2004R0850 — SK — 04.12.2015 — 007.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE (ES) č. 850/2004 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 29. apríla 2004

o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS

(Ú. v. ES L 158 30.4.2004, s. 7)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 1195/2006 z 18. júla 2006,

  L 217

1

8.8.2006

►M2

NARIADENIE RADY (ES) č. 172/2007 zo 16. februára 2007,

  L 55

1

23.2.2007

►M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 323/2007 z 26. marca 2007,

  L 85

3

27.3.2007

►M4

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M5

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 304/2009 zo 14. apríla 2009,

  L 96

33

15.4.2009

 M6

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 756/2010 z 24. augusta 2010,

  L 223

20

25.8.2010

►M7

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 757/2010 z 24. augusta 2010,

  L 223

29

25.8.2010

►M8

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2012 z 19. júna 2012,

  L 159

1

20.6.2012

►M9

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1342/2014 zo 17. decembra 2014,

  L 363

67

18.12.2014

►M10

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2030 z 13. novembra 2015,

  L 298

1

14.11.2015
▼B

NARIADENIE (ES) č. 850/2004 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 29. apríla 2004

o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHSEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 1 ),

po konzultácii s Výborom pre regióny,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 2 ),

keďže:

(1)

toto nariadenie sa týka predovšetkým ochrany životného prostredia a ochrany ľudského zdravia. Právnym základom je preto článok 175 ods. 1 zmluvy;

(2)

spoločenstvo sa vážne obáva neustáleho uvoľňovania perzistentných organických znečisťujúcich látok do životného prostredia. Tieto chemické látky sa prepravujú cez medzinárodné hranice ďaleko od ich zdrojov a zostávajú v životnom prostredí, biologicky sa akumulujú prostredníctvom potravinového reťazca a predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Preto je potrebné, aby sa prijali ďalšie opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia proti takýmto znečisťujúcich látkam;

(3)

vzhľadom na svoje zodpovednosti za ochranu životného prostredia spoločenstvo podpísalo 24. júna 1998 Protokol k Dohovoru o dlhodobom cezhraničnom znečisťovaní ovzdušia z roku 1979 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ďalej len „Dohovor“;

(4)

hoci sa zaviedla legislatíva na úrovni spoločenstva týkajúca sa perzistentných organických znečisťujúcich látok, jej hlavnými nedostatkami je, že chýba alebo je neúplná legislatíva o zákaze výroby a používaní akýchkoľvek súčasne evidovaných chemikálií, že neexistuje žiadny systém k tomu, aby sa ďalšie perzistentné organické znečisťujúce látky podriaďovali zákazom, obmedzeniam alebo vylúčeniu, ani žiadny systém na zabránenie výroby a požívania nových látok, ktoré vykazujú vlastnosti perzistentných organických znečisťujúcich látok. Na úrovni spoločenstva sa ako také nestanovili žiadne ciele na zníženie emisií a súčasné zoznamy uvoľňovaných látok nezahŕňajú všetky zdroje perzistentných organických znečisťujúcich látok;

(5)

s cieľom zabezpečenia súvislého a účinného splnenia záväzkov spoločenstva podľa Protokolu a Dohovoru je potrebné, aby sa zaviedol spoločný právny systém, v rámci ktorého sa musia prijať opatrenia určené najmä na vylúčenie výroby, uvádzanie na trh a používanie zámerne vyrábaných perzistentných organických znečisťujúcich látok. Okrem toho by sa vlastnosti perzistentných organických znečisťujúcich látok mali brať do úvahy v rámci príslušných schém spoločenstva na ich posudzovanie a povoľovanie;

(6)

pri vykonávaní na úrovni spoločenstva ustanovení Rotterdamského dohovoru ( 3 ), Štokholmského dohovoru a Bazilejského dohovoru ( 4 ) ako aj pri účasti na vývoji Strategického prístupu k medzinárodnému manažmentu s chemikáliami (SAICM) v rámci Spojených národov by sa mali zabezpečiť koordinácia a súvislosť;

(7)

okrem toho, ak sa zoberie do úvahy, že ustanovenia tohto nariadenia sú zahrnuté do princípu predbežnej opatrnosti ustanoveného v zmluve, a ak sa zváži princíp 15 Deklará cie z Ria o životnom prostredí a rozvoji, a ak sa zoberie do úvahy cieľ vylúčenia, kde je to možné, uvoľňovania perzistentných organických znečisťujúcich látok do životného prostredia, je v určitých prípadoch potrebné, aby sa zabezpečila prísnejšia kontrola opatrení, ako sú kontroly podľa protokolu a dohovoru;

(8)

navrhované nariadenie REACH môže v budúcnosti byť vhodným nástrojom, pomocou ktorého by sa vykonali kontrolné opatrenia pre výrobu, uvádzanie na trh a používanie vymenovaných látok a kontrolné opatrenia pre existujúce a nové chemikálie a pesticídy, ktoré vykazujú vlastnosti perzistentných organických znečisťujúcich látok. Avšak bez toho, aby bolo dotknuté budúce nariadenie REACH a pretože je potrebné čo najskôr zaviesť takéto kontrolné opatrenia na látky uvedené v protokole a dohovore, malo by nateraz uvedené opatrenia vykonávať toto nariadenie;

(9)

v rámci spoločenstva bolo uvádzanie na trh a používanie väčšiny perzistentných organických znečisťujúcich látok uvedených v protokole a dohovore už vyradené v dôsledku zákazov ustanovených v smernici Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978 o zákaze uvádzania na trh a používania prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú určité účinné látky ( 5 ) a v smernici Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov ( 6 ). S cieľom splniť záväzky spoločenstva podľa protokolu a dohovoru a minimalizovať uvoľňovanie perzistentných organických znečisťujúcich látok je však potrebné a vhodné zakázať aj výrobu takýchto látok a obmedziť výnimky na minimum tak, aby sa výnimky uplatňovali iba tam, kde látka spĺňa základnú funkciu pri špecifickom použití;

(10)

vývozy látok, na ktoré sa vzťahuje Dohovor a vývozy lindanu upravuje nariadenie (ES) č. 304/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2003 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií ( 7 );

(11)

výroba a používanie hexachlórocyklohexánu (HCH), vrátane lindanu, podliehajú obmedzeniam podľa Protokolu, ale nie sú úplne zakázané. Táto látka sa stále používa v niektorých členských štátoch, a preto nie je možné okamžite zakázať všetky existujúce použitia. Vzhľadom na nebezpečné vlastnosti HCH a možné riziká, ktoré sa týkajú jeho uvoľňovania do životného prostredia, by sa však jeho výroba a používanie mali obmedziť na minimum a s končenou platnosťou vyradiť najneskôr do konca roku 2007;

(12)

prestarlé alebo nedbanlivo skladované zásoby perzistentných organických znečisťujúcich látok môžu vážne ohroziť životné prostredie a ľudské zdravie, napríklad prostredníctvom kontaminácie pôdy a spodnej vody. Preto je potrebné, aby sa prijali ustanovenia, ktoré prevyšujú ustanovenia ustanovené v Dohovore. So zásobami zakázaných látok by sa malo zaobchádzať ako s odpadom, pričom zásoby látok, ktorých výroba alebo používanie je stále povolené, by sa mali oznamovať orgánom a riadne kontrolovať. Najmä s existujúcimi zásobami, ktoré pozostávajú zo zakázaných perzistentných organických znečisťujúcich látok alebo ich obsahujú, by sa čo najskôr malo zaobchádzať ako s odpadom. Ak sa v budúcnosti zakážu ďalšie látky, ich zásoby by sa tiež mali bezodkladne zneškodniť a nemali by sa tvoriť žiadne nové zásoby. Vzhľadom na príslušné problémy určitých členských štátov by sa mala poskytovať primeraná finančná a technická pomoc prostredníctvom existujúcich finančných nástrojov spoločenstva, ako sú Kohézne a štrukturálne fondy;

(13)

v súlade so stanoviskom Komisie ku stratégii spoločenstva pre dioxíny, furány a polychlórované bifenyly (PCB) ( 8 ), a v súlade s Protokolom a Dohovorom, mali by sa uvoľnenia perzistentných organických znečisťujúcich látok, ktoré sú neúmyselnými vedľajšími produktami priemyselných procesov, čo najskôr identifikovať a znižovať, s konečným cieľom ich vylúčenia, ak je to možné. Čo najskôr by sa mali vypracovať a realizovať primerané národné akčné plány, ktoré zahrnú všetky zdroje a opatrenia, vrátane takých, ktoré sú ustanovené podľa existujúcej legislatívy spoločenstva, na neustále a cenovo efektívne znižovanie uvoľňovania látok. V rámci Dohovoru by sa za týmto cieľom mali vyvinúť vhodné nástroje;

(14)

v súlade s uvedením stanoviskom/?oznámením/by sa mali zaviesť vhodné programy a mechanizmy na poskytovanie primeraných údajov na monitorovanie prítomnosti dioxínos, furánov a PCB v životnom prostredí. Je však potrebné zabezpečiť, aby boli k dispozícii a mohli sa využívať primerané nástroje podľa ekonomicky a technicky schopných podmienok;

(15)

podľa Dohovoru sa obsah perzistentných organických znečisťujúcich látok v odpade musí zneškodniť alebo nenávratne transformovať do látok, ktoré nevykazujú podobné vlastnosti, pokiaľ neexistujú iné operácie, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Keďže súčasná legislatíva spoločenstva o odpade neustanovuje špecifické pravidlá, pokiaľ ide o takéto látky, mali by sa ustanoviť v tomto nariadení. Na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany by sa do 31. decembra 2005 mali zaviesť spoločné limity koncentrácie pre látky v odpade;

(16)

dôležité je identifikovanie a separovanie odpadu, ktorý pozostáva z perzistentných organických znečisťujúcich látok, obsahuje ich alebo je nimi kontaminovaný, už pri jeho zdroji, aby sa minimalizovalo rozšírenie chemikálií do iného odpadu. Smernica Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade ( 9 ) ustanovila pravidlá spoločenstva o hospodárení s nebezpečným odpadom, ktoré zaväzujú členské štáty prijať opatrenia potrebné k tomu, aby zariadenia a podniky, ktoré likvidujú nebezpečný odpad, opätovne ho spracovávajú alebo prepravujú, nemiešali rôzne kategórie nebezpečného odpadu alebo nebezpečný odpad s odpadom, ktorý nie je nebezpečný;

(17)

dohovor ustanovuje, aby každá strana vypracovala plán na splnenie svojich záväzkov podľa Dohovoru. Členské štáty by mali poskytnúť príležitosti na účasť verejnosti pri vypracovávaní svojich realizačných plánov. Pretože spoločenstvo a členské štáty zdieľajú zodpovednosť v tejto oblasti, mali by sa realizačné plány vypracovávať tak na národnej úrovni ako aj na úrovni spoločenstva. Spolupráca a výmena informácií medzi Komisiou a orgánmi členských štátov by sa mali podporovať;

(18)

v súlade s Dohovorom a Protokolom by sa informácie o perzistentných organických znečisťujúcich látkach mali poskytovať druhým stranám. Mala by sa podporovať výmena informácií s tretími krajinami, ktoré nie sú stranou takých dohôd;

(19)

oboznámenie sa verejnosti s nebezpečenstvom, ktoré perzistentné organické znečisťujúce látky predstavujú pre zdravie súčasnej a budúcej generácie ako aj pre životné prostredie, najmä v rozvojových krajinách, je často nedostačujúce, a preto sú potrebné široko spektrálne informácie, aby sa zvýšila úroveň opatrnosti a získala podpora pre obmedzenia a zákazy. V súlade s Dohovorom by sa podľa potreby mali podporovať a umožňovať programy na oboznamovanie verejnosti s týmito látkami, a to najmä pre najzraniteľnejšie skupiny, ako aj zaškolenie pracovníkov, vedcov, vzdelávacích, technických a vedúcich pracovníkov;

(20)

na požiadanie a v rámci dostupných zdrojov by Komisia a členské štáty mali spolupracovať pri poskytovaní potrebnej a včasnej technickej pomoci určenej najmä na posilnenie schopnosti rozvojových krajín a krajín s transformujúcou sa ekonomikou splniť Dohovor. Technická pomoc by mala zahŕňať rozvoj a zavádzanie vhodných alternatívnych výrobkov, metód a stratégií, medzi iným na používanie DDT pri kontrole vektora nákazy, ktoré sa podľa Dohovoru môžu používať iba v súlade s odporúčaniami a usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie a vtedy, ak pre príslušnú krajinu nie sú k dispozícii žiadne miestne bezpečné, účinné a cenovo prístupné alternatívy;

(21)

malo by existovať pravidelné vyhodnocovanie účinnosti opatrení prijatých na zníženie uvoľňovania perzistentných organických znečisťujúcich látok. S tým cieľom by členské štáty mali pravidelne podávať Komisii správy, najmä pokiaľ ide o inventár uvoľňovaných látok, nahlásené zásoby ako aj výrobu a uvádzanie na trh obmedzených látok. Komisia by v spolupráci s členskými štátmi mala vyvinúť spoločný formát na podávanie správ členskými štátmi;

(22)

dohovor a protokol ustanovujú, že ich jednotlivé strany môžu navrhnúť iné látky pre medzinárodnú činnosť a na základe toho sa podľa uvedených zmlúv môžu zaraďovať ďalšie látky, a v takom prípade by sa toto nariadenie malo primerane k tomu zmeniť a doplniť. Okrem toho by malo byť možné upravovať existujúce položky v prílohách k tomuto nariadeniu, medzi iným s cieľom ich prispôsobenia sa vedeckému a technickému pokroku;

(23)

ak sa príloha k tomuto nariadeniu mení a dopĺňa, aby sa vykonali akékoľvek zaradenia dodatočných cielene vyrábaných perzistentných organických znečisťujúcich látok do protokolu alebo dohovoru, mali by sa iba vo výnimočných a riadne opodstatnených prípadoch zaradiť do prílohy II namiesto do prílohy I;

(24)

opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu ( 10 );

(25)

s cieľom zabezpečenia transparentnosti, nestrannosti a zhody na úrovni výkonu tohto nariadenia, by členské štáty mali ustanoviť pravidlá o pokutách uplatniteľných na porušovanie ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Takéto pokuty by mali byť účinné, úmerné a odrádzajúce, pretože nesplnenie výkonu tohto nariadenia môže mať za následok poškodzovanie ľudského zdravia a životného prostredia. Ak je to vhodné, mali by sa informácie o porušovaní ustanovení tohto nariadenia zverejňovať;

(26)

pretože členské štáty nemôžu dostačujúco dosiahnuť ciele tohto nariadenia, najmä ochranu životného prostredia a ľudského zdravia pred stálymi organickými znečisťujúcimi látkami z dôvodu cezhraničných účinkov uvedených znečisťujúcich látok, a ľahšie sa preto dajú dosahovať na úrovni spoločenstva, môže spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku nemôže toto nariadenie zájsť za hranicu nutnosti, aby dosiahlo svoje ciele;

(27)

vzhľadom na vyššie uvedené by sa smernica 79/117/EHS mala zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:Článok 1

Ciele a rozsah

1.  Ak sa vezme do úvahy najmä zásada prevencie, cieľom tohto nariadenia je ochraňovať ľudské zdravie a životné prostredie pred perzistentnými organickými znečisťujúcimi látkami tým, že sa zakáže, čo najskôr vyradí alebo obmedzí výroba, uvádzanie na trh a používanie látok, ktoré podliehajú Dohovoru zo Štokholmu o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ďalej len „dohovor“ alebo Protokolu z roku 1998 k Dohovoru o dlhodobom cezhraničnom znečisťovaní ovzdušia z roku 1979 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ďalej len „protokol“, a tým, že sa čo najskôr minimalizuje uvoľňovanie takýchto látok, s cieľom ich vylúčenia a že sa zavedú ustanovenia týkajúce sa odpadu, ktorý pozostáva z akýchkoľvek takýchto perzistentných organických znečisťujúcich látok, obsahuje ich alebo je nimi kontaminovaný.

2.  Články 3 a 4 neplatia pre odpad, ktorý pozostáva zo perzistentných organických znečisťujúcich látok vymenovaných v prílohách I a II, obsahuje ich alebo je nimi kontaminovaný.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) „uvedenie na trh“ znamená dodanie alebo danie k dispozícii pre tretiu osobu oproti platbe alebo zadarmo. Dovozy na colné územie spoločenstva sa tiež považujú za uvedenie na trh;

b) „výrobok“ znamená predmet pozostávajúci z jednej alebo viacerých látok a/alebo prípravkov, ktoré počas výroby dostanú špecifický tvar, povrch alebo vzhľad určujúci oveľa viac funkciu jeho konečného použitia než ju určuje jeho chemické zloženie;

c) „látka“ je látka v zmysle definície v článku 2 smernice Rady 67/548/EHS ( 11 );

d) „prípravok“ je prípravok v zmysle definície v článku 2 smernice 67/548/EHS;

e) „odpad“ je odpad v zmysle definície v článku 1 písm. a) smernice 75/442/EHS ( 12 );

f) „zneškodnenie“ je zneškodnenie v zmysle definície v článku 1 písm. e) smernice 75/442/EHS;

g) „zhodnotenie“ je zhodnotenie zmysle definície v článku 1 písm. e) smernice 75/442/EHS;

Článok 3

Kontrola výroby, uvádzanie na trh a použitie

1.  Zakazuje sa výroba, uvedenie na trh a použitie látok vymenovaných v prílohe I, či už samotných, v prípravkoch alebo ako zložiek výrobkov.

2.  V súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe II sa obmedzuje výroba, uvedenie na trh a použitie látok vymenovaných v uvedenej prílohe, či už samotných, v prípravkoch alebo ako zložiek výrobkov.

3.  V rámci schém na hodnotenie a udeľovanie povolení pre existujúce a nové chemikálie a pesticídy podľa príslušnej legislatívy spoločenstva posúdia členské štáty a Komisia kritériá ustanovené v odseku 1 prílohy D k Dohovoru a prijmú potrebné opatrenia na kontrolu existujúcich chemikálií a pesticídov a zabránia výrobu, uvádzanie na trh a používanie nových chemikálií a pesticídov, ktoré vykazujú vlastnosti perzistentných organických znečisťujúcich látok.

Článok 4

Výnimky z kontrolných opatrení

1.  Článok 3 neplatí, ak:

a) sa látka použije na laboratórny výskum alebo ako referenčný štandard;

b) sa látka vyskytne ako neúmyselné stopové množstvo kontaminantu v látke, prípravku alebo výrobku.

2.  Článok 3 neplatí vzhľadom na látky, ktoré sa vyskytnú ako zložka výrobkov vyrobených pred dňom alebo v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia až do šiestich mesiacov po dátume jeho nadobudnutia účinnosti.

Článok 3 neplatí v prípade látky, ktorá sa vyskytne ako zložka výrobkov používaných už pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

V prípade zistenia artiklu uvedeného v prvom alebo druhom pododseku však členský štát o tom okamžite informuje Komisiu.

Vždy keď Komisia obdrží také informácie alebo ináč zistí také výrobky, bezodkladne to oznámi sekretariátu Dohovoru, ak je to potrebné.

3.  Ak je látka uvedená v časti A prílohy I alebo časti A prílohy II, musí členský štát, ktorý chce do konečného termínu stanovenému v príslušnej prílohe, povoliť výrobu a používanie takej látky ako medziproduktu v uzavretom systéme, upovedomiť o tom sekretariát dohovoru.

Také oznámenie je však možné podať iba vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a) v príslušnej prílohe bola uvedená poznámka výslovne s cieľom toho, aby sa taká výroba alebo použitie uvedenej látky mohli povoliť;

b) výrobný postup premení látku na jednu alebo viac látok, ktoré nevykazujú vlastnosti perzistentných organických znečisťujúcich látok;

c) nepredpokladá sa, že ľudia alebo životné prostredie budú vystavení nejakým podstatným množstvám látky počas výroby a jej použitia, ako to preukázalo hodnotenie uzatvoreného systému v súlade so smernicou Komisie 2001/59/ES ( 13 ).

Oznámenie sa podá aj ostatným členským štátom a Komisii a musí uvádzať podrobnosti o skutočnej alebo odhadovanej celkovej výrobe a použití príslušnej látky a povahe výrobného postupu v uzavretom systéme, pričom musí uvádzať množstvo akejkoľvek netransformovanej a neúmyselné stopové množstvo kontaminantu v konečnom výrobku akýmkoľvek materiálom pochádzajúcim z perzistentnej organickej znečisťujúcej látky.

Konečný termín uvedený v prvom pododseku sa môže zmeniť v takom prípade, ak sa po opakovanom oznámení od príslušného členského štátu sekretariátu dohovoru vydá výslovný alebo tichý súhlas podľa dohovoru na pokračovanie výroby a používanie látky na ďalšie obdobie.

Článok 5

Skladové zásoby

1.  Majiteľ zásob, ktoré pozostávanú alebo obsahujú akúkoľvek látku uvedenú v prílohe I alebo v prílohe II, pre ktoré nebolo vydané žiadne povolenie, zaobchádza s takýmito zásobami ako s odpadom a v súlade s článkom 7.

2.  Majiteľ zásoby väčšej ako 50 kg, ktorá pozostáva z akejkoľvek látky uvedenej v prílohe I alebo v prílohe II, alebo ju obsahuje, a ktorej použitie je zakázané, poskytne príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa zásoba nachádza, informácie týkajúce sa povahy a množstva takej zásoby. Také informácie sa poskytnú do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a zmien a doplnení k prílohe I alebo k prílohe II a potom každoročne až do konečného termínu uvedeného v prílohe I alebo II na obmedzené použitie.

Majiteľ musí zaobchádzať so zásobami bezpečným, efektívnym spôsobom a tak, aby neškodili životnému prostrediu.

3.  Členské štáty sledujú používanie nahlásených zásob a zaobchádzanie s nimi.

Článok 6

Zníženie, minimalizovanie a vylúčenie

1.  Členské štáty vypracujú a povedú počas dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zoznamy pre látky vymenované v prílohe III o uvoľňovaní do ovzdušia, vody a pôdy, v súlade so svojimi záväzkami podľa dohovoru a protokolu.

2.  Členský štát oznámi v rámci svojho národného realizačného plánu podľa článku 8 Komisie a ostatným členským štátom svoj akčný plán o opatreniach na identifikovanie, charakterizovanie a minimalizovanie s cieľom čo najskoršieho vylúčenia, kde je to možné, celkových uvoľnení, ktorý vypracoval v súlade so svojimi záväzkami podľa dohovoru.

Akčný plán musí zahŕňať opatrenia na podporu rozvoja, a kde sa to pokladá za vhodné, musí požadovať používanie náhradných alebo modifikovaných materiálov, výrobkov a postupov, ktorými sa zabráni tvorenie a uvoľňovanie látok vymenovaných v prílohe III.

3.  Pri posudzovaní návrhov na výstavbu nových zariadení alebo na podstatnú úpravu existujúcich zariadení používajúcich postupy, ktoré uvoľňujú chemikálie vymenované v prílohe III, členské štáty uprednostnia bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 1996/61/ES ( 14 ), alternatívne postupy, technológie alebo praktiky, ktoré majú podobné použitie, ale pri ktorých sa zabránilo tvorbe a vylučovaniu látok vymenovaných v prílohe III.

Článok 7

Odpadové hospodárstvo

1.  Výrobcovia a majitelia odpadu vynaložia všetko opodstatnené úsilie, aby zabránili, pokiaľ je to uskutočniteľné, kontaminácii takéhoto odpadu látkami vymenovanými v prílohe IV.

2.  Napriek smernici 96/59/ES ( 15 ) sa odpad, ktorý pozostáva z akejkoľvek látky uvedenej v prílohe IV, obsahuje ju alebo je ňou kontaminovaný, musí bezodkladne a v súlade s prílohou V, časť 1 zneškodniť alebo pretransformovať, a to takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že obsah perzistentných organických znečisťujúcich látok sa zneškodní alebo nenávratne pretransformuje tak, aby zostávajúci odpad a uvoľňovania nevykazovali vlastnosti perzistentných organických znečisťujúcich látok.

Pri vykonávaní takého zneškodňovania alebo zhodnocovania sa akákoľvek látka vymenovaná v prílohe IV môže izolovať z odpadu za predpokladu, že táto látka sa následne zneškodní podľa prvého pododseku.

3.  Zakazujú sa postupy na zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu, ktoré môžu viesť k zhodnoteniu, recyklovaniu alebo opätovnému použitiu látok vymenovaných v prílohe IV.

4.  Odlišne od odseku 2:

▼M4

a) odpad obsahujúci akúkoľvek látku uvedenú v prílohe IV alebo ňou kontaminovaný sa môže zneškodniť alebo zhodnotiť iným spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva za predpokladu, že obsah vymenovaných látok v odpade je pod úrovňou koncentračných limitov, ktoré sa majú určiť v prílohe IV. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 3. Dovtedy, kým sa stanovia takéto koncentračné limity podľa tohto postupu, môže príslušný orgán členského štátu prijať alebo uplatniť koncentračné limity alebo špecifické technické požiadavky vzhľadom na zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu podľa tohto bodu.

▼B

b) členský štát alebo príslušný orgán určený takýmto členským štátom môže vo výnimočných prípadoch povoliť, aby sa s odpadmi vymenovanými v prílohe V, časť 2, ktoré obsahujú akékoľvek látky vymenované v prílohe IV, alebo sú nimi kontaminované až do koncentračných limitov, ktoré sa bližšie určia v prílohe V, časť 2, zaobchádzalo ináč v súlade s metódou uvedenou v prílohe V, časť 2, a to za predpokladu, že:

i) dotyčný majiteľ preukázal k spokojnosti príslušného orgánu dotyčného členského štátu, že dekontaminácia odpadu v súvislosti s látkami vymenovanými v prílohe IV nebola uskutočniteľná a že zneškodnenie alebo nenávratná transformácia obsahu perzistentných organických znečisťujúcich látok vykonané podľa najlepšej environmentálnej praxe alebo najlepších dostupných technológií nepredstavujú možnosť uprednostňovanú z hľadiska ochrany životného prostredia a príslušný orgán následne povolil alternatívny postup;

ii) tento postup je v súlade s príslušnou legislatívou spoločenstva a podmienkami ustanovenými v príslušných dodatočných opatreniach uvedených v odseku 6; a

iii) príslušný členský štát informoval ostatné členské štáty a Komisiu o svojom povolení a oprávnení k tomu.

►M4

 

Koncentračné limity v časti 2 prílohy V na účely odseku 4 písm. b) tohto článku stanoví Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 3.

 ◄

Dovtedy, kým sa stanovia takéto koncentračné limity:

a) môže príslušný orgán prijať alebo uplatniť koncentračné limity alebo špecifické technické požiadavky vzhľadom na odpad, s ktorým sa zaobchádza podľa odseku 4 písm. b);

b) poskytnú príslušní majitelia v prípade, že sa jedná o odpad podľa odseku 4 písm. b), príslušnému orgánu informácie o obsahu perzistentných organických znečisťujúcich látok v odpade.

6.  Komisia môže, kde je to potrebné a pri zohľadnení technického rozvoja a príslušných medzinárodných usmernení a rozhodnutí a akýchkoľvek povolení udelených členským štátom alebo príslušným orgánom určeným takýmto členským štátom v súlade s odsekom 4 a prílohy V prijať dodatočné opatrenia, ktoré sa týkajú vykonania tohto článku. Komisia ustanoví formát na predkladanie informácií členskými štátmi v súlade s odsekom 4 písm. b) bod iii). Také opatrenia sa rozhodnú v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 ods. 2

7.  Komisia preverí do 31. decembra 2009 výnimky uvedené v odseku 4 s ohľadom na medzinárodný a technický rozvoj, najmä vzhľadom na to, či sa majú uprednostniť z hľadiska životného prostredia.

Článok 8

Realizačné plány

1.  Pri príprave svojich národných realizačných plánov dajú členské štáty včasné a efektívne príležitosti verejnosti na účasť na tomto postupe v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi.

2.  Akonáhle členský štát prijme svoj národný realizačný plán v súlade so záväzkami podľa dohovoru, oznámi ho Komisii a ostatným členským štátom.

3.  Pri príprave svojich realizačných plánov si Komisia a členské štáty, ak je to potrebné, vymieňajú informácie o ich obsahu.

4.  Komisia vypracuje do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia plán na splnenie záväzkov podľa dohovoru.

Akonáhle Komisia prijme realizačný plán spoločenstva, oznámi ho členským štátom.

Komisia realizačný plán preverí a zaktualizuje podľa potreby.

Článok 9

Monitorovanie

Komisia a členské štáty v úzkej spolupráci vypracujú primerané programy a mechanizmy zodpovedajúce najmodernejšiemu stavu techniky na pravidelné poskytovanie porovnateľných údajov monitorovania o výskyte dioxinov, furánov a PCB, ako je uvedené v prílohe III, v životnom prostredí. Pri ustanovovaní takých programov a mechanizmov sa náležite zoberú do úvahy vývoje podľa protokolu a dohovoru.

Článok 10

Výmena informácií

1.  Komisia a členské štáty umožnia a prevezmú na seba v rámci spoločenstva a v kontakte s tretími krajinami výmenu informácií, ktoré sa týkajú zníženia, minimalizovania alebo, kde je to možné, zastavenia výroby, používania a uvoľňovania perzistentných organických znečisťujúcich látok a alternatív k takýmto látkam, pričom uvedú riziká a ekonomické a sociálne náklady súvisiace s takými alternatívami.

2.  Komisia a podľa potreby členské štáty podporia a umožnia, pokiaľ ide o perzistentné organické znečisťujúce látky:

a) oboznamovacie programy na tvorbu povedomia o nich, vrátane takých, ktoré sa týkajú ich účinkov na zdravie ľudí a životné prostredie a o ich alternatívach ako aj o znižovaní alebo zastavení výroby, používania a uvoľňovania, najmä pre:

i) osoby zodpovedné za politiku a rozhodovanie,

ii) obzvlášť ohrozené skupiny obyvateľstva;

b) poskytovanie informácií verejnosti;

c) zaškolenie, vrátane pracovníkov, vedcov, vzdelávacích pracovníkov a technického a riadiaceho personálu.

3.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2003/4/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí ( 16 ), nepovažujú sa informácie o zdraví a bezpečnosti ľudí a životného prostredia za dôverné. Komisia a členské štáty, ktoré si vymieňajú iné informácie s tretími krajinami, ochránia akékoľvek dôverné informácie podľa vzájomnej dohody.

Článok 11

Technická pomoc

V súlade s článkami 12 a 13 dohovoru Komisia a členské štáty spolupracujú pri poskytovaní primeranej a včasnej technickej a finančnej pomoci rozvojovým krajinám a krajinám transformujúcim svoje hospodárstvo na základe ich požiadania a v rámci dostupnosti zdrojov a pri zohľadnení ich jednotlivých potrieb, v záujme rozvoja a posilnenia ich schopnosti splniť svoje záväzky podľa dohovoru. Takáto podpora môže byť realizovaná aj prostredníctvom nevládnych organizácií.

Článok 12

Podávanie správ

1.  Členské štáty oznámia Komisii každé tri roky informácie o uplatňovaní tohto nariadenia, vrátane informácií o porušovaní a pokutách.

2.  Členské štáty poskytnú Komisii každý rok štatistické údaje o skutočnom alebo odhadovanom celkovom objeme výroby a uvedení na trh ktorejkoľvek látky uvedenej v prílohe I alebo II.

3.  Členské štáty oznámia Komisii do troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a každé tri roky potom:

a) súhrn informácií zostavených z oznámení, ktoré sa týkajú zásob na sklade, obdržaných podľa článku 5 ods. 2;

b) súhrn informácií zostavených zo zoznamov o uvoľnení látok vypracovaných podľa článku 6 ods. 1;

c) súhrn informácií o prítomnosti dioxínov, furánov a PCB uvedených v prílohe III v životnom prostredí, vypracovaných podľa článku 9.

4.  Pokiaľ ide o údaje a informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty podľa odsekov 1, 2 a 3, Komisia vopred vypracuje spoločný formát podľa postupu uvedenému v článku 16 ods. 2

5.  Pokiaľ ide o látky uvedené v dohovore, Komisia vypracuje správu, v intervaloch, ktoré určí Konferencia strán dohovoru, na základe informácií poskytnutých členskými štátmi podľa odseku 2 a predloží ju sekretariátu dohovoru.

6.  Komisia vypracuje každé tri roky správu o uplatňovaní tohto nariadenia a začlení ju do kontextu informácií získaných z EPER zriadeného rozhodnutím Komisie 2004/479/ES ( 17 ), a zo zoznamu o emisiách CORINAIR Programu na monitorovanie a vyhodnocovanie ďalekosiahleho prenosu látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP) a z informácií poskytovaných členskými štátmi podľa odsekov 1, 2 a 3 s cieľom vytvorenia súhrnnej správy. Táto správa musí obsahovať aj informácie o uplatnení výnimiek uvedených v článku 7 ods. 4 Komisia predloží zhrnutie sumarizujúcej správy Európskemu parlamentu a Rade a bezodkladne ju sprístupní verejnosti.

Článok 13

Pokuty

Členské štáty ustanovia pravidlá o pokutách uplatniteľných na porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Také ustanovené pokuty musia byť účinné, úmerné a odrádzajúce. Členské štáty oznámia také ustanovenia Komisii najneskôr rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne jej oznámia akékoľvek ich zmeny a doplnenia.

▼M4

Článok 14

Zmeny a doplnenia príloh

1.  Ak je určitá látka uvedená v dohovore alebo protokole, Komisia v prípade potreby primerane zmení a doplní prílohy I, II a III.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3.

2.  Ak je určitá látka uvedená v dohovore alebo protokole, Komisia v prípade potreby primerane zmení a doplní prílohu IV.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 3.

3.  Komisia prijme modifikácie zaradených položiek v prílohách I, II a III vrátane ich prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3.

4.  Komisia prijme modifikácie zaradených položiek v prílohe IV a úpravy prílohy V vrátane ich prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 3.

▼B

Článok 15

Príslušné orgány

Každý členský štát určí príslušný orgán alebo orgány zodpovedné za administratívne úlohy požadované podľa tohto nariadenia. Členské štáty informujú Komisiu o takom určení orgánu najneskôr tri mesiace po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 16

Výbor pre všeobecné záležitosti

1.  Komisii pomáha pri všetkých záležitostiach podľa tohto nariadenia okrem takých, ktoré s týkajú odpadu, výbor zriadený podľa článku 29 smernice 67/548/EHS.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa ustanoví na tri mesiace.

▼M4

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼B

Článok 17

Výbor pre záležitosti s odpadom

1.  Komisii pomáha pri záležitostiach, ktoré s týkajú odpadu, výbor zriadený podľa článku 18 smernice 75/442/EHS.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa ustanoví na tri mesiace.

▼M4

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼B

Článok 18

Zmeny a doplnenia smernice 79/117/EHS

V prílohe k smernici 79/117/EHS sa v časti B „perzistentné chlórované organické zlúčeniny“ vypúšťajú položky 1 až 8.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť na dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M7
PRÍLOHA IČasť A –  Látky uvedené na zozname v dohovore a v protokole, ako aj látky uvedené na zozname len v dohovore

Látka

Číslo CAS

Číslo EC

Osobitná výnimka pri prechodnom používaní alebo iná špecifikácia

Tetrabrómdifenyléter

C12H6Br4O

 

 

1.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie tetrabrómdifenyléteru rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 % hmotnosti) alebo nižšie, keď sa vyskytuje v látkach, prípravkoch, výrobkoch alebo ako retardačná zložka proti horeniu.

2.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto výrobkov:

a)  bez toho aby boli dotknuté ustanovenia písm. b) výrobky a prípravky s koncentráciou menej ako 0,1 % hmotnosti tetrabrómdifenyléteru, pokiaľ sa čiastočne vyrábajú alebo úplne získavajú z recyklovaných materiálov alebo z materiálov z odpadu pripraveného na opakované využitie;

b)  elektrického a elektronického zariadenia patriaceho do rozsahu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES (1).

3.  Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú tetrabrómdifenyléter ako zložku týchto výrobkov. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Pentabrómdifenyléter

C12H5Br5O

 

 

1.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie pentabrómdifenyléteru rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 % hmotnosti) alebo nižšie, keď sa vyskytuje v látkach, prípravkoch alebo ako zložka častí výrobkov, na ktoré sa aplikovali retardanty horenia.

2.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto výrobkov:

a)  bez toho aby boli dotknuté ustanovenia písm. b) výrobky a prípravky s koncentráciou menej ako 0,1 % hmotnosti pentabrómdifenyléteru, pokiaľ sa čiastočne vyrábajú alebo úplne získavajú z recyklovaných materiálov alebo z materiálov z odpadu pripraveného na opakované využitie;

b)  na elektrické a elektronické zariadenia v pôsobnosti smernice 2002/95/ES.

3.  Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú pentabrómdifenyléter ako zložku týchto výrobkov. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Hexabrómdifenyléter

C12H4Br6O

 

 

1.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie hexabrómdifenyléteru rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 % hmotnosti) alebo nižšie, keď sa vyskytuje v látkach, prípravkoch alebo ako zložka častí výrobkov, na ktoré sa aplikovali retardanty horenia.

2.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto výrobkov:

a)  bez toho aby boli dotknuté ustanovenia písm. b) výrobky a prípravky s koncentráciou menej ako 0,1 % hmotnosti hexabrómdifenyléteru, pokiaľ sa čiastočne vyrábajú alebo úplne získavajú z recyklovaných materiálov alebo z materiálov z odpadu pripraveného na opakované využitie;

b)  na elektrické a elektronické zariadenia v pôsobnosti smernice 2002/95/ES.

3.  Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú hexabrómdifenyléter ako zložku týchto výrobkov. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Heptabrómdifenyléter

C12H3Br7O

 

 

1.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie heptabrómdifenyléteru rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 % hmotnosti) alebo nižšie, keď sa vyskytuje v látkach, prípravkoch alebo ako zložka častí výrobkov, na ktoré sa aplikovali retardanty horenia.

2.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto výrobkov:

a)  bez toho aby boli dotknuté ustanovenia písm. b) výrobky a prípravky s koncentráciou menej ako 0,1 % hmotnosti heptabrómdifenyléteru, pokiaľ sa čiastočne vyrábajú alebo úplne získavajú z recyklovaných materiálov alebo z materiálov z odpadu pripraveného na opakované využitie;

b)  na elektrické a elektronické zariadenia v pôsobnosti smernice 2002/95/ES.

3.  Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú heptabrómdifenyléter ako zložku týchto výrobkov. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, soľ kovov (O-M+), halogenid, amid a iné deriváty vrátane polymérov)

 

 

1.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie PFOS rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 % hmotnosti) alebo nižšie, keď sa vyskytuje v látkach alebo prípravkoch. 2.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie PFOS v nedokončených výrobkoch a výrobkoch, alebo ich častiach, pokiaľ koncentrácia PFOS je menej ako 0,1 % hmotnosti vypočítaná s referenciou na štrukturálne alebo mikroštrukturálne odlišné častice, ktoré obsahujú PFOS alebo v prípade textilu alebo iných potiahnutých materiálov, pokiaľ hmotnosť PFOS je menej ako 1 μg/m2 poťahového materiálu. 3.  Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú PFOS ako zložku týchto výrobkov. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek. 4.  Protipožiarne hasiace peny, ktoré boli uvedené na trh pred 27. decembrom 2006 sa môžu používať do 27. júna 2011. 5.  Pokiaľ sa množstvo vypúšťané do životného prostredia minimalizovalo, povoľuje sa výroba a umiestňovanie na trh na nasledujúce osobitné použitie, za predpokladu že členské štáty každé štyri roky Komisiu oboznámia o vykonanom pokroku: a)  do 26. augusta 2015 ako zvlhčovače v kontrolovaných systémoch na elektrolytického pokovovania; b)  fotorezistenty alebo antireflektívne nátery pre fotolitografické postupy; c)  fotografické nátery, ktoré sa používajú na filmy, papiere alebo tlačiarenské platne; d)  prísady proti zahmlievaniu pre nedekoratívne hrubé pochrómovanie šesťmocným chrómom v uzavretých obehových systémoch; e)  hydraulické kvapaliny pre leteckú techniku. V prípadoch, keď sa odchýlky uvedené v písm. a) až e) týkajú výroby alebo používania v prevádzkach, ktoré patria do rozsahu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES (2), uplatňujú sa príslušné najlepšie dostupné techniky prevencie a minimalizácie emisií PFOS opísané v informáciách, ktoré zverejňuje Komisia podľa článku 17 ods. 2 druhého pododseku smernice 2008/1/ES. Hneď, ako sú dostupné nové informácie o podrobnostiach používania a bezpečnejších alternatívnych látok alebo technológií na použitie podľa písm. b) až e), Komisia preskúma odchýlky v druhom pododseku tak, aby: i)  sa postupne ukončilo používanie PFOS, len čo bude použitie bezpečnejších alternatív technicky a ekonomicky uskutočniteľné; ii)  sa odchýlka mohla naďalej uplatňovať len pre nevyhnutné použitia, pre ktoré neexistujú bezpečnejšie alternatívy, a ak sa oznámili snahy o nájdenie bezpečnejších alternatív; iii)  uvoľňovanie PFOS do životného prostredia sa minimalizovalo pomocou najlepších dostupných techník. ►M8   6.  Od momentu, keď Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) normy prijme, používajú sa ako metódy analytických testov na preukázanie súladu látok, prípravkov a výrobkov s odsekmi 1 a 2. Akákoľvek iná metóda, ktorej rovnakú výkonnosť môže používateľ dokázať, by sa mohla použiť namiesto noriem CEN.  ◄

DDT (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán)

50-29-3

200-024-3

chlórdan

57-74-9

200-349-0

hexachlórcyklohexány vrátane lindánu

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

dieldrín

60-57-1

200-484-5

endrín

72-20-8

200-775-7

heptachlór

76-44-8

200-962-3

▼M8

endosulfán

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.  Uvedenie na trh a použitie výrobkov vyrobených pred 10. júlom 2012, ktoré obsahujú endosulfán ako zložku týchto výrobkov, sa povoľuje do 10. januára 2013.

2.  Uvedenie na trh a použitie výrobkov, ktoré sa už používali pred 10. júlom 2012 alebo k 10. júlu 2012 a ktoré ako zložku obsahujú endosulfán, sa povoľuje.

3.  Na výrobky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

▼M7

hexachlórbenzén

118-74-1

200-273-9

chlórdekón

143-50-0

205-601-3

aldrín

309-00-2

206-215-8

pentachlórbenzén

608-93-5

210-172-5

polychlórované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a iné

215-648-1 a iné

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 96/59/ES, je povolené naďalej používať výrobky, ktoré sa používajú v čase, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť

mirex

2385-85-5

219-196-6

toxafén

8001-35-2

232-283-3

hexabrómbifenyl

36355-01-8

252-994-2

(1)   Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)   Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.Časť B –  Látky uvedené na zozname len v protokole

Látka

Číslo CAS

Číslo EC

Osobitná výnimka pri prechodnom používaní alebo iná špecifikácia

▼M8

Hexachlórbutadién

87-68-3

201-765-5

1.  Uvedenie na trh a použitie výrobkov vyrobených pred 10. júlom 2012, ktoré ako zložku obsahujú hexachlórbutadién, sa povoľuje do 10. januára 2013.

2.  Uvedenie na trh a použitie výrobkov, ktoré sa už používali pred 10. júlom 2012 alebo k 10. júlu 2012 a ktoré ako zložku obsahujú hexachlórbutadién, sa povoľuje.

3.  Na výrobky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Polychlórované naftalény (1)

 

 

1.  Uvedenie na trh a použitie výrobkov vyrobených pred 10. júlom 2012, ktoré ako zložku obsahujú polychlórované naftalény, sa povoľuje do 10. januára 2013.

2.  Uvedenie na trh a použitie výrobkov, ktoré sa už používali pred 10. júlom 2012 alebo k 10. júlu 2012 a ktoré ako zložku obsahujú polychlórované naftalény, sa povoľuje.

3.  Na výrobky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

▼M10

Alkány C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a použitie látok alebo prípravkov, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 1 hm. %, alebo vo výrobkoch, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 0,15 hm. %.

2.  Používanie sa povoľuje v prípade:

a)  dopravníkových pásov v ťažobnom priemysle a tesniacich materiálov pri stavbe priehrad obsahujúcich SCCP, ktoré sa ku dňu 4. decembra 2015 už používali; a

b)  iných výrobkov obsahujúcich SCCP, ako sú uvedené v písmene a), ktoré sa už používali k 10. júlu 2012.

3.  Na výrobky uvedené v bode 2 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

(1)   „Polychlórované naftalény“ znamenajú chemické zlúčeniny, ktorých základnou štruktúrou je naftalénový kruhový systém, kde sa jeden alebo viacero atómov vodíka nahradilo atómami chlóru.

▼B
PRÍLOHA II

ZOZNAM LÁTOK PODLIEHAJÚCICH OBMEDZENIAM

Časť A   – Látky uvedené v Dohovore a v ProtokoleLÁTKA

č. CAS

č. ES

PODMIENKY OBMEDZENIA

 

 

 

Časť B –   Látky uvedené iba v Protokole

image
PRÍLOHA III

ZOZNAM LÁTOK PODLIEHAJÚCICH USTANOVENIAM NA ZNÍŽENIE UVOĽŇOVANIA

LÁTKA (č. CAS)

Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF)

Hexachlórbenzén (HCB) (č. CAS: 118-74-1)

Polychlórované bifenyly (PCB)

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) ( 18 )

▼M7

Pentachlórbenzén (CAS No 608-93-5)

▼M9
PRÍLOHA IV

Zoznam látok, ktoré podliehajú ustanoveniam o odpadovom hospodárstve stanoveným v článku 7Látka

Číslo CAS

Číslo EC

Koncentračný limit uvedený v článku 7 ods. 4 písm. a)

endosulfán

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

hexachlórbuta-1,3-dién

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

polychlórované naftalény (1)

 

 

10 mg/kg

chlóralkány C10-C13 (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

tetrabrómdifenyléter

C12H6Br4O

 

 

súčet koncentrácií tetrabrómdifenyléteru, pentabrómdifenyléteru, hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru: 1 000 mg/kg

pentabrómdifenyléter

C12H5Br5O

 

 

hexabrómdifenyléter

C12H4Br6O

 

 

heptabrómdifenyléter

C12H3Br7O

 

 

kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, soľ kovov (O-M+), halogenid, amid a iné deriváty vrátane polymérov)

 

 

50 mg/kg

polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

chlórdan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

hexachlórcyklohexány vrátane lindánu

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

dieldrín

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

endrín

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

heptachlór

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

hexachlórbenzén

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

chlórdekón

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

aldrín

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

pentachlórbenzén

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

polychlórované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a ďalšie

215-648-1

50 mg/kg (3)

mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

toxafén

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

hexabrómbifenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

(1)   Polychlórované naftalény sú chemické zlúčeniny, ktorých základnou štruktúrou je naftalénový kruhový systém, kde sa jeden alebo viacero atómov vodíka nahradilo atómami chlóru.

(2)   

Limit sa počíta ako PCDD a PCDF podľa týchto faktorov toxickej ekvivalencie (TEF):PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(3)   Ak je to vhodné, uplatňuje sa metóda výpočtu stanovená v európskych normách EN 12766-1 a EN 12766-2.

▼B
PRÍLOHA V

HOSPODÁRENIE S ODPADOM

Časť 1 —   Zneškodňovanie a zhodnocovanie podľa článku 7 ods. 2

Nasledovné postupy na zneškodňovanie a zhodnocovanie ustanovené v prílohe IIA a IIB smernice 75/442/EHS sú povolené na účely článku 7 ods. 2, ak sa uplatnia takým spôsobom, aby zabezpečili, že obsah perzistentných organických znečisťujúcich látok sa zničí alebo nenávratne transformuje:

D9

fyzikálno-chemická úprava,

D10

spaľovanie na pevnine, a

R1

použitie ako palivo alebo iný prostriedok na výrobu energie s výnimkou odpadu obsahujúceho PCB.

▼M5

R4

recyklácia/spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín za týchto podmienok: Úpravy sa obmedzujú na zvyšky z postupov výroby železa a ocele, ako sú prach a kal zo spracovania a čistenia plynov alebo okuje z valcovania alebo prach z filtrov oceliarní obsahujúci zinok, prach zo systémov na čistenie plynu z taviacich pecí na meď a podobný odpad a vylúhované zvyšky z výroby neželezných kovov obsahujúce olovo. Výnimku predstavuje odpad obsahujúci PCB. Úpravy sa obmedzujú na postupy zhodnocovania železa a zliatin železa (vysoká pec, šachtová pec, Siemensova-Martinova pec) a neželezných kovov (postup výroby v rotačných peciach Waelz, postupy v taviacom kúpeli s využitím vertikálnych alebo horizontálnych pecí) pod podmienkou, že v príslušných zariadeniach sa ako minimálne požiadavky dodržiavajú limitné hodnoty emisií PCDD a PCDF stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov ( 19 ), bez ohľadu na to, či sa na príslušné postupy vzťahuje uvedená smernica alebo nie, a bez ohľadu na ostatné ustanovenia smernice 2000/76/ES, pokiaľ sa uplatňujú, a ustanovenia smernice 96/61/ES.

▼B

Úprava pred zneškodnením alebo nevratnou transformáciou podľa tejto časti tejto prílohy sa môže vykonať za predpokladu, že látka uvedená v prílohe IV, ktorá sa izoluje z odpadu v čase pred úpravou sa následne zneškodní podľa tejto časti tejto prílohy. ►M5   Ak len časť výrobku alebo odpadu, ako napríklad zariadenia na spracovanie odpadu, obsahuje perzistentné organické znečisťujúce látky, alebo je nimi kontaminovaná, táto časť je oddelená a následne zneškodnená v súlade s požiadavkami tohto nariadenia. ◄ Naviac, opätovné zabalenie a dočasné skladovanie sa môže vykonať pred úpravou alebo zneškodnením alebo nevratnou transformáciou podľa tejto časti tejto prílohy.

▼M2

Časť 2 —   Odpady a postupy, pre ktoré platí článok 7 ods. 4 písm. b):

Nasledujúce činnosti sa povoľujú na účely článku 7 ods. 4 písm. b) vzhľadom na odpady, ktoré sú bližšie určené šesťciferným kódom podľa klasifikácie v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES ( 20 )

▼M3

Pred trvalým uskladnením sa podľa tejto časti tejto prílohy môže vykonať „predbežná úprava“, pokiaľ sa látka uvedená v prílohe IV, ktorá je izolovaná z odpadu počas predprípravy, následne zlikviduje v súlade s časťou 1 tejto prílohy. Okrem toho sa pred takouto predbežnou úpravou alebo pred trvalým uskladnením podľa tejto časti prílohy môže uskutočniť opätovné balenie a dočasné uskladnenie.

▼M9Odpady klasifikované v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES

Maximálne koncentračné limity látok uvedených v prílohe IV (1)

Činnosť

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

chlóralkány C10-C13 (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP) 10 000 mg/kg;

aldrín: 5 000 mg/kg;

chlórdan: 5 000 mg/kg;

chlórdekón: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán): 5 000 mg/kg;

dieldrín: 5 000 mg/kg;

endosulfán: 5 000 mg/kg;

endrín: 5 000 mg/kg;

heptachlór: 5 000 mg/kg;

hexabrómbifenyl: 5 000 mg/kg;

hexachlórbenzén: 5 000 mg/kg;

hexachlórbuta-1,3-dién: 1 000 mg/kg;

hexachlórcyklohexány vrátane lindánu5 000 mg/kg;

mirex: 5 000 mg/kg;

pentachlórbenzén: 5 000 mg/kg;

kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, soľ kovov (O-M+), halogenid, amid a iné deriváty vrátane polymérov) 50 mg/kg;

polychlórované bifenyly (PCB) (3): 50 mg/kg;

polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF) (4): 5 mg/kg;

polychlórované naftalény*: 1 000 mg/kg;

súčet koncentrácií tetrabrómdifenyléteru (C12H6Br4O), pentabrómdifenyléteru (C12H5Br5O), hexabrómdifenyléteru (C12H4Br6O) a heptabrómdifenyléteru (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

toxafén: 5 000 mg/kg;

Trvalé uloženie sa povolí, len ak sú splnené všetky tieto podmienky:

1.  Ukladá sa v jednom z nasledujúcich miest:

— v bezpečných hlbokých podzemných, ťažkých horninových formáciách,

— v soľných baniach,

— na skládke pre nebezpečný odpad za podmienky, že odpad je solidifikovaný alebo čiastočne stabilizovaný, ak je to technicky možné, ako sa vyžaduje v klasifikácii odpadu v podkapitole 1903 rozhodnutia 2000/532/ES);

2.  Ustanovenia smernice Rady 1999/31/ES (5) a rozhodnutia Rady 2003/33/ES (6) sa dodržali;

3.  Preukázalo sa, že zvolená činnosť je pre ochranu životného prostredia najvhodnejšia.

10 01

Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení (okrem 19)

10 01 14 * (2)

Popol, škvara a kotolný prach zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky

10 01 16 *

Popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky

10 02

Odpady zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu

10 02 07 *

Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

10 03

Odpady z termickej metalurgie hliníka

10 03 04 *

Trosky z prvého tavenia

10 03 08 *

Soľné trosky z druhého tavenia

10 03 09 *

Čierne stery z druhého tavenia

10 03 19 *

Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 03 21 *

Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky

10 03 29 *

Odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

10 04

Odpady z termickej metalurgie olova

10 04 01 *

Trosky z prvého a druhého tavenia

10 04 02 *

Stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 04 04 *

Prach z dymových plynov

10 04 05 *

Iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 04 06 *

Tuhé odpady z čistenia plynu

10 05

Odpady z termickej metalurgie zinku

10 05 03 *

Prach z dymových plynov

10 05 05 *

Tuhý odpad z čistenia plynov

10 06

Odpady z termickej metalurgie medi

10 06 03 *

Prach z dymových plynov

10 06 06 *

Tuhé odpady z čistenia plynu

10 08

Odpady z termickej metalurgie iných neželezných kovov

10 08 08 *

Soľná troska z prvého a druhého tavenia

10 08 15 *

Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 09

Odpady zo zlievania železných kovov

10 09 09 *

Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

16

ODPADY V ZOZNAME INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

16 11

Odpadové výmurovky a žiaruvzdorné materiály

16 11 01 *

Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 03 *

Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

17

ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH)

17 01

Betón, tehly, dlaždice a obkladačky a keramika

17 01 06 *

Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

17 05

Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk

17 05 03 *

Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

17 09

Iné odpady zo stavieb a demolácií

17 09 02 *

Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, okrem zariadení obsahujúcich PCB

17 09 03 *

Iné odpady zo stavieb a demolácií (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky

19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA SVOJHO VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY

19 01

Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu

19 01 07 *

Tuhé odpady z čistenia plynu

19 01 11 *

Popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky

19 01 13 *

Popolček obsahujúci nebezpečné látky

19 01 15 *

Kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky

19 04

Vitrifikovaný odpad a odpady z vitrifikácie

19 04 02 *

Popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov

19 04 03 *

Nevitrifikovaná tuhá fáza

(1)   Tieto limity sa uplatňujú výlučne na skládkach pre nebezpečný odpad a neuplatňujú sa na zariadenia pre trvalé podzemné uloženie nebezpečného odpadu vrátane soľných baní.

(2)   Odpad označený hviezdičkou „*“ sa považuje za nebezpečný odpad podľa smernice 2008/98/EHS a podlieha ustanoveniam uvedenej smernice.

(3)   Uplatňuje sa metóda výpočtu stanovená v európskych normách EN 12766-1 a EN 12766-2.

(4)   

Limit sa počíta ako PCDD a PCDF podľa týchto faktorov toxickej ekvivalencie (TEF):PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(5)   Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.

(6)   Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 27.( 1 ) Ú. v. EÚ C 32, 5.2.2004, s. 45.

( 2 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 26. februára 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. apríla 2004.

( 3 ) Dohovor o postupe na vopred oznamovaný súhlas pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode.

( 4 ) Dohovor o kontrole cezhraničného premiestňovania nebezpečných odpadov a ich odstraňovania.

( 5 ) Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

( 6 ) Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/21/ES (Ú. v. EÚ L 57, 25.2.2004, s. 4).

( 7 ) Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 775/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 27).

( 8 ) Ú. v. ES C 322, 17.11.2001, s. 2.

( 9 ) Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20. Smernica zmenená a doplnená smernicou 94/31/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 28).

( 10 ) Ú. v. EÚ L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 11 ) Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, nariadení a administratívnych opatrení vo vzťahu ku klasifikácii, baleniu a označovaniu nebezpečných látok (Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Rady (ES) č. 807/2003.

( 12 ) Smernica Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpade (Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39). Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 13 ) Smernica Komisie 2001/59/ES zo 6. augusta 2001 o 28. prispôsobení smernice Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, nariadení a administratívnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES L 225, 21.8.2001, s. 1) technickému pokroku.

( 14 ) Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26). Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

( 15 ) Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o odstraňovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31).

( 16 ) Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

( 17 ) Rozhodnutie Komisie 2000/479/ES zo 17. júla 2000 o zostavení Európskeho registra emisií znečisťujúcich látok (EPER) podľa článku 15 smernice Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC) (Ú. v. ES L 192, 28.7.2000, s. 36).

( 18 ) Na účely registra emisií sa musia použiť ďalšie štyri zlúčeniny ako indikátory: benzoa)pyrén, benzob) fluorantén, benzok)fluorantén a indeno(1,2,3-cd)pyrén.

( 19 ) Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.

( 20 ) Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahrádzajúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Ú. v. ES L 203, 28.7.2001, s. 18).