2006D0325 — SK — 30.11.2009 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE RADY

z 27. apríla 2006

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

(2006/325/ES)

(Ú. v. ES L 120, 5.5.2006, p.22)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTIE RADY 2009/942/ES z 30. novembra 2009,

  L 331

24

16.12.2009
▼B

ROZHODNUTIE RADY

z 27. apríla 2006

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

(2006/325/ES)RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 61 písm. c) v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 1 ),

keďže:

(1)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je prílohou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach ( 2 ) nie sú pre Dánsko záväzné a Dánsko nepodlieha ich uplatňovaniu.

(2)

Komisia dojednala dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o rozšírení pôsobnosti ustanovení nariadenia (ES) č. 44/2001 na Dánsko.

(3)

Dohoda bola podpísaná v mene Európskeho spoločenstva 19. októbra 2005 s výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu v súlade s rozhodnutím Rady 2005/790/ES z 20. septembra 2005 ( 3 ).

(4)

Spojené kráľovstvo a Írsko v súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je prílohou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sa zúčastňujú na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

Dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva.

▼M1

Článok 1a

1.  Na účely uplatňovania článku 5 ods. 2 dohody Komisia pred prijatím rozhodnutia o vyjadrení súhlasu Spoločenstva posúdi, či medzinárodná dohoda, ktorú Dánsko plánuje uzavrieť, nebude mať za následok neúčinnosť dohody a neohrozí riadne fungovanie systému vytvoreného na základe pravidiel tejto dohody.

2.  Komisia prijme odôvodnené rozhodnutie v lehote 90 dní odo dňa, keď jej Dánsko oznámi svoj úmysel uzavrieť príslušnú medzinárodnú dohodu.

Ak príslušná medzinárodná dohoda spĺňa podmienky uvedené v odseku 1, Komisia prijme rozhodnutie, v ktorom vyjadrí súhlas Spoločenstva v zmysle článku 5 ods. 2 dohody.

Článok 1b

Komisia členským štátom oznámi medzinárodné dohody, ktoré je Dánsko oprávnené uzavrieť v súlade s článkom 1a.

▼B

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú urobiť oznámenie ustanovené v článku 12 ods. 2 dohody.( 1 ) Stanovisko z 23. marca 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

( 2 ) Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2245/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 10).

( 3 ) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 61.