2005L0036 — SK — 17.01.2014 — 010.004


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES

zo 7. septembra 2005

o uznávaní odborných kvalifikácií

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 255 30.9.2005, s. 22)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA RADY 2006/100/ES z 20. novembra 2006,

  L 363

141

20.12.2006

 M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007,

  L 320

3

6.12.2007

 M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008,

  L 205

10

1.8.2008

 M4

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008

  L 311

1

21.11.2008

 M5

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009,

  L 93

11

7.4.2009

►M6

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 213/2011 z 3. marca 2011,

  L 59

4

4.3.2011

 M7

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 623/2012 z 11. júla 2012,

  L 180

9

12.7.2012

►M8

SMERNICA RADY 2013/25/EÚ z 13. mája 2013,

  L 158

368

10.6.2013

►M9

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/55/EÚ Text s významom pre EHP z 20. novembra 2013,

  L 354

132

28.12.2013


Zmenené a doplnené:

►A1

AKT o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

  L 112

21

24.4.2012


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 271, 16.10.2007, s.  18 (2005/36/ES)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 093, 4.4.2008, s.  28 (2005/36/ES)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 305, 24.10.2014, s.  115 (2005/36/ES)

►C4

Korigendum, Ú. v. ES L 177, 8.7.2015, s.  60 (2006/100/ES)
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES

zo 7. septembra 2005

o uznávaní odborných kvalifikácií

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zretel'om na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 40, článok 47 ods. 1, článok 47 ods. 2 prvú a tretiu vetu a článok 55,

so zretel'om na návrh Komisie ( 1 ),

so zretel'om na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 3 ),

keďže:

(1)

Podl'a článku 3 ods. 1 písm. c) zmluvy, odstránenie prekážok vol'ného pohybu osôb a služieb medzi členskými štátmi je jedným z ciel'ov Spoločenstva. Pre štátnych príslušníkov členských štátov sem patrí najmä právo na výkon povolania, či už ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo ako zamestnanec, v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom príslušná osoba získala odbornú kvalifikáciu. Článok 47 ods. 1 zmluvy okrem toho ustanovuje, že na účely vzájomného uznávania diplomov, osvedčení a iných dokladov o vzdelaní sa vydávajú smernice.

(2)

Komisia po zasadnutí Európskej rady 23. a 24. marca 2000 v Lisabone prijala správu „Stratégia vnútorného trhu pre služby“, zameranú najmä na to, aby bolo vol'né poskytovanie služieb v rámci Spoločenstva tak jednoduché ako v rámci jednotlivého členského štátu. V nadväznosti na správu Komisie s názvom „Nové európske trhy pracovných síl, otvorené pre všetkých, s prístupom pre všetkých“, Európska rada na svojom zasadnutí 23. a 24. marca 2001 v Štokholme poverila Komisiu, aby „na jarné zasadanie Európskej rady v roku 2002 predložila osobitné návrhy jednotnejšieho, transparentnejšieho a flexibilnejšieho režimu uznávania kvalifikácií“.

(3)

Zárukou, ktorú táto smernica poskytuje osobám, ktoré získali odborné kvalifikácie v členskom štáte na prístup k tomu istému povolaniu a jeho výkonu v inom členskom štáte s rovnakými právami ako jeho štátni príslušníci, nie je dotknuté dodržiavanie všetkých nediskriminačných podmienok výkonu povolania migrujúcim odborníkom, ktoré môže tento členský štát stanovit' za predpokladu, že sú tieto podmienky objektívne odôvodnené a primerané.

(4)

Na účely ul'ahčenia vol'ného poskytovania služieb by mali existovat' osobitné predpisy, zamerané na rozšírenie možnosti výkonu odborných činností na základe pôvodného profesijného titulu. V prípade služieb informačnej spoločnosti, poskytovaných na dial'ku, by sa mali uplatňovat' aj ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode ( 4 ).

(5)

Vzhl'adom na to, že na cezhraničné poskytovanie služieb sú zavedené rôzne systémy, na jednej strane na dočasnom a príležitostnom základe a na druhej strane pre usadenie, mali by sa vyjasnit' kritériá rozlišovania týchto dvoch pojmov v prípade, keď sa poskytovatel' služieb presunie na územie hostitel'ského členského štátu.

(6)

Musí sa zabezpečit' ul'ahčenie poskytovania služieb v kontexte prísneho rešpektovania verejného zdravia, verejnej bezpečnosti a ochrany spotrebitel'a. Preto by sa mali prijat' osobitné ustanovenia pre regulované povolania s dôsledkami na verejné zdravie a verejnú bezpečnost', pri ktorých sa dočasne alebo príležitostne poskytujú cezhraničné služby.

(7)

Ak je to potrebné a v súlade s právom Spoločenstva, hostitel'ské členské štáty môžu ustanovit' oznamovaciu povinnost'. Táto povinnost' by nemala viest' k neúmernému zat'aženiu poskytovatel'ov služieb a nemala by zabránit' uplatňovaniu slobody poskytovania služieb, ani uplatňovanie tejto slobody urobit' menej prít'ažlivým. Potreba takýchto požiadaviek by sa mala pravidelne revidovat' v zmysle pokroku pri zriaďovaní rámca Spoločenstva pre administratívnu spoluprácu členských štátov.

(8)

Poskytovatel' služieb by mal podliehat' uplatňovaniu disciplinárnych predpisov hostitel'ského členského štátu, ktoré priamo a osobitne súvisia s odbornými kvalifikáciami, ako je vymedzenie povolania, rozsah činností, ktoré príslušné povolanie pokrýva, alebo ktoré sú preň vyhradené, používanie titulov a závažné porušenie povinností pri výkone povolania, a ktoré priamo a osobitne súvisia s ochranou a bezpečnost'ou spotrebitel'a.

(9)

Popri zachovávaní, v záujme slobody usadenia, princípov a záruk, na ktorých sú založené rôzne platné systémy uznávania, ich predpisy by sa mali zlepšovat' na základe skúseností. Príslušné smernice sa okrem toho pri viacerých príležitostiach zmenili a doplnili a je potrebné zreorganizovat' a zracionalizovat' ich ustanovenia štandardizovaním uplatnitel'ných princípov. Preto je potrebné nahradit' smernice Rady 89/48/EHS ( 5 ) a 92/51/EHS ( 6 ), ako aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/42/ES ( 7 ), ktorou sa zavádza mechanizmus uznávania kvalifikácií na odborné činnosti, a smernice Rady 77/452/EHS ( 8 ), 77/453/EHS ( 9 ), 78/686/EHS ( 10 ), 78/687/EHS ( 11 ), 78/1026/EHS ( 12 ), 78/1027/EHS ( 13 ), 80/154/EHS ( 14 ), 80/155/EHS ( 15 ), 85/384/EHS ( 16 ), 85/432/EHS ( 17 ), 85/433/EHS ( 18 ) a 93/16/EHS ( 19 ) o povolaní sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost', zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek, architektov, farmaceutov a lekárov, ich zlúčením do jedného textu.

(10)

Táto smernica nebráni členským štátom uznávat' podl'a svojich vlastných predpisov odborné kvalifikácie, ktoré získali mimo územia Európskej únie štátni príslušníci tretích krajín. Každé uznávanie by v každom prípade malo rešpektovat' minimálne požiadavky na odbornú prípravu pre určité povolania.

(11)

V prípade povolaní, ktorých sa týka všeobecný systém uznávania kvalifikácií (ďalej len „všeobecný systém“), by si členské štáty mali zachovat' právo stanovit' minimálnu úroveň kvalifikácie, aby tak zabezpečili kvalitu služieb poskytovaných na svojom území. Podl'a článku 10, 39 a 43 zmluvy by sa nemali vyžadovat' od štátneho príslušníka členského štátu, aby získal kvalifikácie, ktoré sa vo všeobecnosti stanovujú len v zmysle diplomov získaných v školskom systéme, ak už príslušná osoba získala celú alebo čast' takej kvalifikácie v inom členskom štáte. V dôsledku toho by sa malo stanovit', že akýkol'vek hostitel'ský členský štát, v ktorom sa povolanie reguluje, musí zohl'adnit' kvalifikácie získané v inom členskom štáte a zhodnotit', či zodpovedajú kvalifikáciám, ktoré požaduje. Týmto všeobecným systémom uznávania však nie je dotknutá možnost' členského štátu uložit' každému, kto vykonáva na jeho území akékol'vek povolanie, osobitné požiadavky odôvodnené uplatnením profesijných pravidiel opodstatnených všeobecným verejným záujmom. Takéto pravidlá sa týkajú napríklad organizácie povolania, profesijných noriem, vrátane etických noriem a dozoru a zodpovednosti. Napokon účelom tejto smernice nie je zasahovat' do oprávnených záujmov členských štátov týkajúcich sa zabránenia tomu, aby sa ktorýkol'vek z ich občanov vyhýbal dodržiavaniu vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa povolania.

(12)

Táto smernica sa týka uznávania odborných kvalifikácií členskými štátmi, ktoré boli získané v iných členských štátoch. Netýka sa však uznávania členskými štátmi rozhodnutí o uznaní prijatých inými členskými štátmi podl'a tejto smernice. Osoby, ktorých odborná kvalifikácia bola uznaná podl'a tejto smernice, teda nesmú použit' toto uznanie v ich členskom štáte pôvodu na získanie práv, ktoré sa líšia od práv vyplývajúcich z odbornej kvalifikácie získanej v tomto členskom štáte, pokial' nepredložia dôkaz o tom, že získali dodatočnú odbornú kvalifikáciu v hostitel'skom členskom štáte.

(13)

Na určenie mechanizmu uznávania podl'a všeobecného systému je potrebné zoskupit' rôzne vnútroštátne vzdelávacie systémy a programy odbornej prípravy do rôznych úrovní. Tieto úrovne, ktoré sa vytvoria len na účel použitia všeobecného systému, nemajú vplyv na vnútroštátne systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ani na právomoc členských štátov v tejto oblasti.

(14)

Mechanizmus uznávania ustanovený smernicami 89/48/EHS a 92/51/EHS sa nemení. V dôsledku toho by mal mat' držitel' diplomu, potvrdzujúceho úspešné ukončenie odbornej prípravy na úrovni vyššieho odborného vzdelania trvajúcej najmenej jeden rok, možnost' prístupu k regulovanému povolaniu v členskom štáte, kde je prístup k tomuto povolaniu podmienený získaním diplomu potvrdzujúceho úspešné ukončenie vyššieho alebo univerzitného vzdelania trvajúceho štyri roky, bez ohl'adu na úroveň, ku ktorej diplom požadovaný v hostitel'skom členskom štáte patrí. Naopak, tam, kde je prístup k regulovanému povolaniu podmienený úspešným ukončením vyššieho alebo univerzitného vzdelania trvajúceho viac ako štyri roky, môže byt' prístup k tomuto povolaniu umožnený len držitel'om diplomu potvrdzujúceho úspešné ukončenie vyššieho alebo univerzitného vzdelania trvajúceho najmenej tri roky.

(15)

Ak neexistuje harmonizácia minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu, ktorými sa podmieňuje prístup k povolaniam, ktorých sa týka všeobecný systém, hostitel'ský členský štát by mal mat' možnost' uložit' kompenzačné opatrenie. Toto opatrenie by malo byt' primerané a zohl'adňovat' najmä žiadatel'ovu odbornú prax. Skúsenosti ukazujú, že ak sa od migranta žiada, aby si vybral medzi skúškou odbornej spôsobilosti a adaptačným obdobím, poskytuje to primeranú záruku pokial' ide o úroveň odbornej kvalifikácie, takže akákol'vek odchýlka z tohto výberu by mala byt' odôvodnená naliehavou požiadavkou vo všeobecnom záujme.

(16)

Na účely podporovania vol'ného pohybu odborníkov pri zabezpečení primeranej úrovne kvalifikácie, rôzne profesijné združenia a organizácie alebo členské štáty by mali byt' spôsobilé navrhovat' na európskej úrovni spoločné platformy. Táto smernica by mala zohl'adňovat' tieto iniciatívy za určitých podmienok, rešpektujúc pri tom právo členských štátov rozhodovat' o kvalifikáciách požadovaných na výkon povolaní na ich území, ako aj obsah a organizáciu svojich systémov vzdelávania a odbornej prípravy a rešpektujúc právo Spoločenstva, a najmä právo Spoločenstva v oblasti hospodárskej sút'aže, pričom by mala v tejto súvislosti presadzovat' viac automatické uznávanie v rámci všeobecného systému. Profesijné združenia, ktoré môžu predkladat' spoločné platformy, by mali byt' reprezentatívne na vnútroštátnej a európskej úrovni. Spoločná platforma je skupina kritérií, ktoré umožňujú kompenzovat' najširšie spektrum podstatných rozdielov, ktoré boli zistené medzi požiadavkami na odbornú prípravu v najmenej dvoch tretinách členských štátov, vrátane všetkých členských štátov, ktoré toto povolanie regulujú. Medzi týmito kritériami môžu byt' napríklad také požiadavky ako dodatočná odborná príprava, adaptačné obdobie praxe pod dohl'adom, skúška odbornej spôsobilosti, alebo predpísaná minimálna úroveň odbornej praxe alebo kombinácie týchto požiadaviek.

(17)

V záujme zohl'adnenia všetkých situácií, pre ktoré ešte neexistuje ustanovenie o uznávaní odbornej kvalifikácie, všeobecný systém by sa mal rozšírit' na prípady, ktoré nie sú zahrnuté v osobitnom systéme, či už ide o povolanie, ktoré nie je zahrnuté v žiadnom z týchto systémov, alebo o povolanie, ktoré je zahrnuté v takomto osobitnom systéme, no žiadatel' z určitého osobitného a výnimočného dôvodu nespĺňa podmienky, ktoré by mu umožňovali tento systém využit'.

(18)

Je potrebné zjednodušit' predpisy umožňujúce prístup k viacerým priemyselným, obchodným a remeselným činnostiam v tých členských štátoch, v ktorých sú tieto povolania regulované, nakol'ko sa tieto činnosti vykonávali počas primeraného a dostatočne nedávneho obdobia v inom členskom štáte, pričom sa pre tieto činnosti zachová systém automatického uznávania na základe odbornej praxe.

(19)

Sloboda pohybu a vzájomné uznávanie dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost', zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek, farmaceutov a architektov by sa mal opierat' o základnú zásadu automatického uznávania dokladov o formálnych kvalifikáciách na základe koordinovaných minimálnych podmienok na odbornú prípravu. Prístup k povolaniu lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta by mal byt' okrem toho podmienený dosiahnutím danej kvalifikácie, čím sa zabezpečí, že príslušná osoba prešla odbornou prípravou, ktorá vyhovuje minimálnym stanoveným podmienkam. Tento systém by mal byt' doplnený viacerými nadobudnutými právami, ktoré môžu za istých podmienok využit' kvalifikovaní odborníci.

(20)

So zretel'om na charakteristiky kvalifikačného systému lekárov a zubných lekárov a na príslušné acquis communautaire v oblasti vzájomného uznávania sa naďalej uplatňuje na všetky odbory uznávané ku dňu prijatia tejto smernice zásada automatického uznania odborov všeobecného a zubného lekárstva, ktoré sú spoločné najmenej pre dva členské štáty. V snahe zjednodušit' systém by sa však automatické uznávanie malo uplatňovat' po nadobudnutí účinnosti tejto smernice len na tie nové lekárske odbory, ktoré sú spoločné najmenej pre dve pätiny členských štátov. Táto smernica sa nedotýka možnosti členských štátov dohodnút' medzi sebou automatické uznávanie určitých odborov všeobecného a zubného lekárstva, ktoré majú spoločné, ale ktoré sa automaticky neuznávajú v zmysle tejto smernice, a to podl'a svojich vlastných pravidiel.

(21)

Automatickým uznávaním formálnej kvalifikácie lekárov so základnou odbornou prípravou by nemala byt' dotknutá právomoc členských štátov spájat' či nespájat' takúto kvalifikáciu s odbornou činnost'ou.

(22)

Všetky členské štáty by mali uznávat' povolanie zubného lekára ako osobitné povolanie odlišné od povolania všeobecného lekára, bez ohl'adu na to, či je tento zubný lekár špecializovaný na odontostomatológiu alebo nie. Členské štáty by mali zabezpečit', aby odborná príprava zubných lekárov vybavila zručnost'ou, potrebnou na diagnostikovanie a ošetrovanie týkajúce sa anomálií a chorôb zubov, úst, čel'ustí a príslušných tkanív. Odbornú činnost' zubného lekára by mali vykonávat' osoby s kvalifikáciou zubného lekára podl'a tejto smernice.

(23)

Neukázalo sa ako žiaduce stanovit' štandardizovanú odbornú prípravu pre pôrodné asistentky pre všetky členské štáty. Namiesto toho majú členské štáty najväčšiu možnú slobodu organizovat' ich odbornú prípravu.

(24)

Na účely zjednodušenia tejto smernice by sa malo poukázat' na pojem „farmaceut“, aby sa obmedzil rozsah pôsobnosti ustanovení týkajúcich sa automatického uznávania kvalifikácií, bez toho, aby boli dotknuté osobitné znaky vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré upravujú tieto činnosti.

(25)

Osoby s kvalifikáciou farmaceuta sú špecialisti v oblasti medicíny a v zásade by mali mat' vo všetkých členských štátoch prístup k minimálnemu rozsahu činností v tejto oblasti. Pri vymedzení tohto minimálneho rozsahu by táto smernica nemala mat' za následok ani obmedzenie činností, dostupných pre farmaceutov v členských štátoch, najmä pokial' ide o lekárske biologické analýzy, ani by sa nemal vytvorit' pre týchto odborníkov monopol, nakol'ko to zostáva výlučne vecou členských štátov. Ustanoveniami tejto smernice nie je dotknutá možnost' členských štátov stanovit' dodatočné podmienky na odbornú prípravu, ktorými podmienia prístup k činnostiam, ktoré nie sú zahrnuté v koordinovanom minimálnom rozsahu činností. To znamená, že hostitel'ský členský štát by mal byt' schopný stanovit' tieto podmienky pre štátnych príslušníkov, ktorí majú kvalifikáciu, na ktorú sa vzt'ahuje automatické uznávanie v zmysle tejto smernice.

(26)

Táto smernica nekoordinuje všetky podmienky prístupu k činnostiam v oblasti farmácie a výkon týchto činností. Najmä geografická distribúcia lekární a monopol na prípravu a vydávanie liečiv by mal zostat' záležitost'ou členských štátov. Touto smernicou sa nemenia legislatívne, regulačné a správne opatrenia členských štátov, ktorými sa zakazuje spoločnostiam výkon určitých činností farmaceutov, alebo sa výkon takých činností podmieňuje splnením určitých podmienok.

(27)

Architektonický dizajn, kvalita budov, ich harmonické začlenenie do okolia, rešpektovanie prírodnej a mestskej krajiny, ako aj verejného a súkromného dedičstva sú vecou verejného záujmu. Vzájomné uznávanie odbornej kvalifikácie by sa preto malo opierat' o kvalitatívne a kvantitatívne kritériá, ktoré zabezpečia, aby osoby s uznanou kvalifikáciou dokázali porozumiet' potrebám jednotlivcov, sociálnych skupín a orgánov, pokial' ide o priestorové plánovanie, dizajn, organizáciu a realizáciu stavieb, zachovávanie a využívanie architektonického dedičstva a ochranu prírodnej rovnováhy, a aby dokázali tieto potreby tlmočit'.

(28)

Vnútroštátne právne predpisy v oblasti architektúry a prístupu k odborným činnostiam architekta a o výkone týchto činností majú vel'mi rozdielny rozsah. Vo väčšine členských štátov vykonávajú činnosti v oblasti architektúry de iure alebo de facto osoby, ktoré majú titul architekta, či už ako jediný titul, alebo v spojení s iným titulom, bez toho, aby tieto osoby mali na výkon týchto činností monopol, ak právne predpisy neustanovujú inak. Tieto činnosti alebo čast' z nich, môžu vykonávat' aj iní odborníci, najmä inžinieri, ktorí prešli osobitnou odbornou prípravou v oblasti výstavby alebo architektúry. Na účely zjednodušenia tejto smernice by sa malo poukázat' na pojem „architekt“, aby sa obmedzila pôsobnost' ustanovení týkajúcich sa automatického uznávania odbornej kvalifikácie v oblasti architektúry, bez toho, aby boli dotknuté osobitné znaky vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich tieto činnosti.

(29)

Ak má profesijná organizácia alebo združenie pre regulované povolania na vnútroštátnej a európskej úrovni odôvodnenú požiadavku týkajúcu sa osobitných ustanovení na uznávanie kvalifikácií na základe koordinácie minimálnych podmienok odbornej prípravy, Komisia posúdi primeranost' prijatia návrhu na zmenu a doplnenie tejto smernice.

(30)

Na účely zabezpečenia účinnosti systému uznávania odbornej kvalifikácie by sa mali vymedzit' jednotné náležitosti a pravidlá postupu na ich vykonanie, ako aj určité podrobnosti týkajúce sa výkonu povolania.

(31)

Nakol'ko je pravdepodobné, že spolupráca medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a Komisiou ul'ahčí vykonávanie tejto smernice a dodržiavanie povinností, ktoré z nej vyplývajú, mali by sa zostavit' prostriedky spolupráce.

(32)

Zavedenie profesijných preukazov na európskej úrovni profesijnými združeniami alebo organizáciami by mohlo ul'ahčit' mobilitu odborníkov, a to najmä urýchlením výmeny informácií medzi hostitel'ským členským štátom a členským štátom pôvodu. Tento profesijný preukaz by mal umožnit' sledovat' profesijnú kariéru odborníkov, ktorí sa usadia v rôznych členských štátoch. Takéto preukazy by mohli obsahovat' informácie o odbornej kvalifikácii odborníkov (absolvovaná univerzita alebo vzdelávacia inštitúcia, získaná kvalifikácia, odborná prax), ich právne postavenie, sankcie udelené v súvislosti s povolaním a údaje o príslušnom orgáne, plne rešpektujúc ustanovenia o ochrane údajov.

(33)

Vytvorenie siete kontaktných miest s úlohou poskytovat' občanom členských štátov informácie a pomoc umožní zabezpečit' transparentnost' systému uznávania. Na týchto kontaktných miestach sa budú každému občanovi, ktorý o to požiada, ako aj Komisii poskytovat' všetky informácie a adresy súvisiace s postupom uznávania. Určenie jedného kontaktného miesta každým členským štátom v tejto sieti neovplyvňuje organizáciu právomocí na vnútroštátnej úrovni. Najmä to nebráni určeniu viacerých úradov na vnútroštátnej úrovni, pričom kontaktné miesto určené vo vyššie uvedenej sieti zodpovedá za koordináciu s inými úradmi, a v prípade potreby za podávanie informácií občanom o príslušnom úrade.

(34)

Ukázalo sa, že správa viacerých systémov uznávania vytvorená zo sektorových smerníc a všeobecného systému je nepohodlná a zložitá. Preto je potrebné zjednodušit' správu a aktualizáciu tejto smernice, aby sa zohl'adnil vedecko-technický pokrok, predovšetkým tam, kde sú minimálne podmienky odbornej prípravy s ohl'adom na automatické uznávanie odbornej kvalifikácie koordinované. Na tento účel by sa mal vytvorit' jeden výbor na uznávanie odborných kvalifikácií a malo by sa zabezpečit', aby v ňom boli vhodne zastúpení predstavitelia profesijných organizácií aj na európskej úrovni.

(35)

Mali by sa prijat' opatrenia na vykonanie tejto smernice v súlade s postupom podl'a rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 20 ).

(36)

Príprava pravidelnej správy členskými štátmi o vykonávaní tejto smernice obsahujúcej štatistické údaje umožní stanovit' vplyv systému uznávania odborných kvalifikácií.

(37)

Mal by existovat' vhodný postup na prijatie dočasných opatrení, ak by uplatňovanie ktoréhokol'vek ustanovenia tejto smernice spôsobovalo v niektorom členskom štáte výraznejšie t'ažkosti.

(38)

Ustanovenia tejto smernice neovplyvňujú právomoci členských štátov týkajúce sa organizácie ich vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia a určenia činností, ktoré sa musia podl'a tohto systému vykonávat'.

(39)

Vzhl'adom na rýchlost' technologických zmien a vedeckého pokroku je pre mnoho povolaní obzvlášt' dôležité celoživotné vzdelávanie. V tejto súvislosti môžu členské štáty prijat' podrobné opatrenia, na základe ktorých budú odborníci prechádzat' dostatočnou priebežnou odbornou prípravou, a tak udržiavat' krok s vedecko-technickým pokrokom.

(40)

Keďže ciele tejto smernice, konkrétne racionalizácia, zjednodušenie a zlepšenie predpisov na uznávanie odborných kvalifikácií nie je možné uspokojivo dosiahnut' na úrovni samotných členských štátov, a preto ich možno lepšie dosiahnut' na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijat' opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podl'a článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podl'a uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto ciel'ov.

(41)

Táto smernica sa nedotýka uplatňovania článku 39 ods. 4 a článku 45 zmluvy týkajúcich sa najmä notárov.

(42)

Pokial' ide o právo usadit' sa a poskytovat' služby, táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ostatné osobitné právne predpisy o uznávaní odborných kvalifikácií, ako sú existujúce predpisy v oblasti dopravy, sprostredkovatel'ov poistenia a kvalifikovaní audítori. Touto smernicou nie je ovplyvnené uplatňovanie smernice Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na ul'ahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovat' služby ( 21 ), ani smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o ul'ahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia ( 22 ). Uznávanie odbornej kvalifikácie pre právnikov na účely okamžitého usadenia sa na základe profesijného titulu hostitel'ského členského štátu by mala upravit' táto smernica.

(43)

Táto smernica zahŕňa taktiež, v rozsahu, v akom sú regulované, slobodné povolania, ktoré sú v súlade s touto smernicou vykonávané na základe príslušnej odbornej kvalifikácie osobne, na vlastnú zodpovednost' a odborne nezávisle osobami, ktoré poskytujú duševno — myšlienkové výkony v záujme klienta a vo verejnom záujme. Výkon povolania môže v členských štátoch podliehat', v súlade so zmluvou, osobitným právnym obmedzeniam založeným na vnútroštátnych právnych predpisoch a na právnych predpisoch stanovených autonómne, v tomto rámci, príslušným profesijným zastúpením, ktoré zaručuje a ďalej rozvíja profesionalitu, kvalitu služieb a dôvernost' vzt'ahu s klientom.

(44)

Touto smernicou nie sú dotknuté opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia a spotrebitel'a,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel

Táto smernica stanovuje pravidlá, podl'a ktorých členský štát, ktorý na svojom území umožňuje prístup k regulovanému povolaniu alebo výkon regulovaného povolania na základe osobitných odborných kvalifikácií (ďalej len „hostitel'ský členský štát“), uznáva odborné kvalifikácie získané v jednom alebo viacerých členských štátoch (ďalej len „domovský členský štát“), a ktorý umožňuje osobe s takými odbornými kvalifikáciami vykonávat' rovnaké povolanie v tomto štáte, na prístup k tomuto povolaniu a výkon tohto povolania.

▼M9

V tejto smernici sa stanovujú aj pravidlá týkajúce sa čiastočného prístupu k regulovaným povolaniam a uznávaniu odborných stáží absolvovaných v inom členskom štáte.

▼B

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica sa uplatňuje voči všetkým štátnym príslušníkom členského štátu, ktorí si želajú vykonávat' regulované povolanie, vrátane tých, ktorí patria k slobodným povolaniam, v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom získali svoje odborné kvalifikácie, či už ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako zamestnanec.

▼M9

Táto smernica sa vzťahuje aj na všetkých štátnych príslušníkov členského štátu, ktorí absolvovali odbornú stáž mimo domovského členského štátu.

▼B

2.  Každý členský štát môže povolit' štátnym príslušníkom členského štátu, ktorí majú doklad o odbornej kvalifikácii, ktorý nezískali v tomto členskom štáte, vykonávat' regulované povolanie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) na území tohto štátu v súlade s jeho právnymi predpismi. V prípade povolaní, na ktoré sa vzt'ahuje hlava III kapitola III, sa pri tomto pôvodnom uznaní rešpektujú minimálne požiadavky na odbornú prípravu, uvedené v tej kapitole.

3.  Ak sú pre dané regulované povolanie v osobitnom nástroji alebo v práve Spoločenstva stanovené iné osobitné opatrenia, priamo súvisiace s uznávaním odborných kvalifikácií, príslušné ustanovenia tejto smernice sa neuplatňujú.

▼M9

4.  Táto smernica sa nevzťahuje na notárov, ktorí sú vymenúvaní úradným aktom vlády.

▼B

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto pojmy:

a) „regulované povolanie“: odborná činnost' alebo skupina odborných činností, ku ktorým prístup, ktorých výkon alebo jedna z foriem výkonu sú priamo alebo nepriamo, na základe legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení podmienené držbou osobitných odborných kvalifikácií; najmä používanie profesijného titulu obmedzené legislatívnymi, regulačnými alebo správnymi opatreniami na osoby s danou odbornou kvalifikáciou stanovuje spôsob výkonu. Ak neplatí prvá veta tohto vymedzenia pojmu, povolanie podl'a odseku 2 sa považuje za regulované povolanie;

b) „odborná kvalifikácia“: kvalifikácia potvrdená dokladom o formálnej kvalifikácii, osvedčením o spôsobilosti podl'a článku 11 ods. 2 písm. a) bod i) a/alebo odbornou praxou;

c) „doklad o formálnej kvalifikácii“: diplom, vysvedčenie alebo iný doklad, ktorý vydal orgán členského štátu určený v súlade s legislatívnymi, regulačnými alebo správnymi opatreniami tohto členského štátu, a potvrdzujúci úspešné skončenie odbornej prípravy získanej predovšetkým v Spoločenstve. Ak neplatí prvá veta tohto vymedzenia pojmu, doklad o formálnej kvalifikácii podl'a odseku 3 sa považuje za doklad o formálnej kvalifikácii;

d) „príslušný orgán“: akýkol'vek orgán alebo subjekt osobitne splnomocnený členským štátom na vydávanie alebo prijímanie diplomov a iných dokumentov alebo informácií o odbornej príprave a na prijímanie žiadostí a prijímanie rozhodnutí uvedených v tejto smernici;

e) „regulované vzdelávanie a odborná príprava“: akákol'vek odborná príprava osobitne zameraná na výkon príslušného povolania, ktoré sa skladá z kurzu alebo kurzov, v prípade potreby doplnených odbornou prípravou alebo skúšobnou alebo odbornou praxou.

Štruktúru a úroveň odbornej prípravy, skúšobnej alebo odbornej praxe určujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia príslušného členského štátu, alebo ich monitoruje alebo schval'uje orgán určený na ten účel;

▼M9

f) „odborná prax“: skutočné a zákonné vykonávanie príslušného povolania na plný úväzok alebo rovnocenné trvanie čiastočného úväzku v členskom štáte;

▼B

g) „adaptačné obdobie“: výkon regulovaného povolania v hostitel'skom členskom štáte pod dohl'adom kvalifikovaného príslušníka daného povolania, takéto obdobie praxe pod dohl'adom môže byt' doplnené ďalšou odbornou prípravou. Toto obdobie praxe pod dohl'adom podlieha hodnoteniu. Podrobné pravidlá, ktoré upravujú adaptačné obdobie a jeho hodnotenie, ako aj postavenie migranta pod dohl'adom stanovuje príslušný orgán v hostitel'skom členskom štáte.

Postavenie osoby v adaptačnom období pod dohl'adom v hostitel'skom členskom štáte, najmä pokial' ide o právo na pobyt a povinnosti, sociálne práva a požitky, dávky a odmeny, stanovujú príslušné orgány v tomto členskom štáte v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva;

▼M9

h) „skúška spôsobilosti“:skúška obmedzená na žiadateľove odborné znalosti, zručnosti a spôsobilosti vykonávaná alebo uznávaná príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu s cieľom vyhodnotiť schopnosť žiadateľa vykonávať regulované povolanie v uvedenom členskom štáte.

Aby sa umožnilo vykonať tento test, príslušné orgány vypracujú zoznam predmetov, na ktoré sa na základe porovnania vzdelávania a prípravy požadovaných v hostiteľskom členskom štáte získaných uchádzačom nevzťahuje diplom alebo iný doklad o odbornej kvalifikácii uchádzača.

Pri skúške odbornej spôsobilosti treba vziať do úvahy, že žiadateľ je v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte, odkiaľ pochádza, kvalifikovaným odborníkom. Skúška zahŕňa predmety, ktoré sa vyberajú z predmetov na zozname, ktorých znalosť je nevyhnutná na výkon daného povolania v hostiteľskom členskom štáte. Skúška sa môže tiež vzťahovať aj na znalosti odborných predpisov uplatniteľných na príslušné činnosti v hostiteľskom členskom štáte.

Podrobné uplatňovanie skúšky spôsobilosti a postavenie žiadateľa v hostiteľskom členskom štáte, ktorý si želá pripravovať sa na túto skúšku spôsobilosti v uvedenom členskom štáte, určujú príslušné orgány v tomto členskom štáte;

▼B

i) „riaditel' podniku“: akákol'vek osoba, ktorá vykonáva v podniku v oblasti príslušného povolania činnost':

i) ako riaditel' podniku alebo riaditel' pobočky podniku; alebo

ii) ako zástupca majitel'a alebo riaditel'a podniku, ak je s tým postavením spojená zodpovednost' rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majitel'a alebo riaditel'a, alebo

iii) v riadiacom postavení s povinnost'ami obchodnej a/alebo technickej povahy a so zodpovednost'ou za jedno alebo viac oddelení podniku.

▼M9

j) „odborná stáž“: bez toho, aby bol dotknutý článok 46 ods. 4, obdobie odbornej praxe vykonanej pod dohľadom za predpokladu, že predstavuje podmienku na prístup k regulovanému povolaniu, a ktorá sa môže uskutočniť počas alebo po skončení vzdelávania, na záver ktorého sa vydáva diplom;

k) „európsky profesijný preukaz“: elektronické potvrdenie preukazujúce buď, že odborník splnil všetky potrebné podmienky na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb v hostiteľskom členskom štáte, alebo uznanie odborných kvalifikácií na účely usadenia sa v hostiteľskom členskom štáte;

l) „celoživotné vzdelávanie“: každé všeobecné vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa uskutočňované po celý život, ktoré vedie k rozšíreniu kompetencií z hľadiska znalostí, zručností a spôsobilostí, čo môže zahrňovať aj profesionálnu etiku;

m) „závažné dôvody všeobecného záujmu“: dôvody uznané ako také v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie;

n) „európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov alebo kredity ECTS“: systém kreditov vo vysokoškolskom vzdelávaní využívaný v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

▼B

2.  Za regulované povolanie sa považuje povolanie, ktoré vykonávajú členovia združenia alebo organizácie uvedenej v prílohe I.

Účelom združení alebo organizácií uvedených v prvom pododseku je predovšetkým presadzovat' a udržiavat' vysoký štandard v oblasti príslušného povolania. Na tieto účely ich členský štát uznáva osobitnou formou a udel'uje ich členom doklad o formálnej kvalifikácii, zabezpečuje, aby ich členovia rešpektovali pravidlá profesionálneho správania, ktoré predpísali, a dáva im právo používat' titul alebo menovacie listiny alebo mat' výhody postavenia zodpovedajúceho tomuto dokladu o formálnej kvalifikácii.

▼M9

Vždy, keď členský štát uzná združenie alebo organizáciu uvedenú v prvom pododseku, informuje o tom Komisiu. Komisia preskúma, či združenie alebo organizácia spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku. V záujme riadneho zohľadnenia regulačného vývoja v členských štátoch je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 57 písm. c) delegované akty na aktualizáciu prílohy I, ak sa splnia podmienky uvedené v druhom pododseku.

Ak sa podmienky uvedené v druhom pododseku nesplnia, Komisia príjme vykonávací akt s cieľom zamietnuť požadovanú aktualizáciu prílohy I.

▼B

3.  Doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydala nečlenská krajina, sa považuje za doklad o formálnej kvalifikácii, ak má jeho držitel' tri roky odbornej praxe v príslušnej oblasti na území členského štátu, ktorý uznal tento doklad o formálnej kvalifikácii podl'a článku 2 ods. 2, osvedčený tým členským štátom.

Článok 4

Účinky uznania

▼M9

1.  Uznanie odbornej kvalifikácie zo strany hostiteľského členského štátu umožňuje príslušným osobám získať v tomto členskom štáte prístup k rovnakému povolaniu, ako je povolanie, pre ktoré sú kvalifikovaní v domovskom členskom štáte, a vykonávať ho v hostiteľskom členskom štáte za tých istých podmienok ako ich štátni príslušníci.

▼B

2.  Na účely tejto smernice je povolanie, ktoré chce žiadatel' vykonávat' v hostitel'skom členskom štáte, rovnaké ako povolanie, pre ktoré je kvalifikovaný vo svojom domovskom členskom štáte, ak sú príslušné činnosti porovnatel'né.

▼M9

3.  Odchylne od odseku 1 sa čiastočný prístup k povolaniu v hostiteľskom členskom štáte udeľuje pod podmienkami uvedenými v článku 4f.

Článok 4a

Európsky profesijný preukaz

1.  Členské štáty poskytnú držiteľom odbornej kvalifikácie európsky profesijný preukaz na ich žiadosť a za podmienky, že Komisia prijala príslušné vykonávacie akty uvedené v odseku 7.

2.  Keď sa zaviedol európsky profesijný preukaz na základe príslušných vykonávacích aktov podľa odseku 7, príslušný držiteľ odbornej kvalifikácie si vyberie medzi požiadaním o tento preukaz alebo využitím postupu uvedeného v hlavách II a III.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby držiteľ európskeho profesijného preukazu mohol uplatňovať všetky práva priznané v článkoch 4b až 4e.

4.  Keď má držiteľ odbornej kvalifikácie v úmysle poskytovať služby podľa hlavy II iné ako sú služby, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 4, príslušný orgán domovského členského štátu vystaví európsky profesijný preukaz v súlade s článkami 4b a 4c. Európsky profesijný preukaz predstavuje, podľa možnosti, vyhlásenie podľa článku 7.

5.  Keď má držiteľ odbornej kvalifikácie v úmysle usadiť sa v inom členskom štáte podľa hlavy III kapitol I až IIIa alebo poskytovať služby podľa článku 7 ods. 4, príslušný orgán domovského členského štátu dokončí všetky prípravné kroky v súvislosti s individuálnym spisom žiadateľa vytvoreným v rámci informačného systému na vnútornom trhu (IMI) (súbor IMI) v súlade s článkami 4b a 4d. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu vydáva európsky profesijný preukaz v súlade s článkami 4b a 4d.

Na účely usadenia sa vydanie európskeho profesijného preukazu neposkytuje automatické právo na výkon konkrétneho povolania, ak sa realizujú registračné požiadavky alebo iné kontrolné postupy v hostiteľskom členskom štáte skôr, ako sa vydá európsky profesijný preukaz na toto povolanie.

6.  Členské štáty určia príslušné orgány na spracúvanie súborov IMI a vydávanie európskeho profesijného preukazu. Tieto orgány zabezpečia nestranné, objektívne a včasné spracovanie žiadostí o európske profesijné preukazy. Asistenčné centrá uvedené v článku 57b môžu takisto konať v pôsobnosti príslušného orgánu. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a asistenčné centrá informovali občanov vrátane perspektívnych žiadateľov o fungovaní a pridanej hodnote európskeho profesijného preukazu pre povolania, pre ktoré je k dispozícii.

7.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijíma opatrenia potrebné na jednotné uplatňovanie ustanovení o európskom profesijnom preukaze pre tie povolania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v druhom pododseku tohto odseku, vrátane opatrení týkajúcich sa formátu európskeho profesijného preukazu, spracovania písomných žiadostí, prekladov, ktoré má zabezpečiť žiadateľ na podporenie každej žiadosti o európsky profesijný preukaz, podrobností dokumentov požadovaných podľa článku 7 ods. 2 alebo prílohy VII na predloženie úplnej žiadosti a postupov na realizáciu a spracovanie platieb za európsky profesijný preukaz, berúc do úvahy osobitosti príslušného povolania. Komisia ďalej konkretizuje pomocou vykonávacích aktov ako, kedy a pre ktoré dokumenty môžu príslušné orgány požadovať overené kópie v súlade s článkom 4b ods. 3 druhým pododsekom, článkom 4d ods. 2 a 3 pre príslušné povolanie.

Zavedenie európskeho profesijného preukazu pre konkrétne povolanie prostredníctvom prijatia príslušných vykonávacích aktov uvedených v prvom pododseku sa riadi všetkými nasledujúcimi podmienkami:

a) existuje značná mobilita alebo potenciál značnej mobility v príslušnom povolaní;

b) existuje dostatočný záujem, ktorý vyjadrili príslušné zainteresované subjekty;

c) povolanie alebo vzdelanie a odborná príprava, ktoré sú zamerané na výkon povolania, sú regulované v mnohých členských štátoch.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.

8.  Všetky poplatky, ktoré môžu žiadatelia vynaložiť v súvislosti s administratívnym postupom na vydanie európskeho profesijného preukazu, majú byť primerané a úmerné nákladom vynaloženým domovským a hostiteľským členským štátom a nemajú pôsobiť ako demotivácia pri podávaní žiadosti o európsky profesijný preukaz.

Článok 4b

Žiadosť o európsky profesijný preukaz a vytvorenie súboru IMI

1.  Domovský členský štát umožňuje držiteľovi odbornej kvalifikácie požiadať o európsky profesijný preukaz prostredníctvom online nástroja, ktorý zabezpečí Komisia a ktorý automaticky vytvára súbor IMI pre konkrétneho žiadateľa. Ak domovský členský štát počíta aj s písomnými žiadosťami, zavedie všetky opatrenia potrebné na vytvorenie súboru IMI, všetky informácie, ktoré sa majú zaslať žiadateľovi na vydanie európskeho profesijného preukazu.

2.  K žiadostiam sa prikladajú dokumenty požadované vo vykonávacích aktoch, ktoré sa majú prijať podľa článku 4a ods. 7.

3.  Príslušný orgán domovského členského štátu do jedného týždňa od doručenia žiadosti potvrdzuje prijatie žiadosti a informuje žiadateľa o všetkých chýbajúcich dokladoch bezodkladne po podaní žiadosti.

Príslušný orgán domovského členského štátu podľa potreby vydá potvrdenie požadované podľa tejto smernice. Príslušný orgán domovského členského štátu overí, či žiadateľ zákonne sídli v domovskom členskom štátu a či všetky potrebné dokumenty, ktoré sa vydali v domovskom členskom štáte, sú platné a vierohodné. V prípade riadne odôvodnených pochybností príslušný orgán domovského členského štátu konzultuje s príslušným úradom a môže od žiadateľa požiadať o overené kópie dokumentov. V prípade následných žiadostí toho istého žiadateľa nesmú príslušné orgány domovského a hostiteľského členského štátu požadovať opätovné predloženie dokladov, ktoré sú už v súbore IMI a ktoré sú stále platné.

4.  Komisia môže prostredníctvom vykonávací aktov prijať technické špecifikácie, opatrenia potrebné na zabezpečenie integrity, dôvernosti a presnosti informácií uvedených v európskom profesijnom preukaze a v súbore IMI, a podmienky a postupy na vydanie európskeho profesijného preukazu jeho držiteľovi vrátane možnosti jeho stiahnutia z internetu alebo nahrávania aktualizácií do súboru IMI. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.

Článok 4c

Európsky profesijný preukaz pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb, na ktoré sa nevzťahuje článok 7 ods. 4

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu overí žiadosť a sprievodnú dokumentáciu v súbore IMI a vydá európsky profesijný preukaz na dočasné a príležitostné poskytovanie služieb, na ktoré sa nevzťahuje článok 7 ods. 4, a to do troch týždňov. Uvedená lehota začína plynúť prijatím chýbajúcej dokumentácie uvedenej v článku 4b ods. 3 prvom pododseku alebo, ak sa nepožadovali ďalšie dokumenty, uplynutím týždňového obdobia uvedeného v uvedenom pododseku. Následne bezodkladne pošle európsky profesijný preukaz príslušnému orgánu každého príslušného hostiteľského členského štátu a informuje o tom žiadateľa. Hostiteľský členský štát nesmie vyžadovať nijaké ďalšie vyhlásenie podľa článku 7 počas nasledujúcich 18 mesiacov.

2.  Rozhodnutie príslušného orgánu domovského členského štátu alebo neprijatie rozhodnutia v rámci obdobia troch týždňov uvedeného v odseku 1 je predmetom práva na odvolanie podľa vnútroštátneho práva.

3.  Ak držiteľ európskeho profesijného preukazu chce poskytovať služby v členských štátoch, ktoré sa pôvodne neuvádzali v žiadosti uvedenej v odseku 1, žiadateľ môže požiadať o toto rozšírenie. Ak držiteľ chce pokračovať v poskytovaní služieb dlhšie ako je obdobie 18 mesiacov uvedené v odseku 1, držiteľ informuje o tejto skutočnosti príslušný orgán. Držiteľ v každom prípade predkladá všetky informácie o podstatných zmenách skutočností doložených v súbore IMI, o ktoré môže požiadať príslušný orgán v domovskom členskom štáte v súlade s vykonávacími aktmi, ktoré sa majú prijať podľa článku 4a ods. 7. Príslušný orgán domovského členského štátu zašle aktualizovaný európsky profesijný preukaz príslušným hostiteľským členským štátom.

4.  Európsky profesijný preukaz platí na celom území všetkých príslušných hostiteľských členských štátov tak dlho, kým si jeho držiteľ zachová právo vykonávať prax v domovskom členskom štáte na základe dokumentov a informácií uvedených v súbore IMI.

Článok 4d

Európsky profesijný preukaz na účely usadenia a dočasné a príležitostné poskytovanie služieb podľa článku 7 ods. 4

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu do mesiaca overí dôveryhodnosť a platnosť sprievodnej dokumentácie v súbore IMI na účely vydania európskeho profesijného preukazu na usadenie alebo na dočasné a príležitostné poskytovanie služieb podľa článku 7 ods. 4. Uvedená lehota začína plynúť prijatím chýbajúcej dokumentácie uvedenej v článku 4b ods. 3 prvom pododseku alebo, ak sa nepožadovali ďalšie dokumenty, uplynutím týždňového obdobia uvedeného v uvedenom pododseku. Následne bezodkladne pošle žiadosť príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu. Domovský členský štát informuje žiadateľa o stave žiadosti zároveň s odoslaním žiadosti hostiteľskému členskému štátu.

2.  V prípadoch uvedených v článkoch 16, 21, 49a a 49b hostiteľský členský štát rozhodne, či vydá európsky profesijný preukaz podľa odseku 1 do jedného mesiaca od prijatia žiadosti zaslanej domovským členským štátom. V prípade riadne odôvodnených pochybností hostiteľský členský štát môže požiadať domovský členský štát o ďalšie informácie alebo o priloženie overenej kópie dokumentu, pričom domovský členský štát tejto požiadavke vyhovie najneskôr do dvoch týždňov od jej predloženia. S výhradou druhého pododseku odseku 5 sa lehota jedného mesiaca uplatňuje bez ohľadu na takúto požiadavku.

3.  V prípadoch uvedených v článku 7 ods. 4 a článku 14 hostiteľský členský štát rozhodne, či vydá európsky profesijný preukaz, alebo podrobí držiteľa odbornej kvalifikácie kompenzačným opatreniam do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti zaslanej domovským členským štátom. V prípade riadne odôvodnených pochybnosti hostiteľský členský štát môže požiadať domovský členský štát o ďalšie informácie alebo o priloženie overenej kópie dokumentu, pričom domovský členský štát ju poskytne najneskôr do dvoch týždňov od vznesenia požiadavky. S výhradou druhého pododseku odseku 5 sa lehota dvoch mesiacov uplatňuje bez ohľadu na takúto požiadavku.

4.  V prípade, keď hostiteľský členský štát nedostane potrebné informácie, ktoré v súlade s touto smernicou môže požadovať na prijatie rozhodnutia o vydaní európskeho profesijného preukazu od domovského členského štátu alebo od žiadateľa, môže odmietnuť vydanie preukazu. Toto odmietnutie sa riadne odôvodňuje.

5.  Keď hostiteľský členský štát neprijme rozhodnutie v lehote stanovenej v odsekoch 2 a 3 tohto článku, alebo nezorganizuje skúšku spôsobilosti v súlade s článkom 7 ods. 4, európsky profesijný preukaz sa považuje za vydaný a zasiela sa automaticky prostredníctvom systému IMI držiteľovi odbornej kvalifikácie.

Hostiteľský členský štát má možnosť predĺžiť o dva týždne termíny stanovené v odsekoch 2 a 3 na automatické vydanie európskeho profesijného preukazu. Vysvetlí dôvody predĺženia a informuje o tom žiadateľa. Toto predĺženie sa môže opakovať raz a iba vtedy, keď je to naozaj nevyhnutné, najmä z dôvodov súvisiacich s verejným zdravím alebo bezpečnosťou príjemcov služieb.

6.  Opatrenia prijaté domovským členským štátom v súlade s odsekom 1 nahradia akúkoľvek žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie podľa vnútroštátneho práva hostiteľského členského štátu.

7.  Proti rozhodnutiam domovského a hostiteľského členského štátu prijatým podľa odsekov 1 až 5 alebo proti neprijatiu rozhodnutia domovským členským štátom sa možno odvolať podľa vnútroštátneho práva príslušného členského štátu.

Článok 4e

Spracovanie údajov týkajúcich sa európskeho profesijného preukazu a prístup k nim

1.  Bez toho, aby bola dotknutá prezumpcia neviny, príslušné orgány domovského a hostiteľského členského štátu aktualizujú včas zodpovedajúci súbor s informáciami o disciplinárnom konaní alebo uložených trestnoprávnych sankciách, ktoré súvisia so zákazom alebo obmedzením a ktoré by mohli mať dôsledky na výkon činností držiteľa európskeho profesijného preukazu na základe tejto smernice. V takom prípade dodržiavajú pravidlá na ochranu osobných údajov uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( 23 ) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) ( 24 ). Tieto aktualizácie zahŕňajú vymazanie informácií, ktoré sa už nevyžadujú. Držiteľ európskeho profesijného preukazu a príslušné orgány, ktoré majú prístup k zodpovedajúcemu súboru IMI, dostávajú okamžite informácie o každej aktualizácii. Táto povinnosť neovplyvňuje povinnosť členských štátov na vyslanie výstrahy podľa článku 56a.

2.  Obsah aktualizácií informácií podľa odseku 1 sa obmedzuje na tieto informácie:

a) totožnosť odborníka;

b) príslušné povolanie;

c) informácie o vnútroštátnom orgáne alebo súde, ktorý prijal rozhodnutie o obmedzení alebo zákaze;

d) rozsah obmedzenia alebo zákazu, ako aj

e) obdobie, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie alebo zákaz.

3.  Prístup k informáciám v súbore IMI je obmedzený len pre príslušné orgány domovského a hostiteľského členského štátu v súlade so smernicou 95/46/ES. Príslušné orgány informujú držiteľa európskeho profesijného preukazu o obsahu súboru IMI na požiadanie držiteľa.

4.  Informácie uvedené v európskom profesijnom preukaze sa obmedzujú na informácie, ktoré sú potrebné na zistenie práva jeho držiteľa na výkon povolania, na ktorý bol vydaný, a to priezvisko držiteľa, meno, dátum a miesto narodenia, povolanie, formálne kvalifikácie a platný režim, príslušné zainteresované orgány, číslo preukazu, bezpečnostné záležitosti a odkaz na platný dôkaz totožnosti. Informácie o získanej odbornej praxi alebo absolvovaných kompenzačných opatreniach držiteľa európskeho profesijného preukazu sa zahrňujú do súboru IMI.

5.  Osobné údaje obsiahnuté v súbore IMI sa môžu spracúvať tak dlho, ako treba, na účely postupu uznávania ako takého a ako dôkaz uznania alebo odoslania vyhlásenia požadovaného podľa článku 7. Členské štáty zabezpečia, aby držiteľ európskeho profesijného preukazu mal právo kedykoľvek a bezplatne požiadať o opravu nesprávnych či neúplných údajov alebo vymazanie alebo zablokovanie príslušného súboru IMI. Držiteľ dostane informácie o tomto práve v čase vydania európskeho profesijného preukazu a potom pripomenutie tohto práva každé dva roky. Pripomienka sa posiela automaticky prostredníctvom systému IMI, kde sa podala online pôvodná žiadosť o európsky profesijný preukaz.

V prípade žiadosti o vymazanie súboru IMI súvisiaceho s európskym profesijným preukazom vydaným na účel usadenia alebo dočasného alebo príležitostného poskytovania služieb podľa článku 7 ods. 4 príslušné orgány dotknutého hostiteľského členského štátu vydajú držiteľovi odbornej kvalifikácie potvrdenie o uznaní jeho odborných kvalifikácií.

6.  V súvislosti so spracovaním osobných údajov na európskom profesijnom preukaze a všetkých súborov IMI sa príslušné orgány členských štátov považujú za kontrolórov v zmysle článku 2 písm. d) smernice 95/46/ES. V súvislosti so zodpovednosťami podľa odsekov 1 až 4 tohto článku a so spracovaním osobných údajov uvedených v týchto odsekoch sa Komisia považuje za kontrolóra v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov ( 25 ).

7.  Bez toho, aby to malo vplyv na odsek 3, hostiteľské členské štáty zabezpečia, aby zamestnávatelia, zákazníci, pacienti, verejné orgány a ostatné zainteresované strany mohli overiť pravosť a platnosť európskeho profesijného preukazu, ktorý im predloží držiteľ preukazu.

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa prístupu k súboru IMI, a technické prostriedky a postupy overovania uvedeného v prvom pododseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.

Článok 4f

Čiastočný prístup

1.  Príslušný orgán hostiteľského členského štátu udelí na základe individuálneho posúdenia čiastočný prístup k odbornej činnosti na svojom území len vtedy, keď sú splnené tieto podmienky:

a) odborník je plne odborne spôsobilý vykonávať v domovskom členskom štáte odbornú činnosť, pre ktorú sa v hostiteľskom členskom štáte žiada o čiastočný prístup;

b) rozdiely medzi odbornou činnosťou vykonávanou podľa právnych predpisov v domovskom členskom štáte a regulovaným povolaním v hostiteľskom členskom štáte ako takým sú také veľké, že uplatnenie kompenzačných opatrení by viedlo k tomu, že by sa od žiadateľa vyžadovalo skončenie úplného programu vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý sa vyžaduje v hostiteľskom členskom štáte, aby mali prístup k plne regulovanému povolaniu v hostiteľskom členskom štáte;

c) odborná činnosť sa objektívne môže oddeliť od ostatných činností patriacich pod regulované povolanie v hostiteľskom členskom štáte.

Na účely písmena c) príslušný orgán hostiteľského členského štátu zohľadňuje, či sa odborná činnosť môže vykonávať ako nezávislá činnosť v domovskom členskom štáte.

2.  Čiastočný prístup sa môže zamietnuť, ak je takéto zamietnutie opodstatnené závažnými dôvodmi všeobecného záujmu, vhodné na zabezpečenie dosiahnutia sledovaného cieľa, a nepresahuje rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.

3.  Žiadosti na účely usadenia v hostiteľskom členskom štáte sa preskúmajú v súlade s kapitolami I a IV hlavy III.

4.  Žiadosti na účely poskytovania dočasných a príležitostných služieb v hostiteľskom členskom štáte týkajúce sa odborných činností, ktoré majú dôsledky na verejné zdravie alebo bezpečnosť, sa preskúmajú v súlade s hlavou II.

5.  Odchylne od článku 7 ods. 4 šiesteho pododseku a článku 52 ods. 1 sa po udelení čiastočného prístupu odborná činnosť vykonáva pod profesijným titulom domovského členského štátu. Hostiteľský členský štát môže požadovať používanie tohto profesijného titulu v jazykoch hostiteľského členského štátu. Odborníci, ktorí využívajú čiastočný prístup, jasne naznačia príjemcom služieb rozsah svojej odbornej činnosti.

6.  Tento článok sa nevzťahuje na odborníkov, ktorým sa automaticky uznali ich odborné kvalifikácie podľa hlavy III kapitol II, III a IIIa.

▼BHLAVA II

VOL'NÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Článok 5

Zásada vol'ného poskytovania služieb

1.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia práva Spoločenstva, ako aj články 6 a 7 tejto smernice, členské štáty neobmedzujú z nijakého dôvodu súvisiaceho s odbornou kvalifikáciou, vol'né poskytovanie služieb v inom členskom štáte:

a) ak je poskytovatel' služieb v súlade so zákonom usadený v členskom štáte na účely výkonu rovnakého povolania v tomto štáte (ďalej len „členský štát usadenia“) a

▼M9

b) ak sa poskytovateľ služieb presťahuje, ak vykonával toto povolanie v jednom alebo niekoľkých členských štátoch najmenej jeden rok počas posledných desiatich rokov predchádzajúcich poskytovaniu služieb, ak toto povolanie nie je v členskom štáte usadenia regulované. Podmienka ročného výkonu povolania sa nevyužíva vtedy, keď je regulované buď povolanie, alebo vzdelanie a odborná príprava, ktorá k tomuto povolaniu vedie.

▼B

2.  Ustanovenia tejto časti sa použijú len v prípade, ak sa poskytovatel' služieb odst'ahuje na územie hostitel'ského členského štátu, aby dočasne a príležitostne vykonával povolanie uvedené v odseku 1.

Dočasná a príležitostná povaha poskytovania služieb sa posudzuje od prípadu k prípadu, najmä vo vzt'ahu k jeho trvaniu, frekvencii, pravidelnosti a nepretržitosti.

3.  Ak sa poskytovatel' služieb odst'ahuje, podlieha odborným predpisom profesionálnej, zákonnej alebo správnej povahy, ktoré sú priamo spojené s odbornou kvalifikáciou, ako je vymedzenie povolania, používanie titulov a závažné zanedbanie povinností pri výkone povolania, ktoré je priamo a osobitne spojené s ochranou a bezpečnost'ou spotrebitel'a, ako aj disciplinárnym ustanoveniam, ktoré sú uplatnitel'né v hostitel'skom členskom štáte na odborníkov, ktorí v tomto členskom štáte vykonávajú rovnaké povolanie.

Článok 6

Výnimky

Podl'a článku 5 ods. 1 hostitel'ský členský štát udel'uje poskytovatel'om služieb usadeným v inom členskom štáte výnimku z požiadaviek, ktoré kladie na odborníkov usadených na svojom území, ktoré sa týkajú:

a) povolenia, registrácie alebo členstva v profesijnej organizácii alebo orgáne. Členské štáty môžu, na účely ul'ahčenia uplatňovania disciplinárnych ustanovení platných na svojom území podl'a článku 5 ods. 3, zaviest' buď automatickú dočasnú registráciu, alebo členstvo pro forma v takejto profesijnej organizácii alebo v takomto orgáne, za predpokladu, že takáto registrácia alebo takéto členstvo nebude nijakým spôsobom zdržiavat' ani komplikovat' poskytovanie služieb a nespôsobí poskytovatel'ovi služieb žiadne dodatočné náklady. Príslušný orgán zašle kópiu vyhlásenia, a ak je to vhodné, obnovenia uvedeného v článku 7 ods. 1, v prípade povolaní, ktoré majú dosah na verejné zdravie a verejnú bezpečnost', uvedených v článku 7 ods. 4, alebo ktoré požívajú výhody automatického uznávania podl'a hlavy III kapitoly III, spolu s kópiou dokladov uvedených v článku 7 ods. 2, profesijnej organizácii alebo orgánu, a toto predstavuje automatickú dočasnú registráciu alebo členstvo pro forma na tento účel;

b) registrácie u verejného orgánu sociálneho zabezpečenia na účely vyrovnania účtov s poist'ovatel'om v súvislosti s činnost'ami vykonávanými v prospech poistencov.

Poskytovatel' služieb však vopred, alebo v naliehavých prípadoch dodatočne, informuje orgán uvedený v písmene b) o službách, ktoré poskytol.

Článok 7

Vyhlásenie, ktoré je potrebné urobit' vopred, ak sa poskytovatel' služieb st'ahuje

1.  Ak sa poskytovatel' služieb po prvýkrát odst'ahuje z jedného členského štátu do iného na účely poskytovania služieb, členské štáty môžu vyžadovat', aby tento poskytovatel' služieb informoval príslušný orgán v hostitel'skom členskom štáte písomným vyhlásením, ktoré je potrebné urobit' vopred, s uvedením podrobných údajov o poistení alebo iných prostriedkoch osobnej a kolektívnej ochrany, pokial' ide o odbornú zodpovednost' poskytovatel'a. Takéto vyhlásenie sa obnovuje raz ročne, ak má poskytovatel' služieb v úmysle poskytovat' počas príslušného roka v tomto členskom štáte dočasné alebo príležitostné služby. Poskytovatel' služieb môže toto vyhlásenie predložit' akýmkol'vek spôsobom.

2.  Okrem toho členské štáty môžu pri prvom poskytovaní služieb, alebo ak nastala podstatná zmena situácie odôvodnená dokladmi, požadovat', aby boli k tomuto vyhláseniu priložené tieto doklady:

a) dôkaz o štátnej príslušnosti poskytovatel'a služieb;

b) osvedčenie o tom, že držitel' je usadený v členskom štáte v súlade so zákonom na účely výkonu príslušných činností a že výkon týchto činností nie je v čase vydania tohto osvedčenia zakázaný, a to ani dočasne;

c) doklad o odbornej kvalifikácii;

▼M9

d) v prípadoch uvedených v článku 5 ods. 1 písm. b), každá forma dôkazu o tom, že poskytovateľ služieb vykonával príslušnú činnosť počas predchádzajúcich desiatich rokov najmenej jeden rok;

e) pre povolania v oblasti bezpečnosti, v zdravotníctve a povolania súvisiace so vzdelávaním mladistvých vrátane starostlivosti o deti a predškolského vzdelávania, kde členský štát vyžaduje od svojich štátnych príslušníkov potvrdenie o tom, že im nebol pozastavený výkon povolania, ani dočasne, ani s konečnou platnosťou, a že neboli odsúdení za spáchanie trestného činu;

▼M9

f) pre povolania, ktoré majú dôsledky na bezpečnosť pacienta, vyhlásenie o jazykových znalostiach žiadateľa potrebných na výkon povolania v hostiteľskom členskom štáte;

g) pre povolania zahŕňajúce činnosti uvedené v článku 16 a na ktoré členský štát upozornil v súlade s článkom 59 ods. 2, osvedčenie o povahe a trvaní činnosti, ktoré vydá príslušný orgán alebo úrad členského štátu, kde má poskytovateľ služby sídlo.

2a.  Skutočnosť, že poskytovateľ služieb predloží požadované vyhlásenie v súlade s odsekom 1, oprávňuje uvedeného poskytovateľa služieb na prístup k služobnej činnosti alebo na výkon tejto činnosti na celom území príslušného členského štátu. Členský štát môže požadovať ďalšie informácie uvedené v odseku 2 týkajúce sa odborných kvalifikácií poskytovateľa služieb ak:

a) povolanie je regulované v častiach územia uvedeného členského štátu inak;

b) sa táto regulácia vzťahuje aj na všetkých štátnych príslušníkov tohto členského štátu;

c) rozdiely v tejto regulácii sú odôvodnené závažnými dôvodmi všeobecného záujmu súvisiacimi s verejným zdravím alebo bezpečnosťou príjemcov služby, ako aj

d) členský štát nemá iné možnosti na získanie týchto informácií.

▼B

3.  Služba sa poskytuje na základe profesijného titulu členského štátu usadenia, pokial' tento titul v tomto členskom štáte pre príslušnú odbornú činnost' existuje. Tento titul je uvedený v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu usadenia tak, aby nedošlo nijakým spôsobom k zámene s profesijným titulom hostitel'ského členského štátu. Ak v členskom štáte usadenia takýto profesijný titul neexistuje, poskytovatel' služieb uvedie svoju formálnu kvalifikáciu v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov tohto členského štátu. Ako výnimku možno služby poskytovat' na základe profesijného titulu hostitel'ského členského štátu v prípadoch uvedených v hlave III kapitole III.

▼M9

4.  Pre prvé poskytovanie služieb v prípade regulovaných povolaní, ktoré majú dôsledky na verejné zdravie alebo bezpečnosť, na ktoré sa nevzťahuje automatické uznávanie podľa hlavy III kapitoly II, III alebo IIIa, príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže pred prvým poskytnutím služieb skontrolovať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb. Táto predchádzajúca kontrola je možná len vtedy, keď je jej účelom zabrániť závažnému poškodeniu zdravia alebo bezpečnosti príjemcu týchto služieb v dôsledku nedostatočnej odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb a ak nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na tento účel.

Najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vyhlásenia a sprievodných dokladov, uvedených v odsekoch 1 a 2, sa príslušný orgán snaží informovať poskytovateľa služieb o svojom rozhodnutí:

a) neoverovať jeho odborné kvalifikácie;

b) potom, ako overil jeho odborné kvalifikácie:

i) požadovať od poskytovateľa služieb, aby absolvoval skúšku spôsobilosti, alebo

ii) umožniť poskytovanie služieb.

V prípade problému, ktorý by mal za následok oneskorenie pri prijatí rozhodnutia podľa druhého pododseku, príslušný orgán v tej istej lehote informuje poskytovateľa služieb o dôvode oneskorenia. Problém sa má vyriešiť do jedného mesiaca po uvedenom oznámení a rozhodnutie sa dokončí v priebehu dvoch mesiacov od vyriešenia problému.

Ak existuje podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služieb a odbornou prípravou, ktorú vyžaduje hostiteľský členský štát, a tento rozdiel je taký, že by to mohlo byť škodlivé pre verejné zdravie alebo bezpečnosť, a keď tento rozdiel nemôže kompenzovať odborná prax alebo vedomosti, zručnosti a spôsobilosti poskytovateľa služieb získané v rámci celoživotného vzdelávania, oficiálne osvedčené na tento účel príslušným orgánom, hostiteľský členský štát umožní poskytovateľovi služieb preukázať formou skúšky spôsobilosti ako je to uvedené v písm. b) druhom pododseku, že si doplnil vedomosti, zručnosti alebo spôsobilosť, ktoré mu chýbali. Hostiteľský členský štát prijme na uvedenom základe rozhodnutie, či povolí poskytovanie služieb. V každom prípade musí byť možné poskytovať služby do jedného mesiaca po prijatí rozhodnutia podľa druhého odseku.

Ak príslušný orgán nezareaguje v lehotách stanovených v druhom a treťom pododseku, služby sa môžu poskytovať.

V prípade, keď sa odborná kvalifikácia overila podľa tohto pododseku, služby sa poskytujú na základe profesijného titulu hostiteľského členského štátu.

▼B

Článok 8

Administratívna spolupráca

▼M9

1.  Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu v prípade odôvodnených pochybností požiadať príslušné orgány členského štátu usadenia o poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa zákonnosti usadenia poskytovateľa služieb a bezúhonnosti, ako aj neexistencie disciplinárnych alebo trestnoprávnych sankcií súvisiacich s povolaním. V prípade, keď sa príslušné orgány hostiteľského členského štátu rozhodnú o kontrole odborných kvalifikácií poskytovateľa služieb, môžu požiadať príslušné orgány členského štátu usadenia o informácie o odbornej príprave poskytovateľa služieb, keď sú potrebné na posúdenie podstatných rozdielov, ktoré by mohli byť škodlivé pre verejné zdravie alebo bezpečnosť. Príslušné orgány členského štátu usadenia poskytnú tieto informácie v súlade s článkom 56. V prípade neregulovaných povolaní v domovskom členskom štáte môžu tieto informácie poskytovať aj asistenčné centrá uvedené v článku 57b.

▼B

2.  Príslušné orgány zabezpečia výmenu všetkých informácií potrebných na správne vybavenie prípadnej reklamácie príjemcu služieb. Príjemcovia služieb sú o výsledku vybavenia reklamácie informovaní.

Článok 9

Informácie, ktoré je potrebné poskytnút' príjemcom služieb

Ak sa služba poskytuje na základe odborného titulu členského štátu usadenia alebo na základe formálnej kvalifikácie poskytovatel'a služieb, okrem iných požiadaviek súvisiacich s informáciami uvedenými v práve Spoločenstva, môžu príslušné orgány hostitel'ského členského štátu žiadat' od poskytovatel'a služieb, aby poskytol príjemcovi služieb všetky alebo niektoré z týchto údajov:

a) ak je poskytovatel' služieb registrovaný v registri alebo v podobnom verejnom registri, register, v ktorom je registrovaný, jeho registračné číslo alebo rovnocenný prostriedok identifikácie uvedený v tomto registri;

b) ak príslušná činnost' podlieha v členskom štáte usadenia povoleniu, názov a adresa príslušného dozorného orgánu;

c) všetky profesijné združenia alebo podobné organizácie, u ktorých je poskytovatel' služieb registrovaný;

d) profesijný titul alebo, ak takýto titul neexistuje, formálna kvalifikácia poskytovatel'a služieb a členský štát, v ktorom bola udelená;

e) ak poskytovatel' služieb vykonáva činnost', ktorá podlieha dani z pridanej hodnoty, identifikačné číslo DPH uvedené v článku 22 ods. 1 Šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia ( 26 );

f) podrobné údaje o poistnom krytí alebo iných prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany, pokial' ide o odbornú zodpovednost' podnikatel'a.HLAVA III

SLOBODA USADIŤ SAKAPITOLA I

Všeobecný systém uznávania dokladov o odbornej príprave

Článok 10

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa vzt'ahuje na všetky povolania, ktoré nie sú upravené v kapitolách II a III tejto hlavy a v nasledujúcich prípadoch, v ktorých žiadatel' z osobitných a výnimočných dôvodov nespĺňa podmienky uvedené v tých kapitolách:

a) pre činnosti uvedené v prílohe IV, ak migrant nespĺňa požiadavky uvedené v článkoch 17, 18 a 19;

b) pre lekárov so základnou odbornou prípravou, špecializovaných lekárov, sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost', špecializovaných zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodné asistentky, farmaceutov a architektov, ak migrant nespĺňa požiadavky účinnej a zákonnej odbornej praxe uvedenej v článkoch 23, 27, 33, 37, 39, 43 a 49;

c) pre architektov, ak má migrant doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý nie je uvedený v prílohe V bod 5.7;

d) bez toho, aby bol dotknutý článok 21 ods. 1, články 23 a 27, pre lekárov, sestry, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodné asistentky, farmaceutov a architektov, ktorí majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí museli prejsť odbornou prípravou, ktorá vedie k získaniu titulu ◄ uvedeného v prílohe V body 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 a 5.7.1., a výlučne na účely uznania príslušnej špecializácie;

e) pre sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť a špecializované sestry s formálnou kvalifikáciou ako špecialisti, ktoré majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí prešli odbornou prípravou, ktorá vedie k získaniu titulu ◄ uvedeného v prílohe V bod 5.2.2, ak migrant žiada o uznanie v inom členskom štáte, kde príslušnú odbornú činnost' vykonávajú špecializované sestry bez odbornej prípravy pre sestry všeobecnej starostlivosti;

f) pre špecializované sestry bez odbornej prípravy pre sestry všeobecnej starostlivosti, ak migrant žiada o uznanie v inom členskom štáte, kde príslušnú odbornú činnosť vykonávajú sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, špecializované sestry bez odbornej prípravy pre sestry všeobecnej starostlivosti, ktoré majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí prešli odbornou prípravou, ktorá vedie k získaniu titulu ◄ uvedeného v prílohe V bod 5.2.2;

g) pre migrantov, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v článku 3 ods. 3.

Článok 11

Úrovne kvalifikácie

▼M9

Na účely uplatňovania článku 13 a článku 14 ods. 6 sú odborné kvalifikácie zoskupené do nižšie uvedených úrovní:

▼B

a) osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré vydal príslušný orgán v hostitel'skom členskom štáte, určený na základe legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení členského štátu, na základe:

i) buď školiaceho kurzu, ktorý nie je súčast'ou osvedčenia alebo diplomu v zmysle písmen b), c), d) alebo e), alebo osobitnej skúšky bez predchádzajúcej odbornej prípravy, alebo výkonu povolania na plný úväzok v členskom štáte počas troch po sebe nasledujúcich rokoch alebo rovnocenné trvanie čiastočného úväzku počas predchádzajúcich 10 rokov;

ii) alebo všeobecného základného alebo stredoškolského vzdelania, ktoré potvrdzuje, že držitel' získal všeobecné vedomosti.

b) osvedčenie o úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré je:

i) buď všeobecnej povahy, doplnené štúdiom alebo odbornou prípravou, inou než je uvedená v písmene c), a/alebo skúšobnou alebo odbornou praxou, ktorá sa okrem tohto štúdia vyžaduje;

ii) alebo technickej alebo odbornej povahy, doplnené podl'a potreby štúdiom alebo odbornou prípravou, ako je uvedené v bode i), a/alebo skúšobnou alebo odbornou praxou, ktorá sa okrem tohto štúdia vyžaduje.

c) diplom, ktorý potvrdzuje úspešné ukončenie:

i) buď odbornej prípravy na úrovni vyššieho odborného vzdelania, inej než odbornej prípravy uvedenej pod písmenami d) a e), trvajúcej najmenej jeden rok alebo rovnocenného časového obdobia na čiastočnom základe, pričom platí všeobecné pravidlo, že prijatie na túto odbornú prípravu je podmienené úspešným zakončením stredoškolského vzdelania, požadovaného na prijatie na univerzitu alebo vyššie vzdelanie, alebo ukončením rovnocenného školského vzdelania na úrovni druhého cyklu strednej školy, ako aj odbornej prípravy, ktorú možno požadovat' okrem tejto odbornej prípravy po štúdiu na úrovni vyššieho odborného vzdelania;

▼M9

ii) regulovaného vzdelávania a odbornej prípravy alebo, v prípade regulovaných povolaní, odbornej prípravy s osobitnou štruktúrou, so spôsobilosťou nad rámec toho, čo je stanovené na úrovni b, rovnocennej úrovni odbornej prípravy uvedenej v bode i), ak táto odborná príprava poskytuje porovnateľný odborný štandard a pripravuje účastníka odbornej prípravy na porovnateľnú úroveň zodpovedností a funkcií pod podmienkou, že k diplomu je priložené osvedčenie domovského členského štátu.

d) diplom potvrdzujúci, že držiteľ úspešne ukončil odbornú prípravu na úrovni vyššieho odborného vzdelania trvajúcu najmenej tri roky a najviac štyri roky alebo rovnocenné časové obdobie na čiastočnom základe, čo možno navyše vyjadriť rovnocenným počtom kreditov (ECTS), na univerzite alebo v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania alebo v inej inštitúcii, ktorá poskytuje rovnocennú úroveň vzdelávania a odbornej prípravy a, kde to prichádza do úvahy, že úspešne ukončil odbornú prípravu, ktorá sa vyžaduje okrem tejto odbornej prípravy po štúdiu na úrovni vyššieho odborného vzdelania;

e) diplom potvrdzujúci, že držiteľ úspešne ukončil vyššie odborné vzdelanie trvajúce aspoň štyri roky alebo rovnocenné časové obdobie na čiastočnom základe, čo možno navyše vyjadriť rovnocenným počtom kreditov (ECTS), na univerzite alebo inštitúcii vysokoškolského vzdelávania alebo inej inštitúcii rovnocennej úrovne, a v prípade potreby, že úspešne ukončil odbornú prípravu požadovanú po štúdiu na úrovni vyššieho odborného vzdelania.

▼M9 —————

▼B

Článok 12

Rovnaké zaobchádzanie s kvalifikáciou

▼M9

Každý doklad o formálnej kvalifikácii alebo každá skupina dokladov o formálnej kvalifikácii, ktoré vydal príslušný orgán členského štátu, ktorým sa potvrdzuje úspešné ukončenie odbornej prípravy v Únii, v rámci formálnych programov denného alebo externého štúdia alebo mimo rámca formálnych programov denného alebo externého štúdia, ktoré tento členský štát uznal ako rovnocennú prípravu a ktorá poskytuje svojmu držiteľovi tie isté práva na prístup k povolaniu alebo na výkon povolania alebo pripravuje na výkon tohto povolania, sa považuje za doklad o formálnej kvalifikácii druhu uvedeného v článku 11, vrátane príslušnej úrovne.

▼B

S akoukol'vek odbornou kvalifikáciou, ktorá síce nespĺňa požiadavky uvedené v legislatívnych, regulačných alebo správnych opatreniach, platných v domovskom členskom štáte pre prístup k povolaniu alebo pre výkon povolania, ktorá dáva na základe týchto ustanovení svojmu držitel'ovi nadobudnuté práva, sa taktiež zaobchádza ako s takým dokladom o formálnej kvalifikácii za rovnakých podmienok, ako sú uvedené v prvom pododseku. Toto sa vzt'ahuje predovšetkým, ak domovský členský štát zvýši úroveň odbornej prípravy požadovanej pre prijatie do povolania a pre výkon povolania a v prípade, ak osoba, ktorá absolvovala predchádzajúcu odbornú prípravu, ktorá nezodpovedá požiadavkám novej kvalifikácie, má zo získaných práv úžitok na základe vnútroštátnej legislatívy, regulačných alebo správnych ustanovení; v takom prípade je táto predchádzajúca odborná príprava považovaná hostitel'ským členským štátom na účely uplatnenia článku 13 za úroveň zodpovedajúcu novej odbornej príprave.

▼M9

Článok 13

Podmienky uznania

1.  Ak je prístup k regulovanému povolaniu alebo výkon regulovaného povolania v hostiteľskom členskom štáte podmienený držaním osobitnej odbornej kvalifikácie, príslušný orgán tohto členského štátu povolí žiadateľom prístup k tomuto povolaniu alebo výkon tohto povolania za tých istých podmienok, aké sa vzťahujú na jeho štátnych príslušníkov, ak sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo dokladu o formálnej kvalifikácii podľa článku 11, ktorý vyžaduje iný členský štát na získanie prístupu a výkon tohto povolania na svojom území.

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo doklady o formálnej kvalifikácii vydáva príslušný orgán členského štátu určený podľa vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení uvedeného členského štátu.

2.  Prístup k povolaniu a výkon povolania ako je opísaný v odseku 1 sa umožní aj žiadateľom, ktorí vykonávali toto povolanie na plný úväzok po dobu jedného roka alebo v ekvivalente celkového trvania na polovičný úväzok počas predchádzajúcich desiatich rokov v inom členskom štáte, ktorý toto povolanie nereguluje, a ktorí sú držiteľmi jedného alebo viacerých osvedčení o odbornej spôsobilosti alebo dokladov o formálnych kvalifikáciách, ktoré vydal iný členský štát, ktorý nereguluje povolanie.

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti a doklady o formálnych kvalifikáciách spĺňajú tieto podmienky:

a) sú vydané príslušným orgánom členského štátu určeným podľa vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení uvedeného členského štátu;

b) potvrdzujú, že ich držiteľ je pripravený na výkon príslušného povolania.

Ročnú odbornú prax uvedenú v prvom pododseku však nemožno požadovať, ak sa dokladom o formálnych kvalifikáciách, ktoré žiadať vlastní, potvrdzuje regulované vzdelanie a odborná príprava.

3.  Hostiteľský členský štát akceptuje úroveň osvedčenú podľa článku 11 domovským členským štátom, ako aj potvrdenie, ktorým domovský členský štát potvrdzuje, že regulované vzdelávanie a odborná príprava alebo odborná príprava s osobitnou štruktúrou podľa článku 11 písm. c) bodu ii) sa rovná úrovni podľa článku 11 písm. c) bodu i).

4.  Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku a od článku 14 príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže odmietnuť prístup k povolaniu a jeho vykonávanie držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti zaradeným podľa článku 11 písm. a), keď je národná odborná kvalifikácia, ktorá sa vyžaduje na výkon povolania na jeho území, zaradená do článku 11 písm. e).

▼B

Článok 14

Kompenzačné opatrenia

▼M9

1.  Článok 13 nebráni hostiteľskému členskému štátu, aby za nasledujúcich podmienok požadoval od žiadateľa, aby dokončil lehotu na prispôsobenie, trvajúcu až tri roky, alebo aby zložil skúšku odbornej spôsobilosti, ak:

a) odborná príprava, ktorou žiadateľ prešiel, pokrýva podstatne iné veci než sú veci, pokryté dokladom o formálnych kvalifikáciách, ktorý vyžaduje hostiteľský členský štát;

b) regulované povolanie v hostiteľskom členskom štáte pokrýva jednu alebo viac regulovaných profesionálnych činností, ktoré v zodpovedajúcom povolaní v žiadateľovom domovskom členskom štáte neexistujú, a odborná príprava požadovaná v hostiteľskom členskom štáte pokrýva podstatne iné veci než sú veci, zahrnuté do žiadateľovho potvrdenia o odbornej spôsobilosti alebo dokladu o formálnych kvalifikáciách.

▼B

2.  Ak hostitel'ský členský štát využije možnost' uvedenú v odseku 1, musí žiadatel'ovi ponúknut' možnost' vybrat' si medzi adaptačným obdobím a skúškou spôsobilosti.

Ak členský štát uváži, že vzhl'adom na dané povolanie je potrebné odchýlit' sa od požiadavky uvedenej v predchádzajúcom pododseku, teda aby sa žiadatel'ovi ponúkla možnost' vybrat' si medzi adaptačným obdobím a skúškou spôsobilosti, informuje o tom vopred členské štáty a Komisiu a predloží dostatočné odôvodnenie tejto odchýlky.

▼M9

Ak sa Komisia domnieva, že odchýlka uvedená v druhom pododseku je nevhodná alebo nie je v súlade s právom Únie, prijme vykonávací akt do troch mesiacov po získaní potrebných informácií a požiada príslušný členský štát, aby upustil od tohto plánovaného opatrenia. Ak Komisia vo vyššie uvedenej lehote neodpovie, odchýlku možno uplatniť.

▼B

3.  Odchylne od zásady práva žiadatel'a na výber, ako je uvedená v odseku 2, pre povolania, ktorých výkon vyžaduje precíznu znalost' vnútroštátneho práva a vzhl'adom na ktoré je poskytovanie poradenstva a/alebo pomoci týkajúcej sa vnútroštátneho práva podstatným a trvalým aspektom odbornej činnosti, hostitel'ský členský štát môže stanovit' buď adaptačné obdobie, alebo skúšku spôsobilosti.

►C2  Toto sa vzťahuje na prípady uvedené v článku 10 písm. b) a c), v článku 10 písm. d), týkajúce sa lekárov a zubných lekárov, v článku 10 písm. f), ak migrant žiada o uznanie v inom členskom štáte, kde príslušné odborné činnosti vykonávajú sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť alebo špecializované sestry, ktoré majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí prešli odbornou prípravou ◄ , ktorá vedie k získaniu titulov uvedených v prílohe V bod 5.2.2 a v článku 10 písm. g).

V prípadoch upravených v článku 10 písm. a) môže hostitel'ský členský štát požadovat' adaptačné obdobie alebo skúšku spôsobilosti, ak migrant plánuje výkon odbornej činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, čo si vyžaduje znalosti a uplatňovanie platných osobitných vnútroštátnych predpisov, za predpokladu, že znalost' a uplatňovanie týchto predpisov požadujú príslušné orgány hostitel'ského členského štátu na prístup k týmto činnostiam od svojich vlastných štátnych príslušníkov.

▼M9

Odchylne od zásady práva žiadateľa na výber, ako je uvedené v odseku 2, hostiteľský členský štát môže stanoviť buď adaptačné obdobia, alebo skúšku spôsobilosti v prípade, keď:

a) držiteľ odbornej kvalifikácie uvedenej v článku 11 písm. a), ktorý žiada o uznanie svojich odborných kvalifikácií, keď požadovaná vnútroštátna odborná kvalifikácia sa zaraďuje podľa článku 11 písm. c), alebo

b) držiteľ odbornej kvalifikácie uvedenej v článku 11 písm. b), ktorý žiada o uznanie svojich odborných kvalifikácií, keď požadovaná vnútroštátna odborná kvalifikácia sa zaraďuje podľa článku 11 písm. d) alebo e).

V prípade, keď držiteľ odbornej kvalifikácie uvedenej v článku 11 písm. a), ktorý žiada o uznanie svojich odborných kvalifikácií, keď požadovaná vnútroštátna odborná kvalifikácia sa zaraďuje podľa článku 11 písm. d), hostiteľský členský štát môže určiť tak adaptačné obdobie, ako aj skúšku spôsobilosti.

▼M9

4.  Na účely uplatňovania odsekov 1 a 5 „podstatne odlišné záležitosti“ sú záležitosti, ktorých znalosť, získané zručnosti a spôsobilosť sú podstatné pre výkon povolania a v prípade ktorých odborná príprava, ktorú migrant absolvoval, vzhľadom na jej trvanie alebo obsah vykazuje značné rozdiely oproti odbornej príprave, ktorú vyžaduje hostiteľský členský štát.

5.  Odsek 1 sa uplatňuje s náležitým zohľadnením zásady proporcionality. Najmä ak má hostiteľský členský štát v úmysle vyžadovať od žiadateľa absolvovanie adaptačného obdobia alebo zloženie skúšky spôsobilosti, musí sa najprv uistiť, či znalosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré žiadateľ získal počas svojej odbornej praxe alebo celoživotného vzdelávania a ktoré na tento účel potvrdil príslušný orgán v každom členskom štáte alebo v tretej krajine, sú takej povahy, aby úplne alebo čiastočne pokryli podstatne odlišné záležitosti definované v odseku 4.

▼M9

6.  Rozhodnutie ukladajúce adaptačné obdobie alebo skúšku spôsobilosti musí byť riadne odôvodnené. Konkrétne, žiadateľ dostane k dispozícii tieto informácie:

a) úroveň odbornej kvalifikácie požadovanú v hostiteľskom členskom štáte a úroveň odbornej kvalifikácie, ktorú má žiadateľ v súlade s klasifikáciou uvedenou v článku 11, ako aj

b) podstatné rozdiely uvedené v odseku 4 a dôvody, pre ktoré nemožno tieto rozdiely kompenzovať znalosťami, zručnosťami ani spôsobilosťami získanými počas odbornej praxe alebo v rámci celoživotného vzdelávania, čo na tento účel potvrdil príslušný orgán.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby žiadateľ mal možnosť absolvovať skúšku spôsobilosti uvedenú v odseku 1 najneskôr do šiestich mesiacov od pôvodného rozhodnutia o stanovení skúšky spôsobilosti žiadateľovi.

▼M9 —————

▼BKAPITOLA II

Uznávanie odbornej praxe

Článok 16

Požiadavky týkajúce sa odbornej praxe

Ak je v členskom štáte prístup k niektorej z činností uvedených v prílohe IV alebo výkon týchto činností podmienený všeobecnými, obchodnými alebo odbornými vedomost'ami a schopnost'ami, členský štát uzná predchádzajúci výkon činnosti v inom členskom štáte za dostatočný dôkaz týchto vedomostí a schopností. Uvedená činnost' sa musela vykonávat' podl'a článkov 17, 18 a 19.

Článok 17

Činnosti uvedené v zozname I prílohy IV

1.  Pre činnosti v zozname I prílohy IV sa príslušná činnost' musela predtým vykonávat':

a) počas šiestich po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, alebo

b) počas troch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' preukáže, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej tri roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné; alebo

c) počas štyroch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej dva roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné, alebo

d) počas troch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak žiadatel' môže preukázat', že vykonával príslušnú činnost' ako zamestnanec najmenej pät' rokov, alebo

e) počas piatich po sebe nasledujúcich rokoch vo vedúcej pozícii, z čoho najmenej tri roky mal technické povinnosti a zodpovednost' za najmenej jedno oddelenie spoločnosti, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej tri roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné.

2.  V prípadoch podl'a písmen a) a d) sa činnost' nesmela skončit' viac než 10 rokov pred dňom, kedy príslušná osoba predložila príslušnému orgánu úplnú žiadost' podl'a článku 56.

3.  Odsek 1 písm. e) sa neuplatňuje na činnosti v skupine Ex 855 nomenklatúry ISIC.

Článok 18

Činnosti uvedené v zozname II prílohy IV

1.  Pre činnosti v zozname II prílohy IV sa príslušná činnost' musela predtým vykonávat':

a) počas piatich po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, alebo

b) počas troch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' preukáže, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej tri roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné, alebo

c) počas štyroch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej dva roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné, alebo

d) počas troch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' môže preukázat', že vykonával príslušnú činnost' ako zamestnanec najmenej pät' rokov, alebo

e) počas piatich po sebe nasledujúcich rokoch ako zamestnanec, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej tri roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné, alebo

f) počas šiestich po sebe nasledujúcich rokoch ako zamestnanec, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej dva roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné.

2.  V prípadoch podl'a písmen a) a d) sa činnost' nesmela skončit' viac než 10 rokov pred dňom, kedy príslušná osoba predložila príslušnému orgánu úplnú žiadost' podl'a článku 56.

Článok 19

Činnosti uvedené v zozname III prílohy IV

1.  Pre činnosti v zozname III prílohy IV sa príslušná činnost' musela predtým vykonávat':

a) počas troch po sebe nasledujúcich rokoch, buď ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, alebo

b) počas dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné, alebo

c) počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' môže preukázat', že vykonával príslušnú činnost' ako zamestnanec najmenej tri roky, alebo

d) počas troch po sebe nasledujúcich rokov ako zamestnanec, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné.

2.  V prípadoch podl'a písmen a) a c) sa činnost' nesmela skončit' viac než 10 rokov pred dňom, kedy príslušná osoba predložila príslušnému orgánu úplnú žiadost' podl'a článku 56.

▼M9

Článok 20

Prispôsobenie zoznamov činností v prílohe IV

Komisia je v súlade s článkom 57c splnomocnená prijať delegované akty týkajúce sa prispôsobenia zoznamov činností uvedených v prílohe IV, ktoré podliehajú uznaniu odbornej praxe podľa článku 16 na účely aktualizácie alebo vyjasnenia činností uvedených v prílohe IV, najmä s cieľom ďalšej konkretizácie ich rozsahu, a riadne zohľadňovať najnovší vývoj v oblasti nomenklatúr na základe činnosť, za predpokladu, že tieto zmeny nezúžia rozsah činnosti týkajúcich sa jednotlivých kategórií a že medzi existujúcimi zoznamami I, II a III prílohy IV nie je posun.

▼BKAPITOLA III

Uznávanie na základe koordinácie minimálnych požiadaviek na odbornú prípravuOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 21

Zásada automatického uznávania

1.  Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, farmaceuta a architekta, uvedený v prílohe V body 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 a 5.7.1 v tomto poradí, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu podl'a článkov 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 a 46 v tomto poradí, a na účely prístupu k odborným činnostiam a výkonu týchto odborných činností, uznáva takýto doklad na svojom území ako rovnocenný s dokladom o formálnej kvalifikácii, ktorý sám vydáva.

Tento doklad o formálnej kvalifikácii musí byt' vydaný príslušnými orgánmi členského štátu a v prípade potreby doplnený osvedčeniami uvedenými v prílohe V body 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 a 5.7.1 v tomto poradí.

Ustanovenia prvého a druhého pododseku neovplyvňujú nadobudnuté práva uvedené v článkoch 23, 27, 33, 37, 39 a 49.

2.  Každý členský štát uznáva na účely výkonu všeobecnej lekárskej praxe v rámci svojho vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bod 5.1.4, vydaný štátnemu príslušníkovi členského štátu iným členským štátom v súlade s minimálnymi požiadavkami na odbornú prípravu uvedenými v článku 28.

Ustanovenia predchádzajúceho pododseku neovplyvňujú nadobudnuté práva uvedené v článku 30.

3.  Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii pôrodnej asistentky, vydaný štátnemu príslušníkovi členského štátu iným členským štátom, uvedený v prílohe V bod 5.5.2, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 40 a ktorý spĺňa kritériá uvedené v článku 41, a na účely prístupu k odborným činnostiam a výkonu týchto odborných činností, uznáva takýto doklad na svojom území ako rovnocenný s dokladom o formálnej kvalifikácii, ktorý sám vydáva. Týmto ustanovením nie sú dotknuté nadobudnuté práva uvedené v článkoch 23 a 43.

▼M9

4.  Pokiaľ ide o prevádzkovanie lekární, ktoré nepodliehajú územným obmedzeniam týkajúcim sa prevádzkovania lekárne, členský štát môže odchylne rozhodnúť, že neuznáva doklady o formálnych kvalifikáciách uvedené v bode 5.6.2 prílohy V pre zriadenie nových lekární otvorených verejnosti. Na účely tohto odseku sa za nové lekárne považujú aj lekárne, ktoré sú otvorené menej než tri roky.

Táto odchýlka sa nesmie uplatňovať v prípade farmaceutov, ktorých formálne kvalifikácie už uznali príslušné orgány v hostiteľskom členskom štáte na iné účely a ktorí skutočne a v súlade so zákonom už vykonávali odbornú činnosť farmaceuta v tomto členskom štáte minimálne tri po sebe idúce roky.

▼B

5.  Doklad o formálnej kvalifikácii architekta uvedený v prílohe V bod 5.7.1, ktorý podlieha automatickému uznávaniu podl'a odseku 1, preukazuje ukončenie kurzu odbornej prípravy, ktorý začal najneskôr počas akademického referenčného roka uvedeného v tejto prílohe.

▼M9

6.  Každý členský štát umožní prístup k odborným činnostiam a výkon odborných činností lekárom, sestrám zodpovedným za všeobecnú starostlivosť, zubným lekárom, veterinárnym lekárom, pôrodným asistentkám a farmaceutom na základe dokladu o formálnych kvalifikáciách uvedeného v prílohe V bodoch 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2 v tomto poradí, ktorý potvrdzuje, že príslušný odborník získal podľa potreby počas svojej odbornej prípravy znalosti, zručnosti a schopnosti uvedené v článku 24 ods. 3, článku 31 ods. 6, článku 31 ods. 7, článku 34 ods. 3, článku 38 ods. 3, článku 40 ods. 3 a článku 44 ods. 3.

V záujme zohľadňovania všeobecne uznávaného vedeckého a technického pokroku je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 57c prijímať delegované akty s cieľom aktualizovať znalosti a zručností uvedené v článku 24 ods. 3, článku 31 ods. 6, článku 34 ods. 3, článku 38 ods. 3, článku 40 ods. 3, článku 44 ods. 3 a článku 46 ods. 4, aby odrážali vývoj v právnych predpisoch Únie, ktoré majú priamy vplyv na príslušných odborníkov.

Tieto aktualizácie si v žiadnom členskom štáte nesmú vyžadovať zmeny základných existujúcich legislatívnych zásad, pokiaľ ide o štruktúru povolaní v súvislosti s odbornou prípravou a podmienkami prístupu fyzických osôb. Tieto aktualizácie rešpektujú zodpovednosť členských štátov za organizáciu vzdelávacích systémov, ako je stanovené v článku 165 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

▼M9 —————

▼M9

Článok 21a

Postup oznamovania

1.  Každý členský štát informuje Komisiu o vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach, ktoré prijal v súvislosti s vydávaním dokladov o formálnej kvalifikácii v povolaniach upravených v tejto kapitole.

V prípade dokladov o formálnej kvalifikácii uvedených v oddiele 8, sa oznámenie podľa prvého pododseku adresuje aj ostatným členským štátom.

2.  Oznámenie uvedené v odseku 1 zahŕňa informácie o trvaní a obsahu programov odbornej prípravy.

3.  Oznámenie uvedené v odseku 1 sa zasiela prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu.

4.  V záujme toho, aby sa riadne zohľadnil legislatívny a právny vývoj v členských štátoch a pod podmienkou, že vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia oznámené podľa odseku 1 tohto článku sú v súlade s podmienkami stanovenými v tejto kapitole, Komisia je v súlade s článkom 57c splnomocnená prijať delegované akty s cieľom zmeniť prílohu V body 5.1.1 až 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 a 5.7.1, pokiaľ ide o aktualizáciu titulov prijatých členskými štátmi ako dôkazu o formálnej kvalifikácii a v prípade potreby s uvedením orgánu, ktorý vydáva doklady o formálnej kvalifikácii, osvedčenia, ktoré sú k nim priložené, a zodpovedajúci profesijný titul.

5.  Ak legislatívne, regulačné a správne ustanovenia oznámené podľa odseku 1 nie sú v súlade s podmienkami stanovenými v tejto kapitole, Komisia prijme vykonávací akt s cieľom zamietnuť požadovaný pozmeňujúci návrh prílohy V bodov 5.1.1 až 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 alebo 5.7.1.

▼B

Článok 22

Spoločné ustanovenia o odbornej príprave

So zretel'om na odbornú prípravu uvedenú v článkoch 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 a 46:

a) Členské štáty môžu povolit' odbornú prípravu na čiastočný úväzok za podmienok, ktoré stanovia príslušné orgány; tieto orgány zabezpečia, aby celková dĺžka, úroveň a kvalita tejto odbornej prípravy nebola nižšia než v prípade súvislej dennej odbornej prípravy;

▼M9

b) Členské štáty v súlade so svojimi špecifickými postupmi podporou kontinuálneho odborného rozvoja zaistia, aby pracovníci, ktorých odborná kvalifikácia je uvedená v hlave III v tejto kapitole, mohli svoje znalosti, zručnosti a schopnosti obnovovať s cieľom zachovania bezpečného a účinného výkonu povolania a udržania kroku s vývojom.

▼M9

Členské štáty oznamujú Komisii opatrenia prijaté podľa odseku 1 písm. b) do 18. januára 2016.

▼B

Článok 23

Nadobudnuté práva

1.  Bez toho, aby boli dotknuté nadobudnuté práva osobitné pre každé povolanie, v prípade, keď doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta, ktorého držitel'om je štátny príslušník členského štátu, nespĺňa všetky požiadavky na odbornú prípravu, uvedené v článkoch 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 a 44, každý členský štát uznáva ako dostatočný dôkaz doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý bol vydaný v tomto členskom štáte, ak tento doklad potvrdzuje úspešné ukončenie odbornej prípravy, ktorá začala pred dátumami uvedenými v prílohe V, body 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2 a je doplnený osvedčením, ktoré uvádza, že jeho držitel' sa skutočne a právoplatne venoval príslušným činnostiam najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

2.  Tie isté ustanovenia sa použijú na doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta, vydaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, ktorý nespĺňa všetky minimálne požiadavky na odbornú prípravu, uvedené v článkoch 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 a 44, ak tento doklad potvrdzuje úspešné ukončenie odbornej prípravy, ktorá začala pred:

a) 3. októbrom 1990 pre lekárov so základnou odbornou prípravou, sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost', zubných lekárov so základnou odbornou prípravou, špecializovaných zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodné asistentky a farmaceutov, a

b) 3. aprílom 1992 pre špecializovaných lekárov.

Doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prvom pododseku poskytuje svojmu držitel'ovi právo na výkon odborných činností na území Nemecka za tých istých podmienok ako doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydávajú príslušné nemecké orgány uvedené v prílohe V body 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 37 ods. 1, každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta a architekta, ktorého držitel'om sú štátni príslušníci členských štátov a bol vydaný v bývalom Československu, alebo ktorého odborná príprava začala, pre Českú republiku a Slovensko, pred 1. januárom 1993, ak orgány niektorého z týchto členských štátov potvrdia, že takýto doklad o formálnej kvalifikácii je na ich území rovnako platný ako doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý tieto orgány vydávajú, a pokial' ide o architektov, doklad o formálnej kvalifikácii uvedený pre tieto členské štáty v prílohe VI bod 6, a pokial' ide o prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta, s ohl'adom na činnosti uvedené v článku 45 ods. 2, a architektov, pokial' ide o činnosti uvedené v článku 48, a umožnia výkon týchto činností.

Takéto potvrdenie musí byt' doplnené osvedčením, ktoré vydali tie isté orgány, v ktorom sa uvádza, že príslušná osoba sa na ich území skutočne a zákonne venovala príslušným činnostiam najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním takéhoto osvedčenia.

4.  Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky, farmaceuta a architekta, ktorého držitel'mi sú štátni príslušníci členských štátov a bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze, alebo ktorého odborná príprava začala:

a) pre Estónsko: pred 20. augustom 1991;

b) pre Lotyšsko: pred 21. augustom 1991;

c) pre Litvu: pred 11. marcom 1990,

ak orgány ktoréhokol'vek z týchto členských štátov osvedčia, že takýto doklad o formálnej kvalifikácii je na ich území rovnako platný ako doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý tieto orgány vydávajú, a pokial' ide o architektov, doklad o formálnej kvalifikácii uvedený pre tieto členské štáty v prílohe VI bod 6, pokial' ide o prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky, farmaceuta s ohl'adom na činnosti uvedené v článku 45 ods. 2, a architektov, s ohl'adom na činnosti uvedené v článku 48, a umožnia výkon týchto činností.

Takéto potvrdenie musí byt' doplnené osvedčením, ktoré vydali tie isté orgány, v ktorom sa uvádza, že príslušná osoba sa na ich území skutočne a zákonne venovala príslušným činnostiam najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

Pokial' ide o doklad o formálnej kvalifikácii veterinárneho lekára, ktorý vydal bývalý Sovietsky zväz alebo s ohl'adom na ktorý začala odborná príprava pre Estónsko pred 20. augustom 1991, osvedčenie uvedené v predchádzajúcom pododseku musí byt' doplnené osvedčením, ktoré vydali estónske orgány, v ktorom sa uvádza, že príslušná osoba sa na ich území skutočne a zákonne venovala príslušným činnostiam najmenej pät' po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

▼A1

5.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 43b, každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť, zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky, farmaceuta a architekta, ktorého držiteľom sú štátni príslušníci členských štátov a ktorý bol vydaný v bývalej Juhoslávii, alebo ktorého odborná príprava začala:

a) pre Slovinsko pred 25. júnom 1991 a

b) pre Chorvátsko pred 8. októbrom 1991,

ak orgány niektorého z týchto členských štátov potvrdia, že takýto doklad o formálnej kvalifikácii je na ich území rovnako platný ako doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý tieto orgány vydávajú, a pokiaľ ide o architektov, doklad o formálnej kvalifikácii uvedený pre tieto členské štáty v prílohe VI bode 6, a pokiaľ ide o prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou, špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť, zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky, farmaceuta, s ohľadom na činnosti uvedené v článku 45 ods. 2, a architekta, pokiaľ ide o činnosti uvedené v článku 48, a umožnia výkon týchto činností.

Uvedené potvrdenie musí byt' doplnené osvedčením, ktoré vydali tie isté orgány, v ktorom sa uvádza, že príslušná osoba sa na ich území skutočne a zákonne venovala príslušným činnostiam najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním takéhoto osvedčenia.

▼B

6.  Každý členský štát uznáva za dostatočný dôkaz pre štátnych príslušníkov členského štátu, ktorých doklad o formálnej kvalifikácii lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta nezodpovedá titulom uvedeným pre tento členský štát v prílohe V body 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2, doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydal tento členský štát, spolu s potvrdením, ktoré vydali príslušné orgány alebo organizácie.

V potvrdení uvedenom v prvom pododseku je uvedené, že tento doklad o formálnej kvalifikácii potvrdzuje úplné ukončenie odbornej prípravy podl'a článkov 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 a 44 v tomto poradí a členský štát, ktorý ho vydal, s ním zaobchádza rovnako ako s kvalifikáciami, ktorých tituly sú uvedené v prílohe V body 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2.

▼M1

Článok 23a

Osobitné okolnosti

1.  Odchylne od tejto smernice môže Bulharsko povoliť držiteľom kvalifikácie „фелдшер“ (feldsher) udelenej v Bulharsku pred 31. decembrom 1999 a vykonávajúcim toto povolanie podľa bulharského národného systému sociálneho zabezpečenia 1. januára 2000, aby pokračovali vo vykonávaní tohto povolania, aj keď na časti ich činnosti sa vzťahujú ustanovenia tejto smernice týkajúce sa lekárov a sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.

2.  Držitelia bulharskej kvalifikácie „фелдшер“ (feldsher) uvedenej v odseku 1 nemajú podľa tejto smernice v ostatných členských štátoch nárok na získanie odborného uznania ako lekári alebo sestry zodpovední za všeobecnú starostlivosť.

▼BOddiel 2

Lekári

Článok 24

Základná lekárska odborná príprava

1.  Prijatie na základnú lekársku odbornú prípravu je podmienené držaním diplomu alebo osvedčenia, ktoré poskytujú prístup na príslušné štúdium na univerzite.

▼M9

2.  Základná lekárska odborná príprava pozostáva najmenej z päťročného štúdia, ktoré môže byť vyjadrené aj ako ekvivalent kreditov ECTS a pozostáva minimálne z 5 500 hodín teoretickej a praktickej odbornej prípravy, ktorú poskytuje univerzita alebo sa poskytuje pod dohľadom univerzity.

Pre odborníkov, ktorí začali štúdium pred 1. januárom 1972, môže sa kurz odbornej prípravy uvedený v prvom pododseku skladať zo šiestich mesiacov dennej praktickej odbornej prípravy na úrovni univerzity pod dohľadom príslušných orgánov.

▼B

3.  Základná lekárska odborná príprava poskytuje záruku, že príslušná osoba získala tieto znalosti a zručnosti:

a) primerané znalosti vied, o ktoré sa medicína opiera a dobré porozumenie vedeckých metód, vrátane zásad merania biologických funkcií, vyhodnocovania vedecky zistených skutočností a analyzovania údajov;

b) dostatočné porozumenie štruktúry, funkcií a správania zdravých a chorých osôb, ako aj vzt'ahov medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím človeka;

c) primerané znalosti klinických disciplín a praktík, poskytujúce súvislý obraz mentálnych a fyzických chorôb, medicíny z hl'adiska profylaxie, diagnostiky a terapie a l'udskej reprodukcie;

d) vhodné klinické skúsenosti v nemocniciach pod príslušným dozorom.

Článok 25

Lekárska odborná príprava špecialistov

▼M9

1.  Prijatie na špecializovanú lekársku odbornú prípravu je podmienené ukončením a nostrifikáciou základnej lekárskej odbornej prípravy uvedenej v článku 24 ods. 2, v kurze, počas ktorého účastník odbornej prípravy získal príslušné znalosti základnej medicíny.

▼B

2.  Lekárska odborná príprava špecialistov obsahuje teoretickú a praktickú odbornú prípravu na univerzite alebo vo fakultnej nemocnici, alebo tam, kde je to vhodné, v zariadení lekárskej starostlivosti, ktoré na tento účel schválili príslušné orgány alebo organizácie.

Členské štáty zabezpečia, aby kurzy lekárskej odbornej prípravy špecialistov podl'a prílohy V bod 5.1.3 netrvali kratšie, než je uvedené v tomto bode. Odborná príprava sa poskytuje pod dozorom príslušných orgánov alebo organizácií. Zahŕňa osobnú účast' účastníkov odbornej prípravy, špecializovaných lekárov, na činnosti a zodpovednosti, súvisiacich s príslušnými službami.

3.  Odborná príprava sa poskytuje ako denná v osobitných zariadeniach, ktoré uznali príslušné orgány. Jeho súčast'ou je účast' na plnom spektre lekárskych činností oddelenia, v ktorom sa odborná príprava poskytuje, vrátane pohotovostnej služby, takým spôsobom, aby účastník odbornej prípravy, špecialista, venoval všetku svoju odbornú činnost' praktickej a teoretickej odbornej príprave počas celého pracovného týždňa a počas roka, podl'a postupov stanovených príslušnými orgánmi. Tieto miesta sú na tomto základe primerane odmeňované.

▼M9

3a.  Členské štáty môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť čiastočné výnimky z častí špecializovanej lekárskej odbornej prípravy uvedenej na zozname prílohy V v bode 5.1.3, ak sa táto časť odbornej prípravy už absolvovala počas iného programu špecializovanej odbornej prípravy, ktorý je uvedený v prílohe V v bode 5.1.3 a za predpokladu, že daný odborník už získal predchádzajúcu odbornú kvalifikáciu v tomto členskom štáte, pričom sa tieto výnimky uplatňujú prípad od prípadu. Členské štáty zabezpečia, aby udelená výnimka nepredstavovala viac ako polovicu minimálneho trvania predmetnej špecializovanej lekárskej odbornej prípravy.

Každý členský štát oznámi Komisii a ostatným členským štátom príslušné vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa všetkých takýchto čiastočných výnimiek.

▼B

4.  Členské štáty podmienia vydávanie dokladov o lekárskej odbornej príprave špecialistov držaním dokladu o základnej lekárskej odbornej príprave, uvedeného v prílohe V bod 5.1.1.

▼M9

5.  Komisia je v súlade s článkom 57c splnomocnená prijať delegované akty týkajúce sa prispôsobenia minimálnej dĺžky trvania odbornej prípravy uvedenej v bode 5.1.3 prílohy V vedecko-technickému pokroku.

▼B

Článok 26

Typy lekárskej odbornej prípravy špecialistov

Dokladom o formálnej kvalifikácii špecializovaného lekára podl'a článku 21 je doklad vydaný príslušnými orgánmi alebo inštitúciami uvedenými v prílohe V bod 5.1.2, ako to zodpovedá pre príslušnú odbornú prípravu špecialistov titulom, ktoré sa používajú v rôznych členských štátoch, ktoré sú uvedené v prílohe V bod 5.1.3.

▼M9

V záujme toho, aby sa riadne zohľadnili zmeny vo vnútroštátnych právnych predpisoch a na účely aktualizácie tejto smernice je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 57c prijímať delegované akty týkajúce sa zaradenia nových lekárskych špecializácií spoločných aspoň pre dve pätiny členských štátov do bodu 5.1.3 prílohy V.

▼B

Článok 27

Osobitné nadobudnuté práva špecializovaných lekárov

1.  Hostitel'ský členský štát môže vyžadovat' od špecializovaných lekárov, ktorých lekárska odborná príprava špecialistov na čiastočný úväzok bola upravená legislatívnymi, regulačnými alebo správnymi opatreniami platnými k 20. júnu 1975, ktorí začali svoju odbornú prípravu špecialistov najneskôr 31. decembra 1983, aby bol ich doklad o formálnej kvalifikácii doplnený osvedčením o tom, že jeho držitel' skutočne a zákonne vykonával príslušné činnosti aspoň tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

2.  Každý členský štát uznáva kvalifikáciu špecializovaných lekárov, ktorá bol priznaná v Španielsku lekárom, ktorí skončili svoju odbornú prípravu špecialistov pred 1. januárom 1995, a to aj vtedy, keď táto odborná príprava nespĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 25, nakol'ko je táto kvalifikácia doplnená osvedčením vydaným príslušnými španielskymi orgánmi, potvrdzujúcim, že príslušná osoba zložila skúšku osobitnej odbornej spôsobilosti, ktorá sa konala v súvislosti s výnimočnými opatreniami, stanovenými v král'ovskej vyhláške 1497/99 na účely zabezpečenia toho, aby príslušná osoba mala úroveň znalostí a zručností porovnatel'nú s úrovňou lekárov, ktorí majú kvalifikáciu ako špecializovaný lekár, definovaný pre Španielsko v prílohe V body 5.1.2 a 5.1.3.

▼M9

2a.  Členské štáty uznávajú kvalifikáciu odborných lekárov získanú v Taliansku a uvedenú v prílohe V na zozname v bode 5.1.2 a 5.1.3 v prípade lekárov, ktorí začali svoju odbornú prípravu po 31. decembri 1983 a pred 1. januárom 1991, napriek tomu, že dotknutá odborná príprava nezodpovedá všetkým požiadavkám odbornej prípravy stanoveným v článku 25, ak je kvalifikácia doplnená osvedčením vydaným príslušnými talianskymi orgánmi, podľa ktorého príslušný lekár už skutočne a v súlade so zákonom vykonával v Taliansku činnosť odborného lekára v rovnakom špecializovanom odbore minimálne sedem po sebe idúcich rokov počas desiatich rokov predchádzajúcich vydaniu tohto osvedčenia.

▼B

3.  Každý členský štát, ktorý zrušil svoje legislatívne, regulačné alebo správne opatrenia, týkajúce sa udelenia dokladu o formálnej kvalifikácii ako špecializovaný lekár uvedené v prílohe V bod 5.1.2 a bod 5.1.3, a ktorý prijal opatrenia súvisiace s nadobudnutými právami na prospech svojich štátnych príslušníkov, poskytne štátnym príslušníkom ostatných členských štátov právo využívat' tieto opatrenia, nakol'ko tento doklad o formálnej kvalifikácii bol vydaný pred dňom, kedy hostitel'ský členský štát prestal vydávat' doklad o formálnej kvalifikácii pre príslušnú špecializáciu.

Dátumy, kedy boli tieto ustanovenia zrušené, sú uvedené v prílohe V bod 5.1.3.

Článok 28

Osobitná odborná príprava vo všeobecnej lekárskej praxi

▼M9

1.  Prijatie na osobitnú odbornú prípravu v rámci všeobecnej lekárskej praxe je podmienené ukončením a nostrifikáciou základného programu lekárskej odbornej prípravy uvedeného v článku 24 ods. 2 v kurze, počas ktorého účastník odbornej prípravy získal príslušné znalosti základnej medicíny.

▼B

2.  Osobitná odborná príprava vo všeobecnej lekárskej praxi, ktorá vedie k udeleniu dokladu o formálnej kvalifikácii vydaného pred 1. januárom 2006, je denná a trvá najmenej dva roky. V prípade, ak je doklad o formálnej kvalifikácii vydaný po tomto dni, táto odborná príprava je denná a trvá najmenej tri roky.

Ak program odbornej prípravy uvedený v článku 24 obsahuje praktickú odbornú prípravu, poskytovanú schválenou nemocnicou disponujúcou príslušným vybavením a službami pre všeobecnú medicínu, alebo poskytované ako súčast' schválenej všeobecnej lekárskej praxe alebo schváleného strediska, v ktorom lekári poskytujú primárnu lekársku starostlivost', túto praktickú odbornú prípravu možno maximálne v rozsahu jedného roka započítat' do trvania uvedeného v prvom pododseku pre osvedčenia o odbornej príprave vydané od 1. januára 2006 vrátane.

Možnost' uvedenú v druhom pododseku majú iba členské štáty, v ktorých osobitná odborná príprava vo všeobecnej lekárskej praxi trvala k 1. januáru 2001 dva roky.

3.  Osobitná odborná príprava vo všeobecnej lekárskej praxi sa vykonáva ako denná, pod dozorom príslušných orgánov alebo organizácií. Táto odborná príprava je viac praktická než teoretická.

Praktická odborná príprava sa poskytuje na jednej strane najmenej šest' mesiacov v schválenej nemocnici disponujúcej vhodným vybavením a službami, a na druhej strane najmenej šest' mesiacov ako súčast' všeobecnej lekárskej praxe alebo vo schválenom stredisku, v ktorom lekári poskytujú primárnu zdravotnú starostlivost'.

Praktická odborná príprava sa uskutočňuje v spojení s inými zdravotníckymi zariadeniami alebo štruktúrami zaoberajúcimi sa všeobecnou medicínou. Bez toho, aby boli dotknuté minimálne lehoty stanovené v druhom pododseku, možno však túto praktickú odbornú prípravu poskytovat' v období nepresahujúcom šest' mesiacov v iných schválených zariadeniach alebo zdravotníckych štruktúrach zaoberajúcich sa všeobecnou medicínou.

Táto odborná príprava vyžaduje osobnú účast' účastníka odbornej prípravy na odborných činnostiach a zodpovednosti osôb, s ktorými pracuje.

4.  Členské štáty podmieňujú vydanie dokladu o formálnej kvalifikácii v oblasti všeobecnej lekárskej praxe držaním dokladu o formálnej kvalifikácii v základnej lekárskej odbornej príprave, uvedeným v prílohe V bod 5.1.1.

5.  Členské štáty môžu vydat' doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bod 5.1.4 lekárovi, ktorý neukončil odbornú prípravu uvedenú v tomto článku, ale ktorý ukončil inú doplnkovú odbornú prípravu, čo doloží dokladom o formálnej kvalifikácii, vydaným príslušnými orgánmi v členskom štáte. Tieto orgány však nesmú vydat' doklad o formálnej kvalifikácii, ak tento doklad nepotvrdzuje znalosti na úrovni kvalitatívne rovnocenné znalostiam získaným odbornou prípravou uvedenou v tomto článku.

Členské štáty okrem iného určia, do akého rozsahu môže doplnková odborná príprava a odborné skúsenosti, ktoré už žiadatel' získal, nahradit' odbornú prípravu, uvedenú v tomto článku.

Členské štáty môžu vydat' doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bod 5.1.4 len vtedy, keď žiadatel' získal najmenej šest' mesiacov skúseností v oblasti všeobecnej medicíny vo všeobecnej lekárskej praxi alebo v stredisku, v ktorom lekári poskytujú primárnu zdravotnú starostlivost' typov uvedených v odseku 3 tohto článku.

Článok 29

Výkon odborných činností praktického lekára

Každý členský štát na základe ustanovení súvisiacich s nadobudnutými právami podmieni výkon činností praktického lekára v rámci svojho vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia držaním dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeným v prílohe V bod 5.1.4.

Členské štáty môžu vyňat' z tejto podmienky osoby, ktoré práve prechádzajú osobitnou odbornou prípravou v oblasti všeobecnej medicíny.

Článok 30

Osobitné nadobudnuté práva praktických lekárov

1.  Každý členský štát určuje nadobudnuté práva. Ako nadobudnuté právo však poskytuje právo na výkon činností praktického lekára v rámci svojho vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia bez dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného v prílohe V bod 5.1.4. všetkým lekárom, ktorí mali toto právo k referenčnému dňu stanovenému v tomto bode na základe ustanovení uplatnitel'ných na lekárske povolanie, ktorým sa poskytuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou, ktorí majú k tomuto dňu na území tohto štátu právo usadit' sa, na ktoré sa uplatňovali ustanovenia článku 21 alebo článku 23.

Príslušné orgány každého členského štátu na požiadanie vydajú osvedčenie potvrdzujúce držitel'ovo právo na výkon činností praktického lekára v rámci vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia tohto štátu lekárom, ktorí majú nadobudnuté práva podl'a prvého pododseku, a to bez dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného v prílohe V bod 5.1.4.

2.  Každý členský štát uznáva osvedčenia uvedené v druhom pododseku odseku 1, ktoré vydal štátnemu príslušníkovi členského štátu iný členský štát, a priznáva takýmto osvedčeniam na svojom území rovnaký účinok ako dokladom o formálnej kvalifikácii, ktoré vydáva sám a ktoré umožňujú výkon činností praktického lekára v rámci vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia tohto štátu.Oddiel 3

Sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost'

Článok 31

Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost'

▼M9

1.  Prijatie sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť na odbornú prípravu je podmienené:

a) ukončením všeobecného vzdelania trvajúceho aspoň 12 rokov, ktoré je potvrdené diplomom, osvedčením alebo iným dokladom, ktorý vydali príslušné orgány alebo úrady v členskom štáte, alebo osvedčením potvrdzujúcim úspešné zloženie prijímacej skúšky na rovnocennej úrovni, ktoré umožňuje prístup k štúdiu na univerzitách alebo vysokých školách na úrovni uznanej ako rovnocennej, alebo

b) ukončením všeobecného vzdelania trvajúceho aspoň 10 rokov, ktoré je potvrdené diplomom, osvedčením alebo iným dokladom, ktorý vydali príslušné orgány alebo úrady v členskom štáte, alebo osvedčením potvrdzujúcim úspešné zloženie prijímacej skúšky na rovnocennej úrovni, ktoré umožňuje prístup k štúdiu na školách pre odborné vzdelávanie alebo k programu odborného vzdelávania zdravotných sestier a ošetrovateľov.

▼B

2.  Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost' sa poskytuje ako denná a jej súčast'ou je najmenej program uvedený v prílohe V bod 5.2.1.

▼M9

Komisia je v súlade s článkom 57c splnomocnená prijať delegované akty týkajúce sa zmien zoznamu uvedeného v bode 5.2.1 prílohy V na účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Zmeny uvedené v druhom pododseku si nesmú v členských štátoch vyžiadať žiadne zmeny existujúcich základných legislatívnych zásad týkajúcich sa štruktúry povolaní, pokiaľ ide o odbornú prípravu a podmienky prístupu fyzických osôb. Tieto zmeny musia rešpektovať zodpovednosť členských štátov za organizáciu vzdelávacích systémov, ako je uvedené v článku 165 ods. 1 ZFEÚ.

▼B

3.   ►M9  Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť predstavuje celkovo najmenej tri roky štúdia, ktoré sa môžu vyjadriť aj ako ekvivalent kreditov ECTS a ktoré obsahujú aspoň 4 600 hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy, z čoho teoretická odborná príprava predstavuje aspoň jednu tretinu a klinická odborná príprava predstavuje aspoň jednu polovicu trvania odbornej prípravy. Členské štáty môžu udeliť čiastočné výnimky odborníkom, ktoré získali časť odbornej prípravy v kurzoch, ktoré sú aspoň na rovnocennej úrovni. ◄

Členské štáty zabezpečia, aby inštitúcie poskytujúce odbornú prípravu sestier boli zodpovedné za koordinovanie teoretickej a klinickej odbornej prípravy po celý čas trvania študijného programu.

▼M9

4.  Teoretické vzdelávanie je tou časťou ošetrovateľskej odbornej prípravy, v ktorej vzdelávané zdravotné sestry získavajú odborné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti požadované v odsekoch 6 a 7. Odbornú prípravu zabezpečujú učitelia ošetrovateľskej starostlivosti a iné spôsobilé osoby na univerzitách a vysokých školách, ktorých úroveň sa uznáva ako rovnocenná, alebo na stredných zdravotníckych školách alebo prostredníctvom programov odborného vzdelávania zdravotných sestier a ošetrovateľov.

5.  Klinická odborná príprava je tá časť ošetrovateľskej odbornej prípravy, v ktorej sa vzdelávané zdravotné sestry v rámci tímu a v priamom kontakte so zdravými alebo chorými osobami a komunitami učia organizovať, poskytovať a hodnotiť požadovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť na základe nadobudnutých vedomostí, zručností a spôsobilostí. Vzdelávané zdravotné sestry sa učia nielen pracovať v tíme, ale tiež viesť tím a organizovať celkovú ošetrovateľskú starostlivosť vrátane zdravotnej výchovy pre jednotlivcov alebo malé skupiny v ústavoch zdravotnej starostlivosti alebo v komunite.

▼B

Táto odborná príprava sa vykonáva v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach a v komunitách pod dohl'adom učitel'ov — sestier, v spolupráci s inými kvalifikovanými sestrami a s pomocou týchto sestier. Vyučovacieho procesu sa môže zúčastnit' aj iný kvalifikovaný personál.

Sestry, účastníčky odbornej prípravy, sa zúčastňujú na činnostiach príslušného oddelenia, nakol'ko sú tieto činnosti primerané pre ich odbornú prípravu a umožňujú im naučit' sa preberat' zodpovednost', ktorú so sebou prináša ošetrovatel'ská starostlivost'.

▼M9

6.  Odborná príprava pre zdravotné sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť poskytuje záruku, že príslušný odborník získal tieto znalosti a zručnosti:

a) komplexná znalosť vied, z ktorých vychádza všeobecná ošetrovateľská starostlivosť, vrátane dostatočného porozumenia štruktúre, fyziologickým funkciám a správaniu zdravých a chorých osôb a vzťahov medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím pre človeka;

b) znalosť povahy a etiky povolania a všeobecných zásad zdravotníctva a ošetrovateľskej starostlivosti;

c) primerané klinické skúsenosti; takéto skúsenosti, ktoré by mali byť zvolené s ohľadom na ich školiacu hodnotu, by sa mali získavať pod dohľadom kvalifikovaného ošetrovateľského personálu a na miestach personálne a technicky vybavených primerane na to, aby mohli poskytovať pacientovi ošetrovateľskú starostlivosť;

d) schopnosť zúčastňovať sa na praktickej odbornej príprave zdravotníckeho personálu a skúsenosti s prácou s týmto personálom;

e) skúsenosti so spoločnou prácou s členmi iných povolaní v zdravotníctve.

▼M9

7.  Formálne kvalifikácie zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť poskytuje doklad, že príslušný odborník je schopný uplatniť aspoň tieto vedomosti, zručnosti a základné spôsobilosti bez ohľadu na to, či odborná príprava prebiehala na univerzitách, vysokoškolských inštitúciách, ktorých úroveň sa uznáva ako rovnocenná, alebo na stredných zdravotníckych školách alebo prostredníctvom programov odborného vzdelávania pre zdravotné sestry a ošetrovateľov:

a) spôsobilosť samostatne stanoviť potrebnú ošetrovateľskú starostlivosť za využitia súčasných teoretických a klinických poznatkov a plánovať, organizovať a poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť pri ošetrovaní pacientov na základe vedomostí a zručností získaných v súlade s odsekom 6 písm. a), b) a c) v záujme zlepšenia odbornej praxe;

b) spôsobilosť účinne spolupracovať s inými aktérmi v zdravotníckom odvetví vrátane účasti na praktickej odbornej príprave zdravotníckeho personálu na základe vedomostí a zručností získaných v súlade s odsekom 6 písm. d) a e);

c) spôsobilosť prakticky učiť jednotlivcov, rodiny a skupiny ľudí zdravému životnému štýlu a starostlivosti o seba na základe vedomostí a zručností získaných v súlade s odsekom 6 písm. a) a b);

d) schopnosť samostatne prijať okamžité opatrenia na záchranu života a vykonávať opatrenia v prípade krízy alebo katastrof;

e) schopnosť samostatne poradiť, dať odporúčania a poskytovať pomoc osobám, ktoré potrebujú starostlivosť, a ich blízkym;

f) schopnosť samostatne zabezpečiť kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti a jej hodnotenie;

g) schopnosť komplexne odborne komunikovať a spolupracovať s príslušníkmi iných profesií v zdravotníctve;

h) schopnosť analyzovať kvalitu zdravotnej starostlivosti s cieľom zlepšiť si svoju vlastnú odbornú prax ako zdravotnej sestry alebo ošetrovateľa zodpovedného za všeobecnú starostlivosť.

▼B

Článok 32

Výkon odborných činností sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost'

Na účely tejto smernice sú odborné činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost' tie činnosti, ktoré sa vykonávajú odborne a ktoré sú uvedené v prílohe V bod 5.2.2.

Článok 33

Nadobudnuté osobitné práva sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost'

1.  Ak sa na sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost' uplatňujú všeobecné pravidlá o nadobudnutých právach, činnosti uvedené v článku 23 musia zahrňovat' plnú zodpovednost' za plánovanie, organizáciu a správu ošetrovatel'skej starostlivosti poskytovanej pacientovi.

▼M9 —————

▼M9

3.  Členské štáty uznávajú doklad o formálnej kvalifikácii sestry:

a) vydaný v Poľsku sestrám, ktoré ukončili odbornú prípravu pred 1. májom 2004, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 31, a

b) potvrdený bakalárskym diplomom získaným na základe osobitného rozširujúceho programu uvedeného v:

i) článku 11 zákona z 20. apríla 2004 o zmene zákona o povolaní sestry a pôrodnej asistentky a niektorých ďalších právnych aktov (Úradný vestník Poľskej republiky z roku 2004, č. 92, položka 885 a z roku 2007, č. 176, položka 1237) a nariadení ministra zdravotníctva z 11. mája 2004 o podrobných podmienkach poskytovania štúdia sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré majú maturitné vysvedčenie zo strednej školy a skončili zdravotné lýceum a strednú zdravotnícku školu v odbore sestra a pôrodná asistentka (Úradný vestník Poľskej republiky z roku 2004, č. 110, položka 1170 a z roku 2010, č. 65, položka 420), alebo

ii) článku 52.3 ods. 2 zákona z 15. júla 2011 o povolaní sestry a pôrodnej asistentky (Úradný vestník Poľskej republiky z roku 2011, č. 174, položka 1039) a nariadení ministra zdravotníctva zo 14. júna 2012 o podrobných podmienkach poskytovania kurzov vysokoškolského štúdia sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré majú maturitné vysvedčenie zo strednej školy a ukončili zdravotnícke stredné školy alebo vyššie odborné vzdelávanie v odbore sestra a pôrodná asistentka (Úradný vestník Poľskej republiky z roku 2012, položka 770),

na účely overenia, že príslušná zdravotná sestra má znalosti a kvalifikáciu na úrovni porovnateľnej so sestrami s kvalifikáciou, ktorá je pre Poľsko uvedená v prílohe V bode 5.2.2.

Článok 33a

Pokiaľ ide o rumunskú kvalifikáciu sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť, platia len tieto ustanovenia o nadobudnutých právach:

V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorí v Rumunsku absolvovali odbornú prípravu ako zdravotné sestry a ošetrovatelia zodpovední za všeobecnú starostlivosť a ktorých odborná príprava nespĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu stanovené v článku 31, členské štáty uznávajú ako dostatočný dôkaz nasledujúci doklad o formálnych kvalifikáciách zdravotnej sestry a ošetrovateľa zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, ak je doplnený osvedčením potvrdzujúcim, že títo štátni príslušníci členských štátov skutočne a v súlade so zákonom už vykonávali odbornú činnosť zdravotnej sestry a ošetrovateľa zodpovedných za všeobecnú starostlivosť v Rumunsku vrátane plnej zodpovednosti za plánovanie, organizovanie a vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov, a to počas najmenej troch po sebe idúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania osvedčenia:

a) „Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist“ s vyšším odborným vzdelaním získaným na škole typu școală postliceală potvrdzujúci, že odborná príprava sa začala pred 1. januárom 2007;

b) „Diplomã de absolvire de asistent medical generalist“ s krátkodobým vyšším vzdelaním potvrdzujúci, že odborná príprava sa začala pred 1. októbrom 2003;

c) „Diplomã de licență de asistent medical generalist“ s dlhodobým vyšším vzdelaním potvrdzujúci, že odborná príprava sa začala pred 1. októbrom 2003.

▼BOddiel 4

Zubní lekári

Článok 34

Základná odborná príprava zubného lekára

1.  Pripustenie k základnej odbornej príprave zubného lekára predpokladá držanie diplomu alebo osvedčenia, ktoré umožňuje pre príslušné štúdium prístup na univerzitu alebo na vyššiu inštitúciu, ktorej úroveň sa v členskom štáte uznáva za rovnocennú.

▼M9

2.  Základná odborná príprava zubného lekára zahŕňa spolu najmenej päť rokov štúdia, ktoré môže byť vyjadrené aj ako ekvivalent 300 kreditov ECTS, alebo aspoň 5 000 hodín dennej teoretickej a praktickej odbornej prípravy, ktorej súčasťou je aspoň program uvedený v prílohe V v bode 5.3.1, a poskytuje sa na univerzite, vo vysokoškolskej inštitúcii poskytujúcej odbornú prípravu, ktorej úroveň sa uznáva ako rovnocenná alebo pod dohľadom univerzity.

Komisia je v súlade s článkom 57c splnomocnená prijať delegované akty, ktoré sa týkajú zmeny zoznamu uvedeného v prílohe V bode 5.3.1 s cieľom prispôsobiť ho vedeckému a technickému pokroku.

Zmeny uvedené v druhom pododseku si nesmú v členských štátoch vyžiadať žiadne zmeny existujúcich základných legislatívnych zásad týkajúcich sa štruktúry povolaní, pokiaľ ide o odbornú prípravu a podmienky prístupu fyzických osôb. Tieto zmeny musia rešpektovať zodpovednosť členských štátov za organizáciu vzdelávacích systémov, ako sa stanovuje v článku 165 ods. 1 ZFEÚ.

▼B

3.  Základná odborná príprava zubného lekára poskytuje záruku, že príslušná osoba získala tieto znalosti a zručnosti:

a) primerané znalosti vied, na ktorých je zubné lekárstvo založené, a dobré porozumenie vedeckých metód, vrátane zásad merania biologických funkcií, vyhodnocovania vedecky zistených skutočností a analyzovania údajov;

b) primerané znalosti konštitúcie, fyziológie a správania zdravých a chorých osôb, ako aj vplyv prírodného a sociálneho prostredia na zdravotný stav človeka, pokial' tieto faktory ovplyvňujú zubné lekárstvo;

c) primerané znalosti štruktúry a funkcie zubov, úst, čel'ustí a súvisiacich tkanív, zdravých aj chorých, ich vzt'ah ku všeobecnému zdravotnému stavu a k fyzickému a sociálnemu blahobytu pacienta;

d) primerané znalosti klinických disciplín a metód, poskytujúcich zubárovi súvislý obraz anomálií, poranení a chorôb zubov, úst, čel'ustí a súvisiacich tkanív a preventívneho, diagnostického a terapeutického zubného lekárstva;

e) vhodné klinické skúsenosti pod príslušným dozorom.

Táto odborná príprava poskytne účastníkovi zručnosti potrebné na výkon činností, zahrňujúcich prevenciu, diagnostiku a liečenie anomálií a chorôb zubov, úst, čel'uste, sánky a súvisiacich tkanív.

Článok 35

Odborná príprava špecializovaného zubného lekára

▼M9

1.  Prijatie na špecializovanú odbornú prípravu v odbore zubného lekárstva je podmienené ukončením a nostrifikáciou základnej odbornej prípravy v odbore zubného lekárstva uvedenej v článku 34, alebo získaním dokumentov uvedených v článkoch 23 a 37.

▼B

2.  Odborná príprava špecializovaného zubného lekára obsahuje teoretickú a praktickú odbornú prípravu v univerzitnom stredisku, v stredisku výuky a výskumu liečby, alebo, kde je to vhodné, v zdravotníckom zariadení schválenom na tento účel príslušnými orgánmi alebo organizáciami.

▼M9

Denné kurzy špecializovaného zubného lekárstva trvajú najmenej tri roky a sú pod dohľadom príslušných úradov alebo orgánov. Ich súčasťou je osobná účasť na odbornej príprave zubných lekárov zameranej na ich špecializáciu v príslušnej činnosti a zodpovedností príslušného zariadenia.

▼M9 —————

▼B

3.  Členské štáty podmienia vydávanie dokladov o odbornej príprave špecializovaného zubného lekára držaním dokladu o základnej odbornej príprave zubného lekára uvedeného v prílohe V bod 5.3.2.

▼M9

4.  Komisia je v súlade s článkom 57c splnomocnená prijať delegované akty týkajúce sa prispôsobenia minimálnej dĺžky trvania odbornej prípravy uvedenej v prílohe V bode 5.1.3 vedecko-technickému pokroku.

5.  V záujme toho, aby sa riadne zohľadnili zmeny vo vnútroštátnych právnych predpisoch a na účely aktualizácie tejto smernice je Komisia v súlade s článkom 57c splnomocnená prijať delegované akty, ktoré sa týkajú zaradenia do prílohy V bodu 5.3.3. nových lekárskych špecializácií spoločných aspoň pre dve pätiny členských štátov.

▼B

Článok 36

Výkon odborných činností zubného lekára

1.  Na účely tejto smernice odborné činnosti zubného lekára sú činnosti definované v odseku 3 a vykonávané na základe odbornej kvalifikácie uvedenej v prílohe V bod 5.3.2.

2.  Povolanie zubného lekára je založené na odbornej príprave zubného lekára uvedenej v článku 34. Je to osobitné povolanie odlišné od ostatných všeobecných alebo špecializovaných lekárskych povolaní. Výkon činností zubného lekára vyžaduje držanie dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného v prílohe V bod 5.3.2. S držitel'mi tohto dokladu o formálnej kvalifikácii sa zaobchádza rovnako ako s osobami, na ktoré sa uplatňujú články 23 alebo 37.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby zubní lekári mohli vo všeobecnosti získat' prístup k činnostiam prevencie, diagnostikovania a liečby anomálií a chorôb ovplyvňujúcich zuby, ústa, čel'ust', sánku a súvisiace tkanivá, a aby mohli tieto činnosti vykonávat' s náležitým zohl'adnením regulačných ustanovení a pravidiel profesionálnej etiky, v referenčných dňoch uvedených v prílohe V bod 5.3.2.

Článok 37

Osobitné nadobudnuté práva zubných lekárov

1.  Každý členský štát uznáva na účely výkonu odborných činností zubných lekárov na základe kvalifikácie uvedenej v prílohe V bod 5.3.2. doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ►M1  vydaný v Taliansku, Španielsku, Rakúsku, v Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku, ◄ osôb, ktoré začali lekársku odbornú prípravu v alebo pred referenčným dátumom uvedeným pre príslušný členský štát v prílohe, doplnený osvedčením, ktoré vydali príslušné orgány tohto členského štátu.

V osvedčení musí byt' uvedené, že boli splnené tieto dve podmienky:

a) príslušné osoby účinne, zákonne a zásadne vykonávali v tomto členskom štáte činnosti uvedené v článku 36 najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia;

b) že táto osoba má právo vykonávat' tieto činnosti za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného pre tento členský štát v prílohe V bod 5.3.2.

Na osoby, ktoré úspešne ukončili aspoň tri roky štúdia, ktoré príslušné orgány členského štátu potvrdili ako rovnocenné odbornej príprave uvedenej v článku 34, sa nevzt'ahuje podmienka troch rokov praktických skúseností uvedená v písm. a) druhého pododseku.

Pokial' ide o Českú republiku a Slovensko, dokladu o formálnej kvalifikácii získaný v bývalom Československu sa prizná tá istá úroveň uznania ako českému a slovenskému dokladu o formálnej kvalifikácii, a to za tých istých podmienok, ako je to stanovené v predchádzajúcich pododsekoch.

2.  Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii ako lekár, vydaný v Taliansku osobám, ktoré začali svoju univerzitnú lekársku odbornú prípravu po 28. januári 1980, a nie neskôr než 31. decembra 1984, doplnený osvedčením, ktoré vydali príslušné talianske orgány.

V osvedčení musí byt' uvedené, že boli splnené tieto tri podmienky:

a) príslušná osoba zložila príslušnú skúšku odbornej spôsobilosti, ktorú organizovali príslušné talianske orgány na účely potvrdenia, že táto osoba má znalosti a zručnosti porovnatel'né s držitel'mi dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného pre Taliansko v prílohe V bod 5.3.2;

b) príslušná osoba účinne, zákonne a zásadne vykonáva v Taliansku činnosti uvedené v článku 36 najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia;

c) príslušná osoba má právo vykonávat' alebo účinne, zákonne a zásadne vykonáva činnosti uvedené v článku 36, za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného pre Taliansko v prílohe V bod 5.3.2.

Na osoby, ktoré úspešne ukončili aspoň tri roky štúdia, o ktorom príslušné orgány príslušného členského štátu potvrdili, že je rovnocenné odbornej príprave uvedenej v článku 34, sa nevzt'ahuje podmienka troch rokov praktických skúseností uvedená v písm. a) druhého pododseku .

S osobami, ktoré začali univerzitnú odbornú prípravu po 31. decembri 1984, sa zaobchádza rovnako ako s vyššie uvedenými osobami, za predpokladu, že vyššie uvedené tri roky štúdia začali pred 31. decembrom 1994.

▼M9

3.  Pokiaľ ide o doklad o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov, členské štáty uznávajú tento v súlade s článkom 21 v prípadoch, keď žiadatelia začali svoju odbornú prípravu dňa 18. januára 2016 alebo predtým.

4.  Každý členský štát uzná doklad o formálnych kvalifikáciách ako lekár, vydaný v Španielsku odborníkom, ktorí začali svoju univerzitnú lekársku odbornú prípravu medzi 1. januárom 1986 a 31. decembrom 1997, doplnený osvedčením, ktoré vydali príslušné španielske orgány.

Osvedčenie potvrdzuje, že boli splnené tieto podmienky:

a) príslušný odborník úspešne ukončil minimálne trojročné štúdium, ktoré je na základe osvedčenia španielskych orgánov rovnocenné odbornej príprave uvedenej v článku 34;

b) príslušný odborník účinne, zákonne a zásadne vykonávala v Španielsku činnosti uvedené v článku 36 najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia;

c) príslušný odborník má právo vykonávať alebo účinne, zákonne a zásadne vykonáva činnosti uvedené v článku 36, za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného pre Španielsko v prílohe V bode 5.3.2.

▼BOddiel 5

Veterinárni lekári

Článok 38

Odborná príprava veterinárnych lekárov

▼M9

1.  Odborná príprava veterinárnych lekárov sa skladá celkom najmenej z piatich rokov denného teoretického a praktického štúdia, ktoré môžu byť navyše vyjadrené aj ako ekvivalent kreditov ECTS, na univerzite alebo vo vysokoškolskej inštitúcii poskytujúcej odbornú prípravu, ktorej úroveň sa uznáva za rovnocennú, alebo pod dohľadom univerzity, ktorá zahŕňa aspoň študijný program uvedený v prílohe V bode 5.4.1.

Komisia je v súlade s článkom 57c splnomocnená prijať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu stanoveného v prílohe V bode 5.4.1. na účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Zmeny uvedené v druhom pododseku neobsahujú zmenu existujúcich podstatných legislatívnych zásad v členských štátoch týkajúcich sa štruktúry povolaní, ak ide o odbornú prípravu a podmienky prístupu fyzických osôb. Tieto zmeny rešpektujú zodpovednosť členských štátov za organizáciu vzdelávacích systémov, ako sa stanovuje v článku 165 ods. 1 ZFEÚ.

▼B

2.  Prístup k odbornej príprave veterinárnych lekárov je podmienený držaním diplomu alebo osvedčenia oprávňujúceho držitel'a v súvislosti s príslušným štúdiom na prijatie na univerzitné zariadenia alebo do inštitúcií vyššieho vzdelávania, ktorého úroveň uznáva členský štát na účely príslušného štúdia za rovnocennú.

▼M9

3.  Odborná príprava veterinárneho lekára poskytuje záruku, že príslušný odborník získal tieto znalosti a zručnosti:

a) primerané znalosti vied, o ktoré sa opierajú činnosti veterinárneho lekára, a právnych predpisov Únie súvisiacich s týmito činnosťami;

b) primerané znalosti štruktúry, fungovania, správania a fyziologických potrieb zvierat, ako aj zručnosti a spôsobilosti potrebné na ich chov, kŕmenie, zdravie, reprodukciu a hygienu všeobecne;

c) klinické, epidemiologické a analytické zručnosti a spôsobilosti požadované na prevenciu, diagnostiku a liečenie ochorení zvierat, vrátane anestézie, sterilných operácií a bezbolestnej smrti, či už uvažované individuálne alebo skupinovo, vrátane špecifických znalostí chorôb prenosných na človeka;

d) primerané znalosti, zručnosti a spôsobilosti na preventívne lekárstvo vrátane spôsobilostí týkajúcich sa vyšetrovania a vydávania potvrdení;

e) primerané znalosti hygieny a technológie použitej pri produkcii, výrobe a dávania do obehu krmív zvierat a potravín živočíšneho pôvodu, určených na ľudskú spotrebu, vrátane zručností a spôsobilostí potrebných na pochopenie a vysvetlenie osvedčených postupov v tejto oblasti;

f) znalosti, zručnosti a spôsobilosti potrebné na zodpovedné a citlivé využívanie výrobkov veterinárneho lekárstva s cieľom liečenia zvierat a zaistenia bezpečnosti potravinového reťazca a ochrany životného prostredia.

▼B

Článok 39

Osobitné nadobudnuté práva veterinárnych lekárov

Bez toho, aby bol dotknutý článok 23 ods. 4, pokial' ide o štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých doklad o formálnej kvalifikácii ako veterinárny lekár bol vydaný, alebo ktorých odborná príprava začala v Estónsku pred 1. májom 2004, členské štáty uznávajú tento doklad o formálnej kvalifikácii ako veterinárny lekár, ak je doplnený osvedčením uvádzajúcim, že príslušná osoba sa účinne a zákonne venovala príslušným činnostiam v Estónsku najmenej pät' po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov pred vydaním tohto potvrdenia.Oddiel 6

Pôrodné asistentky

Článok 40

Odborná príprava pôrodných asistentiek

1.  Odborná príprava pôrodných asistentiek pozostáva celkom najmenej z:

a) osobitnej dennej odbornej prípravy pôrodnej asistentky, pozostávajúcej z najmenej troch rokov teoretického a praktického štúdia (smer I) pokrývajúceho aspoň program uvedený v prílohe V bod 5.5.1, alebo

b) osobitnej dennej odbornej prípravy pôrodnej asistentky, trvajúcej 18 mesiacov (smer II), pokrývajúcej aspoň program uvedený v prílohe V bod 5.5.1, ktorá nebola predmetom rovnocennej odbornej prípravy sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost'.

Členské štáty zabezpečia, aby inštitúcie poskytujúce odbornú prípravu pôrodných asistentiek boli zodpovedné za koordinovanie teórie a praxe počas programu štúdia.

▼M9

Komisia je v súlade s článkom 57c splnomocnená prijať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu stanoveného v prílohe V bode 5.5.1 na účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Zmeny uvedené v treťom pododseku neobsahujú zmenu existujúcich podstatných legislatívnych zásad v členských štátoch týkajúcich sa štruktúry povolaní, ak ide o odbornú prípravu a podmienky prístupu fyzických osôb. Tieto zmeny rešpektujú zodpovednosť členských štátov za organizáciu vzdelávacích systémov, ako sa stanovuje v článku 165 ods. 1 ZFEÚ.

2.  Prijatie na odbornú prípravu pôrodnej asistentky je podmienené jednou z týchto podmienok:

a) dokončením aspoň dvanásťročného všeobecného vzdelania alebo vlastníctvom osvedčenia potvrdzujúceho úspešné zloženie prijímacej skúšky alebo rovnocennej úrovne na prijatie do školy pôrodných asistentiek pre smer I;

b) vlastníctvo dokladu o formálnej kvalifikácii sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť podľa prílohy V bodu 5.2.2 pre smer II.

3.  Odborná príprava pôrodnej asistentky poskytuje záruku, že príslušná odborníčka získala tieto znalosti a zručnosti:

a) podrobné znalostí vied, o ktoré sa opiera činnosť pôrodnej asistentky, najmä pôrodníctva a gynekológie;

b) primerané znalosti etiky povolania a právnych predpisov týkajúcich sa výkonu povolania;

c) primerané znalosti všeobecného lekárstva (biologických funkcií, anatómie a fyziológie) a farmakológie v oblasti pôrodníctva a novorodencov, ako aj znalosti vzťahov medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím človeka a jeho správaním;

d) primeranú klinickú prax získanú v schválených ústavoch, na základe ktorej pôrodná asistentka dokáže nezávisle a v rámci svojej vlastnej zodpovednosti, v potrebnom rozsahu a okrem patologických situácií, riadiť predpôrodnú starostlivosť, vykonávať pôrod a starostlivosť po ňom v schválených ústavoch, a ovládať pôrodné bolesti a samotné narodenie, starostlivosť po narodení a oživovanie novorodencov pred príchodom lekára;

e) primerané chápanie odbornej prípravy zdravotníckeho personálu a skúsenosti s prácou s týmto personálom.

▼B

Článok 41

Postupy uznávania dokladu o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka

▼M9

1.  Doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka uvedený v prílohe V bode 5.5.2 podlieha automatickému uznávaniu podľa článku 21, pokiaľ je splnené jedno z týchto kritérií:

a) aspoň trojročná denná odborná príprava pôrodnej asistentky, ktorá môže byť navyše vyjadrená ako ekvivalent kreditov ECTS, zahŕňajúca aspoň 4 600 hodín teoretickej a praktickej výučby, s minimálne jednou tretinou trvania klinickej praxe;

b) aspoň dvojročná denná odborná príprava pôrodnej asistentky, ktorá môže byť navyše vyjadrená ako ekvivalent kreditov ECTS, trvajúca aspoň 3 600 hodín, podmienená držbou dokladu o formálnej kvalifikácii sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť podľa prílohy V bodu 5.2.2;

c) aspoň 18 mesiacov odbornej prípravy pôrodnej asistentky pozostávajúcej aspoň z 3 000 hodín, ktorá môže byť navyše vyjadrená ako ekvivalent kreditov ECTS, podmienenej držbou dokladu o formálnej kvalifikácii sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť podľa prílohy V bodu 5.2.2 s následnou ročnou odbornou praxou, na ktorú bolo vydané osvedčenie v súlade s odsekom 2.

▼B

2.  Osvedčenie uvedené v odseku 1 vydajú príslušné orgány domovského členského štátu. Potvrdzuje sa ním, že jeho držitel' po tom, ako získal doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka, uspokojivo vykonával všetky činnosti pôrodnej asistentky počas zodpovedajúceho obdobia v nemocnici alebo v zariadení zdravotnej starostlivosti, schválenom na tento účel.

Článok 42

Výkon odborných činností pôrodnej asistentky

1.  Ustanovenia tohto oddielu sa uplatňujú na činnosti pôrodných asistentiek, ako ich definoval každý členský štát, bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, a ktoré sa vykonávajú na základe profesijného titulu uvedeného v prílohe V bod 5.5.2.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby pôrodné asistentky mohli získat' prístup a aby mohli vykonávat' aspoň tieto činnosti:

a) poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti správneho plánovania rodiny;

b) diagnostika tehotenstva a monitorovanie normálneho tehotenstva; výkon vyšetrení potrebných na monitorovanie vývoja normálneho tehotenstva;

c) predpisovanie alebo odporúčanie vyšetrení potrebných na čo najskoršie diagnostikovanie rizikového tehotenstva;

d) poskytovanie programov prípravy na rodičovstvo a úplná príprava na narodenie diet'at'a, vrátane poradenstva v oblasti hygieny a výživy;

e) starostlivost' o matky pri práci a pomoc týmto matkám, vrátane monitorovania podmienok plodu v maternici pomocou vhodných klinických a technických prostriedkov;

f) vedenie spontánneho pôrodu, vrátane prípadov vyžadujúcich epiziotómiu a v súrnych prípadoch vrátane pôrodov v panvovej polohe;

g) rozpoznávanie varovných signálov nenormálnych situácií matky alebo diet'at'a, ktoré si vyžadujú zásah lekára, a v prípade potreby pomoc tomuto lekárovi; podniknutie potrebných núdzových opatrení, ak nie je prítomný lekár, najmä ručné odstránenie placenty, s možným následným ručným vyšetrením maternice;

h) vyšetrenie novorodenca a starostlivost' o neho; vyvinutie potrebnej iniciatívy v prípade potreby a výkon bezprostrednej resuscitácie v prípade potreby;

i) starostlivost' a sledovanie vývoja matky v popôrodnom období, poskytovanie všetkých potrebných rád matke v oblasti starostlivosti o diet'a, ktoré umožnia zabezpečit' optimálny vývoj novorodenca;

j) výkon liečby predpísanej lekárom;

k) spisovanie potrebných písomných správ.

Článok 43

Osobitné nadobudnuté práva pôrodných asistentiek

1.  Každý členský štát v prípade štátneho príslušníka členského štátu, ktorého doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka spĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu, stanovené v článku 40, ale nie je na základe článku 41 uznaný, ak nie je doplnený osvedčením o odbornej praxi uvedeným v článku 41 ods. 2, uznáva za dostatočný dôkaz doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydal tento členský štát pred referenčným dňom uvedeným v prílohe V bod 5.5.2, doplnený osvedčením uvádzajúcim, že tento štátny príslušník účinne a zákonne vykonával príslušnú činnost' najmenej počas dvoch po sebe nasledujúcich rokoch počas piatich rokov predchádzajúcich vydaniu tohto osvedčenia.

▼M9

1a.  Pokiaľ ide o doklad o formálnej kvalifikácii pôrodných asistentiek, členské štáty automaticky uznajú tie kvalifikácie, kde žiadateľka začala odbornú prípravu pred 18. januárom 2016 a na prijatie na túto odbornú prípravu sa vyžadovalo desať rokov všeobecného vzdelania alebo rovnocennej úrovne pre smer I, alebo ukončenie odbornej prípravy sestier v oblasti všeobecnej starostlivosti potvrdené dokladom o formálnej kvalifikácii uvedenom v prílohe V bode 5.2.2 pred začatím odbornej prípravy pre smer II.

▼B

2.  Podmienky uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka potvrdzuje ukončenie odbornej prípravy absolvovanej na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky a spĺňa všetky minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 40, ale ak doklad o formálnej kvalifikácii nie je na základe článku 41 uznaný, pokial' nie je doplnený osvedčením o odbornej praxi uvedeným v článku 41 ods. 2, kde sa potvrdzuje kurz odbornej prípravy, ktorý začal pred 3. októbrom 1990.

▼M9 —————

▼M9

4.  Členské štáty uznávajú doklad o formálnej kvalifikácii pôrodnej asistentky:

a) vydaný v Poľsku pôrodným asistentkám, ktoré ukončili odbornú prípravu pred 1. májom 2004, ktorá nespĺňala minimálne požiadavky na odbornú prípravu ustanovené v článku 40, a

b) potvrdený bakalárskym diplomom získaným na základe osobitného rozširujúceho programu uvedeného v:

i) článku 11 zákona z 20. apríla 2004 o zmenách zákona o povolaní sestry a pôrodnej asistentky a niektorých ďalších právnych aktov (Úradný vestník Poľskej republiky z roku 2004, č. 92, položka 885 a z roku 2007, č. 176, položka 1237) a nariadení ministra zdravotníctva z 11. mája 2004 o podrobných podmienkach poskytovania štúdia sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré majú maturitné vysvedčenie zo strednej školy a ukončili lekárske lýceum a strednú zdravotnícku školu v odbore sestra a pôrodná asistentka (Úradný vestník Poľskej republiky z roku 2004, č. 110, položka 1170 a z roku 2010, č. 65, položka 420), alebo

ii) článku 53.3 ods. 3 zákona z 15. júla 2011 o povolaní sestry a pôrodnej asistentky (Úradný vestník Poľskej republiky z roku 2011, č. 174, položka 1039) a nariadení ministra zdravotníctva zo 14. júna 2012 o podrobných podmienkach poskytovania vysokoškolského vzdelávania sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré majú maturitné vysvedčenie zo strednej školy a ukončili lekárske lýceum a strednú zdravotnícku školu v odbore sestra a pôrodná asistentka (Úradný vestník Poľskej republiky z roku 2012, položka 770),

na účely overenia, že príslušná pôrodná asistentka má znalosti a kvalifikáciu na úrovni porovnateľnej s pôrodnými asistentkami s kvalifikáciou, ktorá je pre Poľsko uvedená v prílohe V bode 5.5.2.

▼M1

Článok 43a

Pokiaľ ide o rumunské kvalifikácie pôrodných asistentiek, platia len tieto ustanovenia o nadobudnutých právach.

V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorým boli udelené doklady o formálnej kvalifikácii pôrodnej asistentky (asistent medical obstetrică-ginecologie/sestra v oblasti pôrodníctva a gynekológie) v Rumunsku pred dňom pristúpenia a ktorí nespĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 40, členské štáty uznávajú tieto doklady o formálnej kvalifikácii za dostatočný dôkaz na účely výkonu činností pôrodnej asistentky, ak sú doplnené osvedčením uvádzajúcim, že štátni príslušníci týchto členských štátov sa skutočne a zákonne venovali činnostiam pôrodnej asistentky v Rumunsku najmenej päť po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

▼A1

Článok 43b

Nadobudnuté práva v oblasti pôrodnej asistencie sa nevzťahujú na tieto kvalifikácie získané v Chorvátsku pred 1. júlom 2013: viša medicinska sestra ginekološko- opstetričkog smjera (vrchná sestra v oblasti gynekológie a pôrodníctva), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (sestra v oblasti gynekológie a pôrodníctva), viša medicinska sestra primaljskog smjera (diplomovaná vrchná sestra v oblasti pôrodnej asistencie), medicinska sestra primaljskog smjera (diplomovaná sestra v oblasti pôrodnej asistencie), ginekološko-opstetrička primalja (pôrodná asistentka v oblasti gynekológie a pôrodníctva) a primalja (pôrodná asistentka).

▼BOddiel 7

Farmaceut

Článok 44

Odborná príprava farmaceuta

1.  Prístup ku kurzu odbornej prípravy farmaceuta je podmienený držaním diplomu alebo osvedčenia, ktoré umožňuje pre príslušné štúdium v členskom štáte prístup na univerzitu alebo na vyššiu inštitúciu, ktorej úroveň sa v členskom štáte uznáva za rovnocennú.

▼M9

2.  Doklad o formálnej kvalifikácii farmaceuta potvrdzuje odbornú prípravu trvajúcu najmenej päť rokov, ktorá môže byť navyše vyjadrená ako ekvivalent kreditov ECTS, pričom zahŕňa najmenej:

a) štyri roky dennej teoretickej a praktickej odbornej prípravy na univerzite alebo vo vysokoškolskej inštitúcii, ktorej úroveň sa uznáva za rovnocennú, alebo pod dohľadom univerzity;

b) šesťmesačnú stáž v lekárni otvorenej pre verejnosť alebo v nemocnici pod dohľadom farmaceutického oddelenia tejto nemocnice počas teoretickej a praktickej odbornej prípravy alebo po jej skončení.

Cyklus odbornej prípravy uvedený v tomto odseku zahŕňa aspoň program opísaný v prílohe V bode 5.6.1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 57c prijímať delegované akty týkajúce sa úprav zoznamu stanoveného v prílohe V bode 5.6.1 na účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku vrátane vývoja farmakologickej praxe.

Zmeny uvedené v druhom pododseku si nesmú v členských štátoch vyžiadať žiadne zmeny existujúcich základných legislatívnych zásad týkajúcich sa štruktúry povolaní, pokiaľ ide o odbornú prípravu a podmienky prístupu fyzických osôb. Tieto zmeny musia rešpektovať zodpovednosť členských štátov za organizáciu vzdelávacích systémov, ako je uvedené v článku 165 (1) Zmluvy o fungovaní EÚ.

▼B

3.  Základná odborná príprava farmaceuta poskytuje záruku, že príslušná osoba získala tieto znalosti a zručnosti:

a) primerané znalosti liečiv a látok používaných pri výrobe liečiv;

b) primerané znalosti farmaceutickej technológie a fyzikálnych, chemických, biologických a mikrobiologických skúšok liečiv;

c) primerané znalosti metabolizmu a účinkov liečiv, primerané znalosti pôsobenia toxických látok a používania liečiv;

d) primerané znalosti umožňujúce vyhodnotit' vedecké údaje týkajúce sa liečiv, umožňujúce schopnost' poskytnút' primerané informácie na základe znalostí;

e) primerané znalosti zákonných a iných požiadaviek spojených s výkonom farmácie.

Článok 45

Výkon odborných činností farmaceuta

1.  Na účely tejto smernice činnosti farmaceuta sú činnosti, prístup ku ktorým a výkon ktorých je v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch podmienený odbornou kvalifikáciou, a ktorý je umožnený pre držitel'ov dokladu o formálnej kvalifikácii typov uvedených v prílohe V bod 5.6.2.

▼M9

2.  Členské štáty zabezpečia, aby držitelia dokladu o formálnej kvalifikácii ako farmaceut na univerzitnej úrovni alebo na úrovni, ktorá sa považuje za rovnocennú, ktorý spĺňa požiadavky článku 44, mohli získať prístup k týmto činnostiam a mohli ich vykonávať, v prípade potreby s podmienkou doplnkových odborných skúseností:

a) príprava farmaceutických foriem liekov;

b) výroba a testovanie liekov;

c) testovanie liekov v laboratóriu na testovanie liekov;

d) skladovanie, uchovávanie a distribúcia liekov v štádiu veľkoobchodného predaja;

e) dodávky, príprava, testovanie, skladovanie a distribúcia a výdaj bezpečných a účinných liekov požadovanej kvality v lekárňach otvorených pre verejnosť;

f) príprava, skúšanie, skladovanie a podávanie bezpečných a účinných liekov požadovanej kvality v nemocniciach;

g) poskytovanie informácií a poradenstva o liekoch ako takých vrátane ich správneho použitia;

h) ohlasovanie nežiaducich účinkov farmaceutických výrobkov príslušným orgánom;

i) osobná asistencia pacientom, ktorí užívajú lieky;

j) prispievanie k miestnym a celoštátnym kampaniam v oblasti verejného zdravia.

▼B

3.  Ak členský štát podmieni poskytnutie prístupu alebo umožnenie výkonu niektorej z činností farmaceuta okrem držania dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného v prílohe V bod 5.6.2 aj doplnkovými odbornými skúsenost'ami, potom tento členský štát uznáva v tomto ohl'ade za dostatočný dôkaz osvedčenie vydané príslušnými orgánmi v domovskom členskom štáte, v ktorom sa uvádza, že príslušná osoba vykonávala tieto činnosti obdobne dlho v domovskom členskom štáte.

4.  Uznanie uvedené v odseku 3 sa neuplatňuje, pokial' ide o dvojročné obdobie odbornej praxe, ktoré vyžaduje Luxemburské vel'kovojvodstvo ako podmienku získania koncesie na verejnú štátnu lekáreň.

5.  Ak mal členský štát 16. septembra 1985 zavedené sút'ažné skúšky, určené na výber medzi držitel'mi uvedenými v odseku 2, osoby, ktoré mali právo stat' sa majitel'mi nových lekárni, o ktorých vytvorení sa rozhodlo v rámci vnútroštátneho systému zemepisného rozdelenia, členský štát môže odchylne od odseku 1 s týmito skúškami pokračovat', a od štátnych príslušníkov členských štátov, ktorí majú doklad o formálnej kvalifikácii ako farmaceut uvedený v prílohe V bod 5.6.2 alebo ktorí využívajú ustanovenia článku 23, môže vyžadovat', aby sa na týchto skúškach zúčastnili.Oddiel 8

Architekt

▼M9

Článok 46

Odborná príprava architektov

1.  Odborná príprava architekta pozostáva:

a) aspoň z piatich rokov denného štúdia na univerzite alebo v porovnateľnej vzdelávacej inštitúcii, ktoré sa končí úspešným absolvovaním záverečných skúšok na univerzitnej úrovni, alebo

b) najmenej zo štyroch rokov denného štúdia na univerzite alebo v porovnateľnej vzdelávacej inštitúcii, ktoré sa končí úspešným absolvovaním záverečných skúšok na univerzitnej úrovni s osvedčením potvrdzujúcim absolvovanie dvoch rokoch odbornej stáže v súlade s odsekom 4.

2.  Architektúra musí byť hlavnou súčasťou štúdia uvedeného v odseku 1. Štúdium musí udržiavať rovnováhu medzi teoretickými a praktickými aspektmi odbornej prípravy architektov a musí zaručiť získanie aspoň týchto znalostí, zručností a spôsobilostí:

a) schopnosť vypracovávať architektonické projekty, ktoré spĺňajú estetické, aj technické požiadavky;

b) zodpovedajúce vedomosti z histórie a teórie architektúry a príbuzných umení, technológií a humanitných vied;

c) vedomosti o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu architektonického projektu;

d) dostatočné vedomosti o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach v procese plánovania;

e) chápanie vzťahu medzi ľuďmi a budovami, medzi budovami a ich prostredím a potreby vytvárať vzťah medzi budovami a priestormi medzi nimi a podľa ľudských potrieb a rozmerov;

f) chápanie povolania architekta a úlohy architekta v spoločnosti, najmä pri príprave podkladov, v ktorých sa berú do úvahy sociálne faktory;

g) chápanie metód prieskumu a prípravy pokynov k projektovej dokumentácii;

h) chápanie konštrukčného projektovania, konštrukčných a technických problémov spojených so stavebným projektom;

i) primerané vedomosti o fyzikálnych problémoch, technológiách a o funkcii stavieb, aby poskytovali komfortné vnútorné podmienky a ochranou pred vplyvmi počasia v rámci udržateľného rozvoja;

j) potrebné zručnosti pri projektovaní, aby sa splnili požiadavky používateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a stavebnými predpismi;

k) primerané vedomosti o priemyselných odvetviach, organizáciách, predpisoch a postupoch spojených s premietaním konceptov projektov do stavieb a s integrovaním plánov do celkového plánovania.

3.  Počet rokov akademického štúdia uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré môže byť navyše vyjadrené ako ekvivalent kreditov ECTS.

4.  Odborná stáž uvedená v odseku 1 písm. b) sa uskutoční až po dokončení prvých troch rokov štúdia. Najmenej jeden rok odbornej stáže sa zakladá na vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách získaných v priebehu štúdia a uvedených v odseku 2. Na tento účel sa odborná stáž vykonáva pod dohľadom osoby alebo orgánu, ktoré schválil príslušný orgán domovského členského štátu. Takáto stáž pod dohľadom sa môže uskutočniť v ktorejkoľvek krajine. Odbornú stáž vyhodnotí príslušný orgán domovského členského štátu.

Článok 47

Odchýlky od podmienok odbornej prípravy architektov

Odchylne od článku 46 sa uznáva, že v súlade s článkom 21 je aj: odborná príprava ako súčasť programov sociálneho zlepšenia alebo externého univerzitného štúdia, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v článku 46 ods. 2, potvrdená zložením skúšky z architektúry odborníkom, ktorý sedem alebo viac rokov pracoval v oblasti architektúry pod dohľadom architekta alebo architektonickej kancelárie. Táto skúška musí byť na univerzitnej úrovni a musí byť rovnocenná so záverečnou skúškou uvedenou v článku 46 ods. 1 písm. b).

▼B

Článok 48

Výkon odborných činností architekta

1.  Na účely tejto smernice sú odborné činnosti architekta činnosti, ktoré sa pravidelne vykonávajú pod profesijným titulom „architekt“.

2.  Na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorí majú právo používat' tento titul na základe zákona, ktorý dáva príslušnému orgánu členského štátu právo udel'ovat' tituly štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí osobitne vynikajú kvalitou svojej práce v oblasti architektúry, sa hl'adí akoby spĺňali požadované podmienky výkonu činností architekta pod profesijným titulom „architekt“. Architektonická povaha činností príslušnej osoby bude potvrdená osvedčením, ktoré vydal jej domovský členský štát.

Článok 49

Osobitné nadobudnuté práva architektov

►C2  1.  Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii ako architekt uvedený v prílohe VI ◄ , vydaný inými členskými štátmi, a ktorým sa potvrdzuje kurz odbornej prípravy, ktorý začal najneskôr v referenčný akademický rok uvedený v tejto prílohe, a to aj vtedy, ak tento kurz nespĺňa minimálne požiadavky uvedené v článku 46, a na účely prístupu k odbornej činnosti architekta a výkonu tejto činnosti prizná na svojom území tomuto dokladu taký účinok ako dokladu o formálnej kvalifikácii ako architekt, ktorý vydáva sám.

Za týchto okolností sa uznáva osvedčenie, ktoré vydali príslušné orgány Spolkovej republiky Nemecko, potvrdzujúce, že doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydali 8. mája 1945 alebo neskôr príslušné orgány Nemeckej demokratickej republiky, je rovnocenný takémuto dokladu uvedenému v tejto prílohe.

▼M9

1a.  Odsek 1 sa uplatní aj na doklad o formálnej kvalifikácii architekta uvedený v prílohe V, keď sa odborná príprava začala pred 18. januárom 2016.

▼B

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, každý členský štát uznáva nasledujúci doklad o formálnej kvalifikácii a na účely prístupu k odborným činnostiam architekta a výkonu týchto činností im na svojom území priznáva tú istú účinnost' ako dokladu o formálnej kvalifikácii, ktorý vydal sám: osvedčenia vydané štátnym príslušníkom členského štátu členským štátom, ktorý prijal pravidlá upravujúce prístup k činnostiam architekta a výkon týchto činností od týchto dátumov:

a) 1. januára 1995 pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko;

b) 1. mája 2004 pre Českú republiku, Estónsku, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Pol'sko, Slovinsko a Slovensko;

▼M8

ba) 1. júla 2013 pre Chorvátsko;

▼B

c) 5. augusta 1987 pre ostatné členské štáty.

►C2  Osvedčenia uvedené v prvom pododseku potvrdzujú, že ich držiteľ mal právo najneskôr v príslušný deň používať profesijný titul architekta ◄ a že aktívne vykonával v súvislosti s tými pravidlami príslušné činnosti najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov predchádzajúcich vydaniu tohto osvedčenia.

▼M9

3.  Každý členský štát uznáva na svojom území nasledujúce doklady rovnako ako doklady o formálnych kvalifikáciách, ktoré sám vydáva na účely prístupu a vykonávanie odborných činností architekta: doklad o absolvovaní odbornej prípravy, ktorá existuje od 5.augusta 1985 a začala sa najneskoršie 17. januára 2014, ktorú poskytujú „Fachhochschulen“ v Spolkovej republike Nemecko po dobu troch rokov, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v článku 46 ods. 2 a umožňuje v tomto členskom štáte prístup k činnostiam uvedeným v článku 48 pod profesijným titulom „architekt“, ak po odbornej príprave nasledovalo štvorročné obdobie odbornej praxe v Spolkovej republike Nemecko, potvrdené osvedčením od príslušného orgánu, na ktorom je uvedené meno architekta, ktorý chce využívať ustanovenia tejto smernice.KAPITOLA IIIA

Automatické uznávanie na základe spoločných zásad odbornej prípravy

Článok 49a

Spoločný rámec pre odbornú prípravu

1.  Na účely tohto článku „spoločný rámec pre odbornú prípravu“ znamená spoločný súbor minimálnych znalostí, zručností a spôsobilostí potrebných na vykonávanie určitého povolania. Spoločný rámec pre odbornú prípravu nenahrádza vnútroštátne programy odbornej prípravy, ak členský štát nerozhodne inak podľa vnútroštátneho práva. Na účely prístupu k povolaniu a na jeho výkon v členskom štáte, ktorý danú profesiu reguluje, uznáva členský štát na svojom území doklad o odbornej kvalifikácii nadobudnutej na základe toho rámca rovnako ako doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý sám vydáva, pod podmienkou, že takýto rámec spĺňa podmienky stanovené v odseku 2.

2.  Spoločný rámec pre odbornú prípravu musí spĺňať tieto podmienky:

a) spoločný rámec pre odbornú prípravu umožňuje viacerým odborníkom pohybovať sa medzi členskými štátmi;

b) povolanie, na ktoré sa spoločný rámec pre odbornú prípravu vzťahuje, je regulované, alebo vzdelávanie a odborná príprava na toto povolanie sú regulované aspoň v jednej tretine členských štátov;

c) spoločný súbor znalostí, zručností a spôsobilostí zahŕňa znalosti, zručnosti a spôsobilosti požadované v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy platných aspoň v jednej tretine členských štátov; nezáleží na tom, či znalosti, zručnosti a spôsobilosti boli získané v rámci všeobecného vzdelávacieho programu na univerzite alebo vo vysokoškolskej inštitúcii, alebo v rámci programu odbornej prípravy;

d) spoločný rámec pre odbornú prípravu je založený na úrovniach európskeho kvalifikačného rámca, ktorý je vymedzený v prílohe II odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie ( 27 );

e) na príslušné povolanie sa nevzťahuje žiadny iný spoločný rámec pre odbornú prípravu a toto povolanie sa automaticky neuznáva podľa hlavy III kapitoly III;

f) spoločný rámec pre odbornú prípravu bol pripravený v rámci riadneho transparentného procesu za účasti relevantných zainteresovaných strán z členských štátov, v ktorých nie je toto povolanie regulované;

g) spoločný rámec pre odbornú prípravu povoľuje štátnym príslušníkom z ktoréhokoľvek členského štátu, aby boli oprávnení nadobudnúť odbornú kvalifikáciu v tomto rámci bez toho, aby sa od nich vyžadovalo predchádzajúce členstvo v akejkoľvek profesijnej organizácii, alebo aby boli v takej organizácii registrovaní.

3.  Reprezentatívne profesijné organizácie na úrovni Únie, rovnako ako národné profesijné organizácie alebo príslušné orgány z aspoň jednej tretiny členských štátov môžu predložiť Komisii návrhy na spoločné rámce pre odbornú prípravu, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2.

4.  Komisii sa udelí právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v článku 57c s cieľom stanoviť spoločný rámec pre odbornú prípravu na danú profesiu na základe podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku.

5.  Členský štát je oslobodený od povinnosti zaviesť spoločný rámec pre odbornú prípravu na svojom území uvedený v odseku 4 a od povinnosti automatického uznávania odborných kvalifikácií získaných podľa tohto spoločného rámca pre odbornú prípravu, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

a) na jeho území nie sú žiadne vzdelávacie inštitúcie alebo inštitúcie odbornej prípravy, ktoré poskytujú prípravu na danú profesiu;

b) zavedenie spoločného rámca pre odbornú prípravu by malo nepriaznivý vplyv na organizáciu jeho systému vzdelávania a odbornej prípravy;

c) na jeho území existujú podstatné rozdiely medzi spoločným rámcom pre odbornú prípravu a požadovanou odbornou prípravou, čo predstavuje vážne riziko pre verejnú politiku, verejnú bezpečnosť, verejné zdravie, bezpečnosť príjemcov služieb alebo ochranu životného prostredia.

6.  Členské štáty do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu uvedeného v odseku 4 oznámia Komisii a ostatným členským štátom:

a) národné kvalifikácie, prípadne národné profesionálne tituly, ktoré sú v súlade so spoločným rámcom pre odbornú prípravu, alebo

b) každé použitie výnimky uvedenej v odseku 5, spolu s potrebným odôvodnením, ktoré podmienky podľa uvedeného odseku boli splnené. Komisia môže v lehote troch mesiacov požiadať o ďalšie vysvetlenie, ak sa domnieva, že členský štát neposkytol žiadne alebo poskytol nedostatočné odôvodnenie, že jedna z týchto podmienok bola splnená. Členský štát odpovie do troch mesiacov od každej takejto žiadosti.

Komisia môže prijať vykonávací akt s cieľom vytvoriť zoznam národných odborných kvalifikácií a národných profesijných titulov, ktoré sa automaticky uznávajú podľa spoločného rámca pre odbornú prípravu prijatého v súlade s odsekom 4.

7.  Tento článok sa vzťahuje aj na špecializácie povolania, ak sa tieto špecializácie týkajú povolaní, prístup ku ktorým a výkon ktorých sú v členských štátoch regulované, keď sa na toto povolanie už vzťahuje automatické uznávanie podľa hlavy III kapitoly III, ale nie na danú špecializáciu.

Článok 49b

Spoločné skúšky odbornej prípravy

1.  Na účely tohto článku spoločná skúška odbornej prípravy znamená štandardizovanú skúšku odbornej spôsobilosti dostupnú v zúčastnených členských štátoch a vyhradenú pre držiteľov určitej odbornej kvalifikácie. Absolvovanie takejto skúšky v niektorom členskom štáte umožní držiteľovi s konkrétnou odbornou kvalifikáciou vykonávať povolanie v ktoromkoľvek hostiteľskom členskom štáte za rovnakých podmienok, za akých ich vykonávajú držitelia odborných kvalifikácií nadobudnutých v tomto členskom štáte.

2.  Spoločná skúška odbornej prípravy musí spĺňať tieto podmienky:

a) spoločná skúška odbornej prípravy umožňuje viacerým odborníkom pohybovať sa medzi členskými štátmi;

b) povolanie, na ktoré sa spoločná skúška odbornej prípravy vzťahuje, je regulované, alebo vzdelávanie a odborná príprava na toto povolanie sú regulované aspoň v jednej tretine členských štátov;

c) spoločná skúška odbornej prípravy bola pripravená transparentným postupom za účasti relevantných zainteresovaných strán z členských štátov, v ktorých nie je toto povolanie regulované;

d) spoločná skúška odbornej prípravy povoľuje štátnym príslušníkom z ktoréhokoľvek členského štátu zúčastniť sa na takejto skúške a na praktickej organizácii tejto skúšky v členských štátoch bez toho, aby boli povinní byť predtým členmi akejkoľvek profesijnej organizácie alebo aby boli v takej organizácii registrovaní.

3.  Reprezentatívne profesijné organizácie na úrovni Únie, rovnako ako národné profesijné organizácie alebo príslušné orgány aspoň z jednej tretiny členských štátov môžu predložiť Komisii návrhy na spoločné skúšky odbornej prípravy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2.

4.  Komisia je v súlade s článkom 57c splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom stanoviť obsah spoločnej skúšky z odbornej prípravy a podmienky účasti a absolvovania skúšky.

5.  Členský štát je oslobodený od povinnosti pripravovať na svojom území spoločnú skúšku odbornej prípravy uvedenú v odseku 4 a od povinnosti automatického uznávania odborníkov, ktorí absolvovali spoločnú skúšku odbornej prípravy, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

a) dané povolanie na jeho území nie je regulované;

b) spoločná skúška odbornej prípravy dostatočne nezmierni vážne riziká pre verejné zdravie alebo bezpečnosť príjemcov služieb, ktoré sú na jeho území významné;

c) obsah spoločnej skúšky odbornej prípravy by urobil prístup k povolaniu podstatne menej atraktívnym v porovnaní s národnými požiadavkami.

6.  Členské štáty do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu uvedeného v odseku 4 oznámia Komisii a ostatným členským štátom:

a) dostupnú kapacitu pre organizovanie takýchto skúšok, alebo

b) každé použitie výnimky uvedenej v odseku 5, spolu so zdôvodnením, ktorá z podmienok podľa uvedeného v odseku bola splnená. Komisia môže v lehote troch mesiacov požiadať o ďalšie vysvetlenie, ak sa domnieva, že členský štát neposkytol žiadne alebo poskytol nedostatočné odôvodnenie, že jedna z týchto podmienok bola splnená. Členský štát odpovie do troch mesiacov od každej takejto žiadosti.

Komisia môže prijať vykonávací akt s cieľom stanoviť zoznam členských štátov, v ktorých sa majú organizovať spoločné skúšky odbornej prípravy v súlade s odsekom 4, harmonogram skúšok v priebehu kalendárneho roka a ďalšie opatrenia potrebné na organizovanie spoločných skúšok odbornej prípravy vo všetkých členských štátoch.

▼BKAPITOLA IV

Spoločné ustanovenia o zariadeniach

Článok 50

Dokumentácia a formality

1.  Ak príslušné orgány hostitel'ského členského štátu rozhodujú na základe tohto oddielu o žiadosti o povolenie výkonu príslušného regulovaného povolania, môžu požadovat' doklady a osvedčenia uvedené v prílohe VII.

Doklady uvedené v prílohe VII bod 1 písmená d), e) a f) nie sú v deň ich predloženia staršie než tri mesiace.

Členské štáty, organizácie a ostatné právnické osoby zaručia dôvernost' prijatých informácií.

2.  V prípade odôvodnených pochybností môže hostitel'ský členský štát požiadat' príslušné orgány členského štátu o potvrdenie autentickosti potvrdení a dokladov o formálnej kvalifikácii, ktoré boli v tomto členskom štáte vydané, a ak je to vhodné, potvrdenie skutočnosti, že žiadatel' spĺňa pre povolania uvedené v kapitole III tejto časti minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článkoch 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 a 46.

3.  V prípade odôvodnených pochybností, ak doklad o formálnej kvalifikácii, ako je vymedzený v článku 3 ods. 1 písm. c), vydal príslušný orgán v členskom štáte a ak je jeho súčast'ou odborná príprava celá alebo čiastočne absolvovaná v zariadení, zákonne založenom na území iného členského štátu, hostitel'ský členský štát má právo overit' u príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa doklad vydal:

a) či bol kurz odbornej prípravy v zariadení, ktoré poskytlo odbornú prípravu, formálne potvrdený školským zariadením založeným v členskom štáte, v ktorom sa doklad vydal;

b) či je doklad o vzdelaní rovnaký ako doklad, ktorý by sa vydal, ak by sa tento kurz v celom rozsahu absolvoval v členskom štáte, v ktorom sa doklad vydal, a

c) či tento doklad o formálnej kvalifikácii dáva na území členského štátu, v ktorom sa doklad vydal, tie isté profesijné práva.

▼M9

3a.  V prípade odôvodnených pochybností môže hostiteľský členský štát vyžiadať od príslušných orgánov iného členského štátu potvrdenie o skutočnosti, že žiadateľovi nebol pozastavený výkon povolania ani mu nebol uložený zákaz výkonu povolania v dôsledku vážneho porušenia odborných povinností alebo odsúdenia za trestný čin súvisiaci s výkonom ktorejkoľvek z jeho odborných činností.

3b.  Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi jednotlivých členských štátov sa podľa tohto článku uskutočňuje prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI).

▼B

4.  Ak hostitel'ský členský štát vyžaduje od svojich štátnych príslušníkov, aby zložili slávnostnú prísahu alebo predložili miestoprísažné vyhlásenie ako podmienku získania prístupu k regulovanému povolaniu, a ak znenie tejto prísahy alebo tohto vyhlásenia nemôže štátny príslušník iného členského štátu použit', hostitel'ský členský štát zabezpečí, aby príslušná osoba mohla použit' vhodné rovnocenné znenie.

Článok 51

Postup vzájomného uznávania odbornej kvalifikácie

1.  Príslušný orgán hostitel'ského členského štátu potvrdzuje prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia a informuje žiadatel'a o všetkých chýbajúcich dokladoch.

2.  Postup preskúmania žiadosti o povolenie vykonávat' regulované povolanie sa musí skončit' čo najrýchlejšie a jeho výsledkom musí byt' náležite odôvodnené rozhodnutie príslušného orgánu v hostitel'skom členskom štáte o každom prípade do troch mesiacov odo dňa predloženia úplného žiadatel'ovho spisu. V prípadoch podl'a kapitol I a II tejto časti sa však táto lehota môže predĺžit' o jeden mesiac.

3.  Rozhodnutie alebo neprijatie rozhodnutia v lehote je predmetom práva na odvolanie podl'a vnútroštátneho práva.

Článok 52

Používanie profesijných titulov

1.  Ak sa v hostitel'skom členskom štáte používanie profesijného titulu týkajúceho sa činností príslušného povolania reguluje, štátny príslušník iného členského štátu, ktorý je oprávnený na výkon regulovaného povolania na základe oddielu III, používa profesijný titul hostitel'ského členského štátu, ktorý zodpovedá tomu povolaniu v tom členskom štáte, a používa všetky súvisiace iniciálky.

2.  Ak sa povolanie v hostitel'skom členskom štáte reguluje združením alebo organizáciou v zmysle článku 3 ods. 2, štátny príslušník členského štátu nemá právo používat' profesijný titul, ktorý vydáva táto organizácia alebo toto združene, ani jeho skrátenú formu, ak nepredloží dôkaz o tom, že je členom tejto organizácie alebo tohto združenia.

Ak toto združenie alebo táto organizácia podmieňuje členstvo určitou kvalifikáciou, môže tak urobit' len za podmienok stanovených v tejto smernici, pokial' ide o štátnych príslušníkov iných členských štátov, ktorí sú držitel'mi odbornej kvalifikácie.

▼M9

3.  Členský štát nesmie vyhradiť používanie profesijného titulu držiteľom odbornej kvalifikácie, ak neoznámil Komisii a ostatným členským štátom združenie alebo organizáciu v súlade s článkom 3 ods. 2.

▼BHLAVA IV

PODROBNÉ PRAVIDLÁ VÝKONU POVOLANIA

▼M9

Článok 53

Znalosť jazykov

1.  Odborníci využívajúci uznávanie odbornej kvalifikácie majú znalosť jazykov potrebnú na výkon povolania v hostiteľskom členskom štáte.

2.  Členský štát zabezpečí, aby všetky kontroly, ktoré vykonáva príslušný orgán pre kontrolu dodržiavania povinnosti podľa odseku 1, alebo ktoré sa vykonávajú pod jeho dohľadom, boli obmedzené na znalosť jedného úradného jazyka hostiteľského členského štátu alebo administratívneho jazyka hostiteľského členského štátu za predpokladu, že je aj úradným jazykom Únie.

3.  Kontroly vykonávané v súlade s odsekom 2 možno používať vtedy, ak má výkon povolania súvislosť s bezpečnosťou pacientov. Kontroly sa môžu využiť v súvislosti s inými povolaniami v prípadoch, keď existujú vážne a konkrétne pochybnosti o dostatočných odborných jazykových znalostiach vo vzťahu k odborným činnostiam, ktoré zamýšľa vykonávať.

Kontroly sa môžu vykonávať len po vydaní európskeho profesijného preukazu v súlade s článkom 4d alebo podľa okolností po uznaní odbornej kvalifikácie.

4.  Každé overovanie jazykov je primerané činnosti, ktorá sa má vykonávať. Príslušný odborník sa proti takýmto kontrolám môže odvolať podľa vnútroštátneho práva.

▼B

Článok 54

Používanie akademických titulov

Bez toho, aby boli dotknuté články 7 a 52, hostitel'ský členský štát zabezpečí, aby sa príslušnej osobe poskytlo právo na používanie akademických titulov, ktoré získala v domovskom členskom štáte, a prípadne aj ich skrátenej formy, v jazyku domovského členského štátu. Hostitel'ský členský štát môže požadovat', aby za titulom nasledovalo meno a adresa zariadenia alebo skúšobnej rady, ktorá tento titul vydala. Ak by sa akademický titul domovského členského štátu mohol v hostitel'skom členskom štáte zamenit' s titulom, na ktorý sa v hostitel'skom členskom štáte vyžaduje doplnková odborná príprava, ktorú držitel' titulu nedostal, hostitel'ský členský štát môže od držitel'a titulu požadovat', aby používal akademický titul domovského členského štátu vo vhodnej forme, ktorú stanoví hostitel'ský členský štát.

Článok 55

Schválenie fondov zdravotného poistenia

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1 a článok 6 prvý pododsek písm. b), členské štáty, ktoré vyžadujú od osôb, ktoré získali odbornú kvalifikáciu na ich území, aby ukončili prípravné obdobie odbornej prípravy v službe a/alebo obdobie odbornej praxe na to, aby získali schválenie fondu zdravotného poistenia, v prípade držitel'a dokladu o odbornej kvalifikácii lekára alebo zubného lekára, získanej v iných členských štátoch, od tejto povinnosti upustia.

▼M9

Článok 55a

Uznávanie odbornej stáže

1.  Ak je prístup k regulovanému povolaniu v domovskom členskom štáte podmienený ukončením odbornej stáže, príslušný orgán domovského členského štátu pri posudzovaní žiadosti o povolenie na výkon regulovaného povolania uznáva odborné stáže vykonávané v inom členskom štáte za predpokladu, že stáž je v súlade so zverejnenými pokynmi uvedenými v odseku 2, a berie do úvahy odborné stáže vykonávané v tretej krajine. Členské štáty však môžu vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť primerané obmedzenia na dĺžku trvania časti odbornej stáže, ktorú možno absolvovať v zahraničí.

2.  Uznávanie odbornej stáže nenahrádza žiadne požiadavky na skúšku, ktorú je potrebné zložiť na získanie prístupu k danému povolaniu. Príslušné orgány uverejnia usmernenie o organizovaní a uznávaní odbornej stáže, ktorá sa vykonáva v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, najmä pokiaľ ide o úlohu vedúceho odbornej stáže.▼M9

HLAVA V

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA A ZODPOVEDNOSŤ ZA IMPLEMENTÁCIU PRED OBČANMI

▼B

Článok 56

Príslušné orgány

1.  Príslušné orgány hostitel'ského členského štátu a domovského členského štátu úzko spolupracujú a poskytujú si vzájomnú pomoc, aby ul'ahčili uplatňovanie tejto smernice. Zabezpečujú dôvernost' vymenených informácií.

▼M9

2.  Príslušné orgány domovského a hostiteľského členského štátu si navzájom vymieňajú informácie o disciplinárnom konaní alebo uložených trestnoprávnych sankciách, alebo akýchkoľvek iných vážnych osobitných okolnostiach, ktoré by mohli mať dôsledky na výkon činností podľa tejto smernice. Rešpektujú pritom predpisy o ochrane osobných údajov uvedené v smerniciach 95/46/ES a 2002/58/ES.

▼B

Domovský členský štát preskúmava vierohodnost' okolností a jeho orgány rozhodnú o povahe a rozsahu vyšetrovania, ktoré je potrebné uskutočnit' informuje hostitel'ský členský štát o záveroch, ktoré vyvodil z dostupných informácií.

▼M9

2a.  Na účely odsekov 1 a 2 príslušné orgány použijú systém IMI.

▼B

3.  Každý členský štát najneskôr 20. októbra 2007 určí orgány a organizácie príslušné na poskytovanie a prijímanie dokladov o formálnej kvalifikácii a iných dokladov alebo informácií, ako aj orgány a organizácie príslušné na prijímanie žiadostí a rozhodovanie podl'a tejto smernice, a okamžite o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

▼M9

4.  Každý členský štát určí koordinátora pre činnosti príslušných orgánov uvedených v odseku 1 a informuje o tom ostatné členské štáty a Komisiu.

Úlohou koordinátorov je:

a) podporovať jednotné uplatňovanie tejto smernice;

b) zbierať všetky informácie relevantné pre uplatňovanie tejto smernice, napríklad informácie o podmienkach prístupu k regulovaným povolaniam v členských štátoch;

c) skúmať návrhy spoločných rámcov pre odbornú prípravu a spoločných školiacich testov;

d) vymieňať si informácie a najlepšie postupy na účely optimalizácie kontinuálneho odborného rozvoja v členských štátoch;

e) vymieňať si informácie a najlepšie postupy v oblasti uplatňovania kompenzačných opatrení uvedených v článku 14.

Na účely vykonania úlohy stanovenej v písm. b) tohto odseku môžu koordinátori požiadať o pomoc asistenčných centier uvedených v článku 57b.

▼M9

Článok 56a

Výstražný mechanizmus

1.  Príslušné orgány členského štátu informujú príslušné orgány všetkých ostatných členských štátov o odborníkovi, ktorému vnútroštátne orgány alebo súdy uložili obmedzenie alebo mu zakázali, aj ak len dočasne, vykonávať na území daného členského štátu v plnej miere alebo čiastočne tieto odborné činnosti:

a) všeobecný lekár vykonávajúci všeobecnú lekársku prax, ktorý má doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bodoch 5.1.1 a 5.1.4;

b) špecializovaný lekár, ktorý má titul uvedený v prílohe V bode 5.1.3;

c) sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, ktorá má doklad o formálnej kvalifikácii uvedený prílohe V bode 5.2.2;

d) zubný lekár, ktorý má doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bode 5.3.2;

e) špecializovaný zubný lekár, ktorý má doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bode 5.3.3;

f) veterinárny lekár, ktorý má doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bode 5.4.2;

g) pôrodná asistentka, ktorá má doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bode 5.5.2;

h) farmaceut, ktorý má doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bode 5.6.2;

i) držitelia osvedčení uvedených v prílohe VII bode 2 potvrdzujúcich, že držiteľ absolvoval odbornú prípravu spĺňajúcu minimálne požiadavky uvedené v článkoch 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 alebo 44, ale ktorá sa začala pred referenčnými dátumami kvalifikácií uvedenými v prílohe V bodoch 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2;

j) držitelia osvedčení o nadobudnutých právach uvedených v článkoch 23, 27, 29, 33, 33a, 37, 43 a článku 43a;

k) ďalší odborníci, ktorí vykonávajú činnosti, ktoré majú dôsledky na bezpečnosť pacientov, ak príslušný odborník vykonáva povolanie regulované v danom členskom štáte;

l) odborníci, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace so vzdelávaním maloletých osôb, a to aj v oblasti starostlivosti o deti a predškolského vzdelávania, ak príslušný odborník vykonáva povolanie regulované v danom členskom štáte.

2.  Príslušné orgány pošlú prostredníctvom upozornenia cez IMI informácie uvedené v prvom odseku najneskôr do troch dní odo dňa prijatia rozhodnutia obmedzujúceho alebo zakazujúceho príslušnému odborníkovi v plnej miere alebo čiastočne vykonávať odbornú činnosť. Tieto informácie sa obmedzujú na tieto prvky:

a) totožnosť odborníka;

b) dotknuté povolanie;

c) informácie o vnútroštátnom orgáne alebo súde prijímajúcom rozhodnutie o obmedzení alebo zákaze;

d) rozsah pôsobnosti obmedzenia alebo zákazu, a

e) obdobie, počas ktorého sa uplatňuje obmedzenie alebo zákaz.

3.  Príslušné orgány členského štátu najneskôr do troch dní odo dňa prijatia rozhodnutia súdu informujú prostredníctvom upozornenia cez IMI príslušné orgány všetkých ostatných členských štátov o totožnosti odborníkov, ktorí požiadali o uznanie kvalifikácie v rámci tejto smernice a v súvislosti s ktorými súdy konštatovali, že v tejto súvislosti použili falšované doklady o odbornej kvalifikácii.

4.  Spracovanie osobných údajov na účely výmeny informácií uvedených v odsekoch 1 a 3 sa vykonáva v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES. Spracovanie osobných údajov Komisiou sa vykonáva v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

5.  Príslušné orgány všetkých členských štátov sú bezodkladne informované o uplynutí platnosti zákazu alebo obmedzenia uvedeného v odseku 1. Na tento účel je príslušný orgán členského štátu, ktorý poskytuje informácie v súlade s odsekom 1, takisto povinný poskytnúť dátum uplynutia platnosti, ako aj všetky následné zmeny uvedeného dátumu.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby odborníci, o ktorých sú zaslané výstrahy ostatným členským štátom, boli písomne informovaní o rozhodnutiach o výstrahách súčasne so zaslaním výstrahy ako takej, aby sa mohli odvolať podľa vnútroštátneho práva proti tomuto rozhodnutiu alebo požiadať o nápravu takýchto rozhodnutí a aby mali prístup k nápravným opatreniam v súvislosti s akoukoľvek škodou spôsobenou nepravdivými výstrahami zaslanými ostatným členským štátom a v takých prípadoch sa má toto rozhodnutie o výstrahe označiť tak, aby bolo jasné, že podlieha konaniu zo strany odborníka.

7.  Údaje o výstrahách možno spracúvať v rámci IMI len tak dlho, pokým sú platné. Výstrahy sa rušia do troch dní odo dňa prijatia rozhodnutia o zrušení alebo od uplynutia platnosti zákazu alebo obmedzenia uvedených v odseku 1.

8.  Komisia prijme vykonávacie akty na uplatňovanie výstražného mechanizmu. Uvedené vykonávacie akty majú obsahovať ustanovenia o orgánoch oprávnených zasielať alebo prijímať výstrahy a o sťahovaní a ukončovaní výstrah a o opatreniach na zaistenie bezpečnosti spracovania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.

▼M9

Článok 57

Centrálny online prístup k informáciám

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa prostredníctvom miest jednotného kontaktu uvedených v článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu ( 28 ) poskytovali online a pravidelne aktualizovali tieto informácie:

a) zoznam všetkých regulovaných povolaní v členskom štáte obsahujúci kontaktné údaje príslušných orgánov pre každé regulované povolanie a asistenčné centrá uvedené v článku 57b;

b) zoznam povolaní, pre ktoré je k dispozícii európsky profesijný preukaz, fungovanie uvedeného preukazu vrátane všetkých súvisiacich poplatkov, ktoré majú odborníci uhradiť, a príslušné orgány pre vydávanie uvedeného preukazu;

c) zoznam všetkých povolaní, na ktoré členský štát vo svojich vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach uplatňuje článok 7 ods. 4;

d) zoznam regulovaného vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj odbornej prípravy s osobitnou štruktúrou, podľa článku 11 písm. c) bodu ii);

e) požiadavky a postupy uvedené v článkoch 7, 50, 51 a 53 pre povolania regulované v danom členskom štáte vrátane všetkých súvisiacich poplatkov, ktoré majú platiť občania, a doklady, ktoré majú predložiť občania príslušným orgánom;

f) ako sa odvolávať podľa vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení proti rozhodnutiam príslušných orgánov prijatým podľa tejto smernice.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie uvedené v odseku 1 poskytovali používateľom jasným a zrozumiteľným spôsobom, aby boli ľahko prístupné na diaľku a elektronickými prostriedkami a aby sa priebežne aktualizovali.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa na každú žiadosť o informácie adresovanú miestu jednotného kontaktu poskytla odpoveď čo najrýchlejšie.

4.  Členské štáty a Komisia prijmú doplňujúce opatrenia s cieľom nabádať miesta jednotného kontaktu, aby sprístupňovali informácie stanovené v odseku 1 vo všetkých ostatných úradných jazykoch Únie. Nemá to vplyv na právne predpisy členských štátov o používaní jazykov na ich území.

5.  Členské štáty spolupracujú medzi sebou a s Komisiou na účely vykonávania odsekov 1, 2 a 4.

▼M9

Článok 57a

Postupy elektronickými prostriedkami

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky požiadavky, postupy a formality týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, dali ľahko uskutočniť na diaľku a elektronickými prostriedkami prostredníctvom miest jednotného kontaktu alebo relevantných príslušných orgánov. To nezabráni príslušným orgánom členských štátov v tom, aby neskôr v prípade odôvodnených pochybností a len v prípade potreby požadovali overené kópie.

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje na adaptačné obdobie alebo na vykonanie skúšky spôsobilosti.

3.  Keď je odôvodnené, aby na uskutočnenie postupov uvedených v odseku 1 tohto článku členské štáty vyžadovali zaručené elektronické podpisy v zmysle článku 2 bodu 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy ( 29 ), členské štáty akceptujú elektronické podpisy v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/767/ES zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom „miest jednotného kontaktu“ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu ( 30 ), a stanovia technické prostriedky na spracovanie dokumentov zaručených elektronických podpisov vo formátoch vymedzených v rozhodnutí Komisie 2011/130/EÚ z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu ( 31 ).

4.  Všetky postupy sa uskutočnia v súlade s článkom 8 smernice 2006/123/ES týkajúcimi sa miest jednotného kontaktu. Procesné lehoty stanovené v článku 7 ods. 4 a článku 51 tejto smernice začínajú plynúť v okamihu podania žiadosti alebo akéhokoľvek chýbajúceho dokumentu občanom v mieste jednotného kontaktu alebo priamo relevantnému príslušnému orgánu. Žiadna žiadosť o overené kópie uvedené v odseku 1 tohto článku sa nepovažuje za žiadosť o chýbajúce dokumenty.

Článok 57b

Asistenčné centrá

1.  Každý členský štát určí najneskôr do 18. januára 2016 asistenčné centrum, ktoré má poskytovať občanom, ako aj asistenčným centrám ostatných členských štátov pomoc týkajúcu sa uznávania odborných kvalifikácií stanovených v tejto smernici vrátane informácií o vnútroštátnych právnych predpisoch upravujúcich tieto povolania a výkone týchto povolaní vrátane sociálnych právnych predpisov a v prípade potreby aj vrátane etických pravidiel.

2.  Asistenčné centrá v hostiteľských členských štátoch pomáhajú občanom pri uplatňovaní práv, ktoré sú im udelené na základe tejto smernice, v prípade potreby v spolupráci s asistenčným centrom v domovskom členskom štáte a príslušnými orgánmi a miestami jednotného kontaktu v hostiteľskom členskom štáte.

3.  Od každého príslušného orgánu v domovskom alebo hostiteľskom členskom štáte sa vyžaduje, aby v plnom rozsahu spolupracoval s asistenčným centrom v hostiteľskom členskom štáte a v náležitých prípadoch i v domovskom členskom štáte a poskytoval na požiadanie a v súlade s pravidlami o ochrane údajov podľa smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES všetky príslušné informácie o jednotlivých prípadoch asistenčným centrám.

4.  Asistenčné centrá na žiadosť Komisie informujú Komisiu o výsledku žiadostí o informácie, ktoré práve riešia, do dvoch mesiacov od prijatia takejto žiadosti.

Článok 57c

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2 treťom pododseku, článku 20, článku 21 ods. 6 druhom pododseku, článku 21a ods. 4, článku 25 ods. 5, článku 26 druhom odseku, článku 31 ods. 2 druhom pododseku, článku 34 ods. 2 druhom pododseku, článku 35 ods. 4 a 5, článku 38 ods. 1 druhom pododseku, článku 40 ods. 1 treťom pododseku, článku 44 ods. 2 druhom pododseku, článku 49a ods. 4 a článku 49b ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 17. januára 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2 treťom pododseku, článku 20, článku 21 ods. 6 druhom pododseku, článku 21a ods. 4, článku 25 ods. 5, článku 26 druhom odseku, článku 31 ods. 2 druhom pododseku, článku 34 ods. 2 druhom pododseku, článku 35 ods. 4 a 5, článku 38 ods. 1 druhom pododseku, článku 40 ods. 1 treťom pododseku, článku 44 ods. 2 druhom pododseku, článku 49a ods. 4 a článku 49b ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2 tretieho pododseku, článku 20, článku 21 ods. 6 druhého pododseku, článku 21a ods. 4, článku 25 ods. 5, článku 26 druhého odseku, článku 31 ods. 2 druhého pododseku, článku 34 ods. 2 druhého pododseku, článku 35 ods. 4 a 5, článku 38 ods. 1 druhého pododseku, článku 40 ods. 1 tretieho pododseku, článku 44 ods. 2 druhého pododseku, článku 49a ods. 4 a článku 49b ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

▼M9

Článok 58

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre uznávanie odborných kvalifikácií. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 59

Transparentnosť

1.  Členské štáty oznámia Komisii zoznam existujúcich regulovaných povolaní, v ktorom podrobnejšie uvedú činnosti v rámci každého povolania, a zoznam regulovaného vzdelávania a odbornej prípravy a odbornej prípravy s osobitnou štruktúrou, ktoré sa uvádzajú v článku 11 písm. c) bode ii), na ich území do 18. januára 2016. Komisii bez zbytočného odkladu oznámia aj každú zmenu týchto zoznamov. Komisia vytvorí a vedie verejne dostupnú databázu regulovaných povolaní vrátane všeobecného popisu činností, ktoré každé povolanie pokrýva.

2.  Členské štáty do 18. januára 2016 oznámia Komisii zoznam povolaní, v prípade ktorých je potrebná predchádzajúca kontrola kvalifikácií podľa článku 7 ods. 4. Členské štáty poskytnú Komisii osobitné odôvodnenie zahrnutia každého z týchto povolaní do uvedeného zoznamu.

3.  Členské štáty preskúmajú, či sú požiadavky ich právnych systémov obmedzujúce prístup k povolaniu alebo jeho vykonávaniu držiteľmi osobitnej odbornej kvalifikácie vrátane používania profesijných titulov a odborných činností povolených pre tento titul, ktoré sa v tomto článku uvádzajú ako „požiadavky“, v súlade s týmito zásadami:

a) požiadavky nesmú byť ani priamo ani nepriamo diskriminačné na základe štátnej príslušnosti alebo bydliska;

b) požiadavky musia byť opodstatnené závažnými dôvodmi všeobecného záujmu;

c) požiadavky musia byť vhodné na zabezpečenie dosiahnutia sledovaných cieľov a nesmú presahovať rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa.

4.  Odsek 1 sa uplatňuje aj na povolania regulované v členskom štáte združením alebo organizáciou v zmysle článku 3 ods. 2 a na akékoľvek požiadavky na členstvo v týchto združeniach alebo organizáciách.

5.  Členské štáty poskytnú Komisii do 18. januára 2016 informácie o požiadavkách, ktoré majú v úmysle ponechať, a dôvody, prečo sa domnievajú, že uvedené požiadavky sú v súlade s odsekom 3. Členské štáty poskytnú informácie o požiadavkách, ktoré následne zavedú a o dôvodoch, prečo sa domnievajú, že tieto informácie spĺňajú požiadavky odseku 3, do šiestich mesiacov od prijatia opatrenia.

6.  Členské štáty predložia Komisii do 18. januára 2016 a každé dva roky po tomto dátume aj správu o požiadavkách, ktoré boli zrušené alebo sú menej prísne.

7.  Komisia pošle správy uvedené v odseku 6 ostatným členským štátom, ktoré k nim predložia svoje pripomienky do šiestich mesiacov. Počas rovnakého obdobia šiestich mesiacov Komisia uskutoční konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane príslušných povolaní.

8.  Komisia poskytne súhrnnú správu vypracovanú na základe informácií poskytnutých členskými štátmi skupine koordinátorov zriadenej podľa rozhodnutia Komisie 2007/172/ES z 19. marca 2007, ktorým sa zakladá skupina koordinátorov na uznávanie odbornej kvalifikácie ( 32 ), ktorá k nej môže vyjadriť pripomienky.

9.  Na základe pripomienok uvedených v odsekoch 7 a 8 Komisia najneskôr do 18. januára 2017 predloží Európskemu parlamentu a Rade súhrnnú správu, v prípade potreby doplnenú návrhmi na ďalšie iniciatívy.

▼BHLAVA VI

INÉ USTANOVENIA

Článok 60

Správy

1.  Od 20. októbra 2007 členské štáty každé dva roky zašlú Komisii správu o uplatňovaní tohto systému. Okrem všeobecných poznámok správa obsahuje štatistický prehl'ad prijatých rozhodnutí a opis hlavných problémov vyplývajúcich z uplatňovania tejto smernice.

▼M9

Od 18. januára 2016 štatistické zhrnutie prijatých rozhodnutí uvedených v prvom pododseku obsahuje podrobné informácie o počte a druhoch rozhodnutí prijatých v súlade s touto smernicou vrátane druhov rozhodnutí o čiastočnom prístupe, ktoré prijali príslušné orgány v súlade s článkom 4f, a opis hlavných problémov vyplývajúcich z uplatňovania tejto smernice.

▼M9

2.  Komisia do 18. januára 2019 a potom každých päť rokov uverejní správu o vykonávaní tejto smernice.

Prvá takáto správa sa zameria najmä na nové prvky zavedené v tejto smernici a preskúmajú sa v nej hlavne tieto problémy.

a) fungovanie európskeho profesijného preukazu;

b) modernizácia vedomostí, zručností a kompetencií pre povolania v rámci hlavy III kapitoly III vrátane zoznamu kompetencií uvedených v článku 31 ods. 7;

c) fungovanie spoločných rámcov pre odbornú prípravu a spoločných školiacich testov;

d) výsledky osobitného programu modernizácie stanoveného v rámci rumunských zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení pre držiteľov dokladu o formálnych kvalifikáciách uvedených v článku 33a, ako aj pre držiteľov dokladu o formálnych kvalifikáciách na úrovni vyššieho odborného vzdelania s cieľom vyhodnotiť potrebu preskúmania súčasných ustanovení, ktorými sa upravuje systém nadobudnutých práv vzťahujúci sa na rumunský doklad o formálnych kvalifikáciách, ako je zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť.

Členské štáty poskytnú všetky potrebné informácie na prípravu tejto správy.

▼B

Článok 61

Doložka o odchýlke

Ak má členský štát pri uplatňovaní niektorého z ustanovení tejto smernice väčšie t'ažkosti v určitej oblasti, Komisia tieto t'ažkosti preskúma v spolupráci s príslušnými členskými štátmi.

▼M9

Komisia prijme podľa potreby vykonávací akt, ktorým povolí príslušným členským štátom odchýliť sa od príslušného ustanovenia počas obmedzeného časového obdobia.

▼B

Článok 62

Zrušovacie ustanovenie

Smernice 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS, 89/48/EHS, 92/51/EHS, 93/16/EHS a 1999/42/ES sa zrušujú s platnost'ou od 20. októbra 2007. Odkazy na zrušené smernice sa chápu ako odkazy na túto smernicu a akty prijaté na základe týchto smerníc nie sú týmto zrušením ovplyvnené.

Článok 63

Transpozícia

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 20. októbra 2007. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 64

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnost' dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 65

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

Zoznam odborných združení alebo organizácií, ktoré spĺňajú podmienky článku 3 ods. 2

ÍRSKO ( 33 )

1. Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku (The Institute of Chartered Accountants in Ireland) ( 34 )

2. Inštitút autorizovaných účtovných znalcov v Írsku (The Institute of Certified Public Accountants in Ireland) (34) 

3. Združenie autorizovaných účtovných znalcov (The Association of Certified Accountants) (34) 

4. Inštitúcia inžinierov Írska (Institution of Engineers of Ireland)

5. Írsky plánovací inštitút (Irish Planning Institute)

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1. Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)

2. Inštitút prísažných účtovných znalcov Škótska (Institute of Chartered Accountants of Scotland)

3. Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku (Institute of Chartered Accountants in Ireland)

4. Výsadné združenie autorizovaných účtovných znalcov (Chartered Association of Certified Accountants)

5. Výsadný inštitút likvidátorov škôd (Chartered Institute of Loss Adjusters)

6. Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov (Chartered Institute of Management Accountants)

7. Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov (Institute of Chartered Secretaries and Administrators)

8. Výsadný poist'ovací inštitút (Chartered Insurance Institute)

9. Inštitút poistných technikov (Institute of Actuaries)

10. Fakulta poistných technikov (Faculty of Actuaries)

11. Výsadný inštitút bankárov (Chartered Institute of Bankers)

12. Inštitút bankárov v Škótsku (Institute of Bankers in Scotland)

13. Král'ovská inštitúcia prísažných topografov (Royal Institution of Chartered Surveyors)

14. Král'ovský inštitút plánovania miest (Royal Town Planning Institute)

15. Výsadná spoločnost' fyzioterapie (Chartered Society of Physiotherapy)

16. Král'ovská spoločnost' chémie (Chartered Society of Chemistry)

17. Britská psychologická spoločnost' (British Psychological Society)

18. Združenie knižníc (Library Association)

19. Inštitút prísažných lesníkov (Institute of Chartered Foresters)

20. Výsadný inštitút stavebníctva (Chartered Institute of Building)

21. Rada pre strojárstvo (Engineering Council)

22. Inštitút energie (Institute of Energy)

23. Inštitúcia štrukturálnych inžinierov (Institution of Structural Engineers)

24. Inštitúcia stavebných inžinierov (Institution of Civil Engineers)

25. Inštitúcia banských inžinierov (Institution of Mining Engineers)

26. Inštitúcia baníctva a metalurgie (Institution of Mining and Metallurgy)

27. Inštitúcia elektrotechnických inžinierov (Institution of Electrical Engineers)

28. Inštitúcia inžinierov plynárov (Institution of Gas Engineers)

29. Inštitúcia strojných inžinierov (Institution of Mechanical Engineers)

30. Inštitúcia chemických inžinierov (Institution of Chemical Engineers)

31. Inštitúcia výrobných inžinierov (Institution of Production Engineers)

32. Inštitúcia námorných inžinierov (Institution of Marine Engineers)

33. Král'ovská inštitúcia námorných architektov (Royal Institution of Naval Architects)

34. Král'ovská aeronautická spoločnost' (Royal Aeronautical Society)

35. Inštitút kovov (Institute of Metals)

36. Výsadná inštitúcia inžinierov stavebných služieb (Chartered Institution of Building Services Engineers)

37. Inštitút merania a kontroly (Institute of Measurement and Control)

38. Britská počítačová spoločnost' (British Computer Society)

▼M9 —————

▼B
PRÍLOHA IV

Činnosti týkajúce sa kategórií odbornej praxe uvedených v článkoch 17, 17a a 18

Zoznam I

Hlavné skupiny, na ktoré sa vzťahuje smernica č. 64/427/EHS v znení zmien a doplnkov smernice č. 69/77/EHS a smernice č. 68/366/EHS a 82/489/EHS

1   Smernica č. 64/427/EHSHlavná skupina

23

Výroba textilu

232

Výroba a spracovanie textilných materiálov na vlnárskych strojoch

233

Výroba a spracovanie textilných materiálov na bavlnárskych strojoch

234

Výroba a spracovanie textilných materiálov na strojoch na spracovanie hodvábu

235

Výroba a spracovanie textilných materiálov na strojoch na spracovanie ľanu a konope

236

Ostatné odvetvia textilných vlákien (juta, tvrdé vlákna atď.) povraznícky tovar

237

Výroba pletených a háčkovaných výrobkov

238

Konečná úprava textilu

239

Ostatné textilné odvetvia

Hlavná skupina

24

Výroba obuvi a ostatného oblečenia a lôžkovín

241

Strojová výroba obuvi (okrem kože alebo dreva)

242

Ručná výroba a oprava obuvi

243

Výroba odevov (okrem kožušín)

244

Výroba matracov a lôžkovín

245

Odvetvia spracovania koží a kožušín

Hlavná skupina

25

Výroba výrobkov z dreva a korku okrem výroby nábytku

251

Pílenie a priemyselná príprava dreva

252

Výroba drevených polotovarov

253

Sériová výroba drevených stavebných komponentov vrátane podláh

254

Výroba drevených nádob

255

Výroba ostatných drevených výrobkov (okrem nábytku)

259

Výroba výrobkov zo slamy, korku, košikárskych výrobkov, prúteného pletiva a výrobkov z rákosia; výroba kief

Hlavná skupina

26

260 Výroba dreveného nábytku

Hlavná skupina

27

Výroba papiera a papierenských výrobkov

271

Výroba celulózy, papiera a kartónu

272

Spracovanie papiera a kartónu a výroba výrobkov z celulózy

Hlavná skupina

28

280 Tlačiarenské, vydavateľské a súvisiace odvetvia

Hlavná skupina

29

Kožiarsky priemysel

291

Koželužne a závody na spracovanie kože

292

Výroba kožených výrobkov

Ex hlavná skupina

30

Výroba gumených a plastických výrobkov, syntetických vlákien a škrobových výrobkov

301

Spracovanie gumy a azbestu

302

Spracovanie plastických hmôt

303

Výroba syntetických vlákien

Ex hlavná skupina

31

Chemický priemysel

311

Výroba materiálov na chemickej báze a ďalšie spracovanie takýchto materiálov

312

Špecializovaná výroba chemických výrobkov predovšetkým na priemyselné a poľnohospodárske účely (vrátane výroby na priemyselné spracovanie tukov a olejov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktoré patria do skupiny ISIC 312)

313

Špecializovaná výroba chemických výrobkov, predovšetkým na použitie v domácnostiach alebo kanceláriách [(okrem výroby liečiv a farmaceutických výrobkov (ex skupina ISIC 319)].

Hlavná skupina

32

320 Ropný priemysel

Hlavná skupina

33

Výroba nekovových minerálnych produktov

331

Výroba výrobkov zo štruktúrovanej hliny

332

Výroba skla a sklených výrobkov

333

Výroba keramických výrobkov vrátane ohňovzdorných výrobkov

334

Výroba cementu, vápna a sadry

335

Výroba štruktúrovaných materiálov z betónu, cementu a sadry

339

Kamenárstvo a výroba iných nekovových minerálnych produktov

Hlavná skupina

34

Výroba a primárna úprava železných a neželezných kovov

341

Železiarsky a oceliarsky priemysel (podľa definície v zmluve ECSC (Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ), vrátane integrovaných koksarní vo vlastníctve oceliarní)

342

Výroba oceľových rúr

343

Ťahanie drôtu, ťahanie za studena, spracovanie za studena, valcovanie pásov za studena, tvárnenie za studena

344

Výroba a primárna úprava neželezných kovov

345

Zlievarne železných a neželezných kovov

Hlavná skupina

35

Výroba kovových výrobkov (okrem strojov a dopravnej techniky)

351

Kovanie, tvrdé lisovanie a tvrdé stláčanie

352

Sekundárna úprava a povrchová úprava

353

Kovové konštrukcie

354

Výroba kotlov, výroba priemyselných dutých výrobkov

355

Výroba nástrojov, náradia a hotových kovových výrobkov (okrem elektrických zariadení)

359

Doplnkové činnosti v strojárstve

Hlavná skupina

36

Výroba strojov okrem elektrických strojov

361

Výroba poľnohospodárskych strojov a traktorov

362

Výroba kancelárskych strojov

363

Výroba kovoobrábacích a iných obrábacích strojov a príslušenstva a nástavcov pre tieto stroje a pre iné mechanické nástroje

364

Výroba textilných strojov a príslušenstva, výroba šijacích strojov

365

Výroba strojov a zariadení pre spracovanie potravín a výrobu nápojov a pre chemické a príbuzné odvetvia

366

Výroba zariadení a strojov pre bane, zlievarne železa a ocele a pre stavebný priemysel; výroba zariadení na mechanickú manipuláciu

367

Výroba prenosových zariadení

368

Výroba strojov na iné špecifické priemyselné účely

369

Výroba ostatných neelektrických strojov a zariadení

Hlavná skupina

37

Elektrotechnika

371

Výroba elektrických vedení a káblov

372

Výroba motorov, generátorov, transformátorov, rozvodní a iných podobných zariadení pre zásobovanie elektrickou energiou

373

Výroba elektrických zariadení na priame komerčné použitie

374

Výroba telekomunikačných zariadení, meračov, iných meracích zariadení a elektrických zdravotníckych prístrojov

375

Výroba elektronických zariadení, rádiových a televíznych prijímačov, audio zariadení

376

Výroba elektrických spotrebičov na použitie v domácnostiach

377

Výroba lámp a osvetľovacích zariadení

378

Výroba batérií a akumulátorov

379

Oprava, montáž a špecializovaná inštalácia elektrických zariadení

Ex hlavná skupina

38

Výroba dopravných zariadení

383

Výroba motorových vozidiel a ich častí

384

Oprava motorových vozidiel, motocyklov a bicyklov

385

Výroba motocyklov a bicyklov a ich častí

389

Výroba dopravných zariadení, ktoré nie sú klasifikované v iných skupinách

Hlavná skupina

39

Rôzne výrobné odvetvia

391

Výroba presných nástrojov a meracích a kontrolných nástrojov

392

Výroba lekárskych a chirurgických nástrojov a zariadení a ortopedických pomôcok (okrem ortopedickej obuvi)

393

Výroba fotografických a optických zariadení

394

Výroba a oprava hodín

395

Klenotníctvo a spracovanie drahých kovov

396

Výroba a oprava hudobných nástrojov

397

Výroba hier, hračiek a športových a atletických potrieb

399

Ostatné výrobné odvetvia

Hlavná skupina

40

Stavebníctvo

400

Stavebníctvo (nešpecializované); demolácie

401

Výstavba budov (obytných alebo iných)

402

Stavebníctvo; výstavba ciest, mostov, železníc atď.

403

Inštalačné práce

404

Dekorácie a konečná úprava

2   Smernica č. 68/366/EHSHlavná skupina

20A

200 Odvetvia vyrábajúce živočíšne a rastlinné tuky a oleje

20B

Odvetvia výroby potravín (okrem výroby nápojov)

201

Zabíjanie jatočných zvierat, príprava a uchovávanie mäsa

202

Výroba mlieka a mliečnych výrobkov

203

Konzervovanie a uchovávanie ovocia a zeleniny

204

Konzervovanie a uchovávanie rýb a iných darov mora

205

Výroba obilných výrobkov v mlynoch

206

Výroba pekárenských výrobkov, vrátane suchárov a keksov

207

Cukrovarnícky priemysel

208

Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek

209

Výroba rôznych potravinárskych výrobkov

Hlavná skupina

21

Výroba nápojov

211

Výroba etylalkoholu fermentáciou, výroba kvasníc a liehovín

212

Výroba vína a iných alkoholických nápojov bez sladu

213

Výroba piva a sladu

214

Výroba nealkoholických nápojov a vody sýtenej oxidom uhličitým

ex 30

Výroba gumových výrobkov, plastických hmôt, umelých a syntetických vlákien a škrobových výrobkov

304

Výroba škrobových výrobkov

3   Smernica č. 82/489/EHSEx 855

Kaderníctva (okrem služieb pedikúry a odborných škôl pre kozmetikov)

Zoznam II

Hlavné skupiny podľa smerníc č. 75/368/EHS, 75/369/EHS a 82/470/EHS

1   Smernica č. 75/368/EHS (činnosti spomínané v článku 5 ods. 1)Ex 04

Rybolov

043

Rybolov vo vnútrozemských vodách

Ex 38

Výroba dopravných zariadení

381

Stavba a oprava lodí

382

Výroba železničných zariadení

386

Výroba lietadiel (vrátane kozmických zariadení)

Ex 71

Činnosti spojené s dopravou a činnosti iné ako doprava, ktoré patria do týchto skupín

Ex 711

Služby spacích a jedálenských vozňov; údržba železničného parku v opravovniach; čistenie vozňov

Ex 712

Údržba zariadení pre mestskú, prímestskú a medzimestskú dopravu

Ex 713

Údržba zariadení pre inú osobnú pozemnú dopravu (motorové vozidlá, autokary, taxíky)

Ex 714

Prevádzka a údržba služieb podporujúcich cestnú dopravu (cesty, tunely a mýtne mosty, skladiská tovaru, parkoviská, autobusové a električkové depá)

Ex 716

Činnosti spojené s vnútrozemskou vodnou dopravou (prevádzka a údržba vodných ciest, prístavov a iných zariadení pre vnútrozemskú vodnú dopravu; vlečné a pilotovacie služby v prístavoch, umiestňovanie bójí, nakladanie a vykladanie lodí a iné podobné činnosti, napr. pomoc lodiam pri haváriách, vlečenie a prevádzka člnových kôlní)

73

Komunikácie: poštové služby a komunikácie

Ex 85

Osobné služby

854

Práčovne a pracie služby, chemické čistenie a farbenie

Ex 856

Fotografické štúdiá: portréty a komerčné fotografovanie, okrem žurnalistických fotografov

Ex 859

Osobné služby inde nezaradené (údržba a čistenie budov alebo len ubytovanie)

2   Smernica č. 75/369/EHS (článok 6: ak je činnosť považovaná za priemyselnú činnosť alebo drobnú živnosť)

Ambulantné vykonávanie týchto činností:

a) nákup a predaj tovaru:

 ktorý vykonávajú obchodní cestujúci, podomoví obchodníci alebo pouliční predavači (ex skupina ISIC 612),

 v krytých tržniciach mimo trvalo umiestnených zariadení a na nekrytých trhoch;

b) činnosti, na ktoré sa vzťahujú už prijaté prechodné opatrenia, ktoré výslovne vylučujú alebo neuvádzajú ambulantné vykonávanie takýchto činností.

3   Smernica č. 82/470/EHS (článok 6 ods. 1 a ods. 3)

Tieto činnosti predovšetkým zahŕňajú:

 organizovanie, ponúkanie na predaj a priamy alebo provízny predaj jednotlivých alebo hromadných položiek (doprava, ubytovanie, stravovanie, výlety atď.) pre cestu alebo pobyt, bez ohľadu na dôvody cestovania (článok 2 B) písm. a)),

 vykonávanie činnosti sprostredkovateľa medzi poskytovateľmi rôznych spôsobov dopravy a osobami, ktoré odosielajú a prijímajú tovar, a vykonávanie súvisiacich činností:

 

aa) uzatváraním zmlúv s prepravcami v mene príkazcov;

bb) zvolením spôsobu prepravy, firmy a trasy, ktorá je najrentabilnejšia pre príkazcu;

cc) zabezpečením technických aspektov prepravnej operácie (napr. balenie požadované pre prepravu), vykonávaním rôznych operácií súvisiacich s prepravou (napr. zabezpečenie dodávok ľadu pre chladiace vozy);

dd) vybavovaním formalít spojených s prepravou, ako je príprava nákladných listov; spájaním a rozdeľovaním zásielok;

ee) koordináciou rôznych etáp prepravy, zabezpečovaním tranzitu, opätovnej nakládky, prekládky a iných ukončovacích operácií;

ff) prípravou nákladu, špeditérov a dopravcov a zabezpečovaním dopravných prostriedkov pre osoby, ktoré expedujú alebo prijímajú zásielky tovaru,

 prepočítaním dopravných nákladov a podrobnou kontrolou účtov,

 prijímaním určitých dočasných alebo trvalých opatrení v mene alebo v zastúpení majiteľa lode alebo námorného prepravcu (s prístavnými orgánmi, obchodníkmi predávajúcimi lodné potreby a zásoby atď.).

(Činnosti uvedené v článku 2 A) písm. a), b) a d)).

Zoznam III

Smernice 64/222/EHS, 68/364/EHS, 68/368/EHS, 75/368/EHS, 75/369/EHS, 70/523/EHS a 82/470/EHS

1   Smernica 64/222/EHS

1. Činnosti samostatne zárobkovo činných osôb vo veľkoobchode okrem veľkoobchodu s medicínskymi a farmaceutickými produktami, toxickými produktami a patogénmi a s uhlím (ex skupina 611).

2. Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý je na jednou alebo viacerými osobami oprávnený a poverený rokovať alebo uzatvárať obchodné transakcie v mene a na účet týchto osôb.

3. Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý sprostredkováva kontakty osôb, ktoré chcú priamo uzatvoriť medzi sebou zmluvu, pričom nemá trvalé príkazy v tomto zmysle, alebo pripravuje ich obchodné transakcie alebo pomáha pri ich realizácii.

4. Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý uzatvára obchodné transakcie vo vlastnom mene, pričom však zastupuje iné osoby.

5. Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý vykonáva veľkoobchodný predaj na dražbe v mene iných osôb.

6. Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý chodí z domu do domu s cieľom získať objednávky.

7. Poskytovanie služieb vo forme odborných činností, ktoré vykonáva sprostredkovateľ, zamestnaný v jednom alebo viacerých obchodných alebo priemyselných podnikoch, alebo u remeselníkov.

2   Smernica 68/364/EHS

Ex skupina ISIC 612: Maloobchod

Vylúčené činnosti:012

Požičiavanie poľnohospodárskych strojov za poplatok

640

Nehnuteľnosti, prenájom majetku

713

Požičiavanie automobilov, vozov a koňov za poplatok

718

Požičiavanie železničných vozňov a vagónov za poplatok

839

Prenájom strojov obchodným podnikom

841

Rezervácia miest v kinách a prenájom kinematografických filmov

842

Rezervácia miest v divadlách a prenájom divadelných zariadení

843

Požičiavanie člnov, bicyklov, mincových automatov na hazardné hry alebo hry zručnosti za poplatok

853

Prenájom zariadených izieb

854

Požičiavanie čistej bielizne za poplatok

859

Požičiavanie odevov za poplatok

3   Smernica 68/368/EHS

ISIC ex hlavná skupina 851.

Reštaurácie, kaviarne, vinárne a iné podniky podávajúce jedlá a pitie (skupina ISIC 852)

2.

Hotely, ubytovne, táboriská a iné ubytovacie zariadenia (skupina ISIC 853)

4   Smernica 75/368/EHS (článok 7)Ex 62

Banky a iné finančné inštitúcie

Ex 620

Spoločnosti skupujúce patenty a licenčné spoločnosti

Ex 71

Doprava

Ex 713

Cestná osobná doprava, okrem prepravy motorovými vozidlami

Ex 719

Potrubná preprava kvapalných uhľovodíkov a iných kvapalných chemických produktov

Ex 82

Obecné služby

827

Knižnice, múzeá, botanické a zoologické záhrady

Ex 84

Rekreačné služby

843

Rekreačné služby, ktoré nie sú zaradené inde:

— športové činnosti (športové ihriská, organizácia športového vybavenia, atď.) okrem činností športových inštruktorov,

— hry (závodné stajne, miesta pre hry, jazdecké školy atď.),

— ostatné rekreačné činnosti (cirkusy, zábavné parky a iné zábavné zariadenia)

Ex 85

Osobné služby

Ex 851

Domáce služby

Ex 855

Salóny krásy a služby manikúry, okrem služieb pedikúry a odborných škôl pre kozmetikov a kaderníkov

Ex 859

Osobné služby, ktoré nie sú zaradené inde, okrem športových a zdravotných masérov a horských vodcov, rozdelené do týchto skupín:

— dezinfekcia a odstraňovanie škodcov,

— požičiavanie šatstva a skladovacie zariadenia,

— sobášne kancelárie a podobné služby,

— astrológia, veštenie a podobne,

— hygienické služby a súvisiace činnosti,

— pohrebníctvo a údržba cintorínov,

— kuriéri a tlmočníci – sprievodcovia.

5   Smernica 75/369/EHS (článok 5)

Ambulantné vykonávanie týchto činností:

a) nákup a predaj tovaru:

 ktorý vykonávajú obchodní cestujúci, podomoví obchodníci alebo pouliční predavači (ex skupina ISIC 612),

 v krytých tržniciach mimo trvalo umiestnených zariadení a na nekrytých trhoch;

b) činnosti, na ktoré sa vzťahujú už prijaté prechodné opatrenia, ktoré výslovne vylučujú alebo neuvádzajú ambulantné vykonávanie takýchto činností.

6   Smernica 70/523/EHS

Činnosti samostatne zárobkovo činných osôb vo veľkoobchode s uhlím a činnosti sprostredkovateľov v obchode s uhlím (ex skupina 6112, nomenklatúra ISIC).

7   Smernica 82/470/EHS (článok 6 ods. 2)

[Činnosti uvedené v článku 2 A) písm. c) a e), v článku 2 B) písm. b) a v článku 2 C) a D)].

Tieto činnosti predovšetkým zahŕňajú:

 nájom železničných vozňov alebo vagónov na prepravu osôb alebo tovaru,

 sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu lodí,

 príprava, dohodnutie a uzatváranie zmlúv o preprave vysťahovalcov,

 prijímanie všetkých predmetov a tovarov umiestnených v mene umiestňujúcej osoby buď pri colnej kontrole alebo mimo nej, v skladoch, všeobecných skladištiach, skladištiach nábytku, chladiarňach, silách atď.,

 vydávanie príjemky za skladovaný predmet alebo tovar umiestňujúcej osobe,

 poskytovanie ohrád, krmiva a predajných plôch pre dočasne umiestnený dobytok, ktorý čaká na predaj alebo počas tranzitu na trh alebo z trhu,

 vykonávanie kontroly alebo technického hodnotenia motorových vozidiel,

 meranie, váženie a kalibrácia tovarov.
PRÍLOHA V

Uznávanie na základe koordinácie minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu

V.1.   Doktor medicíny

5.1.1.   Doklady o formálnych kvalifikáciách v oblasti základnej lekárskej prípravyŠtát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udel'ujúci kvalifikácie

Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii

Referenčný dátum

België/Belgique/ Belgien

Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine

— Les universités/De universiteiten

— Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

 

20. december 1976

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по „Медицина“ и професионална квалификация „Магистър-лекар“

Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)

 

1. január 2007

▼B

Česká republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

Lékářská fakulta univerzity v České republice

— Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

1. máj 2004

Danmark

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

— Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

— Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

20. december 1976

Deutschland

— Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

— Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

 

20. december 1976

Eesti

Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

 

1. máj 2004

Ελλάς

Πτυχίo Iατρικής

— Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,

— Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ

 

1. január 1981

España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

— Ministerio de Educación y Cultura

— El rector de una Universidad

 

1. január 1986

France

Diplôme d'Etat de docteur en médecine

Universités

 

20. december 1976

▼M8

Hrvatska

Diploma „doktor medicine/doktorica medicine“

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

1. júl 2013

▼B

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20. december 1976

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia

20. december 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Ιατρικό Συμβούλιο

 

1. máj 2004

Latvija

ārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

 

1. máj 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

Universitetas

Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją

1. máj 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements,

Jury d'examen d'Etat

Certificat de stage

20. december 1976

Magyarország

Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.)

Egyetem

 

1. máj 2004

Malta

Lawrja ta' Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija

Universita’ ta' Malta

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku

1. máj 2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

20. december 1976

Österreich

1.  Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

1.  Medizinische Fakultät einer Universität

 

1. január 1994

2.  Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

2.  Österreichische Ärztekammer

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarza“

1.  Akademia Medyczna

2.  Uniwersytet Medyczny

3.  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarski Egzamin Państwowy

1. máj 2004

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Universidades

Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

1. január 1986

▼M1

România

Diplomă de licență de doctor medic

Universități

 

1. január 2007

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor medicine/doktorica medicine“

Univerza

 

1. máj 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „doktor medicíny“ („MUDr.“)

Vysoká škola

 

1. máj 2004

Suomi/ Finland

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

— Kuopion yliopisto

— Oulun yliopisto

— Tampereen yliopisto

— Turun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

1. január 1994

Sverige

Läkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen

1. január 1994

United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20. december 1976

5.1.2.   Doklad o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárovŠtát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udel'ujúci kvalifikácie

Referenčný dátum

België/Belgique/ Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20. december 1976

▼M1

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински институт или

Военномедицин-ска академия

1. január 2007

▼B

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1. máj 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20. december 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20. december 1976

Eesti

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1. máj 2004

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.  Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1. január 1981

2.  Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1. január 1986

France

1.  Certificat d'études spéciales de médecine

1.  Universités

20. december 1976

2.  Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.  Conseil de l'Ordre des médecins

3.  Certificat d'études spéciales de médecine

3.  Universités

4.  Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.  Universités

▼M8

Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1. júl 2013

▼B

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20. december 1976

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20. december 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1. máj 2004

Latvija

„Sertifikāts“—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1. máj 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1. máj 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20. december 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1. máj 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1. máj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

— Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

— Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20. december 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1. január 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1. máj 2004

Portugal

1.  Grau de assistente

1.  Ministério da Saúde

1. január 1986

2.  Titulo de especialista

2.  Ordem dos Médicos

▼M1

România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sănătății Publici

1. január 2007

▼B

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.  Ministrstvo za zdravje

1. máj 2004

2.  Zdravniška zbornica Slovenije

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1. máj 2004

Suomi/ Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.  Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1. január 1994

2.  Kuopion yliopisto

3.  Oulun yliopisto

4.  Tampereen yliopisto

5.  Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1. január 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20. december 1976

▼M1

5.1.3.   Názvy špecializačných odborov v medicíneŠtát

Anestéziológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky

Všeobecná chirurgia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

България

Анестезиология и интензивно лечение

Хирургия

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

Chirurgie

Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

Ελλάς

Αvαισθησιoλoγία

Χειρoυργική

España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

Chirurgie générale

▼M8

Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija

▼M1

Ireland

Anaesthesia

Cirugía general

Italia

Anestesia e rianimazione

Chirurgia generale

Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Chirurgie

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

România

Anestezie și terapie intensivă

Chirurgie generală

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Splošna kirurgija

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgeryŠtát

Neurochirurgia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Pôrodníctvo a gynekológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

България

Неврохирургия

Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

Česká republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictví

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

France

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

▼M8

Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija

▼M1

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική — Γυναικολογία

Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva

Neurochirurgija

Akušerija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Neurochirurgie

Verloskunde en gynaecologie

Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

România

Neurochirurgie

Obstetrică-ginecologie

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecologyŠtát

Všeobecné (vnútorné) lekárstvo

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Oftalmológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

България

Вътрешни болести

Очни болести

Česká republika

Vnitřní lékařství

Oftalmologie

Danmark

Intern medicin

Oftalmologi eller øjensygdomme

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

Ελλάς

Παθoλoγία

Οφθαλμoλoγία

España

Medicina interna

Oftalmología

France

Médecine interne

Ophtalmologie

▼M8

Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija

▼M1

Ireland

General medicine

Ophthalmic surgery

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

Κύπρος

Παθoλoγία

Οφθαλμολογία

Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

Malta

Mediċina Interna

Oftalmoloġija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

România

Medicină internă

Oftalmologie

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Internmedicine

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

OphthalmologyŠtát

Otorinolaryngológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky

Pediatria

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie

България

Ушно-носно-гърлени болести

Детски болести

Česká republika

Otorinolaryngologie

Dětské lékařství

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

Pædiatri eller sygdomme hos børn

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder — und Jugendheilkunde

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

Ελλάς

Ωτoριvoλαρυγγoλoγία

Παιδιατρική

España

Otorrinolaringología

PediatrÍa y sus áreas especÍfIcas

France

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

▼M8

Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija

▼M1

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pédiatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

Kinder — und Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

România

Otorinolaringologie

Pediatrie

Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

PaediatricsŠtát

Pneumológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Urológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

Urologie

България

Пневмология и фтизиатрия

Урология

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

Urologie

Danmark

Medicinske lungesygdomme

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland

Pneumologie

Urologie

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία

Ουρoλoγία

España

Neumología

Urología

France

Pneumologie

Urologie

▼M8

Hrvatska

Pulmologija

Urologija

▼M1

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Urologia

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

Ουρολογία

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Uroloģija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Urológia

Malta

Mediċina Respiratorja

Uroloġija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Österreich

Lungenkrankheiten

Urologie

Polska

Choroby płuc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

România

Pneumologie

Urologie

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Urológia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

Urologia/Urologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

UrologyŠtát

Ortopédia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Patologická anatómia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

България

Ортопедия и травматология

Обща и клинична патология

Česká republika

Ortopedie

Patologická anatomie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

Deutschland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

Pathologie

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

Ελλάς

Ορθoπεδική

Παθoλoγική Αvατoμική

España

Cirugía ortopédica y traumatología

Anatomía patológica

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

▼M8

Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija

▼M1

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Morbid anatomy and histopathology

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Κύπρος

Ορθοπεδική

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Patoloģija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxembourg

Orthopédie

Anatomie pathologique

Magyarország

Ortopédia

Patológia

Malta

Kirurġija Ortopedika

Istopatoloġija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Pathologie

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

România

Ortopedie și traumatologie

Anatomie patologică

Slovenija

Ortopedska kirurgija

Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko

Ortopédia

Patologická anatómia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Patologia/Patologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

HistopathologyŠtát

Neurológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Psychiatria

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Neurologie

Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

България

Нервни болести

Психиатрия

Česká republika

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psühhiaatria

Ελλάς

Νευρoλoγία

Ψυχιατρική

España

Neurología

Psiquiatría

France

Neurologie

Psychiatrie

▼M8

Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija

▼M1

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Κύπρος

Νευρολογία

Ψυχιατρική

Latvija

Neiroloģija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarország

Neurológia

Pszichiátria

Malta

Newroloġija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Österreich

Neurologie

Psychiatrie

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

România

Neurologie

Psihiatrie

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurológia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatryŠtát

Rádiológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Radiačná onkológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

България

Образна диагностика

Лъчелечение

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

Radiační onkologie

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

Onkologi

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

Ελλάς

Ακτιvoδιαγvωστική

Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία

España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Oncologie radiothérapique

▼M8

Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija

▼M1

Ireland

Diagnostic radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Κύπρος

Ακτινολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Terapeitiskā radioloģija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothérapie

Magyarország

Radiológia

Sugárterápia

Malta

Radjoloġija

Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Strahlentherapie — Radioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia

România

Radiologie-imagistică medicală

Radioterapie

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Rádiológia

Radiačná onkológia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

United Kingdom

Clinical radiology

Clinical oncologyŠtát

Plastická chirurgia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Klinická biológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique/Klinische biologie

България

Пластично-възстановителна хирургия

Клинична лаборатория

Česká republika

Plastická chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

 

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

Χειρουργική Θώρακος

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

Análisis clínicos

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Biologie médicale

▼M8

Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

 

▼M1

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Patologia clinica

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Laboratorinė medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta

Kirurġija Plastika

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

Medizinische Biologie

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

Patologia clínica

România

Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă

Medicină de laborator

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plastická chirurgia

Laboratórna medicína

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

►C4  United Kingdom ◄

►C4  Plastic surgery ◄

 Štát

Mikrobiológia – bakteriológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Biochémia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Микробиология

Биохимия

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

Laboratoriumsmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

1.  Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.  Μικρoβιoλoγία

 

España

Microbiología y parasitología

Bioquímica clínica

France

 

 

▼M8

Hrvatska

Klinička mikrobiologija

 

▼M1

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica

Κύπρος

Μικροβιολογία

 

Latvija

Mikrobioloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

Chimie biologique

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

Malta

Mikrobijoloġija

Patoloġija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Klinična mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk kemi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

Chemical pathologyŠtát

Imunológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Hrudníková chirurgia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

 

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

България

Клинична имунология Имунология

Гръдна хирургия Кардиохирургия

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Kardiochirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Deutschland

 

Thoraxchirurgie

Eesti

 

Torakaalkirurgia

Ελλάς

 

Χειρουργική Θώρακος

España

Inmunología

Cirugía torácica

France

 

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

▼M8

Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

 

▼M1

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Thoracic surgery

Italia

 

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

Κύπρος

Ανοσολογία

Χειρουργική Θώρακος

Latvija

Imunoloģija

Torakālā ķirurģija

Lietuva

 

Krūtinės chirurgija

Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Mellkassebészet

Malta

Immunoloġija

Kirurġija Kardjo-Toraċika

Nederland

 

Cardio-thoracale chirurgie

Österreich

Immunologie

 

Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

 

Cirurgia cardiotorácica

România

 

Chirurgie toracică

Slovenija

 

Torakalna kirurgija

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Hrudníková chirurgia

Suomi/Finland

 

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

Sverige

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery

(1)   1. január 1983

Dátumy zrušenia v zmysle článku 27 ods. 3:Štát

Detská chirurgia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Cievna chirurgia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

 

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (1)

България

Детска хирургия

Съдова хирургия

Česká republika

Dětská chirurgie

Cévní chirurgie

Danmark

 

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

Deutschland

Kinderchirurgie

Gefäßchirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδωv

Αγγειoχειρoυργική

España

Cirugía pediátrica

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

▼M8

Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija

▼M1

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

Χειρουργική Αγγείων

Latvija

Bērnu ķirurģija

Asinsvadu ķirurģija

Lietuva

Vaikų chirurgija

Kraujagyslių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie vasculaire

Magyarország

Gyermeksebészet

Érsebészet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurġija Vaskolari

Nederland

 

 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Polska

Chirurgia dziecięca

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia pediátrica

Cirurgia vascular

România

Chirurgie pediatrică

Chirurgie vasculară

Slovenija

 

Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko

Detská chirurgia

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 

(1)   1. január 1983

Dátumy zrušenia v zmysle článku 27 ods. 3:Štát

Kardiológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Gastroenterológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Cardiologie

Gastro-entérologie/Gastroenterologie

България

Кардиология

Гастроентерология

Česká republika

Kardiologie

Gastroenterologie

Danmark

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

Eesti

Kardioloogia

Gastroenteroloogia

Ελλάς

Καρδιoλoγία

Γαστρεvτερoλoγία

España

Cardiología

Aparato digestivo

France

Pathologie cardio-vasculaire

Gastro-entérologie et hépatologie

▼M8

Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija

▼M1

Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

Italia

Cardiologia

Gastroenterologia

Κύπρος

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

Latvija

Kardioloģija

Gastroenteroloģija

Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

Magyarország

Kardiológia

Gasztroenterológia

Malta

Kardjoloġija

Gastroenteroloġija

Nederland

Cardiologie

Leer van maag-darm-leverziekten

Österreich

 

 

Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

România

Cardiologie

Gastroenterologie

Slovenija

 

Gastroenterologija

Slovensko

Kardiológia

Gastroenterológia

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/Gastroenterologi

Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Cardiology

Gastro-enterologyŠtát

Reumatológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Všeobecná hematológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Rhumathologie/reumatologie

 

България

Ревматология

Трансфузионна хематология

Česká republika

Revmatologie

Hematologie a transfúzní lékařství

Danmark

Reumatologi

Hæmatologi eller blodsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

Eesti

Reumatoloogia

Hematoloogia

Ελλάς

Ρευματoλoγία

Αιματoλoγία

España

Reumatología

Hematología y hemoterapia

France

Rhumatologie

 

▼M8

Hrvatska

Reumatologija

Hematologija

▼M1

Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and laboratory)

Italia

Reumatologia

Ematologia

Κύπρος

Ρευματολογία

Αιματολογία

Latvija

Reimatoloģija

Hematoloģija

Lietuva

Reumatologija

Hematologija

Luxembourg

Rhumatologie

Hématologie

Magyarország

Reumatológia

Haematológia

Malta

Rewmatoloġija

Ematoloġija

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 

 

Polska

Reumatologia

Hematologia

Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

România

Reumatologie

Hematologie

Slovenija

 

 

Slovensko

Reumatológia

Hematológia a transfúziológia

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige

Reumatologi

Hematologi

United Kingdom

Rheumatology

HaematologyŠtát

Endokrinológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky

Fyziatria

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

 

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

България

Ендокринология и болести на обмяната

Физикална и рехабилитационна медицина

Česká republika

Endokrinologie

Rehabilitační a fyzikální medicína

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

Physikalische und Rehabilitative Medizin

Eesti

Endokrinoloogia

Taastusravi ja füsiaatria

Ελλάς

Εvδoκριvoλoγία

Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

España

Endocrinología y nutrición

Medicina física y rehabilitación

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

▼M8

Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

▼M1

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Medicina fisica e riabilitazione

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Latvija

Endokrinoloģija

Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija

Fizikālā medicīna

Lietuva

Endokrinologija

Fizinė medicina ir reabilitacija

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Magyarország

Endokrinológia

Fizioterápia

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

 

Nederland

 

Revalidatiegeneeskunde

Österreich

 

Physikalische Medizin

Polska

Endokrynologia

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Endocrinologia

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

România

Endocrinologie

Recuperare, medicină fizică și balneologie

Slovenija

 

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Slovensko

Endokrinológia

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Fysiatria/Fysiatri

Sverige

Endokrina sjukdomar

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 Štát

Neuropsychiatria

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Dermatovenerológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie (1)

Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie

България

 

Кожни и венерически болести

Česká republika

 

Dermatovenerologie

Danmark

 

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Haut — und Geschlechtskrankheiten

Eesti

 

Dermatoveneroloogia

Ελλάς

Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

España

 

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

France

Neuropsychiatrie (2)

Dermatologie et vénéréologie

▼M8

Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija

▼M1

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (3)

Dermatologia e venerologia

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

Latvija

 

Dermatoloģija un veneroloģija

Lietuva

 

Dermatovenerologija

Luxembourg

Neuropsychiatrie (4)

Dermato-vénéréologie

Magyarország

 

Bőrgyógyászat

Malta

 

Dermato-venerejoloġija

Nederland

Zenuw — en zielsziekten (5)

Dermatologie en venerologie

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Polska

 

Dermatologia i wenerologia

Portugal

 

Dermatovenereologia

România

 

Dermatovenerologie

Slovenija

 

Dermatovenerologija

Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerológia

Suomi/Finland

 

Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi

Sverige

 

Hud- och könssjukdomar

United Kingdom

 

 

(1)   1. august 1987 okrem osôb, ktoré začali s odbornou prípravou pred týmto dátumom

(2)   31. december 1971

(3)   31. október 1999

(4)   Doklad o kvalifikácii sa nevydáva k odbornej príprave, ktorá začala po 5. marci 1982

(5)   9. júl 1984

Dátumy zrušenia v zmysle článku 27 ods. 3:Štát

Rádiológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Detská psychiatria

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

 

Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie

България

Радиобиология

Детска психиатрия

Česká republika

 

Dětská a dorostová psychiatrie

Danmark

 

Børne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Radiologie

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία

Παιδoψυχιατρική

España

Electroradiología

 

France

Electro-radiologie (1)

Pédo-psychiatrie

▼M8

Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija

▼M1

Ireland

Radiology

Child and adolescent psychiatry

Italia

Radiologia (2)

Neuropsichiatria infantile

Κύπρος

 

Παιδοψυχιατρική

Latvija

 

Bērnu psihiatrija

Lietuva

 

Vaikų ir paauglių psichiatrija

Luxembourg

Électroradiologie (3)

Psychiatrie infantile

Magyarország

Radiológia

Gyermek-és ifjúságpszichiátria

Malta

 

 

Nederland

Radiologie (4)

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

Portugal

Radiologia

Pedopsiquiatria

România

 

Psihiatrie pediatrică

Slovenija

 

Otroška in mladostniška psihiatrija

Slovensko

 

Detská psychiatria

Suomi/Finland

 

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

Sverige

 

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

 

Child and adolescent psychiatry

(1)   3. december 1971

(2)   31. október 1993

(3)   Doklad o kvalifikácii sa nevydáva k odbornej príprave, ktorá začala po 5. marci 1982

(4)   8. júl 1984

Dátumy zrušenia v zmysle článku 27 ods. 3:Štát

Geriatria

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Nefrológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Гериатрична медицина

Нефрология

Česká republika

Geriatrie

Nefrologie

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

Deutschland

 

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

Eesti

 

Nefroloogia

Ελλάς

 

Νεφρoλoγία

España

Geriatría

Nefrología

France

 

Néphrologie

▼M8

Hrvatska

 

Nefrologija

▼M1

Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

Italia

Geriatria

Nefrologia

Κύπρος

Γηριατρική

Νεφρολογία

Latvija

 

Nefroloģija

Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

Luxembourg

Gériatrie

Néphrologie

Magyarország

Geriátria

Nefrológia

Malta

Ġerjatrija

Nefroloġija

Nederland

Klinische geriatrie

 

Österreich

 

 

Polska

Geriatria

Nefrologia

Portugal

 

Nefrologia

România

Geriatrie și gerontologie

Nefrologie

Slovenija

 

Nefrologija

Slovensko

Geriatria

Nefrológia

Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Nefrologia/Nefrologi

Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom

Geriatrics

Renal medicineŠtát

Infekčné choroby

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Verejné zdravotníctvo a sociálne lekárstvo

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Инфекциозни болести

Социална медицина и здравен мениджмънт

комунална хигиена

Česká republika

Infekční lékařství

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Infektionsmedicin

Samfundsmedicin

Deutschland

 

Öffentliches Gesundheitswesen

Eesti

Infektsioonhaigused

 

Ελλάς

 

Κοινωνική Ιατρική

España

 

Medicina preventiva y salud pública

France

 

Santé publique et médecine sociale

▼M8

Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina

▼M1

Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

Italia

Malattie infettive

Igiene e medicina preventiva

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα

Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

Latvija

Infektoloģija

 

Lietuva

Infektologija

 

Luxembourg

Maladies contagieuses

Santé publique

Magyarország

Infektológia

Megelőző orvostan és népegészségtan

Malta

Mard Infettiv

Saħħa Pubblika

Nederland

 

Maatschappij en gezondheid

Österreich

 

Sozialmedizin

Polska

Choroby zakaźne

Zdrowie publiczne, epidemiologia

Portugal

Infecciologia

Saúde pública

România

Boli infecțioase

Sănătate publică și management

Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

Slovensko

Infektológia

Verejné zdravotníctvo

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

Terveydenhuolto/Hälsovård

Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

United Kingdom

Infectious diseases

Public health medicineŠtát

Farmakológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Pracovné lekárstvo

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

 

Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

България

Клинична фармакология и терапия

Фармакология

Трудова медицина

Česká republika

Klinická farmakologie

Pracovní lékařství

Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

 

Iατρική thς Εργασίας

España

Farmacología clínica

Medicina del trabajo

France

 

Médecine du travail

▼M8

Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa

▼M1

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Italia

Farmacologia

Medicina del lavoro

Κύπρος

 

Ιατρική της Εργασίας

Latvija

 

Arodslimības

Lietuva

 

Darbo medicina

Luxembourg

 

Médecine du travail

Magyarország

Klinikai farmakológia

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

Mediċina Okkupazzjonali

Nederland

 

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeits- und Betriebsmedizin

Polska

Farmakologia kliniczna

Medycyna pracy

Portugal

 

Medicina do trabalho

România

Farmacologie clinică

Medicina muncii

Slovenija

 

Medicina dela, prometa in športa

Slovensko

Klinická farmakológia

Pracovné lekárstvo

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

Työterveyshuolto/Företagshälsovård

Sverige

Klinisk farmakologi

Yrkes- och miljömedicin

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicineŠtát

Alergológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky

Nukleárna medicína

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

 

Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

България

Клинична алергология

Нуклеарна медицина

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Nukleární medicína

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland

 

Nuklearmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

Αλλεργιoλoγία

Πυρηvική Iατρική

España

Alergología

Medicina nuclear

France

 

Médecine nucléaire

▼M8

Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina

▼M1

Ireland

 

 

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Medicina nucleare

Κύπρος

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

Latvija

Alergoloģija

 

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

 

Luxembourg

 

Médecine nucléaire

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

Malta

 

Mediċina Nukleari

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

Nucleaire geneeskunde

Österreich

 

Nuklearmedizin

Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

România

Alergologie și imunologie clinică

Medicină nucleară

Slovenija

 

Nuklearna medicina

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Nukleárna medicína

Suomi/Finland

 

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin

Sverige

Allergisjukdomar

Nukleärmedicin

United Kingdom

 

Nuclear medicineŠtát

Maxilofaciálna chirurgia (základná lekárska príprava)

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Názov

Belgique/België/Belgien

 

България

Лицево-челюстна хирургия

Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

Ελλάς

 

España

Cirugía oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

▼M8

Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija

▼M1

Ireland

 

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

Κύπρος

 

Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország

Szájsebészet

Malta

 

Nederland

 

Österreich

Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie

Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

România

 

Slovenija

Maxilofacialna kirurgija

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

Suomi/Finland

 

Sverige

 

United Kingdom

 Štát

Biologická hematológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Belgique/België/Belgien

 

България

Клинична хематология

Česká republika

 

Danmark

Klinisk blodtypeserologi (1)

Deutschland

 

Eesti

 

Ελλάς

 

España

 

France

Hématologie

▼M8

Hrvatska

 

▼M1

Ireland

 

Italia

 

Κύπρος

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

Hématologie biologique

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

Hematologia clinica

România

 

Slovenija

 

Slovensko

 

Suomi/Finland

 

Sverige

 

United Kingdom

 

(1)   1. január 1983, okrem osôb, ktoré začali s odbornou prípravou pred týmto dátumom a ukončili ju do konca roka 1988

Dátumy zrušenia v zmysle článku 27 ods. 3:Štát

Stomatológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky

Dermatológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

▼M8

Hrvatska

 

 

▼M1

Ireland

 

Dermatology

Italia

Odontostomatologia (1)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

Dermatoloġija

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

Dermatology

(1)   31. december 1994

Dátumy zrušenia v zmysle článku 27 ods. 3:Štát

Venerológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Tropické lekárstvo

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

▼M8

Hrvatska

 

 

▼M1

Ireland

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Italia

 

Medicina tropicale

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

Trópusi betegségek

Malta

Mediċina Uro-ġenetali

 

Nederland

 

 

Österreich

 

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

Polska

 

Medycyna transportu

Portugal

 

Medicina tropical

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

Tropická medicína

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Genito-urinary medicine

Tropical medicineŠtát

Gastroenterologická chirurgia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Úrazová chirurgia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (1)

 

България

 

Спешна медицина

Česká republika

 

Traumatologie

Urgentní medicína

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme

 

Deutschland

Visceralchirurgie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

▼M8

Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina

▼M1

Ireland

 

Emergency medicine

Italia

Chirurgia dell'apparato digerente

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

Traumatológia

Malta

 

Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

Medycyna ratunkowa

Portugal

 

 

România

 

Medicină de urgență

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

Accident and emergency medicine

(1)   1. január 1983

Dátumy zrušenia v zmysle článku 27 ods. 3:Štát

Klinická neurofyziológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Dentálna, ústna a maxilofaciálna chirurgia (základná lekárska odborná príprava a základná odborná príprava zubného lekára) (1)

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

 

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

Klinisk neurofysiologi

 

Deutschland

 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Neurofisiologia clínica

 

France

 

 

▼M8

Hrvatska

 

 

▼M1

Ireland

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

Italia

 

 

Κύπρος

 

Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Magyarország

 

Arc-állcsont-szájsebészet

Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi

Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

United Kingdom

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

(1)   Odborná príprava ukončená udelením dokladu o formálnej kvalifikácii špecialistu na dentálnu, ústnu a maxilofaciálnu chirurgiu (základná lekárska a stomatologická odborná príprava) predpokladá ukončenie a potvrdenie základnej lekárskej odbornej prípravy (článok 24) a okrem toho ukončenie a potvrdenie základnej odbornej prípravy zubného lekára (článok 34).

▼M6Štát

Klinická onkológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Lekárska genetika

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

▼M8

Hrvatska

 

 

▼M6

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetika

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics

▼B

5.1.4.   Doklad o formálnych kvalifikáciách všeobecných lekárovŠtát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Názov profesie:

Referenčný dátum

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31. december 1994

▼M1

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

1. január 2007

▼B

Česká republika

Diplom o specializaci „všeobecné lékařství“

Všeobecný lékař

1. máj 2004

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallægel i almen medicin

Almen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

31. december 1994

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

31. december 1994

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

1. máj 2004

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

31. december 1994

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

31. december 1994

France

Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

31. december 1994

▼M8

Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

1. júl 2013

▼B

Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

31. december 1994

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31. december 1994

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

1. máj 2004

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1. máj 2004

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

1. máj 2004

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

31. december 1994

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

1. máj 2004

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

1. máj 2004

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst

Huisarts

31. december 1994

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

31. december 1994

Polska

Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

1. máj 2004

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

31. december 1994

▼M1

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

1. január 2007

▼B

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

1. máj 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore „všeobecné lekárstvo“

Všeobecný lekár

1. máj 2004

Suomi/ Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

31. december 1994

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

31. december 1994

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

31. december 1994

V.2.   Sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť

5.2.1.   Program prípravy pre sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť

Príprava vedúca k udeleniu formálnej kvalifikácie sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť zahŕňa nasledujúce dve časti:

A. Teoretické vzdelávanie

a) Ošetrovateľstvo

 Charakter a etika povolania

 Všeobecné zásady zdravia a ošetrovateľstva

 Zásady ošetrovateľstva v oblasti:

 

 všeobecnej a špecializovanej medicíny,

 všeobecnej a špecializovanej chirurgie,

 starostlivosti o dieťa a pediatrie,

 starostlivosti o matku,

 duševného zdravia a psychiatrie,

 starostlivosti o starých ľudí a geriatrii.

b) Základy vied:

 anatómia a fyziológia

 patológia

 bakteriológia, virológia a parazitológia

 biofyzika, biochémia a rádiológia,

 dietetika

 hygiena:

 

 preventívna medicína,

 zdravotná výchova

 farmakológia

c) Spoločenské vedy:

 sociológia

 psychológia

 základy administratívy

 základy pedagogiky

 sociálna a zdravotná legislatíva

 právne aspekty ošetrovateľstva

B. Klinické vzdelávanie

 Ošetrovateľstvo v oblasti:

 

 všeobecnej a špecializovanej medicíny,

 všeobecnej a špecializovanej chirurgie,

 starostlivosti o dieťa a pediatrie,

 starostlivosti o matku,

 duševného zdravia a psychiatrie,

 starostlivosti o starých ľudí a geriatrie,

 ošetrovania v domácich podmienkach.

Jeden alebo viac týchto predmetov sa môže vyučovať v kontexte iných disciplín alebo v spojení s nimi.

Teoretické vzdelávanie musí byť vyvážené a koordinované s klinickým vzdelávaním tak, aby bolo možné primeraným spôsobom nadobudnúť vedomosti a zručnosti spomínané v tejto prílohe.

5.2.3.   Doklad o formálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosťŠtát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udel'ujúci doklad o kvalifikácii

Názov profesie:

Referenčný dátum

België/Belgique/Belgien

— Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

— Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

— Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin

— De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten

— De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft

— Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)

— Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster)

29. jún 1979

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация „Медицинска сестра“

Университет

Медицинска сестра

1. január 2007

▼B

Česká republika

1.  Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.), doplnený nasledujúcim osvedčením: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

1.  Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

1.  Všeobecná sestra

1. máj 2004

2.  Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), doplnený nasledujúcim osvedčením: Vysvědčení o absolutoriu

2.  Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

2.  Všeobecný ošetřovatel

Danmark

Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet

Sygeplejerske

29. jún 1979

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

Staatlicher Prüfungsausschuss

Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger

29. jún 1979

Eesti

Diplom õe erialal

1.  Tallinna Meditsiinikool

2.  Tartu Meditsiinikool

3.  Kohtla-Järve Meditsiinikool

õde

1. máj 2004

Ελλάς

1.  Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών

1.  Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια

1. január 1981

2.  Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

2.  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3.  Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

3.  Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας

4.  Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

4.  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

5.  Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

5.  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

6.  Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

6.  ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

España

Título de Diplomado universitario en Enfermería

— Ministerio de Educación y Cultura

— El rector de una universidad

Enfermero/a diplomado/a

1. január 1986

France

— Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)

— Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministère de la santé

Infirmer(ère)

29. jún 1979

▼M8

Hrvatska

1.  Svjedodžba „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“

2.  Svjedodžba

„prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva“

1.  Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“

2.  Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.  medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.  prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1. júl 2013

▼B

Ireland

Certificate of Registered General Nurse

An Bord Altranais (The Nursing Board)

Registered General Nurse

29. jún 1979

Italia

Diploma di infermiere professionale

Scuole riconosciute dallo Stato

Infermiere professionale

29. jún 1979

Κύπρος

Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής

1. máj 2004

Latvija

1.  Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu

1.  Māsu skolas

Māsa

1. máj 2004

2.  Māsas diploms

2.  Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu

Lietuva

1.  Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

1.  Universitetas

Bendrosios praktikos slaugytojas

1. máj 2004

2.  Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikaciją

2.  Kolegija

Luxembourg

— Diplôme d'Etat d'infirmier

— Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué

Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Infirmier

29. jún 1979

Magyarország

1.  Ápoló bizonyítvány

1.  Iskola

Ápoló

1. máj 2004

2.  Diplomás ápoló oklevél

2.  Egyetem/főiskola

3.  Egyetemi okleveles ápoló oklevél

3.  Egyetem

Malta

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

Universita’ ta' Malta

Infermier Registrat tal-Ewwel Livell

1. máj 2004

Nederland

1.  Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

1.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

Verpleegkundige

29. jún 1979

2.  Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

2.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

3.  Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

4.  Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4

4.  Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

5.  Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5

5.  Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

Österreich

1.  Diplom als „Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger“

1.  Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

— Diplomierte Krankenschwester

— Diplomierter Krankenpfleger

1. január 1994

2.  Diplom als „Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger“

2.  Allgemeine Krankenpflegeschule

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister pielęgniarstwa“

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze

(Institución de enseñanza superior reconocida por las autoridades competentes)

Pielegniarka

1. máj 2004

Portugal

1.  Diploma do curso de enfermagem geral

1.  Escolas de Enfermagem

Enfermeiro

1. január 1986

2.  Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

2.  Escolas Superiores de Enfermagem

3.  Carta de curso de licenciatura em enfermagem

3.  Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

▼M1

România

1.  Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

1.  Universități

asistent medical generalist

1. január 2007

2.  Diplomă de licență de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

2.  Universități

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik“

1.  Univerza

2.  Visoka strokovna šola

Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik

1. máj 2004

Slovensko

1.  Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „magister z ošetrovateľstva“ („Mgr.“)

1.  Vysoká škola

Sestra

1. máj 2004

2.  Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „bakalár z ošetrovateľstva“ („Bc.“)

2.  Vysoká škola

3.  Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra

3.  Stredná zdravotnícka škola

Suomi/ Finland

1.  Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen

1.  Terveydenhuolto-oppilaitokset/ Hälsovårdsläroanstalter

Sairaanhoitaja/Sjukskötare

1. január 1994

2.  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

2.  Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

Sverige

Sjuksköterskeexamen

Universitet eller högskola

Sjuksköterska

1. január 1994

United Kingdom

Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Various

— State Registered Nurse

— Registered General Nurse

29. jún 1979

V.3.   Zubný lekár

5.3.1.   Program štúdia zubných lekárov

Program štúdia vedúceho k udeleniu dokladu o formálnych kvalifikáciách v oblasti zubného lekárstva zahŕňa minimálne nasledujúce predmety. Jeden alebo viac týchto predmetov sa môže vyučovať v kontexte iných disciplín alebo v spojení s nimi.

A. Základné predmety:

 chémia

 fyzika

 biológia

B. Lekársko-biologické predmety a všeobecné medicínske predmety

 anatómia

 embryológia

 histológia vrátane cytológie

 fyziológia

 biochémia (alebo fyziologická chémia)

 patologická anatómia

 všeobecná patológia

 farmakológia

 mikrobiológia

 hygiena

 preventívne lekárstvo a epidemiológia

 rádiológia

 fyzioterapia

 všeobecná chirurgia

 všeobecné lekárstvo vrátane pediatrie

 otorinolaryngológia

 dermatovenerológia

 všeobecná psychológia – psychopatológia – neuropatológia

 anestéziológia

C. Predmety priamo súvisiace so zubným lekárstvom

 stomatologická protetika

 zubné materiály a prístroje

 konzervačná stomatológia

 preventívna stomatológia

 anestetiká a upokojenie

 špeciálna chirurgia

 špeciálna patológia

 klinická prax

 detská stomatológia

 ortodoncia

 parodontológia

 stomatologická rádiológia

 zhryz a funkcia čeľuste

 organizácia, etika a legislatíva v odbore

 sociálne aspekty zubnej lekárskej praxe

5.3.2.   Doklad o formálnych kvalifikáciách zubných lekárovŠtát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udel'ujúci doklad o kvalifikácii

Orgán udel'ujúci doklad o kvalifikácii

Názov profesie:

Referenčný dátum

België/Belgique/Belgien

Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire

— De universiteiten/Les universités

— De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire

28. január 1980

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по „Дентална медицина“ с професионална квалификация „Магистър-лекар по дентална медицина“

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

 

Лекар по дентална медицина

1. január 2007

▼B

Česká republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství ►C2  (doktor zubního lékařství, MDDr.) ◄

Lékařská fakulta univerzity v České republice

Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

Zubní lékař

1. máj 2004

Danmark

Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)

Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet

Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen

Tandlæge

28. január 1980

Deutschland

Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

 

Zahnarzt

28. január 1980

Eesti

Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

 

Hambaarst

1. máj 2004

Ελλάς

Πτυχίo Οδovτιατρικής

Παvεπιστήμιo

 

Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος

1. január 1981

España

Título de Licenciado en Odontología

El rector de una universidad

 

Licenciado en odontología

1. január 1986

France

Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

Universités

 

Chirurgien-dentiste

28. január 1980

▼M8

Hrvatska

Diploma „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine“

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

1. júl 2013

▼B

Ireland

— Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)

— Bachelor of Dental Surgery (BDS)

— Licentiate in Dental Surgery (LDS)

— Universities

— Royal College of Surgeons in Ireland

 

— Dentist

— Dental practitioner

— Dental surgeon

28 January 1980

Italia

Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra

Odontoiatra

28. január 1980

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

 

Οδοντίατρος

1. máj 2004

Latvija

Zobārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un „Sertifikāts“ — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā

Zobārsts

1. máj 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją

Universitetas

Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją

Gydytojas odontologas

1. máj 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire

Jury d'examen d'Etat

 

Médecin-dentiste

28. január 1980

Magyarország

Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv.: dr. med. dent.)

Egyetem

 

Fogorvos

1. máj 2004

Malta

Lawrja fil- Kirurġija Dentali

Universita’ ta Malta

 

Kirurgu Dentali

1. máj 2004

Nederland

Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen

Faculteit Tandheelkunde

 

Tandarts

28. január 1980

Österreich

Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades „Doktor der Zahnheilkunde“

Medizinische Fakultät der Universität

 

Zahnarzt

1. január 1994

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem „lekarz dentysta“

1.  Akademia Medyczna,

2.  Uniwersytet Medyczny,

3.  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarsko — Dentystyczny Egzamin Państwowy

Lekarz dentysta

1. máj 2004

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina dentária

— Faculdades

— Institutos Superiores

 

Médico dentista

1. január 1986

▼M1

România

Diplomă de licență de medic dentist

Universități

 

medic dentist

1. október 2003

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine“

— Univerza

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnica

Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine

1. máj 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „doktor zubného lekárstva“ („MDDr.“)

— Vysoká škola

 

Zubný lekár

1. máj 2004

Suomi/ Finland

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen

— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

— Oulun yliopisto

— Turun yliopisto

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring

Hammaslääkäri/Tandläkare

1. január 1994

Sverige

Tandläkarexamen

— Universitetet i Umeå

— Universitetet i Göteborg

— Karolinska Institutet

— Malmö Högskola

Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen

Tandläkare

1. január 1994

United Kingdom

— Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.)

— Licentiate in Dental Surgery

— Universities

— Royal Colleges

 

— Dentist

— Dental practitioner

— Dental surgeon

28. január 1980

5.3.3.   Doklad o formálnych kvalifikáciách špecializovaných zubných lekárovOrtodoncia

Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udel'ujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný dátum

België/Belgique/Belgien

Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid

27. január 2005

▼M1

България

Свидетелство за призната специалност по „Ортодонтия“

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1. január 2007

▼B

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

28. január 1980

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie;

Landeszahnärztekammer

28. január 1980

Eesti

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal

Tartu Ülikool

1. máj 2004

Ελλάς

Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδovτικής

— Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

— Νoμαρχία

1. január 1981

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

28. január 1980

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28. január 1980

Italia

Diploma di specialista in Ortognatodonzia

Università

21. máj 2005

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1. máj 2004

Latvija

„Sertifikāts“— kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība

1. máj 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1. máj 2004

Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1. máj 2004

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1. máj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28. január 1980

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

Centrum Egzaminów Medycznych

1. máj 2004

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije

1.  Ministrstvo za zdravje

2.  Zdravniška zbornica Slovenije

1. máj 2004

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering

— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

— Oulun yliopisto

— Turun yliopisto

1. január 1994

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

1. január 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

28. január 1980Chirurgia ústnej dutiny

Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udel'ujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný dátum

▼M1

България

Свидетелство за призната специалност по „Орална хирургия“

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1. január 2007

▼B

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

28. január 1980

Deutschland

Fachzahnärztliche

Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

28. január 1980

Ελλάς

Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Γvαθoχειρoυργικής (up to 31 December 2002)

— Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

— Νoμαρχία

1. január 2003

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28. január 1980

Italia

Diploma di specialista in Chirurgia Orale

Università

21. máj 2005

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1. máj 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1. máj 2004

Magyarország

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1. máj 2004

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1. máj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28. január 1980

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Centrum Egzaminów Medycznych

1. máj 2004

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije

1.  Ministrstvo za zdravje

2.  Zdravniška zbornica Slovenije

1. máj 2004

Suomi/ Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi

— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

— Oulun yliopisto

— Turun yliopisto

1. január 1994

Sverige

Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

1. január 1994

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

28. január 1980

V.4.   Veterinárny chirurg

5.4.1.   Program štúdia veterinárnych chirurgov

Program štúdia vedúceho k udeleniu dokladu o formálnych kvalifikáciách v oblasti veterinárnej medicíny zahŕňa minimálne nasledujúce predmety.

Jeden alebo viac týchto predmetov sa môže vyučovať ako súčasť inej prípravy alebo v spojení s ňou.

A. Základné predmety:

 fyzika

 chémia

 biológia zvierat

 biológia rastlín

 biomatematika

A. Špecifické predmety:

a) Základné vedy:

 anatómia (vrátane histológie a embryológie)

 fyziológia

 biochémia

 genetika

 farmakológia

 farmácia

 toxikológia

 mikrobiológia

 imunológia

 epidemiológia

 profesná etika

b) Klinické vedy:

 pôrodníctvo

 patológia (vrátane patologickej anatómie)

 parazitológia

 klinická medicína a chirurgia (vrátane anestéziológie)

 klinické prednášky o rôznych domácich zvieratách, hydine a iných živočíšnych druhoch

 preventívna medicína

 rádiológia

 rozmnožovanie a reprodukčné poruchy

 štátne zverolekárstvo a verejné zdravotníctvo

 veterinárna legislatíva a súdne lekárstvo

 terapeutika

 propedeutika

c) Živočíšna výroba

 živočíšna výroba

 živočíšna výživa

 agronómia

 vidiecke hospodárstvo

 chov zvierat

 veterinárna hygiena

 etológia a ochrana zvierat

d) Hygiena potravín

 Inšpekcia a kontrola živočíšnych potravín alebo potravín živočíšneho pôvodu

 hygiena potravín a technológia prípravy potravín

 Pracovná prax (vrátane pracovnej praxe na bitúnkoch a pri spracovaní potravín)

Praktická príprava môže prebiehať formou prípravného obdobia pod podmienkou, že prebieha dennou formou a pod priamym dohľadom príslušného orgánu a nebude trvať dlhšie ako šesť mesiacov v rámci celkového prípravného obdobia päťročného štúdia.

Teoretická a praktická príprava bude vyvážene a koordinovane rozložená do rôznych predmetových skupín, aby sa bolo možné nadobúdať znalosti a skúsenosti spôsobom, ktorý veterinárnym chirurgom umožní vykonávať všetky svoje povinnosti.

5.4.2.   Doklad o formálnych kvalifikáciách veterinárnych chirurgov:Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udel'ujúci doklad o kvalifikácii

Orgán udel'ujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný dátum

België/Belgique/Belgien

Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire

— De universiteiten/Les universités

— De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

21. december 1980

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна

степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар

— Лесотехнически университет — Факултет по ветеринарна медицина

— Тракийски университет — Факултет по ветеринарна медицина

 

1. január 2007

▼B

Česká republika

— Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

— Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

Veterinární fakulta univerzity v České republice

 

1. máj 2004

Danmark

Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

 

21. december 1980

Deutschland

Zeugnis über das Ergebnis ►C2  des Dritten Abschnitts ◄ der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule

 

21. december 1980

Eesti

Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava

Eesti Põllumajandusülikool

 

1. máj 2004

Ελλάς

Πτυχίo Κτηvιατρικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

 

1. január 1981

España

Título de Licenciado en Veterinaria

— Ministerio de Educación y Cultura

— El rector de una universidad

 

1. január 1986

France

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

 

 

21. december 1980

▼M8

Hrvatska

Diploma „doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine“

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

1. júl 2013

▼B

Ireland

— Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

— Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

 

 

21. december 1980

Italia

Diploma di laurea in medicina veterinaria

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria

1. január 1985

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου

Κτηνιατρικό Συμβούλιο

 

1. máj 2004

Latvija

Veterinārārsta diploms

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

 

1. máj 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM))

Lietuvos Veterinarijos Akademija

 

1. máj 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire

Jury d'examen d'Etat

 

21. december 1980

Magyarország

Állatorvos doktor oklevél —

dr. med. vet.

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

 

1. máj 2004

Malta

Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju

Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji

 

1. máj 2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartse-nijkundig examen

 

 

21. december 1980

Österreich

— Diplom-Tierarzt

— Magister medicinae veterinariae

Universität

— Doktor der Veterinärmedizin

— Doctor medicinae veterinariae

— Fachtierarzt

1. január 1994

Polska

Dyplom lekarza weterynarii

1.  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2.  Akademia Rolnicza we Wrocławiu

3.  Akademia Rolnicza w Lublinie

4.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

1. máj 2004

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

Universidade

 

1. január 1986

▼M1

România

Diplomă de licență de doctor medic veterinar

Universități

 

1. január 2007

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine“

Univerza

Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva

1. máj 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „doktor veterinárskej medicíny“ („MVDr.“)

Univerzita veterinárskeho lekárstva

 

1. máj 2004

Suomi/ Finland

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

 

1. január 1994

Sverige

Veterinärexamen

Sveriges Lantbruksuniversitet

 

1. január 1994

United Kingdom

1.  Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

1.  University of Bristol

 

21. december 1980

2.  Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

2.  University of Liverpool

3.  Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)

3.  University of Cambridge

4.  Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

4.  University of Edinburgh

5.  Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

5.  University of Glasgow

6.  Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)

6.  University of London

V.5.   Pôrodná asistentka

5.5.1.   Program prípravy pre pôrodné asistentky (typy prípravy I a II)

Program štúdia pre získanie dokladu o formálnych kvalifikáciách v oblasti asistencie pri pôrode zahŕňa nasledujúce dve časti:

A. Teoretické a technické vzdelávanie

a) Všeobecné predmety

 základy anatómie a fyziológie

 základy patológie

 základy bakteriológie, virológie a parazitológie

 základy biofyziky, biochémie a rádiológie

 pediatria, so zvláštnym dôrazom na novorodencov

 hygiena, zdravotná výchova, preventívna medicína, včasná diagnostika chorôb

 výživa a dietetika, so zvláštnym dôrazom na ženy, novorodencov a dojčatá

 základy sociológie a sociomedicínske otázky

 základy farmakológie

 psychológia

 zásady a metodika vyučovania

 zdravotná a sociálna legislatíva a organizácia zdravotníctva

 etika profesie a odborná legislatíva,

 sexuálna výchova a plánované rodičovstvo

 právna ochrana matky a dieťaťa

b) Predmety vzťahujúce sa konkrétne na činnosti pôrodných asistentiek

 anatómia a fyziológia

 embryológia a vývoj plodu

 tehotenstvo, pôrod a šestonedelie

 gynekologická a pôrodnícka patológia

 príprava na pôrod a rodičovstvo,vrátane psychologických stránok

 príprava na vykonanie pôrodu (vrátane oboznámenia sa a používania pôrodníckych technických zariadení)

 analgézia, anestézia a resuscitácia

 fyziológia a patológia novorodenca

 starostlivosť o novorodenca a sledovanie novorodenca

 psychologické a sociálne faktory

B. Praktická a klinická príprava:

Nasledujúca príprava sa rozloží pod príslušným dohľadom:

 poradenstvo pre tehotné, zahŕňajúce najmenej 100 prenátalnych vyšetrení,

 sledovanie a starostlivosť o najmenej 40 tehotných žien,

 vedenie najmenej 40 pôrodov študentkou, pokiaľ sa tento počet nedá dosiahnuť z dôvodu nedostatočného počtu rodičiek, môže sa znížiť najmenej na 30 pôrodov pod podmienkou, že študentka asistuje pri ďalších 20 pôrodoch,

 aktívna účasť pri pôrodoch panvovým koncom, pokiaľ toto nie je možné z dôvodu nedostatočného počtu pôrodov panvovým koncom, výcvik možno vykonať pri simulovanej situácii,

 vykonanie epiziotómie a úvod do šitia, úvod bude zahŕňať teoretickú inštruktáž a klinickú prax. Prax šitia zahŕňa zošitie rany po epiziotómii a nekomplikovanom roztrhnutí hrádze. Ak je to absolútne nevyhnutné, môže sa vykonať aj v simulovanej situácii,

 sledovanie a starostlivosť o najmenej 40 žien s rizikovým tehotenstvom, rizikovým pôrodom alebo rizikovým popôrodným obdobím,

 sledovanie a starostlivosť (vrátane vyšetrení) o najmenej 100 žien po pôrode a o zdravých novorodencov,

 sledovanie a starostlivosť o novorodenca vyžadujúceho špeciálnu starostlivosť, vrátane detí narodených predčasne, po termíne, s nízkou pôrodnou váhou alebo o chorých novorodencov,

 starostlivosť o ženy s patologickým gynekologickým alebo pôrodníckym stavom,

 úvod do starostlivosti v oblasti medicíny a chirurgie, úvod bude zahŕňať teoretickú inštruktáž a klinickú prax.

Teoretická a technická príprava (časť A študijného program) je vyvážená a koordinovaná s klinickou prípravou (časťou B programu) tak, aby bolo možné vhodným spôsobom nadobudnúť vedomosti a zručnosti spomínané v tejto prílohe.

Klinická inštruktáž prebieha formou prípravy popri práci na nemocničných oddeleniach alebo v iných zdravotníckych zariadeniach schválených príslušnými úradmi alebo orgánmi. Pôrodné asistentky – študentky sa ako súčasť svojej prípravy zúčastňujú na činnostiach na predmetných oddeleniach, pokiaľ tieto činnosti prispievajú k ich príprave. Takisto sa naučia o povinnostiach, ktoré zahŕňajú činnosti pôrodných asistentiek.

5.5.2.   Doklad o formálnych kvalifikáciách pôrodných asistentiekŠtát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udel'ujúci doklad o kvalifikácii

Názov profesie:

Referenčný dátum

België/Belgique/Belgien

Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse

— De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement

— De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

Vroedvrouw/Accoucheuse

23. január 1983

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация „Акушерка“

Университет

Акушеркa

1. január 2007

▼B

Česká republika

1.  Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)

— Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

1.  Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

Porodní asistentka/porodní asistent

1. máj 2004

2.  Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)

— Vysvědčení o absolutoriu

2.  Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

Danmark

Bevis for bestået jordemodereksamen

Danmarks jordemoderskole

Jordemoder

23. január 1983

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger

Staatlicher Prüfungsausschuss

— Hebamme

— Entbindungspfleger

23. január 1983

Eesti

Diplom ämmaemanda erialal

1.  Tallinna Meditsiinikool

2.  Tartu Meditsiinikool

— Ämmaemand

1. máj 2004

Ελλάς

1.  Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

1.  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

— Μαία

— Μαιευτής

23. január 1983

2.  Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)

2.  ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3.  Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών

3.  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

España

— Título de Matrona

— Título de Asistente obstétrico (matrona)

— Título de Enfermería obstétrica-ginecológica

Ministerio de Educación y Cultura

— Matrona

— Asistente obstétrico

1. január 1986

France

Diplôme de sage-femme

L'Etat

Sage-femme

23. január 1983

▼M8

Hrvatska

Svjedodžba

„prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva“

— Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

— Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

— Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1. júl 2013

▼B

Ireland

Certificate in Midwifery

An Board Altranais

Midwife

23. január 1983

Italia

Diploma d'ostetrica

Scuole riconosciute dallo Stato

Ostetrica

23. január 1983

Κύπρος

Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Εγγεγραμμένη Μαία

1. máj 2004

Latvija

Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu

Māsu skolas

Vecmāte

1. máj 2004

Lietuva

1.  Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

— Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje

1.  Universitetas

Akušeris

1. máj 2004

2.  Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

— Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje

2.  Kolegija

3.  Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

3.  Kolegija

Luxembourg

Diplôme de sage-femme

Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Sage-femme

23. január 1983

Magyarország

Szülésznő bizonyítvány

Iskola/főiskola

Szülésznő

1. máj 2004

Malta

Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel

Universita’ ta' Malta

Qabla

1. máj 2004

Nederland

Diploma van verloskundige

Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen

Verloskundige

23. január 1983

Österreich

Hebammen-Diplom

— Hebammenakademie

— Bundeshebammenlehranstalt

Hebamme

1. január 1994

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem „magister położnictwa“

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze

(Vyššia vzdelávacia inštitúcia uznaná príslušnými orgánmi)

Położna

1. máj 2004

Portugal

1.  Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

1.  Ecolas de Enfermagem

Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

1. január 1986

2.  Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica

2.  Escolas Superiores de Enfermagem

3.  Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica

3.  

— Escolas Superiores de Enfermagem

— Escolas Superiores de Saúde

▼M1

România

Diplomă de licență de moașă

Universități

Moașă

1. január 2007

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana babica/diplomirani babičar“

1.  Univerza

2.  Visoka strokovna šola

diplomirana babica/diplomirani babičar

1. máj 2004

Slovensko

1.  Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „bakalár z pôrodnej asistencie“ („Bc.“)

2.  Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka

1.  Vysoká škola

2.  Stredná zdravotnícka škola

Pôrodná asistentka

1. máj 2004

Suomi/ Finland

1.  Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen

1.  Terveydenhuoltooppi-laitokset/hälsovårdsläroanstalter

Kätilö/Barnmorska

1. január 1994

2.  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)

2.  Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

Sverige

Barnmorskeexamen

Universitet eller högskola

Barnmorska

1. január 1994

United Kingdom

Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting

Various

Midwife

23. január 1983

V.6.   Farmaceut

5.6.1.   Študijná príprava farmaceutov:

 biológia rastlín a zvierat

 fyzika

 všeobecná a anorganická chémia

 organická chémia

 analytická chémia

 farmaceutická chémia vrátane analýzy medicínskych produktov

 všeobecná a aplikovaná biochémia (lekárska)

 anatómia a fyziológia, lekárska terminológia

 mikrobiológia

 farmakológia a farmakoterapia

 farmaceutická technológia

 toxikológia

 farmakognózia

 legislatíva a podľa potreby a etika profesie

Vyváženosť medzi teoretickou a praktickou prípravou kladie pri každom predmete dostatočný dôraz na teóriu s cieľom zachovať univerzitný charakter prípravy.

5.6.2.   Doklad o formálnych kvalifikáciách farmaceutovŠtát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udel'ujúci doklad o kvalifikácii

Doplňujúce osvedčenie k diplomu

Referenčný dátum

België/Belgique/Belgien

Diploma van apotheker/Diplôme de pharmacien

— De universiteiten/Les universités

— De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

1. október 1987

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по „Фармация“ с професионална квалификация „Магистър-фармацевт“

Фармацевтичен факултет към Медицински университет

 

1. január 2007

▼B

Česká republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice

Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

1. máj 2004

Danmark

Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen

Danmarks Farmaceutiske Højskole

 

1. október 1987

Deutschland

Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung

Zuständige Behörden

 

1. október 1987

Eesti

Diplom proviisori õppekava läbimisest

Tartu Ülikool

 

1. máj 2004

Ελλάς

Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

 

1. október 1987

España

Título de Licenciado en Farmacia

— Ministerio de Educación y Cultura

— El rector de una universidad

 

1. október 1987

France

— Diplôme d'Etat de pharmacien

— Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Universités

 

1. október 1987

▼M8

Hrvatska

Diploma „magistar farmacije/magistra farmacije“

— Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

— Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

— Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

1. júl 2013

▼B

Ireland

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

 

 

1. október 1987

Italia

Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

Università

 

1. november 1993

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού

Συμβούλιο Φαρμακευτικής

 

1. máj 2004

Latvija

Farmaceita diploms

Universitātes tipa augstskola

 

1. máj 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją

Universitetas

 

1. máj 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de pharmacien

Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale

 

1. október 1987

Magyarország

Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm)

►C2  Egyetem ◄

 

1. máj 2004

Malta

Lawrja fil-farmaċija

Universita’ ta' Malta

 

1. máj 2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen

Faculteit Farmacie

 

1. október 1987

Österreich

Staatliches Apothekerdiplom

Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

 

1. október 1994

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra

1.  Akademia Medyczna

2.  Uniwersytet Medyczny

3.  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

1. máj 2004

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas

Universidades

 

1. október 1987

▼M1

România

Diplomă de licență de farmacist

Universități

 

1. január 2007

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv „magister farmacije/magistra farmacije“

Univerza

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije

1. máj 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „magister farmácie“ („Mgr.“)

Vysoká škola

 

1. máj 2004

Suomi/ Finland

Proviisorin tutkinto/Provisorexamen

— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

— Kuopion yliopisto

 

1. október 1994

Sverige

Apotekarexamen

Uppsala universitet

 

1. október 1994

United Kingdom

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

 

 

1. október 1987

V.7.   Architekt

5.7.1.   Doklad o formálnych kvalifikáciách architektov uznaných podľa článku 46Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný školský rok

België/ Belgique/ Belgien

1.  Architect/Architecte

2.  Architect/Architecte

3.  Architect

4.  Architect/Architecte

5.  Architect/Architecte

6.  Burgelijke ingenieur-architect

1.  Nationale hogescholen voor architectuur

2.  Hogere-architectuur-instituten

3.  Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt

4.  Koninklijke Academies voor Schone Kunsten

5.  Sint-Lucasscholen

6.  Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten

6.  „Faculté Polytechnique“ van Mons

 

1988/1989

1.  Architecte/Architect

2.  Architecte/Architect

3.  Architect

4.  Architecte/Architect

5.  Architecte/Architect

6.  Ingénieur-civil — architecte

1.  Ecoles nationales supérieures d'architecture

2.  Instituts supérieurs d'architecture

3.  Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt

4.  Académies royales des Beaux-Arts

5.  Ecoles Saint-Luc

6.  Facultés des sciences appliquées des universités

6.  Faculté polytechnique de Mons

Danmark

Arkitekt cand. arch.

— Kunstakademiets Arkitektskole i København

— Arkitektskolen i Århus

 

1988/1989

Deutschland

Diplom-Ingenieur,

Diplom-Ingenieur Univ.

— Universitäten (Architektur/Hochbau)

— Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)

— Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)

— Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)

— Hochschulen für bildende Künste

— Hochschulen für Künste

 

1988/1989

Diplom-Ingenieur,

Diplom-Ingenieur FH

— Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1)

— Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen

Eλλάς

Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού

— Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών

— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής

1988/1989

▼C2

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

—  Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès,

 

—  Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid,

 

—  Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas,

 

—  Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia,

 

—  Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla,

 

—  Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid,