2008R0555 — SK — 10.06.2014 — 010.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 555/2008

z 27. júna 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore

(Ú. v. ES L 170, 30.6.2008, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 42/2009 z 20. januára 2009,

  L 16

6

21.1.2009

►M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 702/2009 z 3. augusta 2009,

  L 202

5

4.8.2009

►M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 772/2010 z 1. septembra 2010,

  L 232

1

2.9.2010

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 314/2012 z 12. apríla 2012,

  L 103

21

13.4.2012

►M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 568/2012 z 28. júna 2012,

  L 169

13

29.6.2012

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 202/2013 z 8. marca 2013,

  L 67

10

9.3.2013

►M7

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M8

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 600/2013 z 24. júna 2013,

  L 172

13

25.6.2013

►M9

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 752/2013 z 31. júla 2013,

  L 210

17

6.8.2013

►M10

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 994/2013 zo 16. októbra 2013,

  L 276

1

17.10.2013

►M11

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 168/2014 z 21. februára 2014,

  L 54

14

22.2.2014

►M12

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 612/2014 z 11. marca 2014,

  L 168

62

7.6.2014

►M13

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 614/2014 zo 6. júna 2014,

  L 168

73

7.6.2014


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 139, 5.6.2010, s. 3  (555/2008)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 343, 29.12.2010, s. 79  (772/2010)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 005, 8.1.2011, s. 28  (555/2008)

►C4

Korigendum, Ú. v. ES L 257, 25.9.2012, s. 22  (314/2012)
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 555/2008

z 27. júna 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektoreKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 ( 1 ), a najmä na jeho články 22, 84, 89, 97, 107, 117 a článok 121 písm. b) a c),

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 479/2008 sa upravil predchádzajúci režim pre sektor vína ustanovený v nariadení Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom ( 2 ) a zrušilo sa uvedené nariadenie od 1. augusta 2008.

(2)

Existujúce vykonávacie predpisy pre sektor vína sú obsahom viacerých nariadení, ktoré sa často menili a dopĺňali. Tieto vykonávacie predpisy, pokiaľ ide o trhové mechanizmy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly v sektore vína, je potrebné zmeniť v dôsledku úprav režimu vína nariadením (ES) č. 479/2008, ako aj na základe skúseností. Mali by sa prijať podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 479/2008.

(3)

Tieto nariadenia Komisie by sa mali preto zrušiť a nahradiť novým nariadením:

 (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom na výrobný potenciál ( 3 ),

 (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus ( 4 ),

 (ES) č. 2729/2000 zo 14. decembra 2000 ustanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá kontroly vo vinárskom sektore ( 5 ),

 nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore ( 6 ).

(4)

Hlava II nariadenia (ES) č. 479/2008 obsahuje ustanovenia o novom podpornom programe, o ktorom sa má rozhodnúť na úrovni členských štátov a ktorým sa majú financovať osobitné podporné opatrenia na pomoc sektoru vína. Tento rámec je vhodné doplniť ustanovením vykonávacích predpisov.

(5)

Mal by existovať postup na prvé predloženie podporného programu. Mal by existovať aj postup na každoročnú zmenu a doplnenie podporných programov na nasledujúci rok, aby sa mohli upraviť v snahe zohľadniť akékoľvek nové podmienky, ktoré sa nemohli predvídať, keď sa tieto programy pôvodne predkladali. Na všetky tieto zmeny by sa mali vzťahovať určité obmedzenia a podmienky, aby schválené podporné programy zachovávali svoje celkové ciele.

(6)

Na základe článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa členské štáty môžu rozhodnúť vypracovať podporné programy na geografickej úrovni, ktorú považujú za najvhodnejšiu. Keďže členské štáty zodpovedajú za schvaľovanie plánov, mali by v tomto prípade ustanoviť pravidlá predkladania a schvaľovania plánov a pravidlá týkajúce sa minimálneho obsahu týchto plánov.

(7)

V článku 10 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje nové podporné opatrenie na podporu trhov tretích krajín. Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tohto nového opatrenia.

(8)

S cieľom zabrániť riziku narušenia hospodárskej súťaže by sa mali vypracovať pravidlá týkajúce sa spôsobu, akým sa má uvádzať špecifický pôvod produktov, ktoré sú predmetom informačných a propagačných kampaní.

(9)

V záujme právnej istoty by odkazy šírené v rámci propagačných kampaní mali byť v súlade s právnymi predpismi cieľových tretích krajín.

(10)

Mali by sa určiť kritériá výberu žiadostí a ich preskúmania členskými štátmi s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel Spoločenstva a efektívnosť podporovaných opatrení, ktoré sa majú vykonávať.

(11)

V snahe zabezpečiť, aby opatrenia Spoločenstva boli efektívne, musia členské štáty zabezpečiť, aby schválené propagačné kampane boli zlučiteľné s vnútroštátnymi a regionálnymi propagačnými programami a aby ich dopĺňali. Na dosiahnutie synergického účinku môžu členské štáty vytvoriť spoločnú propagačnú kampaň a mali by sa prijať ustanovenia, ktorými sa umožní spolupráca medzi príslušnými členskými štátmi. Uprednostniť by sa mali mikropodniky a malé a stredné podniky, ktoré väčšmi potrebujú podporu Spoločenstva ako väčšie podniky.

(12)

S cieľom zabrániť dvojitému vyplateniu vyplývajúcemu z podporných opatrení financovaných na základe nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách ( 7 ) alebo nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) ( 8 ) by sa malo ustanoviť vzájomné vylúčenie.

(13)

V článku 11 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje podporné opatrenie na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov. Najmä v druhom pododseku odseku 3 článku 11 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že podpora na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov sa nevzťahuje na bežnú obnovu vinohradov, ktorých prirodzená životnosť sa skončila.

(14)

Okrem toho môžu členské štáty prijať pravidlá o minimálnej veľkosti dotknutej parcely s cieľom zabezpečiť, aby mal tento systém skutočný účinok na výrobný potenciál.

(15)

Pri uplatňovaní článku 11 nariadenia (ES) č. 479/2008 majú členské štáty značnú voľnosť pri rozhodovaní o podrobnom rozsahu a úrovniach podpory, predovšetkým vrátane vyplácania paušálnych súm, stanovovania maximálnych úrovní podpory na hektár a zníženia podpory na základe objektívnych kritérií v rámci obmedzení ustanovených v kapitole I hlave II uvedeného nariadenia a v ustanoveniach prijatých na základe uvedenej kapitoly. Napriek tomu by sa však mali ustanoviť spoločné pravidlá. Mali by sa určiť opatrenia s lehotami na ich vykonanie a primerané monitorovanie. Tieto pravidlá by sa takisto mali vzťahovať na uplatňovanie práv na opätovnú výsadbu, ktoré vyplývajú z vyklčovania, ak sa to ustanovuje v projekte, s cieľom umožniť poskytnutie vyšších úrovní podpory z dôvodu vyšších nákladov s tým spojených.

(16)

V záujme overovania by sa podpora mala štandardne vyplácať po vykonaní konkrétneho opatrenia alebo úplného súboru opatrení. Podpora sa však môže vyplatiť aj pred vykonaním opatrenia alebo úplného súboru opatrení, za predpokladu, že sa zloží zábezpeka na zabezpečenie vykonania opatrenia.

(17)

Mali by sa prijať podrobné ustanovenia týkajúce sa účasti na financovaní systému reštrukturalizácie a konverzie. Musia sa prijať opatrenia na zabezpečenie efektívneho využívania finančných prostriedkov vyhradených na tento systém, pričom by sa malo prijať opatrenie, najmä pokiaľ ide o zálohové platby.

(18)

V článku 12 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje nové podporné opatrenie na zelený zber. S ohľadom na subsidiaritu by zodpovednosť za administratívny systém týkajúci sa postupu uplatňovania zeleného zberu mali mať členské štáty. Členské štáty by mali mať možnosť voľne stanoviť dátum, do ktorého budú od výrobcov vyžadovať dokončenie operácií, aby s ohľadom na časové obmedzenia a blízkosť obdobia zberu mali dostatok času na potrebnú kontrolu pred platbami.

(19)

Po vykonaní zeleného zberu by sa malo počítať so systematickým overovaním príslušných plôch priamo na mieste vzhľadom na finančné prostriedky použité v schéme pre zelený zber. Týmto overením sa musí potvrdiť, že sa vykonalo úplné zničenie hrozna. Malo by sa ním takisto potvrdiť, že sa náležite dodržiavajú fytosanitárne a environmentálne požiadavky. V záujme overenia by sa platba prémie mala vykonať po kontrole uskutočnenia zeleného zberu.

(20)

Okrem toho by sa mali stanoviť maximálne úrovne podpory s cieľom zabezpečiť, aby sa podpora nestala stálym odbytiskom produktov ako alternatíva k ich umiestneniu na trh.

(21)

V článku 13 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje nové podporné opatrenie na zakladanie vzájomných fondov. Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa tohto nového opatrenia. Týmito pravidlami by sa v čo najväčšom rozsahu mala umožniť pružnosť a rýchle uplatnenie v krízach, preto by sa nimi malo umožniť, aby rozhodnutia prijímali samotné členské štáty a organizácie výrobcov. Napriek tomu by sa však týmito pravidlami malo zabrániť zneužívaniu a mali by sa stanoviť hranice vrátane finančných. Keďže výrobcovia v nových členských štátoch majú vo všeobecnosti nižší stupeň organizovanosti ako v iných členských štátoch, v nových štátoch by sa mal ustanoviť vyšší strop podpory.

(22)

V článku 14 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje nové podporné opatrenie na poistenie zberu. Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tohto nového opatrenia. Týmito pravidlami by sa v čo najväčšom rozsahu mala umožniť pružnosť. Napriek tomu by sa však týmito pravidlami malo zabrániť zneužívaniu a mali by sa stanoviť hranice vrátane finančných.

(23)

V článku 15 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje nové podporné opatrenie na hmotné a nehmotné investície v podnikoch. Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tohto nového opatrenia v spojitosti s tým istým opatrením, ktoré je dostupné v rámci rozvoja vidieka. Mali by sa ustanoviť druhy oprávnených investícií, vrátane investícií na rozvoj nových produktov, procesov a technológií, a mali by sa stanoviť indikatívne oprávnené náklady.

(24)

V článku 16 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje podporné opatrenie na destiláciu vedľajších produktov. Je potrebné stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tohto nového opatrenia, najmä podmienky likvidácie vedľajších produktov, ako aj účel a úroveň maximálnej výšky pomoci na destiláciu výliskov, vína a vínnych kalov.

(25)

V článku 17 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje prechodné podporné opatrenie na destiláciu konzumného liehu. Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tohto nového opatrenia, najmä účel a možné úpravy pomoci.

(26)

V článku 18 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje prechodné podporné opatrenie na krízovú destiláciu. Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tohto opatrenia, najmä postup a spôsoby pomoci, ako aj kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri stanovení výšky pomoci.

(27)

V článku 19 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje prechodné podporné opatrenie na využívanie muštu na obohatenie. Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tohto opatrenia, najmä účel a úroveň maximálnej výšky pomoci, ako aj ustanoviť osobitné kontroly, ktoré sa majú týkať produktu využívanom na zvýšenie obsahu alkoholu.

(28)

Na účely monitorovania vykonávania hlavy II nariadenia (ES) č. 479/2008 a správneho riadenia trhu je nevyhnutné, aby Komisia mala k dispozícii primerané údaje o vykonaní podporných programov. V súvislosti s tým je potrebné ustanoviť podrobnosti o informáciách, ktoré je potrebné uvádzať v správach a hodnotení podporných programov, s cieľom posúdiť ich efektívnosť a účinnosť.

(29)

Okrem špecifických pravidiel ustanovených týmto nariadením by sa mali uplatňovať aj všeobecné pravidlá týkajúce sa rozpočtovej disciplíny, a najmä tie, ktoré sa týkajú neúplných alebo nesprávnych vyhlásení členských štátov.

(30)

Podrobnosti o finančnej správe systému by sa mali riadiť pravidlami prijatými na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky ( 9 ).

(31)

V článku 76 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje, že v prípade štiav a muštov, pri ktorých uplatňovanie ciel závisí od dovoznej ceny produktu, sa skutočná výška tejto ceny overuje kontrolou každej zásielky alebo pomocou paušálnej dovoznej hodnoty. Súčasné charakteristiky dohôd o dovoze hroznových štiav a muštov do Spoločenstva, predovšetkým nepravidelnosť takýchto dovozov z hľadiska objemu aj periodicity, ako aj miest dovozu a pôvodu týchto produktov, neumožňujú výpočet reprezentatívnych paušálnych dovozných hodnôt, ktoré by odrážali skutočnú výšku dovoznej ceny. Za týchto okolností by sa táto cena mala overovať kontrolou každej zásielky.

(32)

Dovozná cena, na základe ktorej sú dovážané produkty klasifikované v spoločnom colnom sadzobníku, by sa mala rovnať cene FOB týchto produktov zvýšenej o poistné náklady a náklady na dopravu do miesta vstupu na colné územie Spoločenstva.

(33)

V článku 82 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje, že k dovážaným produktom, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, by sa mali pripojiť certifikát a správa o analýze, ktoré vydal orgán alebo úrad určený treťou krajinou, z ktorej sa produkty vyvážajú. Mali by sa ustanoviť požiadavky, ktoré má spĺňať správa o analýze.

(34)

S cieľom zjednodušiť kontroly by sa malo prijať ustanovenie, ktorým sa upúšťa od certifikátu a správy o analýze v prípade produktov, ktoré sa dovážajú z tretích krajín v obmedzených množstvách a balené v malých nádobách.

(35)

Na účely harmonizácie by oslobodenie vinárskych produktov dovážaných do Spoločenstva od požiadavky na predkladanie certifikátu a správy o analýze malo byť v súlade s colnými predpismi o oslobodení a dohodami uplatniteľnými na sprievodné dokumenty zásielok vinárskych produktov v rámci Spoločenstva.

(36)

Využívanie počítačových postupov postupne nahrádza ručné zadávanie údajov v rôznych oblastiach administratívnej činnosti. Z tohto dôvodu by sa pri vydávaní a používaní formulárov V I 1 a V I 2 takisto malo umožniť využívať počítačové a elektronické postupy.

(37)

Niektoré tretie krajiny, ktoré vytvorili účinný systém inšpekcie svojich výrobcov vinárskych produktov a vykonávajú ho prostredníctvom svojich orgánov alebo útvarov uvedených v článku 82 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008, vyjadrili záujem o možnosť povoľovať výrobcom, aby sami vydávali certifikáty a správy o analýze. S ohľadom na uľahčenie obchodu s týmito tretími krajinami a pod podmienkou, že so Spoločenstvom uzatvorili dohody, ktoré obsahujú ustanovenia o bližšej spolupráci pri predchádzaní podvodov, a že so Spoločenstvom udržiavajú dobré obchodné vzťahy, je vhodné povoliť tým, ktorých sa to týka, aby dokumenty vydané samotnými výrobcami považovali za dokumenty vydané uvedenými orgánmi alebo útvarmi tretích krajín, a to podobne, ako sa to už umožnilo v prípade vín s pôvodom v Spoločenstve. V uvedených prípadoch by sa mali poskytnúť primerané záruky a mala vykonať riadna kontrola vydávania takýchto dokumentov.

(38)

Mal by sa uverejniť zoznam s názvami a adresami agentúr a laboratórií, ktoré majú v tretích krajinách oprávnenie vyhotovovať certifikáty a správy o analýze, aby orgány v Spoločenstve, ktoré vykonávajú dohľad nad dovozom vinárskych produktov, mohli v prípade potreby vykonať požadované kontroly.

(39)

Na uľahčenie kontrol vykonávaných príslušnými orgánmi členských štátov by sa mala ustanoviť forma a v prípade potreby aj obsah certifikátu a správy o analýze, ako aj požiadavky na ich použitie.

(40)

Certifikát a podľa potreby správa o analýze týkajúce sa každej zásielky dovezeného produktu by sa mali skontrolovať, aby sa zabránilo podvodu. Z uvedeného dôvodu musia každú zásielku sprevádzať dokumenty až do jej umiestnenia pod kontrolu Spoločenstva.

(41)

S cieľom zohľadniť obchodnú prax by sa v prípade rozdelenia zásielky vína mali príslušné orgány splnomocniť na dohľad nad vyhotovením výpisu z certifikátu a správy o analýze, ktoré majú ďalej sprevádzať každú novú zásielku vzniknutú rozdelením.

(42)

Vzhľadom na potrebu zabezpečiť pohotovú a účinnú ochranu spotrebiteľov je nevyhnutné ustanoviť možnosť pozastavenia nových dohôd v prípade podvodu alebo zdravotného rizika pre spotrebiteľov.

(43)

Mali by sa takisto ustanoviť jednoduché pravidlá týkajúce sa dokumentov, ktoré sa majú vyhotoviť pre dovoz z inej tretej krajiny, ako je krajina pôvodu vinárskeho produktu, ak tento produkt neprešiel podstatným spracovaním.

(44)

Úloha vývozcov a príslušných orgánov by sa mala zjednodušiť vyžadovaním vyhlásenia o vínnom pôvode alkoholu pridaného do likérových vín a vín doalkoholizovaných na destiláciu, ktoré by sa malo zahrnúť do dokumentu V I 1 bez toho, aby sa pre toto vyhlásenie vyžadoval osobitný doklad. Z rovnakého dôvodu by sa malo povoliť, aby dokument V I 1 slúžil ako certifikát o označení pôvodu, ktorý sa vyžaduje pri dovoze vín oprávnených na zníženie cla. Žiadny certifikát ani správa o analýze sa však nevyžadujú v prípade niektorých vín, ak sa predkladá osvedčenie o označení pôvodu. Malo by sa povoliť použitie dokumentu V I 1 na osvedčenie označenia pôvodu uvedených likérových vín, pričom sa oddiel týkajúci sa správy o analýze nemusí vypĺňať.

(45)

Pri dovoze vína v rámci koncesií ustanovených v dohodách s určitými tretími krajinami sa predkladá certifikát vydaný úradnými orgánmi alebo orgánmi úradne uznanými oboma zmluvnými stranami a uvedenými v zoznamoch, ktoré tieto strany spoločne vypracovali, o tom, že predmetné víno spĺňa podmienky na prístup ku koncesiám.

(46)

Členské štáty by mali zaslať Komisii zoznam úradných alebo úradne uznaných orgánov, ktoré navrhujú za orgány vydávajúce takéto certifikáty, aby Komisia mohla vypracovať tieto zoznamy a vymeniť ich s dotknutými tretími krajinami. Na uľahčenie úloh týchto orgánov by sa zoznamy mali poskytovať vo vhodnej forme a na vhodnom médiu.

(47)

V článkoch 85 a 86 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje spôsob zaobchádzania s nezákonnou výsadbou. Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa pokút uplatniteľných voči výrobcom, ktorí nesplnia novú povinnosť legalizácie alebo vyklčovania týkajúcu sa vinohradov vysadených bez zodpovedajúceho výsadbového práva pred 1. septembrom 1998, a oznámení, ktoré majú členské štáty zasielať Komisii v tejto súvislosti. Bez toho, aby boli dotknuté predchádzajúce pokuty uložené členskými štátmi, by pokuta uplatniteľná v prípade nesplnenia povinnosti vyklčovať nepovolenú plochu mala byť dostatočne vysoká, aby pobádala výrobcov splniť túto povinnosť. Táto pokuta by preto mala byť rovná aspoň dvojnásobku priemernej hodnoty prémie za vyklčovanie.

(48)

V článku 87 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa predpokladá, že by sa doklady o tom, že sa dotknuté produkty neuvádzajú do obehu, mali vyžadovať vždy, keď sa produkty z nepovoleného vinohradu môžu uviesť do obehu len na účely destilácie. Na posilnenie kontroly by sa možné spôsoby neuvádzania do obehu mali obmedziť na tri prípady, a to dodanie na destiláciu, zelený zber na náklady príslušného výrobcu alebo rodinná spotreba, ak celková plocha vinohradov výrobcu nepresahuje 0,1 hektára. Je vhodné určiť termín na podávanie zmlúv o destilácii predpokladaných v uvedenom článku. Aby sa mohla účinne organizovať kontrola, výrobcovia, ktorí vykonávajú zelený zber, by mali včas informovať príslušné orgány o svojom zámere. V záujme lepšej kontrolovateľnosti by členské štáty mali mať možnosť ustanoviť výrobcom povinnosť oznámiť vopred, ktorý z troch spôsobov neuvádzania do obehu plánujú využiť, ako aj možnosť ďalej obmedziť výber výrobcov, pokiaľ ide o možné spôsoby neuvádzania do obehu.

(49)

Na zabezpečenie primeraného a kontrolovateľného využívania rozpočtu Spoločenstva by sa mali stanoviť pokuty s finančnými dôsledkami v prípade, že členské štáty nesplnia oznamovacie povinnosti týkajúce sa nezákonnej výsadby.

(50)

V článku 91 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje udelenie práv na novú výsadbu v prípade opatrení zameraných na sceľovanie pozemkov alebo opatrení týkajúcich sa vyvlastňovania vo verejnom záujme. Práva na novú výsadbu by nemali byť rozsiahlejšie ako tie, ktoré sú potrebné na výsadbu plochy rovnajúcej sa 105 % plochy, ktorú výrobcovia stratili následkom uvedených opatrení, aby sa predišlo obchádzaniu zákazu výsadby, ktorý sa uvádza v článku 90 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(51)

V článku 91 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje udelenie práv na novú výsadbu aj v prípade experimentálnych a podpníkových vinohradov. Plochy vysadené na základe takto udelených práv na novú výsadbu by sa mali využívať len na stanovené účely a vinárske produkty vyrobené z hrozna pochádzajúceho z týchto plôch by sa nemali uvádzať na trh. Existujúcim experimentálnym a podpníkovým vinohradom by sa malo povoliť pokračovať podľa platných pravidiel.

(52)

V článku 91 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje udelenie práv na novú výsadbu aj v prípade plôch, z ktorých víno alebo vinárske produkty sú určené výlučne na spotrebu vinohradníka a jeho rodiny. To by však mohlo viesť k nadmernej administratívnej záťaži kvôli veľkému počtu takýchto prípadov v určitých členských štátoch. Preto by sa malo členským štátom povoliť, aby umožňovali existenciu aj plôch bez udelených výsadbových práv, avšak, aby sa predišlo narušeniu rovnováhy na trhu, len za predpokladu, že príslušné plochy sú malé a vinohradník nevyrába víno na komerčné účely. Takéto plochy a príslušný výrobcovia by mali podliehať primeranému monitorovaniu a sankciám, vrátane vyklčovania takýchto plôch v prípadoch, ak sa nedodržiavajú príslušné ustanovenia.

(53)

Žiadne práva na opätovnú výsadbu by sa nemali udeliť v súvislosti s plochami, ktoré sa povinne vyklčovali v dôsledku porušenia požiadaviek nariadenia (ES) č. 479/2008. Z rovnakého dôvodu by sa nemali udeliť práva na opätovnú výsadbu na vyklčované plochy, na ktoré už boli udelené práva na novú výsadbu na iné účely ako na komerčnú výrobu vína.

(54)

V článku 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje udelenie práv na opätovnú výsadbu výrobcom, ktorí sa zaviažu, že vykonajú vyklčovanie určitej vinohradníckej plochy v budúcnosti. Toto právo by sa malo udeliť len v prípade, ak príslušný výrobca nemá dostatočné výsadbové práva na výsadbu plochy zodpovedajúcej ploche, ktorú plánuje vyklčovať. Každé takéto udelenie práv na opätovnú výsadbu na základe takéhoto záväzku by malo sprevádzať zloženie zábezpeky, aby sa zabezpečilo, že záväzok bude splnený. Počas obdobia spoločnej existencie novo vysadenej plochy a plochy, ktorá sa má vyklčovať, by sa mala povoliť výroba vína určeného na odbyt len na jednej z týchto plôch, aby sa predišlo narušeniu rovnováhy na trhu.

(55)

V článku 93 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje vytvorenie alebo zachovanie štátnej rezervy a/alebo regionálnych rezerv s cieľom zlepšiť riadenie výrobného potenciálu. Aby sa zabránilo narušeniu rovnováhy na trhu, prevod práv prostredníctvom systému rezerv by nemal viesť k celkovému zvýšeniu výrobného potenciálu na území členských štátov. Podobný zákaz zvýšenia výrobného potenciálu sa už ustanovil v prípade prevodu práv medzi poľnohospodárskymi podnikmi v článku 92 ods. 5 uvedeného nariadenia. V týchto situáciách môžu členské štáty uplatniť v súvislosti s prevodmi práv koeficient zníženia.

(56)

V článku 93 ods. 5 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje, že členské štáty nemajú povinnosť zaviesť rezervný systém, ak môžu preukázať, že na ich území existuje účinný systém riadenia výsadbových práv. V tejto situácii môže členský štát ustanoviť zavedenie rezervného systému len na častiach svojho územia a iný účinný systém na ostatných častiach svojho územia. Členské štáty, ktoré chcú využiť možnosť podľa uvedeného článku, by mali byť schopné dokázať, že takýto systém existuje, a preukázať potrebu akýchkoľvek výnimiek z uplatňovania ustanovení hlavy V kapitoly 1 uvedeného nariadenia.

(57)

V článku 90 ods. 6 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje, že členské štáty sa môžu rozhodnúť zachovať zákaz výsadby viniča odrôd vhodných na výrobu vína najneskôr do 31. decembra 2018. Je vhodné ustanoviť, aby členské štáty, ktoré majú v úmysle využiť túto možnosť, to včas oznámili Komisii.

(58)

V článku 100 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje, že prémiu za vyklčovanie možno udeliť len na plochy, ktoré sú udržiavané. S cieľom umožniť orgánom overiť, či je určitá plocha riadne udržiavaná, by sa okrem povinných kontrol na mieste malo ustanoviť predkladanie dôkazov o produkcii daného vinohradu. Malo by sa to uskutočniť predložením hlásení o úrode za predchádzajúce roky, alebo, ak hlásenie o úrode nie je k dispozícii z opodstatnených dôvodov, inými spôsobmi stanovenými členskými štátmi na tento účel, ktorých dôveryhodnosť musia členské štáty dôkladne overiť.

(59)

Podľa článku 104 ods. 4 nariadenia (ES) č. 479/2008 môžu členské štáty vyňať z programu klčovania plochy v horských oblastiach a na strmých svahoch. Toto vyňatie by sa malo vzťahovať na terasy vybudované pre strmosť svahu, pre ktorú by bolo pestovanie bez terás príliš náročné alebo by viedlo k vážnym problémom s eróziou. Je vhodné na základe všeobecne uznávaných odborných noriem ustanoviť kritériá pre plochy, na ktoré sa môže vzťahovať toto vyňatie. Okrem toho podľa článku 104 ods. 5 a 6 uvedeného nariadenia môžu členské štáty vyňať určité plochy na základe environmentálnych záujmov a Grécko môže vyňať plochy vysadené viničom na ostrovoch v Egejskom mori a na gréckych Iónskych ostrovoch s výnimkou Kréty a Eubóje. Tieto výnimky by sa mali riadne odôvodniť a pravidelne oznamovať Komisii.

(60)

Vzhľadom na skúsenosti získané pri uplatňovaní bývalého opatrenia na trvalé ukončenie činnosti by sa mal systém pre sadzby prémií zachovať. Nové sadzby prémií za vyklčovanie vychádzajú zo sadzieb prémií platných v rámci tejto schémy pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 479/2008, pričom sa k nim pripočíta +20 % v roku 2009, +10 % v roku 2010 a 0 % v roku 2011.

(61)

Vzhľadom na subsidiaritu by zodpovednosť za administratívny systém týkajúci sa postupu uplatňovania prémie za vyklčovanie mali mať členské štáty. Mali by mať možnosť slobodne stanoviť dátum, do ktorého od výrobcov vyžadujú, aby dokončili vyklčovanie, aby mali dostatok času na potrebnú kontrolu pred platbami, ktorá sa musí uskutočniť do 15. októbra.

(62)

Na umožnenie efektívneho využívania finančných prostriedkov vyhradených na uvedené opatrenie na vyklčovanie by členské štáty mali ustanoviť systém, ktorý umožňuje overiť, či sú žiadosti o prémiu riadne zdôvodnené, vrátane prípadného písomného záväzku prijatého výrobcom a povinnosti znášať náklady vynaložené v súvislosti s vybavovaním žiadosti, ktorý sa uloží v prípade, ak sa žiadosť stiahne bez oprávneného dôvodu.

(63)

V záujme overenia by sa platba prémie mala uskutočniť až po vykonaní vyklčovania.

(64)

V článku 104 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa pre členské štáty ustanovuje možnosť zamietnuť ďalšie uplatňovanie programu klčovania na ich území alebo v danom regióne, ak celková vyklčovaná plocha dosiahne 8 % alebo 10 % v uvedenom poradí. Je vhodné od členských štátov vyžadovať, aby také rozhodnutie oznámili Komisii.

(65)

Na účely monitorovania vykonávania hláv II a V nariadenia (ES) č. 479/2008 a správneho riadenia trhu je nevyhnutné, aby Komisia dostávala primerané údaje o výrobnom potenciáli. V tejto súvislosti je potrebné ustanoviť podrobnosti o informáciách, ktoré sa majú uvádzať v súpisoch uvedených v článku 109 uvedeného nariadenia.

(66)

V snahe vytvoriť jednotnejší základ pre platby podpory na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov, zelený zber a prémie za vyklčovanie je vhodné na úrovni Spoločenstva vymedziť pravidlá merania plôch, najmä určenia, čo zodpovedá ploche vysadenej viničom.

(67)

Mali by sa ustanoviť opatrenia na kontroly potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania a nariadenia (ES) č. 479/2008 a tohto nariadenia a primerané sankcie uplatniteľné na zistené nezrovnalosti. Tieto opatrenia by mali zahŕňať osobitné kontroly a sankcie ustanovené na úrovni Spoločenstva, ako aj dodatočné vnútroštátne kontroly a sankcie. Kontroly a sankcie by mali byť odrádzajúce, efektívne a primerané.

(68)

Akákoľvek kontrola týkajúca sa výrobného potenciálu by sa mala zakladať predovšetkým na vinohradníckom registri.

(69)

So zreteľom na dôležitosť kontroly výrobného potenciálu a finančných prostriedkov vložených do programu klčovania by sa malo ustanoviť systematické overovanie príslušných plôch na mieste pred vykonaním aj po vykonaní klčovania. V prípade členských štátov, ktoré majú spoľahlivý grafický nástroj a aktualizované informácie o príslušnej ploche, by však malo byť možné vykonať administratívnu kontrolu pred vyklčovaním. Pokiaľ ide o kontrolu po vyklčovaní, na overenie, či bol vinič skutočne vyklčovaný, možno použiť diaľkové snímanie, preto by sa pre túto (ex post) etapu kontroly malo povoliť jeho využitie. Vzhľadom na ťažkosti pri výpočte plochy prostredníctvom diaľkového snímania by sa táto metóda mala povoliť len v prípade, keď sa vyklčovali celé vinice alebo ak je rozlišovacia schopnosť diaľkového snímania rovná alebo lepšia ako 1 m2. V každom prípade by sa na mieste mala skutočne vykonať aspoň jedna z uvedených kontrol, kontrola pred vyklčovaním alebo kontrola po vyklčovaní.

(70)

Na účely jednotného uplatňovania ustanovení týkajúcich sa vinárskeho sektoru by sa mali prijať pravidlá s cieľom konkretizovať kontrolné postupy, ktoré sú už v platnosti na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva, na jednej strane, a mala by sa zabezpečiť priama spolupráca medzi orgánmi, ktoré majú na starosti kontrolu vo vinárskom sektore, na strane druhej.

(71)

Mali by existovať pravidlá upravujúce spôsob, akým si vnútroštátne orgány a Komisia vzájomne pomáhajú pri zabezpečovaní správneho uplatňovania pravidiel vo vinárskom sektore. Tieto pravidlá by nemali brániť uplatňovaniu osobitných ustanovení o výdavkoch Spoločenstva, trestných záležitostiach ani vnútroštátnych administratívnych sankciách.

(72)

Členské štáty by mali zabezpečiť efektivitu práce orgánov zodpovedných za kontrolu vo vinárskom sektore. Preto by mali určiť orgán, ktorého povinnosťou bude zabezpečiť spojenie medzi nimi a Komisiou. Je tiež nevyhnutné, aby sa kontrolné operácie koordinovali medzi príslušnými orgánmi vo všetkých členských štátoch, v ktorých boli kontroly vo vinárskom sektore rozdelené medzi niekoľko príslušných orgánov.

(73)

Členské štáty s cieľom podporiť jednotné uplatňovanie pravidiel v celom Spoločenstve by mali prijať potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby personál príslušných orgánov mal primeranú vyšetrovaciu právomoc potrebnú na garantovanie plnenia pravidiel.

(74)

Vzájomná závislosť trhov vo vinárskom sektore sa odzrkadľuje vo vývoji obchodu medzi členskými štátmi najmä v sústavnom náraste počtu medzinárodných spoločností aktívnych v tomto sektore a možnostiach, ktoré sa ponúkajú prostredníctvom pravidiel riadenia sektoru, realizovať operácie, či už podporované alebo nie, vykonávané na inom mieste ako v mieste pôvodu produktu alebo prenesené na také miesto. Táto situácia si žiada väčšie zosúladenie kontrolných metód a užšiu spoluprácu medzi rôznymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za kontrolu.

(75)

Na účely účinnej spolupráce medzi členskými štátmi pri uplatňovaní pravidiel vo vinárskom sektore by mali mať príslušné orgány členských štátov možnosť spojiť sa na požiadanie s príslušnými orgánmi iného členského štátu. Musia sa navrhnúť pravidlá upravujúce toto spojenie a pomoc.

(76)

Z hľadiska zložitej povahy určitých prípadov a súrnej potreby ich vyriešiť je nevyhnutné, aby príslušný orgán, ktorý žiada o pomoc, mohol po dohode s iným príslušným orgánom mať pri vyšetrovaní prítomné splnomocnené osoby na to určené.

(77)

V prípade vážnej hrozby podvodu alebo podvodu, ktorý by sa dotkol jedného členského štátu alebo viacerých členských štátov, musia byť rôzne príslušné orgány schopné automaticky vykonať postup nevyžiadanej pomoci.

(78)

Vzhľadom na charakter informácií vymieňaných v zmysle tohto nariadenia by sa na ne malo vzťahovať služobné tajomstvo.

(79)

Nariadením (ES) č. 2729/2000 sa zriaďuje analytická databanka pri Spoločnom výskumnom centre (SVC) s cieľom prispieť k zosúladeniu analytických kontrol v celom Spoločenstve a zhromažďovať analytické vzorky a správy z členských štátov.

(80)

Využívanie referenčných metód izotopovej analýzy zabezpečí účinnejšiu kontrolu obohacovania vinárskych produktov alebo odhalenie pridávania vody do týchto produktov alebo, ak sa použije s výsledkami analýzy iných izotopových vlastností takých produktov, pomôže overiť pravosť pôvodu vyznačeného v ich názve. Z hľadiska ľahšej interpretácie týchto výsledkov by malo byť možné porovnať tieto výsledky s výsledkami získanými predtým s využitím tých istých metód pri analýze produktov s podobnými vlastnosťami a autentickým pôvodom a výrobou.

(81)

Izotopová analýza vína alebo vinárskych produktov sa vykonáva pomocou referenčných metód analýzy uvedených v článku 31 nariadenia (ES) č. 479/2008.

(82)

S cieľom uľahčiť interpretáciu výsledkov získaných takýmito analýzami vykonanými v laboratóriách Spoločenstva vybavených na tento účel a zaručiť, že výsledky získané v týchto laboratóriách sú porovnateľné, mali by sa navrhnúť jednotné pravidlá odoberania vzoriek hrozna a výroby vína z nich a uchovávanie takýchto vzoriek.

(83)

Na zaručenie kvality a porovnateľnosti analytických údajov by sa v laboratóriách členských štátov určených na vykonávanie izotopovej analýzy vzoriek pre databanku mal uplatniť systém uznávaných kvalitatívnych noriem.

(84)

Izotopová analýza predstavuje analytickú metódu využívanú na kontrolu a boj proti podvodom vo vinárskom sektore, ktorá vyžaduje vysoko špecializované vedecké poznatky a technické zariadenie. Väčšina členských štátov, ktoré k Spoločenstvu pristúpili v roku 2004 alebo 2007, nie je vybavená na vykonávanie tejto metódy. Na zabezpečenie jednotného uplatňovania postupov kontroly by počas obdobia, kým tieto členské štáty nebudú úplne vybavené a spôsobilé realizovať túto úlohu, malo túto analýzu za nich vykonávať Spoločné výskumné centrum.

(85)

Izotopová analýza vinárskych produktov a interpretácia výsledkov sú citlivé postupy, a ak sa má zabezpečiť jednotná interpretácia výsledkov analýz, databanka SVC by sa mala sprístupniť oficiálnym laboratóriám používajúcim túto analytickú metódu a na požiadanie iným úradným orgánom v členských štátoch pri dodržiavaní zásad ochrany súkromných údajov.

(86)

Nariadenie (ES) č. 2729/2000 obsahuje pravidlá o odbere vzoriek, ktoré sa majú zaslať úradnému laboratóriu v inom členskom štáte, a spoločné pravidlá odberu vzoriek, ktoré sa majú analyzovať izotopovými metódami. Tieto pravidlá by sa mali prebrať a odber vzoriek pre databanku Spoločenstva by sa mal považovať za príklad odberu vzoriek vinárskych produktov ako súčasť systému priamej spolupráce medzi orgánmi.

(87)

Na zaručenie objektívnosti kontrol by pracovníci príslušného orgánu členského štátu mali mať možnosť požiadať príslušný orgán iného členského štátu, aby vykonal odber vzoriek. Žiadajúci pracovník by mal mať prístup k odobratým vzorkám a mal by mať možnosť určiť, v ktorom laboratóriu sa majú analyzovať.

(88)

Mali by sa navrhnúť podrobné pravidlá pre pracovníka, ktorý odoberá vzorky ako súčasť spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ako aj pravidlá využitia týchto vzoriek. Tieto pravidlá by mali zabezpečiť reprezentatívnosť a možnosť overenia výsledkov úradných analýz v celom Spoločenstve.

(89)

Na zjednodušenie správy výdavkov spojených s odberom a zasielaním vzoriek, analýzou a organoleptickými skúškami a využívaním služieb odborníkov by sa mala stanoviť zásada, že tieto výdavky má znášať orgán, ktorý nariadi odber vzoriek alebo služby odborníka.

(90)

Mala by sa spresniť dôkazná sila zistení kontrol vykonaných v zmysle tohto nariadenia.

(91)

S cieľom zabezpečiť hladký priebeh kontrol a odberu vzoriek hrozna vo vinohradoch by sa malo ustanoviť, že zainteresované strany nebudú brániť kontrolám, ktoré sa ich týkajú, a budú mať povinnosť uľahčiť odber vzoriek a poskytnúť informácie požadované v zmysle tohto nariadenia.

(92)

Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce sa druhu, formátu a komunikačných prostriedkov potrebných na vykonanie tohto nariadenia. Tie by mali zahŕňať oznámenia členských štátov Komisii.

(93)

Na zabezpečenie primeraného a kontrolovateľného využívania rozpočtu Spoločenstva by sa mali stanoviť pokuty s finančnými dôsledkami v prípade, že si členské štáty nesplnia oznamovacie povinnosti.

(94)

Členské štáty by pre prípad kontroly mali archivovať informácie potrebné na overenie a audit vykonávania ustanovení tohto nariadenia primerane dlho.

(95)

Platby podľa hláv II a V nariadenia (ES) č. 479/2008 by sa mali vykonať v prospech príjemcov pomoci v plnom rozsahu. V záujme zabránenia neprimeranej administratívnej záťaži by členské štáty mali mať v súlade s určitými podmienkami možnosť vyplácať výrobcom prostredníctvom poisťovní podporu na poistenie.

(96)

Mali by sa prijať ustanovenia na riešenie prípadov zjavného omylu, vyššej moci a ďalších mimoriadnych okolností s cieľom zabezpečiť výrobcom spravodlivé zaobchádzanie. Mali by sa ustanoviť pravidlá aj pre prípad umelo vytvorených situácií, aby sa zabránilo výhodám vyplývajúcim z týchto situácií.

(97)

Mali by sa prijať ustanovenia pre bezproblémový prechod z predchádzajúceho systému na nový systém ustanovený v tomto nariadení a pre vykonávanie prechodných ustanovení ustanovených v článku 128 nariadenia (ES) č. 479/2008.

(98)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov neposkytol stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:HLAVA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a používanie pojmov

1.  Týmto nariadením sa ustanovujú vykonávacie predpisy týkajúce sa uplatňovania týchto ustanovení nariadenia (ES) č. 479/2008:

a) podporné opatrenia (hlava II),

b) obchod s tretími krajinami (hlava IV),

c) výrobný potenciál (hlava V),

d) súpis uvedený v článku 109,

e) kontroly vo vinárskom sektore (článok 117) a

f) meranie plôch uvedené v článku 121 písm. c).

Toto nariadenie nemá vplyv na uplatňovanie:

a) osobitných ustanovení, ktorými sa upravujú vzťahy medzi členskými štátmi v boji proti podvodu vo vinárskom sektore, pokiaľ sa nimi uľahčuje uplatňovanie tohto nariadenia;

b) pravidiel, ktoré súvisia s:

i) trestnými konaniami alebo vzájomnou pomocou medzi členskými štátmi na justičnej úrovni v trestných veciach;

ii) administratívnym postihom.

2.  Pojmy používané v nariadení (ES) č. 479/2008 majú v tomto nariadení totožný význam.

▼M1

3.  Na účely hlavy II „operácia“ je projekt, zmluva, dojednanie alebo iná činnosť zahrnutá do daného programu podpory a zodpovedajúca akejkoľvek z činností v rámci opatrení uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 a uplatňovaná jedným alebo viacerými príjemcami podpory.

▼BHLAVA II

PODPORNÉ PROGRAMYKAPITOLA I

Postup predkladania

▼M5

Článok 2

Predkladanie podporných programov

1.  Prvé predloženie návrhu podporného programu uvedené v článku 103k ods. 1 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vzťahuje na päť rozpočtových rokov 2009 až 2013.

▼M7

Na rozpočtové roky 2014 až 2018 predkladajú členské štáty Komisii svoje návrhy podporných programov do 1. marca 2013. Odchylne od tejto skutočnosti predkladá Chorvátsko svoj návrh podporného programu do 1. júla 2013. Ak sa po uvedenom dátume upraví vnútroštátny finančný balík predpokladaný na obdobie od rozpočtového roku 2014, členské štáty mu prispôsobia svoje podporné programy.

▼M5

Členské štáty sprístupnia Komisii svoje návrhy podporných programov prostredníctvom elektronických prostriedkov s využitím formulára uvedeného v prílohe I.

Finančné plánovanie týkajúce sa návrhov podporných programov uvedených v prvom a druhom pododseku predkladajú členské štáty Komisii pomocou formulára uvedeného v prílohe II.

2.  Členské štáty oznámia Komisii svoje právne predpisy týkajúce sa návrhov podporných programov uvedených v odseku 1 po ich prijatí alebo úprave. Toto oznámenie možno uskutočniť tak, že členské štáty Komisiu informujú o webovej stránke, na ktorej sú tieto predpisy verejne dostupné.

▼M6

3.  Členské štáty, ktoré sa rozhodnú, že od rozpočtového roku 2015 znížia sumu, ktorá je k dispozícii na podporné programy, aby zvýšili vnútroštátne stropy pre priame platby uvedené v článku 40 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 ( 10 ), oznámia tieto sumy pred 1. augustom 2013. Údaje poskytnuté prostredníctvom formulárov uvedených v prílohách I, II, III, VII a VIII sa zodpovedajúcim spôsobom upravia, ak zníženie ešte nebolo uvedené v návrhu podporného programu predloženom do 1. marca 2013.

▼M5

4.  Členské štáty, ktoré sa rozhodnú zaviesť svoj podporný program zahŕňajúci regionálne osobitosti, môžu predložiť aj podrobnosti podľa regiónov pomocou formulára uvedeného v prílohe III.

5.  Členské štáty nesú zodpovednosť za výdavky odo dňa, keď je ich podporný program doručený Komisii, po deň jeho uplatniteľnosti podľa článku 103k ods. 2 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007.

▼B

Článok 3

Úpravy podporných programov

1.  Revidované programy uvedené v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa predkladajú Komisii vo forme uvedenej v prílohe I k tomuto nariadeniu vrátane prípadného revidovaného finančného plánovania vo forme uvedenej v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Členské štáty uvedené v článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 479/2008 nemusia predkladať formulár uvedený v prílohe IV.

Členské štáty nesú zodpovednosť za výdavky odo dňa, keď je ich revidovaný podporný program doručený Komisii, po deň jeho uplatniteľnosti podľa článku 5 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 479/2008.

▼M13

2.  S výnimkou prípadov mimoriadnych opatrení v dôsledku prírodných katastrof sa úpravy v súvislosti s podpornými programami predkladajú najviac dvakrát za finančný rok, a to do 1. marca a do 30. júna.

V prípade potreby sa upravené programy predložia Komisii spolu s týmito informáciami:

a) aktualizovanými verziami podporného programu vo forme stanovenej v prílohe I a finančnej tabuľky vo forme stanovenej v prílohe IV;

b) dôvodmi navrhovaných zmien.

Odchylne od prvého pododseku sa lehoty stanovené v uvedenom pododseku neuplatňujú v roku 2014, keď sa na úpravy programu vzťahujú nové pravidlá zavedené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 ( 11 ).

▼BKAPITOLA II

Oprávnené opatrenia▼M12

Oddiel 1

Propagácia▼M12

Pododdiel 1

Propagácia v tretích krajinách

▼B

Článok 4

Oprávnené operácie a trhy

Vína uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008 sú oprávnené na propagáciu na trhoch tretích krajín pod podmienkou, že:

a) produkty sú určené na priamu spotrebu, existujú pre ne vývozné príležitosti alebo potenciálne nové odbytiská v cieľových tretích krajinách a majú vysokú pridanú hodnotu;

b) v prípade vína so zemepisným označením je pôvod produktu uvedený ako súčasť informačnej alebo propagačnej operácie;

c) podporovaná operácia je jasne vymedzená vrátane určenia produktov, ktoré sa môžu zahrnúť, marketingovej operácie a odhadovaných nákladov;

▼M6

d) v každom programovacom období trvá podpora propagácie a šírenia informácií pre daného príjemcu v danej tretej krajine najviac tri roky; v prípade potreby sa však môže predĺžiť raz najviac o dva roky;

▼B

e) informačné a/alebo propagačné odkazy sa zakladajú na vnútorných kvalitách vína a sú v súlade s právnymi predpismi uplatniteľnými v tretích krajinách, na ktoré sa zameriavajú;

f) príjemcovia musia byť dostatočne spôsobilí vyrovnať sa so špecifickými obmedzeniami obchodu s tretími krajinami a mať zdroje na zabezpečenie toho, aby sa opatrenie realizovalo čo najúčinnejšie. Členské štáty predovšetkým kontrolujú, či je k dispozícii dostatok produktov z hľadiska kvality a kvantity na dlhodobé pokrytie dopytu na trhu po propagačnej operácii.

Príjemcami môžu byť súkromné spoločnosti, ako aj profesijné organizácie, organizácie výrobcov, medziodvetvové organizácie, alebo v prípade, že tak rozhodne členský štát, verejné orgány. Členské štáty v žiadnom prípade neurčujú verejný orgán za jediného príjemcu podpory na propagačné opatrenie.

▼M6 —————

▼B

Na zabránenie zneužitia schémy sa vo všeobecnosti nepovoľuje meniť prvky uvedené v písmenách a) a c) počas trvania podporovaných akcií, ak z dôkazov nevyplýva, že takéto zmeny umožnia lepšiu realizáciu.

Článok 5

Výberové konanie

 

Členské štáty ustanovujú postup podávania žiadostí a postup pre možné predĺženie, ako je uvedené v článku 4 ods. 1 písm. d), ktorým sa ustanovia najmä podrobné pravidlá pre:

 ◄

a) overovania súladu s požiadavkami a kritériami ustanovenými v článku 4;

b) týkajúce sa termínov na podanie žiadostí a na preskúmanie vhodnosti každej navrhovanej akcie;

c) upravujúce príslušné produkty a obchodovanie s nimi v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, vnútroštátnymi ustanoveniami a príslušnou špecifikáciou;

d) upravujúce uzatváranie zmlúv vrátane možných štandardných foriem, poskytovania zábezpeky a mechanizmov platenia záloh;

▼M3

e) hodnotenia každej danej podporovanej akcie; v prípade predĺženia v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d) musia byť výsledky podporovaných akcií okrem toho vyhodnotené pred predĺžením.

▼B

2.  Členské štáty posudzujú žiadosti najmä podľa týchto kritérií:

a) zlučiteľnosť navrhovaných stratégií a stanovených cieľov;

b) kvalita navrhovaných opatrení;

c) ich pravdepodobný účinok a úspech pri zvyšovaní dopytu po daných produktoch;

d) záruky, že zapojené hospodárske subjekty sú účinné a majú k dispozícii požadované technické kapacity a že náklady na opatrenie, ktoré plánujú samostatne vykonať, nepresahujú štandardné trhové sadzby.

▼M6

3.  Členské štáty po preskúmaní žiadostí vyberú tie, ktoré sú ekonomicky najvýhodnejšie. Prednosť pritom dostanú:

a) mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES ( 12 );

b) noví príjemcovia, ktorí nedostali podporu v minulosti, a

c) príjemcovia, ktorí sa zameriavajú na novú tretiu krajinu, pre ktorú nedostali v minulosti podporu v rámci tejto schémy.

Členské štáty v rámci dostupných finančných prostriedkov vypracujú zoznam, ktorý oznámia Komisii prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe VIII, aby umožnili informovať ostatné členské štáty a zvýšili koherentnosť opatrenia.

▼B

4.  Dva alebo viaceré členské štáty sa môžu rozhodnúť vybrať si spoločnú propagačnú operáciu. Zaviažu sa prispievať k financovaniu a dohodnú sa na postupoch administratívnej spolupráce v záujme uľahčenia monitorovania, vykonávania a kontroly.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby každá vnútroštátna alebo regionálna podporovaná kampaň bola v súlade s opatreniami financovanými na základe nariadenia (ES) č. 3/2008 alebo nariadenia (ES) č. 1698/2005 a opatreniami financovanými v rámci vnútroštátnych a regionálnych kampaní.

6.  Žiadna podpora sa neposkytuje na základe článku 10 nariadenia (ES) č. 479/2008 pre danú operáciu podporovanú na základe článku 20 písm. c) bodu iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo na základe článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 3/2008.

7.  Členské štáty môžu ustanoviť, aby sa podpora zálohovo poskytla pred realizáciou akejkoľvek operácie pod podmienkou, že príjemca zložil zábezpeku.

8.  Ak členské štáty poskytujú vnútroštátnu pomoc na propagáciu, oznámia ju v príslušnej časti príloh I, V, VII a VIII k tomuto nariadeniu.

▼M12 —————

▼M12Pododdiel 2

Propagácia v členských štátoch

Článok 5b

Oprávnené operácie

1.  Čiastkové opatrenie propagácie vín Únie uvedené v článku 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pozostáva z informácií pre spotrebiteľov vzhľadom na:

a) zodpovednú konzumáciu vína a riziká spojené s konzumáciou alkoholu;

b) systém Únie vzťahujúci sa na chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia, predovšetkým podmienky a účinky, v súvislosti s osobitnou kvalitou, povesťou alebo inými charakteristickými črtami vína vyplývajúcimi z konkrétneho zemepisného prostredia alebo pôvodu.

2.  Činnosti zamerané na poskytovanie informácií uvedené v odseku 1 možno vykonávať prostredníctvom informačných kampaní alebo účasti na podujatiach, veľtrhoch a výstavách na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ.

3.  Operácie sú oprávnené v rámci opatrenia na propagáciu za predpokladu, že:

a) sú jednoznačne vymedzené, to znamená, že informačné činnosti sú opísané a odhadované náklady sú zahrnuté;

b) sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi členského štátu, kde sa vykonávajú;

c) príjemcovia majú zdroje na zabezpečenie účinného vykonávania opatrenia.

4.  Príjemcami sú profesijné organizácie, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, medziodvetvové organizácie alebo verejné orgány. Verejný orgán však nemôže byť jediným príjemcom opatrenia na propagáciu.

Článok 5c

Charakteristické znaky informácií

1.  Informácie uvedené v článku 5b ods. 1 sú založené na vnútorných kvalitách vína alebo jeho charakteristických črtách a nemôžu sa orientovať na určitú značku ani na podnietenie konzumácie vína na základe jeho konkrétneho pôvodu. Ak sa však informácie šíria na účel článku 5b ods. 1 písm. b), pôvod vína možno uviesť ako súčasť operácie na sprostredkovanie informácií.

2.  Všetky informácie týkajúce sa účinkov konzumácie vína na zdravie a správanie vychádzajú zo všeobecne uznaných vedeckých údajov a musia ich uznať príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za verejné zdravie v členských štátoch, kde sa operácie vykonávajú.

Článok 5d

Trvanie podpory

Podpora na operácie zamerané na propagáciu sa poskytuje počas maximálne troch rokov.

Článok 5e

Vyplácanie záloh

Členské štáty môžu ustanoviť, aby sa podpora zálohovo poskytla pred realizáciou akejkoľvek operácie pod podmienkou, že príjemca zložil zábezpeku.

Článok 5f

Odlíšenie od rozvoja vidieka a propagácie poľnohospodárskych výrobkov

Členské štáty vo svojich vnútroštátnych podporných programoch zavedú jednoznačné kritériá na odlíšenie s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadna podpora podľa článku 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neposkytovala na operácie podporované na základe iných nástrojov Únie.

▼M13

Článok 5fa

Výberové konanie

1.  Členské štáty stanovia postup podávania žiadostí najmä s týmito pravidlami:

a) overovania súladu s požiadavkami a kritériami stanovenými v článkoch 5b a 5c;

b) týkajúce sa termínov predkladania žiadostí a preskúmania vhodnosti každej navrhovanej akcie;

c) uzatvárania zmlúv vrátane možných štandardných foriem, poskytovania zábezpeky a mechanizmov platenia záloh;

d) hodnotenia každej danej podporovanej akcie vrátane vhodných ukazovateľov.

2.  Členské štáty uskutočňujú výber žiadostí najmä podľa týchto kritérií:

a) súlad navrhovaných stratégií so stanovenými cieľmi;

b) kvalita navrhovaných opatrení;

c) ich pravdepodobný účinok a úspech pri zvyšovaní informovanosti spotrebiteľov o systéme chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení v Únii alebo o zodpovednej konzumácii vína a riziku spojenom s konzumáciou alkoholu;

d) záruky, že zapojené hospodárske subjekty sú účinné a majú prístup k požadovaným technickým kapacitám a že náklady na opatrenie, ktoré plánujú samostatne vykonať, nepresahujú štandardné trhové sadzby.

3.  Členské štáty po preskúmaní žiadostí vyberú tie, ktoré sú ekonomicky najvýhodnejšie.

Uprednostnia sa operácie:

a) ktoré sa týkajú viacerých členských štátov;

b) ktoré sa týkajú viacerých administratívnych alebo vinohradníckych regiónov;

c) ktoré sa týkajú viacerých chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení.

4.  Dva alebo viaceré členské štáty sa môžu rozhodnúť vybrať si spoločnú propagačnú operáciu. Zaviažu sa prispievať k financovaniu a dohodnú sa na postupoch administratívnej spolupráce v záujme uľahčenia monitorovania, vykonávania a kontroly spoločnej propagačnej operácie.

5.  Ak členské štáty poskytujú vnútroštátnu pomoc na propagáciu, oznámia ju v príslušnej časti príloh I, V, VII, VIII a VIIIc k tomuto nariadeniu.

▼M12Pododdiel 3

Spoločné pravidlá

Článok 5g

Oprávnené náklady

1.  Náklady príjemcu na zamestnancov uvedené v článkoch 4 a 5b sa považujú za oprávnené, ak vznikli v súvislosti s vypracovaním alebo vykonávaním konkrétneho podporovaného propagačného projektu alebo s následnými opatreniami spojenými s uvedeným projektom vrátane jeho hodnotenia. Zahŕňajú aj náklady na zamestnancov, s ktorými príjemca uzatvoril zmluvu špeciálne pri príležitosti propagačného projektu, ako aj náklady zodpovedajúce podielu počtu odpracovaných hodín, ktoré do uvedeného propagačného projektu investovali trvalí zamestnanci príjemcu.

Členské štáty uznajú náklady na zamestnancov ako oprávnené iba v prípade, ak príjemcovia predložia podkladové dokumenty s podrobnosťami o práci skutočne vykonanej v súvislosti s konkrétnym podporovaným propagačným projektom.

2.  Režijné náklady, ktoré príjemcovi vznikli, sa považujú za oprávnené, ak:

a) súvisia s vypracovaním alebo vykonávaním projektu alebo s následnými opatreniami spojenými s uvedeným projektom a

b) nepresahujú 4 % skutočných nákladov na realizáciu projektov.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či sú uvedené režijné náklady oprávnené na základe paušálnej sadzby alebo na základe predloženia podkladových dokumentov. V prípade predloženia podkladových dokumentov sa uvedené náklady vypočítavajú na základe účtovných zásad, pravidiel a metód používaných v krajine príjemcu, v ktorej má príjemca sídlo.

▼BOddiel 2

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

▼M6

Článok 6

Neoprávnené operácie

1.  Na účely článku 103q ods. 3 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007 znamená „bežná obnova vinohradov, ktorých prirodzená životnosť sa skončila“ opätovnú výsadbu tej istej parcely tou istou odrodou viniča v rovnakom systéme pestovania. Členské štáty môžu stanoviť ďalšie špecifikácie, najmä pokiaľ ide o vek nahrádzaných vinohradov.

2.  Neoprávnené sú tieto operácie:

a) každodenné riadenie vinohradu;

b) ochrana proti škodám spôsobeným zverou, vtáctvom alebo krupobitím;

c) vytváranie vetrolamov a výstavba múrov na ochranu proti vetru;

d) príjazdové cesty a výťahy.

▼M12

Článok 6a

Opätovná výsadba zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

1.  Opätovná výsadba vinohradov po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov na príkaz príslušného orgánu členského štátu, uvedená v článku 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je oprávnená za predpokladu, že členský štát:

a) túto možnosť zahrnul do svojho vnútroštátneho podporného programu;

b) Komisii v rámci predkladania vnútroštátnych podporných programov alebo ich zmien postúpi zoznam škodlivých organizmov, na ktoré je opatrenie zamerané, ako aj zhrnutie súvisiaceho strategického plánu, ktorý vypracoval príslušný orgán dotknutého členského štátu;

c) dodržiava smernicu Rady 2000/29/ES ( 13 ).

2.  Výdavky na opätovnú výsadbu zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov nepresahujú 15 % celkových ročných výdavkov na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov dotknutého členského štátu.

3.  Členské štáty vo svojich vnútroštátnych podporných programoch zavedú jednoznačné kritériá na odlíšenie s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadna podpora podľa článku 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neposkytovala na operácie podporované na základe iných nástrojov Únie.

▼B

Článok 7

Postup a žiadosti

1.  Členské štáty ustanovujú:

a) lehoty na realizáciu reštrukturalizačných operácií, ktoré nepresiahnu päť rokov;

b) právnické alebo fyzické osoby, ktoré môžu predkladať návrhy žiadostí;

c) objektívne kritériá na určenie ich priority najmä v súlade s článkom 104 ods. 9 nariadenia (ES) č. 479/2008;

d) obsah žiadosti, ktorý zahŕňa podrobný opis navrhovaných opatrení a navrhované termíny na ich vykonanie;

e) postup predkladania a schvaľovania žiadosti, ktorý obsahuje najmä termíny na predloženie žiadostí a objektívne kritéria na určenie ich priority;

f) požiadavku, aby sa vo všetkých žiadostiach na každý finančný rok uviedli opatrenia, ktoré sa majú vykonávať v danom finančnom roku, príslušná plocha podľa jednotlivých opatrení a postupy monitorovania tohto vykonávania.

2.  Členské štáty môžu stanoviť minimálnu veľkosť plochy, ktorá spĺňa požiadavky na podporu na reštrukturalizáciu a konverziu, minimálnu veľkosť plochy, ktorá vyplýva z reštrukturalizácie a konverzie, a akúkoľvek výnimku z tejto požiadavky, ktorá je riadne zdôvodnená a zakladá sa na objektívnych kritériách.

▼M6

Článok 8

Úrovne podpory

1.  S výhradou ustanovení článku 103q nariadenia (ES) č. 1234/2007 a tejto kapitoly členské štáty ustanovia pravidlá upravujúce oprávnené akcie na reštrukturalizáciu a konverziu a ich príslušné oprávnené náklady. Účelom týchto pravidiel je zabezpečiť splnenie cieľa schémy.

V týchto pravidlách sa môže najmä ustanoviť buď platba paušálnych súm, alebo maximálne úrovne podpory na hektár. Okrem toho sa v pravidlách môže ustanoviť úprava podpory na základe objektívnych kritérií.

2.  Aby sa zabránilo nadmernej kompenzácii v prípade, že členské štáty používajú paušálne sumy, ich výška sa stanovuje na základe presného výpočtu skutočných nákladov na každý druh operácie. V odôvodnených prípadoch sa paušálne sumy môžu každoročne upravovať.

3.  Podpora sa platí za vysadenú plochu vymedzenú v súlade s článkom 75 ods. 1.

▼B

Článok 9

Finančné riadenie

 

Podpora sa vyplatí, až po uistení sa, že sa jednotlivá operácia alebo všetky operácie, ktoré sú predmetom žiadosti o podporu, v súlade s výberom členského štátu pre riadenie opatrenia, vykonali a na mieste skontrolovali v súlade s článkom 81 tohto nariadenia.

 ◄

V prípade, že sa podpora štandardne vypláca až po vykonaní všetkých operácií, napriek tomu sa vyplatí aj na jednotlivú vykonanú operáciu, ak sa zostávajúce operácie nemohli vykonať v dôsledku vyššej moci alebo mimoriadnych okolností v zmysle článku 40 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 ( 14 ).

Ak z kontrol vyplynie, že celková operácia, ktorá je predmetom žiadosti o podporu, sa nevykonala v úplnom rozsahu z dôvodov iných, ako sú vyššia moc alebo mimoriadne okolnosti v zmysle článku 40 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003, a ak sa podpora vyplatila po jednotlivých operáciách, ktoré sú súčasťou celkovej operácie, ktorá je predmetom žiadosti o podporu, členské štáty sa môžu rozhodnúť vymáhať vrátenie vyplatenej pomoci.

2.  Ako výnimku z odseku 1 môžu členské štáty ustanoviť, aby sa podpora pre danú operáciu alebo všetky operácie, ktoré sú predmetom žiadosti o podporu, zálohovo poskytla výrobcom pred realizáciou akejkoľvek operácie pod podmienkou, že realizácia začala a príjemca zložil zábezpeku. Na účely nariadenia (EHS) č. 2220/85 ( 15 ) je povinnosťou realizovať dotknuté operácie do konca druhého vinárskeho roka po zaplatení zálohy.

Toto obdobie môžu členské štáty upraviť v nasledujúcich prípadoch:

a) ak sú príslušné plochy súčasťou oblasti postihnutej prírodnou katastrofou, ktorú uznali príslušné orgány príslušného členského štátu;

b) ak plánované operácie nemožno realizovať, pretože výsadbový materiál je napadnutý chorobou, ktorú osvedčil orgán uznaný príslušným členským štátom.

Ak má byť podpora vyplatená vopred, všetky predošlé operácie vykonané na tej istej ploche, na ktoré výrobca takisto získal podporu vopred, musia byť zrealizované v plnom rozsahu.

Ak z kontrol vyplynie, že opatrenie, ktoré je predmetom žiadosti o pomoc a na ktoré sa vyplatila záloha, nebolo zrealizované v plnom rozsahu, členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatniť pokutu.

▼M6 —————

▼M1

Článok 10a

Zlučiteľnosť a súlad

1.  Podpora na náklady reštrukturalizácie a konverzie podľa článku 11 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa nevzťahuje na náklady na nákup poľnohospodárskych vozidiel.

2.  Do podpory v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 479/2008 v rámci vnútroštátneho programu podpory v súlade s hlavou II uvedeného nariadenia sa nezaraďuje žiadna operácia v určitom členskom štáte alebo regióne, na ktorý sa vzťahuje podpora v rámci programu rozvoja vidieka uvedeného členského štátu alebo regiónu podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005.

3.  Členské štáty predstavia operácie, ktoré zahrnuli do svojich programov podpory v rámci opatrenia na reštrukturalizáciu a konverziu, v príslušnej časti prílohy I v takom rozsahu, ktorý umožní overiť, či sa na túto operáciu nevzťahuje podpora v rámci ich programov rozvoja vidieka.

▼BOddiel 3

Zelený zber

Článok 11

Vymedzenie pojmu zelený zber

Na účely článku 12 nariadenia (ES) č. 479/2008 a tohto oddielu sa ponechanie komerčného hrozna na rastline viniča na konci štandardného výrobného cyklu (neuskutočnenie zberu) nepovažuje za zelený zber.

Plocha parcely, na ktorú sa poskytuje podpora na zelený zber, sa okrem toho nezapočítava do výpočtu obmedzení úrody stanovených v technických špecifikáciách vín so zemepisným označením.

Článok 12

Podmienky vykonania zeleného zberu

1.  V súvislosti s opatrením týkajúcim sa zeleného zberu členské štáty:

a) prijmú podrobné ustanovenia o vykonávaní opatrenia vrátane:

i) predchádzajúceho oznámenia zeleného zberu;

ii) výšky náhrady, ktorá sa má vyplatiť;

iii) pravidiel na zabezpečenie toho, aby sa príslušné plochy udržiavali v dobrom vegetatívnom stave a aby z uplatňovania opatrenia nevyplynul žiadny negatívny vplyv na životné prostredie ani žiadne negatívne fytosanitárne dôsledky, a toho, aby bolo možné skontrolovať, či sa opatrenie vykonalo správne; v súvislosti s týmito cieľmi môžu členské štáty uplatniť voči danému opatreniu obmedzenia na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií vrátane načasovania rôznych odrôd, ekologických alebo fytosanitárnych rizík alebo metód;

b) stanovia termín podávania žiadostí o zelený zber v čase od 15. apríla do 31. mája každého roka;

c) zistia do 31. mája očakávanú trhovú situáciu, ktorá dokazuje opodstatnenosť uplatnenia zeleného zberu na obnovenie trhovej rovnováhy a na zabránenie kríze;

d) zabezpečia, aby sa opatrenie vykonalo správne, a to kontrolou, či sa operácia týkajúca sa zeleného zberu úspešne vykonala; oblasti, ktoré dostávajú podporu na zelený zber, sa po jeho vykonaní systematicky preverujú na mieste; kontrolujú sa pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti o pomoc.

Kontrola uvedená v prvom pododseku písmena d) zahŕňa:

i) overenie existencie príslušného vinohradu a či sa daná plocha riadne udržiavala;

ii) overenie, či všetky strapce boli úplne odstránené alebo zničené;

iii) metódu, ktorá sa použila; každý poľnohospodár, ktorý žiada o pomoc na zelený zber, vedie evidenciu o nákladoch na operáciu.

S cieľom zabezpečiť, aby sa žiadne predajné hrozno neponechalo na parcele, na ktorú sa poskytuje pomoc, sa všetky kontroly uskutočnia v čase od 15. júna do 31. júla každého roka, a v každom prípade sa dokončia do štandardného času Veraison (etapa M podľa Baggiolini, etapa 83 podľa BBCH) v ktorejkoľvek danej oblasti.

2.  Zelený zber sa neuplatňuje na tej istej parcele dva roky za sebou.

3.  V prípade úplného alebo čiastočného poškodenia úrody pred dátumom zeleného zberu, najmä v dôsledku prírodnej katastrofy v zmysle článku 2 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 ( 16 ), sa žiadna podpora neposkytuje.

4.  V prípade úplného alebo čiastočného poškodenia, ktoré nastalo medzi vyplatením podpory na zelený zber a obdobím zberu, sa pre oblasť, pre ktorú sa už poskytla podpora, nemôže poskytnúť žiadna finančná náhrada za stratu príjmov, vyplývajúca z poistenia zberu.

Článok 13

Postup podávania žiadostí

1.  Členské štáty ustanovia postup podávania žiadostí, v ktorom sa ustanoví najmä uplatniteľná prémia pre príslušného výrobcu a informácie, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti. Žiadosť obsahuje údaje o ploche, priemernom výnose, metóde, ktorá sa má použiť, ako aj odrode hrozna a druhu vína, ktoré sa z nej vyrába.

2.  Členské štáty overujú, či žiadosti sú odôvodnené. Na tento účel môžu ustanoviť, aby sa so žiadosťou predložil písomný záväzok výrobcu. V prípade, ak sa žiadosť stiahne bez oprávneného dôvodu, môžu ustanoviť, že príslušný výrobca má znášať náklady vynaložené v súvislosti s vybavovaním žiadosti.

Článok 14

Kompenzácia

1.  Členské štáty vypočítajú každý rok priame náklady na zelený zber podľa rôznych ručných, mechanických a chemických metód, ktoré povoľujú v súvislosti s článkom 12 ods. 1 písm. a) bodom iii). V prípade, že sa na tej istej danej ploche používa viac ako jedna metóda, kompenzácia sa počíta na základe najlacnejšej metódy.

2.  Členské štáty vymedzujú stratu príjmov spôsobenú zeleným zberom na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií.

S výhradou článku 12 ods. 4 nariadenia (ES) č. 479/2008 stanovia členské štáty úroveň podpory ustanovenej v článku 12 ods. 3 uvedeného nariadenia na základe štandardných nákladov a štandardných predpokladov straty príjmov. Členské štáty zabezpečia, aby tieto výpočty:

a) obsahovali len prvky, ktoré sú preukázateľné;

b) sa zakladali na číselných údajoch zistených náležitou expertízou;

c) jednoznačne označovali zdroj číselných údajov;

d) sa podľa potreby diferencovali s ohľadom na regionálne alebo miestne podmienky.

Prémia sa vypláca na vysadenú plochu vymedzenú v súlade s článkom 75 ods. 1 tohto nariadenia.Oddiel 4

Vzájomné fondy

Článok 15

Úroveň pomoci

Opatrenie uvedené v článku 13 nariadenia (ES) č. 479/2008 môžu členské štáty zaviesť do svojho podporného programu v súlade s týmito pravidlami:

a) obdobie podpory by nemalo presiahnuť tri roky;

b) podpora na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov je v prvom, druhom a treťom roku činnosti spoločného fondu obmedzená na tento podiel z príspevku výrobcov do spoločného fondu v prvom, druhom a treťom roku jeho činnosti v uvedenom poradí:

i) 10 %, 8 % a 4 % v členských štátoch, ktoré pristúpili k Spoločenstvu 1. mája 2004 alebo neskôr;

ii) 5 %, 4 % a 2 % v ostatných členských štátoch;

c) členské štáty môžu stanoviť stropy pre čiastky administratívnych nákladov, ktoré sa môžu získať na zriadenie spoločných fondov;

d) členské štáty prijmú podrobné ustanovenia na realizáciu uvedeného opatrenia.Oddiel 5

Poistenie úrody

Článok 16

Podmienky oprávnenosti

Opatrenie uvedené v článku 14 nariadenia (ES) č. 479/2008 môžu členské štáty zaviesť do svojho podporného programu v súlade s týmito pravidlami:

a) V súvislosti s opatreniami na poistenie úrody prijmú členské štáty podrobné ustanovenia o vykonávaní týchto opatrení vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie, aby opatrenia na poistenie úrody nenarúšali hospodársku súťaž na poistnom trhu.

b) Výrobcovia, ktorí žiadajú o podporu zo schémy, sprístupnia svoju poistnú politiku vnútroštátnym orgánom, aby umožnili členským štátom dosiahnuť súlad s podmienkou uvedenou v článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008.

c) Členské štáty stanovia stropy pre čiastky, ktoré sa môžu získať ako podpora, aby sa dodržali podmienky uvedené v článku 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008. Členské štáty môžu podľa potreby stanoviť túto úroveň na základe štandardných nákladov a štandardných predpokladov straty príjmov. Členské štáty zabezpečia, aby tieto výpočty:

i) obsahovali len prvky, ktoré sú preukázateľné;

ii) sa zakladali na číselných údajoch zistených náležitou expertízou;

iii) jednoznačne označovali zdroj číselných údajov;

iv) sa podľa potreby diferencovali s ohľadom na regionálne alebo miestne podmienky.

Na účely článku 14 nariadenia (ES) č. 479/2008 má „nepriaznivá poveternostná udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe“ rovnaký význam ako v článku 2 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006.

Ak členské štáty poskytnú vnútroštátnu pomoc na poistenie úrody, oznámia ju v príslušnej časti príloh I, V a VII k tomuto nariadeniu.Oddiel 6

Investície

Článok 17

Oprávnené opatrenia

Podporované investície sú v súlade s normami Spoločenstva, ktoré sa uplatňujú na príslušnú investíciu.

Oprávnené výdavky sú:

a) výstavba, nadobudnutie vrátane lízingu alebo rekonštrukcia nehnuteľného majetku;

b) nákup alebo lízing nových strojov a zariadení vrátane počítačových programov až do výšky ich trhovej ceny; ďalšie náklady spojené s lízingovou zmluvou, napríklad zisk prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, režijné náklady a poplatky za poistenie, nie sú oprávnené výdavky;

c) všeobecné náklady spojené s výdavkami uvedenými v písmenách a) a b), ako odmeny architektov a technikov a poplatky za poradenské služby, realizačné štúdie, nadobudnutie patentových práv a licencií.

V náležite odôvodnených prípadoch môžu členské štáty odchylne od písmena b) a len pre mikropodniky a malé a stredné podniky ustanoviť v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES ( 17 ) podmienky, za ktorých sa nákup použitého zariadenia môže považovať za oprávnený výdavok.

Jednoduché investície na obnovu nepredstavujú oprávnené výdavky v záujme zabezpečenia toho, aby sa prostredníctvom týchto investícií do spracovateľského reťazca splnil cieľ opatrenia, t. j. zlepšenie z hľadiska prispôsobenia sa trhovému dopytu a zvýšenej konkurencii.

Článok 18

Oprávnené opatrenia na vývoj nových produktov

Náklady na vývoj nových produktov, procesov a technológií, ako sa uvádza v článku 15 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008, sa týkajú prípravných operácií, ako projektovanie, vývoj a skúšky produktov, procesov a technológií, ako aj hmotných a/alebo nehmotných investícií súvisiacich s nimi, pred použitím novovyvinutých produktov, procesov a technológií na komerčné účely.

Jednoduché investície na obnovu nepredstavujú oprávnené výdavky v záujme zabezpečenia toho, aby sa prostredníctvom týchto podpôr splnil cieľ opatrenia, t. j. zlepšenie z hľadiska prispôsobenia sa trhovému dopytu a zvýšenej konkurencii.

▼M2

Článok 19

Finančné riadenie

1.  Podpora sa vyplatí až po potvrdení, že sa jednotlivá operácia alebo všetky operácie, ktoré sú predmetom žiadosti o podporu, podľa toho, aký spôsob riadenia opatrenia si členský štát zvolil, vykonali a na mieste skontrolovali.

V prípade, že sa podpora štandardne vypláca až po vykonaní všetkých operácií, sa odchylne od prvého pododseku podpora vyplatí na jednotlivé vykonané operácie, ak sa zostávajúce operácie nemohli vykonať v dôsledku vyššej moci alebo mimoriadnych okolností v zmysle článku 31 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 ( 18 ).

Ak z kontrol vyplýva, že celková operácia, ktorá je predmetom žiadosti o podporu, sa nevykonala v úplnom rozsahu z dôvodov iných, ako sú vyššia moc alebo mimoriadne okolnosti v zmysle článku 31 nariadenia (ES) č. 73/2009, a ak sa podpora vyplatila po jednotlivých operáciách, ktoré sú súčasťou celkovej operácie, ktorá je predmetom žiadosti o podporu, členské štáty sa môžu rozhodnúť vymáhať vrátenie vyplatenej pomoci.

2.  Príjemcovia investičnej podpory môžu požiadať o platbu zálohy od príslušných platobných agentúr, ak je táto možnosť zahrnutá vo vnútroštátnom podpornom programe.

▼M9

Výška záloh nesmie presiahnuť 20 % verejnej pomoci súvisiacej s investíciou a jej vyplatenie podlieha zriadeniu bankovej záruky alebo rovnocennej záruky zodpovedajúcej 110 % výšky zálohy. V prípade investícií, v súvislosti s ktorými sa v rozpočtových rokoch 2013, 2014 alebo 2015 prijíma individuálne rozhodnutie o poskytnutí podpory, sa však výška záloh môže zvýšiť až do 50 % verejnej pomoci súvisiacej s dotknutou investíciou. Na účely vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 282/2012 ( 19 ) sa celková suma zálohy poskytnutej v rámci vykonávania dotknutej operácie musí povinne použiť do dvoch rokov od jej vyplatenia.

▼M2

Záruka sa uvoľní, keď príslušná platobná agentúra zistí, že výška skutočných výdavkov zodpovedajúcich verejnej pomoci na investíciu presahuje výšku zálohy.

▼M1

Článok 20

Zlučiteľnosť a súlad

1.  Žiadna podpora sa neposkytuje na marketingové operácie, na ktoré sa získala podpora na základe článku 10 nariadenia (ES) č. 479/2008.

Ak členské štáty poskytnú vnútroštátnu pomoc na investície, oznámia ich v príslušnej časti formulárov ustanovených v prílohách I, V a VII k tomuto nariadeniu.

2.  Do podpory v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 479/2008 v rámci vnútroštátneho programu podpory v súlade s hlavou II uvedeného nariadenia sa nezaraďuje žiadna operácia v určitom členskom štáte alebo regióne, na ktorý sa vzťahuje podpora v rámci programu rozvoja vidieka uvedeného členského štátu alebo regiónu podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005.

3.  Členské štáty predstavia operácie, ktoré zahrnuli do svojich programov podpory v rámci investičného opatrenia, v príslušnej časti prílohy I v takom rozsahu, ktorý umožní overiť, či sa na túto operáciu nevzťahuje podpora v rámci ich programov rozvoja vidieka.

▼M12Oddiel 6a

Inovácia

Článok 20a

Oprávnené operácie

1.  Inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedená v článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 spočíva v rozvoji:

a) nových produktov súvisiacich so sektorom vinohradníctva a vinárstva alebo vedľajších produktov z výroby vína;

b) nových procesov a technológií na rozvoj produktov z hroznového vína.

2.  Oprávnené náklady sa týkajú hmotných alebo nehmotných investícií do prenosu vedomostí, prípravných operácií a pilotných štúdií.

3.  Príjemcami podpory na inováciu sú výrobcovia produktov uvedených v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a organizácie výrobcov vína.

Výskumné a vývojové strediská sa podieľajú na projekte, ktorý príjemcovia podporujú. Do projektu možno zapojiť medziodvetvové organizácie.

4.  Príjemcovia podpory na inováciu môžu požiadať o platbu zálohy od platobných agentúr, ak je táto možnosť zahrnutá vo vnútroštátnom podpornom programe. Platba zálohy je podmienená požiadavkou zložiť zábezpeku.

5.  Jednoduché investície na nahradenie nie sú oprávnenými výdavkami.

Článok 20b

Odlíšenie od rozvoja vidieka a iných právnych režimov a nástrojov na financovanie

Členské štáty vo svojich vnútroštátnych podporných programoch zavedú jednoznačné kritériá na odlíšenie s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadna podpora podľa článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neposkytovala na operácie podporované na základe iných nástrojov Únie.

▼M13

Článok 20c

Finančné hospodárenie

1.  Podpora sa vyplatí až po potvrdení, že sa jednotlivá operácia alebo všetky operácie, ktoré sú predmetom žiadosti o podporu, podľa toho, aký spôsob riadenia opatrenia si členský štát zvolil, vykonali a na mieste skontrolovali.

V prípade, že sa podpora štandardne vypláca až po vykonaní všetkých operácií, sa odchylne od prvého pododseku podpora vyplatí na jednotlivé vykonané operácie, ak sa zostávajúce operácie nemohli vykonať v dôsledku vyššej moci alebo mimoriadnych okolností v zmysle článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 ( 20 ).

Ak z kontrol vyplýva, že sa celková operácia, ktorá je predmetom žiadosti o podporu, nevykonala v úplnom rozsahu z dôvodov iných, ako sú vyššia moc alebo mimoriadne okolnosti v zmysle článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, a ak sa podpora vyplatila po jednotlivých operáciách, ktoré sú súčasťou celkovej operácie, ktorá je predmetom žiadosti o podporu, členské štáty sa môžu rozhodnúť vymáhať vrátenie vyplatenej pomoci.

2.  Príjemcovia podpory na inováciu môžu príslušné platobné agentúry požiadať o platbu zálohy, ak je táto možnosť zahrnutá vo vnútroštátnom podpornom programe.

Výška záloh nesmie presiahnuť 20 % verejnej pomoci súvisiacej s investíciou do inovácie a jej vyplatenie podlieha zriadeniu bankovej záruky alebo rovnocennej záruky zodpovedajúcej 110 % výšky zálohy. V prípade investícií do inovácií, v súvislosti s ktorými sa v rozpočtových rokoch 2014 alebo 2015 prijíma individuálne rozhodnutie o poskytnutí podpory, sa však výška záloh môže zvýšiť až na 50 % verejnej pomoci súvisiacej s dotknutou investíciou. Na účely vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 282/2012 ( 21 ) sa celková suma zálohy poskytnutej v rámci vykonávania dotknutej operácie musí povinne použiť do dvoch rokov od jej vyplatenia.

Záruka sa uvoľní, keď príslušná platobná agentúra zistí, že výška skutočných výdavkov zodpovedajúcich verejnej pomoci na inováciu presahuje výšku zálohy.

▼BOddiel 7

Likvidácia vedľajších produktov

Článok 21

Stanovenie minimálneho percentuálneho obsahu alkoholu

1.  S výhradou bodu 1 prílohy VI.D k nariadeniu (ES) č. 479/2008 stanovia členské štáty objem alkoholu, ktorý musia obsahovať vedľajšie produkty, vo vzťahu k objemu alkoholu, ktorý obsahuje vyrobené víno. Členské štáty môžu na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií upraviť minimálny percentuálny obsah alkoholu.

2.  Ak sa nedosiahne príslušný percentuálny obsah stanovený členskými štátmi na uplatňovanie prvého odseku, osoby podliehajúce uvedenej povinnosti dodajú z vlastnej výroby také množstvo vína, ktoré zabezpečí dosiahnutie daného percentuálneho obsahu.

3.  Na účely stanovenia objemu alkoholu, ktorý obsahujú vedľajšie produkty, vo vzťahu k objemu alkoholu, ktorý obsahuje vyrobené víno, predstavuje obsah prirodzeného alkoholu štandardného vína v objemových percentách, ktorý sa má uplatňovať v rôznych vinohradníckych zónach:

a) 8,0 % v zóne A;

b) 8,5 % v zóne B;

c) 9,0 % v zóne C I;

d) 9,5 % v zóne C II;

e) 10,0 % v zóne C III.

Článok 22

Likvidácia vedľajších produktov

Od výrobcov sa vyžaduje, aby pod dohľadom odstránili vedľajšie produkty výroby vína alebo každého iného spracovania hrozna za týchto podmienok:

a) Vedľajšie produkty sa odstránia bezodkladne a najneskôr do konca vinárskeho roka, v ktorom sa získali. Členské štáty môžu stanoviť skorší termín. Odstránenie sa spolu s údajmi o odhadovaných množstvách zaznamená do registrov vedených v súlade s článkom 112 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008, alebo ho potvrdí príslušný orgán.

b) Odstránenie je v súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva, najmä v oblasti ochrany životného prostredia.

Odstránenie uvedeného vínneho kalu sa považuje za vykonané po jeho denaturácii, pomocou ktorej sa znemožní jeho využitie pri výrobe vína, a po zaznamenaní dodávok denaturovaného kalu tretím stranám do registrov vedených v súlade s článkom 112 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008. Členské štáty príjmu potrebné opatrenia na kontrolu týchto transakcií. Môžu mať systém predchádzajúceho uznávania príslušných tretích strán.

Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa od výrobcov, ktorí počas príslušného vinárskeho roka nevyrobia sami viac ako 25 hektolitrov vína alebo muštu vo vlastných prevádzkach, nevyžaduje, aby svoje vedľajšie produkty odstránili.

Článok 23

Likvidácia destiláciou vedľajších produktov

1.  Výrobcovia môžu splniť povinnosť likvidácie časti alebo celého objemu vedľajších produktov výroby vína alebo iného spracovania hrozna dodaním vedľajších produktov na destiláciu.

2.  Členské štáty môžu vyžadovať, aby bolo dodávanie časti alebo celého objemu vedľajších produktov výroby vína alebo iného spracovania hrozna na destiláciu povinné pre časť alebo všetkých ich výrobcov na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií. Túto povinnosť možno splniť aj dodaním vína odvetviu výroby octu.

3.  Príslušné členské štáty môžu zaviesť systém certifikácie podnikov na výrobu liehu podľa postupu, ktorý ustanovia.

Článok 24

Účel pomoci

1.  Pomoc uvedená v článku 16 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa vyplatí pod podmienkou uvedenou v odseku 3 a v rozsahu druhého pododseku odseku 1 toho istého článku podnikom na výrobu liehu, v ktorých sa spracúvajú produkty dodávané na destiláciu na surový lieh s obsahom alkoholu najmenej 92 objemových percent.

 

Príslušná pomoc zahŕňa paušálnu sumu určenú na kompenzáciu nákladov na zber týchto produktov, ktorú prevedie podnik na výrobu liehu výrobcovi, ak príslušné náklady znáša výrobca.

 ◄

3.  Členské štáty môžu ustanoviť, aby sa podpora poskytovala zálohovo, pod podmienkou, že príjemca zloží zábezpeku.

4.  Členské štáty prijmú podrobné pravidlá na uplatňovanie opatrenia ustanoveného v tomto článku.

Článok 25

Výška pomoci

1.  Maximálna výška pomoci uvedená v článku 16 nariadenia (ES) č. 479/2008, ktorá sa má vyplatiť podnikom na výrobu liehu, na obsah alkoholu v objemových percentách (obj. %) na hektoliter sa stanovuje týmto spôsobom:

a) pre surový lieh získaný z výliskov: 1,1 EUR/obj. %/hl;

b) pre surový lieh získaný z vína a kalov: 0,5 EUR/obj. %/hl.

2.  Členské štáty stanovia v medziach ustanovených v odseku 1 a na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií výšku pomoci a paušálnu kompenzáciu na náklady na zber uvedené v článku 24 ods. 2 a oznámia ich Komisii v príslušnej časti formulárov uvedených v prílohách I, V a VII. Tieto sumy sa môžu na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií upraviť v súlade s rôznymi druhmi výroby.

▼M1

Článok 25a

Overovanie podmienok

Príslušné orgány členských štátov prijmú všetky nevyhnutné kroky na overenie dodržiavania podmienok a hraničnej hodnoty uvedenej v článku 24 ods. 1 tohto nariadenia v spojení s článkom 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008. Členské štáty môžu overiť dodržiavanie tejto hraničnej hodnoty na úrovni každého výrobcu alebo na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty, ktoré sa rozhodnú pre overenie na vnútroštátnej úrovni, nezahrnú do bilancie alkoholu množstvá, ktoré nie sú určené na destiláciu (stiahnutie pod dohľadom), ani množstvá, ktoré sú určené na rozvoj výrobkov iných ako alkohol na priemyselné použitie.

▼M6 —————

▼BKAPITOLA III

Podávanie správ, hodnotenie a všeobecné ustanovenia

Článok 35

Podávanie správ a hodnotenie

▼M11

1.  Členské štáty predkladajú Komisii každoročne do 1. marca správu o vykonávaní opatrení ustanovených v ich podporných programoch uvedených v časti II hlave I kapitole II oddiele 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 ( 22 ) v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

V týchto správach sa uvedú a opíšu opatrenia, na ktoré bola v rámci podporných programov poskytnutá pomoc Únie.

Tieto správy predložia členské štáty Komisii vo forme stanovenej v prílohách V a VI k tomuto nariadeniu. Informácie nachádzajúce sa v príslušných tabuľkách sa vzťahujú na opatrenia podporného programu v jednotlivých rokoch:

a) výkaz výdavkov podľa rozpočtových rokov už vynaložených počas programového obdobia, ktoré v žiadnom prípade neprekračujú maximálny rozpočtový strop pre členský štát, ako sa stanovuje v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

b) odhady na nasledujúce rozpočtové roky až do konca plánovaného obdobia vykonávania podporného programu, do maximálneho rozpočtového stropu pre členský štát, ako sa stanovuje v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, a v súlade s najaktuálnejšími podkladmi zaslanými v súlade s článkom 3 tohto nariadenia.

▼B

2.  V tom istom oznámení predkladajú členské štáty vo forme ustanovenej v prílohe VII technické údaje týkajúce sa vykonávania opatrení v podpornom programe. Podrobné údaje o vykonávaní propagačného opatrenia predkladajú členské štáty vo forme ustanovenej v prílohe VIII.

3.  Odkazy na daný finančný rok sa týkajú platieb, ktoré členské štáty skutočne vykonali medzi 16. októbrom a 15. októbrom nasledujúceho roku.

▼M11

4.  Členské štáty predložia Komisii do 1. marca 2014 a druhýkrát do 1. marca 2017 hodnotenie nákladov na podporné programy, ako aj ich prínosov, spolu s uvedením spôsobu zvýšenia ich efektívnosti.

Tieto hodnotenia predložia členské štáty Komisii vo forme stanovenej v prílohách V a VI. Okrem toho sa do záveru vkladajú tieto položky:

C1

:

Hodnotenie nákladov a prínosov podporného programu,

C2

:

Spôsoby zvýšenia efektívnosti podporného programu.

▼B

5.  Členské štáty oznámia Komisii opatrenia prijaté na dosiahnutie súladu s ustanoveniami článku 9 ods. 1 a článku 12 ods. 1 písm. d). Toto oznámenie sa realizuje vo forme ustanovenej v prílohách VIIIa a VIIIb.

▼M6

6.  Členské štáty, ktoré sa rozhodnú, že v roku 2014 a od roku 2015 prevedú celú sumu, ktorá je k dispozícii na podporné programy, aby zvýšili vnútroštátne stropy priamych platieb uvedené v článku 40 nariadenia (ES) č. 73/2009, nemusia predložiť formuláre uvedené v prílohách V až VIIIc k tomuto nariadeniu.

▼B

7.  Členské štáty vedú podrobné záznamy o všetkých podporných programoch, aj zmenených a doplnených, a o všetkých opatreniach vykonaných na základe týchto programov.

Článok 36

Vylúčenie

Žiadna finančná podpora z vnútroštátnych podporných programov sa nemôže poskytnúť výrobcom, ktorých sa týkajú nepovolené plochy uvedené v článkoch 85 a 86 nariadenia (ES) č. 479/2008, a na podpníkové vinohrady uvedené v článku 60 ods. 3 tohto nariadenia.

Článok 37

Odklad platieb príjemcom podpory

Členské štáty pre každé opatrenie, s výnimkou článku 9 nariadenia (ES) č. 479/2008:

a) stanovia termín podávania žiadosti;

b) po dátume podania platnej a úplnej žiadosti vyplatia príjemcov do:

i) siedmich mesiacov v prípade opatrení, ktorých realizáciu možno dokončiť a skontrolovať do jedného roka;

ii) do primeranej lehoty, ktorú stanoví členský štát a ktorú oznámi Komisii v príslušných častiach prílohy I, v prípade opatrení, ktorých realizáciu nemožno dokončiť a skontrolovať do jedného roka.

▼M2

Článok 37a

Oznámenie týkajúce sa štátnej pomoci

1.  Bez ohľadu na článok 5 ods. 8, článok 16 tretí odsek a článok 20 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia, keď členské štáty udelia štátnu pomoc v súlade s článkom 103n ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 ( 23 ), oznámia Komisii tieto informácie:

a) ak je to potrebné, zoznam opatrení pomoci schválených podľa článkov 87, 88 a 89 zmluvy, ktoré sa majú použiť na vykonanie programov, alebo dôvod vyňatia príslušnej štátnej pomoci z oznamovacej povinnosti;

b) v ostatných prípadoch prvky potrebné na posúdenie podľa pravidiel hospodárskej súťaže.

2.  Ak platí odsek 1 písm. a), členské štáty vyplnia tabuľku 1 v prílohe VIIIc a:

a) uvedú, či sa podpora poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1535/2007 ( 24 ) o pomoci de minimis na prvovýrobu v poľnohospodárskom sektore alebo v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006 ( 25 ) na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov a ich umiestňovanie na trh, alebo

b) uvedú registračné číslo a odkaz na nariadenie Komisie o vyňatí prijaté na základe nariadenia Rady (ES) č. 994/98 ( 26 ), podľa ktorého bolo opatrenie zavedené, alebo

c) uvedú číslo prípadu a referenčné číslo, pod ktorým Komisia uznala toto opatrenie za zlučiteľné so zmluvou.

3.  Ak platí odsek 1 písm. b), členské štáty predložia Komisii:

a) tabuľku 2 prílohy VIIIc pre každé z opatrení uvedených v článkoch 103p, 103t a 103u nariadenia (ES) č. 1234/2007, na ktoré sa poskytla vnútroštátna pomoc;

b) tabuľku 3 prílohy VIIIc v prípade vnútroštátnej pomoci poskytnutej na opatrenie propagácie na trhoch tretích krajín, ako sa uvádza v článku 103p nariadenia (ES) č. 1234/2007;

c) tabuľku 4 prílohy VIIIc v prípade vnútroštátnej pomoci poskytnutej na opatrenie poistenia zberu uvedené v článku 103t nariadenia (ES) č. 1234/2007;

d) tabuľku 5 prílohy VIIIc v prípade vnútroštátnej pomoci poskytnutej na opatrenie investícií uvedené v článku 103u nariadenia (ES) č. 1234/2007.

4.  Prvky oznámené vo forme ktorejkoľvek z tabuliek prílohy VIIIc musia byť platné počas celého životného cyklu programu bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek následné zmeny programov.

5.  Bez ohľadu na článok 103n ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 2 tohto nariadenia, členské štáty poskytujúce vnútroštátnu pomoc upravia svoje budúce podporné programy vyplnením príslušných tabuliek prílohy VIIIb, a to najneskôr do 15. októbra 2009. Na tieto úpravy sa vzťahuje článok 103k ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

▼M9

Článok 37b

Oznámenie týkajúce sa záloh

▼M13

1.  Ak sa zálohy poskytujú v súlade s článkom 5 ods. 7, článkom 5e, článkom 9 ods. 2, článkom 19 ods. 2, článkom 20a ods. 4 a článkom 24 ods. 3, od prijímateľov sa vyžaduje, aby ku každému projektu každoročne predkladali platobným agentúram tieto informácie:

a) výkazy nákladov, ktorými podľa jednotlivých opatrení preukážu použitie záloh do 15. októbra, a

b) potvrdenie zostatku nepoužitých záloh k 15. októbru podľa jednotlivých opatrení.

Členské štáty vo svojich vnútroštátnych pravidlách vymedzia deň predkladania týchto informácií, aby ich bolo možné zahrnúť do ročných účtovných závierok platobných agentúr v dotknutom roku, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (ES) č. 885/2006, v lehote stanovenej v článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia.

▼M9

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje na účtovné závierky roku 2013 okrem prípadov, ak boli zálohy poskytnuté vo výške viac ako 20 % až do výšky 50 % verejnej pomoci súvisiacej s dotknutými investíciami v súlade s článkom 19 ods. 2 druhým pododsekom.

▼M13

3.  Na účely článku 18 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2012 sa za dôkaz o konečnom nároku, ktorý sa má predložiť, považuje posledný výkaz nákladov a potvrdenie zostatku uvedené v odseku 1.

Pokiaľ ide o zálohy podľa článku 9 ods. 2, článku 19 ods. 2 a článku 20a ods. 4 tohto nariadenia, posledný výkaz nákladov a potvrdenie zostatku uvedené v odsekoch 1 a 2 sa predkladajú do konca druhého rozpočtového roku po ich zaplatení.

▼BHLAVA III

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMIKAPITOLA I

Dohody o vstupných cenách Hroznovej šťavy a muštu

Článok 38

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto hlavy sa „zásielkou“ rozumie množstvo produktu, ktoré odosiela jeden odosielateľ jednému príjemcovi, predložené na základe jednotnej colnej deklarácie na prepustenie do voľného obehu. Každá deklarácia sa môže vzťahovať len na tovar toho istého pôvodu, ako sa vymedzuje v článkoch 23 a 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92 ( 27 ), patriaci pod jeden číselný znak kombinovanej nomenklatúry.

Článok 39

Overovanie podľa zásielok

1.  V prípade produktov, ktoré patria pod číselné znaky KN 2009 61, 2009 69 a 2204 30 vymenované v prílohe 1 časti 3 oddiele 1 a v prílohe 2 Spoločného colného sadzobníka a ktoré podliehajú dohodám o vstupných cenách, sa skutočná colná hodnota overí kontrolou každej zásielky.

2.  Vstupná cena v prílohe 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 ( 28 ) pre produkty uvedené v odseku 1 sa určuje na základe colnej hodnoty.KAPITOLA II

Osvedčenia a správy o analýze pre víno, hroznovú šťavu a mušt pri dovozeOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 40

Požadované dokumenty

Osvedčenie a správa o analýze uvedené v článku 82 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 479/2008 tvoria jeden dokument, ktorého časť:

a) „osvedčenie“ vyhotoví orgán tretej krajiny, v ktorej má produkt pôvod;

b) „správa o analýze“ vyhotoví úradné laboratórium uznané treťou krajinou, v ktorej má produkt pôvod.

Článok 41

Obsah správy o analýze

Správa o analýze obsahuje tieto údaje:

a) v prípade vín a hroznového muštu v procese kvasenia:

i) celkový obsah alkoholu v objemových percentách;

ii) skutočný obsah alkoholu v objemových percentách;

b) v prípade hroznového muštu a hroznovej šťavy, hustota;

c) v prípade vín, hroznového muštu a hroznovej šťavy:

i) celkový extrakt;

ii) celkovú kyslosť;

iii) obsah prchavých kyselín;

iv) obsah kyseliny citrónovej;

v) celkový obsah oxidu siričitého.

▼M1 —————

▼B

Článok 42

Výnimky

1.  Žiadne osvedčenie ani správu o analýze nie je potrebné predložiť pri produktoch s pôvodom v tretích krajinách a vyvážaných z týchto krajín v označených nádobách s objemom najviac päť litrov, vybavených jednorazovým uzáverom, ak celkové prepravované množstvo neprevyšuje 100 litrov bez ohľadu na to, či sa skladá z oddelených zásielok.

2.  Ak produkty nespĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1, žiadne osvedčenie ani správu o analýze nie je potrebné predložiť pre:

a) víno, hroznový mušt a hroznovú šťavu, ktoré sa nachádzajú v osobnej batožine cestujúcich v zmysle článku 45 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 ( 29 ) v maximálnom objeme 30 litrov na cestujúceho;

b) víno zasielané v zásielkach jednou súkromnou osobou inej súkromnej osobe v zmysle článku 29 nariadenia (EHS) č. 918/83 v maximálnom objeme 30 litrov na zásielku;

c) víno a hroznovú šťavu, ktoré tvoria súčasť osobného majetku súkromných osôb, ktoré menia bydlisko z tretej krajiny na územie Spoločenstva v zmysle článku 2 nariadenia (EHS) č. 918/83;

d) víno a hroznovú šťavu pre veľtrhy vymedzené v článku 95 nariadenia (EHS) č. 918/83, ak sú príslušné produkty uložené v označených nádobách s objemom najviac dva litre, vybavených jednorazovým uzáverom;

e) množstvá vína, hroznového muštu a hroznovej šťavy v iných nádobách dovážané na účely vedeckých a technických pokusov v maximálnom objeme 100 litrov;

f) vína a hroznovú šťavu dovážané v súlade s ustanoveniami Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963 alebo iných konzulárnych dohovorov, alebo Newyorského dohovoru zo 16. decembra 1969 o osobitných misiách;

g) vína a hroznovú šťavu držané v zásobách na palube lodí a lietadlách premávajúcich v medzinárodnej doprave;

h) vína a hroznovú šťavu s pôvodom v Európskom spoločenstve a plnené do fliaš v ňom, vyvezené do tretej krajiny a vrátené na colné územie Spoločenstva a prepustené do voľného obehu.Oddiel 2

Požiadavky, ktoré sa majú splniť, a podrobné pravidlá vyhotovenia a používania osvedčenia a správy o analýze pri dovoze vína, hroznovej šťavy a hroznového muštu

Článok 43

Dokument V I 1

1.  Osvedčenie a správa o analýze pre každú zásielku určenú na dovoz do Spoločenstva sa vyhotovujú v jednom dokumente V I 1.

Dokument uvedený v prvom pododseku sa vypracuje na formulári V I 1, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe IX. Podpisuje ho úradník úradného orgánu a úradník uznaného laboratória uvedeného v článku 48.

2.  Ak príslušný produkt nie je určený na priamu ľudskú spotrebu, časť „správa o analýze“ vo formulári V I 1 nie je potrebné vyplniť.

▼M6

V prípade vína uloženého v označených nádobách, ktorých objem neprevyšuje 60 litrov a ktoré sú vybavené jednorazovým uzáverom, a za predpokladu, že víno má pôvod v krajine, ktorá sa uvádza v časti A prílohy XII a ktorá poskytla osobitné záruky prijaté Spoločenstvom, je v časti „správa o analýze“ formulára VI-1 potrebné vyplniť len tieto údaje:

▼B

a) skutočný obsah alkoholu v objemových percentách;

b) celkovú kyslosť;

c) celkový obsah oxidu siričitého.

Článok 44

Opis dokumentov

1.  Formuláre V I 1 musia pozostávať z originálu vyplneného strojopisom alebo ručne a kópie, ktorá sa vyhotovuje spolu s originálom, v uvedenom poradí.

2.  Formulár V I 2 je výpisom vyhotoveným v súlade so vzorom uvedeným v prílohe X, ktorý obsahuje údaje uvedené v dokumente V I 1 alebo inom výpise V I 2 a opečiatkovaným colným úradom Spoločenstva. Formuláre V I 2 musia pozostávať z originálu a dvoch kópií v uvedenom poradí.

3.  Dokumenty V I 1 a výpisy V I 2 sú v súlade s technickými pravidlami ustanovenými v prílohe XI.

4.  Originál aj kópia sa pripájajú k produktu. Formuláre V I 1 a V I 2 sa musia vyplniť strojopisom alebo ručne alebo ekvivalentnými technickými prostriedkami uznanými úradným orgánom. Formuláre vyplňované ručne sa vypĺňajú atramentom paličkovým písmom. Nepovoľuje sa žiadne vymazávanie ani prepisovanie. Zmeny sa vykonávajú prečiarknutím nesprávnych údajov prípadne doplnením požadovaných údajov. Akúkoľvek zmenu vykonanú týmto spôsobom musí schváliť jej autor, prípadne opečiatkovať úradná organizácia, laboratórium alebo colné orgány.

5.  Dokumenty V I 1 a výpisy V I 2 musia mať poradové číslo, v prípade dokumentov V I 1 pridelené úradnou organizáciou, ktorej úradník podpíše osvedčenie, a v prípade výpisov V I 2 pridelené colným úradom, ktorý ich opečiatkuje v súlade s článkom 47 ods. 2 a 3.

6.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 2, 3, 4 a 5, V I 1 a V I 2 sa môžu vydávať a používať s využitím počítačových systémov v súlade s podrobnými pravidlami ustanovenými príslušnými orgánmi členských štátov. Obsah elektronických dokumentov V I 1 a V I 2 musí byť totožný s obsahom papierových dokumentov.

Článok 45

Zjednodušený postup

▼M6

1.  Dokumenty V I 1, ktoré vyhotovia výrobcovia vinárskych produktov v tretích krajinách uvedených v časti B prílohy XII, ktoré poskytli osobitné záruky prijaté Spoločenstvom, sa považujú za osvedčenia alebo správy o analýze vyhotovené organizáciami a laboratóriami uvedenými v zozname podľa článku 48, ak výrobcovia dostali individuálne povolenie od príslušných orgánov týchto tretích krajín a podliehajú ich kontrole.

▼B

2.  Schválení výrobcovia uvedení v odseku 1 používajú formuláre V I 1, pričom v kolónke 9 uvedú názov a adresu úradnej organizácie tretej krajiny, ktorá ich schválila. Výrobcovia vyplnia formulár, kde okrem toho uvedú:

▼M6

a) v kolónke 1 svoje mená a adresy a registračné čísla v tretích krajinách uvedených v časti B prílohy XII;

▼B

b) v kolónke 10 aspoň údaje ustanovené v článku 43 ods. 2.

Výrobcovia sa podpíšu na mieste určenom v kolónkach 9 a 10, po preškrtnutí slov „meno a funkcia úradníka“.

Nevyžadujú sa pečiatky ani názov a adresa laboratória.

▼M9

Článok 45a

Elektronický dokument

1.  Dokumenty V I 1 vypracované v súlade s článkami 43 a 45 možno nahradiť elektronickým dokumentom na dovoz vinárskych výrobkov do Únie z tretích krajín, ktoré zaviedli systém kontrol uznaný Úniou za rovnocenný systému zriadenému pre tie isté výrobky právnymi predpismi Únie.

Systém kontrol v tretej krajine možno uznať za rovnocenný systému zriadenému pre tie isté výrobky Úniou, ak spĺňa aspoň tieto podmienky:

a) poskytuje dostatočné záruky, pokiaľ ide o povahu, pôvod a vysledovateľnosť vinárskych výrobkov, ktoré boli vyrobené na území dotknutej tretej krajiny alebo s ktorými sa na jej území obchodovalo;

b) zaručuje prístup k údajom, ktoré obsahuje používaný elektronický systém, najmä pokiaľ ide o registráciu a identifikáciu prevádzkovateľov, kontrolných orgánov a analytických laboratórií;

c) zaručuje možnosť kontroly údajov uvedených v písmene b) v rámci vzájomnej administratívnej spolupráce.

Tretie krajiny, ktoré zaviedli systém kontrol uznaný Úniou za rovnocenný v súlade s druhým pododsekom, sa zahrnú do zoznamu stanoveného v časti C prílohy XII.

2.  Elektronický dokument stanovený v odseku 1 obsahuje aspoň informácie nevyhnutné na vypracovanie dokumentu V I 1.

Príslušné orgány tretej krajiny vývozu priradia tomuto elektronickému dokumentu jedinečný administratívny referenčný kód alebo sa takýto kód priradí pod ich dohľadom. Tento kód sa uvádza na obchodných dokladoch vyžadovaných pri dovoze na územie Únie.

3.  Prístup k uvedenému elektronickému dokumentu alebo údajom potrebným na jeho vystavenie sa udeľuje na požiadanie príslušných orgánov členského štátu určenia.

Údaje uvádzané v prvom pododseku možno požadovať vo forme tlačeného dokumentu, v ktorom sa údaje uvádzajú vo forme dátových prvkov vyjadrených rovnakým spôsobom, ako je to v elektronickom dokumente.

▼B

Článok 46

Výnimky

Uplatňovanie článku 43 ods. 2 a článku 45 tohto nariadenia môže byť pozastavené, ak sa zistí, že produkty, na ktoré sa uplatňujú tieto opatrenia, boli predmetom falzifikácie, ktorá môže viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov, alebo využitia enologických postupov iných ako postupy uvedené v článku 82 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008.

Článok 47

Použitie

1.  Po dokončení colných formalít vyžadovaných na prepustenie zásielky do voľného obehu, na ktorú sa originál a kópia dokumentov V I 1 alebo výpisov V I 2 vzťahujú, sa tieto dokumenty predkladajú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa vykonávajú colné formality.

V prípade potreby potvrdia orgány zadnú stranu dokumentu V I 1 alebo výpisu V I 2. Originál vrátia príslušnej osobe a kópiu uchovávajú aspoň päť rokov.

2.  Ak sa má zásielka uznať ako úplná pred uvedením do voľného obehu, nový odosielateľ predloží colným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad zásielkou, dokument V I 1 alebo výpis V I 2 týkajúce sa tejto zásielky, a ak je to vhodné, aj následne vyplnený formulár V I 2.

Orgány overia, či údaje uvedené v dokumente V I 1 súhlasia s údajmi uvedenými vo formulári V I 2 alebo či údaje uvedené vo výpise V I 2 súhlasia s údajmi uvedenými v následne vyplnenom formulári V I 2 a potom opečiatkujú formulár V I 2, ktorý potom predstavuje ekvivalent výpisu V I 2, a potvrdia dokument alebo predchádzajúci výpis v uvedenom zmysle. Výpis a originál dokumentu V I 1 alebo predchádzajúceho výpisu V I 2 vrátia novému odosielateľovi a kópiu dokumentu alebo predchádzajúceho výpisu uchovávajú aspoň päť rokov.

Formulár V I 2 však nie je potrebné vypĺňať, ak sa zásielka produktu opätovne vyváža do tretej krajiny.

3.  Ak sa zásielka pred uvedením do voľného obehu rozdelí, príslušná osoba odovzdá originál a kópiu dokumentu V I 1 alebo výpisu V I 2 týkajúcich sa zásielky, ktorá sa má rozdeliť, colným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad zásielkou, spolu s formulárom V I 2 a následne vyplnenými dvomi kópiami pre každú novú zásielku.

Orgány overia, či údaje uvedené v dokumente V I 1 alebo vo výpise V I 2 súhlasia s údajmi uvedenými v následne vyplnenom formulári V I 2 pre každú novú zásielku a potom opečiatkujú formulár V I 2, ktorý potom predstavuje ekvivalent výpisu V I 2 a v uvedenom zmysle potvrdia zadnú stranu dokumentu V I 1 alebo výpisu V I 2, z ktorého vychádzal. Výpis V I 2 spolu s dokumentom V I 1 alebo predtým vyplneným výpisom vrátia príslušnej osobe a kópiu každého z týchto dokumentov uchovávajú aspoň päť rokov.

Článok 48

Zoznam príslušných orgánov

1.  Komisia vypracuje a aktualizuje zoznamy obsahujúce názvy a adresy organizácií a laboratórií, ako aj výrobcov vinárskych produktov oprávnených vyhotovovať dokument V I 1, a to na základe oznámení od príslušných orgánov tretích krajín. Komisia zverejní názvy a adresy týchto organizácií a laboratórií na internete.

2.  Oznámenia od príslušných orgánov tretích krajín uvedené v odseku 1 musia obsahovať:

a) názvy a adresy úradných organizácií a laboratórií schválených alebo vymenovaných s cieľom vyhotovovať dokumenty V I 1;

b) názvy, adresy a úradné registračné čísla výrobcov vinárskych produktov oprávnených vyhotovovať dokumenty V I 1.

Zoznamy uvedené v odseku 1 musia obsahovať len organizácie a laboratóriá uvedené v písmene a) prvého pododseku tohto odseku, ktoré príslušné orgány príslušnej tretej krajiny poverili, aby Komisii a členským štátom na požiadanie poskytli akékoľvek informácie potrebné na hodnotenie údajov uvedených v danom dokumente.

3.  Tieto zoznamy sa musia aktualizovať, najmä aby zohľadňovali zmeny adries a/alebo názvov organizácií alebo laboratórií.

Článok 49

Nepriamy dovoz

V prípadoch, keď sa víno vyváža z tretej krajiny, na území ktorej sa vyrobilo (ďalej len „krajina pôvodu“) do inej tretej krajiny (ďalej len „vyvážajúca krajina“), z ktorej sa potom vyváža do Spoločenstva, príslušné orgány vyvážajúcej krajiny môžu vyhotoviť dokument V I 1 pre príslušné víno na základe dokumentu V I 1 alebo jeho ekvivalentu vyhotoveného príslušnými orgánmi krajiny pôvodu, a to bez vykonávania ďalších analýz vína, ak toto víno:

a) už bolo naplnené do fliaš a označené v krajine pôvodu a takto zostane; alebo

b) sa vyváža hromadne z krajiny pôvodu a plní sa do fliaš a označuje vo vyvážajúcej krajine bez akéhokoľvek ďalšieho spracovania.

Príslušný orgán vyvážajúcej krajiny v dokumente V I 1 osvedčí, že príslušné víno je víno, na ktoré sa vzťahuje prvý odsek, a že spĺňa podmienky v ňom uvedené.

Originál alebo overená kópia dokumentu V I 1 alebo jeho rovnocennej náhrady z krajiny pôvodu sa pripojí k dokumentu V I 1 vyvážajúcej krajiny.

Jediné krajiny pôvodu agentúr alebo laboratórií, ktoré sú určené tretími krajinami na to, aby vyplnili dokumenty, ktoré musia byť pripojené ku každej zásielke dovážaného vína na účely tohto článku, sú tie, ktoré sú v zozname uverejnenom v súlade s článkom 48 ods. 1

Článok 50

Osobitné pravidlá pre určité vína

1.  V prípade likérových vín a vín doalkoholizovaných na destiláciu sa dokumenty V I 1 považujú za platné, len ak úradná organizácia uvedená v článku 48 zaznamenala v kolónke 14 toto znenie:

„Osvedčuje sa, že alkohol pridaný do tohto vína je vínneho pôvodu“.

K tomu zápisu sa musia pripojiť nasledujúce informácie:

a) úplný názov a adresa vydávajúcej organizácie;

b) podpis úradníka organizácie;

c) pečiatka organizácie.

2.  Dokument V I 1 možno použiť na potvrdenie, že dovezené víno má zemepisné označenie, ktoré je v súlade buď s dohodu o právach duševného vlastníctva súvisiacich s obchodom (TRIPS) Svetovej obchodnej organizácie (WTO), s právnymi predpismi Spoločenstva o zemepisných označeniach alebo dohodou o uznávaní a ochrane zemepisných označení medzi Európskym spoločenstvom a treťou krajinou, z ktorej víno pochádza.

V tom prípade sa v kolónke 14 uvedie tento text:

„Osvedčuje sa, že víno, na ktoré sa vzťahuje tento dokument, bolo vyrobené vo vinohradníckej oblasti … a bolo mu pridelené zemepisné označenie uvedené v kolónke 6 v súlade s ustanoveniami o krajine pôvodu“.

K tomu zápisu sa musia pripojiť informácie ustanovené v druhom pododseku odseku 1.

Článok 51

Súlad dovážaných vín s požiadavkami

Ak majú príslušné orgány členského štátu podozrenie, že produkt s pôvodom v tretej krajine nie je v súlade s článkom 82 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 479/2008, bezodkladne o tom informujú Komisiu.KAPITOLA III

Osobitné ustanovenia o vývoze

Článok 52

Oznámenie o úradných orgánoch

1.  Členské štáty zašlú Komisii zoznam úradných alebo úradne uznaných orgánov, ktoré navrhujú pre vydávanie osvedčení na potvrdenie, že dané víno spĺňa podmienky na prístup ku koncesiám stanoveným v dohodách s tretími krajinami.

2.  Komisia koná v mene Spoločenstva, spolu s dotknutými tretími krajinami, pri vypracúvaní a vymieňaní zoznamu úradných orgánov splnomocnených na vystavovanie osvedčení uvedených v odseku 1 a rovnocenného osvedčenia vydaného dotknutou treťou krajinou.

3.  Komisia verejne sprístupní zoznam uvedený v odseku 2 a pravidelne ho aktualizuje.KAPITOLA IV

Prechodné ustanovenia

Článok 53

Súlad dokumentov V I 1 a V I 2

Dokumenty V I 1 a V I 2, ktoré boli v súlade s ustanoveniami uplatňovanými v čase ich uvedenia do obehu, ale už nie sú v súlade s týmito ustanoveniami od dátumu uplatňovania tohto nariadenia, sa môžu ďalej používať do 31. decembra 2008.

Článok 54

Uvoľnenie zábezpeky

Na požiadanie zainteresovaných strán sa zábezpeky zložené na vydanie dovozných a vývozných licencií uvoľnia od 1. augusta 2008, ak platnosť licencií neskončila pred týmto dátumom.HLAVA IV

VÝROBNÝ POTENCIÁLKAPITOLA I

Nezákonná výsadba

Článok 55

Pokuty v prípade nesúladu s povinnosťou vyklčovania

1.  Pokuty uvedené v článku 85 ods. 3 a článku 86 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 479/2008 sa určia tak, aby boli primeraným postihom pre osoby, ktoré porušili príslušné ustanovenia.

Bez toho, aby boli v náležitých prípadoch dotknuté predchádzajúce pokuty uložené členskými štátmi, členské štáty určia pokuty uvedené v článku 85 ods. 3 a článku 86 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 479/2008 na základe týchto zásad:

a) základná finančná pokuta, ktorá sa má uložiť, je aspoň 12 000 EUR/ha;

b) členské štáty môžu zvýšiť túto pokutu na základe komerčnej hodnoty vín vyrábaných v príslušných vinohradoch.

2.  Členské štáty uložia pokutu uvedenú v článku 85 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008:

a) za nezákonné výsadby existujúce v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia prvýkrát 1. januára 2009;

b) za nezákonné výsadby po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia prvýkrát s účinnosťou od dátumu týchto výsadieb.

Táto pokuta sa uloží znova každých 12 mesiacov, počítajúc od uvedených dátumov a v súlade s kritériami stanovenými v odseku 1 tohto článku, kým sa nedosiahne súlad s povinnosťou vyklčovania.

3.  Členské štáty uložia pokutu uvedenú v článku 86 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 479/2008 prvýkrát 1. júla 2010 za nedosiahnutie súladu s povinnosťou vyklčovania, a potom každých 12 mesiacov, kým sa nedosiahne súlad s kritériami stanovenými v odseku 1 tohto článku.

4.  Pokuty vyinkasované v zmysle tohto článku si ponecháva príslušný členský štát.

Článok 56

Pokuty v prípade nesúladu so zákazom obehu

1.  Pokuty uvedené v článku 87 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa určujú tak, aby predstavovali primeraný postih pre osoby, ktoré porušili príslušné ustanovenia.

2.  Pokuty uvedené v odseku 1 sa uložia, ak príslušný výrobca, ktorého plocha vinohradov má viac ako 0,1 hektára, a podľa príslušného prípadu:

a) nepredloží zmluvu o destilácii do termínu stanoveného v článku 57 ods. 1 druhom pododseku alebo tieto zmluvy nepokrývajú/sa netýkajú celej príslušnej výroby uvedenej v hlásení o úrode alebo hlásení o výrobe, alebo; alebo

b) neinformuje príslušný orgán o plánovanom zelenom zbere do termínu stanoveného v článku 57 ods. 1 treťom pododseku alebo nevykoná zelený zber uspokojivým spôsobom.

3.  Členské štáty uložia pokuty uvedené v prvom odseku:

a) v prípade nepredloženia zmluvy o destilácii jeden mesiac po uplynutí termínu stanoveného v článku 57 ods. 1 druhom pododseku;

b) v prípade nedosiahnutia súladu s pravidlami pre zelený zber 1. septembra príslušného kalendárneho roka.

4.  Pokuty vyinkasované v zmysle tohto článku si ponecháva príslušný členský štát.

Článok 57

Neuvedenie do obehu alebo nevykonanie destilácie

1.  V prípade článku 87 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 môžu byť hrozno alebo produkty vyrobené z hrozna určené len na:

(a) destiláciu na výhradné náklady výrobcu;

(b) zelený zber v súlade s vymedzením v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 na náklady príslušného výrobcu;

(c) rodinnú spotrebu; táto možnosť je prijateľná, len ak plocha vinohradov výrobcu nepresahuje 0,1 ha.

V prípade destilácie uvedenej v prvom pododseku písmena a):

 výrobcovia predložia zmluvu o destilácii stanovenú v článku 87 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 do konca vinárskeho roka, v ktorom sa produkty vyrobili;

 na produkty vyrobené pred legalizáciou vinohradu v súlade s článkom 86 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa vzťahuje povinnosť destilácie.

V prípade zeleného zberu stanoveného v prvom pododseku písmena b) informujú výrobcovia príslušný orgán vopred o svojom zámere pred dátumom stanoveným členskými štátmi v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. b). Členské štáty kontrolujú zelený zber v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môžu členské štáty s cieľom uľahčiť kontrolu stanoviť výrobcom povinnosť informovať príslušný orgán členského štátu pred dátumom stanoveným členskými štátmi v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. b) o tom, ktorú z možností uvedených v písmenách a) až c) prvého pododseku odseku 1 tohto článku si zvolia.

Členské štáty môžu tiež obmedziť voľbu výrobcov len na jednu z možností uvedených v písmenách a) až c) prvého pododseku odseku 1.

3.  V prípade, že uvedený výrobca má vinohrady, z ktorých produkty sa môžu uvádzať na trh, príslušné orgány sú zodpovedné za zabezpečenie, aby sa produkty z nezákonnej výsadby nepridávali k produktom týchto ostatných vinohradov, ktoré sa uvádzajú na trh.

Článok 58

Oznámenia

1.  Členské štáty do 1. marca každého roka oznámia Komisii plochy, za ktoré sa zaplatila pokuta, a výšku pokuty, ktorá sa skutočne uložila, vo forme stanovenej v tabuľke 1 prílohy XIII. Oznámia Komisii aj svoje právne predpisy, ktorými sa upravujú tieto pokuty.

2.  Pokiaľ sa v príslušných tabuľkách prílohy XIII k tomuto nariadeniu neustanovuje inak, oznámenia uvedené v článku 85 ods. 4, článku 86 ods. 5 a článku 87 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa vzťahujú na predchádzajúci vinársky rok.

Ak sa oznámenia v súlade s článkom 85 ods. 4 a článkom 86 ods. 5 nariadenia (ES) č. 479/2008 podávajú prvýkrát, a to najneskôr do 1. marca 2009, informácie nachádzajúce sa v príslušných tabuľkách sa týkajú:

a) akejkoľvek nezákonnej výsadby vykonanej po 31. auguste 1998, zistenej od uvedeného dátumu do konca vinárskeho roka 2007/2008 a ešte nevyklčovanej do 31. júla 2008, ak sú takéto údaje k dispozícii;

b) akejkoľvek nezákonnej výsadby vykonanej pred 1. septembrom 1998, na ktorú bola žiadosť o legalizáciu v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1493/1999 prijatá alebo odmietnutá členským štátom od 1. augusta 2007 do 31. júla 2008.

Na účely oznámenia uvedeného v písmene a) druhého pododseku sa použije tabuľka 2 prílohy XIII k tomuto nariadeniu.

Na účel oznámenia uvedeného v písmene b) druhého pododseku sa použije tabuľka 4 prílohy XIII k tomuto nariadeniu.

Komisii zostáva právo vyžiadať informácie o dotknutej nezákonnej výsadbe na základe predtým platných, ale nedodržaných oznamovacích povinností na základe článku 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1227/2000.

Neskoršie ročné oznámenia sa vykonávajú vo forme stanovenej v tabuľkách 3, 5, 6 a 7 prílohy XIII k tomuto nariadeniu.

3.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či do oznámení uvedených v odsekoch 1 a 2 zahrnú údaje týkajúce sa regiónov.

Článok 59

Zníženia uložené členským štátom

V prípade, že členské štáty neoznámia niektoré z tabuliek do príslušných termínov, okrem tabuľky 2, uvedených v článku 58 vo forme stanovenej v prílohe XIII k tomuto nariadeniu, ktoré obsahujú informácie uvedené v článku 85 ods. 4, článku 86 ods. 5 a článku 87 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008, a riadne vyplnených, ich prostriedky pridelené na podporné opatrenia uvedené v článku 7 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa môžu znížiť tak, ako sa predpokladá v článku 89 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008. Komisia môže rozhodnúť, že v súlade s rozsahom uvedeného nedodržania, prepadne čiastka celkovo až do výšky 1 % prostriedkov pridelených na podporné opatrenia daného členského štátu za každý mesiac omeškania od začiatku vinárskeho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa malo podať oznámenie.KAPITOLA II

Dočasný režim práv na výsadbu

Článok 60

Práva na novú výsadbu

1.  Ak členské štáty udelia práva na novú výsadbu v súvislosti s oblasťami určenými na novú výsadbu vykonávanú na základe opatrení zameraných na pozemkové úpravy (sceľovanie pozemkov) alebo vyvlastňovacích opatrení uskutočňovaných z dôvodu verejného záujmu prijatých podľa vnútroštátnych právnych predpisov, musia zabezpečiť, aby sa tieto práva neudelili na plochu vyjadrenú v čistej úrode, ktorá by bola väčšia ako 105 % plochy vysadenej viničom, na ktorú sa vzťahovali opatrenia zamerané na pozemkové úpravy (sceľovanie pozemkov) alebo vyvlastňovacie opatrenia z dôvodu verejného záujmu.

2.  Ak členské štáty udelia práva na novú výsadbu v súvislosti s oblasťami plánovanými na pokusy, produkty vyrobené z hrozna pochádzajúceho z týchto oblastí sa nemôžu uvádzať obdobia trvania pokusov na trh.

3.  Ak členské štáty udelia práva na novú výsadbu v súvislosti s oblasťami/plochami plánovanými na podpníkové vinohrady, hrozno z tohto viniča sa buď nezbiera, alebo ak sa vykonáva zber, ničí sa počas celého produkčného obdobia podpníkových vinohradov.

4.  Práva na novú výsadbu udelené podľa odsekov 2 a 3 sa uplatňujú len počas skúšobného obdobia, respektíve produkčného obdobia škôlok na pestovanie štepov.

Po období uvedenom v prvom pododseku buď:

a) výrobca využije práva na opätovnú výsadbu alebo práva na výsadbu poskytnuté z rezervného fondu s cieľom umožniť vyrábať na dotknutej ploche víno, ktoré sa má uvádzať na trh; alebo

b) sa vinič vysadený na takýchto plochách vyklčuje. Náklady na vyklčovanie znáša príslušný výrobca. Až do vyklčovania príslušnej oblasti sa môžu produkty vyrobené z hrozna pochádzajúceho z takýchto plôch uvádzať do obehu len na účely destilácie na náklady výrobcu. Tieto produkty sa nesmú použiť na výrobu liehu, ktorého skutočný obsah alkoholu sa rovná alebo je nižší ako 80 objemových percent.

5.  Práva na novú výsadbu a všetky podmienky týkajúce sa využívania týchto práv alebo plôch vysadených na základe nich, ktoré boli udelené pred 1. augustom 2000 v súvislosti s plochami určenými na pokusy alebo pestovanie štepov viniča v škôlkach, sa aj naďalej uplatňujú počas skúšobnej lehoty, respektíve pestovania štepov viniča v škôlkach. Na tieto plochy sa po skončení skúšobného obdobia alebo obdobia pestovania štepov viniča v škôlkach uplatňujú pravidlá ustanovené v druhom pododseku odseku 4.

6.  V prípade článku 91 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 479/2008 s cieľom zabrániť uloženiu nadmernej administratívnej záťaže môže členský štát namiesto udelenia práv na novú výsadbu stanoviť, že na oblasti/plochy, z ktorých sú vinárske alebo vinohradnícke produkty určené výhradne len pre vlastnú spotrebu rodiny vinohradníka/vinára, sa nevzťahuje požiadavka vyklčovania uvedená v článku 85 ods. 1 uvedeného nariadenia. Členské štáty tak môžu urobiť iba s podmienkou, že:

a) plocha v súvislosti s ktorýmkoľvek daným pestovateľom neprekročí maximálnu plochu, ktorú stanoví daný členský štát, ktorá nesmie byť v žiadnom prípade väčšia ako 0,1 hektára a

b) príslušný vinohradník nevyrába víno na komerčné účely.

7.  Zakazuje sa odbyt vína alebo produktov z viniča pochádzajúcich z oblastí uvedených v odseku 6. Členské štáty uplatňujú vhodný systém na monitorovanie tohto zákazu. Ak sa zistí porušenie tohto zákazu, okrem akýchkoľvek pokutám uložených členským štátom sa uplatňuje písmeno b) druhého pododsek odseku 4. Členské štáty zaznamenávajú všetky prípady, ktoré spadajú pod tento odsek.

Článok 61

Povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o evidenciu a oznamovanie týkajúce sa práv na novú výsadbu

Členské štáty musia zaznamenávajú každý prípad udelenia práv na novú výsadbu podľa článku 60.

Členské štáty oznámia Komisii za každý vinársky rok tieto informácie:

a) celkovú plochu, na ktorú boli udelené práva na novú výsadbu podľa jednotlivých odsekov 1, 2 a 3 článku 60 a

b) celkovú plochu, na ktorú boli udelené práva na novú výsadbu podľa odseku 1 článku 91 nariadenia (ES) č. 479/2008. Ak však členský štát využije výnimku ustanovenú v odseku 6 článku 60 tohto nariadenia, namiesto toho oznámi odhad príslušnej celkovej plochy založený na výsledkoch vykonaného monitorovania.

Toto oznámenie sa podáva vo forme ustanovenej v tabuľke 8 prílohy XIII. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či do neho zahrnú údaje týkajúce sa regiónov. Zašle sa Komisii najneskôr do 1. marca každého roka v súvislosti s predchádzajúcim vinárskym rokom.

Článok 62

Vyklčovanie bez vzniku práva na opätovnú výsadbu

Ak je plocha vyklčovaná podľa článku 24 ods. 4, článku 85 ods. 1 alebo článku 86 ods. 4 nariadenia (ES) č. 479/2008, alebo podľa článku 60 ods. 4 druhého pododseku písm. b) tohto nariadenia, neudeľujú sa žiadne práva na opätovnú výsadbu. Žiadne práva na opätovnú výsadbu sa okrem toho neudeľujú v prípade vyklčovania:

a) akejkoľvek plochy vysadenej viničom ako následok vykonania opatrení zameraných na sceľovanie pozemkov alebo vyvlastňovacích opatrení uskutočňovaných vo verejnom záujme, ak práva na novú výsadbu boli na tieto plochy udelené podľa článku 60 ods. 1 tohto nariadenia;

b) plôch určených na vinárske pokusy počas pokusov;

c) plôch určených na pestovanie štepov viniča v škôlkach počas pestovania štepov viniča v škôlkach;

d) plôch určených výlučne na osobnú spotrebu vinohradníka a jeho rodiny; alebo

e) plôch, na ktoré je udelená prémia za vyklčovanie v súlade s článkom 92 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 479/2008.

Článok 63

Očakávané práva na opätovnú výsadbu

1.  Členské štáty môžu v súlade s článkom 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008 udeliť práva na opätovnú výsadbu výrobcom, ktorí sa zaviažu vyklčovať plochu s viničom pred koncom tretieho vinárskeho roka po výsadbe oblasti. To sa môže uskutočniť, len ak výrobca môže preukázať, že nevlastní žiadne alebo vlastní len nedostatočné práva na výsadbu, ktoré by sa mohli využiť na povolenie výsadby celej príslušnej plochy viničom. Členský štát neudelí výrobcovi viac práv než je potrebné na to, aby mohol vysadiť vinič na celej príslušnej ploche, so zreteľom na akékoľvek práva, ktoré už vlastní. Výrobca musí špecifikovať konkrétnu plochu, ktorá sa má vyklčovať.

2.  Ak výrobca vezme na seba záväzok uvedený v odseku 1, musí zložiť zábezpeku. Povinnosť vyklčovať príslušnú plochu predstavuje „základnú požiadavku“ v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85. Výšku zábezpeky určí príslušný členský štát na základe objektívnych kritérií. Zábezpeka sa stanovuje v takej výške, ktorá je primeraná a dostatočná na to, aby odrádzala výrobcov od nesplnenia záväzku.

3.  Kým sa nezrealizuje záväzok týkajúci sa vyklčovania, členské štáty zabezpečia, aby v žiadnom vinárskom roku neexistovala súbežná komerčná výroba vína z plochy určenej na vyklčovanie a z novo vysadenej plochy, tým spôsobom, že produkty vyrobené z hrozna pochádzajúceho z jednej alebo druhej oblasti sa môžu uviesť do obehu len na účel destilácie na náklady výrobcu. Tieto produkty sa nesmú použiť na výrobu liehu, ktorého skutočný obsah alkoholu sa rovná alebo je nižší ako 80 obj. %.

4.  Ak sa záväzok týkajúci sa vyklčovania plochy nesplní do určeného termínu, príslušná plocha, ktorá nebola vyklčovaná, sa považuje za plochu, ktorá bola vysadená v rozpore s obmedzením výsadby ustanoveným v článku 90 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008.

5.  Členské štáty monitorujú vysádzanie a klčovanie príslušných oblastí.

6.  Členské štáty vedú záznamy o všetkých prípadoch upravených v odsekoch 1 až 5.

Článok 64

Prevod práv na opätovnú výsadbu

1.  Pri uplatňovaní druhého pododseku odseku 5 článku 92 nariadenia (ES) č. 479/2008 môžu členské štáty uplatniť rovnaký redukčný koeficient na prevod práv na opätovnú výsadbu medzi podnikmi.

2.  Členské štáty vedú záznamy o každom prevode práv na opätovnú výsadbu medzi podnikmi.

Článok 65

Rezervy práv na výsadbu

1.  Členské štáty zabezpečia, aby prevod práv prostredníctvom národného rezervného fondu a/alebo regionálnych rezervných fondov nemal za následok celkové zvýšenie výrobného potenciálu na ich území. V prípade potreby môžu členské štáty uplatňovať redukčný koeficient.

2.  Členský štát oznámi Komisii vytvorenie národného rezervného fondu a/alebo regionálnych rezervných fondov výsadbových práv, prípadne svoje rozhodnutie nevyužívať ďalej systém rezerv.

3.  Ak sa členský štát rozhodne nevyužívať systém rezervných fondov, predloží Komisii dôkaz, že na jeho území existuje účinný systém správy výsadbových práv.

4.  Členské štáty vedú záznamy o všetkých prípadoch, v ktorých sa výsadbové práva udelili z rezervných fondov, o všetkých prípadoch, v ktorých došlo k prevodu výsadbových práv medzi rezervnými fondmi, a o všetkých prípadoch, v ktorých sa výsadbové práva pridelili do rezervných fondov. Zaznamenávajú takisto všetky platby uhradené za pridelenie práv do rezervného fondu alebo za udelenie práv z rezervného fondu.

5.  Členské štáty oznámia Komisii vo forme ustanovenej v tabuľke 9 prílohy XIII v súvislosti s každým vinárskym rokom:

a) výsadbové práva pridelené do rezervných fondov;

b) výsadbové práva udelené z rezervného fondu proti platbe alebo bez platby.

Článok 66

Udržiavanie systému výsadbových práv

Členské štáty, ktoré chcú udržiavať zákaz výsadby na svojom území alebo na častiach svojho územia uvedený v článku 90 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 po 31. decembri 2015 v súlade s možnosťou ustanovenou v článku 90 ods. 6 uvedeného nariadenia, oznámia tento svoj úmysel Komisii do 1. marca 2015.

▼M6 —————

▼BKAPITOLA IV

Súpis a meranie vysadenej plochy

Článok 74

Súpis

Údaje oznámené v súpise v súlade s článkom 109 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa vzťahujú na 31. júl predchádzajúceho vinárskeho roka.

Obsahujú informácie uvedené v tabuľkách 14 až 16 prílohy XIII k tomuto nariadeniu. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či do týchto tabuliek zahrnú údaje týkajúce sa regiónov.

Článok 75

Vysadená plocha

1.  Na účely reštrukturalizácie a konverzie vinohradov, zeleného zberu a opatrení na vyklčovanie uvedených v článkoch 11, 12 a 98 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa plocha vysadená viničom vymedzuje na základe vonkajšieho obvodu plochy s porastom viniča s pridaním oddeľovacieho pásma, ktorého šírka zodpovedá polovici vzdialenosti medzi riadkami. Vysadená plocha sa určuje podľa článku 30 ods. 1 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 796/2004 ( 30 ).

2.  V prípade, že je história výnosov uvedená v článku 101 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008 určená na základe plochy, ktorá nezodpovedá vymedzeniu uvedenému v odseku 1 tohto článku, môžu členské štáty vykonať prepočet výnosov vydelením výroby daného poľnohospodárskeho podniku, parcely alebo kategórie vína plochou vysadenou viničom, z ktorej sa vyrába daný objem vína, ako je vymedzené v odseku 1.HLAVA V

KONTROLY VO VINÁRSKOM SEKTOREKAPITOLA I

Zásady kontroly

Článok 76

Kontroly

Bez toho, aby boli dotknuté konkrétne ustanovenia tohto nariadenia alebo iných právnych predpisov Spoločenstva, členské štáty zavedú kontroly a opatrenia, ak sú potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania nariadenia (ES) č. 479/2008 a tohto nariadenia. Tieto kontroly a opatrenia majú byť účinné, primerané a odradzujúce, aby poskytovali primeranú ochranu finančných záujmov Spoločenstiev.

Členské štáty predovšetkým zabezpečujú, aby:

a) bolo možné skontrolovať všetky kritériá oprávnenosti na podporu ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, respektíve vo vnútroštátnom rámci;

b) príslušné orgány zodpovedné za výkon kontrol mali dostatočný počet primerane kvalifikovaných a skúsených pracovníkov na účinný výkon kontrol;

c) sa ustanovilo, že kontroly majú zabrániť protiprávnemu dvojitému financovaniu opatrení vykonávaných podľa tohto nariadenia a podľa iných režimov Spoločenstva alebo vnútroštátnych režimov;

d) kontroly a opatrenia boli v súlade s povahou príslušného podporného opatrenia. Členské štáty stanovia metódy a prostriedky na overenie a určia, na koho sa kontroly vzťahujú;

e) sa kontroly vykonávali buď systematicky alebo výberom vzoriek. V prípade výberu vzoriek členské štáty zabezpečia, aby kontroly svojím počtom, povahou a periodicitou boli reprezentatívne za celé ich územie a zodpovedali objemu produktov vinárskeho sektora uvádzaných na trh alebo uskladnených s cieľom obchodovania;

f) operácie povolené na financovanie Spoločenstvom boli skutočné a aby boli v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 77

Všeobecné zásady

1.  Overovanie sa vykonáva prostredníctvom administratívnych kontrol a podľa potreby kontrol na mieste.

2.  Administratívne kontroly musia byť systematické a musia zahŕňať okrem iného krížové kontroly s údajmi z integrovaného administratívneho a kontrolného systému ustanoveného v hlave II kapitole 4 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.

3.  Okrem prípadov, ak sú systematické kontroly na mieste stanovené v nariadení (ES) č. 479/2008 alebo v tomto nariadení, vykonávajú príslušné orgány kontroly na mieste výberom vzorky z príslušného percenta príjemcov pomoci/výrobcov na základe analýzy rizika v súlade s článkom 79 tohto nariadenia.

4.  Pokiaľ ide o opatrenia stanovené v článkoch 16, 17, 18 a 19 nariadenia (ES) č. 479/2008, veľkosť vzorky je aspoň 5 % žiadostí o pomoc. Vzorka musí predstavovať aj minimálne 5 % množstiev, na ktoré sa žiadosť o pomoc vzťahuje.

▼M13

5.  Článok 24 ods. 1, 2, 3 a 6 a článok 26 ods. 1 a 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 ( 31 ) sa uplatňujú mutatis mutandis na opatrenia stanovené v článkoch 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

▼B

6.  Na kontroly na mieste uvedené v tomto článku sa vzťahuje článok 26 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 796/2004.

7.  Vo všetkých vhodných prípadoch členské štáty využijú integrovaný administratívny a kontrolný systém.

Článok 78

Kontroly na mieste

1.  Kontroly na mieste sú neohlásené. Za predpokladu, že sa neohrozí účel kontroly, môže sa však vopred zaslať oznámenie obmedzené len na najnevyhnutnejšie minimum. Takéto oznámenie sa nesmie zaslať skôr ako 48 hodín vopred, s výnimkou náležite odôvodnených prípadov alebo tých opatrení, pri ktorých sa stanovujú systematické kontroly na mieste.

2.  Kontroly na mieste ustanovené v tomto nariadení sa podľa potreby vykonávajú spolu s ďalšími kontrolami ustanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva.

3.  Príslušná žiadosť alebo žiadosti o poskytnutie sa zamietnu, ak príjemcovia pomoci alebo ich zástupcovia bránia vykonaniu kontroly na mieste.

Článok 79

Výber kontrolnej vzorky

1.  Kontrolné vzorky pre kontroly na mieste podľa tohto nariadenia vyberie príslušný orgán na základe analýzy rizika, a ak sa kontroly špecificky týkajú financovania Spoločenstvom, reprezentatívnosti podaných žiadostí o pomoc. Účinnosť analýzy rizík sa bude posudzovať a aktualizovať každý rok prostredníctvom:

a) stanovenia dôležitosti každého rizikového faktora;

b) porovnania výsledkov náhodných vzoriek uvedených v druhom pododseku a vzoriek vybraných na základe analýzy rizika;

c) zohľadnenia osobitnej situácie v členskom štáte.

Na zabezpečenie prvku reprezentatívnosti vyberajú členské štáty náhodne 20 % až 25 % z minimálneho počtu príjemcov pomoci/výrobcov, ktorí majú podliehať kontrolám na mieste.

2.  Príslušný orgán vedie záznamy o dôvodoch výberu jednotlivých príjemcov pomoci/výrobcov pre vykonanie kontroly na mieste. Inšpektor, ktorý vykonáva kontrolu na mieste, musí byť o týchto dôvodoch náležite informovaný pred začatím kontroly.

Článok 80

Správa z kontroly

1.  Každá kontrola na mieste je predmetom kontrolnej správy, ktorá umožní preveriť podrobnosti o uskutočnených kontrolách.

Pokiaľ sa kontroly týkajú financovania Spoločenstvom, v správe sa uvedú najmä:

a) schémy pomoci a žiadosti, ktoré boli kontrolované;

b) prítomné osoby;

c) podľa potreby skontrolované poľnohospodárske parcely, zmerané poľnohospodárske parcely, výsledky meraní meraných parciel a použité metódy merania;

d) v prípade schémy klčovania overenie, či daná plocha bola riadne udržiavaná;

e) množstvá, na ktoré sa vzťahuje kontrola, a ich výsledky;

f) či bolo príjemcovi pomoci/výrobcovi zaslané oznámenie o návšteve vopred, a ak áno, kedy;

g) akékoľvek ďalšie vykonané kontrolné opatrenia.

2.  Ak sa zistia nezrovnalosti medzi informáciami v žiadosti a skutočnou situáciou zistenou počas kontroly vykonanej na mieste alebo diaľkovým zisťovaním, pestovateľ dostane vyhotovenie kontrolnej správy a má príležitosť podpísať ju skôr, ako príslušný orgán vyvodí zo zistení závery týkajúce sa akýchkoľvek znížení alebo vylúčení.

▼M3

Článok 81

Kontrola týkajúca sa výrobného potenciálu a operácií reštrukturalizácie a konverzie vinohradov

1.  Na účely overenia súladu s ustanoveniami o výrobnom potenciáli uvedenými v časti II hlave I kapitole III oddiele IVa nariadenia (ES) č. 1234/2007 vrátane dočasného zákazu novej výsadby podľa článku 85g ods. 1 uvedeného nariadenia, ako aj s v ustanoveniami článku 103q uvedeného nariadenia týkajúcimi sa operácií reštrukturalizácie a konverzie vinohradov, členské štáty používajú vinohradnícky register.

2.  Pri udeľovaní práv na opätovnú výsadbu stanovených v článku 85i nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa plochy systematicky preveria pred vyklčovaním a po ňom. Parcely, na ktoré sa vzťahuje kontrola, sú parcely, pre ktoré sa má udeliť právo na opätovnú výsadbu.

Kontrola pred vyklčovaním zahŕňa aj overenie existencie príslušného vinohradu.

Táto kontrola sa vykonáva prostredníctvom kontroly na mieste. Ak však členský štát disponuje spoľahlivým aktualizovaným počítačovým vinohradníckym registrom, kontrola sa smie vykonať administratívne a povinnosť kontroly na mieste pred vyklčovaním možno obmedziť na 5 % žiadostí ročne s cieľom potvrdiť spoľahlivosť administratívneho systému kontroly. Ak by sa takýmito kontrolami na mieste zistili výrazné nezrovnalosti alebo nepresnosti v regióne alebo časti regiónu, príslušný orgán primerane zvýši počet kontrol na mieste počas príslušného roka a nasledujúceho roka.

▼M6 —————

▼M6

4.  Kontrola uskutočnenia klčovania vrátane klčovania ako operácie reštrukturalizácie a konverzie vinohradov sa vykonáva kontrolou na mieste. V prípade vyklčovania celej parcely vinohradu alebo v prípade, že sa rozlíšenie diaľkového snímania rovná 1 m2 alebo je vyššie, sa kontrola môže vykonať diaľkovým snímaním.

▼M6 —————

▼M3

6.  Plochy, pre ktoré sa poskytuje pomoc na operácie reštrukturalizácie a konverzie vinohradov sa systematicky overujú pred a po vykonaní operácií. Budú sa kontrolovať tie parcely, pre ktoré bola podaná žiadosť o pomoc.

Kontrola pred operáciami zahŕňa aj overenie existencie príslušného vinohradu, vysadenej plochy stanovenej v súlade s článkom 75 a vylúčenie prípadu bežnej obnovy starých vinohradov, ako sa vymedzuje v článku 6.

Kontrola uvedená v druhom pododseku sa vykonáva prostredníctvom kontroly na mieste. ►C2  Ak však členský štát disponuje grafickým nástrojom alebo rovnocenným iným nástrojom, ktorý umožňuje meranie vysadenej plochy v súlade s článkom 75 v počítačovom vinohradníckom registri, a spoľahlivými aktualizovanými informáciami o vysadených odrodách viniča, kontrolu možno vykonať administratívne a následne možno povinnosť kontroly na mieste pred vykonaním operácií obmedziť na 5 % žiadostí s cieľom potvrdiť spoľahlivosť administratívneho systému kontroly. ◄ Ak by sa takýmito kontrolami na mieste zistili výrazné nezrovnalosti alebo nepresnosti v regióne alebo časti regiónu, príslušný orgán primerane zvýši počet kontrol na mieste počas príslušného roka.

▼B

Článok 82

Kontrolné orgány

1.  V prípade, že členský štát určí niekoľko príslušných orgánov na kontrolu plnenia pravidiel, ktoré upravujú vinársky sektor, musí koordinovať prácu týchto orgánov.

2.  Každý členský štát určí jeden styčný orgán, ktorý bude mať na starosti kontakty so styčnými orgánmi iných členských štátov a s Komisiou. Konkrétne tento styčný orgán bude dostávať a zasielať požiadavky spolupráce s cieľom implementovať túto kapitolu a bude reprezentovať svoj členský štát voči ostatným členským štátom alebo Komisii.

Článok 83

Právomoci kontrolných pracovníkov

Každý členský štát prijme všetky vhodné oparenia, ktoré uľahčia prácu pracovníkov ich príslušných orgánov. Zabezpečí najmä, aby pracovníci podľa potreby v súhre s pracovníkmi iných oddelení, ktorých na tento účel oprávni:

a) mali prístup do viníc, k výrobe vína, do skladovacích priestorov, zariadení na spracovanie vínnych produktov a k vozidlám, ktoré tieto produkty prevážajú;

b) mali prístup do obchodných priestorov (alebo skladov) a k vozidlám, v ktorých sú umiestnené produkty vinárskeho sektora alebo produkty, ktoré môžu byť určené na použitie vo vinárskom sektore, s cieľom predaja, obchodovania alebo skladovania;

c) mohli vykonať inventúru produktov vinárskeho sektora a látok alebo produktov, ktoré sa môžu používať na prípravu týchto produktov;

d) mohli odoberať vzorky produktov vinárskeho sektora, látok alebo produktov, ktoré sa môžu využívať na prípravu produktov a produktov držaných s úmyslom predaja, obchodovania alebo prevážania;

e) mohli študovať účtovnícke údaje a iné doklady, ktoré sa využívajú pri kontrolných postupoch a kopírovať ich alebo z nich vypisovať;

f) mohli podniknúť vhodné ochranné opatrenia v súvislosti s prípravou, držaním, prepravou, opisom, prezentáciou a marketingom produktu vinárskeho sektora alebo produktu používaného na prípravu produktu, ak existuje dôvod domnievať sa, že došlo k vážnemu porušeniu ustanovení spoločenstva, najmä v prípade podvodného konania alebo zdravotného rizika.KAPITOLA II

Vzájomná pomoc kontrolných orgánov

Článok 84

Pomoc na základe žiadosti

1.  V prípade, že príslušný orgán členského štátu podnikne kontrolnú činnosť na území svojho štátu, môže vyžiadať informácie od príslušného orgán každého iného členského štátu, ktorý by mohol byť priamo alebo nepriamo dotknutý. Ak sa podá takáto žiadosť, pomoc sa poskytne včas.

Komisia musí byť informovaná zakaždým, keď produkt, ktorý je predmetom kontroly uvedenej v prvom pododseku, pochádza z tretej krajiny, a ak sa obchodovanie tohto produktu týka iných členských štátov.

Požiadaný orgán poskytne všetky informácie, ktoré umožnia žiadateľovi vykonať jeho povinnosti.

2.  Keď žiadajúci orgán podá odôvodnenú žiadosť, žiadaný orgán vykoná osobitný dohľad alebo kontrolu s cieľom dosiahnuť stanovené ciele alebo podnikne kroky potrebné na zabezpečenie výkonu takéhoto dohľadu alebo kontrol.

3.  Žiadaný orgán bude postupovať tak, ako by postupoval vo vlastnom mene.

4.  Po dohode s požiadaným orgánom môže žiadajúci orgán určiť pracovníkov:

a) aby získali na pôde administratívnych orgánov členského štátu, v ktorom je zriadený požiadaný orgán, informácie týkajúce sa uplatnenia pravidiel vo vinárskom sektore alebo kontrolné činnosti vrátane kopírovania prepravných a iných dokladov alebo výpisov z registrov;

b) aby boli prítomní počas operácií požadovaných podľa odseku 2 po oznámení termínu týchto operácií žiadanému orgánu v dostatočnom predstihu pred ich začiatkom.

Kópie uvedené v písmene a) prvého pododseku sa môžu robiť len so súhlasom požiadaného orgánu.

5.  Zodpovednosť za kontrolné operácie budú mať vždy pracovníci požiadaného orgánu.

6.  Pracovníci žiadajúceho orgánu:

a) podajú písomnú objednávku s uvedením svojej totožnosti a úradného postavenia;

b) budú mať udelené, bez vplyvu na obmedzenia uložené v členskom štáte požiadaného orgánu pre jeho vlastných pracovníkov vykonávajúcich kontroly:

i) práva prístupu ustanovené v článku 83 písm. a) a b);

ii) právo byť informovaní o výsledkoch kontrol, ktoré vykonali pracovníci požiadaného orgánu podľa článku 83 písm. c) a e);

c) v priebehu kontroly sa správajú spôsobom, ktorý je súlade s pravidlami a profesionálnou praxou, aká sa žiada od pracovníkov členského štátu, a dodržiavajú zásady ochrany dôverných informácií.

7.  Žiadosti uvedené v tomto článku sa podajú požiadanému orgánu v predmetnom členskom štáte prostredníctvom styčného orgánu daného členského štátu. Rovnaký postup platí pre:

a) odpovede na takéto žiadosti;

b) oznámenia týkajúce sa uplatňovania odsekov 2 a 4.

Bez ohľadu na prvý pododsek a v záujme pružnejšej a účinnejšej spolupráce medzi členskými štátmi môžu členské štáty umožniť príslušnému orgánu:

a) predložiť svoju žiadosť alebo oznámenie priamo príslušnému orgánu iného členského štátu;

b) odpovedať priamo na žiadosti alebo oznámenia prijaté od príslušného orgánu iného členského štátu.

Článok 85

Nevyžiadaná pomoc

Príslušný orgán členského štátu prostredníctvom styčného orgánu, pod ktorý patrí, bezodkladne informuje styčný orgán príslušného členského štátu, ak má dôvody na podozrenie alebo sa dozvie, že:

a) produkt uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 nie je v súlade s pravidlami vo vinárskom sektore alebo sa stal premetom podvodného konania s cieľom získať alebo uviesť taký produkt na trh a

b) toto nedosiahnutie súladu s pravidlami je predmetom osobitného záujmu jedného alebo viacerých členských štátov a ako také vedie k administratívnym opatreniam alebo právnemu postupu.

Článok 86

Spoločné ustanovenia

1.  K informáciám, na ktoré sa odvoláva článok 84 ods. 1 a článok 85, budú čo najskôr pripojené a doplnené príslušné doklady a iné dôkazy, ako aj odkazy na všetky administratívne opatrenia a právne postupy, a konkrétne sa budú vzťahovať na:

a) zloženie a organoleptické vlastnosti predmetného produktu;

b) opis a prezentáciu produktu;

c) plnenie alebo neplnenie pravidiel ustanovených pre výrobu a obchodovanie s produktom.

2.  Styčné orgány zainteresované v prípade, v ktorom sa začal postup pomoci, sa budú navzájom bezodkladne informovať o:

a) postupe vyšetrovania;

b) všetkých administratívnych a právnych postupoch podniknutých po predmetných operáciách.

3.  Cestovné náklady, ktoré vzniknú pri vykonávaní článku 84 ods. 2 a 4, hradí:

a) členský štát, ktorý určil pracovníka na výkon opatrení uvedených v týchto odsekoch, alebo

b) rozpočet Spoločenstva na požiadanie styčného orgánu daného členského štátu, ak Komisia formálne vopred uznala záujem Spoločenstva na predmetnej kontrolnej činnosti.KAPITOLA III

Analytická databanka

Článok 87

Účel databanky

1.  Analytickú databanku vinárskych produktov riadi Spoločné výskumné stredisko (JRC).

2.  Databanka obsahuje údaje získané z izotopových analýz komponentov etanolu a vody vo vinárskych produktoch podľa referenčných metód analýzy uvedených v článku 31 nariadenia (ES) č. 479/2008.

3.  Databanka má pomôcť zosúladiť interpretáciu výsledkov získaných úradnými laboratóriami členských štátov pri uplatňovaní referenčných metód analýzy uvedených v článku 31 nariadenia (ES) č. 479/2008.

Článok 88

Vzorky

1.  Na zriadenie analytickej databanky zabezpečia členské štáty odoberanie vzoriek čerstvého hrozna na analýzu, ako aj jeho manipuláciu a spracovanie na víno v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe XVI.

2.  Vzorky čerstvého hrozna sa budú zbierať vo viniciach situovaných vo vinohradníckych oblastiach s jasne určeným typom pôdy, polohou, systémom viazania viniča, odrodou, vekom a kultivačnou praxou.

3.  Počet vzoriek, ktoré sa majú odobrať každý rok pre databanku, je stanovený v prílohe XVII. Pri výbere vzoriek sa musí brať do úvahy geografická poloha vinohradov v členských štátoch uvedených v prílohe XVII. Každý rok sa musí odobrať aspoň 25 % vzoriek z tých istých pozemkov ako v predchádzajúcom roku.

4.  Vzorky sa analyzujú metódami uvedenými v článku 31 nariadenia (ES) č. 479/2008 v laboratóriách určených členskými štátmi. Určené laboratóriá musia spĺňať všeobecné kritériá prevádzkovania skúšobných laboratórií stanovené v ISO/IEC 17025, a najmä sa musia zúčastniť v systéme testov odbornosti v metódach izotopovej analýzy. Dôkazy o dosiahnutí súladu s týmito kritériami sa poskytnú písomne JRC na účel riadenia kvality a potvrdenia poskytnutých údajov.

5.  Správa o analýze musí byť pripravená v súlade s prílohou XIX. Hárok s opisom sa pripraví pre každú vzorku v súlade s dotazníkom v prílohe XVIII.

6.  Kópia správy s výsledkami a interpretáciou analýzy spolu s kópiou hárku s opisom sa zašle JRC.

7.  Členské štáty a JRC zabezpečia, aby sa:

a) údaje v analytickej databanke zachovali;

b) každá vzorka uchovávala aspoň tri roky odo dňa, keď bola odobraná;

c) databanka používala iba na monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov a na štatistické alebo vedecké účely;

d) uplatnili opatrenia na ochranu údajov, najmä proti krádeži a neoprávneným zásahom;

f) sprístupnili záznamy bez zbytočného odkladu alebo nákladov tým, ktorých sa týkajú, s cieľom opravy nepresností.

▼M8

Článok 89

Do 30. júna 2015, až kým nenadobudne príslušné analytické vybavenie, zasiela Chorvátsko svoje vzorky vín na analýzu do JRC.

Chorvátsko môže určiť príslušný orgán oprávnený mať prístup k informáciám o vzorkách odobratých na jeho území.

▼B

Článok 90

Poskytovanie výsledkov

1.  Informácie, ktoré obsahuje databanka, musia byť na požiadanie k dispozícii laboratóriám určeným členskými štátmi na tento účel.

2.  JRC vypracuje a ročne aktualizuje zoznam laboratórií členských štátov určených na prípravu vzoriek a na merania pre analytickú databanku.

3.  V opodstatnených prípadoch informácie, na ktoré sa odvoláva odsek 1, ak sú reprezentatívne, môžu byť na požiadanie k dispozícii iným úradným orgánom členských štátov.

4.  Poskytovanie informácií sa bude vzťahovať len na relevantné analytické údaje potrebné na interpretáciu analýzy vykonanej na vzorke s porovnateľnými vlastnosťami a pôvodom. Súčasťou každého oznámenia informácií bude upozornenie na minimálne požiadavky na využívanie databanky.

Článok 91

Súlad s postupmi

Členské štáty zabezpečia, aby výsledky izotopových analýz, ktoré sa nachádzajú v ich vlastných databankách, boli získavané analýzou vzoriek, ktorých odber a manipulácia sa uskutočnila v súlade s touto kapitolou.KAPITOLA IV

Odber vzoriek na kontrolné účely

Článok 92

Žiadosť o odber vzoriek

1.  V súvislosti s uplatňovaním kapitoly II môžu úradníci príslušného orgánu členského štátu požiadať príslušný orgán iného členského štátu, aby odobral vzorky v súlade s príslušnými ustanoveniami daného členského štátu.

2.  Žiadajúci orgán podrží odobraté vzorky a okrem iného určí laboratórium, kde sa majú analyzovať.

3.  Vzorky sa odoberajú a manipulácia s nimi sa uskutočňuje v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe XX.

Článok 93

Náklady na odber, zaslanie a analýzu vzoriek

1.  Náklady, ktoré vzniknú pri odbere, manipulácii a odoslaní vzorky a pri výkone analytických a organoleptických skúšok, znáša príslušný orgán členského štátu, ktorý požiadal o odber vzorky. Tieto náklady sa vypočítajú podľa sadzieb, ktoré sa uplatňujú na území členského štátu, v ktorom sa dané operácie vykonali.

2.  Náklady, ktoré vzniknú pri zaslaní vzoriek uvedených v článku 89, znáša Spoločenstvo.KAPITOLA V

Všeobecné ustanovenia

Článok 94

Konečná platnosť

Zistenia pracovníkov príslušného orgánu členského štátu počas uplatňovania tejto kapitoly môžu uplatniť príslušné orgány iných členských štátov. V takých prípadoch sa neznižuje ich hodnota z dôvodu, že nepochádzajú z predmetného členského štátu.

Článok 95

Osoby, ktoré podliehajú kontrole

1.  Fyzické alebo právnické osoby a skupiny takých osôb, ktorých profesionálna činnosť môže byť predmetom kontroly, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, nesmú kontrole brániť a musia ju vždy umožniť.

2.  Pestovatelia viniča, z ktorej odoberajú hrozno pracovníci príslušného orgánu:

a) nesmú žiadnym spôsobom odberu zabrániť a

b) musia poskytnúť týmto pracovníkom všetky požadované informácie v zmysle tohto nariadenia.

▼M4

Článok 95a

Koordinácia kontrol a prístup k informáciám

Pokiaľ ide o kontroly týkajúce sa dopravy uskutočnenej na základe sprievodných dokladov uvedených v článku 24 ods. 1 písm. a) bode i) nariadenia Komisie (ES) č. 436/2009 ( 32 ), členské štáty prijmú najneskôr ►C4  1. marca 2014 ◄ potrebné opatrenia umožňujúce príslušným orgánom uvedeným v článku 82 ods. 1 tohto nariadenia prístup k informáciám obsiahnutým v informačnom systéme uvedenom v článku 21 smernice Rady 2008/118/ES ( 33 ) týkajúcom sa pohybu vinárskych výrobkov, ktoré sú v obehu v režime ustanovenom v kapitole IV uvedenej smernice.

Pokiaľ ide o kontroly týkajúce sa dopravy uskutočnenej na základe sprievodných dokladov uvedených v článku 24 ods. 1 písm. a) bodoch ii) a iii) nariadenia Komisie (ES) č. 436/2009, členské štáty prijmú najneskôr ►C4  1. marca 2014 ◄ potrebné opatrenia umožňujúce príslušným orgánom určeným v článku 82 ods. 1 tohto nariadenia prístup k informáciám obsiahnutým v informačnom systéme zavedenom na účely kontroly pohybu vinárskych výrobkov iných ako sú výrobky uvedené v prvom pododseku tohto článku.

Informácie použité v súlade s prvým a druhým pododsekom sa na účely tohto nariadenia môžu používať len pre osobitné kontroly ustanovené právnymi predpismi v oblasti vinárstva a vinohradníctva.

▼BHLAVA VI

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 96

Platby príjemcom

Platby na základe hlavy II, okrem článku 9, a na základe hlavy V nariadenia (ES) č. 479/2008 sa realizujú v prospech príjemcov v plnom rozsahu.

Odchylne od prvého odseku sa môžu členské štáty rozhodnúť vyplatiť podporu uvedenú v článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 prostredníctvom poisťovní ako sprostredkovateľov pod podmienkou, že:

a) sú dodržané podmienky uvedené v článku 14 ods. 4 nariadenia (ES) č. 479/2008;

b) suma pomoci je prevedená na výrobcu v plnom rozsahu;

c) poisťovňa vyplatí pomoc výrobcovi buď vopred alebo prostredníctvom bankového alebo poštového prevodu do pätnástich dní od prijatia platby od členského štátu.

Využívanie týchto sprostredkovateľov na realizáciu platieb nesmie narušiť podmienky hospodárskej súťaže na poistnom trhu.

Na platby sa vzťahuje požiadavka predchádzajúcej kontroly stanovená v tomto nariadení, okrem platieb záloh zaistených zábezpekou.

Článok 97

Vrátenie neoprávnene vykonaných platieb

Neoprávnene vykonané platby sa získajú od príslušných príjemcov späť bez úrokov. Pravidlá ustanovené v článku 73 nariadenia (ES) č. 796/2004 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Realizácia administratívnych sankcií a vymáhanie neoprávnene vyplatených súm nemajú vplyv na nahlasovanie nezrovnalostí Komisii podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006 ( 34 ).

Článok 98

Vnútroštátne sankcie

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek sankcie stanovené v nariadení (ES) č. 479/2008 alebo v tomto nariadení, členské štáty zabezpečia na vnútroštátnej úrovni uplatňovanie sankcií v súvislosti s nesúladom s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení a v nariadení (ES) č. 479/2008 a v tomto nariadení, ktoré sú účinné, primerané a odradzujúce, aby poskytovali primeranú ochranu finančných záujmov Spoločenstiev.

Článok 99

Umelo vytvorené situácie

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné opatrenia ustanovené v nariadení (ES) č. 479/2008 alebo v tomto nariadení, žiadna platba sa neuskutoční v prospech príjemcov, v prípade ktorých sa zistí, že umelo vytvorili podmienky požadované na poskytnutie takýchto platieb a získali tak výhodu, ktorá nie je v súlade s cieľmi príslušného opatrenia.

Článok 100

▼M10

Oznámenia a notifikácie

1.  Oznámenia a notifikácie pre Komisiu uvedené v tomto nariadení sa vykonávajú v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 ( 35 ).

▼M10 —————

▼B

3.  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia tohto nariadenia, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby boli schopné dodržať termíny poskytnutia oznámení ustanovené v tomto nariadení.

4.  Ak členský štát neposkytne oznámenie vyžadované podľa nariadenia (ES) č. 479/2008 alebo tohto nariadenia, alebo ak sa oznámenie zdá byť nesprávne z hľadiska objektívnych skutočností, o ktorých má Komisia znalosť, Komisia môže zastaviť časť alebo všetky mesačné platby uvedené v článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v súvislosti s vinárskym sektorom, kým sa oznámenie neposkytne správne.

5.  Členské štáty archivujú informácie zaznamenané podľa tohto nariadenia minimálne 10 vinárskych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom boli zaznamenané.

6.  Oznámenia vyžadované podľa tohto nariadenia nemajú vplyv na povinnosti členských štátov ustanovené v nariadení Rady (EHS) č. 357/79 o štatistických zisťovaniach plôch vinohradov ( 36 ).

Článok 101

Zrejmé chyby

Akékoľvek oznámenie, požiadavka alebo žiadosť podaná členskému štátu podľa nariadenia (ES) č. 479/2008 alebo tohto nariadenia, vrátane žiadosti o pomoc, možno upraviť kedykoľvek po ich podaní v prípadoch zrejmých chýb zistených príslušným orgánom.

Článok 102

Vyššia moc a mimoriadne okolnosti

Ak sa má podľa nariadenia (ES) č. 479/2008 alebo tohto nariadenia uložiť sankcia, neuloží sa v prípadoch vyššej moci alebo mimoriadnych okolností v zmysle článku 40 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 103

Zrušenie a odkazy

1.  Nariadenia (ES) č. 1227/2000, (ES) č. 1623/2000, (ES) č. 2729/2007 a (ES) č. 883/2001 sa zrušujú.

Avšak

a) príslušné pravidlá stanovené v nariadeniach (ES) č. 1227/2000 a (ES) č. 1623/2000 sa naďalej uplatňujú, pokiaľ opatrenia oprávnené na podporu podľa nariadenia (ES) č. 1493/1999 sa začali alebo sa vykonali pred 1. augustom 2008;

▼M1

b) tabuľka 9 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1227/2000 sa naďalej uplatňuje, ak sa inak neustanovuje vo vykonávacom nariadení o označovaní etiketami a prezentácii vín, ktoré sa má prijať na základe článku 63 nariadenia (ES) č. 479/2008;

▼B

c) príloha I nariadenia (ES) č. 1623/2000 zostáva účinná do 31. júla 2012.

2.  Odkazy na zrušené nariadenia v odseku 1 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a interpretujú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XXII.

Článok 104

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2008.

Článok 2 a kapitola III hlavy IV sa však uplatňujú od 30. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M5
PRÍLOHA I

SOT S VÍNOM

Predloženie podporného programu

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013 
 

Členský štát  (1): …

Obdobie (2): …

Dátum predloženia:

Číslo revízie:

(1)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie (OP).

(2)   Vinárske roky.

Ak o úpravu požiadala Komisia / o úpravu požiadal členský štát ( 37 )

A.    Opis navrhovaných opatrení a ich kvantifikovaných cieľov

a)    podpora režimu jednotnej platby v súlade s článkom 103o ( 38 )

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie:

b)    propagácia v súlade s článkom 103p

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

Štátna pomoc:

c)    reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 103q

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení ( 39 ):

Kvantifikované ciele:

d)    zelený zber v súlade s článkom 103r

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

e)    vzájomné fondy v súlade s článkom 103s

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

f)    poistenie úrody v súlade s článkom 103t

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

Štátna pomoc:

g)    Investície do podnikov v súlade s článkom 103u

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

Štátna pomoc:

h)    destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 103v

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení (vrátane úrovne pomoci):

Kvantifikované ciele:

i)    destilácia konzumného liehu v súlade s článkom 103w

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Dĺžka prechodného obdobia (vinárske roky):

Opis navrhovaných opatrení (vrátane úrovne pomoci):

Kvantifikované ciele:

j)    krízová destilácia v súlade s článkom 103x

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Dĺžka prechodného obdobia (vinárske roky):

Opis navrhovaných opatrení (vrátane úrovne pomoci):

Kvantifikované ciele:

Štátna pomoc:

k)    používanie zahusteného hroznového muštu v súlade s článkom 103y

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Dĺžka prechodného obdobia (vinárske roky):

Opis navrhovaných opatrení (vrátane úrovne pomoci):

Kvantifikované ciele:

B.    Výsledky uskutočnených konzultácií

C.    Posúdenie očakávaných technických, hospodárskych, environmentálnych a sociálnych vplyvov ( 40 )

D.    Časový plán uskutočňovania opatrení

E.    Úhrnná finančná tabuľka vo forme uvedenej v prílohe II (potrebné je uviesť číslo revízie)

F.

Kritériá a kvantitatívne ukazovatele určené na monitorovanie a hodnotenie

Opatrenia prijaté s cieľom zabezpečiť primerané a účinné uskutočňovanie programov

G.

Určenie príslušných orgánov a inštitúcií zodpovedných za uskutočňovanie programu

▼M13

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018

Členský štát ( 41 ):

Obdobie ( 42 ) Dátum predloženia: Číslo revízie:

Ak o úpravu požiadala Komisia/o úpravu požiadal členský štát ( 43 )

A.  Opis navrhovaných opatrení a ich kvantifikovaných cieľov

a)  Režim jednotnej platby a podpora v súlade s článkom 103o nariadenia (ES) č. 1234/2007

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie:

b) 

i)  Propagácia na trhoch tretích krajín v súlade s článkom 103p nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

Štátna pomoc:

ii)  Propagácia v členských štátoch v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

Štátna pomoc:

c) 

i)  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 103q nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

ii)  Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

d)  Zelený zber v súlade s článkom 103r nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

e)  Vzájomné fondy v súlade s článkom 103 s nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

f)  Poistenie úrody v súlade s článkom 103t nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

Štátna pomoc:

g)  Investície do podnikov v súlade s článkom 103u nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

Štátna pomoc:

h)  Inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

Kvantifikované ciele:

i)  Destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 103v nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení (vrátane úrovne pomoci):

Kvantifikované ciele:

B.  Výsledky uskutočnených konzultácií

C.  Posúdenie očakávaných technických, hospodárskych, environmentálnych a sociálnych vplyvov ( 44 )

D.  Časový plán uskutočňovania opatrení

E.  Úhrnná finančná tabuľka vo forme uvedenej v prílohe II (potrebné je uviesť číslo revízie)

F.  Kritériá a kvantitatívne ukazovatele určené na monitorovanie a hodnotenie

Opatrenia prijaté s cieľom zabezpečiť primeranú a účinnú realizáciu programov

G.  Určenie príslušných orgánov a inštitúcií zodpovedných za realizáciu programu

▼M5
PRÍLOHA II

Predloženie finančnej tabuľky vnútroštátnych podporných programov podľa článku 103l písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013(v 1 000 EUR)

Členský štát (1):

Dátum oznámenia, najneskôr do 30. júna 2008:

 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -  Režim jednotnej platby

Článok 103o

 
 
 
 
 
 

2 -  Propagácia na trhoch tretích krajín

Článok 103p

 
 
 
 
 
 

3a -  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

 
 
 
 
 
 

3b -  Prebiehajúce plány

Nariadenie (ES) č. 1493/1999

 
 
 
 
 
 

4 -  Zelený zber

Článok 103r

 
 
 
 
 
 

5 -  Vzájomné fondy

Článok 103s

 
 
 
 
 
 

6 -  Poistenie úrody

Článok 103t

 
 
 
 
 
 

7 -  Investície do podniku

Článok 103u

 
 
 
 
 
 

8 -  Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

 
 
 
 
 
 

9 -  Destilácia konzumného liehu – podpora na plochu

Článok 103w

 
 
 
 
 
 

10 -  Krízová destilácia

Článok 103x ods. 1

 
 
 
 
 
 

11 -  Používanie zahusteného hroznového muštu na obohatenie

Článok 103y

 
 
 
 
 
 

Spolu

 
 
 
 
 
 

(1)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie (OP).

V prípade opatrení, ktoré nie sú zahrnuté vo vnútroštátnom podpornom programe, sa musí uviesť „0“.

V prípade potreby:10a -  Štátna pomoc na krízovú destiláciu

Článok 103x ods. 5

 
 
 
 
 
 

▼M13

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018 (44) (v tis. EUR)

Členský štát1 (2):

Dátum oznámenia:

 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-  Režim jednotnej platby

Článok 103o

 
 

3-  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

 
 
 
 
 
 

4-  Zelený zber

Článok 103r

 
 
 
 
 
 

5-  Vzájomné fondy

Článok 103s

 
 
 
 
 
 

6-  Poistenie úrody

Článok 103t

 
 
 
 
 
 

7-  Investície do podniku

Článok 103u

 
 
 
 
 
 

9-  Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

 
 
 
 
 
 

Medzisúčet

 
 
 
 
 
 
 

Opatrenie a čiastkové opatrenia

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

 
 
 
 
 
 

2-  Propagácia

Článok 45

 
 
 
 
 
 

3a-  Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

článok 46 ods. 3 písm. c)

 
 
 
 
 
 

8-  Inovácia

Článok 51

 
 
 
 
 
 

Medzisúčet

 
 
 
 
 
 
 

Spolu

 
 
 
 
 
 

(1)   Sumy zahŕňajú aj výdavky na akcie, ktoré začali v rámci prvého päťročného programu (2009 – 2013) a v prípade ktorých sa platby uskutočnia počas druhého päťročného programu (2014 – 2018).

(2)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie.

▼M5
PRÍLOHA III

Nepovinné predloženie finančnej tabuľky vnútroštátnych podporných programov podľa článku 103l písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007 – s podrobnými údajmi na regionálnej úrovni

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013(v 1 000 EUR)

Členský štát (1):

Región:

Dátum oznámenia, najneskôr do 30. júna 2008:

 

Rozpočtový rok

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -  Režim jednotnej platby

Článok 103o

 
 
 
 
 
 

2 -  Propagácia na trhoch tretích krajín

Článok 103p

 
 
 
 
 
 

3a -  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

 
 
 
 
 
 

3b -  Prebiehajúce plány

Nariadenie (ES) č. 1493/1999

 
 
 
 
 
 

4 -  Zelený zber

Článok 103r

 
 
 
 
 
 

5 -  Vzájomné fondy

Článok 103s

 
 
 
 
 
 

6 -  Poistenie úrody

Článok 103t

 
 
 
 
 
 

7 -  Investície do podniku

Článok 103u

 
 
 
 
 
 

8 -  Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

 
 
 
 
 
 

9 -  Destilácia konzumného liehu – podpora na plochu

Článok 103w

 
 
 
 
 
 

10 -  Krízová destilácia

Článok 103x

 
 
 
 
 
 

11 -  Používanie zahusteného hroznového muštu na obohatenie

Článok 103y

 
 
 
 
 
 

Spolu

 
 
 
 
 
 

(1)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie (OP).

V prípade opatrení, ktoré nie sú zahrnuté vo vnútroštátnom podpornom programe, sa v bunkách tabuľky určených na uvedenie sumy, musí uviesť „0“.

V prípade potreby:10a -  Štátna pomoc na krízovú destiláciu

Článok 103x ods. 5

 
 
 
 
 
 

▼M13

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018 (44) (v tis. EUR)

Členský štát (2):

Región:

Dátum oznámenia:

 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-  Režim jednotnej platby

Článok 103o

 
 

3-  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

 
 
 
 
 
 

4-  Zelený zber

Článok 103r

 
 
 
 
 
 

5-  Vzájomné fondy

Článok 103s

 
 
 
 
 
 

6-  Poistenie úrody

Článok 103t

 
 
 
 
 
 

7-  Investície do podniku

Článok 103u

 
 
 
 
 
 

9-  Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

 
 
 
 
 
 

Medzisúčet

 
 
 
 
 
 
 

Opatrenie a čiastkové opatrenia

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

 
 
 
 
 
 

2-  Propagácia

Článok 45

 
 
 
 
 
 

3a-  Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

článok 46 ods. 3 písm. c)

 
 
 
 
 
 

8-  Inovácia

Článok 51

 
 
 
 
 
 

Medzisúčet

 
 
 
 
 
 
 

Spolu

 
 
 
 
 
 

(1)   Sumy zahŕňajú aj výdavky na akcie, ktoré začali v rámci prvého päťročného programu (2009 – 2013) a v prípade ktorých sa platby uskutočnia počas druhého päťročného programu (2014 – 2018).

(2)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie.

▼M5
PRÍLOHA IV

Zmeny a doplnenia finančnej tabuľky vnútroštátnych podporných programov podľa článku 103l písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013(v 1 000 EUR)

Členský štát (1):

Dátum oznámenia (2):

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej a doplnenej tabuľky:

Zdôvodnenie: o úpravu požiadala Komisia / o úpravu požiadal členský štát (3)

 
 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

 

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 -  Režim jednotnej platby

Článok 103o

Predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

Upravená suma

 
 
 
 
 
 

2 -  Propagácia na trhoch tretích krajín

Článok 103p

Predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

Upravená suma

 
 
 
 
 
 

3a -  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

Predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

Upravená suma

 
 
 
 
 
 

3b -  Prebiehajúce plány

Nariadenie (ES) č. 1493/1999

Predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

Upravená suma

 
 
 
 
 
 

4 -  Zelený zber

Článok 103r

Predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

Upravená suma

 
 
 
 
 
 

5 -  Vzájomné fondy

Článok 103s

Predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

Upravená suma

 
 
 
 
 
 

6 -  Poistenie úrody

Článok 103t

Predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

Upravená suma

 
 
 
 
 
 

7 -  Investície do podniku

Článok 103u

Predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

Upravená suma

 
 
 
 
 
 

8 -  Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

Predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

Upravená suma

 
 
 
 
 
 

9 -  Destilácia konzumného liehu – podpora na plochu

Článok 103w

Predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

Upravená suma

 
 
 
 
 
 

10 -  Krízová destilácia

Článok 103x

Predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

Upravená suma

 
 
 
 
 
 

11 -  Používanie zahusteného hroznového muštu na obohatenie

Článok 103y

Predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

Upravená suma

 
 
 
 
 
 

Spolu

Predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

Upravená suma

 
 
 
 
 
 

(1)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie (OP).

(2)   Termín oznámenia: 1. marec a 30. jún.

(3)   Nehodiace sa prečiarknite.

Termín oznámenia:

V prípade potreby:10a -  Štátna pomoc na krízovú destiláciu

Článok 103x ods. 5

Predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

Upravená suma

 
 
 
 
 
 

▼M13

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018(v tis. EUR)

Členský štát (1):

Dátum oznámenia (2):

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej tabuľky:

Zdôvodnenie: o úpravu požiadala Komisia/o úpravu požiadal členský štát (3)

 
 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

 

2014

2015

2016

2017

2018

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1-  Režim jednotnej platby

Článok 103o

 
 
 

3-  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

upravená suma

 
 
 
 
 
 

4-  Zelený zber

Článok 103r

predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

upravená suma

 
 
 
 
 
 

5-  Vzájomné fondy

Článok 103s

predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

upravená suma

 
 
 
 
 
 

6-  Poistenie úrody

Článok 103t

predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

upravená suma

 
 
 
 
 
 

7-  Investície do podniku

Článok 103u

predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

upravená suma

 
 
 
 
 
 

9-  Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

upravená suma

 
 
 
 
 
 

Medzisúčet

predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

upravená suma

 
 
 
 
 
 
 

Opatrenie a čiastkové opatrenia

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

 
 
 
 
 
 
 

2-  Propagácia

Článok 45

predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

upravená suma

 
 
 
 
 
 

3a-  Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

článok 46 ods. 3 písm. c)

predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

upravená suma

 
 
 
 
 
 

8-  Inovácia

Článok 51

predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

upravená suma

 
 
 
 
 
 

Medzisúčet

predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

upravená suma

 
 
 
 
 
 
 

Spolu

predchádz. predloženie

 
 
 
 
 
 

upravená suma

 
 
 
 
 
 

(1)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie.

(2)   Termín oznámenia: 1. marec a 30. jún.

(3)   Nehodiace sa prečiarknite.

▼M5
PRÍLOHA V

Podávanie správ o podpornom programe

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013 
 

Členský štát  (1): …

Obdobie: …

Dátum predloženia: …

Číslo revízie: …

(1)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie (OP).

A.    Celkové posúdenie

B.    Podmienky a výsledky realizácie navrhovaných opatrení ( 45 )

a)    podpora režimu jednotnej platby v súlade s článkom 103o ( 46 )

b)    propagácia v súlade s článkom 103p

Podmienky realizácie:

Výsledky ( 47 )

Štátna pomoc:

c)    reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 103q

Podmienky realizácie:

Výsledky:

d)    zelený zber v súlade s článkom 103r

Podmienky realizácie:

Výsledky:

e)    vzájomné fondy v súlade s článkom 103s

Podmienky realizácie:

Výsledky:

f)    poistenie úrody v súlade s článkom 103t

Podmienky realizácie:

Výsledky:

Štátna pomoc:

g)    Investície do podnikov v súlade s článkom 103u

Podmienky realizácie:

Výsledky:

Štátna pomoc:

h)    destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 103v

Podmienky realizácie (vrátane úrovne pomoci):

Výsledky:

i)    destilácia konzumného liehu v súlade s článkom 103w

Podmienky realizácie (vrátane úrovne pomoci):

Výsledky:

j)    krízová destilácia v súlade s článkom 103x

Podmienky realizácie (vrátane úrovne pomoci):

Výsledky:

Štátna pomoc:

k)    používanie zahusteného hroznového muštu v súlade s článkom 103y

Podmienky realizácie (vrátane úrovne pomoci):

Výsledky:

C.    Závery (a podľa potreby navrhované úpravy)

▼M13

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018

Členský štát ( 48 ): Obdobie: Dátum predloženia:

Číslo revízie:

A. Celkové posúdenie:

B.  Podmienky a výsledky realizácie navrhovaných opatrení ( 49 )

a)  Režim jednotnej platby a podpora v súlade s článkom 103o

b) 

1.  Propagácia na trhoch tretích krajín v súlade s článkom 103p nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Podmienky realizácie:

Výsledky ( 50 )

Štátna pomoc:

2.  Propagácia v členských štátoch v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky realizácie:

Výsledky (50) 

Štátna pomoc:

c) 

1.  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 103q nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Podmienky realizácie:

Výsledky:

2.  Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky realizácie:

Výsledky:

d)  Zelený zber v súlade s článkom 103r nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Podmienky realizácie:

Výsledky:

e)  Vzájomné fondy v súlade s článkom 103 s nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Podmienky realizácie:

Výsledky:

f)  Poistenie úrody v súlade s článkom 103t nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Podmienky realizácie:

Výsledky:

Štátna pomoc:

g)  Investície do podnikov v súlade s článkom 103u nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Podmienky realizácie:

Výsledky:

Štátna pomoc:

h)  Inovácia v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky realizácie:

Výsledky:

i)  Destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 103v nariadenia (ES) č. 1234/2007:

Podmienky realizácie (vrátane úrovne pomoci):

Výsledky:

C.  Závery (a podľa potreby navrhované úpravy)

▼M5
PRÍLOHA VI

Finančná tabuľka vykonávania vnútroštátnych podporných programov podľa článku 188a ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013(v 1 000 EUR)

Členský štát (1):

Dátum oznámenia (2):

Zmenená a doplnená tabuľka: Áno/Nie (3)

Ak áno, číslo:

 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu

 
 

Prognóza/vykonávanie (3)

Prognóza/vykonávanie (3)

Prognóza/vykonávanie (3)

Prognóza/vykonávanie (3)

Prognóza/vykonávanie (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -  Režim jednotnej platby

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 -  Propagácia na trhoch tretích krajín

Článok 103p

 
 
 
 
 
 

3a -  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

 
 
 
 
 
 

3b -  Prebiehajúce plány

Nariadenie (ES) č. 1493/1999

 
 
 
 
 
 

4 -  Zelený zber

Článok 103r

 
 
 
 
 
 

5 -  Vzájomné fondy

Článok 103s

 
 
 
 
 
 

6 -  Poistenie úrody

Článok 103t

 
 
 
 
 
 

7 -  Investície do podniku

Článok 103u

 
 
 
 
 
 

8 -  Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

 
 
 
 
 
 

9 -  Destilácia konzumného liehu – podpora na plochu

Článok 103w

 
 
 
 
 
 

10 -  Krízová destilácia

Článok 103x

 
 
 
 
 
 

11 -  Používanie zahusteného hroznového muštu na obohatenie

Článok 103y

 
 
 
 
 
 

Spolu

 
 
 
 
 
 

(1)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie (OP).

(2)   Termín oznámenia: 1. marec a 30. jún.

(3)   Nehodiace sa prečiarknite.

V prípade potreby:10a -  Krízová destilácia

Článok 103x ods. 5

 
 
 
 
 
 

▼M13

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018Členský štát (1):

Dátum oznámenia (2):

Zmenená tabuľka: áno/nie (3)

ak áno, číslo:

 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Spolu

 
 

Prognóza/vykonávanie (3)

Prognóza/vykonávanie (3)

Prognóza/vykonávanie (3)

Prognóza/vykonávanie (3)

Prognóza/vykonávanie (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-  Režim jednotnej platby

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

3-  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

 
 
 
 
 
 

4-  Zelený zber

Článok 103r

 
 
 
 
 
 

5-  Vzájomné fondy

Článok 103s

 
 
 
 
 
 

6-  Poistenie úrody

Článok 103t

 
 
 
 
 
 

7-  Investície do podniku

Článok 103u

 
 
 
 
 
 

9-  Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

 
 
 
 
 
 

Medzisúčet

 
 
 
 
 
 
 

Opatrenie a čiastkové opatrenia

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

 
 
 
 
 
 

2-  Propagácia

Článok 45

 
 
 
 
 
 

3a-  Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

článok 46 ods. 3 písm. c)

 
 
 
 
 
 

8-  Inovácia

Článok 51

 
 
 
 
 
 

Medzisúčet

 
 
 
 
 
 
 

Spolu

 
 
 
 
 
 

(1)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie.

(2)   Termín oznámenia: 1 marca.

(3)   Nehodiace sa prečiarknite.

▼M5
PRÍLOHA VII

Technické údaje týkajúce sa vnútroštátnych podporných programov podľa článku 103l písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013(finančná suma v 1 000 EUR)

Členský štát (1):

Dátum oznámenia (2):

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej a doplnenej tabuľky:

 
 

Rozpočtový rok

 
 
 
 

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

 

Prognóza

Plnenie

Prognóza

Plnenie

Prognóza

Plnenie

Prognóza

Plnenie

Prognóza

Plnenie

Plnenie

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1 -  Režim jednotnej platby

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 -  Propagácia na trhoch tretích krajín

Článok 103p

Počet projektov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štátna pomoc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

3a -  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

Príslušná plocha (ha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

Priemerná suma (EUR/ha) (4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3b -  Prebiehajúce plány

Nariadenie (ES) č. 1493/1999

Príslušná plocha (ha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

Upravená suma (EUR/ha) (4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 -  Zelený zber

Článok 103r

Príslušná plocha (ha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemerná suma (EUR/ha) (4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 -  Vzájomné fondy

Článok 103s

Počet nových fondov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (5)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 -  Poistenie úrody

Článok 103t

Počet výrobcov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (6)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štátna pomoc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7 -  Investície do podniku

Článok 103u

Počet príjemcov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štátna pomoc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.1 -  Investície do podniku v konvergenčných regiónoch

Článok 103u ods. 4 písm. a)

Oprávnené náklady

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.2 -  Investície do podniku v iných ako konvergenčných regiónoch

Článok 103u ods. 4 písm. b)

Oprávnené náklady

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.3 -  Investície do podniku v najvzdialenejších regiónoch

Článok 103u ods. 4 písm. c)

Oprávnené náklady

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.4 -  Investície do podniku v regiónoch menších ostrovov v Egejskom mori

Článok 103u ods. 4 písm. d)

Oprávnené náklady

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.5 -  Investície do podniku v konvergenčných regiónoch

Článok 103u ods. 4 písm. a)

Príspevok Spoločenstva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.6 -  Investície do podniku v iných ako konvergenčných regiónoch

Článok 103u ods. 4 písm. b)

Príspevok Spoločenstva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.7 -  Investície do podniku v najvzdialenejších regiónoch

Článok 103u ods. 4 písm. c)

Príspevok Spoločenstva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.8 -  Investície do podniku v regiónoch menších ostrovov v Egejskom mori

Článok 103u ods. 4 písm. d)

Príspevok Spoločenstva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

8 -  Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

Rozsah maximálnej pomoci (EUR/obj. %/hl) (8)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mil. hl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (9)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 -  Destilácia konzumného liehu – podpora na plochu

Článok 103w

Rozsah pomoci (EUR/ha) (8)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plocha (ha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemerná podpora (3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 -  Krízová destilácia

Článok 103x

Rozsah pomoci (EUR/obj. %/hl) (8)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimálna cena výrobcu (EUR/obj. %/hl) (8)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mil. hl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (9)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 -  Používanie zahusteného hroznového muštu na obohatenie

Článok 103y

Rozsah pomoci (EUR/obj. %/hl) (8)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mil. hl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (9)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie (OP).

(2)   Termín oznámenia: v prípade prognóz prvýkrát 30. jún 2008 a následne 1. marca a 30. júna, v prípade plnenia vždy 1. marca (prvýkrát v roku 2010).

(3)   Vypočítaná vydelením sumy (súm) uvedenej (uvedených) v prílohe II (prognózy) a prílohe VI (plnenie) počtom príslušných projektov v tejto prílohe.

(4)   Vypočítaná vydelením sumy (súm) uvedenej (uvedených) v prílohe II (prognózy) a prílohe VI (plnenie) príslušnou plochou v tejto prílohe.

(5)   Vypočítaná vydelením sumy (súm) uvedenej (uvedených) v prílohe II (prognózy) a prílohe VI (plnenie) počtom príslušných fondov v tejto prílohe.

(6)   Vypočítaná vydelením sumy (súm) uvedenej (uvedených) v prílohe II (prognózy) a prílohe VI (plnenie) počtom príslušných výrobcov v tejto prílohe.

(7)   Vypočítaná vydelením sumy (súm) uvedenej (uvedených) v prílohe II (prognózy) a prílohe VI (plnenie) počtom príslušných príjemcov v tejto prílohe.

(8)   Podrobnosti sa uvedú v prílohách I a V.

(9)   Vypočítaná vydelením sumy (súm) uvedenej (uvedených) v prílohe II (prognózy) a prílohe VI (plnenie) počtom príslušných hektolitrov v tejto prílohe.

▼M13

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018(finančná suma v tis. EUR)

Členský štát (1):

Dátum oznámenia (2):

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej tabuľky:

 
 

Rozpočtový rok

 
 
 
 

2014

2015

2016

2017

2018

Spolu

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

 

Prognóza

Plnenie

Prognóza

Plnenie

Prognóza

Plnenie

Prognóza

Plnenie

Prognóza

Plnenie

Plnenie

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1-  Režim jednotnej platby

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2-  Propagácia na trhoch tretích krajín

Článok 103p

Počet projektov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štátna pomoc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

3-  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 103q

Príslušná plocha (ha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

Priemerná suma (EUR/ha) (4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-  Zelený zber

Článok 103r

Príslušná plocha (ha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemerná suma (EUR/ha) (4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-  Vzájomné fondy

Článok 103s

Počet nových fondov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (5)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-  Poistenie úrody

Článok 103t

Počet výrobcov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (6)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štátna pomoc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7-  Investície do podniku

Článok 103u

Počet príjemcov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štátna pomoc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.1  Investície do podniku v konvergenčných regiónoch

článok 103u ods. 4 písm. a)

Oprávnené náklady

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.2  Investície do podniku v iných ako konvergenčných regiónoch

článok 103u ods. 4 písm. b)

Oprávnené náklady

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.3  Investície do podniku v najvzdialenejších regiónoch

článok 103u ods. 4 písm. c)

Oprávnené náklady

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.4  Investície do podniku v regiónoch menších ostrovov v Egejskom mori

článok 103u ods. 4 písm. d)

Oprávnené náklady

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.5  Investície do podniku v konvergenčných regiónoch

článok 103u ods. 4 písm. a)

Príspevok Spoločenstva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.6  Investície do podniku v iných ako konvergenčných regiónoch

článok 103u ods. 4 písm. b)

Príspevok Spoločenstva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.7  Investície do podniku v najvzdialenejších regiónoch

článok 103u ods. 4 písm. c)

Príspevok Spoločenstva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

7.8  Investície do podniku v regiónoch menších ostrovov v Egejskom mori

článok 103u ods. 4 písm. d)

Príspevok Spoločenstva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

9-  Destilácia vedľajších produktov

Článok 103v

Rozsah maximálnej pomoci (EUR/obj. %/hl) (8)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mil. hl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (9)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatrenie a čiastkové opatrenia

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a-  Propagácia v členských štátoch

článok 45 ods. 1 písm. a)

Počet projektov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štátna pomoc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

3a-  Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

článok 46 ods. 3 písm. c)

Príslušná plocha (ha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

Priemerná suma (EUR/ha) (4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-  Inovácia

Článok 51

Počet príjemcov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumulatívne)

Priemerná podpora zo strany Spoločenstva (7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie.

(2)   Termín oznámenia: v prípade prognóz vždy 1. marca a 30. júna, v prípade plnenia vždy 1. marca (prvýkrát v roku 2015).

(3)   Vypočítaná vydelením použitých súm počtom príslušných projektov v tejto prílohe.

(4)   Vypočítaná vydelením súm uvedených v prílohe II (prognózy) a prílohe VI (plnenie) príslušnou plochou v tejto prílohe.

(5)   Vypočítaná vydelením súm uvedených v prílohe II (prognózy) a prílohe VI (plnenie) počtom príslušných fondov v tejto prílohe.

(6)   Vypočítaná vydelením súm uvedených v prílohe II (prognózy) a prílohe VI (plnenie) počtom príslušných výrobcov v tejto prílohe.

(7)   Vypočítaná vydelením súm uvedených v prílohe II (prognózy) a prílohe VI (plnenie) počtom príslušných príjemcov v tejto prílohe.

(8)   Podrobnosti sa uvedú v prílohách I a V.

(9)   Vypočítaná vydelením súm uvedených v prílohe II (prognózy) a prílohe VI (plnenie) počtom príslušných hektolitrov v tejto prílohe.

▼M5
PRÍLOHA VIII

Oznámenie o propagačnom opatrení podľa článku 103p a článku 188a ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013Členský štát:

Prognóza/vykonávanie (1)

Dátum oznámenia (2):

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej a doplnenej tabuľky:

Adresáti projektov

Oprávnené opatrenie [článok 103p ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Opis (3)

Cieľový trh

Obdobie

Oprávnené výdavky (v EUR)

Z toho príspevok Spoločenstva (v EUR)

Z toho prípadná iná verejná podpora (v EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 
 
 
 
 
 
 

(1)   Nehodiace sa prečiarknite.

(2)   Termín oznámenia: v prípade prognóz prvýkrát 30. júna 2008 a následne vždy 1. marca a 30. júna, v prípade plnenia vždy 1. marca (prvýkrát v roku 2010).

(3)   Vrátane, ak sa realizácia propagačného opatrenia organizuje v spolupráci s jedným členským štátom alebo viacerými inými členskými štátmi.

▼M13

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018

1.    Propagácia v členských štátochČlenský štát:

Prognóza/vykonávanie (1)

Dátum oznámenia (2):

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej tabuľky:

Príjemcovia

Oprávnené opatrenie [článok 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013]

Opis (3)

Cieľový trh

Obdobie

Oprávnené výdavky

(v EUR)

Z toho príspevok Spoločenstva

(v EUR)

Z toho prípadná iná verejná podpora

(v EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 
 
 
 
 
 
 

2.    Propagácia v tretích krajináchČlenský štát:

Prognóza/vykonávanie (1)

Dátum oznámenia (2):

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej tabuľky:

Príjemcovia

Oprávnené opatrenie [článok 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013]

Opis (3)

Príslušná plocha

Obdobie

Oprávnené výdavky

(v EUR)

Z toho príspevok Spoločenstva

(v EUR)

Z toho prípadná iná verejná podpora

(v EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 
 
 
 
 
 
 

(1)   Nehodiace sa prečiarknite.

(2)   Termín oznámenia: v prípade prognóz vždy 1. marca a 30. júna, v prípade plnenia vždy 1. marca (prvýkrát v roku 2015).

(3)   Vrátane, ak sa realizácia propagačného opatrenia organizuje v spolupráci s jedným členským štátom alebo viacerými inými členskými štátmi.

▼M5
PRÍLOHA VIIIa

Výročná správa o kontrole na mieste vykonanej v súvislosti s reštrukturalizáciou a konverziou vinohradov podľa článku 103q nariadenia (ES) č. 1234/2007

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013Členský štát (1):

Rozpočtový rok:

Dátum oznámenia (2):

Región

Rámcovo schválené reštrukturalizačné a konverzné operácie

Reštrukturalizačné operácie, ktorých sa týka predchádzajúce klčovanie (3)

Kontrola pred klčovaním (4)

Kontrola po reštrukturalizácii/konverzii

Definitívne schválená plocha po kontrole

(ha)

Plocha neschválená po kontrole

(ha)

Odmietnuté žiadané prémie

(EUR)

Sankcie (4)

Administratívna

Na mieste

Počet žiadostí

Plocha

(ha)

Počet

Plocha, ktorej sa týka predchádzajúce klčovanie

(ha)

Počet skontrolovaných výrobcov

Skontrolovaná plocha

(ha)

Počet skontrolovaných výrobcov

Skontrolovaná plocha

(ha)

Počet skontrolovaných výrobcov

Skontrolovaná plocha

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu za členský štát

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie (OP).

(2)   Termín oznámenia: 1. decembra každého roka a prvýkrát 1. decembra 2009.

(3)   Čiastočne zahrnuté v stĺpcoch 2 a 3.

(4)   Podľa potreby.

▼M13

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 až 2018

1.    Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 103q nariadenia (ES) č. 1234/2007Členský štát (1):

Rozpočtový rok:

Dátum oznámenia (2):

Región

Rámcovo schválené reštrukturalizačné a konverzné operácie

Reštrukturalizačné operácie, ktorých sa týka predchádzajúce klčovanie (3)

Kontrola pred klčovaním (4)

Kontrola po reštrukturalizácii/konverzii

Definitívne schválená plocha po kontrole (ha)

Plocha neschválená po kontrole (ha)

Odmietnuté žiadané prémie (EUR)

Sankcie (4)

Administratívna

Na mieste

Počet žiadostí

Plocha (ha)

Počet

Plocha, ktorej sa týka predchádzajúce klčovanie (ha)

Počet skontrolovaných výrobcov

Skontrolovaná plocha (ha)

Počet skontrolovaných výrobcov

Skontrolovaná plocha (ha)

Počet skontrolovaných výrobcov

Skontrolovaná plocha (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu za členský štát

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.    Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013Členský štát (1):

Rozpočtový rok:

Dátum oznámenia (2):

Región

Rámcovo schválené operácie opätovnej výsadby

Administratívna kontrola pred opätovnou výsadbou

Kontrola po opätovnej výsadbe

Definitívne schválená plocha po kontrole (ha)

Plocha neschválená po kontrole (ha)

Odmietnuté žiadané prémie (EUR)

Sankcie (4)

Počet žiadostí

Plocha (ha)

Počet skontrolovaných výrobcov

Skontrolovaná plocha (ha)

Počet skontrolovaných výrobcov

Skontrolovaná plocha (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu za členský štát

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Použite akronymy podľa Úradu pre publikácie.

(2)   Termín oznámenia: 1. decembra každého roku a prvýkrát 1. decembra 2014

(3)  Čiastočne zahrnuté v stĺpcoch 2 a 3.

(4)  Podľa potreby.

▼M5
PRÍLOHA VIIIb

Výročná správa o kontrole na mieste vykonanej v súvislosti so zeleným zberom podľa článku 103r nariadenia (ES) č. 1234/2007

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013Členský štát (1):

Rozpočtový rok:

Dátum oznámenia (2):

Región

Žiadosti schválené členským štátom

Kontrola na mieste

Definitívne schválená plocha po kontrole

(ha)

Plocha neschválená po kontrole

(ha)

Odmietnuté žiadané prémie

(v EUR)

Sankcie (3)

Počet žiadostí

Plocha

(ha)

Počet žiadostí

Skontrolovaná plocha

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu za členský štát

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie (OP).

(2)   Termín oznámenia: 1. decembra každého roka a prvýkrát 1. decembra 2009.

(3)   Podľa potreby.

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 AŽ 2018Členský štát (1):

Rozpočtový rok:

Dátum oznámenia: (2)

Región

Žiadosti schválené členským štátom

Kontrola na mieste

Definitívne schválená plocha po kontrole

(ha)

Plocha neschválená po kontrole

(ha)

Odmietnuté žiadané prémie

(v EUR)

Sankcie (3)

Počet žiadostí

Plocha

(ha)

Počet žiadostí

Skontrolovaná plocha

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu za členský štát

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Použite akronym podľa Úradu pre publikácie (OP).

(2)   Termín oznámenia: 1. decembra každého roka a prvýkrát 1. decembra 2014.

(3)   Podľa potreby.

▼M2
PRÍLOHA VIIIc

Tabuľka 1

Informácie o schémach pomoci schválených podľa článkov 87, 88 a 89 zmluvy alebo informácie o výnimke príslušného opatrenia z oznamovacej povinnosti ( 51 )

Členský štát ( 52 ): …

Príslušný(-é) región(-y) (ak je to relevantné): …Kód opatrenia

Názov opatrenia pomoci

Uvedenie právneho základu schémy

Trvanie opatrenia pomoci

 
 
 
 

Je potrebné označiť príslušne:

 pre opatrenia, na ktoré sa vzťahuje nariadenie de minimis: „Každá pomoc poskytnutá v rámci tohto opatrenia musí byť v súlade s nariadením de minimis (ES) č. 1535/2007 (prvovýroba) alebo nariadením (ES) č. 1998/2006“ (spracovanie poľnohospodárskych výrobkov a ich umiestňovanie na trh) ( 53 ),

 pre schválené schémy pomoci: odkaz na rozhodnutie Komisie o schválení štátnej pomoci vrátane čísla štátnej pomoci a odkazov na schvaľovací list,

 pre pomoc v rámci skupinovej výnimky: odkaz na jednotlivé nariadenie o skupinovej výnimke (t. j. buď nariadenie (ES) č. 1857/2006 alebo nariadenie (ES) č. 800/2008 ( 54 )) a registračné číslo.

▼M13

Tabuľka 2Formulár všeobecných informácií ( *)Členský štát (**) Príslušný(-é) región(-y) (ak je to relevantné) :1. Identifikácia pomoci1.1. Názov pomoci (alebo názov prijímajúcej spoločnosti v prípade individuálnej pomoci) :1.2. Stručný opis účel u pomoci:Primárny účel (zaškrtnite, prosím, len jednu možnosť) :Propagácia v tretích krajinách [článok 103p nariadenia (ES) č. 1234/2007]Propagácia v členských štátoch [článok 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013]Poistenie úrody [článok 103t nariadenia (ES) č. 1234/2007]Investícia [článok 103u nariadenia (ES) č. 1234/2007]1.3.Schéma pomoci – individuálna pomocOznámenie sa týka:schémy pomociindividuálnej pomoci2. Vnútroštátny právny základNázov vnútroštátneho právneho základu vrátane vykonávacích ustanovení:3. Príjemcovia3.1.Sídlo príjemcu(-ov)v nepodporovanom(-ých) regióne(-och)v regióne(-och) oprávnenom(-ých) na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES (uveďte na úrovni NUTS 3 alebo nižšej)v regióne(-och) oprávnenom(-ých) na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES ( uveďte na úrovni NUTS 2 alebo nižšej)iné: (uveďte )3.2.V prípade individuálnej pomoci :Meno príjemcu:Druh príjemcu:MSPPočet zamestnancov :Ročný obrat :Ročná súvaha :Nezávislosť :veľký podnik

3.3.V prípade schémy pomoci:Druh príjemcov:všetky podniky (veľké podniky a malé a stredné podniky)len veľké podnikymalé a stredné podnikystredné podnikymalé podnikymikropodnikytíto príjemcovia:Odhadovaný počet príjemcov :menej ako 10od 11 do 50od 51 do 100od 101 do 500od 501 do 1 000nad 1 0004. Forma pomoci a prostriedky financovaniaForma pomoci dostupná príjemcovi (uveďte podľa potreby samostatne pre každé opatrenie ) (napr. priamy grant, zvýhodnený úver...) ):(*) Oznámenie uvedené v článku 37a ods. 3 písm. a) tohto nariadenia.(**) Použite akronym podľa Úradu pre publikácie .

Tabuľka 31. Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na prop agáciu na trhoch tretích krajín [článok 103p nariadenia (ES) č. 1234/2007] (*)Členský štát (**) Príslušný(-é) región(-y) (ak je to relevantné) :Týmto sa potvrdzuje, že :reklamná kampaň nie je venovaná konkrétnym podnikom,reklamná kampaň nepredstavuje riziko ohrozenia predaja alebo poškodenia dobrého mena výrobkov z iných členských štátov,reklamná kampaň je v súlade so zásadami nariadenia (ES) č. 3/2008 (***) vrátane požiadavky, aby reklamná kampaň nebola venovaná obchodným značkám . [Na doloženie tohto vyhlásenia je nevyhnutné predložiť prvky týkajúce sa súladu so zásadami nariadenia (ES) č. 3/2008] .2. Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na propagáciu v členských štátoch [článok 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013] (****)Členský štát (*****) Príslušný(-é) región(-y) (ak je to relevantné) :Týmto sa potvrdzuje, že :reklamná kampaň nie je venovaná konkrétnym podnikom,reklamná kampaň nepredstavuje riziko ohrozenia predaja alebo poškodenia dobrého mena výrobkov z iných členských štátov,reklamná kampaň je v súlade so zásadami nariadenia (ES) č. 3/2008 (******), vrátane požiadavky, aby reklamná kampaň nebola venovaná obchodným značkám. [Na doloženie tohto vyhlásenia je nevyhnutné predložiť prvky týkajúce sa súladu so zásadami nariadenia (ES) č. 3/2008] .(*) Oznámenie uvedené v článku 37a ods. 3 písm. b) tohto nariadenia.(**) Použite akronym podľa Úradu pr e publikácie.(***) Nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. L 3, 5.1.2008, s. 1).(****) Oznámenie uvedené v článku 37a ods. 3 písm. b) tohto nariadenia.(*****) Použite akronym podľa Úradu pre publikácie.(******) Nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v.(EÚ) L 3, 5.1.2008, s. 1).

▼M2

Tabuľka 4

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na platby poistenia zberu [článok 103t nariadenia (ES) č. 1234/2007] ( 55 )

Členský štát ( 56 ): …

Príslušný(-é) región(-y) (ak je to relevantné): …

1.  Týmto sa potvrdzuje, že:

v opatrení pomoci sa nepredpokladá platba poistného v prospech veľkých spoločností a/alebo spoločností pôsobiacich v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov,

možnosť krytia daného rizika nie je spojená len s jednou poisťovňou alebo skupinou poisťovní,

pomoc nie je podmienená uzavretím poistnej zmluvy s poisťovňou so sídlom v príslušnom členskom štáte.

2.  Tieto straty budú kryté poistením, pri ktorom bude poistné čiastočne financované v rámci príslušného opatrenia pomoci:

a) len straty spôsobené nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, ako sa definuje v článku 2 bode 8 nariadenia (ES) č. 1857/2006;

b) vyššie uvedené straty a iné straty spôsobené poveternostnými udalosťami;

c) straty v dôsledku ochorení zvierat alebo rastlín alebo zamorenia škodcami (či už v spojení s inými stratami uvedenými v tomto bode alebo samostatne).

3.  Navrhovaná intenzita pomoci: …%

Poznámka: Ak platí len prvý uvedený prípad [bod 2 písm. a)], maximálna miera pomoci je 80 %, vo všetkých ostatných prípadoch [tzn. v prípade zaškrtnutia možnosti v písmene b) a/alebo v písmene c) v uvedenom bode 2] je maximálna miera pomoci 50 %.

Tieto podmienky sa týkajú maximálnej intenzity kumulovanej sumy príspevkov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva v súlade s článkom 103n ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Tabuľka 5

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na investície (článok 103u nariadenia (ES) č. 1234/2007) ( 57 )

Členský štát ( 58 ): …

Príslušný(-é) región(-y) (ak je to relevantné): …

1.    Rozsah pôsobnosti a príjemcovia pomoci

1.1. Podpora sa poskytuje na tieto hmotné alebo nehmotné investície, prostredníctvom ktorých sa zlepšuje celková výkonnosť podniku (zaškrtnite, prosím, príslušné možnosti):

spracovateľské zariadenia,

infraštruktúra vinárskych závodov,

uvádzanie vína na trh.

1.2. Pomoc sa vzťahuje na (zaškrtnite, prosím, príslušné možnosti):

výrobu alebo uvádzanie trh výrobkov uvedených v prílohe XIb k nariadeniu (EC) č. 1234/2007,

vývoj nových výrobkov, postupov a technológií súvisiacich s výrobkami uvedenými v prílohe XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

1.3. Týmto sa potvrdzuje, že pomoc sa neposkytuje podniku v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach:

áno

1.4. Toto oznámenie spadá pod nasledujúce ustanovenie poľnohospodárskych usmernení, v dôsledku čoho sa náležite potvrdzuje, že:

1.4.1.

 

bod IV.B.2. písm. a) [článok 15 nariadenia (ES) č. 800/2008 ], v tomto prípade sa týmto potvrdzuje, že:

pomoc spĺňa podmienky ustanovené v článku 15 nariadenia (ES) č. 800/2008 (štátna pomoc malým a stredným podnikom);

1.4.2.

 

bod IV.B.2. písm. b) [článok 13 nariadenia (ES) č. 800/2008], v tomto prípade sa týmto potvrdzuje, že:

pomoc spĺňa podmienky ustanovené v článku 13 nariadenia (ES) č. 800/2008 (regionálna investičná pomoc);

1.4.3.

 

bod IV.B.2. písm. c) [usmernenia Komisie pre vnútroštátnu regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 ( 59 )], v tomto prípade sa týmto potvrdzuje, že:

pomoc spĺňa podmienky ustanovené v usmerneniach Komisie pre vnútroštátnu regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 (v tomto prípade sa posúdenie takejto pomoci uskutoční na základe usmernení pre vnútroštátnu regionálnu pomoc. Je nevyhnutné vyplniť príslušnú časť formulára so všeobecnými informáciami [príloha k nariadeniu Komisie (ES) č. 1627/2006 ( 60 )];

1.4.4.

 

bod IV.B.2. písm. d) [pomoc pre stredne veľké podniky v regiónoch, ktoré nie sú oprávnené na poskytnutie regionálnej pomoci], v tomto prípade:

príjemcami sú malé a stredné podniky (MSP):

áno

nie

Ak áno, uplatňuje sa uvedený bod 1.4.1 [bod IV.B.2 písm. a) poľnohospodárskych usmernení].

Ak nie, týmto sa potvrdzuje, že pomoc sa poskytne len stredne veľkým podnikom (tzn. s menej ako 750 zamestnancami a/alebo s obratom nižším ako 200 miliónov EUR):

áno

V tomto prípade je nevyhnutné vyplniť príslušnú časť formulára so všeobecnými informáciami [príloha k nariadeniu (ES) č. 1627/2006] o oprávnených výdavkoch.

2.    Individuálna pomoc

Oprávnené investície môžu presiahnuť sumu 25 miliónov EUR alebo pomoc sumu 12 miliónov EUR:

áno

nie

Ak áno, toto sú všetky informácie umožňujúce individuálne posúdenie pomoci:

3.    Intenzita pomoci

Poznámka: Tieto podmienky sa týkajú maximálnych intenzít kumulovanej sumy príspevkov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva v súlade s článkom 103n ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.1. Ak sú príjemcami MSP [článok 15 nariadenia (ES) č. 800/2008], maximálna intenzita pomoci na oprávnené investície je:

3.1.1. v najvzdialenejších regiónoch: … (max. 75 %)

3.1.2. na menších ostrovoch v Egejskom mori ( 61 ): … (max. 65 %)

3.1.3. v regiónoch oprávnených podľa článku 87 ods. 3 písm. a): … (max. 50 %),

3.1.4. v ďalších regiónoch: … (max. 40 %).

3.2. V prípade pomoci, na ktorú sa vzťahuje článok 13 nariadenia (ES) č. 800/2008 (regionálna investičná pomoc) alebo usmernenia Komisie pre vnútroštátnu regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013, je maximálna intenzita pomoci:

3.2.1. Pre MSP:

3.2.1.1. vzhľadom na oprávnené investície v regiónoch podľa článku 87 ods. 3 písm. a) zmluvy: … (max. 50 % alebo maximálna suma stanovená v regionálnej mape schválenej pre príslušný členský štát na obdobie rokov 2007 – 2013);

3.2.1.2. vzhľadom na oprávnené investície v ostatných regiónoch oprávnených na regionálnu pomoc: … (max. 40 % alebo maximálna suma stanovená v regionálnej mape schválenej pre príslušný členský štát na obdobie rokov 2007 – 2013).

3.2.2. Pre stredne veľké podniky v zmysle článku 28 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 (nie podniky SME, ale podniky s menej ako 750 zamestnancami alebo obratom nižším ako 200 miliónov EUR):

3.2.2.1. vzhľadom na oprávnené investície v regiónoch oprávnených podľa článku 87 ods. 3 písm. a) zmluvy: … (max. 25 % alebo maximálna suma stanovená v regionálnej mape schválenej pre príslušný členský štát na obdobie rokov 2007 – 2013);

3.2.2.2. vzhľadom na oprávnené investície v ostatných regiónoch oprávnených na regionálnu pomoc: … (max. 20 % alebo maximálna suma stanovená v regionálnej mape schválenej pre príslušný členský štát na obdobie rokov 2007 – 2013).

3.2.3. Príjemcami sú podniky, ktoré sú väčšie ako stredne veľké podniky uvedené v bode 3.2.2 (tzn. veľké podniky):

áno

nie

Ak áno, týmto sa potvrdzuje, že maximálna intenzita pomoci sa rovná alebo je nižšia ako maximálna suma stanovená v mape regionálnej pomoci schválenej pre príslušný členský štát na obdobie rokov 2007 – 2013:

áno

V tomto prípade sa maximálna intenzita pomoci musí uviesť v uvedenej mape regionálnej pomoci.

Príslušná maximálna intenzita pomoci v príslušnej mape regionálnej pomoci je: … %.

3.3. V prípade investičnej pomoci pre stredne veľké podniky v regiónoch, ktoré nie sú oprávnené na poskytnutie regionálnej pomoci, je maximálna intenzita pomoci: … (max.: 20 %).

4.    Kritériá oprávnenosti a výdavky

4.1. Týmto sa potvrdzuje, že:

pomoc sa nepoužíva na podporu investícií, na ktoré sa v rámci spoločnej organizácie trhov vrátane schémy priamej podpory financovanej EPZF vzťahuje obmedzenie výroby alebo obmedzenie podpory zo strany Spoločenstva na úrovni jednotlivých poľnohospodárov, podnikov alebo spracovateľských podnikov a ktoré by mohli mať za následok zvýšenie výroby presahujúce tieto obmedzenia,

pomoc sa nevzťahuje na nákup použitého zariadenia v prípade pomoci stredne veľkým alebo veľkým podnikom.

4.2. Pokiaľ ide o pomoc na investície v regiónoch, ktoré nie sú oprávnené na poskytnutie regionálnej pomoci:

Oprávnené výdavky na investície zodpovedajú v plnej miere oprávneným výdavkom uvedeným v usmerneniach Komisie pre vnútroštátnu regionálnu pomoc na obdobie rokov 2007 – 2013:

áno

nie

Ak nie a ak prijímateľmi sú MSP, týmto sa potvrdzuje, že oprávnené výdavky sú v súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 800/2008:

áno

5.    Ďalšie informácie

K tomuto oznámeniu je pripojená dokumentácia preukazujúca, že pomoc je zameraná na jasne vymedzené ciele odrážajúce zistené štrukturálne a územné potreby, ako aj štrukturálne nevýhody:

áno

nie

Ak áno, táto dokumentácia sa musí uviesť v prílohe k tomuto formuláru doplňujúcich informácií.

▼B
PRÍLOHA IX

Dokument V I 1 ustanovený v článku 43 ods.

1. Vývozca (názov a adresa)TRETIA KRAJINA VYDANIA:V I 1Poradové č.:DOKUMENT NA DOVOZ VÍNA, HROZNOVEJ ŠTAVY ALEBO HROZNOVÉHO MUŠTU DO EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA2. Príjemca (názov a adresa)3. Pečiatka colného orgánu (1) (Len pre úradnú potrebu ES)4. Dopravný prostriedok a údaje o doprave (1)5. Miesto vykládky (ak je odlišné od bodu 2)6. Opis dovážaného výrobku7. Množstvo v l/hl/kg (2)8. Počet fliaš9. OSVEDČENIEPopísaný výrobok (3) je/ nie je určený na priamu ľudskú spotrebu, zodpovedá vymedzeniam alebo kategóriám Spoločenstva, pokiaľ ide o produkty z muštového hrozna, bol vyrobený s použitím enologických postupov (3) odporúčaných a zverejnených Medzinárodnou organizáciou pre vinič a víno (OIV) / schválených Spoločenstvom.Úplný názov a adresa úradnej organizácie agentúry:Miesto a dátum:Podpis, meno a funkcia úradníka:Pečiatka:10. SPRÁVA O ANALÝZE (opisuje analytické vlastnosti opísaného výrobku)PRE HROZNOVÝ MUŠT A HROZNOVÁ ŠŤAVUHustota:PRE VÍNO A HROZNOVÝ MUŠT V PROCESE KVASENIACelkový obsah alkoholu:Skutočný obsah alkoholu:PRE VŠETKY VÝROBKYCelkový extrakt:Celkový oxid siričitý:Celková kyslosť:Prchavé kyseliny:Kyselina citrónová:Úplný názov a adresa úradnej agentúry:Miesto a dátum:Podpis, meno a funkcia úradníka:Pečiatka:(1) Povinné len pre vína využívajúce zníženú colnú sadzbu(2) Nehodiace sa prečiarknite(3) Vložte „x“ do príslušnej kolónky

►(1) C1  

Priradenie (uvedenie do voľného obehu a vydávanie výpisov)Množstvo11. Číslo a dátum colného dokumentu pre uvedenie do voľného obehu a výpisu12. Úplný názov a adresa odosielateľa (výpis)13. Odtlačok pečiatky príslušného orgánuK dispozíciiPriradenéK dispozíciiPriradenéK dispozíciiPriradenéK dispozíciiPriradené14. Iné poznámky
PRÍLOHA X

Dokument VI 2 ustanovený v článku 44 ods. 1

EURÓPSKE SPOLOČENSTVOČLENSKÝ ŠTÁT VYDANIA:V I 2Poradové č.:VÝPIS Z DOKUMENTU PRE DOVOZ VÍNA, HROZNOVEJ ŠTAVY ALEBO HROZNOVÉHO MUŠTU DO EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA(1) Nehodiace sa prečiarknite(2) Vyznačte „x“ v príslušnej kolónke(3) Povinné len pre vína využívajúce zníženú colnú sadzbu1. Odosielateľ (názov a adresa)2. Príjemca (názov a adresa)3. Výpis z dokumentu V I 1Č.:Vydal (názov tretej krajiny):Dňa:4. Vpis z dokumentu V I 2yČ.:Opečiatkoval (úplný názov a adresa colného úradu v Spoločenstve):Dňa:5. Opis dovážaného výrobku6. Množstvo v l/hl/kg (1)7. Počet fliaš8. VYHLÁSENIE ODOSIELATEĽA (2)Dokument V I 1 uvedený v kolónke 3 /Výpis uvedený v kolómke 4 bol vyplnený pre uvedený výrobok a obsahuje::a OSVEDČENIE v tom zmysle, že opísaný výrobok je/ nie je určený na priamu ľudskú spotrebu, zodpovedá vymedzeniam alebo kategóriám Spoločenstva, pokiaľ ide o výrobky z muštového hrozna, a bol vyrobený s použitím enologických postupov rodporúčaných a zverejnených Medzinárodnou organizáciou pre vinič a víno (OIV)/ schválených Spoločenstvom.SPRÁVA O ANALÝZE, ktorá uvádza, že tento výrobok má tieto analytické vlastnosti:PRE HROZNOVÝ MUŠT A HROZNOVÁ ŠŤAVUHustota:FPRE VÍNO A HROZNOVÝ MUŠT V PROCESE KVASENIACelkový obsah alkoholu:Skutočný obsah alkoholu:FOR ALL PRODUCTSCelkový extrakt:Celkový oxid siričitý:Celková kyslosť:Prchavé kyseliny:Kyselina citrónová:POTVRDENIE (3) príslušnej úradnej organizácie, ktoré osvedčuje, že:víno, na ktoré sa vzťahuje tento dokument, bolo vyrobené v oblasti … a je uznané podľa pravidiel krajiny pôvodu ako víno, ktoré spĺňa podmienky na určenie pôvodu uvedené v oddiele 5,alkohol pridaný do vína, na ktoré sa vzťahuje tento dokument, má vínny pôvod.Podpis:9. COLNÝ ÚRADVyhlásenie osvedčené ako pravdivéÚplný názov a adresa príslušného colného úradu:Miesto a dátum:Podpis:Pečiatka:

Priradenie (uvedenie do voľného obehu a vydávanie výpisov)Množstvo10. Číslo a dátum colného dokumentu pre uvedenie do voľného obehu a výpisu11. Úplný názov a adresa odosielateľa (výpis)12. Pečiatka príslušného orgánuK dispozíciiPriradenéK dispozíciiPriradenéK dispozíciiPriradenéK dispozíciiPriradené13. Iné poznámky
PRÍLOHA XI

Technické pravidlá pre formuláre V I 1 a V1 2 ustanovené v článkoch 43 a 44

A.   Tlačenie formulárov

1. Veľkosť formulára má byť približne 210 x 297 mm.

2. Formuláre sa vytlačia v jednom z úradných jazykov Spoločenstva; v prípade formulárov V I 2 určia jazyk formulára príslušné orgány členského štátu, v ktorom má byť formulár opečiatkovaný.

B.   Vyplňovanie formulárov

Formuláre sa vyplnia v jazyku, v ktorom sú vytlačené.

Každý formulár musí mať poradové číslo, ktoré pridelí:

 v prípade formulárov V I 1 úradný orgán, ktorý podpisuje časť „osvedčenie“,

 v prípade formulárov V I 2 colný úrad, ktorých ich opečiatkuje.

1. Vývozca:

 Úplný názov a adresa v príslušnej tretej krajine.

2. Príjemca:

 Úplný názov a adresa v Spoločenstve.

4. Spôsob dopravy a údaje o doprave:

 Týka sa len dopravy použitej na dodávku do vstupného prístavu ES:

 Uveďte spôsob dopravy (lodná, letecká atď.); uveďte meno lode atď.

6. (5 pre V I 2) Opis dovážaného produktu:

 predajné označenie (napr. uvedené na etikete, ako meno výrobcu a vinárskej oblasti; meno značky atď.),

 názov krajiny pôvodu (napr. „Chile“),

 názov zemepisného označenia, za predpokladu, že víno spĺňa požiadavky pre takéto zemepisné označenie,

 skutočný objemový obsah alkoholu,

 farba produktu (uveďte len „červená“, „rosé“, „ružová“ alebo „biela“),

 kód kombinovanej nomenklatúry.

▼M9
PRÍLOHA XII

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 43 ods. 2 a článkoch 45 a 45a

ČASŤ A

:

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 43 ods. 2:

 Austrália

 Čile

ČASŤ B

:

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 45:

 Austrália

 Čile

 Spojené štáty americké

ČASŤ C

:

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 45a:

 -;

▼B
PRÍLOHA XIIITabuľka 1

Pokuty uložené členskými štátmi podľa článkov 85 ods. 3, 86 ods. 4 a 87 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008

Región

Pokuta uložená v danom vinárskom roku (1)

Podľa vnútroštátnych právnych predpisov (uvedených v článku 85 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008)

Zavedená v súlade s článkom 85 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008 (pokuta, ktorá sa má uložiť od 31.12.2008)

Podľa článku 86 ods. 4 nariadenia (ES) č. 479/2008 (pokuta, ktorá sa má uložiť od 1.1.2010)

Podľa článku 87 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008

EUR

Príslušná plocha

(ha)

EUR

Príslušná plocha

(ha)

EUR

Príslušná plocha

(ha)

EUR

Príslušná plocha

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu za členský štát

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Pokiaľ ide o prvé oznámenie, ktoré je potrebné zaslať do 1. marca 2009, údaje sa vzťahujú na obdobie od 1.8.2008 do 31.12.2008; pokiaľ ide o všetky následné oznámenia, na vinársky rok, ktorý predchádza uvedenému oznámeniu.

Termín oznámenia: 1. marec.

Oznámenie uvedené v článku 58 ods. 1 tohto nariadenia.

▼M6 —————

▼BTabuľka 3

Ročné oznámenie o oblastiach vysadených bez zodpovedajúceho výsadbového práva po 31. auguste 1998

Región

Plocha vysadená bez zodpovedajúceho výsadbového práva po 31.8.1998

Zistená v danom vinárskom roku (1) (ha)

Vyklčovaná v danom vinárskom roku (1) (ha)

Plocha, na ktorú sa vzťahuje destilácia (ha)

Objem vína destilovaného v danom vinárskom roku (1) (hl)

Plocha, na ktorú sa vzťahuje zelený zber (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spolu za členský štát

 
 
 
 
 

(1)   Pokiaľ ide o prvé oznámenie, ktoré je potrebné zaslať do 1. marca 2009, údaje sa vzťahujú na obdobie od 1.8.2008 do 31.12.2008; pokiaľ ide o všetky následné oznámenia, na vinársky rok, ktorý predchádza uvedenému oznámeniu.

Termín oznámenia: 1. marec.

Oznámenie uvedené v článku 85 ods. 4 a článku 87 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008 a v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

▼M6 —————

▼BTabuľka 7

Ročné oznámenie o oblastiach vysadených bez zodpovedajúceho výsadbového práva pred 1. septembrom 1998

Región

Plocha vysadená bez zodpovedajúceho výsadbového práva pred 1.9.1998

nelegalizovaná do 31.12.2009 (ha)

Vyklčovaná v danom vinárskom roku (1) [nariadenie (ES) č. 479/2008 článok 86 ods. 4)] (ha)

Plocha, na ktorú sa vzťahuje destilácia (ha)

Objem vína destilovaného v danom vinárskom roku (1) (hl)

Plocha, na ktorú sa vzťahuje zelený zber (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spolu za členský štát

 
 
 
 
 

(1)   Pokiaľ ide o prvé oznámenie, ktoré je potrebné zaslať do 1 marca 2011, údaje sa vzťahujú na obdobie od 1.1.2010 do 31.7.2010; pokiaľ ide o všetky následné oznámenia, na vinársky rok, ktorý predchádza uvedenému oznámeniu.

Termín oznámenia: 1. marec, od roku 2011.

Oznámenie uvedené v článku 86 ods. 5 a v článku 87 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008 a v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.Tabuľka 8

Plocha, na ktorú boli poskytnuté práva na novú výsadbu

Región

Plocha (ha)

Vyvlastnenie

Sceľovanie pozemkov

Pokusy

Škôlky na pestovanie štepov

Rodinná spotreba

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Spolu za členský štát

 
 
 
 
 
 

Termín oznámenia: 1. marec, od roku 2009.

Oznámenie uvedené v článku 61 tohto nariadenia.Tabuľka 9

Prechod výsadbových práv do rezervných fondov a z rezervných fondov

Región

Výsadbové práva pridelené do rezervného fondu

Výsadbové práva udelené z rezervného fondu

Príslušná plocha (ha)

Suma zaplatená za výsadbové práva (EUR)

Príslušná plocha (ha)

Suma zaplatená za výsadbové práva (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 
 
 
 

2

 
 
 
 

3

 
 
 
 

 
 
 
 

Spolu za členský štát

 
 
 
 

Termín oznámenia: 1. marec, od roku 2009.

Oznámenie uvedené v článku 65 ods. 5 tohto nariadenia.

▼M6 —————

▼BTabuľka 14

Súpis vinohradníckych oblastí

Región

Skutočne vysadená plocha (ha)

Víno s chráneným označením pôvodu (1)

Víno s chráneným zemepisným označením (1)

Medzisúčet za vína s CHOP/CHZO (1)

Vína bez označenia pôvodu/zemepisného označenia (1)

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spolu za členský štát

 
 
 
 
 

(1)   Pokiaľ ide o prvé oznámenie, ktoré je potrebné zaslať do 1. marca 2009, nadpisy týchto stĺpcov majú znieť takto: akostné vína VUR / stolové vína so zemepisným označením / medzisúčet za akostné vína VUR a stolové vína so zemepisným označením / stolové vína (bez zemepisného označenia). Členské štáty, ktoré v súčasnosti nedokážu rozlišovať medzi plochou vysadenou viničom na výrobu stolových vín so zemepisným označením a stolových vín bez zemepisného označenia, môžu v svojom prvom oznámení za vinársky rok 2007/2008 zaslať jediný číselný údaj za všetky stolové vína a najneskôr do 31. decembra 2009 zaslať aktualizovanú tabuľku s rozdelením medzi týmito dvoma kategóriami stolových vín.

Termín oznámenia: 1. marec, od roku 2009.

Oznámenie v súlade s článkom 109 nariadenia (ES) č. 479/2008 a článkom 74 tohto nariadenia.Tabuľka 15

Súpis výsadbových práv

 

Plocha (ha)

Víno s chráneným označením pôvodu (1)

Víno s chráneným zemepisným označením (1)

Medzisúčet za vína s CHOP/CHZO (1)

Vína bez označenia pôvodu/zemepisného označenia (1)

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Plocha skutočne vysadená viničom

 
 
 
 
 

Práva na výsadbu priznané výrobcom, ale ešte nevyužité

 
 
 
 
 

Práva na opätovnú výsadbu vlastnené výrobcami

 
 
 
 
 

Existujúce výsadbové práva v rezervnom fonde

 
 
 
 
 

Výrobný potenciál spolu

 
 
 
 
 

(1)   Pokiaľ ide o prvé oznámenie, ktoré je potrebné zaslať do 1. marca 2009, nadpisy týchto stĺpcov majú znieť takto: akostné vína VUR / stolové vína so zemepisným označením / medzisúčet za akostné vína VUR a stolové vína so zemepisným označením / stolové vína (bez zemepisného označenia). Členské štáty, ktoré v súčasnosti nedokážu rozlišovať medzi plochou vysadenou viničom na výrobu stolových vín so zemepisným označením a stolových vín bez zemepisného označenia, môžu v svojom prvom oznámení za vinársky rok 2007/2008 zaslať jediný číselný údaj za všetky stolové vína a najneskôr do 31. decembra 2009 zaslať aktualizovanú tabuľku s rozdelením medzi týmito dvoma kategóriami stolových vín.

Termín oznámenia: 1. marec, od roku 2009.

Oznámenie v súlade s článkom 109 nariadenia (ES) č. 479/2008 a článkom 74 tohto nariadenia.Tabuľka 16

Súpis hlavných odrôd viniča hroznorodého

Odrody

Skutočne vysadená plocha (ha)

Podiel (%)

(1)

(2)

(3)

1

 
 

2

 
 

3

 
 

 
 

Iné

 
 

Spolu

 
 

Termín oznámenia: 1. marec, od roku 2009.

Oznámenie v súlade s článkom 109 nariadenia (ES) č. 479/2008 a článkom 74 tohto nariadenia.

▼M6 —————

▼B
PRÍLOHA XVI

Pokyny na odber vzoriek čerstvého hrozna a ich spracovávanie na víno s cieľom analýzy izotopovými metódami, na ktoré sa vzťahuje článok 88 ods. 1

I.   ODBER VZORIEK HROZNA

A. Každú vzorku musí tvoriť najmenej 10 kg zrelého hrozna rovnakej odrody. Strapce sa majú zberať v takom stave, v akom sa nachádzali. Odber vzoriek sa musí robiť počas obdobia zberu hrozna na predmetnom pozemku. Obraté hrozno musí reprezentovať celý pozemok. Vzorky čerstvého hrozna alebo získaný vylisovaný mušt možno zachovať zmrazením až do ďalšieho použitia. Jedine v prípade, že sa stanovuje meranie vody v mušte kyslíkom-18, sa pomerná časť muštu môže odobrať samostatne a zachovať po vylisovaní celej vzorky hrozna.

B. Po odbere vzoriek sa spíše hárok s opisom. Tento hárok musí obsahovať prvú časť týkajúcu sa odberu vzoriek hrozna a druhú časť, ktorá sa bude týkať výroby vína. Musí sa priložiť k vzorke a sprevádzať ju počas celej prepravy. Musí byť aktuálny, čo sa dosiahne záznamom každého typu manipulácie so vzorkou. Hárok s opisom týkajúcim sa odberu vzoriek má byť zostavený podľa časti I dotazníka v prílohe XVIII.

II.   VÝROBA VÍNA

A. Výrobu vína musí uskutočniť príslušný orgán alebo oddelenie oprávnené týmto orgánom na túto prácu vždy podľa možnosti za podmienok porovnateľných so štandardnými podmienkami výrobnej oblasti, ktorú vzorka reprezentuje. Výroba vína by mala mať za výsledok kompletnú premenu cukru na alkohol, to znamená, aby bol obsah zvyškového cukru menej než 2 g na liter. V určitých prípadoch, napr. na zabezpečenie lepšej reprezentatívnosti, však možno akceptovať vyššie množstvá zvyškového cukru. Ihneď, ako sa víno vyčíri a stabilizuje pomocou SO2, stiahne sa do fliaš s objemom 75 cl a označí sa.

B. Hárok s opisom na výrobu vína má byť zostavený podľa časti II dotazníka uvedeného v prílohe XVIII.
PRÍLOHA XVII

Počet vzoriek, ktoré členské štáty musia odobrať každý rok pre analytickú databanku, uvedený v článku 88 ods. 3

 30 vzoriek z Bulharska,

 20 vzoriek z Českej republiky,

 200 vzoriek z Nemecka,

 50 vzoriek z Grécka,

 200 vzoriek zo Španielska,

 400 vzoriek z Francúzska,

▼M7

 30 vzoriek z Chorvátska,

▼B

 400 vzoriek z Talianska,

 10 vzoriek z Cypru,

 4 vzorky z Luxemburska,

 50 vzoriek z Maďarska,

 4 vzorky z Malty,

 50 vzoriek z Rakúska,

 50 vzoriek z Portugalska,

 70 vzoriek z Rumunska,

 20 vzoriek zo Slovinska,

 15 vzoriek zo Slovenska,

 4 vzorky zo Spojeného kráľovstva.
PRÍLOHA XVIII

Dotazník o zbere vzoriek hrozna určených na analýzu izotopovými metódami, ako sa uvádza v článku 88 ods. 5, a o výrobe vína z nich

Použijú sa analytické metódy a spôsob vyjadrenia výsledkov (jednotiek), ktoré sú uvedené v článku 31 nariadenia (ES) č. 479/2008 (alebo tie, ktoré laboratória podieľajúce sa na analýze považujú za rovnocenné).

ČASŤ I

1.   Všeobecné informácie

1.1. Číslo vzorky:

1.2. Meno a funkcia pracovníka alebo oprávnenej osoby, ktorá odobrala vzorku:

1.3. Meno a adresa príslušného orgánu zodpovedného za odber vzorky:

1.4. Meno a adresa príslušného orgánu zodpovedného za výrobu vína a odoslanie vzorky, iného ako orgán uvedený v bode 1.3:

2.   Všeobecný opis vzoriek

2.1. Pôvod (krajina, oblasť):

2.2. Rok zberu úrody:

2.3. Odroda viniča:

2.4. Farba hrozna:

3.   Opis vinice

3.1. Meno a adresa osoby, ktorá pozemok obrába:

3.2. Miesto pozemku

 vinohradnícka obec:

 lokalita:

 katastrálne údaje:

 zemepisná šírka a dĺžka:

3.3. Typ pôdy (napríklad: vápenatá, ílovitá, vápenato-ílovitá, piesočnatá):

3.4. Poloha (napr. svah, rovina, slnečná poloha):

3.5. Počet koreňov viniča na hektár:

3.6. Približný vek vinohradu (menej ako 10 rokov, medzi 10 a 25 rokov, viac ako 25 rokov):

3.7. Nadmorská výška:

3.8. Spôsob viazania a strihania:

3.9. Druh vína, ktoré sa z hrozna zvyčajne vyrába (pozri vymedzenie pojmov v nariadení (ES) č. 479/2008 prílohe IV):

4.   Vlastnosti plodov a muštu

4.1. Odhad výnosu na hektár zo zberovej plochy: (kg/ha):

4.2. Zdravotný stav hrozna (napr. zdravé, zhnité), pričom sa uvedie, či v čase odobratia vzorky bolo hrozno suché alebo vlhké:

4.3. Dátum odobratia vzorky:

5.   Poveternostné podmienky pred zberom úrody

5.1. Zrážky v období desiatich dní pred zberom: áno/nie. Ak áno, uveďte ďalšie informácie, ak sú k dispozícii:

6.   Zavlažované vinohrady:

Pokiaľ bol porast zavlažovaný, dátum posledného polievania:

(Odtlačok pečiatky príslušného orgánu zodpovedného za odber vzoriek, meno, funkcia a podpis pracovníka, ktorý vzorku odobral)

ČASŤ II

1.   Mikrovýroba vína

1.1. Hmotnosť vzorky hrozna v kg:

1.2. Spôsob lisovania:

1.3. Objem získaného muštu:

1.4. Vlastnosti muštu:

 koncentrácia cukru v g/l získaná refraktometriou:

 celková kyslosť vyjadrená v g/l kyseliny vínnej: (nepovinné):

1.5. Spôsob ošetrenia muštu (napr. usadzovanie, odstreďovanie):

1.6. Zakvášanie (klon použitých kvasiniek). Uveďte, či došlo k spontánnemu kvaseniu:

1.7. Teplota počas kvasenia:

1.8. Spôsob určenia konca kvasenia:

1.9. Spôsob ošetrenia vína (napr. stáčanie):

1.10. Pridanie SO2 v mg/l:

1.11. Rozbor získaného vína:

 skutočný obsah alkoholu v obj. %:

 celkový extrakt:

 pokles cukrov vyjadrených v g/l invertného cukru:

2.   Chronologická tabuľka výroby vína zo vzorky

Dátum:

 dátum odobratia vzorky: (rovnaký dátum ako dátum zberu, časť I – 4.3)

 lisovania:

 začiatku kvasenia:

 ukončenia kvasenia:

 plnenia do fliaš:

Dátum vyplnenia časti II:

(Odtlačok pečiatky príslušného orgánu, ktorý uskutočnil výrobu vína, a podpis príslušného pracovníka tohto orgánu.)
PRÍLOHA XIX

SPRÁVA O ANALÝZE

Vzorky vína a vínnych produktov analyzované izotopovou metódou uvedenou v článku 31 nariadenia (ES) č. 479/2008, určené na zaradenie do izotopovej databanky JRC

I.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Krajina:

2. Číslo vzorky:

3. Rok:

4. Odroda viniča:

5. Druh vína:

6. Oblasť/okres:

7. Názov, adresa, telefón, fax a e-mail laboratória zodpovedného za výsledky:

8. Vzorka na kontrolnú analýzu Spoločným výskumným strediskom: áno/nie

II.   METÓDY A VÝSLEDKY

1.   Víno (prenesené z prílohy XVIII)

1.1. Obsah alkoholu v objemových percentách: obj. %

1.2. Celkový extrakt: g/l

1.3. Redukujúce cukry: g/l

1.4. Celková kyslosť vyjadrená v kyseline vínnej: g/l

1.5. Celkový obsah oxidu siričitého: mg/l

2.   Destilácia vína pre SNIF-NMR

2.1. Opis destilačného prístroja:

2.2. Objem destilovaného vína/hmotnosť získaného destilátu:

3.   Analýza destilátu

3.1. Obsah alkoholu v destiláte: % (m/m)

4.   Výsledok deutérium izotopových korelácií etanolu meraného pomocou NMR

4.1. (D/H)I= ppm

4.2. (D/H)II= ppm

4.3. „R“=

5.   Parametre NMR

Pozorovaná frekvencia:

6.   Výsledok pomeru izotopov 18O/16O vína

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Výsledok pomeru izotopov 18O/16O muštu (podľa potreby)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Výsledok pomeru izotopov 13C/12C etanolu vo víne

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.
PRÍLOHA XX

Odber vzoriek v súvislosti so vzájomnou pomocou kontrolných orgánov uvedený v článku 92

1. Pri odbere vzoriek vína, hrozna, muštu alebo iných tekutých vínnych produktov v kontexte vzájomnej pomoci medzi kontrolnými orgánmi príslušný orgán zabezpečí:

 aby v prípade produktov skladovaných v nádobách nie väčších ako 60 litrov v jednej dávke vzorky reprezentovali celú dávku,

 aby v prípade produktov v nádobách s nominálnou kapacitou viac ako 60 litrov vzorky reprezentovali obsah nádoby, z ktorej sa vzorka odobrala.

2. Vzorky sa odoberajú nalievaním príslušného produktu do najmenej piatich čistých nádob, z ktorých každá má menovitý objem najmenej 75 cl. V prípade produktov uvedených v odseku 1 prvej zarážke môže mať odber vzorky tiež formu odobratia aspoň piatich nádob s nominálnym objemom najmenej 75 cl z dávky, ktorá sa má skúmať.

V prípade vzoriek vínneho destilátu, ktoré majú byť analyzované jadrovou magnetickou rezonanciou deutéria, sa vzorky umiestnia do nádob s nominálnym objemom 25 cl alebo 5 cl v prípade, že sa majú zaslať z jedného úradného laboratória do druhého.

Vzorky sa budú odoberať, zatvárať, ak to bude potrebné, a pečatiť v prítomnosti zástupcu zariadenia, v ktorom sa vzorky odoberajú, alebo zástupcu prepravcu, ak sa vzorka odoberá počas prepravy. Ak nie je prítomný žiadny zástupca, tento fakt sa uvedie v správe, na ktorú sa vzťahuje odsek 4.

Každá vzorka bude vybavená pevným a jednorazovým uzáverom.

3. Každá vzorka musí byť označená nálepkou, ktorá spĺňa požiadavky časti A prílohy XXI.

V prípade, že je nádoba príliš malá na nalepenie nálepky, musí sa označiť nezmazateľným číslom a potrebné informácie sa uvedú na osobitnom hárku.

Zástupca zariadenia, v ktorom sa vzorka odoberie, alebo zástupca prepravcu podpíšu nálepku alebo hárok.

4. Pracovník príslušného orgánu oprávneného odoberať vzorky spíše správu, v ktorej uvedie všetky pozorovania, ktoré pokladá za dôležité na hodnotenie vzoriek. V správe uvedie, v prípade potreby, všetky vyhlásenia prepravcovho zástupcu alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vzorka odobrala, a požiada týchto zástupcov, aby pripojili svoje podpisy. Uvedie množstvo produktu, z ktorého sa odobrala vzorka. Ak budú uvedené podpisy alebo podpisy uvedené v treťom pododseku odseku 3 odmietnuté, táto skutočnosť sa uvedie v správe.

5. Bez ohľadu, kde sa budú vzorky odoberať, jedna zo vzoriek zostane v zariadení, v ktorom sa vzorky odobrali, a druhá v príslušnom orgáne, ktorého pracovník odobral vzorku. Tri vzorky sa zašlú do úradného laboratória, ktoré vykoná analytické alebo organoleptické testy. Tam sa jedna zo vzoriek bude analyzovať. Druhá sa uloží ako kontrolná vzorka. Kontrolné vzorky sa budú uchovávať minimálne tri roky po odbere.

6. Zásielky vzoriek budú na vonkajšom obale označené červeným štítkom v súlade so vzorom uvedeným v časti B prílohy XXI. Rozmery štítku musia byť 50 mm × 25 mm.

Pri odoslaní vzoriek príslušný orgán členského štátu, z ktorého sa vzorky odosielajú, pripojí svoj odtlačok pečiatky na balík tak, aby sčasti pokryla vonkajší obal a sčasti červený štítok.
PRÍLOHA XXI

A.   Nálepka označujúca vzorku v súlade s odsekom 3 prílohy XX

1. Požadované informácie:

a) názov, adresa vrátane členského štátu, telefón, fax a e-mail príslušného orgánu, na základe pokynov ktorého sa odber uskutočnil;

b) poradové číslo vzorky;

c) dátum odobratia vzorky;

d) meno pracovníka príslušného orgánu, ktorý je oprávnený odobrať vzorku;

e) názov, adresa, telefón, fax a e-mail podniku, v ktorom sa vzorka odobrala;

f) identifikačné označenie nádoby, z ktorej sa vzorka odobrala (napr. číslo nádoby, číslo dávky fliaš atď.);

g) opis produktu vrátane výrobnej oblasti, roku zberu, skutočného alebo potenciálneho obsahu alkoholu, a ak je to možné, odrody viniča;

h) slová: „Rezervnú kontrolnú vzorku môže skúmať len laboratórium, ktoré je oprávnené vykonávať kontrolné analýzy. Porušenie pečate je trestný čin.“

2. Poznámky:

3. Minimálna veľkosť: 100 mm × 100 mm.

B.   Vzor červenej nálepky uvedený v odseku 6 prílohy XX

EURÓPSKE SPOLOČENSTVÁ
Produkty na analytické a organoleptické skúšky podľa nariadenia (ES) č. 555/2008
PRÍLOHA XXII

Tabuľky zhody uvedené v článku 103 ods. 21.  Nariadenie (ES) č. 1227/2000

Nariadenie (ES) č. 1227/2000

Toto nariadenie

Článok 3

Články 60 a 61

Článok 4 ods. 1

Článok 62

Článok 4 ods. 2 až 7

Článok 63

Článok 4 ods. 8

Článok 64

Článok 5 ods. 1

Článok 65 ods. 1

Článok 5 ods. 3

Článok 64

Článok 5 ods. 4

Článok 65 ods. 2

Článok 5 ods. 5

Článok 65 ods. 3

Článok 5 ods. 6

Článok 65 ods. 4

Článok 8 ods. 1

Článok 70 ods. 12.  Nariadenie (ES) č. 1623/2000

Nariadenie (ES) č. 1623/2000

Toto nariadenie

Článok 12

Článok 32

Článok 13

Článok 33

Článok 14a ods. 1

Článok 34

Článok 46 ods. 2

Článok 21 ods. 3

Článok 50 ods. 2

Článok 223.  Nariadenie (ES) č. 2729/2000

Nariadenie (ES) č. 2729/2000

Toto nariadenie

Článok 2 ods. 3

Článok 76 písm. d)

Článok 2 ods. 4

Článok 76 písm. e)

Článok 3 ods. 1

Článok 82 ods. 1

Článok 3 ods. 2

Článok 82 ods. 2

Článok 4

Článok 83

Článok 5

Článok 81

Článok 7

Článok 84

Článok 8

Článok 85

Článok 9

Článok 86

Článok 10

Článok 87

Článok 11

Článok 88

Článok 12

Článok 89

Článok 13

Článok 90

Článok 14

Článok 91

Článok 15

Článok 92

Článok 16

Článok 93

Článok 17

Článok 94

Článok 19

Článok 954.  Nariadenie (ES) č. 883/2001

Nariadenie (ES) č. 883/2001

Toto nariadenie

Článok 14 ods. 1

Článok 39 ods. 1

Článok 20

Článok 40

Článok 21

Článok 41

Článok 22

Článok 42

Článok 24

Článok 43

Článok 25

Článok 44

Článok 26

Článok 45

Článok 27 ods. 1

Článok 46

Článok 28

Článok 47

Článok 29

Článok 48

Článok 30

Článok 49

Článok 31 ods. 2

Článok 51

Článok 32

Článok 50

Článok 34a

Článok 52( 1 ) Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

( 3 ) Ú. v. ES L 143, 16.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1216/2005 (Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 32).

( 4 ) Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1433/2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 18).

( 5 ) Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2030/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 40).

( 6 ) Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1211/2007 (Ú. v. EÚ L 274, 18.10.2007, s. 5).

( 7 ) Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 146/2008 (Ú. v. EÚ L 46, 21.2.2008, s. 1).

( 9 ) Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1437/2007 (Ú. v. EÚ L 322, 7.12.2007, s. 1).

( 10 ) Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

( 11 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 12 ) Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

( 13 ) Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

( 14 ) Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

( 15 ) Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

( 16 ) Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3.

( 17 ) Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

( 18 ) Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

( 19 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 282/2012 z 28. marca 2012, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 92, 30.3.2012, s. 4).

( 20 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (horizontálne nariadenie) (Ú. v. L 347, 20.12.2013, s. 549).

( 21 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 282/2012 z 28. marca 2012, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 92, 30.3.2012, s. 4).

( 22 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 23 ) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 24 ) Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 35.

( 25 ) Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 5.

( 26 ) Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

( 27 ) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

( 28 ) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 275/2008 (Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2008, s. 3).

( 29 ) Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1.

( 30 ) Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18.

( 31 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2011, s. 8).

( 32 ) Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15.

( 33 ) Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12.

( 34 ) Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 56.

( 35 ) Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.

( 36 ) Ú. v. ES L 54, 5.3.1979, s. 124. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

( 37 ) Nehodiace sa prečiarknite.

( 38 ) Všetky články, na ktoré sa odkazuje v tejto prílohe, sú článkami nariadenia (ES) č. 1234/2007.

( 39 ) Vrátane výsledku prebiehajúcich operácií podľa článku 10 tohto nariadenia.

( 40 ) Členské štáty uvedené v článku 103o ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 nie sú povinné vypĺňať body C a F.

( 41 ) Použite akronym podľa Úradu pre publikácie.

( 42 ) Vinárske roky.

( 43 ) Nehodiace sa prečiarknite.

( 44 ) Členské štáty uvedené v článku 103o ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 nie sú povinné vypĺňať body C a F.

( 45 ) Vyplniť sa musia len odseky týkajúce sa opatrení, ktoré boli zahrnuté v podpornom programe.

( 46 ) Všetky články, na ktoré sa odkazuje v tejto prílohe, sú článkami nariadenia (ES) č. 1234/2007.

( 47 ) Posúdenie technického, ekonomického, environmentálneho a sociálneho vplyvu na základe kritérií a kvantitatívnych ukazovateľov vymedzených na monitorovanie a hodnotenie v predloženom programe.

( 48 ) Použite akronym podľa Úradu pre publikácie.

( 49 ) Vyplniť sa musia len odseky týkajúce sa opatrení, ktoré boli zahrnuté v podpornom programe.

( 50 ) Posúdenie technického, ekonomického, environmentálneho a sociálneho vplyvu na základe kritérií a kvantitatívnych ukazovateľov vymedzených na monitorovanie a hodnotenie v predloženom programe.

( 51 ) Oznámenie uvedené v článku 37a ods. 2 tohto nariadenia.

( 52 ) Použite akronym podľa Úradu pre publikácie (OP).

( 53 ) Uveďte, prosím, uplatniteľné nariadenie.

( 54 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3).

( 55 ) Oznámenie uvedené v článku 37a ods. 3 písm. c) tohto nariadenia.

( 56 ) Použite akronym podľa Úradu pre publikácie (OP).

( 57 ) Oznámenie uvedené v článku 37a ods. 3 písm. d) tohto nariadenia.

( 58 ) Použite akronym podľa Úradu pre publikácie (OP).

( 59 ) Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006, s. 13.

( 60 ) Ú. v. EÚ L 302, 1.11.2006, s. 10.

( 61 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 2019/93 (Ú. v. ES L 184, 27.7.1993, s. 1).