2004R0021 — SK — 01.07.2013 — 007.003


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 21/2004

zo 17. decembra 2003,

ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS

(Ú. v. ES L 005 9.1.2004, s. 8)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006,

  L 363

1

20.12.2006

►M2

NARIADENIE RADY (ES) č. 1560/2007 zo 17. decembra 2007,

  L 340

25

22.12.2007

►M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 933/2008 z 23. septembra 2008,

  L 256

5

24.9.2008

►M4

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 759/2009 z 19. augusta 2009,

  L 215

3

20.8.2009

►M5

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 506/2010 zo 14. júna 2010,

  L 149

3

15.6.2010

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 45/2012 z 19. januára 2012,

  L 17

1

20.1.2012

►M7

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013,

  L 158

1

10.6.2013


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 116, 30.4.2016, s.  39 (21/2004)
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 21/2004

zo 17. decembra 2003,

ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHSČlánok 1

1.  Každý členský štát ustanoví systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

2.  Toto nariadenie sa uplatní bez toho, aby to malo dopad na pravidlá spoločenstva, ktoré môžu byť ustanovené na eradikáciu chorôb alebo na účel kontroly, a bez toho, aby to malo dopad na smernicu 91/496/EHS a nariadenie (ES) č. 1782/2003.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

a) „zviera“ znamená zviera druhu ovca alebo koza,

b) „chov“ znamená každé zariadenie, stavbu alebo v prípade farmárčenia na voľnom priestranstve každé prostredie, v ktorom sa zvieratá držia, chovajú alebo sa s nimi manipuluje, či už stále alebo dočasne, s výnimkou veterinárnej praxe alebo kliniky,

c) „držiteľ“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu zodpovednú za zvieratá, hoci aj dočasne, s výnimkou veterinárnej praxe alebo kliniky,

d) „príslušný orgán“ znamená ústredný orgán alebo orgány členského štátu, ktorý je zodpovedný alebo ktorému sa zverilo vykonávanie veterinárnych kontrol a vykonávanie tohto nariadenia, alebo v prípade monitorovania prémií orgán, ktorému sa zverilo vykonávanie nariadenia (ES) č. 1782/2003,

e) „obchod v rámci spoločenstva“ znamená obchodovanie, ako sa definuje v článku 2 ods. 6 smernice 91/68/EHS ( 13 ).

Článok 3

1.  Systém na identifikáciu a registráciu zvierat musí obsahovať tieto prvky:

a) prostriedky na identifikáciu každého zvieraťa,

b) aktualizované registre vedené v každom chove,

c) sprievodné doklady,

d) ústredný register alebo počítačovú databázu.

2.  Komisia a príslušný orgán daného členského štátu musia mať prístup k všetkým informáciám spadajúcim pod toto nariadenie. Členské štáty a Komisia musia prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie prístupu k týmto informáciám pre všetky strany, ktoré majú nejaký záujem, vrátane organizácií spotrebiteľov, ktoré uznáva členský štát, za podmienky, že sa splnia požiadavky ochrany dát a požiadavky dôvernosti predpísané vnútroštátnym právom.

Článok 4

1.  Všetky zvieratá narodené v chove pred 9. júlom 2005 ►M7  alebo pre Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko dňom pristúpenia ◄ musia byť identifikované v súlade s odsekom 2 v rámci obdobia, ktoré určí členský štát od narodenia zvieraťa, a v každom prípade predtým, ako zviera opustí chov, na ktorom sa narodilo. Toto obdobie nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Na základe výnimky členský štát môže predĺžiť túto lehotu, ktorá však nesmie presiahnuť deväť mesiacov u zvierat chovaných v extenzívnych podmienkach alebo v podmienkach farmárčenia na voľnom priestranstve. Príslušný členský štát musí informovať Komisiu o udelenej výnimke. Ak je to potrebné, vykonávacie pravidlá môžu byť stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 13 odsek 2

2.  

a) Zvieratá sa musia identifikovať pomocou prvého prostriedku identifikácie, ktorý spĺňa požiadavky oddielov A.1 až A.3 prílohy,

b) pomocou druhého prostriedku identifikácie schváleného príslušným orgánom a vyhovujúceho technickým charakteristikám vymenovaným v oddiele A.4 prílohy.

c) Do termínu uvedeného v článku 9 odsek 3 môže byť však druhý prostriedok identifikácie nahradený systémom stanoveným v oddiele A.5 prílohy, s výnimkou prípadu zvierat zainteresovaných do obchodu v rámci spoločenstva.

d) Členské štáty, ktoré zavedú systém uvedený v bode c), musia požiadať Komisiu o jeho schválenie podľa postupu ustanoveného v článku 13 odsek (2). Na tento účel Komisia preskúma dokumentáciu predloženú členskými štátmi a vykoná audity potrebné na zhodnotenie systému. Ak sa tieto audity ukončili, Komisia do 90 dní od prijatia požiadavky na schválenie musí predložiť Stálemu výboru potravinového reťazca a zdravia zvierat správu spolu s návrhom vhodných opatrení.

3.  U zvierat určených na zabitie pred dosiahnutím veku 12 mesiacov, ktoré nie sú určené na obchod v rámci spoločenstva ani na vývoz do tretích krajín, môže príslušný orgán schváliť identifikačnú metódu opísanú v oddiele A.7 prílohy ako alternatívu prostriedkov identifikácie spomenutých v odseku 2.

4.  Každé zviera dovezené z tretej krajiny, ktoré sa podrobilo po 9. júli 2005 ►M7  alebo pre Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko dňom pristúpenia ◄ kontrolám stanoveným v smernici 91/496/EHS a ktoré zostáva na území spoločenstva, musí byť identifikované v súlade s odsekom 2 v chove určenia, kde sa uskutočňuje chov dobytka v priebehu obdobia určeného členským štátom, nie dlhšieho ako 14 dní po podrobení sa týmto kontrolám a v žiadnom prípade nie pred tým, ako opustí chov.

Pôvodná identifikácia založená v tretej krajine sa zaznamená do registra v chove ustanoveného v článku 5 spolu s identifikačným kódom, ktorý mu pridelil členský štát určenia.

Identifikácia ustanovená v odseku 1 však nie je potrebná u zvieraťa určeného na zabitie, ak sa zviera previezlo priamo z veterinárnej hraničnej inšpekčnej stanice na bitúnok nachádzajúci sa v členskom štáte, kde sa kontroly uvedené v prvom pododseku vykonali, a zviera je zabité do piatich pracovných dní po podstúpení týchto kontrol.

5.  Každému zvieraťu pochádzajúcemu z iného členského štátu sa musí zachovať pôvodná identifikácia.

6.  Žiadne prostriedky identifikácie nemožno odstrániť alebo nahradiť bez dovolenia príslušného orgánu. Ak sa prostriedok identifikácie stal nečitateľný alebo sa stratil, náhrada s takým istým kódom sa v súlade s týmto článkom vykoná tak rýchlo, ako je to možné. Okrem kódu a na rozlíšenie od neho, náhrada môže niesť značku s číslom verzie náhrady.

Príslušný orgán však môže dovoliť v rámci jeho kontroly náhradný prostriedok identifikácie, ktorý bude niesť iný kód, za podmienky, že cieľ vysledovateľnosti nie je ohrozený, a to najmä v prípade zvierat identifikovaných v súlade s odsekom 3.

7.  Prostriedky identifikácie musia byť pridelené chovu, rozdelené a použité na zvieratách spôsobom určeným príslušným orgánom.

8.  Členské štáty si vzájomne oznámia a oznámia aj Komisii vzor prostriedkov a metód identifikácie použitej na ich území.

9.  Až do termínu uvedeného v článku 9 odsek 3, členské štáty, ktoré zaviedli elektronickú identifikáciu na dobrovoľnom základe v súlade s ustanoveniami oddiel A 4 a A.6 prílohy, zabezpečia, aby sa jednotlivé elektronické identifikačné číslo a charakteristiky použitých prostriedkov spomenuli v príslušnom osvedčení podľa smernice 91/68/EHS, ktoré sprevádza zainteresované zvieratá v obchode v rámci spoločenstva.

Článok 5

1.  Každý držiteľ zvierat okrem dopravcov bude viesť aktualizovaný register obsahujúci aspoň informácie vymenované v oddiele B prílohy.

2.  Členské štáty môžu od držiteľov požadovať zapisovanie ďalších informácií do registra uvedeného v odseku 1, popri tých, ktoré sú vymenované v oddiele B prílohy.

3.  Register musí byť vo formáte schválenom príslušným orgánom, vedený v manuálnej alebo počítačovej forme a musí byť dostupný vždy v chove pre príslušný orgán na jeho požiadanie, a to počas minimálneho obdobia, ktoré určí príslušný orgán, ale ktoré nesmie byť kratšie ako tri roky.

4.  Odlišne od odseku 1, register informácií vyžadovaných podľa oddielu B prílohy bude voliteľný pre každý členský štát, kde ústredná počítačová databáza už obsahuje tieto informácie a je prevádzkyschopná.

5.  Každý držiteľ na požiadanie príslušného orgánu dodá všetky informácie týkajúce sa pôvodu, identifikácie, a ak je to vhodné, miesta určenia zvierat, ktoré držiteľ vlastnil, držal, prepravoval, umiestnil na trh alebo zabil za posledné tri roky.

6.  Členské štáty si navzájom oznámia a oznámia aj Komisii vzor registra v chove, ktorý sa používa na ich území, a kde je to uplatniteľné, výnimku udelenú z ustanovení odseku 1.

Článok 6

1.  Počnúc od 9. júla 2005 ►M7  alebo pre Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko dňom pristúpenia ◄ vždy, keď sa zviera presúva v rámci národného územia medzi dvomi samostatnými chovmi, musí byť sprevádzané sprievodným dokladom zakladajúcim sa na vzore vypracovanom príslušným orgánom, ktorý obsahuje aspoň minimálne informácie vymenované v oddiele C prílohy a je vyplnený držiteľom, ak to už neurobil príslušný orgán.

2.  Členské štáty môžu uviesť ďalšie informácie naviac k tým, ktoré sú podľa oddielu C prílohy, v sprievodnom doklade uvedenom v odseku 1, alebo požadovať, aby sa takéto informácie uviedli.

3.  Opatrovateľ v chove určenia musí uchovávať sprievodný doklad počas minimálnej lehoty, ktorú určí príslušný orgán, ale ktorá nemôže byť kratšia ako tri roky. Na požiadanie musí dodať príslušnému orgánu jeho kópiu.

4.  Odlišne od odseku 1, sprievodný doklad bude voliteľný v každom členskom štáte, kde je prevádzkyschopná ústredná počítačová databáza obsahujúca aspoň informácie požadované v oddiele C prílohy s výnimkou držiteľovho podpisu.

5.  Členské štáty si musia navzájom a aj Komisii oznámiť vzor sprievodného dokladu, ktorý sa používa na ich území, a kde je to uplatniteľné, výnimku udelenú z ustanovení odseku 4.

Článok 7

1.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby príslušný orgán mal ústredný register všetkých chovov vzťahujúci sa na držiteľov zvierat na ich území s výnimkou prepravcov.

2.  Register musí obsahovať identifikačný kód chovu, alebo ak je oprávnený príslušným orgánom, identifikačný kód držiteľa iného ako prepravcu, záber držiteľa, druh produkcie (napr. mäso alebo mlieko) a držané druhy. Ak držiteľ chová zvieratá stále, musí robiť inventúru držaných zvierat v pravidelných intervaloch, ktoré stanoví príslušný orgán členského štátu, a to v každom prípade minimálne raz do roka.

3.  Chov musí ostať v ústrednom registri dovtedy, kým sa nezaznamená stav chovu bez jediného zvieraťa, a to počas troch po sebe nasledujúcich rokov. S účinnosťou od 9. júla 2005 ►M7  alebo pre Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko dňom pristúpenia ◄ register musí byť zaradený do počítačovej databázy uvedenej v článku 8 odsek 1

Článok 8

1.  Od 9. júla 2005 ►M7  alebo pre Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko dňom pristúpenia ◄ príslušný orgán každého členského štátu musí zostaviť počítačovú databázu v súlade s časťou D.1 prílohy.

2.  Každý držiteľ zvierat, s výnimkou prepravcu, musí v rámci lehoty 30 dní týkajúcej sa údajov vzťahujúcich sa na držiteľa alebo chov a v rámci lehoty siedmich dní týkajúcej sa údajov vzťahujúcich sa na presuny zvierat, poskytnúť príslušnému orgánu:

a) údaje na zápis do ústredného registra a výsledok inventúry spomenutej v článku 7 odsek 2 a informáciu požadovanú na vytvorenie databázy uvedenej v odseku 1,

b) v členských štátoch uplatňujúcich výnimku uvedenú v článku 6 odsek 4, zakaždým, keď sa zviera premiestni, podrobnosti o premiestnení, ako sú stanovené v sprievodnom doklade uvedenom v článku 6.

3.  Príslušný orgán každého členského štátu môže, ak si to želá, zostaviť počítačovú databázu obsahujúcu aspoň informácie uvedené v oddiele D.2 prílohy.

4.  Členské štáty môžu do databázy uvedenej v odsekoch 1 a 3 uviesť ďalšie informácie okrem tých, ktoré sú vymenované v oddieloch D.1 a D.2 prílohy.

5.  Počnúc od 1. januára 2008 ►M7  alebo pre Chorvátsko odo dňa pristúpenia, ◄ databáza uvedená v odseku 3 je povinná.

Článok 9

1.  Návody a postupy na vykonávanie elektronickej identifikácie musia byť prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 13 odsek 2

2.  Rozhodnutia uvedené v odseku 1 musia byť prijaté, aby sa zlepšilo vykonávanie všeobecnej elektronickej identifikácie.

▼M2

3.  Od 31. decembra 2009 ►M7  alebo pre Chorvátsko odo dňa pristúpenia, ◄ je elektronická identifikácia podľa návodov uvedených v odseku 1 a v súlade s príslušnými ustanoveniami oddielu A prílohy povinná pre všetky zvieratá.

▼B

Členské štáty, v ktorých je celkový počet oviec a kôz 600 000 alebo menej, však môžu urobiť aj voliteľnú elektronickú identifikáciu pre zvieratá, ktoré nie sú zapojené do obchodu v rámci spoločenstva.

Členské štáty, v ktorých je celkový počet kôz 160 000 alebo menej, môžu urobiť takúto voliteľnú elektronickú identifikáciu pre kozy, ktoré nie sú zapojené do obchodu v rámci spoločenstva.

▼M2

4.  Pred 31. decembrom 2009 môžu členské štáty zaviesť povinné používanie elektronickej identifikácie pre zvieratá narodené na ich území.

▼B

Článok 10

1.  Doplnenia a zmeny prílohy a opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa musia prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 13 odsek 2

Tieto opatrenia sa musia zaoberať najmä:

a) minimálnou úrovňou kontrol, ktoré sa majú uskutočňovať,

b) uplatňovaním administratívnych pokút,

c) potrebnými prechodnými ustanoveniami na počiatočné obdobie systému.

2.  V súlade s postupom uvedeným v článku 13 odsek 2 sa môžu aktualizovať tieto údaje:

a) konečné termíny na poskytnutie informácií uvedených v článku 8 odsek 2,

b) demografické limity na dobytok uvedený v druhom a treťom pododseku článku 9 odsek 3

Článok 11

1.  Členské štáty sa musia informovať navzájom a Komisiu o identite príslušného orgánu, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

2.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby každá osoba zodpovedná za identifikáciu a registráciu zvierat dostala inštrukcie a návod k príslušným ustanoveniam prílohy a aby urobila dostupnými primerané školenia.

Článok 12

1.  Členské štáty musia prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tohto nariadenia. Ustanovené kontroly nesmú mať dopad na žiadne kontroly, ktoré Komisia môže vykonať podľa článku 9 nariadenia (ES, Euratom) č. 2888/95.

2.  Členské štáty musia stanoviť pravidlá týkajúce sa pokút za porušenie tohto nariadenia a musia prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že sa vykonajú. Ustanovené pokuty musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

3.  Odborníci z Komisie v súčinnosti s príslušnými orgánmi:

a) overia, či členské štáty spĺňajú požiadavky tohto nariadenia,

b) ak je to potrebné, vykonajú kontroly na mieste, aby zabezpečili, že kontroly zabezpečené v odseku 1 sú vykonané v súlade s týmto nariadením.

4.  Členský štát, na ktorého území sa uskutoční kontrola na mieste, musí poskytnúť odborníkom z Komisie súčinnosť, ktorú vyžadujú pri uskutočňovaní svojich úloh.

Výsledok vykonaných kontrol sa musí prerokovať s príslušným orgánom daného členského štátu predtým, ako sa vypracuje a nechá kolovať záverečné správa.

5.  Ak Komisia považuje výsledok kontrol ako zdôvodnený, preskúma situáciu v rámci Stáleho výboru potravinového reťazca a zdravia zvierat uvedeného v článku 13 odsek 1. Komisia prijme potrebné rozhodnutia v súlade s postupom uvedeným v článku 13 odsek 2.

6.  Komisia musí sledovať vývoj situácie. V zmysle tohto vývoja a v súlade s postupom uvedeným v článku 13 odsek 2 môže zmeniť a doplniť alebo zrušiť rozhodnutia uvedené v odseku 5.

7.  V súlade s postupom uvedeným v článku 13 odsek 2, ak to bude potrebné, sa prijmú podrobné pravidlá na uplatnenie tohto článku.

Článok 13

1.  Komisii bude pomáhať Stály výbor potravinového reťazca a zdravia zvierat založený na základe nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady ( 14 ).

2.  Pri odkaze na tento odsek sa uplatnia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie uvedené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 14

Nariadenie (EHS) č. 1782/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 18 odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.  V prípade uplatnených článkov 67, 68, 69, 70 a 71 musí integrovaný systém zahŕňať systém na identifikáciu a registráciu zvierat zostavený na jednej strane v súlade s nariadením (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júla 2000, ktorým sa ustanovuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka ( 15 ) a ktorý sa týka označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a na druhej strane s nariadením Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém identifikácie a registrácie oviec a kôz ( 16 ).

2. v článku 25 odsek 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Tieto systémy, a to najmä systém identifikácie a registrácie zvierat stanovený v súlade so smernicou 92/102/EHS, nariadením (ES) č. 1760/2000 a nariadením Rady (ES) č. 21/2004, ktorými sa ustanovuje systém identifikácie a registrácie oviec a kôz a mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1782/2003, musia byť kompatibilné, v zmysle článku 26 tohto nariadenia, s integrovaným systémom.“

3. Článok 115 odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.  Potom, čo sa nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, ktorým sa ustanovuje systém identifikácie a registrácie oviec a kôz a mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1782/2003, stane uplatniteľným, sa zviera musí identifikovať a zaregistrovať v súlade s týmito pravidlami, aby sa splnili podmienky na udelenie prémie na zviera.“

4. Do oddielu A prílohy III sa pridáva tento bod 8a:„8a

Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra, ktorým sa ustanovuje systém identifikácie a registrácie oviec a kôz a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8),

Články 3, 4 a 5“

Článok 15

Smernica 92/102/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 písm. a) sa nahrádza týmto textom:

„a) zviera znamená každé zviera druhu uvedeného v smernici 64/432/EHS ( 17 ), iné ako hovädzí dobytok.

2. Článok 3 odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„Členské štáty môžu byť oprávnené podľa postupu určeného v článku 18 smernice 90/425/EHS, aby vylúčili zo zoznamu v odseku 1 písmeno a) fyzické osoby, ktoré držia jediný kus ošípanej určenej na ich vlastnú potrebu alebo konzumáciu, alebo aby zobrali do úvahy určité okolnosti, pod podmienkou, že dané zviera sa pred premiestnením podrobí kontrolám stanoveným v tejto smernici.“

3. Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 1 písmeno a) sa mení a dopĺňa takto:

 v prvom pododseku sa odstránia slová „hovädzí alebo“,

 v druhom pododseku sa slová „každého pôrodu, smrti a premiestnenia“ sa nahradí slovom „premiestnenia“,

 štvrtý pododsek sa odstráni,

b) odsek 1 písmeno b) sa odstráni;

c) prvý pododsek odseku 3 písmeno b) sa nahradí týmto:

„každý držiteľ zvierat, ktoré sa majú premiestniť na trh alebo z trhu alebo do zberného strediska, poskytne dokument obsahujúci podrobnosti o príslušných zvieratách operátorovi na trhu alebo zbernému stredisku, ktorý je prechodným držiteľom zvierat.“

4. Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 2 sa odstráni.

b) odsek 3 sa mení a dopĺňa takto:

 v prvom pododseku sa odstránia slová „iný ako hovädzí dobytok“,

 druhý pododsek sa nahrádza takto:

  „Členské štáty môžu nezávisle od rozhodnutia ustanoveného v článku 10 tejto smernice a odlišne od druhého pododseku článku 3 odsek 1 písmeno c) smernice 90/425/EHS uplatniť svoje vnútroštátne systémy na všetky pohyby zvierat na ich území. Takéto systémy musia umožniť, aby sa identifikoval chov, z ktorého pochádzajú, a chov, na ktorom sa narodili. Členské štáty oznámia Komisii systém, ktorý zamýšľajú zaviesť na tento účel od 1. júla 1993 pre ošípané. V súlade s postupom určeným v článku 18 smernice 90/425 členský štát môže byť požiadaný o vykonanie zmien a doplnkov v jeho systéme, ak nespĺňa hore uvedenú požiadavku.“

 štvrtý pododsek sa odstráni,

c) odsek 4 sa odstráni.

5. prvá a tretia zarážka článku 11 odsek 1 sa odstránia.

Článok 16

►C1  Článok 3 odsek 2 písmeno c) smernice 64/432/EHS sa nahrádza týmto textom:

„c) sa bude identifikovať ◄ v súlade s ustanoveniami smernice 92/102/EHS v prípade ošípaných a v súlade s ustanoveniami nariadenia 92/102 (ES) č. 1760/2000 v prípade hovädzieho dobytka“

Článok 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 14, 15 a 16 sa uplatnia s účinnosťou od 9. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M3
PRÍLOHA

A.   PROSTRIEDKY IDENTIFIKÁCIE

1. Príslušný orgán schváli prostriedky identifikácie, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1, ktoré musia byť vyhotovené tak, aby:

a) zabezpečili najmenej jednu viditeľnú a jednu elektronicky čitateľnú značku;

b) zostali pripojené k zvieraťu bez toho, aby boli preň škodlivé, a

c) boli ľahko odstrániteľné z potravinového reťazca.

2. Prostriedky identifikácie musia zobrazovať kód udávajúci tieto informácie v stanovenom poradí:

a) buď dvojmiestny písmenný kód, alebo trojmiestny numerický kód ( 18 ) v súlade s normou ISO 3166, označujúci členský štát, v ktorom sa nachádza chov, kde sa zviera prvýkrát identifikovalo (kód krajiny);

b) individuálny kód zvieraťa, ktorý nemá viac ako 12 číslic.

Okrem kódov uvedených v písmenách a) a b) môže príslušný orgán povoliť čiarový kód a pridanie dodatočných informácií zo strany držiteľa pod podmienkou, že sa neovplyvní čitateľnosť uvedených kódov.

3. Prvý prostriedok identifikácie uvedený v článku 4 ods. 2) písm. a) musí byť v súlade s kritériami stanovenými buď v písmene a), alebo v písmene b):

a) elektronický identifikátor vo forme bachorového bolusu alebo elektronickej ušnej značky, v súlade s technickými charakteristikami uvedenými v bode 6, alebo

b) ušná značka vyrobená z materiálu, ktorý sa nerozkladá, odolná proti nedovoleným zásahom a ľahko čitateľná počas celého života zvieraťa, nesmie byť opätovne použiteľná a kódy uvedené v bode 2 musia byť neodstrániteľné.

4. Druhý prostriedok identifikácie uvedený v článku 4 ods. 2 písm. b) musí spĺňať tieto kritériá:

a) v prípade zvierat identifikovaných v súlade s bodom 3 písm. a):

i) ušná značka, ktorá spĺňa kritériá stanovené v bode 3 písm. b), alebo

ii) značka na sponke, ktorá spĺňa kritériá stanovené v bode 3 písm. b), alebo

iii) tetovanie, okrem zvierat, ktoré sú predmetom obchodu v rámci Spoločenstva;

b) v prípade zvierat identifikovaných v súlade s bodom 3 písm. b):

i) elektronický identifikátor, ktorý spĺňa kritériá stanovené v bode 3 písm. a), alebo

ii) v prípade zvierat, ktoré nie sú predmetom obchodu v rámci Spoločenstva, elektronický identifikátor vo forme elektronickej značky na sponke alebo injektovateľného transpondéra v súlade s technickými charakteristikami uvedenými v bode 6 alebo

iii) ak podľa článku 9 ods. 3) elektronická identifikácia nie je povinná:

 ušná značka, ktorá spĺňa kritériá stanovené v bode 3 písm. b),

 značka na sponke, ktorá spĺňa kritériá stanovené v bode 3 písm. b), alebo

 tetovanie.

5. Systémom uvedeným v článku 4 ods. 2 písm. c) sa vyžaduje identifikácia zvierat podľa chovu a aj individuálne, stanovuje sa ním postup náhrady, ak sa prostriedok identifikácie stane nečitateľným alebo sa stratí, a to pod kontrolou príslušného orgánu bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo vysledovateľnosť medzi chovmi, ktorej cieľom je kontrola epizootických nákaz zvierat, a vysledovateľnosť presunov zvierat v rámci vnútroštátneho územia, a to na ten istý účel.

6. Elektronické identifikátory musia vyhovovať týmto technickým charakteristikám:

a) musia to byť odčítavacie pasívne transpodéry používajúce technológiu HDX. alebo FDX-B, ktoré spĺňajú normy ISO 11784 a 11785;

b) elektronické identifikátory musia byť zrozumiteľné pre čítacie zariadenia spĺňajúce normu ISO 11785 a schopné čítania transpondérov HDX a FDX-B;

c) vzdialenosť čítania musí byť:

i) pri prenosných čítačkách minimálne 12 cm v prípade ušnej značky a značky na sponke;

ii) pri prenosných čítačkách minimálne 20 cm v prípade bachorových bolusov a injektovateľných transpondérov;

iii) pri stacionárnych čítačkách minimálne 50 cm v prípade všetkých typov identifikátorov.

7. Identifikačná metóda uvedená v článku 4 ods. 3 je takáto:

a) zvieratá musia byť identifikované ušnou značkou schválenou príslušným orgánom, ktorá sa aplikuje na jedno ucho;

b) ušná značka musí byť z materiálu, ktorý sa nerozkladá, odolná proti nedovoleným zásahom a ľahko čitateľná; nesmie byť opätovne použiteľná a musí niesť iba neodstrániteľné kódy;

c) ušná značka musí obsahovať aspoň tieto informácie:

i) dvojmiestny písmenný kód krajiny (18)  a

ii) identifikačný kód chovu narodenia alebo individuálny kód zvieraťa, z ktorého sa môže určiť chov narodenia.

Členské štáty používajúce túto alternatívnu metódu musia o nej informovať Komisiu a iné členské štáty v rámci výboru uvedeného v článku 13 ods. 1.

Zvieratá identifikované v súlade s týmto bodom, ktoré sú určené na držanie po dosiahnutí veku 12 mesiacov alebo sú určené na obchod v rámci Spoločenstva, alebo na vývoz do tretích krajín, sa musia identifikovať v súlade s bodmi 1 až 4, aby sa zabezpečila úplná vysledovateľnosť každého zvieraťa až po chov narodenia.

▼M5

8. Odchylne od požiadavky označovania stanovenej v článku 4 ods. 1 môže príslušný orgán rozhodnúť, že sa ustanovenia oddielu A neuplatňujú na ovce a kozy chované v zoologických záhradách a premiestňované medzi zoologickými záhradami, ktoré sú schválené v súlade s článkom 13 ods. 2 smernice Rady 92/65/EHS ( 19 ), pokiaľ sú príslušné zvieratá individuálne označené a vysledovateľné.

▼M3

B.   REGISTER V CHOVE

1. Od 9. júla 2005 ►M7  alebo pre Chorvátsko odo dňa pristúpenia, ◄ musí register v chove obsahovať aspoň tieto informácie:

a) identifikačný kód chovu;

b) adresu chovu a zemepisné súradnice alebo rovnocenné označenie zemepisnej polohy chovu;

c) druh produkcie;

d) výsledok poslednej inventúry uvedenej v článku 7 a dátum, kedy sa táto inventúra uskutočnila;

e) názov a adresu držiteľa;

f) v prípade zvierat, ktoré opúšťajú chov:

i) názov prepravcu;

ii) registračné číslo časti dopravného prostriedku prevážajúceho zvieratá;

iii) identifikačný kód alebo názov a adresu chovu určenia, alebo v prípade zvierat presúvaných na bitúnok identifikačný kód alebo názov bitúnku a dátum odchodu;

alebo duplikát alebo overenú kópiu sprievodného dokladu uvedeného v článku 6;

g) v prípade zvierat prichádzajúcich do chovu, identifikačný kód chovu z ktorého sa zviera priviezlo, a dátum príchodu;

h) informácie o akejkoľvek náhrade prostriedkov identifikácie.

2. Od 31. decembra 2009 musí register v chove obsahovať tieto aktualizované informácie o každom zvierati narodenom po tomto dátume:

a) identifikačný kód zvieraťa;

b) v chove narodenia, rok narodenia a dátum identifikácie;

c) mesiac a rok uhynutia zvieraťa v chove;

d) ak sú známe, plemeno a genotyp.

V prípade zvierat identifikovaných v súlade s bodom 7 oddielu A sa však informácie stanovené v písmenách a) až d) tohto bodu musia poskytnúť v prípade každej skupiny zvierat, ktoré majú rovnakú identifikáciu, a musia zahŕňať počet zvierat.

3. Register v chove musí obsahovať názov a podpis určeného alebo schváleného úradníka príslušného orgánu, ktorý skontroloval register a dátum, kedy sa kontrola uskutočnila.

C.   SPRIEVODNÝ DOKLAD

1. Sprievodný doklad musí byť vyplnený držiteľom na základe vzoru vypracovaného príslušným orgánom. Musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a) identifikačný kód chovu;

b) názov a adresu držiteľa;

c) celkový počet zvierat, ktoré sa presúvajú;

d) identifikačný kód alebo názov a adresu chovu určenia alebo ďalšieho držiteľa zvierat, alebo v prípade zvierat presúvaných na bitúnok identifikačný kód alebo názov a umiestnenie bitúnku, alebo v prípade sezónneho presunu dobytka miesto určenia;

e) údaje týkajúce sa dopravných prostriedkov a prepravcu, vrátane čísla povolenia prepravcu;

f) dátum odchodu;

g) podpis držiteľa.

▼M4

2. Od 1. januára 2011 ►M7  alebo pre Chorvátsko odo dňa pristúpenia, ◄ držiteľ chovu odchodu zaznamená do sprievodného dokladu individuálny identifikačný kód každého zvieraťa identifikovaného v súlade s bodmi 1 až 6 oddielu A predtým, ako sa presun uskutoční.

Odchylne od prvého pododseku môže príslušný orgán povoliť v prípade presunov, ktoré nezahŕňajú obchod v rámci Spoločenstva, zaznamenávanie individuálneho identifikačného kódu každého zvieraťa v mieste určenia v mene držiteľa chovu odchodu za týchto podmienok:

a) zvieratá sa neprepravujú v rovnakých dopravných prostriedkoch ako zvieratá z iných chovov, ak nie sú skupiny zvierat od seba navzájom fyzicky oddelené;

b) chov určenia je schválený príslušným orgánom na účely zaznamenávania individuálnych kódov zvierat v mene držiteľa chovu odchodu;

c) sú zavedené postupy, aby sa zaručilo, že do 48 hodín po čase odchodu:

i) sa individuálny identifikačný kód každého zvieraťa zaznamená v súlade s oddielom B bodom 2 písm. a) v registri v chove odchodu;

ii) sa informácie týkajúce sa presunu poskytnú príslušnému orgánu na aktualizáciu počítačovej databázy v súlade s oddielom D bodom 2.

▼M3

3. Informácie ustanovené v bode 2 však nie sú povinné v prípade zvierat narodených do 31. decembra 2009:

a) o ich presune na bitúnok, priamo alebo prostredníctvom postupu odosielania, okrem následných presunov do akékoľvek iného chovu;

▼M6

b) do 31. decembra 2014 v prípade všetkých ostatných presunov.

▼M3

D.   POČÍTAČOVÁ DATABÁZA

1. Počítačová databáza musí obsahovať aspoň tieto informácie o každom chove:

a) identifikačný kód chovu;

b) adresu chovu a zemepisné súradnice alebo rovnocenné označenie zemepisnej polohy chovu;

c) názov a adresu a záber držiteľa;

d) druh zvierat;

e) druh produkcie;

▼M4

f) výsledok inventúry zvierat uvedenej v článku 7 ods. 2 a dátum, kedy sa táto inventúra uskutočnila, okrem členských štátov, v ktorých ústredná počítačová databáza obsahuje individuálny identifikačný kód každého zvieraťa držaného v chove.

▼M3

g) kolónku vyhradenú pre príslušný orgán, kam môže zadať informácie o zdravotnom stave zvierat, napríklad obmedzenia pohybu, štatút alebo iné príslušné informácie v kontexte programov Spoločenstva alebo vnútroštátnych programov.

2. V súlade s článkom 8 musí byť v databáze údaj o každom jednotlivom presune zvierat.

Tento údaj musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a) počet zvierat, ktoré sa presúvajú;

b) identifikačný kód chovu odchodu;

c) dátum odchodu;

d) identifikačný kód chovu príchodu;

e) dátum príchodu.( 1 ) Stanovisko predložené 17. novembra 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

( 2 ) Ú. v. EÚ C 208, 3.9.2003, s. 32.

( 3 ) Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/33/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 315, 19.11.2002, s. 14).

( 4 ) Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) č. 96/43/ES (Ú. v. ES L 16, 22.1.1996, s. 3).

( 5 ) Ú. v. ES L 355, 5.12. 1992, s. 32. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

( 6 ) Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

( 7 ) Ú. v. ES L 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením 1226/2002/ES (Ú. v. ES L 179, 9.7.2002, s. 13).

( 8 ) Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

( 9 ) Ú. v. ES L 351, 2.12.1989, s. 34.

( 10 ) Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 23.

( 11 ) Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

( 12 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 13 ) Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19.

( 14 ) Ú. v. EÚ L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 15 ) Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

( 16 ) Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8.“

( 17 ) Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.“

(

18Rakúsko

AT

040

Belgicko

BE

056

Bulharsko

BG

100

▼M7

Chorvátsko

HR

191

▼M3

Cyprus

CY

196

Česká republika

CZ

203

Dánsko

DK

208

Estónsko

EE

233

Fínsko

FI

246

Francúzsko

FR

250

Nemecko

DE

276

Grécko

EL

300

Maďarsko

HU

348

Írsko

IE

372

Taliansko

IT

380

Lotyšsko

LV

428

Litva

LT

440

Luxembursko

LU

442

Malta

MT

470

Holandsko

NL

528

Poľsko

PL

616

Portugalsko

PT

620

Rumunsko

RO

642

Slovensko

SK

703

Slovinsko

SI

705

Španielsko

ES

724

Švédsko

SE

752

Spojené kráľovstvo

UK

826

( 19 ) Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.