

3,0

13,0

ASTM D 1319

– aromáty

% v/v

29,0

35,0

ASTM D 1319

– benzén

% v/v

1,0

EN 12177

– nasýtené uhľovodíky

% v/v

Správa

ASTM 1319

Pomer uhlík/vodík

 

Správa

 

Pomer uhlík/kyslík

 

Správa

 

Indukčná perióda (2)

minú-ty

480

EN-ISO 7536

Obsah kyslíka (3)

% m/m

Správa

EN 1601

Živičné látky

mg/ml

0,04

EN-ISO 6246

Obsah síry (4)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Korózia medi

 

Trieda 1

EN-ISO 2160

Obsah olova

mg/l

5

EN 237

Obsah fosforu (5)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Etanol (3)

% v/v

4,7

5,3

EN 1601

EN 13132

(1)   Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt boli použité podmienky normy ISO 4259 „Ropné produkty – určovanie a uplatňovanie presných údajov vo vzťahu k metódam skúšky“ a pri stanovení minimálnej hodnoty sa zohľadnil minimálny rozdiel 2R nad nulou; ak sa stanovuje maximálna aj minimálna hodnota, minimálny rozdiel je 4R (R = reprodukovateľnosť). Napriek tomuto opatreniu, ktoré je nevyhnutné z technických dôvodov, výrobcovia palív sa majú predsa len zamerať na nulovú hodnotu, ak predpokladaná maximálna hodnota je 2R, a na strednú hodnotu v prípade uvádzania maximálnych a minimálnych limitov. Ak je potrebné objasniť otázku, či palivo spĺňa požiadavky špecifikácií, platia ustanovenia normy ISO 4259.

(2)   Palivo môže obsahovať inhibítory oxidácie a kovové dezaktivátory bežne používané na stabilizáciu tokov benzínu v rafinériách, ale nesmú sa pridávať detergentné, resp. disperzné prísady a olejové rozpúšťadlá.

(3)   Etanol, ktorý spĺňa špecifikácie normy EN 15376, je jediná látka obsahujúca kyslík, ktorá sa vedome pridáva do referenčného paliva.

(4)   V správe sa uvádza skutočný obsah síry v palive použitom pre skúšku typu 1.

(5)   Do referenčného paliva sa nesmú vedome pridávať žiadne zlúčeniny obsahujúce fosfor, železo, mangán alebo olovo.

▼M8

Druh: Benzín (E10):Parameter

Jednotka

Limity (1)

Skúšobná metóda

Minimum

Maximum

Oktánové číslo stanovené výskumnou metódou, RON (2)

 

95,0

98,0

EN ISO 5164

Oktánové číslo motorovou metódou, MON (2)

 

85,0

89,0

EN ISO 5163

Hustota pri 15 °C

kg/m3

743,0

756,0

EN ISO 12185

Tlak pár (DVPE)

kPa

56,0

60,0

EN 13016-1

Obsah vody

 

max 0,05

Vzhľad pri – 7 °C: priezračný a svetlý

EN 12937

Destilácia:

 
 
 
 

—  odparené pri 70 °C

% v/v

34,0

46,0

EN ISO 3405

—  odparené pri 100 °C

% v/v

54,0

62,0

EN ISO 3405

—  odparené pri 150 °C

% v/v

86,0

94,0

EN ISO 3405

—  konečný bod varu

°C

170

195

EN ISO 3405

Rezíduum

% v/v

2,0

EN ISO 3405

Analýza uhľovodíkov:

 
 
 
 

—  olefíny

% v/v

6,0

13,0

EN 22854

—  aromatické uhľovodíky

% v/v

25,0

32,0

EN 22854

—  benzén

% v/v

1,00

EN 22854

EN 238

—  nasýtené uhľovodíky

% v/v

správa

EN 22854

Pomer uhlík/vodík

 

správa

 

Pomer uhlík/kyslík

 

správa

 

Doba indukcie (3)

Minúty

480

EN ISO 7536

Obsah kyslíka (4)

% m/m

3,3

3,7

EN 22854

Živičné látky, rozpúšťadlo odplavené

(Obsah živičných látok)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Obsah síry (5)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Korózia medi (3h pri 50 °C)

 

Trieda 1

EN ISO 2160

Obsah olova

mg/l

5

EN 237

Obsah fosforu (6)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Etanol (4)

% v/v

9,0

10,0

EN 22854

(1)   Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt boli použité podmienky normy ISO 4259 Ropné produkty – určovanie a uplatňovanie presných údajov vo vzťahu k metódam skúšky a pri stanovení minimálnej hodnoty sa zohľadnil minimálny rozdiel 2R nad nulou; pri stanovení maximálnej a minimálnej hodnoty je minimálny rozdiel 4R (R = reprodukovateľnosť). Napriek tomuto opatreniu, ktoré je nevyhnutné z technických dôvodov, výrobcovia palív sa majú predsa len zamerať na nulovú hodnotu, ak predpokladaná maximálna hodnota je 2R, a na strednú hodnotu v prípade uvádzania maximálnych a minimálnych limitov. Ak je potrebné objasniť otázku, či palivo spĺňa požiadavky špecifikácií, platia ustanovenia normy ISO 4259.

(2)   Na výpočet konečného výsledku bude v súlade s EN 228: 2008 odpočítaný korekčný faktor 0,2 pre MON a RON.

(3)   Palivo môže obsahovať inhibítory oxidácie a kovové dezaktivátory bežne používané na stabilizáciu tokov benzínu v rafinériách, ale nesmú sa pridávať detergentné, resp. disperzné prísady a olejové rozpúšťadlá.

(4)   Etanol je jediná látka obsahujúca kyslík, ktorá sa vedome pridáva do referenčného paliva. Použitý etanol musí spĺňať špecifikácie normy EN 15376.

(5)   V správe sa uvádza skutočný obsah síry v palive použitom pre skúšku typu 1.

(6)   Do referenčného paliva sa nesmú vedome pridávať žiadne zlúčeniny obsahujúce fosfor, železo, mangán alebo olovo.

(2)  Rovnocenné metódy EN/ISO budú prijaté, keď budú vydané pre vlastnosti uvedené vyššie.

▼B

Druh: Etanol (E85)Parameter

Jednotka

Limity (1)

Skúšobná metóda (2)

Minimum

Maximum

Oktánové číslo stanovené výskumnou metódou, RON

 

95,0

EN ISO 5164

Oktánové číslo motorovou metódou, MON

 

85,0

EN ISO 5163

Hustota pri 15 °C

kg/m3

Správa

ISO 3675

Tlak pár

kPa

40,0

60,0

EN ISO 13016 – 1 (DVPE)

Obsah síry (3) (4)

mg/kg

10

EN ISO 20846 EN ISO 20884

Stabilita oxidácie

minúty

360

 

EN ISO 7536

Obsah živičných látok (rozpúšťadlo odplavené)

mg/100ml

5

EN-ISO 6246

Vzhľad Určuje sa pri teplote okolia alebo pri 15 °C, podľa toho, ktorá je vyššia

 

Priezračný a svetlý, viditeľne bez suspendovaných alebo zrážaných prímesí

Vizuálna kontrola

Etanol a vyššie alkoholy (7)

% (V/V)

83

85

EN 1601

EN 13132

EN 14517

Vyššie alkoholy (C3-C8)

% (V/V)

2,0

 

Metanol

% (V/V)

 

0,5

 

Benzín (5)

% (V/V)

Zostatok

EN 228

Fosfor

mg/l

0,3 (6)

ASTM D 3231

Obsah vody

% (V/V)

 

0,3

ASTM E 1064

Obsah anorganických chloridov

mg/l

 

1

ISO 6227

pHe

 

6,5

9,0

ASTM D 6423

Korózia pásika medi (3 h pri 50 °C)

Odstupňovaná

Trieda 1

 

EN ISO 2160

Acidita, (ako kyselina octová CH3COOH)

% (m/m) (mg/l)

0,005(40)

ASTM D 1613

Pomer uhlík/vodík

 

správa

 

Pomer uhlík/kyslík

 

správa

 

(1)   Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt boli použité podmienky normy ISO 4259 „Ropné produkty – určovanie a uplatňovanie presných údajov vo vzťahu k metódam skúšky“ a pri stanovení minimálnej hodnoty sa zohľadnil minimálny rozdiel 2R nad nulou; ak sa stanovuje maximálna aj minimálna hodnota, minimálny rozdiel je 4R (R = reprodukovateľnosť). Napriek tomuto opatreniu, ktoré je nevyhnutné z technických dôvodov, výrobcovia palív sa majú predsa len zamerať na nulovú hodnotu, ak predpokladaná maximálna hodnota je 2R, a na strednú hodnotu v prípade uvádzania maximálnych a minimálnych limitov. Ak je potrebné objasniť otázku, či palivo spĺňa požiadavky špecifikácií, platia ustanovenia normy ISO 4259.

(2)   V prípade sporu sa musia použiť postupy na urovnanie sporu a interpretáciu výsledkov založené na presnosti skúšobnej metódy opísanej v norme EN ISO 4259.

(3)   V prípade vnútroštátneho sporu ohľadne obsahu síry sa použije buď norma EN ISO 20846 alebo norma EN ISO 20884 podobná odkazu na vnútroštátnu prílohu k norme EN 228.

(4)   V správe sa uvádza skutočný obsah síry v palive použitom pre skúšku typu 1.

(5)   Obsah bezolovnatého benzínu sa určuje ako 100 mínus súčet percentuálneho obsahu vody a alkoholov.

(6)   Do referenčného paliva sa nesmú vedome pridávať žiadne zlúčeniny obsahujúce fosfor, železo, mangán alebo olovo.

(7)   Etanol, ktorý spĺňa špecifikácie normy EN 15376, je jediná látka obsahujúca kyslík, ktorá sa vedome pridáva do referenčného paliva.

Druh: LPGParameter

Jednotka

Palivo A

Palivo B

Skúšobná metóda

Zloženie:

 
 
 

ISO 7941

Obsah C3-content

obj. %

30 ± 2

85 ± 2

 

Obsah C4

obj. %

zostatok

zostatok

 

< C3, > C4

obj. %

maximálne 2

maximálne 2

 

Alkény

obj. %

maximálne 12

maximálne 15

 

Odparok

mg/kg

maximálne 50

maximálne 50

prEN 15470

Voda pri 0 °C

 

voľná

voľná

prEN 15469

Celkový obsah síry

mg/kg

maximálne 10

maximálne 10

ASTM 6667

Sírovodík

 

žiadny

žiadny

ISO 8819

Korózia pásika medi

Odstupňovaná

trieda 1

trieda 1

ISO 6251 (1)

Vôňa

 

charakteristická

characteristická

 

Oktánové číslo motora

 

najmenej 89

najmenej 89

EN 589 Príloha B

(1)   Táto metóda nemôže presne určiť prítomnosť inhibítorov korozívnych materiálov, ak vzorka obsahuje inhibítory korózie alebo iné chemikálie, ktoré znižujú korozívnosť vzorky vo vzťahu k pásikovej medi. Preto pridanie takýchto prostriedkov len na účel ovplyvnenia výsledkov skúšky je zakázané.

Druh: NG/BiometánCharakteristiky

Jednotky

Základ

Limity

Skúšobná metóda

minimum

maximum

Referenčné palivo G20

Zloženie:

 
 
 
 
 

Metán

% mólov

100

99

100

ISO 6974

Zostatok (1)

% molóv

1

ISO 6974

N2

% molóv

 
 
 

ISO 6974

Obsah síry

mg/m3 (2)

10

ISO 6326 – 5

Wobbov index (čistý)

MJ/m3 (3)

48,2

47,2

49,2

 

Referenčné palivo G25

Zloženie:

 
 
 
 
 

Metán

% mole

86

84

88

ISO 6974

Zostatok (1)

% mole

1

ISO 6974

N2

% mole

14

12

16

ISO 6974

Obsah síry

mg/m3 (2)

10

ISO 6326 – 5

Wobbov index (čistý)

MJ/m3 (3)

39,4

38,2

40,6

 

(1)   Inertné plyny (odlišné od N2) + C2 + C2+.

(2)   Hodnota sa stanoví pri 293,2 K (20 °C) a 101,3 kPa.

(3)   Hodnota sa stanoví pri 273,2 K (0 °C) a 101,3 kPa.

▼M3

Druh: Vodík pre spaľovacie motoryCharakteristiky

Jednotky

Limity

Skúšobná metóda

minimum

maximum

Čistota vodíka

% mólov

98

100

ISO 14687-1

Celkové množstvo uhľovodíkov

μmol/mol

0

100

ISO 14687-1

Voda (1)

μmol/mol

0

 (2)

ISO 14687-1

Kyslík

μmol/mol

0

 (2)

ISO 14687-1

Argón

μmol/mol

0

 (2)

ISO 14687-1

Dusík

μmol/mol

0

 (2)

ISO 14687-1

CO

μmol/mol

0

1

ISO 14687-1

Síra

μmol/mol

0

2

ISO 14687-1

Trvalé častice (3)

 
 
 

ISO 14687-1

(1)   Nezahustená.

(2)   Voda, kyslík, dusík a argón spolu: 1 900 μmol/mol.

(3)   Vodík nesmie obsahovať prach, piesok, nečistoty, sadze, oleje alebo iné látky v množstve, ktoré by mohlo poškodiť vybavenie palivovej jednotky vozidla (motora) v čase plnenia palivom.

Druh: Vodík pre vozidlá s palivovými článkamiCharakteristiky

Jednotky

Limity

Skúšobná metóda

minimum

maximum

Vodíkové palivo (1)

% mólov

99,99

100

ISO 14687-2

Celkové množstvo plynov (2)

μmol/mol

0

100

 

Celkové množstvo uhľovodíkov

μmol/mol

0

2

ISO 14687-2

Voda

μmol/mol

0

5

ISO 14687-2

Kyslík

μmol/mol

0

5

ISO 14687-2

Hélium (He), dusík (N2), argón (Ar)

μmol/mol

0

100

ISO 14687-2

CO2

μmol/mol

0

2

ISO 14687-2

CO

μmol/mol

0

0,2

ISO 14687-2

Celkové množstvo zlúčenín síry

μmol/mol

0

0,004

ISO 14687-2

Formaldehyd (HCHO)

μmol/mol

0

0,01

ISO 14687-2

Kyselina mravčia (HCOOH)

μmol/mol

0

0,2

ISO 14687-2

Amoniak (NH3)

μmol/mol

0

0,1

ISO 14687-2

Celkové množstvo halogénových zlúčenín

μmol/mol

0

0,05

ISO 14687-2

Veľkosť častíc

μm

0

10

ISO 14687-2

Koncentrácia častíc

μg/l

0

1

ISO 14687-2

(1)   Index vodíkového paliva sa zisťuje odčítaním celkového obsahu nevodíkových plynných zložiek uvedených v tabuľke (celkové množstvo plynov) vyjadreného v percentách mólov od 100 percent mólov. Jeho hodnota je nižšia než súčet maximálnych prípustných limitov všetkých nevodíkových zložiek uvedených v tabuľke.

(2)   Hodnota celkového množstva plynov zodpovedá súčtu hodnôt nevodíkových zložiek vymenovaných v tabuľke okrem častíc.

Druh: H2NG

Palivá na báze vodíka a NG/biometánu, ktoré tvoria zmes H2NG, musia každé zvlášť zodpovedať príslušným charakteristikám uvedeným v tejto prílohe.

▼B

2.   Technické údaje o palivách pre skúšky vozidiel so vznetovými motormi

Druh: Nafta (B5)Parameter

Jednotka

Limity (1)

Skúšobná metóda

Minimum

Maximum

Cetánové číslo (2)

 

52,0

54,0

EN-ISO 5165

Hustota pri 15 °C

kg/m3

833

837

EN-ISO 3675

Destilácia:

 
 
 
 

—  50 %

°C

245

EN-ISO 3405

—  95 %

°C

345

350

EN-ISO 3405

—  konečný bod varu

°C

370

EN-ISO 3405

Teplota vzplanutia

°C

55

EN 22719

CFPP

°C

– 5

EN 116

Viskozita pri 40 °C

mm2/s

2,3

3,3

EN-ISO 3104

Polycyklické aromatické uhľovodíky

% m/m

2,0

6,0

EN 12916

Obsah síry (3)

mg/kg

10

EN ISO 20846/EN ISO 20884

Korózia medi

 

Trieda 1

EN-ISO 2160

Conradsonovo uhlíkové rezíduum (10 % DR)

% m/m

0,2

EN-ISO 10370

Obsah popola

% m/m

0,01

EN-ISO 6245

Obsah vody

% m/m

0,02

EN-ISO 12937

Neutralizačné číslo (silná kyselina)