2003R0001 — SK — 01.05.2004 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 1/2003

zo 16. decembra 2002

o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 001, 4.1.2003, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

Nariadenie Rady (ES) č. 411/2004 z 26. februára 2004,

  L 68

1

6.3.2004
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 1/2003

zo 16. decembra 2002

o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy

(Text s významom pre EHP)RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 83,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

keďže:

(1)

Na vytvorenie systému, ktorý zabezpečí nerušenú hospodársku súťaž na spoločnom trhu, sa musia články 81 a 82 Zmluvy uplatňovať v spoločenstve účinne a jednotne. Nariadenie Rady č. 17 zo 6. februára 1962, prvé vykonávacie nariadenie k článkom 81 a 82 ( 4 ) Zmluvy ( 5 ), umožnilo rozvoj politiky hospodárskej súťaže spoločenstva, čo prispelo k šíreniu súťažnej kultúry v rámci spoločenstva. Na základe skúseností by sa však toto nariadenie malo nahradiť právnymi predpismi, ktoré budú reagovať na problémy zjednoteného trhu a na budúce rozšírenie spoločenstva.

(2)

Je tu najmä potreba premyslieť spôsob uplatňovania výnimiek zo zákazov týkajúcich sa dohôd, ktoré obmedzujú súťaž, stanovených v článku 81 ods. 3 Zmluvy. Podľa článku 83 ods. 2 písm. b) Zmluvy sa musí zohľadniť v tejto súvislosti potreba zabezpečenia účinného dohľadu na jednej strane a zjednodušenia administratívy v najväčšom možnom rozsahu na strane druhej.

(3)

Centralizovaná schéma ustanovená nariadením č. 17 už naďalej nezabezpečuje rovnováhu týchto dvoch cieľov. Bráni súdom a orgánom hospodárskej súťaže členských štátov pri uplatňovaní súťažných pravidiel spoločenstva a s tým spojený systém oznamovania bráni Komisii v koncentrácii jej zdrojov na zvládnutie najvážnejších priestupkov. Okrem toho tento systém spôsobuje podnikom značné náklady.

(4)

Súčasný systém by sa mal preto nahradiť priamo uplatniteľným systémom výnimiek, v ktorom by orgány hospodárskej súťaže a súdy členských štátov mali právomoc uplatňovať nielen článok 81 ods. 1 a článok 82 Zmluvy, ktoré sú priamo uplatniteľné na základe precedentného práva Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, ale aj článok 81 ods. 3 Zmluvy.

(5)

Na účinné presadzovanie súťažných pravidiel spoločenstva a súčasné rešpektovanie základných práv obhajoby by toto nariadenie malo upravovať dôkazné bremená podľa článkov 81 a 82 Zmluvy. Strana alebo orgán, ktoré vznesú námietku z hľadiska porušovania článku 81 ods. 1 a 82 Zmluvy, by mali preukázať jeho existenciu podľa vyžadovanej právnej normy. Podniky alebo združenia podnikov, ktoré by sa chceli odvolať voči zisteniu porušovania, by mali preukázať podľa príslušnej právnej normy, že sú splnené podmienky obhajoby. Toto nariadenie nemá vplyv ani na vnútroštátne predpisy o miere dokazovania, ani na povinnosti orgánov hospodárskej súťaže a súdov členských štátov súvisiacich so zisťovaním príslušných faktov týkajúcich sa prípadu za predpokladu, že také predpisy a povinnosti sú kompatibilné so základnými zásadami práva spoločenstva.

(6)

Aby bolo zabezpečené účinné uplatňovanie súťažných pravidiel spoločenstva, orgány hospodárskej súťaže členských štátov by mali pri ich uplatňovaní užšie spolupracovať. Na tento účel by mali byť oprávnené uplatňovať právo spoločenstva.

(7)

Vnútroštátne súdy hrajú dôležitú úlohu pri uplatňovaní súťažných pravidiel spoločenstva. Pri rozhodovaní o sporoch medzi súkromnými osobami chránia osobné práva podľa právnych predpisov spoločenstva, napríklad odškodnením poškodených. Úloha vnútroštátnych súdov v tomto ohľade dopĺňa úlohu orgánov hospodárskej súťaže členských štátov. Mali by mať preto možnosť plne uplatňovať články 81 a 82 Zmluvy.

(8)

Aby sa zabezpečilo účinné uplatňovanie súťažných pravidiel spoločenstva a primerané fungovanie mechanizmu spolupráce obsiahnutého v tomto nariadení, je potrebné zaviazať orgány hospodárskej súťaže a súdy členských štátov, aby uplatňovali aj články 81 a 82 Zmluvy tam, kde uplatňujú vnútroštátne súťažné právo na dohody a postupy, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi. Aby sa vytvorili podmienky pre dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy združení podnikov v rámci vnútorného trhu, je tiež podľa článku 83 ods. 2 písm. e) Zmluvy potrebné stanoviť vzťah medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a súťažným právom spoločenstva. Na tento účel je potrebné zabezpečiť, aby uplatňovanie vnútroštátneho práva na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy v zmysle článku 81 ods. 1 Zmluvy nemohlo viesť k zákazu takých dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov, ak nie sú zakázané podľa súťažného práva spoločenstva. Pojmy dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov sú autonómnymi pojmami súťažného práva spoločenstva pokrývajúcimi koordinovanie správania podnikov na trhu v zmysle ich výkladu súdmi spoločenstva. Členským štátom by nemalo byť podľa tohto nariadenia zabránené, aby na svojom území prijali a uplatňovali pre hospodársku súťaž prísnejšie vnútroštátne právne predpisy, ktoré zakazujú alebo sankcionujú jednostranné konanie podnikov. Tieto prísnejšie vnútroštátne právne predpisy môžu zahŕňať ustanovenia, ktoré zakazujú alebo sankcionujú neprimerané chovanie voči hospodársky závislým podnikom. Okrem toho sa toto nariadenie nevzťahuje na vnútroštátne právne predpisy, ktoré ukladajú trestné sankcie fyzickým osobám okrem prípadov, keď také sankcie sú prostriedkami, ktorými sa vynucuje u podnikov uplatňovanie súťažných pravidiel.

(9)

Články 81 a 82 Zmluvy majú cieľ chrániť hospodársku súťaž na trhu. Toto nariadenie, ktoré sa prijalo s cieľom vykonávania týchto ustanovení Zmluvy, nebráni členským štátom vo vykonávaní vnútroštátnych predpisov na svojom území, ktoré chránia ich právoplatné záujmy za predpokladu, že také predpisy sú zlučiteľné so všeobecnými zásadami a ostatnými ustanoveniami práva spoločenstva. Pokiaľ sa takéto právne predpisy zameriavajú prevažne na cieľ, ktorý sa líši od cieľa zameraného na ochranu hospodárskej súťaže na trhu, orgány hospodárskej súťaže a súdy členských štátov môžu také predpisy uplatňovať na svojom území. Na základe toho môžu členské štáty podľa tohto nariadenia na svojom území vykonávať vnútroštátne právne predpisy, ktoré zakazujú alebo postihujú konania nečestnej obchodnej praxe nezávisle na tom, či sú jednostranné alebo dohodnuté zmluvne. Také predpisy sledujú špecifický cieľ, bez ohľadu na skutočný alebo predpokladaný vplyv takýchto konaní na hospodársku súťaž na trhu. Toto je osobitne prípad predpisov, ktoré zakazujú stanovovať obchodným partnerom podmienky alebo vyžadovať, alebo sa pokúšať vyžadovať od nich podmienky a protislužby, ktoré sú neoprávnené, neprimerané alebo neuvážené.

(10)

Nariadenia 19/65/EHS ( 6 ), (EHS) č. 2821/71 ( 7 ), (EHS) č. 3976/87 ( 8 ), (EHS) č. 1534/91 ( 9 ) alebo 479/92 ( 10 ) zmocňujú Komisiu na uplatňovanie článku 81 ods. 3 Zmluvy na určité kategórie dohôd a rozhodnutí združení podnikov a zosúladených postupov. V oblastiach definovaných týmito nariadeniami prijala Komisia a môže naďalej uplatňovať takzvané nariadenia o „skupinovej“ výnimke, ktorými vyhlasuje článok 81 ods. 1 Zmluvy za nepoužiteľný na kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov. Ak dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, na ktoré sa také nariadenia vzťahujú majú napriek tomu vplyvy, ktoré sú nezlučiteľné s článkom 81 ods. 3 Zmluvy, Komisia a orgány hospodárskej súťaže členských štátov by mali mať právomoc odobrať v jednotlivom prípade výhodu takého nariadenia o skupinovej výnimke.

(11)

Na zabezpečenie uplatňovania ustanovení Zmluvy by mala mať Komisia možnosť adresovať podnikom alebo združeniam podnikov rozhodnutia týkajúce sa ukončenia porušovania článkov 81 a 82 Zmluvy. Za predpokladu, že je to v oprávnenom záujme, Komisia by mala mať aj možnosť prijať rozhodnutia, ktoré stanovia, že v minulosti bol spáchaný priestupok, aj keď nebol sankcionovaný. Toto nariadenie by malo tiež výslovne zabezpečiť právomoc Komisie týkajúcu sa prijatia rozhodnutí o dočasných opatreniach uznanú Súdnym dvorom.

(12)

Toto nariadenie by malo tiež výslovne zabezpečiť právomoc Komisie týkajúcu sa ukladania akýchkoľvek opatrení, či už štrukturálnych, alebo zameraných na chovanie, ktoré sú nevyhnutné na účinné skončenie porušovania, berúc na zreteľ zásadu proporcionality. Štrukturálne opatrenia by sa mali ukladať len tam, kde neexistuje žiadne rovnocenné účinné opatrenie orientované na chovanie alebo kde by rovnocenné účinné opatrenie predstavovalo väčšie zaťaženie príslušného podniku ako štrukturálne opatrenie. Zmeny štruktúry podniku v akej existoval predtým, ako nastalo porušovanie, by boli primerané len vtedy, keď existuje značné riziko trvania alebo opakovania porušovania, ktoré vyplýva práve z pôvodnej štruktúry podniku.

(13)

Ak v priebehu konaní, z ktorých by vyplynulo rozhodnutie o zákaze dohody alebo postupu, prijmú podniky voči Komisii záväzky, ktoré by uspokojili jej záujmy, Komisia by mohla prijať rozhodnutie, ktorými sa tieto záväzky stanú pre príslušné podniky záväznými. V takomto rozhodnutí by malo byť stanovené, bez toho aby bolo odpovedané na otázku, či také porušenie existovalo, alebo ešte stále existuje, že už naďalej nie sú dôvody na zásah Komisie. Takéto rozhodnutia nemajú vplyv na právomoci orgánov hospodárskej súťaže a súdov členských štátov týkajúce sa zisťovania porušovania a rozhodovania v jednotlivých prípadoch. Rozhodnutia týkajúce sa záväzkov nie sú vhodné v prípade, keď Komisia zamýšľa uložiť sankcie.

(14)

Vo výnimočných prípadoch, keď si to vyžaduje verejný záujem spoločenstva, môže byť pre Komisiu účelné prijať rozhodnutie deklaratívneho charakteru, v ktorom stanoví, že zákaz podľa článku 81 alebo článku 82 Zmluvy neplatí, aby sa vysvetlil právny stav a zabezpečilo jednotné uplatňovanie práva v spoločenstve, najmä vzhľadom na nové typy dohôd alebo postupov, ktoré neboli riešené v existujúcom precedentnom práve a administratívnom postupe.

(15)

Komisia a orgány hospodárskej súťaže členských štátov by mali tvoriť spolu sieť verejných orgánov, ktoré v úzkej spolupráci uplatňujú súťažné pravidlá spoločenstva. Na tento účel je potrebné stanoviť informačný a konzultačný postup. Bližšie podrobnosti týkajúce sa spolupráce v rámci siete stanoví a bude revidovať Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

(16)

Výmena aj takých informácií, ktoré majú dôverný charakter, a využívanie takýchto informácií medzi členmi siete by malo byť povolené dokonca aj vtedy, keď sú dôverné. Tieto informácie môžu byť využité pri uplatňovaní článkov 81 a 82 Zmluvy, ako aj na súčasné uplatňovanie vnútroštátneho súťažného práva za predpokladu, že sa toto týka tohto istého prípadu a nevedie k inému výsledku. Keď vymieňané informácie využívajú prijímajúce orgány na sankcionovanie podnikov, nemalo by tu existovať žiadne iné obmedzenie používania informácií, ako je povinnosť použiť ich na účel, na ktorý boli získané, a sankcie ukladané podnikom sú rovnakého typu vo všetkých systémoch. Právo na obhajobu, ktoré majú podniky v rôznych systémoch, sa môže považovať za dostatočne rovnocenné. Pokiaľ však ide o fyzické osoby, môžu v rámci rôznych systémov podliehať značne rozdielnym typom sankcií. V takých prípadoch je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa informácie mohli použiť len vtedy, keď boli zhromaždené spôsobom, ktorý rešpektuje rovnakú úroveň ochrany práva na obhajobu fyzických osôb, aká je poskytnutá podľa vnútroštátneho práva prijímajúceho orgánu.

(17)

Ak sa majú súťažné pravidlá uplatňovať jednotne a súčasne sa má sieť spravovať čo možno najlepším spôsobom, je dôležité, aby sa dodržalo pravidlo, že orgány hospodárskej súťaže členských štátov automaticky stratia svoju právomoc, ak Komisia začne konanie. Ak orgán hospodárskej súťaže členského štátu už koná v prípade a Komisia zamýšľa začať konanie, musí sa snažiť urobiť to čo najskôr. Pred začatím konania by Komisia mala konzultovať s príslušným vnútroštátnym orgánom.

(18)

Aby sa zabezpečilo, že prípady riešia najvhodnejšie orgány v rámci siete, malo by sa prijať všeobecné ustanovenie umožňujúce, aby príslušný orgán pozastavil alebo uzavrel prípad z dôvodu, že ho rieši alebo riešil iný orgán, pričom cieľom je, aby sa každým prípadom zaoberal len jediný orgán. Toto ustanovenie by nemalo brániť Komisii, aby odmietla sťažnosť pre nedostatok záujmu spoločenstva, pretože precedentné právo súdneho dvora potvrdilo, že to môže urobiť, aj keď žiadny iný príslušný orgán neoznámil svoj úmysel zaoberať sa prípadom.

(19)

Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie ustanovený nariadením č. 17 účinkuje uspokojivo. Dobre sa zapojí do nového systému decentralizovaného uplatňovania. Je preto nevyhnutné stavať na pravidlách ustanovených nariadením č. 17 pri súčasnom zvyšovaní efektívnosti organizačných opatrení. Na tento účel by bolo vhodné umožniť, aby boli stanoviská predložené písomne. Poradný výbor by mal mať aj možnosť pôsobiť ako diskusné fórum v prípadoch, ktoré prejednávajú orgány hospodárskej súťaže členských štátov, a to by pomohlo zaručiť jednotné uplatňovanie súťažných pravidiel spoločenstva.

(20)

Poradný výbor by mal byť zložený zo zástupcov orgánov hospodárskej súťaže členských štátov. Na zasadania, na ktorých sa diskutuje o všeobecných otázkach, by členské štáty mali mať možnosť menovať ďalšieho zástupcu. To nemá vplyv na to, aby členom výboru mohli pomáhať iní experti z členských štátov.

(21)

Jednotné uplatňovanie súťažných pravidiel si tiež vyžaduje vytvorenie foriem spolupráce medzi súdmi členských štátov a Komisiou. To platí pre všetky súdy členských štátov, ktoré uplatňujú články 81 a 82 Zmluvy bez ohľadu na to, či uplatňujú tieto pravidlá v súdnych sporoch medzi súkromnými osobami, alebo konajú ako verejní vynucovatelia, alebo ako odvolacie súdy. Najmä vnútroštátne súdy by mali mať možnosť vyžiadať si od Komisie informácie alebo jej stanoviská k bodom týkajúcim sa uplatňovania súťažného práva spoločenstva. Komisia a orgány hospodárskej súťaže členských štátov musia mať aj možnosť predložiť súdom písomné alebo ústne vyjadrenia, keď ide o uplatňovanie článkov 81 alebo 82 Zmluvy. Tieto vyjadrenia by sa mali predkladať v súlade s vnútroštátnymi procesnými pravidlami a zvykmi vrátane tých, ktoré chránia práva strán. Preto by sa mali vykonať kroky, ktoré by zabezpečili, aby Komisia a orgány hospodárskej súťaže členských štátov boli vždy dostatočne informovaní o postupoch pred vnútroštátnymi súdmi.

(22)

Aby sa zabezpečila zhoda so zásadami právnej istoty a jednotným použitím súťažných pravidiel spoločenstva v systéme paralelných právomocí, musí sa zabrániť sporným rozhodnutiam. Je preto nevyhnutné v súlade s precedentným právom Súdneho dvora objasniť účinky rozhodnutí Komisie a postupov na súdoch a orgánoch hospodárskej súťaže členských štátov, v ktorých sa uplatňujú články 81 a 82 Zmluvy.

(23)

Komisia by mala byť oprávnená v rámci spoločenstva požadovať, aby jej boli takéto informácie poskytnuté, pretože je to potrebné na odhalenie každej dohody alebo zosúladeného postupu zakázaných článkom 81 Zmluvy, ako aj zneužívania dominantného postavenia zakázaného článkom 82 Zmluvy. Pri plnení rozhodnutia Komisie nemôžu byť podniky nútené, aby pripustili, že spáchali priestupok, ale sú v každom prípade povinné odpovedať podľa skutočnosti na otázky a poskytnúť dokumenty, dokonca aj keď tieto informácie môžu byť použité proti nim alebo proti inému podniku ako dôkaz o porušení.

(24)

Komisia by mala mať oprávnenie vykonať také inšpekcie, ktoré sú potrebné na odhalenie akejkoľvek dohody, rozhodnutia alebo zosúladeného postupu zakázaných článkom 81 Zmluvy alebo zneužitia dominantného postavenia zakázaného článkom 82 Zmluvy. Orgány hospodárskej súťaže členských štátov by mali aktívne spolupracovať pri výkone svojich právomocí.

(25)

Odhaľovanie porušovania súťažných pravidiel je stále ťažšie, a aby sa účinnejšie chránila hospodárska súťaž, právomoci Komisie týkajúce sa vyšetrovania musia byť doplnené. Komisia by mala mať oprávnenie vypočuť každú osobu, ktorá môže mať užitočné informácie, a urobiť záznam. V priebehu inšpekcie by pracovníci poverení Komisiou mali mať právo pripevniť pečate na obdobie potrebné na vykonanie inšpekcie. Pečate by nemali byť pripevnené na dlhšie ako 72 hodín. Pracovníci poverení Komisiou by mali mať právo požadovať každú informáciu významnú pre predmet a účel inšpekcie.

(26)

Skúsenosti ukázali, že je veľa prípadov, keď sú záznamy uchovávané v bytoch riaditeľov alebo iných osôb pracujúcich pre podnik. V záujme účinnej inšpekcie by preto úradníci a iné osoby poverené Komisiou mali byť oprávnení vstupovať do akýchkoľvek priestorov, v ktorých môžu byť držané obchodné záznamy, vrátane súkromných obydlí. Uplatňovanie tohto práva by však malo podliehať povoleniu súdneho orgánu.

(27)

Bez vplyvu na precedentné právo Súdneho dvora je účelné stanoviť rozsah kontroly, ktorú môže vnútroštátny súdny orgán vykonať, keď povoľuje, podľa vnútroštátneho práva a ako predbežné opatrenie, pomoc vynucovacích orgánov, aby bol prekonaný možný odpor zo strany podniku alebo výkon rozhodnutia na vykonanie inšpekcie v neobchodných priestoroch. Z precedentného práva vyplýva, že vnútroštátny súdny orgán môže požiadať Komisiu najmä o ďalšie informácie, ktoré potrebuje na vykonanie kontroly a pri ich absencii by mohol odmietnuť udeliť povolenie. Precedentné právo tiež potvrdzuje kompetenciu vnútroštátnych súdov na kontrolu uplatňovania vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa riadi uplatňovanie donucovacích opatrení.

(28)

Aby mohli orgány hospodárskej súťaže členských štátov účinnejšie uplatňovať články 81 a 82 Zmluvy, je vhodné, aby si mohli vzájomne pomáhať pri vykonávaní inšpekcií a iných opatrení slúžiacich k objasneniu prípadov.

(29)

Dodržiavanie článkov 81 a 82 Zmluvy a plnenie povinností uložených podnikom a združeniam podnikov podľa tohto nariadenia by sa malo vymáhať pomocou pokút a pravidelných penále. Na tento účel by sa za porušenie postupových pravidiel mali stanoviť primerané úrovne pokút.

(30)

Aby bolo zabezpečené účinné vymáhanie pokút uložených združeniam podnikov za porušovanie, ktorého sa dopustili, je potrebné stanoviť podmienky, za ktorých môže Komisia vyžadovať platbu pokuty od členov združenia, pokiaľ nie je združenie solventné. Pritom by Komisia mala brať zreteľ na relatívnu veľkosť podnikov patriacich do združenia a najmä situáciu malých a stredných podnikov. Platba pokuty jedným alebo niekoľkými členmi združenia nemá vplyv na pravidlá vnútroštátneho práva, ktoré zabezpečujú vymáhanie čiastok platených inými členmi združenia.

(31)

Pravidlá o lehotách premlčania vo vzťahu k ukladaniu pokút a pravidelných penále boli stanovené v nariadení Rady (EHS) č. 2988/74 ( 11 ), ktoré sa tiež týka pokút v oblasti dopravy. V systéme paralelných právomocí opatrenia, ktorými by sa mohla prerušiť premlčacia lehota, by mali obsahovať postupové kroky uskutočnené nezávisle orgánom hospodárskej súťaže členského štátu. Na objasnenie právneho rámca by sa malo nariadenie (EHS) č. 2988/74 zmeniť a doplniť, aby sa zabránilo použitiu jeho ustanovení na záležitosti, ktoré sú predmetom predkladaného nariadenia, a toto nariadenie by malo obsahovať ustanovenia o premlčacích lehotách.

(32)

Malo by sa potvrdiť právo príslušných podnikov na vypočutie pred Komisiou. Tretie strany, ktorých záujmy môžu byť rozhodnutím dotknuté, by mali mať možnosť predložiť vopred svoje vyjadrenia a prijaté rozhodnutia by mali byť širšie publikované. Pri zabezpečení práva obhajoby príslušných podnikov, najmä práva na prístup k dokumentácii je dôležité, aby bolo chránené obchodné tajomstvo. Podobne by mala byť zaručená dôvernosť vymieňaných informácií.

(33)

Pretože všetky rozhodnutia prijaté Komisiou podľa tohto nariadenia sú predmetom preskúmania Súdnym dvorom v súlade so Zmluvou, Súdny dvor by mal mať v súlade s jej článkom 229 neobmedzenú súdnu právomoc vo vzťahu k rozhodnutiam, ktorými Komisia ukladá pokuty a pravidelné penále.

(34)

Zásady stanovené v článkoch 81 a 82 Zmluvy uplatňované nariadením č. 17 určili centrálnu úlohu orgánom spoločenstva. Táto centrálna úloha by mala byť zachovaná pri súčasnej užšej spolupráci členských štátov pri uplatňovaní súťažných pravidiel spoločenstva. V súlade s zásadami subsidiarity a proporcionality stanovenými v článku 5 Zmluvy nejde toto nariadenia nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľov, čo má umožniť účinnejšie uplatňovanie súťažných pravidiel spoločenstva.

(35)

Aby sa dosiahlo riadne vynucovanie súťažného práva spoločenstva, členské štáty by mali určiť a splnomocniť orgány ako orgány konajúce vo verejnom záujme s cieľom uplatňovania článkov 81 a 82 Zmluvy. Mali by mať možnosť určiť administratívne, ako aj súdne orgány na vykonávanie rôznych funkcií zverených týmto nariadením orgánom hospodárskej súťaže. Toto nariadenie uznáva širokú variáciu systémov vynucovania verejného záujmu v členských štátoch. Pôsobnosť článku 11 ods. 6 tohto nariadenia by sa mala uplatňovať na všetky orgány hospodárskej súťaže. Ako výnimka z tohto všeobecného pravidla, keď vyšetrovací orgán predloží prípad pred osobitný súdny orgán, článok 11 ods. 6 by sa mal uplatňovať na vyšetrovací orgán podľa podmienok článku 35 ods. 4 tohto nariadenia. Ak tieto podmienky nie sú splnené, všeobecné pravidlo by sa malo uplatniť. V každom prípade by sa nemal článok 11 ods. 6 uplatňovať na súdy, pokiaľ konajú ako odvolacie súdy.

(36)

Potom, čo precedentné právo objasnilo, že súťažné pravidlá platia pre dopravu, tento sektor by sa mal podrobiť procesným ustanoveniam tohto nariadenia. Nariadenie Rady č. 141 z 26. novembra 1962, ktoré vyníma dopravu z použitia nariadenia Rady č. 17 ( 12 ), by sa malo preto zrušiť a nariadenia (EHS) č. 1017/68 ( 13 ), (EHS) č. 4056/86 ( 14 ) a (EHS) č. 3975/87 ( 15 ) by sa mali zmeniť a doplniť, aby sa vypustili špecifické procedurálne ustanovenia, ktoré obsahujú.

(37)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a je zhodné so zásadami uznávanými najmä Chartou základných práv Európskej únie. V zhode s tým by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať so zreteľom na tieto práva a zásady.

(38)

Právna istota podnikov pôsobiacich podľa súťažných pravidiel spoločenstva prispieva k podpore inovácií a investícií. V prípadoch, v ktorých vzniká skutočná neistota, pretože predstavujú nové alebo neriešené otázky vo vzťahu k uplatňovaniu týchto pravidiel, jednotlivé podniky môžu požadovať neformálne poradenstvo od Komisie. Toto nariadenie nemá vplyv na spôsobilosť Komisie poskytovať takéto neformálne poradenstvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:KAPITOLA I

ZÁSADY

Článok 1

Uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy

1.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy v zmysle článku 81 ods. 1 Zmluvy, ktoré nespĺňajú podmienky článku 81 ods. 3 zmluvy, sú zakázané bez toho, aby bolo potrebné predchádzajúce rozhodnutie.

2.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy v zmysle článku 81 ods. 1 Zmluvy, ktoré spĺňajú podmienky článku 81 ods. 3 Zmluvy, nie sú zakázané bez toho, aby bolo potrebné predchádzajúce rozhodnutie.

3.  Zneužitie dominantného postavenia v zmysle článku 82 Zmluvy je zakázané bez toho, aby bolo potrebné predchádzajúce rozhodnutie.

Článok 2

Dôkazné bremeno

Vo všetkých vnútroštátnych konaniach alebo konaniach spoločenstva, ktoré sa týkajú uplatňovania článkov 81 a 82 Zmluvy, bremeno dokazovania porušenia článku 81 ods. 1 alebo článku 82 Zmluvy znáša strana alebo orgán, ktorý túto námietku vzniesol. Podnik alebo združenie podnikov nárokujúce si výhody článku 81 ods. 3 Zmluvy znáša dôkazné bremeno splnenia podmienok uvedeného odseku.

Článok 3

Vzťah medzi článkami 81 a 82 Zmluvy a vnútroštátnym súťažným právom

1.  Ak orgány hospodárskej súťaže členských štátov alebo vnútroštátne súdy uplatňujú vnútroštátne súťažné právo na dohody, rozhodnutia združení podnikov alebo zosúladené postupy v zmysle článku 81 ods. 1 Zmluvy, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi v zmysle uvedeného ustanovenia, uplatnia aj článok 81 Zmluvy na také dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy. Ak orgány hospodárskej súťaže členských štátov alebo vnútroštátne súdy uplatňujú vnútroštátne súťažné právo na akékoľvek zneužitie zakázané článkom 82 Zmluvy, uplatnia aj článok 82 Zmluvy.

2.  Uplatňovanie vnútroštátneho súťažného práva nemôže viesť k zákazu dohôd, rozhodnutí združení podnikov alebo zosúladených postupov, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, ale ktoré neobmedzujú hospodársku súťaž v zmysle článku 81 ods. 1 Zmluvy alebo spĺňajú podmienky článku 81 ods. 3 Zmluvy alebo ktoré sú predmetom nariadenia o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy. Členským štátom sa týmto nariadením nezabraňuje prijímať a uplatňovať prísnejšie vnútroštátne právne predpisy na ich území, ktoré zakazujú alebo trestajú jednostranné konanie podnikov.

3.  Bez dopadu na všeobecné zásady a iné ustanovenia práva spoločenstva, odseky 1 a 2 neplatia, keď orgány hospodárskej súťaže alebo vnútroštátne súdy členských štátov uplatňujú vnútroštátne právne predpisy o kontrole fúzií a ani nebránia uplatňovaniu ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré sledujú prevažne cieľ, ktorý je iný ako cieľ sledovaný článkami 81 a 82 Zmluvy.KAPITOLA II

PRÁVOMOCI

Článok 4

Právomoci Komisie

Na účely uplatňovania článkov 81 a 82 Zmluvy má Komisia právomoci stanovené týmto nariadením.

Článok 5

Právomoci orgánov hospodárskej súťaže členských štátov

Orgány hospodárskej súťaže členských štátov majú právomoc na uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy v jednotlivých prípadoch. Na tento účel, konajúc zo svojho vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti, môžu prijímať tieto rozhodnutia:

 nariadiť skončenie porušovania,

 nariadiť dočasné opatrenia,

 prijímať záväzky,

 ukladať pokuty, pravidelné penále alebo iné sankcie podľa vnútroštátneho práva.

Ak na základe informácií, ktoré majú k dispozícii, nie sú splnené podmienky pre zákaz, môžu tiež rozhodnúť, že nie sú žiadne dôvody na zásah z ich strany.

Článok 6

Právomoci vnútroštátnych súdov

Vnútroštátne súdy majú právomoc na uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy.KAPITOLA III

ROZHODNUTIA KOMISIE

Článok 7

Zistenie a ukončenie porušovania

1.  Ak Komisia konajúc na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu zistí porušovanie článkov 81 a 82 Zmluvy, môže rozhodnutím od príslušných podnikov a združení podnikov požiadať o ukončenie takého porušovania. Na tento účel im môže uložiť akékoľvek štrukturálne opatrenia alebo opatrenia o správaní, ktoré sú primerané k spáchanému priestupku a nevyhnutné pre efektívne ukončenie porušovania. Štrukturálne opatrenia sa môžu uložiť buď vtedy, keď neexistuje žiadne účinné opatrenie orientované na správanie alebo keď akékoľvek rovnocenné opatrenie orientované na správanie by mohlo znamenať pre príslušný podnik väčšie zaťaženie ako štrukturálne opatrenie. Ak má Komisia na tom oprávnený záujem, môže tiež zistiť porušenie potom, čo bolo spáchané.

2.  Predložiť sťažnosť v zmysle odseku 1 môžu fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu preukázať oprávnený záujem, a členské štáty.

Článok 8

Dočasné opatrenia

1.  V naliehavých prípadoch môže Komisia z dôvodu rizika vážneho a nenapraviteľného porušenia hospodárskej súťaže, konajúc na vlastný podnet, rozhodnutím na základe zisteného porušenia prima facie nariadiť dočasné opatrenia.

2.  Rozhodnutie podľa odseku 1 sa uplatňuje na vymedzené obdobie a toto obdobie sa môže podľa potreby predĺžiť.

Článok 9

Záväzky

1.  Ak Komisia zamýšľa prijať rozhodnutie vyžadujúce ukončiť porušovanie a príslušný podnik sa zaviaže, že splní požiadavky vyjadrené Komisiou v jej predbežnom posúdení, môže Komisia rozhodnutím urobiť takýto záväzok záväzným pre podniky. Také rozhodnutie sa môže prijať na vymedzené obdobie a môže byť v ňom uvedené, že nie sú naďalej dôvody na zásah Komisie.

2.  Komisia môže na žiadosť alebo na vlastný podnet obnoviť konanie:

a) keď nastala podstatná zmena skutočností, na ktorých bolo rozhodnutie založené;

b) keď príslušné podniky konajú v rozpore so svojimi záväzkami alebo

c) keď bolo rozhodnutie založené na neúplných, nesprávnych alebo zavádzajúcich informáciách poskytnutých stranami.

Článok 10

Zistenie neuplatniteľnosti

Keď si to verejný záujem spoločenstva týkajúci sa uplatňovania článkov 81 a 82 Zmluvy vyžaduje, Komisia, konajúc na vlastný podnet, môže rozhodnutím stanoviť, že článok 81 Zmluvy nie je uplatniteľný na dohodu, rozhodnutie združenia podnikov alebo zosúladený postup buď preto, že nie sú splnené podmienky článku 81 ods. 1 Zmluvy, alebo že sú splnené podmienky článku 81 ods. 3 Zmluvy.

Komisia môže také zistenia urobiť tiež s odvolaním sa na článok 82 Zmluvy.KAPITOLA IV

SPOLUPRÁCA

Článok 11

Spolupráca medzi Komisiou a orgánmi hospodárskej súťaže členských štátov

1.  Komisia a orgány hospodárskej súťaže členských štátov musia v úzkej spolupráci uplatňovať súťažné pravidlá spoločenstva.

2.  Komisia odovzdá orgánom hospodárskej súťaže členských štátov kópie najdôležitejších dokumentov, ktoré zhromaždila z hľadiska uplatňovania článkov 7, 8, 9, 10 a 29 ods. 1. Na žiadosť orgánu hospodárskej súťaže členského štátu mu Komisia poskytne kópiu iných existujúcich dokumentov potrebných na posúdenie prípadu.

3.  Orgány hospodárskej súťaže členských štátov konajúce na základe článku 81 alebo 82 Zmluvy písomne informujú Komisiu pred alebo bezprostredne po začatí prvého úradného vyšetrovacieho opatrenia. Tieto informácie sa môžu poskytnúť orgánom hospodárskej súťaže iných členských štátov.

4.  Najneskôr 30 dní pred prijatím rozhodnutia požadujúceho ukončenie porušovania, ktorým sa prijímajú záväzky alebo odoberajú výhody nariadenia o skupinovej výnimke, orgány hospodárskej súťaže členských štátov informujú Komisiu. Na tento účel poskytnú Komisii súhrnný popis prípadu, predpokladané rozhodnutie alebo, ak toto neexistuje, iné dokumenty, v ktorých je uvedený predpokladaný priebeh konania. Tieto informácie môžu byť k dispozícii aj orgánom hospodárskej súťaže iných členských štátov. Na žiadosť Komisie môže konajúci orgán hospodárskej súťaže poskytnúť Komisii iné dokumenty, ktoré má k dispozícii a ktoré sú potrebné na posúdenie prípadu. Informácie poskytnuté Komisii môžu byť poskytnuté aj orgánom hospodárskej súťaže iných členských štátov. Vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže si môžu medzi sebou vymieňať informácie potrebné na posúdenie prípadu podľa článku 81 alebo 82 Zmluvy.

5.  Orgány hospodárskej súťaže členských štátov môžu konzultovať s Komisiou každý prípad, ktorý sa týka uplatňovania práva spoločenstva.

6.  Ak Komisia začne konanie týkajúce sa prijatia rozhodnutia podľa kapitoly III, zbavuje tým orgány hospodárskej súťaže členských štátov ich práva na uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy. Ak orgány hospodárskej súťaže členských štátov už konajú v prípade, Komisia začne konanie len po konzultácii s týmito vnútroštátnymi orgánmi hospodárskej súťaže.

Článok 12

Výmena informácií

1.  Na účely uplatňovania článkov 81 a 82 Zmluvy, Komisia a orgány hospodárskej súťaže členských štátov sú oprávnené si navzájom poskytovať a využívať ako dôkaz každú skutočnosť alebo právo, vrátane dôverných informácií.

2.  Vymieňané informácie sa môžu používať len ako dôkaz na účely uplatňovania článkov 81 alebo 82 Zmluvy a vo vzťahu k predmetnej záležitosti, na ktorú boli získané od oznamujúceho orgánu. Avšak keď sa vnútroštátne súťažné právo uplatňuje v tom istom prípade a paralelne so súťažným právom spoločenstva a nevedie to k rozdielnym výsledkom, informácie vymieňané podľa tohto článku sa môžu použiť aj na uplatňovanie vnútroštátneho súťažného práva.

3.  Informácie vymieňané podľa odseku 1 sa môžu použiť ako dôkaz na ukladanie sankcií fyzickým osobám, len keď:

 právo oznamujúceho orgánu predpokladá sankcie podobného druhu vo vzťahu k porušeniu článku 81 alebo článku 82 Zmluvy alebo, ak nejde o takýto prípad,

 informácie boli získané spôsobom, ktorý rešpektuje rovnakú úroveň ochrany práv na obhajobu fyzických osôb, akú poskytujú vnútroštátne predpisy prijímajúceho orgánu. V tomto prípade však vymenené informácie nemôže použiť prijímajúci orgán na uloženie väzobných sankcií.

Článok 13

Pozastavenie alebo ukončenie konania

1.  Keď orgány hospodárskej súťaže dvoch alebo viacerých členských štátov dostanú sťažnosť alebo konajú zo svojho vlastného podnetu podľa článku 81 alebo 82 Zmluvy proti tej istej dohode, rozhodnutiu združenia alebo proti postupu, skutočnosť, že jeden orgán sa zaoberá prípadom, je dostatočným dôvodom pre ostatné orgány, aby pozastavili konanie alebo sťažnosť zamietli. Komisia môže podobne zamietnuť sťažnosť z toho dôvodu, že sa prípadom zaoberá orgán hospodárskej súťaže členského štátu.

2.  Keď orgán hospodárskej súťaže členského štátu alebo Komisia dostanú sťažnosť proti dohode, rozhodnutiu združenia alebo proti postupu, ktorými sa už zaoberal iný orgán hospodárskej súťaže, môžu ju zamietnuť.

Článok 14

Poradný výbor

1.  Komisia vopred konzultuje s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijatie každého rozhodnutia podľa článkov 7, 8, 9, 10, 23, článku 24 ods. 2 a článku 29 ods. 1.

2.  Na prerokovanie jednotlivých prípadov sa výbor skladá zo zástupcov orgánov hospodárskej súťaže členských štátov. Na zasadania, na ktorých sa prerokovávajú iné ako jednotlivé prípady, môže byť menovaný dodatočný zástupca členského štátu oprávnený na záležitosti hospodárskej súťaže. Ak sa nemôže zúčastniť zasadania, môže sa nahradiť iným zástupcom.

3.  Konzultácie sa môžu uskutočniť na zasadaní zvolanom Komisiou, ktorá mu predsedá a ktoré sa nekoná skôr ako 14 dní po doručení oznámenia o jeho zvolaní spolu so súhrnným popisom prípadu, označením najdôležitejších dokumentov a predbežným návrhom rozhodnutia. So zreteľom na rozhodnutia podľa článku 8 sa zasadania môžu konať sedem dní po doručení pracovnej časti návrhu rozhodnutia. Keď Komisia dostane oznámenie zvolávajúce zasadanie a príslušný čas je kratší ako obdobie uvedené vyššie, zasadanie sa môže uskutočniť v navrhovanom termíne, ak žiadny členský štát proti tomu nevznesie námietky. Poradný výbor predloží písomné stanovisko k predbežného návrhu rozhodnutia Komisie. Môže predložiť svoje stanovisko aj vtedy, keď niektorí členovia nie sú prítomní alebo sa neprezentujú. Na žiadosť jedného alebo niekoľkých členov sa postoje v stanovisku zdôvodnia.

4.  Konzultácia sa môže uskutočniť aj písomne. Ak však ktorýkoľvek členský štát o to požiada, musí Komisia zvolať zasadanie. V prípade písomného postupu stanoví Komisia lehotu minimálne 14 dní, v priebehu ktorej členské štáty majú predložiť svoje pripomienky, ktoré sú ďalej odovzdané všetkým ostatným členským štátom. V prípade rozhodnutia prijatého podľa článku 8 sa 14 dní nahrádza siedmimi dňami. Keď Komisia určí lehotu pre písomný postup, ktorý je kratší ako limity špecifikované vyššie, navrhovaný časový limit platí, ak žiadny členský štát proti tomu nevznesie námietky.

5.  Komisia v najvyššej možnej miere zohľadní stanovisko predložené poradným výborom. Informuje výbor o spôsobe, akým bolo jeho stanovisko zohľadnené.

6.  Keď poradný výbor predloží písomné stanovisko, toto stanovisko sa priloží k návrhu rozhodnutia. Ak poradný výbor odporúča uverejniť stanovisko, Komisia také uverejnenie vykoná, pričom zohľadní oprávnený záujem podnikov pri ochrane ich obchodného tajomstva.

7.  Na žiadosť orgánu hospodárskej súťaže členského štátu Komisia zaradí do programu rokovania poradného výboru prípady, ktorými sa zaoberá orgán hospodárskej súťaže členského štátu podľa článku 81 alebo článku 82 Zmluvy. Komisia tak môže urobiť aj z vlastného podnetu. V oboch prípadoch Komisia informuje príslušný orgán hospodárskej súťaže.

Žiadosť môže podať orgán hospodárskej súťaže členského štátu, najmä vzhľadom na prípad, u ktorého Komisia zamýšľa iniciovať konania s účinnosťou článku 11 ods. 6.

Poradný výbor nepredkladá svoje stanoviská k prípadom, ktorými sa zaoberajú orgány hospodárskej súťaže členských štátov. Poradný výbor môže tiež rokovať o všeobecných otázkach súťažného práva spoločenstva.

Článok 15

Spolupráca s vnútroštátnymi súdmi

1.  V rámci postupu, v ktorom sa uplatňuje článok 81 alebo 82 Zmluvy, súdy členských štátov môžu požiadať Komisiu o informácie, ktoré má k dispozícii, alebo o jej stanovisko k otázkam týkajúcim sa uplatňovania súťažných pravidiel spoločenstva.

2.  Členské štáty pošlú Komisii kópiu každého písomného rozsudku vnútroštátnych súdov rozhodujúcich o uplatňovaní článku 81 alebo 82 Zmluvy. Také kópie sa pošlú bez meškania potom, čo bol stranám oznámený úplný písomný rozsudok.

3.  Príslušné orgány členských štátov konajúc z vlastného podnetu môžu predložiť vnútroštátnym súdom svojich členských štátov písomné pripomienky k otázkam týkajúcim sa uplatňovania článku 81 alebo 82 Zmluvy. S povolením príslušného súdu sa môžu tiež ústne vyjadriť pred vnútroštátnymi súdmi svojich členských štátov. Keď si to koherentné uplatňovanie článku 81 alebo 82 Zmluvy vyžaduje, Komisia konajúc z vlastného podnetu môže predložiť písomné pripomienky súdom členských štátov. S povolením príslušného súdu sa môže tiež ústne vyjadriť.

Len na účely vyhotovenia svojich pripomienok orgány hospodárskej súťaže členských štátov a Komisia môžu príslušný súd členského štátu požiadať, aby im bol odovzdaný alebo bolo zabezpečené odovzdanie každého dokumentu potrebného na posúdenie prípadu.

4.  Tento článok je bez dopadu na širšie právomoci týkajúce sa odovzdávania pripomienok súdom prislúchajúce orgánom hospodárskej súťaže členských štátov podľa práva ich členského štátu.

Článok 16

Jednotné uplatňovanie súťažného práva spoločenstva

1.  Keď vnútroštátne súdy rozhodujú o dohodách, rozhodnutiach alebo postupoch podľa článku 81 alebo článku 82 Zmluvy, ktoré sú už predmetom rozhodnutia Komisie, nemôžu prijať rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s rozhodnutím prijatým Komisiou. Musia sa vyhnúť takým rozhodnutiam, ktoré by boli v rozpore s rozhodnutím, o ktorom uvažuje Komisia v postupe, ktorý iniciovala. Na tento účel môžu vnútroštátne súdy posúdiť, či je nevyhnutné zastaviť príslušný postup. Táto povinnosť nemá vplyv na práva a povinnosti podľa článku 234 Zmluvy.

2.  Keď orgány hospodárskej súťaže členských štátov rozhodujú o dohodách, rozhodnutiach alebo postupoch podľa článku 81 alebo článku 82 Zmluvy, ktoré sú už predmetom rozhodnutia Komisie, nemôžu prijať rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s rozhodnutím prijatým Komisiou.KAPITOLA V

PRÁVOMOCI TÝKAJÚCE SA VYŠETROVANIA

Článok 17

Vyšetrovanie v jednotlivých odvetviach hospodárstva a v jednotlivých druhoch dohôd

1.  Keď sa predpokladá, že vývoj obchodu medzi členskými štátmi, nehybnosť cien alebo iné okolnosti obmedzujú alebo narúšajú hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu, Komisia môže vykonať šetrenie v určitom odvetví hospodárstva alebo v určitom druhu dohôd v rôznych odvetviach. V priebehu vyšetrovania môže Komisia požiadať príslušné podniky alebo združenia podnikov o informácie potrebné na uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy a môže vykonať na tento účel akúkoľvek inšpekciu.

Komisia môže najmä požiadať príslušné podniky alebo združenia podnikov o oznámenie všetkých dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov.

Komisia môže uverejniť správu o výsledkoch vyšetrovania určitého odvetvia hospodárstva alebo určitého druhu dohôd v rôznych odvetviach a vyzvať zúčastnené strany, aby k nej predložili pripomienky.

2.  Články 14, 18, 19, 20, 22, 23 a 24 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 18

Žiadosť o informácie

1.  Na plnenie povinností prenesených na Komisiu týmto nariadením môže Komisia jednoduchou žiadosťou alebo rozhodnutím požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie všetkých nevyhnutných informácií.

2.  Keď je poslaná jednoduchá žiadosť o informácie podniku alebo združeniu podnikov, Komisia určí právny základ a účel žiadosti, špecifikuje aké informácie sa požadujú a stanoví lehotu, počas ktorej majú byť informácie poskytnuté, a pokuty podľa článku 23 za poskytnutie nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií.

3.  Keď Komisia žiada podnik alebo združenie podnikov o poskytnutie informácií formou rozhodnutia, stanoví právny základ a účel žiadosti, špecifikuje aké informácie sa požadujú a stanoví časový limit, počas ktorého majú byť informácie poskytnuté. Uvedie tiež pokuty podľa článku 23 a upozorní alebo uloží pokuty podľa článku 24. Ďalej upozorní na právo vzniesť námietky proti rozhodnutiu pred Súdnym dvorom.

4.  Majitelia podnikov alebo ich zástupcovia a, v prípade právnických osôb, spoločností alebo firiem alebo združení bez právnej subjektivity, osoby oprávnené ich zastupovať na základe zákona alebo stanov poskytnú požadované informácie v mene príslušných podnikov alebo združení podnikov. Posledne menovaní nesú plnú zodpovednosť za poskytnuté neúplné, nesprávne alebo zavádzajúce informácie.

5.  Komisia bez meškania predloží kópiu jednoduchej žiadosti orgánu hospodárskej súťaže členského štátu, na ktorého území má podnik alebo združenie podnikov svoje sídlo, a orgánu hospodárskej súťaže členského štátu, ktorého územia sa to týka.

6.  Na žiadosť Komisie vlády a orgány hospodárskej súťaže členských štátov poskytnú Komisii všetky informácie potrebné na plnenie povinností vyhradených jej týmto nariadením.

Článok 19

Právomoc klásť otázky

1.  Aby mohla Komisia plniť povinnosti, ktoré jej určuje toto nariadenie, môže klásť otázky každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá s tým súhlasí, s cieľom získať informácie týkajúce sa predmetu vyšetrovania.

2.  Pri kladení otázok podľa odseku 1 vykonávaneho v priestoroch podniku informuje Komisia príslušný orgán členského štátu, na ktorého území sa vypočúvanie uskutočňuje. Ak o to požiada príslušný orgán uvedeného členského štátu, jeho úradníci môžu pomáhať úradníkom a ostatným sprevádzajúcim osobám, ktoré Komisia poverila vypočúvaním.

Článok 20

Právomoc Komisie vykonávať inšpekcie

1.  Aby mohla Komisia plniť povinnosti určené jej týmto nariadením, môže vykonávať všetky nevyhnutné inšpekcie podnikov a združení podnikov.

2.  Úradníci a iné sprevádzajúce osoby určené Komisiou na vykonávanie inšpekcie sú oprávnené:

a) vstúpiť do všetkých priestorov, na pozemky a do dopravných prostriedkov podniku a združení podnikov;

b) prekontrolovať všetky obchodné knihy a záznamy bez ohľadu na formu v akej sú uchovávané;

c) vyhotoviť alebo získať akékoľvek kópie formulárov alebo výťahov z obchodných kníh a záznamov;

d) zapečatiť prevádzkové priestory a obchodné knihy alebo záznamy na takú dobu trvania a v takom rozsahu, v akom sú potrebné pre inšpekciu;

e) vyžadovať od každého zástupcu alebo člena personálu podniku alebo združenia podnikov vysvetlenie k skutočnostiam alebo dokumentom vzťahujúcim sa k predmetu a účelu inšpekcie a zaznamenať odpovede.

3.  Úradníci a ostatné sprevádzajúce osoby poverené Komisiou vykonávaním inšpekcie uplatňujú svoje právomoci na základe predloženého písomného oprávnenia, v ktorom sú uvedené predmet, účel inšpekcie a pokuty podľa článku 23 v prípade, že sú predložené neúplné obchodné knihy alebo iné záznamy, alebo že odpovede na otázky položené podľa odseku 2 tohto článku sú nesprávne alebo zavádzajúce. Komisia včas pred inšpekciou informuje o inšpekcii príslušný orgán členského štátu, na ktorého území sa má vykonávať.

4.  Podniky a združenia podnikov sú povinné podrobiť sa inšpekciám nariadeným Komisiou. Rozhodnutie vymedzuje predmet a účel inšpekcie, stanovuje dátum, kedy má začať, a uvádza pokuty podľa článkov 23 a 24 a právo na preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom. Komisia prijme rozhodnutia po konzultáciách s príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území sa má inšpekcia vykonávať.

5.  Úradníci orgánu hospodárskej súťaže členského štátu, na ktorého území sa má vykonávať inšpekcia, ako aj osoby poverené alebo menované týmto orgánom, na žiadosť uvedeného orgánu alebo Komisie, aktívne pomáhajú úradníkom a ostatným sprevádzajúcim osobám povereným Komisiou. Na tento účel majú k dispozícii právomoci vymedzené v odseku 2.

6.  Keď úradníci a ostatné sprevádzajúce osoby poverené Komisiou zistia, že podnik sa bráni inšpekcii nariadenej podľa tohto článku, príslušný členský štát im poskytne nevyhnutnú pomoc, prípadne s asistenciou polície alebo zodpovedajúceho vynucovacieho orgánu tak, aby im umožnili vykonať inšpekciu.

7.  Ak pomoc poskytnutá podľa odseku 6 predpokladá povolenie súdneho orgánu podľa vnútroštátneho práva, požiada sa o takéto povolenie. O takéto povolenie možno požiadať aj vo forme predbežného opatrenia.

8.  Keď sa žiada o povolenie podľa odseku 7, vnútroštátny súdny orgán skontroluje, či je rozhodnutie Komisie pravéa či uvažované donucovacie opatrenia nie sú buď zaujaté, alebo neprimerané vzhľadom na predmet inšpekcie. Pri kontrole primeranosti donucovacích opatrení môže vnútroštátny súdny orgán požiadať Komisiu priamo alebo nepriamo, prostredníctvom orgánu hospodárskej súťaže členského štátu, o podrobné vysvetlenie, najmä pokiaľ ide o dôvody, ktoré viedli Komisiu k podozreniu o porušení článkov 81 a 82 Zmluvy, ako aj o závažnosti porušovania a o spôsobe účasti príslušného podniku. Vnútroštátny súdny orgán však nemôže spochybniť potrebu inšpekcie ani požadovať informácie obsiahnuté v dokumentácii Komisie. Zákonnosť rozhodnutia Komisie podlieha len preskúmaniu Súdnym dvorom.

Článok 21

Inšpekcia v iných priestoroch

1.  Ak existuje dôvodné podozrenie, že obchodné knihy a iné záznamy týkajúce sa predmetu inšpekcie, ktoré môžu mať význam ako dôkaz vážneho porušenia článku 81 alebo článku 82 Zmluvy, sú uložené v iných priestoroch, pozemkoch a dopravných prostriedkoch, vrátane obydlí riaditeľov, manažérov a iných pracovníkov príslušného podniku a združení podnikov, Komisia môže rozhodnutím nariadiť, aby sa inšpekcia vykonala v takýchto priestoroch, pozemkoch a dopravných prostriedkoch.

2.  V rozhodnutí sa vymedzí predmet a účel inšpekcie, stanovený dátum kedy začne a uvedené právo na preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom. Uvedú sa v ňom najmä dôvody, ktoré viedli Komisiu k záveru, že existuje podozrenie v zmysle odseku 1. Komisia prijme takéto rozhodnutia po konzultáciách s orgánom hospodárskej súťaže členského štátu, na ktorého území sa má inšpekcia vykonať.

3.  Rozhodnutie prijaté podľa odseku 1 sa nemôže vykonať bez predchádzajúceho povolenia vnútroštátneho súdneho orgánu príslušného členského štátu. Vnútroštátny súdny orgán skontroluje, či je rozhodnutie Komisie pravé a či donucovacie opatrenia nie sú buď zaujaté, alebo neprimerané, najmä vzhľadom na závažnosť porušenia, dôležitosť hľadaného dôkazu, účasť príslušného podniku a zdôvodnenú pravdepodobnosť, že obchodné knihy a záznamy týkajúce sa predmetu inšpekcie sú držané v priestoroch, ktoré sú predmetom žiadosti o povolenie. Vnútroštátny súdny orgán môže požiadať Komisiu, priamo alebo nepriamo, prostredníctvom orgánu hospodárskej súťaže členského štátu, o podrobné vysvetlenie tých prvkov, ktoré sú nevyhnutné na umožnenie kontroly primeranosti predpokladaných donucovacích opatrení.

Vnútroštátny súdny orgán však nemôže spochybniť potrebu inšpekcie ani požadovať informácie obsiahnuté v dokumentácii Komisie. Zákonnosť rozhodnutia Komisie podlieha len preskúmaniu Súdnym dvorom.

4.  Úradníci a iné sprevádzajúce osoby oprávnené Komisiou na vykonávanie inšpekcie nariadenej v súlade s odsekom 1 tohto článku majú právomoci stanovené v článku 20 ods. 2 písm. a), b) a c). Článok 20 ods. 5 a 6 sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 22

Vyšetrovania vykonávané orgánmi hospodárskej súťaže členských štátov

1.  Orgán hospodárskej súťaže členského štátu môže na svojom vlastnom území podľa vnútroštátneho práva v mene alebo na účet orgánu hospodárskej súťaže iného členského štátu vykonať akúkoľvek inšpekciu alebo iné opatrenia na objasnenie skutočnosti, aby zistil, či bol porušený článok 81 alebo 82 Zmluvy. Akákoľvek výmena a využitie získaných informácií sa vykoná v súlade s článkom 12.

2.  Na žiadosť Komisie podniknú orgány hospodárskej súťaže členských štátov inšpekcie, ktoré Komisia považuje za nevyhnutné podľa článku 20 ods. 1 alebo ktoré boli nariadené rozhodnutím podľa článku 20 ods. 4. Úradníci orgánov hospodárskej súťaže členských štátov, ktorí sú zodpovední za vykonávanie týchto inšpekcií, ako aj osoby nimi oprávnené alebo menované, vykonávajú svoje právomoci v súlade s ich vnútroštátnym právom.

Ak o to požiada Komisia alebo príslušný orgán uvedeného členského štátu, na ktorého území sa má inšpekcia vykonať, úradníkom a iným sprevádzajúcim osobám, ktoré Komisia oprávnila, môžu pomáhať úradníci príslušného orgánu.KAPITOLA VI

SANKCIE

Článok 23

Pokuty

1.  Komisia môže rozhodnutím uložiť podnikom alebo združeniam podnikov pokuty, ktoré nepresahujú 1 % celkového obratu v predchádzajúcom obchodnom roku, keď úmyselne alebo z nedbalosti:

a) poskytnú nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie ako odpoveď na požiadavku predloženú podľa rozhodnutia prijatého na základe článku 17 alebo 18 ods. 2;

b) ako odpoveď na požiadavku predloženú podľa rozhodnutia prijatého na základe článku 17 alebo 18 ods. 3 poskytnú nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie alebo neposkytnú informácie v požadovanej lehote;

c) počas inšpekcie podľa článku 20 predložia požadované obchodné knihy alebo iné záznamy v neúplnej forme alebo sa odmietnu podrobiť inšpekcii nariadenej rozhodnutím prijatým podľa článku 20 ods. 4;

d) pri zodpovedaní otázky položenej podľa článku 20 ods. 2 písm. e)

 dajú nesprávnu alebo zavádzajúcu odpoveď,

 v rámci lehoty stanovenej Komisiou neopravia nesprávnu, neúplnú alebo zavádzajúcu odpoveď poskytnutú členom personálu,

 neposkytnú alebo odmietnu poskytnúť úplnú odpoveď na skutočnosti vzťahujúce sa k predmetu a účelu inšpekcie nariadenej rozhodnutím prijatým podľa článku 20 ods. 4;

e) porušia pečate pripevnené v súlade s článkom 20 ods. 2 písm. d) úradníkmi alebo inými sprevádzajúcimi osobami oprávnenými Komisiou.

2.  Komisia môže rozhodnutím uložiť podnikom alebo združeniam podnikov pokuty, keď úmyselne alebo z nedbalosti:

a) porušujú článok 81 alebo článok 82 Zmluvy alebo

b) odporujú rozhodnutiu nariadenému predbežnými opatreniami podľa článku 8 alebo

c) neplnia záväzky stanovené rozhodnutím podľa článku 9.

Pokuta uložená každému podniku alebo združeniu podnikov nepresiahne 10 % jeho celkového obratu v predchádzajúcom obchodnom roku.

Keď sa porušenie združenia podnikov vzťahuje k aktivitám jeho členov, pokuta nepresiahne 10 % sumy celkového obratu každého člena pôsobiaceho na trhu dotknutom porušením združenia.

3.  Pri stanovení čiastky pokuty sa zohľadní závažnosť a doba trvania porušovania.

4.  Keď je pokuta uložená združeniu podnikov, berúc do úvahy obrat jeho členov, a združenie nie je solventné, združenie je povinné požadovať od svojich členov príspevok na krytie čiastky pokuty.

Keď sa tieto príspevky združeniu neuskutočnili v rámci lehoty stanovenej Komisiou, môže Komisia požadovať platbu pokuty priamo od ktoréhokoľvek z podnikov, ktorého zástupcovia boli členmi príslušných rozhodovacích orgánov združenia.

Potom čo Komisia požiadala o platbu podľa druhého pododseku, ak je to potrebné na zabezpečenie celej platby pokuty, Komisia môže požadovať zaplatenie zvyšku od ktoréhokoľvek člena združenia, ktorý pôsobí na trhu, na ktorom porušenie nastalo.

Komisia však nepožaduje platbu podľa druhého pododseku alebo tretieho pododseku od podnikov, ktoré preukázali, že nerealizovali rozhodnutie združenia týkajúce sa porušovania a buď si neboli vedomí jeho existencie, alebo sa od neho aktívne dištancovali predtým, ako Komisia začala vyšetrovanie prípadu.

Finančné ručenie každého podniku z hľadiska platby pokuty nepresiahne 10 % jeho celkového obratu v predchádzajúcom obchodnom roku.

5.  Rozhodnutia prijaté podľa odsekov 1 a 2 nemajú trestno-právny charakter.

Článok 24

Pravidelné penále

1.  Komisia môže rozhodnutím uložiť podnikom alebo združeniam podnikov pravidelné penále, ktoré nepresahujú 5 % priemerného denného obratu v predchádzajúcom obchodnom roku za každý deň, vypočítané od dátumu stanoveného rozhodnutím, aby ich donútila:

a) ukončiť porušovanie článku 81 alebo článku 82 Zmluvy v súlade s rozhodnutím prijatým podľa článku 7;

b) splniť rozhodnutie nariadené dočasnými opatreniami podľa článku 8;

c) splniť záväzky na základe rozhodnutia podľa článku 9;

d) poskytnúť úplné a správne informácie požadované rozhodnutím prijatým podľa článku 17 alebo článku 18 ods. 3;

e) podriadiť sa inšpekcii, ktorú Komisia nariadila rozhodnutím prijatým podľa článku 20 ods. 4.

2.  Keď podniky alebo združenia podnikov splnili záväzky, ktoré sa mali vynútiť pravidelnými penále, môže Komisia stanoviť konečnú výšku pravidelného penále, ktorá je nižšia ako platba podľa pôvodného rozhodnutia. Primerane sa uplatňuje článok 23 ods. 4.KAPITOLA VII

PREMLČACIE LEHOTY

Článok 25

Premlčacie lehoty na ukladanie pokút

1.  Právomoci zverené Komisii článkami 23 a 24 podliehajú týmto premlčacím lehotám:

a) tri roky v prípade porušenia ustanovení týkajúcich sa žiadosti o informácie alebo vykonávania inšpekcií;

b) päť rokov v prípade všetkých ostatných porušení.

2.  Čas začína plynúť dňom začiatku porušovania. Avšak v prípade pokračujúceho alebo opakovaného porušovania začína čas plynúť dňom ukončenia porušovania.

3.  Každá akcia Komisie alebo orgánu hospodárskej súťaže členského štátu vykonaná s cieľom vyšetrovania alebo konania vzhľadom k porušovaniu preruší premlčaciu lehotu týkajúcu sa ukladania pokút alebo pravidelných penále. Premlčacia lehota sa preruší s účinnosťou od dátumu, v ktorom bola akcia oznámená aspoň jednému podniku alebo združeniu podnikov, ktoré sa podieľali na porušovaní. Akcie, ktoré prerušujú plynutie lehoty, sú najmä tieto:

a) písomné žiadosti Komisie alebo orgánu hospodárskej súťaže členského štátu o informácie;

b) písomné povolenia na vykonávanie inšpekcií vydané Komisiou alebo orgánom hospodárskej súťaže členského štátu svojim úradníkom;

c) začatie konania zo strany Komisie alebo orgánu hospodárskej súťaže členského štátu;

d) oznámenie Komisie alebo orgánu hospodárskej súťaže členského štátu o zohľadnení námietok.

4.  Prerušenie premlčacej lehoty sa uplatňuje na všetky podniky alebo združenia podnikov, ktoré sa podieľali na porušovaní.

5.  Po každom prerušení sa obnoví plynutie premlčacej lehoty. Premlčacia lehota však uplynie najneskôr posledným dňom, v ktorom bola premlčacia lehota rovná dvojnásobku premlčacej lehoty, ktorá uplynula bez toho, aby Komisia uložila pokutu alebo pravidelné penále. Uvedená lehota sa predĺži o čas, počas ktorého bolo plynutie premlčania pozastavené podľa odseku 6.

6.  Plynutie premlčacej lehoty týkajúcej sa ukladania pokút alebo pravidelných penále sa pozastaví, pokiaľ sú s rozhodnutím Komisie spojené konania pred Súdnym dvorom.

Článok 26

Premlčacia lehota na vymáhanie pokút

1.  Právomoc Komisie pri presadzovaní rozhodnutí prijatých podľa článkov 23 a 24 podlieha premlčacej lehote piatich rokov.

2.  Čas začína plynúť dňom, v ktorom sa rozhodnutie stalo právoplatným.

3.  Plynutie premlčacej lehoty na vymáhanie pokút sa preruší:

a) oznámením rozhodnutia, ktorým sa mení pôvodná výška pokuty alebo pravidelného penále alebo sa odmieta žiadosť o takú zmenu;

b) každým úkonom Komisie alebo členského štátu konajúceho na žiadosť Komisie, ktorým sa vynucuje splatenie pokuty alebo pravidelného penále.

4.  Po každom prerušení sa obnoví plynutie premlčacej lehoty.

5.  Plynutie premlčacej lehoty na vymáhanie pokút sa pozastaví:

a) pokiaľ je povolená platobná úľava;

b) pokiaľ sa zastaví vymáhanie platby podľa rozhodnutia Súdneho dvora.KAPITOLA VIII

VYPOČUTIA A SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO

Článok 27

Vypočutia strán, sťažovateľov a ostatných

1.  Pred prijatím rozhodnutí podľa článkov 7, 8, 23 a 24 ods. 2 poskytne Komisia podnikom alebo združeniam podnikov, proti ktorým smeruje konanie Komisie, možnosť byť vypočutí v záležitostiach, voči ktorým má Komisia námietky. Komisia svoje rozhodnutia založí len na námietkach, ku ktorým sa príslušné strany mohli vyjadriť. Sťažovatelia sú úzko zapojení do postupov.

2.  Právo príslušných strán na obhajobu sa v konaniach plne rešpektuje. Majú právo na prístup k dokumentácii Komisie, s výhradou oprávnených záujmov podnikov pri ochrane ich obchodného tajomstva. Právo na prístup k dokumentácii sa nevzťahuje na dôverné informácie a interné dokumenty Komisie alebo orgánov hospodárskej súťaže členských štátov. Právo na prístup sa nevzťahuje najmä na korešpondenciu medzi Komisiou a orgánmi hospodárskej súťaže členských štátov alebo na vzájomnú korešpondenciu medzi týmito orgánmi, vrátane dokumentov zhotovených podľa článkov 11 a 14. Nič v tomto odseku nebráni Komisii v tom, aby zverejnila a využívala informácie potrebné na dokázanie porušovania.

3.  Ak to Komisia považuje za nevyhnutné, môže vypočuť aj iné fyzické alebo právnické osoby. Žiadosť o vypočutie zo strany takýchto osôb sa schváli, ak preukážu dostatočný záujem. Orgány hospodárskej súťaže členských štátov môžu požiadať Komisiu aj o vypočutie iných fyzických alebo právnických osôb.

4.  Keď Komisia zamýšľa prijať rozhodnutie podľa článku 9 alebo článku 10, uverejní stručný popis prípadu a podstatný obsah príslušných záväzkov alebo navrhovaného spôsobu postupu. Zúčastnené tretie strany môžu predložiť svoje pripomienky v rámci lehoty stanovenej Komisiou v jej uverejnení, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Uverejnenie zohľadňuje oprávnený záujem podnikov pri ochrane ich obchodných tajomstiev.

Článok 28

Služobné tajomstvo

1.  Bez dopadu na články 12 a 15 sa informácie získané podľa článkov 17 až 22 použijú len na účel, na ktorý boli získané.

2.  Bez dopadu na výmenu a využitie informácií podľa článkov 11, 12, 14, 15 a 27 Komisia a orgány hospodárskej súťaže členských štátov, ich úradníci, zamestnanci a ostatné osoby pracujúce pod dohľadom týchto orgánov, ako aj úradníci, civilní zamestnanci iných orgánov členských štátov nezverejnia informácie získané alebo medzi nimi vymenené podľa tohto nariadenia, ktoré podliehajú služobnému tajomstvu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na všetkých predstaviteľov a odborníkov členských štátov, ktorí sa zúčastňujú zasadaní poradného výboru podľa článku 14.KAPITOLA IX

NARIADENIA O VÝNIMKÁCH

Článok 29

Odobratie právnej výhody v jednotlivých prípadoch

1.  Keď Komisia splnomocnená nariadením Rady ako napríklad nariadením 19/65/EHS, (EHS) č. 2821/71, (EHS) č. 3976/87, (EHS) č. 1534/91 alebo (EHS) č. 479/92 na uplatňovanie článku 81 ods. 3 Zmluvy vyhlásila článok 81 ods. 1 Zmluvy za neuplatniteľný na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutia združení podnikov alebo zosúladené postupy, môže, konajúc z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti, odobrať výhody výnimky poskytnutej takýmto nariadením, keď zistí, že dohoda, rozhodnutie alebo zosúladený postup, na ktoré sa nariadenie o výnimke uplatňuje, nie sú zlučiteľné s článkom 81 ods. 3 Zmluvy.

2.  Keď dohody, rozhodnutia združení podnikov alebo zosúladené postupy, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Komisie uvedené v odseku 1, majú účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 81 ods. 3 Zmluvy na území členského štátu alebo na jeho časti a toto územie má všetky charakteristiky osobitného geografického trhu, orgán hospodárskej súťaže tohto členského štátu odoberie výhodu poskytnutú príslušným nariadením na tomto území.KAPITOLA X

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Uverejnenie rozhodnutí

1.  Komisia uverejní rozhodnutia, ktoré prijala podľa článkov 7 až 10, 23 a 24.

2.  Uverejnenie obsahuje mená strán a obsah rozhodnutia, vrátane akýchkoľvek uložených pokút. Zohľadňuje oprávnený záujem podnikov pri ochrane ich obchodných tajomstiev.

Článok 31

Preskúmanie Súdnym dvorom

Súdny dvor má neobmedzenú súdnu právomoc na preskúmanie rozhodnutí, v ktorých Komisia stanovila pokutu alebo pravidelné penále. Môže zrušiť, znížiť alebo zvýšiť uloženú pokutu alebo pravidelné penále.

Článok 32

Výnimky z rozsahu platnosti

Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a) medzinárodnú nepravidelnú lodnú dopravu definovanú v článku 1 ods. 3 písm. a) nariadenia (EHS) č. 4056/86;

b) námornú dopravu, ktorá sa vykonáva výlučne medzi prístavmi v jednom a tom istom členskom štáte podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 4056/86.

▼M1 —————

▼B

Článok 33

Vykonávacie ustanovenia

1.  Komisia je oprávnená prijať všetky opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia. Opatrenia sa môžu inter alia týkať:

a) formy, obsahu a iných podrobností sťažností vznesených podľa článku 7 a postupu týkajúceho sa zamietnutia sťažností;

b) praktických dojednaní výmeny informácií a konzultácií podľa článku 11;

c) praktických dojednaní vypočutí podľa článku 27.

2.  Pred prijatím akéhokoľvek opatrenia podľa odseku 1 Komisia uverejní jeho návrh a vyzve všetky zúčastnené strany, aby predložili svoje pripomienky v rámci lehoty, ktorú stanoví a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Pred uverejnením návrhu opatrenia a pred jeho prijatím Komisia prekonzultuje opatrenie s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie.KAPITOLA XI

PRECHODNÉ, MENIACE A DOPLŇUJÚCE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Prechodné ustanovenia

1.  Žiadosti podané Komisii podľa článku 2 nariadenia č. 17, oznámenia podľa článkov 4 a 5 uvedeného nariadenia a zodpovedajúce žiadosti a oznámenia podľa nariadení (EHS) č. 1017/68, (EHS) č. 4056/86 a (EHS) č. 3975/87 strácajú účinnosť od dátumu uplatiteľnosti tohto nariadenia.

2.  Postup v konaní podľa nariadenia č. 17 a nariadení (EHS) č. 1017/68, (EHS) č. 4056/86 a (EHS) č. 3975/87 zostáva na účely uplatňovania tohto nariadenia nedotknutý.

Článok 35

Určenie orgánov hospodárskej súťaže členských štátov

1.  Členské štáty určia orgán alebo orgány hospodárskej súťaže zodpovedné za uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy tak, aby boli účinne splnené ustanovenia tohto nariadenia. Opatrenia potrebné na splnomocnenie týchto orgánov týkajúce sa uplatňovania uvedených článkov sa uskutočnia do 1. mája 2004. Medzi určené orgány môžu patriť aj súdy.

2.  Keď je vynucovanie súťažného práva spoločenstva zverené vnútroštátnym správnym a súdnym orgánom, členské štáty môžu prideliť rôzne právomoci a funkcie týmto rôznym vnútroštátnym orgánom bez ohľadu na to, či ide o orgány správne alebo súdne.

3.  Účinok článku 11 ods. 6 sa vzťahuje na orgány určené členskými štátmi, vrátane súdov, ktoré vykonávajú funkcie týkajúce sa prípravy a prijatia typov rozhodnutí predpokladaných v článku 5. Účinok článku 11 ods. 6 sa nevzťahuje na súdy, pokiaľ tieto konajú ako odvolacie súdy vzhľadom na typy rozhodnutí predpokladaných v článku 5.

4.  Bez ohľadu na odsek 3 v členských štátoch, v ktorých vzhľadom na prijatie určitých typov rozhodnutí predpokladaných v článku 5, orgán predloží prípad súdnemu orgánu, ktorý je samostatným orgánom a nie je trestným orgánom a za predpokladu, že sú splnené podmienky tohto odseku, účinnosť článku 11 ods. 6 sa obmedzí na vyšetrujúci orgán, ktorý stiahne svoju žiadosť pred súdnym orgánom, keď Komisia začne konanie, a toto stiahnutie žiadosti úplne ukončí vnútroštátne postupy.

Článok 36

Zmeny a doplnky nariadenia (EHS) č. 1017/68

Nariadenie (EHS) č. 1017/68 sa mení a dopĺňa takto:

1. článok 2 sa ruší;

2. v článku 3 ods. 1 sa slová „Zákaz ustanovený v článku 2“ nahrádzajú slovami „Zákaz článku 81 ods. 1 Zmluvy“;

3. článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku 1 sa slová „Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy uvedené v článku 2“ nahrádzajú slovami „Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy podľa článku 81 ods. 1 Zmluvy“;

b) odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  Ak vykonanie dohody, rozhodnutia alebo zosúladeného postupu podľa odseku 1 má v danom prípade účinky, ktoré sú nezlučiteľné s požiadavkami článku 81 ods. 3 Zmluvy, od podnikov alebo združení podnikov sa môže požadovať, aby takéto účinky odstránili.“

4. články 5 až 29 sa rušia s výnimkou článku 13 ods. 3, ktorý naďalej platí pre rozhodnutia prijaté podľa článku 5 nariadenia (EHS) č. 1017/68 pred dátumom uplatňovania predkladaného nariadenia až do konca platnosti týchto rozhodnutí;

5. v článku 30 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 4.

Článok 37

Zmeny a doplnky nariadenia (EHS) č. 2988/74

V nariadení (EHS) č. 2988/74 sa vkladá tento článok:

„Článok 7a

Výnimka z rozsahu platnosti

Nariadenie sa nevzťahuje na opatrenia prijaté podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy ( 16 ).

Článok 38

Zmeny a doplnky nariadenia (EHS) č. 4056/86

Nariadenie (EHS) č. 4056/86 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a) Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  

Porušenie záväzku

Keď príslušné osoby porušia záväzok, ktorý je podľa článku 5 pripojený k výnimke podľa článku 3, Komisia, aby ukončila takéto porušovanie a podľa podmienok stanovených v nariadení Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy ( 17 ) môže prijať rozhodnutie, ktorým im buď zakáže, alebo nariadi vykonávať určité činnosti alebo odoberie výhodu skupinovej výnimky, ktorú využívajú.

b) Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i) V bode a) sa slová „v súlade s podmienkami v časti II“ nahrádzajú slovami „podľa podmienok stanovených v nariadení (ES) č. 1/2003“;

ii) Druhá veta druhého pododseku bodu c) i) sa nahrádza takto:

„Zároveň v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1/2003 rozhodne, či prijme záväzky, ktoré ponúkajú príslušné podniky, aby inter alia dosiahla, že lodní dopravcovia mimo združenia získajú prístup na trh“

.

2. Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a) Odsek 1 sa vypúšťa.

b) V odseku 2 sa slová „v zmysle článku 10“ nahrádzajú slovami „podľa nariadenia (ES) č. 1/2003“.

c) Odsek 3 sa vypúšťa.

3. Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a) V odseku 1 sa slová „poradný výbor uvedený v článku 15“ nahrádzajú slovami „poradný výbor uvedený v článku 14 nariadenia (ES) č. 1/2003“;

b) V odseku 2 sa slová „s poradným výborom podľa článku 15“ nahrádzajú slovami „s poradným výborom podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1/2003“.

4. Články 10 až 25 sa rušia s výnimkou článku 13 ods. 3, ktorý naďalej platí pre rozhodnutia prijaté podľa článku 81 ods. 3 Zmluvy pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia, a to až do konca platnosti takýchto rozhodnutí.

5. V článku 26 sa vypúšťajú slová „formy, obsahu a ostatných náležitostí sťažností v zmysle článku 10, žiadostí v zmysle článku 12 a vypočutia strán podľa článku 23 ods. 1 a 2“.

Článok 39

Zmeny a doplnky nariadenia (EHS) č. 3975/87

Články 3 až 19 nariadenia (EHS) č. 3975/87 sa rušia s výnimkou článku 6 ods. 3, ktorý naďalej platí pre rozhodnutia prijaté podľa článku 81 ods. 3 Zmluvy pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia, až do konca platnosti takýchto rozhodnutí.

Článok 40

Zmeny a doplnky nariadení č. 19/65/EHS, (EHS) č. 2821/71 a (EHS) č. 1534/91

Článok 7 nariadenia č. 19/65/EHS, článok 7 nariadenia (EHS) č. 2821/71 a článok 7 nariadenia (EHS) č. 1534/91 sa rušia.

Článok 41

Zmeny a doplnky nariadenia (EHS) č. 3976/87

Nariadenie (EHS) č. 3976/87 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Komisia pred uverejnením návrhu nariadenia a pred prijatím nariadenia konzultuje s poradným výborom uvedeným v článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy ( 18 )

2. Článok 7 sa ruší.

Článok 42

Zmeny a doplnky nariadenia (EHS) č. 479/92

Nariadenie (EHS) č. 479/92 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Komisia pred uverejnením návrhu nariadenia a pred prijatím nariadenia konzultuje s poradným výborom uvedeným v článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy ( 19 )

2. Článok 6 sa ruší.

Článok 43

Zrušenie nariadení č. 17 a č. 141

1.  Nariadenie č. 17 sa ruší s výnimkou článku 8 ods. 3, ktorý naďalej platí pre rozhodnutia prijaté podľa článku 81 ods. 3 Zmluvy pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia, až do konca platnosti takýchto rozhodnutí.

2.  Nariadenie č. 141 sa ruší.

3.  Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 44

Správa o uplatňovaní predkladaného nariadenia

Po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tohto nariadenia predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia, najmä o uplatňovaní článku 11 ods. 6 a článku 17.

Na základe tejto správy Komisia posúdi, či je vhodné navrhnúť Rade prepracovanie tohto nariadenia.

Článok 45

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. ES C 365 E, 19.12.2000, s. 284.

( 2 ) Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002, s. 305.

( 3 ) Ú. v. ES C 155, 29.5.2001, s. 73.

( 4 ) Názov nariadenia č. 17 bol upravený s ohľadom na prečísľovanie článkov Zmluvy o ES v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodný odkaz sa vzťahoval na články 85 a 86 Zmluvy.

( 5 ) Ú. v. ES 13, 21.2.1962, s. 204/62. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1216/1999 (Ú. v. ES L 148, 15.6.1999, s. 5).

( 6 ) Nariadenie Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 o uplatnení článku 81 ods. 3 (názvy nariadení sa upravili tak, aby sa zohľadnilo prečíslovanie článkov Zmluvy o založení ES v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodný odkaz bol na článok 85 ods. 3 Zmluvy) Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. ES 36, 6.3.1965, s. 533). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1215/1999 (Ú. v. ES L 148, 15.6.1999, s. 1).

( 7 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 2821/71 z 20. decembra 1971 o uplatnení článku 81 ods. 3 (názvy nariadení sa upravili tak, aby sa zohľadnilo prečíslovanie článkov Zmluvy o založení ES v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodný odkaz bol na článok 85 ods. 3 Zmluvy) Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. ES L 285, 29.12.1971, s. 46). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.

( 8 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 3976/87 zo 14. decembra 1987 o uplatnení článku 81 ods. 3 (názvy nariadení sa upravili tak, aby sa zohľadnilo prečíslovanie článkov Zmluvy o založení ES v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodný odkaz bol na článok 85 ods. 3 Zmluvy) Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v sektore leteckej dopravy (Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s. 9). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.

( 9 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 1534/91 z 31. mája 1991 o uplatnení článku 81 ods. 3 (názvy nariadení sa upravili tak, aby sa zohľadnilo prečíslovanie článkov Zmluvy o založení ES v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodný odkaz bol na článok 85 ods. 3 Zmluvy) Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v sektore poisťovníctva (Ú. v. ES L 143, 7.6.1991, s. 1).

( 10 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 479/92 z 25. februára 1992 o uplatnení článku 81 ods. 3 (názvy nariadení sa upravili tak, aby sa zohľadnilo prečíslovanie článkov Zmluvy o založení ES v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodný odkaz bol na článok 85 ods. 3 Zmluvy) Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov medzi podnikmi pravidelnej námornej dopravy (konzorciá) (Ú. v. ES L 55, 29.2.1992, s. 3). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.

( 11 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 2988/74 z 26. novembra 1974 o stanovení lehôt pri postupoch a vynucovaní sankcií podľa pravidiel Európskeho hospodárskeho spoločenstva týkajúcich sa dopravy a súťaže (Ú. v. ES L 319, 29.11.1974, s. 1).

( 12 ) Ú. v. ES 124, 28.11.1962, s. 2751/62. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením č. 1002/67/EHS (Ú. v. ES 306, 16.12.1967, s. 1).

( 13 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 1017/68 z 19. júla 1968 uplatňujúce pravidlá súťaže v železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave (Ú. v. ES L 175, 23.7.1968, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.

( 14 ) Nariadenie Rady EHS č. 4056/86 z 22. decembra 1986 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy pre námornú dopravu (názov nariadenia sa upravili tak, aby sa zohľadnilo prečíslovanie článkov Zmluvy o založení ES v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodný odkaz bol na články 85 a 86 Zmluvy) Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov na námornú dopravu (Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 4). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.

( 15 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 3975/87 zo 14. decembra 1987 stanovujúce postup pri uplatňovaní pravidiel súťaže pre podniky leteckej dopravy (Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2410/92 (Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 18).

( 16 ) Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.“

( 17 ) Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1,“

( 18 ) Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.“

( 19 ) Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.“