2006D0778 — SK — 01.07.2013 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. novembra 2006

o minimálnych požiadavkách na zber informácií počas kontrol miest produkcie, na ktorých sa určité zvieratá chovajú na hospodárske účely

[oznámené pod číslom K(2006) 5384]

(Text s významom pre EHP)

(2006/778/ES)

(Ú. v. ES L 314, 15.11.2006, p.39)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013
▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. novembra 2006

o minimálnych požiadavkách na zber informácií počas kontrol miest produkcie, na ktorých sa určité zvieratá chovajú na hospodárske účely

[oznámené pod číslom K(2006) 5384]

(Text s významom pre EHP)

(2006/778/ES)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/629/EHS z 19. novembra 1991, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat ( 1 ), a najmä na jej článok 7 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 91/630/EHS z 19. novembra 1991, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre ochranu ošípaných ( 2 ), a najmä na jej článok 7 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely ( 3 ), a najmä na jej článok 6 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 1999/74/EHS z 19. júla 1999 ustanovujúcu minimálne normy na ochranu nosníc ( 4 ), a najmä na jej článok 8 ods. 3,

keďže:

(1)

Smernicou 91/629/EHS sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat určených na chov a výkrm. Stanovuje sa v nej, že členské štáty majú zabezpečiť, aby sa vykonávali kontroly, za ktoré je zodpovedný príslušný orgán, s cieľom preveriť, či sa plnia ustanovenia danej smernice.

(2)

Smernicou 91/630/EHS sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných určených na chov a výkrm. Stanovuje sa v nej, že členské štáty majú zabezpečiť, aby sa vykonávali kontroly, za ktoré je zodpovedný príslušný orgán, s cieľom preveriť, či sa plnia ustanovenia danej smernice.

(3)

Smernicou 98/58/ES sa stanovujú minimálne normy na ochranu zvierat chovaných alebo držaných na hospodárske účely. Stanovuje sa v nej, že členské štáty majú zabezpečiť, aby príslušné orgány vykonávali kontroly s cieľom preveriť, či sa plnia ustanovenia danej smernice, a členské štáty majú predkladať Komisii správy o týchto kontrolách.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2000/50/ES zo 17. decembra 1999, ktoré sa týka minimálnych požiadaviek na inšpekciu hospodárstiev, na ktorých sú držané zvieratá na farmárske účely ( 5 ), sa stanovuje, že správy, ktoré majú členské štáty predkladať Komisii podľa smernice 98/58/ES, sa majú týkať teliat, ošípaných a nosníc. Tiež sa v ňom špecifikujú informácie, ktoré sú členské štáty povinné predkladať v prípade každého druhu a kategórie zvierat.

(5)

Kontroly zvierat chovaných na hospodárske účely vykonávané v členských štátoch by sa nemali týkať len požiadaviek ustanovených v osobitných právnych predpisoch ako sú tie, ktoré sa týkajú teliat, ošípaných alebo nosníc, ale tiež všeobecných požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat, ako sa stanovuje v smernici 98/58/ES. Povinnosť členských štátov predkladať správy Komisii by preto mala zahŕňať všeobecné aj osobitné požiadavky podľa právnych predpisov Spoločenstva.

(6)

Kontroly zvierat chovaných na hospodárske účely vykonávané v členských štátoch by sa tiež mali vzťahovať na všetky ostatné hospodárske druhy, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 98/58/ES. Povinnosť členských štátov predkladať správy Komisii by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom rozšíriť.

(7)

Smernicou 1999/74/ES sa stanovujú minimálne normy na ochranu nosníc. Stanovuje sa v nej, že členské štáty majú zabezpečiť, aby príslušné orgány vykonávali kontroly s cieľom preveriť, či sa plnia ustanovenia danej smernice.

(8)

Skúsenosti získané podľa smerníc 91/629/EHS, 91/630/EHS, 98/58/ES a 1999/74/ES naznačujú nezrovnalosti medzi členskými štátmi pri plánovaní, uskutočňovaní a zaznamenávaní kontrol vykonávaných príslušným orgánom podľa uvedených smerníc a pri predkladaní správ o nich.

(9)

Zber údajov o kontrolách dobrých životných podmienok zvierat je podstatný pre Spoločenstvo s cieľom zhodnotiť vplyv jeho politiky v tejto oblasti. Okrem toho je dôležité, aby sa predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat uplatňovali jednotným spôsobom, pretože takéto predpisy môžu ovplyvniť konkurencieschopnosť niektorých hospodárskych činností. Je preto potrebné aktualizovať minimálne požiadavky na kontrolu miest produkcie, kde sa zvieratá chovajú na hospodárske účely.

(10)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá ( 6 ) sa v Hlave V stanovujú plány kontroly vrátane výročných správ. Súčasná povinnosť členských štátov predkladať správy podľa rozhodnutia 2000/50/ES by sa mala prispôsobiť uvedenému nariadeniu, najmä s ohľadom na frekvenciu a termín predkladania správ Komisii.

(11)

Spôsoby chovu ovplyvňujú dobré životné podmienky zvierat. Preto predstavovali užitočnú základňu na zber informácií. V prípade nosníc by sa malo osobitne odkázať na nariadenie Komisie (ES) č. 2295/2003 z 23. decembra 2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1907/90 o určitých obchodných normách na vajcia ( 7 ), keďže sa v ňom vymedzujú dodatočné požiadavky na alternatívne systémy.

(12)

Súčasný systém zberu a analýzy informácií z členských štátov predstavuje administratívne bremeno pre Komisiu, ako aj pre členské štáty. Tiež predstavuje riziko z hľadiska zmeny údajov. Je preto potrebné na úrovni Spoločenstva vykonať v súvislosti so systémom aktualizovaných informácií štúdiu uskutočniteľnosti s cieľom zlepšiť a uľahčiť zber a analýzu tu požadovaných údajov.

(13)

Rozhodnutie 2000/50/ES by sa preto malo zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím.

(14)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:Článok 1

Predmet

Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá pre harmonizáciu:

a) zberu informácií počas kontrol vykonávaných príslušným orgánom v súlade so smernicami 91/629/EHS, 91/630/EHS, 98/58/ES a 1999/74/ES a

b) podávania takýchto informácií Komisii.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú vymedzenia pojmov v smerniciach uvedených v článku 1 písm. a).

Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

a) „kontrola“ znamená kontrolu, ktorú vykonáva príslušný orgán na mieste produkcie, kde sa chovajú zvieratá v čase kontroly, v súlade s jednou zo smerníc uvedených v článku 1 písm. a),

b) „nesúlad“ znamená nedodržanie ustanovení jednej zo smerníc uvedených v článku 1 písm. a), ktorý bol:

i) zistený príslušným orgánom počas kontroly,

ii) oznámený týmto orgánom vlastníkovi alebo chovateľovi zvierat chovaných na príslušnom mieste produkcie prostredníctvom úradného dokumentu.

Článok 3

Informácie, ktoré sa majú zbierať a zaznamenávať počas každej kontroly

Počas každej kontroly príslušný orgán zozbiera a zaznamená v písomnom alebo elektronickom dokumente informácie týkajúce sa:

a) dátumu a identifikácie miesta produkcie,

b) kategórií spôsobov chovu a zodpovedajúcich ustanovení v právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe I,

c) kategórií nesúladu a zodpovedajúcich ustanovení v právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe II,

d) administratívnych kategórií nesúladu a opatrení vykonaných príslušným orgánom uvedených v prílohe III.

Článok 4

Minimálne požiadavky na overovanie a vedenie záznamov v prípade kontrol vykonávaných podľa smernice 91/629/EHS

Počas každej kontroly vykonanej podľa smernice 91/629/EHS príslušný orgán skontroluje najmenej päť z kategórií uvedených v kapitole I prílohy II k tomuto rozhodnutiu a dodržiavanie zodpovedajúcich ustanovení v smernici 91/629/EHS uvedených v danej kapitole. Príslušný orgán zaznamená akýkoľvek zistený nesúlad.

Článok 5

Minimálne požiadavky na overovanie a vedenie záznamov v prípade kontrol vykonávaných podľa smernice 91/630/EHS

Počas každej kontroly vykonanej podľa smernice 91/630/EHS príslušný orgán skontroluje najmenej štyri z kategórií uvedených v kapitole II prílohy II k tomuto rozhodnutiu a dodržiavanie zodpovedajúcich ustanovení v smernici 91/630/EHS uvedených v danej kapitole. Príslušný orgán zaznamená akýkoľvek zistený nesúlad.

Článok 6

Minimálne požiadavky na overovanie a vedenie záznamov v prípade kontrol vykonávaných podľa smernice 98/58/ES

Počas každej kontroly vykonanej podľa smernice 98/58/ES príslušný orgán skontroluje najmenej päť z kategórií uvedených v kapitole III prílohy II k tomuto rozhodnutiu a dodržiavanie zodpovedajúcich ustanovení v smernici 98/58/ES uvedených v danej kapitole. Príslušný orgán zaznamená akýkoľvek zistený nesúlad.

Článok 7

Minimálne požiadavky na overovanie a vedenie záznamov v prípade kontrol vykonávaných podľa smernice 1999/74/ES

Počas každej kontroly vykonanej podľa smernice 1999/74/ES príslušný orgán skontroluje najmenej tri z kategórií uvedených v kapitole IV prílohy II k tomuto rozhodnutiu a dodržiavanie zodpovedajúcich ustanovení v smernici 1999/74/ES uvedené v danej kapitole. Príslušný orgán zaznamená akýkoľvek zistený nesúlad.

Článok 8

Správy

1.  Najneskôr do 30. júna 2009 a následne každoročne najneskôr do 30. júna členské štáty elektronickou formou predložia Komisii správu o informáciách zozbieraných a zaznamenaných v súlade s týmto rozhodnutím počas kontrol vykonaných počas predchádzajúceho kalendárneho roka. ►M1  Chorvátsko predloží svoju správu po prvýkrát najneskôr do 30. júna 2014. ◄

2.  Správa stanovená v odseku 1:

a) obsahuje informácie uvedené v prílohe IV,

b) je doložená analýzou najzávažnejších zistení prípadov nesúladu a národným akčným plánom na zabránenie a zníženie ich výskytu na ďalšie roky.

Článok 9

Zrušenie

Rozhodnutie 2000/50/ES sa zrušuje.

Článok 10

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2008.

Článok 11

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.
PRÍLOHA I

uvedená v článku 3 písm. b)KATEGÓRIE SPÔSOBOV CHOVU

Kategórie spôsobov chovu nosníc a zodpovedajúce ustanovenia v smernici 1999/74/ES a nariadení (ES) č. 2295/2003

Kategória spôsobu chovu

Zodpovedajúce právne predpisy Spoločenstva

Chov vo voľnom výbehu

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 2295/2003

Podstielkový chov

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 2295/2003

Prispôsobený klietkový systém

Článok 6 smernice 1999/74/ES

Neprispôsobený klietkový systém

Článok 5 smernice 1999/74/ES
PRÍLOHA II

uvedená v článku 3 písm. c) a v článkoch 4, 5 a 6

KAPITOLA IKategórie nesúladu v súvislosti s teľatami a zodpovedajúce ustanovenia v smernici 91/629/EHS

Kategória nesúladu

Zodpovedajúce ustanovenia smernice 91/629/EHS

Kontrola

Príloha, bod 6

Voľnosť pohybu

Príloha, body 7 a 8

Priestorové kapacity

Článok 3

Budovy a ustajnenie

Príloha, body 1, 2, 3, 9, 14 a 10

Minimálne osvetlenie

Príloha, bod 5

Automatizované a mechanické zariadenie

Príloha, bod 4

Pitná voda a iné látky

Príloha, body 12, 13 a 15

Hladina hemoglobínu

Príloha, bod 11

Potrava s obsahom vlákniny

Príloha, bod 11

KAPITOLA IIKategórie nesúladu v súvislosti s ošípanými a zodpovedajúce ustanovenia v smernici 91/630/EHS

Kategória nesúladu

Zodpovedajúce ustanovenia smernice 91/630/EHS

Pracovníci

Článok 5a

Kontrola

Článok 3 ods. 8

Príloha, kapitola II, oddiel B, bod 2

Príloha, kapitola II, oddiel C, bod 3

Príloha, kapitola II, oddiel D

Voľnosť pohybu

Článok 3 ods. 3,

Príloha, kapitola II: oddiel B, body 1, 4 a 5

Príloha, kapitola II: oddiel C, body 1 a 2

Priestorové kapacity

Článok 3 ods. 1, článok 3 ods. 4

Budovy a ustajnenie

Príloha, kapitola I, body 1, 2 a 3

Minimálne osvetlenie

Príloha, kapitola I, bod 2

Podlahová plocha

Článok 3 ods. 2,

Príloha, kapitola I, bod 5

Príloha, kapitola II, oddiel A

Manipulovateľné materiály

Článok 3 ods. 5

Príloha, kapitola I, bod 4

Príloha, kapitola II, oddiel B, bod 3

Pitná voda a iné látky

Článok 3 ods. 6

Príloha, kapitola I, body 6 a 7

Potrava s obsahom vlákniny

Článok 3 ods. 7

Zmrzačenie

Príloha, kapitola I, bod 8

Rozmnožovacie postupy

Príloha, kapitola II, oddiel C, bod 3

KAPITOLA IIIKategórie nesúladu v súvislosti so všetkými miestami produkcie a zodpovedajúce ustanovenia v smernici 98/58/ES

Kategória nesúladu

Zodpovedajúce body prílohy k smernici 98/58/ES

Pracovníci

Bod 1

Kontrola

Body 2, 3 a 4

Vedenie záznamov

Body 5 a 6

Voľnosť pohybu

Bod 7

Budovy a ustajnenie

Body 8 až 12

Automatizované a mechanické zariadenie

Bod 13

Krmivo, voda a iné látky

Body 14 až 18

Zmrzačenie

Bod 19

Rozmnožovacie postupy

Body 20 a 21

KAPITOLA IVKategórie nesúladu v súvislosti s nosnicami a zodpovedajúce ustanovenia v smernici 1999/74/ES

Kategória nesúladu

Zodpovedajúce ustanovenia smernice 1999/74/ES

Kontrola

Príloha, body 1 a 6

Priestorové kapacity

Článok 4 ods. 1 bod 4

Článok 5 ods. 1 bod 1

Článok 6 bod 1 písm. a)

Budovy a ustajnenie

Článok 4 okrem odseku 1 bodu 4,

Článok 5 okrem odseku 1 bodu 1,

Článok 6 okrem bodu 1 písm. a).

Príloha, body 4, 5 a 7

Minimálne osvetlenie

Príloha, bod 3

Automatizované a mechanické zariadenie

Príloha, bod 2

Zmrzačenie

Príloha, bod 8
PRÍLOHA III

uvedená v článku 3 písm. d)Administratívne kategórie nesúladu

Administratívne kategórie nesúladu

Opatrenia prijaté príslušnými úradmi

A

Požiadavka odstrániť nesúlad(-y) v lehote menej ako tri mesiace

Žiadne okamžité konanie na účely uloženia administratívnych alebo trestných sankcií

B

Požiadavka odstrániť nesúlad(-y) v lehote viac ako tri mesiace

Žiadne okamžité konanie na účely uloženia administratívnych alebo trestných sankcií

C

Žiadne okamžité konanie na účely uloženia administratívnych alebo trestných sankcií
PRÍLOHA IV

Informácie, ktoré sa majú predložiť Komisii podľa článku 8

Informácie, ktoré sa majú predložiť Komisii podľa článku 8 sa predložia v súlade s tabuľkami 1 a 2 tejto prílohy.

Obsahujú počet:

 Miest produkcie, na ktoré sa vzťahujú kontroly, v riadkoch 1 tabuliek 1 a 2,

 kontrolovaných miest produkcie v riadkoch 2 tabuliek 1 a 2, na základe počtu kontrol, ktoré sú v súlade s požiadavkami článkov 4 až 7,

 miest produkcie bez žiadneho prípadu nesúladu v riadkoch 3 tabuliek 1 a 2, na základe výsledkov kontrol príslušne oznámených v riadkoch 2 tabuliek 1 a 2,

 prípadov nesúladu podľa kategórií uvedených v prílohe II v riadkoch 4 až 18 tabuľky 1 a v riadkoch 4 až 12 tabuľky 2 tejto prílohy,

 prípadov nesúladu podľa kategórií uvedených v prílohe III v riadkoch 19 až 21 tabuľky 1 a v riadkoch 13 až 15 tabuľky 2 tejto prílohy.Tabuľka 1

Kategória zvierat

Nosnice

Teľatá

Ošípané

PočetSpôsob chovu

Chov vo voľnom výbehu

Podstielkový chov

Prispôsobené klietky

Neprispôsobené klietky

1

Miesta produkcie, na ktoré sa vzťahuje kontrola

 
 
 
 
 
 

2

Kontrolované miesta produkcie

 
 
 
 
 
 

3

Miesta produkcie bez žiadneho prípadu nesúladu

 
 
 
 
 
 

Počet príslušných prípadov nesúladu

4

Pracovníci

 
 
 
 
 
 

5

Kontrola

 
 
 
 
 
 

6

Vedenie záznamov

 
 
 
 
 
 

7

Voľnosť pohybu

 
 
 
 
 
 

8

Priestorové kapacity

 
 
 
 
 
 

9

Budovy a ustajnenie

 
 
 
 
 
 

10

Minimálne osvetlenie

 
 
 
 
 
 

11

Podlahová plocha (pre ošípané)

 
 
 
 
 
 

12

Manipulovateľný materiál

 
 
 
 
 
 

13

Automatizované a mechanické zariadenie

 
 
 
 
 
 

14

Krmivo, voda a iné látky

 
 
 
 
 
 

15

Hemoglobín (teľatá)

 
 
 
 
 
 

16

Potrava s obsahom vlákniny (teľatá a prasnice)

 
 
 
 
 
 

17

Zmrzačenie

 
 
 
 
 
 

18

Rozmnožovacie postupy

 
 
 
 
 
 

19

Nesúlad A

 
 
 
 
 
 

20

Nesúlad B

 
 
 
 
 
 

21

Nesúlad C

 
 
 
 
 
 Tabuľka 2

PočetKategória zvierat

Dobytok (okrem teliat)

Ovce

Kozy

Kury domáce (1)

Vtáky nadradu bežce

Kačice

Husi

Kožušinové zvieratá

Morky

1

Miesta produkcie, na ktoré sa vzťahuje kontrola

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

Kontrolované miesta produkcie

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

Miesta produkcie bez žiadneho prípadu nesúladu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet príslušných prípadov nesúladu

4

Pracovníci

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

Kontrola

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

Vedenie záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

Voľnosť pohybu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

Budovy a ustajnenie

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

Automatizované a mechanické zariadenie

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10

Krmivo, voda a iné látky

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11

Zmrzačenie

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12

Rozmnožovacie postupy

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

Nesúlad A

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

Nesúlad B

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15

Nesúlad C

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Hydina druhu Gallus gallus okrem nosníc.( 1 ) Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

( 2 ) Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003.

( 3 ) Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003.

( 4 ) Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003.

( 5 ) Ú. v. ES L 19, 25.1.2000, s. 51. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1; oprava v Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 776/2006 (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2006, s. 3).

( 7 ) Ú. v. EÚ L 340, 24.12.2003, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 89/2006 (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2006, s. 30).