2000R1760 — SK — 13.12.2014 — 005.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1760/2000

zo 17. júla 2000,

ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97

(Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006,

  L 363

1

20.12.2006

 M2

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 653/2014 z 15. mája 2014,

  L 189

33

27.6.2014


Zmenené a doplnené:

 A1

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia

  L 236

33

23.9.2003


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 295, 11.10.2014, s. 85 (1760/2000)




▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1760/2000

zo 17. júla 2000,

ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97



EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej články 37 a 152,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov ( 3 ),

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 251 tejto zmluvy ( 4 ),

keďže:

(1)

Článok 19 nariadenia Rady (ES) č. 820/97 z 21. apríla 1997 zavádzajúci systém pre identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka a týkajúci sa označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa ( 5 ) uvádza, že je potrebné zaviesť povinný systém označovania hovädzieho mäsa, ktorý bude záväzný pre všetky členské štáty, počnúc 1. januárom 2000. Ten istý článok uvádza, že na základe návrhu Komisie je potrebné prijať všeobecné pravidlá pre tento povinný systém pred uvedeným dátumom.

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 2772/1999 z 21. decembra 1999 stanovujúce všeobecné pravidlá pre povinný systém označovania hovädzieho mäsa ( 6 ) ustanovuje, aby sa tieto všeobecné pravidlá uplatňovali iba dočasne, najdlhšie počas ôsmich mesiacov, a to od 1. februára do 31. augusta 2000.

(3)

V záujme zrozumiteľnosti by malo byť nariadenie (ES) č. 820/97 zrušené a nahradené týmto nariadením.

(4)

Po nestabilite trhu s hovädzím mäsom a výrobkami z hovädzieho mäsa, ktorá bola spôsobená kritickou situáciou bovínnej spongifórmnej encefalopatie, zlepšenie transparentnosti podmienok výroby a predaja výrobkov, ktorých sa to týka, zvlášť pokiaľ ide o zistiteľnosť ich pôvodu, znamenali pozitívny vplyv na spotrebu hovädzieho mäsa. Aby sa udržala a posilnila dôvera spotrebiteľov v hovädzie mäso a aby neboli uvádzaní do omylu, je potrebné vyvinúť rámec, v ktorom sa sprístupnia informácie spotrebiteľom dostatočným a jasným označením výrobku.

(5)

S týmto cieľom je nevyhnutné vytvoriť na jednej strane účinný systém pre označovanie a registráciu hovädzieho dobytka vo fáze výroby a na druhej strane vytvoriť osobitný systém označovania v spoločenstve v sektore hovädzieho mäsa, založený na objektívnych kritériách vo fáze predaja.

(6)

Na základe záruk, ktoré poskytuje toto zlepšenie, sa tiež dosiahnu určité požiadavky verejného záujmu, zvlášť pokiaľ ide o ochranu zdravia ľudí a zvierat.

(7)

Výsledkom bude, že dôvera spotrebiteľa v kvalitu hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa sa zlepší, zachová sa vyššia úroveň ochrany zdravia verejnosti a posilní sa trvalá stabilita trhu s hovädzím mäsom.

(8)

Článok 3 (1) c) smernice Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcej sa veterinárnych a zootechnických kontrol, uplatňujúcich sa v obchode v rámci spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu ( 7 ) uvádza, že zvieratá určené pre vnútorný trh v rámci spoločenstva musia byť identifikované v súlade s požiadavkami pravidiel spoločenstva a registrované takým spôsobom, že možno zistiť pôvodný ►C1  chov ◄ alebo ►C1  chov ◄ v dočasnej držbe alebo prechodnú držbu, centrum alebo organizáciu, a že pred 1. januárom 1993 je potrebné tieto systémy identifikácie a registrácie rozšíriť na pohyb zvierat v rámci územia každého členského štátu.

(9)

Článok 14 smernice Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 ustanovuje princípy, ktorými sa riadi organizácia veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín a mení a dopĺňa smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS ( 8 ), uvádza, že identifikácia a registrácia tak, ako je uvedené v článku 3 (1) c) smernice 90/425/EHS takýchto zvierat, sa musí, okrem zvierat na ►C1  zabitie ◄ a registrovaných koní, vykonávať po uvedených kontrolách.

(10)

Riadenie určitých schém pomoci spoločenstva v oblasti poľnohospodárstva si vyžaduje individuálnu identifikáciu určitých typov dobytka. Identifikačné a registračné systémy preto musia byť vhodné pre uplatňovanie a kontrolu takýchto jednotlivých identifikačných opatrení.

(11)

Je potrebné zabezpečiť rýchlu a účinnú vzájomnú výmenu informácií medzi členskými štátmi kvôli správnemu uplatňovaniu tohto nariadenia. Ustanovenia spoločenstva týkajúce sa tohto boli zavedené nariadením Rady (EHS) č. 1468/81 z 19. mája 1981 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráci medzi týmito štátmi a Komisiou, aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie zákona o clách alebo poľnohospodárskych záležitostiach ( 9 ) a smernicou Rady 89/608/EHS z 21. novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráci medzi týmito štátmi a Komisiou, aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie legislatívy o veterinárnych a zootechnických záležitostiach ( 10 ).

(12)

Terajšie pravidlá týkajúce sa identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka boli ustanovené smernicou Rady 92/102/EHS z 27. novembra 1992 o identifikácii a registrácii zvierat ( 11 ) a nariadením (ES) č. 820/97. Skúsenosti ukázali, že implementácia smernice 92/102/EHS pre hovädzí dobytok nebola celkom uspokojujúca a potrebuje ďalšie vylepšenie. Je preto potrebné prijať osobitné pravidlá pre hovädzí dobytok, aby sa posilnili ustanovenia uvedenej smernice.

(13)

Pre zavedenie vylepšeného identifikačného systému, ktorý sa má prijať, nie je podstatné to, aby sa ukladali výrobcovi neprimerané požiadavky v zmysle administratívnych formalít. Musia sa stanoviť dostatočné lehoty na jeho zavedenie.

(14)

Pre rýchle a presné zistenie pôvodu zvierat na účely týkajúce sa kontroly schém pomoci spoločenstva by mal každý členský štát vytvoriť národnú počítačovú databázu, ktorá bude zaznamenávať pôvod zvieraťa, všetky ►C1  chovy ◄ na území daného štátu a pohyb zvierat, v súlade s ustanoveniami smernice Rady 97/12/ES zo 17. marca 1997, ktorá mení, dopĺňa a aktualizuje smernicu 64/432/EHS o zdravotných problémoch ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými ( 12 ) vo vnútri spoločenstva, ktorá objasňuje zdravotné požiadavky týkajúce sa tejto databázy.

(15)

Je dôležité, aby každý členský štát prijal všetky opatrenia, ktoré ešte môžu byť potrebné, aby sa zaistilo, že národná počítačová databáza bude plne funkčná čo najskôr.

(16)

Kroky, ktoré je potrebné vykonať, aby sa vytvorili technické podmienky zaručujúce najlepšiu možnú komunikáciu výrobcu s databázou a komplexné využívanie databáz.

(17)

Aby bolo možné povoliť pohyb hovädzieho dobytka, zvieratá by mali byť označené ušným štítkom aplikovaným v každom uchu a v zásade by mali byť sprevádzané pasom počas akéhokoľvek pohybu. Typické znaky ušného štítku a pasu by mali byť určené na úrovni spoločenstva. V zásade by pas mal byť vydaný pre každé zviera, pre ktoré bol pridelený ušný štítok.

(18)

Zvieratá dovezené z tretích krajín podľa smernice 91/496/EHS by mali podliehať rovnakým identifikačným požiadavkám.

(19)

Každé zviera by malo mať pripevnený ušný štítok počas celého svojho života.

(20)

Na základe práce, ktorú vykonalo spoločné výskumné centrum, Komisia preveruje uskutočniteľnosť používania elektronických prostriedkov na identifikáciu zvierat.

(21)

Majitelia zvierat, okrem prepravcov, by mali udržiavať aktuálny register zvierat, ktoré vlastnia v ich ►C1  chovoch ◄ . Znaky registra by mali byť určené na úrovni spoločenstva. Príslušný orgán by mal mať prístup k týmto registrom na požiadanie.

(22)

Členské štáty by mali rozložiť náklady, ktoré vyplývajú z uplatňovania týchto opatrení, na celý sektor hovädzieho mäsa.

(23)

Mal by sa určiť orgán alebo orgány, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie každej hlavy tohto nariadenia.

(24)

Povinný systém označovania hovädzieho mäsa, ktorý by sa mal zaviesť, je povinný pre všetky členské štáty. Podľa tohto povinného systému by mali prevádzkovatelia a organizácie obchodujúce s hovädzím mäsom na obale vyznačiť informácie o hovädzom mäse a mieste ►C1  zabitia ◄ zvieraťa alebo zvierat, z ktorých bolo toto mäso získané.

(25)

Povinný systém označovania hovädzieho mäsa by mal byť posilnený od 1. januára 2002. Podľa tohto povinného systému by prevádzkovatelia a organizácie obchodujúce s hovädzím mäsom mali na obale vyznačiť informácie týkajúce sa pôvodu, obzvlášť to, kde sa zviera alebo zvieratá, z ktorých sa získalo hovädzie mäso, narodili, kde boli vykrmované a ►C1  zabité ◄ .

(26)

Informácie, ktoré dopĺňajú informácie týkajúce sa toho, kde sa zviera alebo zvieratá, z ktorých sa hovädzie mäso získalo, narodili, boli vykrmované a ►C1  zabité ◄ , možno poskytnúť na základe dobrovoľného systému označovania hovädzieho mäsa.

(27)

Systém povinného označovania založený na pôvode by mal vstúpiť do platnosti od 1. januára 2002, a má sa za to, že úplné informácie o pohybe hovädzieho dobytka v spoločenstve sa vyžadujú iba u zvierat narodených po 31. decembri 1997.

(28)

Povinný systém označovanie hovädzieho mäsa by sa mal tiež uplatňovať na hovädzie mäso dovezené do spoločenstva. Avšak malo by sa vypracovať ustanovenie pre prípad, že nie všetky informácie, ktoré sa vyžadujú v označení hovädzieho mäsa získaného v spoločenstve, možno sprístupniť pre prevádzkovateľa alebo organizáciu z tretej krajiny. Je preto potrebné uviesť minimálne informácie, ktoré tretie krajiny musia zaistiť, že sú vyznačené na obale.

(29)

U operátorov alebo organizácií vyrábajúcich a obchodujúcich s mletým hovädzím mäsom, ktoré nemusia byť v takej situácii, aby poskytovali všetky informácie, ktoré sa požadujú podľa povinného systému označovania hovädzieho mäsa, musia byť ustanovené výnimky, ktoré zaisťujú určité minimálne množstvo údajov.

(30)

Cieľom označovania je poskytnúť maximálnu transparentnosť v obchodovaní s hovädzím mäsom.

(31)

Ustanovenia tohto nariadenia nesmú ovplyvňovať nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisného určenia a určení pôvodu pre poľnohospodárske výrobky a potraviny ( 13 ).

(32)

Pre všetky údaje, okrem tých, ktoré spadajú pod povinný systém označovania hovädzieho mäsa, by sa mala ustanoviť tiež štruktúra označovania hovädzieho mäsa v rámci spoločenstva, a vzhľadom k rôznorodosti popisov hovädzieho mäsa, s ktorým sa obchoduje v spoločenstve, je zavedenie dobrovoľného systému označovania hovädzieho mäsa najvhodnejším riešením. Účinnosť takéhoto dobrovoľného systému označovania závisí od možnosti sledovania akéhokoľvek označeného hovädzieho mäsa až k pôvodnému zvieraťu alebo zvieratám. Úpravy označenia prevádzkovateľa alebo organizácie by mali podliehať špecifikácii, ktorú je potrebné predložiť príslušnému orgánu na povolenie. Prevádzkovatelia alebo organizácie by mali byť oprávnené označovať hovädzie mäso iba vtedy, ak označenie obsahuje ich názov alebo ich identifikačné logo. Príslušné orgány členských štátov by mali byť oprávnené zrušiť povolenie akejkoľvek špecifikácie v prípade nezrovnalostí. Aby sa zabezpečilo, že špecifikácie označenia možno v celom spoločenstve rozoznať, je potrebné zabezpečiť výmenu informácií medzi členskými štátmi.

(33)

Prevádzkovatelia a organizácie, ktoré dovážajú hovädzie mäso do spoločenstva z tretích krajín, si môžu tiež želať označovať svoje výrobky podľa dobrovoľného systému označovania. Mali by sa určiť ustanovenia, ktoré by zaistili, pokiaľ je to možné, aby úpravy označenia týkajúce sa dovezeného hovädzieho mäsa boli rovnako spoľahlivé ako úpravy, ktoré sú vytvorené pre hovädzie mäso v rámci spoločenstva.

(34)

Zmena úprav v hlave II nariadenia (ES) č. 820/97 v zmysle úprav uvedených v tomto nariadení môže znamenať vznik ťažkostí, ktoré sa neriešia v tejto smernici. Aby sa bolo možné zaoberať aj touto možnosťou, malo by sa vypracovať ustanovenie, aby Komisia prijala potrebné prechodné opatrenia. Komisia by tiež mala byť oprávnená riešiť špecifické praktické problémy tam, keď je to odôvodnené.

(35)

S ohľadom na zaručenie spoľahlivosti úprav ustanovených v tomto nariadení je potrebné zaviazať členské štáty vykonávať primerané a účinné kontrolné opatrenia. Tieto kontroly by nemali mať dopad na akékoľvek kontroly, ktoré Komisia môže vykonávať analogicky podľa článku 9 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev ( 14 ).

(36)

Mali by sa stanoviť primerané pokuty v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia.

(37)

Mali by sa prijať opatrenia, ktoré sú potrebné na implementáciu tohto nariadenia, v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 stanovujúcim postupy na výkon implementačných právomocí delegovaných na Komisiu ( 15 ),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:



HLAVA I

Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka

Článok 1

1.  Každý členský štát zavedie systém pre identifikácia a registráciu hovädzieho dobytka v súlade s touto hlavou.

2.  Ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté pravidlá spoločenstva, ktoré môžu byť stanovené pre eradikáciu chorôb alebo kontrolné účely a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 91/496/EHS a nariadenia (EHS) č. 3508/92 ( 16 ). ►M3  ————— ◄

Článok 2

Na účely tejto hlavy:

▼M3

 „zviera“ znamená hovädzí dobytok v zmysle článku 2 ods. 2 písm. b) a c) smernice 64/432/EHS vrátane zvierat zúčastňujúcich sa na kultúrnych a športových podujatiach,

▼B

  ►C1  chov ◄ “ znamená akúkoľvek prevádzkáreň, stavbu alebo v prípade farmy v prírode, akékoľvek miesto situované na území toho istého členského štátu, v ktorom sú zvieratá, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, držané, chované alebo spracovávané,

 „majiteľ“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je zodpovedná za zvieratá, či už trvalo alebo dočasne, vrátane ich dopravy alebo obchodovania s nimi,

 „príslušný orgán“ znamená ústredný orgán alebo orgány v členskom štáte zodpovedné za, alebo poverené vykonávaním veterinárnych kontrol a implementáciou tejto hlavy, alebo v prípade monitorovania prémií orgány poverené implementáciou nariadenia (ES) č. 3508/92.

Článok 3

Systém pre identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka zahŕňa tieto prvky:

▼M3

a) prostriedky na individuálnu identifikáciu zvierat;

▼B

b) počítačové databázy;

c) pasy zvierat;

d) jednotlivé registre udržiavané v každom ►C1  chove ◄ .

Komisia a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa to týka, majú prístup k všetkým informáciám, na ktoré sa táto hlava vzťahuje. Členské štáty a Komisia prijmú opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prístupu k týmto údajom pre všetky zainteresované strany, vrátane spotrebiteľských organizácií, ktoré majú záujem a sú uznané ich členskými štátmi, pod podmienkou, že sa zabezpečí dôvernosť a ochrana údajov predpísaná národným právom.

▼M3

Článok 4

Povinnosť identifikovať zvieratá

1.  Všetky zvieratá v chove sa identifikujú pomocou najmenej dvoch prostriedkov na identifikáciu uvedených v prílohe I a v súlade s pravidlami prijatými podľa odseku 3, ktoré boli schválené príslušným orgánom. Aspoň jeden z prostriedkov na identifikáciu je viditeľný a nesie viditeľný identifikačný kód.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na zvieratá narodené pred 1. januárom 1998, ktoré nie sú určené pre obchod v rámci Únie. Tieto zvieratá sa identifikujú iba jedným prostriedkom na identifikáciu.

V záujme prispôsobenia technickému pokroku je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 22b prijímať delegované akty týkajúce sa pridania prostriedkov na identifikáciu do zoznamu uvedeného v prílohe I pri súčasnom zaručení ich interoperability.

Prostriedky na identifikáciu sú chovu pridelené, rozdelené a použité na zvieratách spôsobom určeným príslušným orgánom.

Dva prostriedky na identifikáciu povolené v súlade s delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými podľa odseku 3 a tohto odseku, ktoré sa aplikujú na jedno zviera, majú rovnaký jedinečný identifikačný kód, ktorý spolu s registráciou zvierat umožňuje individuálnu identifikáciu každého zvieraťa chovu, v ktorom sa narodilo.

2.  Odchylne od odseku 1, ak znaky, z ktorých sa identifikačný kód zvieraťa skladá, neumožňujú aplikáciu elektronického identifikátora s rovnakým jedinečným identifikačným kódom, dotknutý členský štát môže umožniť, že pod dohľadom jeho príslušného orgánu druhý prostriedok na identifikáciu môže mať iný kód, ak je splnená každá z týchto podmienok:

a) zviera sa narodilo pred nadobudnutím účinnosti vykonávacích aktov uvedených v odseku 3 druhom pododseku písm. c);

b) je zaručená úplná vysledovateľnosť;

c) je možná jednotlivá identifikácia zvieraťa vrátane chovu, v ktorom sa narodilo;

d) zviera nie je určené na obchod v rámci Únie.

3.  V záujme zaručenia primeranej vysledovateľnosti a prispôsobiteľnosti technickému pokroku a optimálneho fungovania systému identifikácie Komisia prijme v súlade s článkom 22b delegované akty týkajúce sa požiadaviek na prostriedky identifikácie stanovené v prílohe I a prechodné opatrenia potrebné na zavedenie osobitných prostriedkov na identifikáciu.

Na základe príslušných noriem ISO alebo iných medzinárodných technických noriem prijatých uznávanými medzinárodnými normalizačnými organizáciami za podmienky, že tieto medzinárodné normy zaručia prinajmenšom vyššiu úroveň výkonnosti a spoľahlivosti ako normy ISO, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví potrebné pravidlá týkajúce sa:

a) formátu a dizajnu prostriedkov na identifikáciu;

b) technických postupov na elektronickú identifikáciu hovädzieho dobytka a;

c) konfigurácie identifikačného kódu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

4.  Od 18. júla 2019 členské štáty zabezpečia, aby bola potrebná infraštruktúra na identifikáciu zvierat na základe elektronického identifikátora ako úradného prostriedku identifikácie v súlade s týmto nariadením.

Od 18. júla 2019 môžu členské štáty zavádzať vnútroštátne predpisy na stanovenie povinného používania elektronického identifikátora ako jedného z dvoch prostriedkov na identifikáciu stanovených v odseku 1.

Členské štáty, ktoré využijú možnosť stanovenú v druhom pododseku, oznámia Komisii znenie takýchto vnútroštátnych ustanovení a sprístupnia tieto informácie na internete. Komisia pomáha členským štátom pri zverejňovaní týchto informácií tým, že na svojej webovej stránke poskytuje odkazy na príslušné webové stránky členských štátov.

5.  Odchylne od odseku 1 sa hovädzí dobytok určený na iné kultúrne a športové podujatia ako veľtrhy a výstavy môže identifikovať alternatívnym prostriedkom na identifikáciu, ktorý predstavuje rovnocenné identifikačné normy, ako sú normy stanovené v odseku 1.

Chovy, ktoré používajú alternatívne prostriedky na identifikáciu uvedené v prvom pododseku, sa registrujú v počítačovej databáze stanovenej v článku 5.

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanovuje potrebné predpisy týkajúce sa takejto registrácie. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

V záujme zaručenia vysledovateľnosti na základe rovnakých identifikačných noriem, ako sú normy uvedené v odseku 1, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 22b prijímať delegované akty týkajúce sa požiadaviek na alternatívne prostriedky na identifikáciu uvedené v prvom pododseku vrátane prechodných opatrení požadovaných na ich zavedenie.

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanovovať predpisy týkajúce sa formátu a dizajnu alternatívnych prostriedkov identifikácie uvedené v prvom pododseku vrátane prechodných opatrení potrebných na ich zavedenie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

6.  Členské štáty si vzájomne oznámia a oznámia aj Komisii vzor prostriedkov identifikácie použitých na svojom území. Tieto informácie sprístupňujú na internete. Komisia pomáha členským štátom pri zverejňovaní týchto informácií tým, že na svojej webovej stránke poskytuje odkazy na príslušné webové stránky členských štátov.

▼M3

Článok 4a

Obdobie na uplatňovanie prostriedkov na identifikáciu

1.  Prostriedky na identifikáciu stanovené v článku 4 ods. 1 sa aplikujú na zvieratá pred uplynutím maximálneho obdobia, ktoré stanoví členský štát, v ktorom sa zviera narodilo. Maximálne obdobie sa vypočíta od narodenia zvieraťa a nesmie prekročiť 20 dní.

Odchylne od prvého pododseku z dôvodov týkajúcich sa fyziologického vývoja zvierat možno toto obdobie predĺžiť až na 60 dní odo dňa narodenia zvieraťa.

Žiadne zviera nesmie opustiť chov, v ktorom sa narodilo, pokiaľ na ňom neboli aplikované dva prostriedky na identifikáciu uvedeného zvieraťa.

2.  V záujme umožnenia aplikácie prostriedkov na identifikáciu za osobitných okolností, keď dochádza k praktickým problémom, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 22b prijímať delegované akty na účely stanovenia uvedených osobitných okolností, za akých členské štáty môžu predĺžiť maximálne obdobia na aplikáciu prostriedkov na identifikáciu stanovených v odseku 1 prvom a druhom pododseku. Členské štáty informujú Komisiu o každom využití tejto možnosti.

Článok 4b

Identifikácia zvierat z tretích krajín

1.  Každé zviera, na ktoré sa vzťahujú veterinárne kontroly podľa smernice 91/496/EHS, dovážané do Únie z tretej krajiny, a ktoré je určené pre chov určenia na území Únie, sa identifikuje v chove určenia pomocou prostriedkov na identifikáciu stanovených v článku 4 ods. 1.

Pôvodná identifikácia aplikovaná na zviera v tretej krajine pôvodu sa zaeviduje v počítačovej databáze stanovenej v článku 5 spolu s jedinečným identifikačným kódom prostriedku na identifikáciu, ktorý bol zvieraťu pridelený členským štátom miesta určenia.

Prvý pododsek sa však neuplatňuje na zvieratá určené priamo na bitúnok na území členského štátu pod podmienkou, že tieto zvieratá budú zabité do 20 dní od uvedených veterinárnych kontrol podľa smernice 91/496/EHS.

2.  Prostriedky na identifikáciu zvierat uvedené v článku 4 ods. 1 sa aplikujú v maximálnom období, ktoré stanoví členský štát, v ktorom sa nachádza chov určenia. Uvedené obdobie nesmie presiahnuť 20 dní od veterinárnych kontrol uvedených v odseku 1.

Odchylne od prvého pododseku z dôvodov týkajúcich sa fyziologického vývoja zvierat možno toto obdobie predĺžiť až na 60 dní po narodení zvieraťa, pokiaľ ide o druhý prostriedok na identifikáciu.

Oba prostriedky na identifikáciu uvedené v článku 4 ods. 1 prvom pododseku sa v každom prípade aplikujú na zvieratá predtým, ako opustia chov určenia.

3.  Pokiaľ sa chov určenia nachádza v členskom štáte, ktorý zaviedol vnútroštátne ustanovenia podľa článku 4 ods. 4 druhého pododseku na stanovenie povinného používania elektronického identifikátora, zvieratá sa identifikujú elektronickým identifikátorom v chove určenia v Únii v rámci obdobia, ktoré stanoví členský štát miesta určenia. Uvedené obdobie nesmie presiahnuť 20 dní od veterinárnych kontrol uvedených v odseku 1.

Odchylne od prvého pododseku z dôvodov týkajúcich sa fyziologického vývoja zvierat možno toto obdobie predĺžiť až na 60 dní po narodení zvieraťa, pokiaľ ide o druhý prostriedok na identifikáciu.

Elektronický identifikátor sa v každom prípade aplikuje na zvieratá predtým, ako opustia chov určenia.

Článok 4c

Identifikácia zvierat v prípade ich pohybu z jedného členského štátu do druhého

1.  U zvierat, ktoré sa pohybujú z jedného členského štátu do druhého, sa ponecháva pôvodný prostriedok na identifikáciu, ktorý bol aplikovaný podľa článku 4 ods. 1.

Avšak odchylne od prvého pododseku môže príslušný orgán členského štátu určenia od 18. júla 2019 umožniť:

a) nahradenie jedného prostriedku na identifikáciu elektronickým identifikátorom bez zmeny pôvodného jedinečného identifikačného kódu zvieraťa;

b) nahradenie oboch prostriedkov na identifikáciu dvoma novými prostriedkami na identifikáciu, ktoré by oba mali mať rovnaký nový jedinečný identifikačný kód. Táto odchýlka sa môže uplatňovať do piatich rokov od 18. júla 2019, ak znaky, z ktorých sa identifikačný kód bežného ušného štítka zvieraťa skladá, neumožňujú aplikáciu elektronického identifikátora s rovnakým jedinečným kódom a za podmienky, že sa zviera narodilo pred dátumom nadobudnutia účinnosti vykonávacích aktov uvedených v článku 4 ods. 3 druhom pododseku písm. c).

2.  Pokiaľ sa chov určenia nachádza v členskom štáte, ktorý zaviedol vnútroštátne ustanovenia na stanovenie povinného používania elektronického identifikátora, zvieratá sa identifikujú elektronickým identifikátorom najneskôr v chove určenia v rámci maximálneho obdobia, ktoré stanoví členský štát, v ktorom sa chov určenia nachádza. Uvedené maximálne obdobie nesmie presiahnuť 20 dní odo dňa dovozu zvierat do chovu určenia.

Odchylne od prvého pododseku z dôvodov týkajúcich sa fyziologického vývoja zvierat možno toto obdobie predĺžiť až na 60 dní po narodení zvieraťa, pokiaľ ide o druhý prostriedok na identifikáciu.

Elektronický identifikátor sa v každom prípade aplikuje na zvieratá predtým, ako opustia chov určenia.

Prvý pododsek sa však neuplatňuje na zvieratá určené priamo na bitúnok na území členského štátu, ktorý zaviedol vnútroštátne ustanovenia na stanovenie povinného používania elektronického identifikátora.

Článok 4d

Odstránenie, zmena alebo nahradenie prostriedku na identifikáciu

Žiadne prostriedky identifikácie nemožno odstrániť, zmeniť ani nahradiť bez dovolenia príslušného orgánu. Takéto povolenie možno udeliť iba vtedy, ak sa odstránením, zmenou alebo nahradením neznemožní vysledovateľnosť zvieraťa a ak je možná individuálna identifikácia vrátane chovu, v ktorom sa zviera narodilo.

Akékoľvek nahradenie identifikačného kódu sa zaeviduje v počítačovej databáze uvedenej v článku 5 spolu s jedinečným identifikačným kódom pôvodného prostriedku na identifikáciu zvieraťa.

▼M3

Článok 5

Príslušný orgán členských štátov zostaví počítačovú databázu v súlade s článkami 14 a 18 smernice 64/432/EHS.

Členské štáty si môžu vymieňať elektronické údaje medzi svojimi počítačovými databázami odo dňa, keď Komisia v plnom rozsahu uzná funkčnosť systému na výmenu údajov. Táto výmena sa vykonáva tak, aby bola zaručená ochrana údajov a aby sa zamedzilo akémukoľvek zneužitiu s cieľom chrániť záujmy chovateľa.

V záujme zaručenia výmeny elektronických údajov medzi členskými štátmi Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 22b s cieľom stanoviť predpisy týkajúce sa údajov, ktoré sa majú vymieňať medzi počítačovými databázami členských štátov.

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví technické podmienky takejto výmeny a v plnom rozsahu uzná funkčnosť systému na výmenu údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 23 ods. 2.

Článok 6

1.  Pokiaľ členský štát neuskutočňuje výmenu elektronických údajov s inými členskými štátmi v rámci systému na elektronickú výmenu údajov uvedeného v článku 5, uplatňuje sa nasledujúce:

a) príslušný orgán uvedeného členského štátu vydá pas pre každé zviera určené na obchod v rámci Únie na základe informácií evidovaných v počítačovej databáze zriadenej v danom členskom štáte;

b) každé zviera, ktorému sa vydá pas, bude tento pas sprevádzať pri každom jeho pohybe z jedného členského štátu do druhého;

c) pri dovoze zvieraťa do chovu určenia sa pas sprevádzajúci zviera odovzdáva príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádza chov určenia.

2.  V záujme umožnenia vysledovania pohybu zvieraťa späť do chovu pôvodu v členskom štáte je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 22b prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia pravidiel o tom, ktoré informácie z počítačovej databázy majú byť zahrnuté do pasu zvieraťa, vrátane prechodných opatrení potrebných na ich zavedenie.

▼M3

Článok 6a

Toto nariadenie nebráni vnútroštátnym ustanoveniam v členskom štáte, čo sa týka vydávania pasov zvieratám, ktoré nie sú určené na obchod v rámci Únie.

▼B

Článok 7

1.  Okrem prepravcov, každý majiteľ zvierat:

 vedie aktuálny register,

▼M3

 oznamuje príslušnému orgánu všetky pohyby do chovu a z chovu a všetky narodenia a úmrtia zvierat v chove spolu s dátumami týchto udalostí v maximálnom období stanovenom dotknutým členským štátom; maximálne obdobie je najmenej tri dni a nesmie presiahnuť sedem dní od výskytu jednej z uvedených udalostí; členské štáty môžu Komisiu požiadať o predĺženie maximálneho obdobia siedmich dní.

▼M3

V záujme zohľadnenia praktických problémov vo výnimočných prípadoch je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 22b prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia výnimočných okolností, za akých môže členský štát predĺžiť maximálne obdobie siedmich dní stanovené v druhej zarážke prvého pododseku, spolu s maximálnou dĺžkou takého predĺženia, ktorá nesmie presiahnuť 14 dní po období siedmich dní uvedenom v prvom pododseku druhej zarážke.

▼M3

2.  S cieľom zabezpečiť primeranú a účinnú vysledovateľnosť hovädzieho dobytka pri vypúšťaní na letnú pastvu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 22b prijímať delegované akty týkajúce sa členských štátov alebo časti členských štátov, v ktorých sa uplatnia osobitné pravidlá pre letnú pastvu vrátane obdobia, osobitných povinností chovateľov a pravidiel o registrácii chovu a registrácii pohybu takéhoto hovädzieho dobytka vrátane prechodných opatrení potrebných na ich zavedenie.

▼B

3.  Každý majiteľ dodá príslušnému orgánu na požiadanie všetky informácie, ktoré sa týkajú pôvodu, identifikácie a tam, kde je to primerané, miesta určenia zvierat, ktoré vlastnil, mal v držbe, ►C1  prepravoval, obchodoval s nimi alebo zabíjal. ◄

4.  Register má formát schválený príslušným orgánom, udržiavaný manuálne alebo v počítačovej forme, a je po celý čas k dispozícii príslušnému orgánu na požiadanie, minimálne počas lehoty určenej príslušným orgánom, ktorá ale nesmie byť kratšia, než tri roky.

▼M3

5.  Odchylne od odseku 4 je vedenie registra nepovinné pre každého chovateľa, ktorý:

a) má prístup k počítačovej databáze stanovenej v článku 5, ktorá už obsahuje informácie, ktoré majú byť zahrnuté v registri, ako aj

b) zadá aktuálne informácie priamo do počítačovej databázy stanovenej v článku 5 alebo ich do uvedenej databázy zadal.

6.  V záujme zaručenia presnosti a spoľahlivosti informácií, ktoré majú byť uvedené v registri chovov uvedenom v tomto článku, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 22b prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia potrebných pravidiel o uvedených informáciách, vrátane prechodných opatrení potrebných na ich zavedenie.

▼M3 —————

▼B

Článok 9

Členské štáty môžu uložiť majiteľom úhradu nákladov na systémy uvedené v článku 3 a na kontroly, ktoré sú uvedené v tejto hlave.

▼M3

Článok 9a

Odborná príprava

Členské štáty zabezpečia, aby každá osoba zodpovedná za identifikáciu a registráciu zvierat dostala pokyny a bola oboznámená s usmerneniami týkajúcimi sa príslušných ustanovení tohto nariadenia a všetkých delegovaných a vykonávacích aktov prijatých Komisiou podľa tohto nariadenia.

Po každej zmene príslušných ustanovení sa daná informácia sprístupní osobám uvedeným v prvom pododseku.

Členské štáty zaručia, aby boli k dispozícii primerané školenia.

Komisia napomáha výmenu osvedčených postupov v záujme zvyšovania kvality informácií a školení v celej Únii.

▼M3 —————

▼B



HLAVA II

Označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa

Článok 11

Prevádzkovateľ alebo organizácia, ako sú definovaní v článku 12, ktorí:

 sú povinní podľa oddielu I tejto hlavy označiť hovädzie mäso na všetkých stupňoch obchodovania,

 si želajú podľa oddielu II tejto hlavy označiť hovädzie mäso v okamihu predaja takým spôsobom, aby boli poskytnuté informácie, iné ako sú informácie ustanovené v článku 13, týkajúce sa určitých charakteristík alebo výrobných podmienok označeného mäsa alebo zvieraťa alebo zvieraťa, z ktorého pochádza,

urobia tak v súlade s touto hlavou.

Táto hlava sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá príslušná legislatíva Komisie, najmä tá, ktorá sa týka hovädzieho mäsa.

▼M3

Článok 12

Na účely tejto hlavy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „hovädzie mäso“ sú všetky produkty, ktoré spadajú pod kódy KN 0201 , 0202 , 0206 10 95 a 0206 29 91 ;

2. „označovanie“ je pripevnenie štítku na jednotlivý kus alebo kusy mäsa alebo na ich obalový materiál alebo v prípade vopred nezabalených výrobkov poskytnutie primeraných informácií písomne a vo viditeľnej forme spotrebiteľovi v mieste predaja;

3. „organizácia“ je skupina prevádzkovateľov z rovnakých alebo odlišných častí obchodu s hovädzím mäsom;

4. „mleté mäso“ je akékoľvek vykostené mäso, ktoré bolo pomleté na časti a obsahuje menej ako 1 % soli a spadá pod kódy KN 0201 , 0202 , 0206 10 95 a 0206 29 91 ;

5. „odrezky“ sú malé kúsky mäsa uznané za vhodné na ľudskú spotrebu, ktoré sa získali výlučne pri operáciách orezávania pri vykosťovaní jatočných tiel a/alebo pri rozrábaní mäsa;

6. „delené mäso“ je mäso, ktoré bolo narezané na malé kocky, plátky alebo iné jednotlivé porcie, ktoré si nevyžadujú ďalšie rozrábanie prevádzkovateľom pred zakúpením konečným spotrebiteľom a ktoré môže tento spotrebiteľ priamo použiť. Toto vymedzenie sa nevzťahuje na mleté mäso ani na odrezky.

▼B



ODDIEL I

Povinný systém označovania hovädzieho mäsa v spoločenstve

Článok 13

Všeobecné pravidlá

1.  Prevádzkovatelia a organizácie, ktoré obchodujú s hovädzím mäsom v spoločenstve, ho označujú v súlade s týmto článkom.

Povinný systém označovania zaistí ►C1  spojenie medzi označením tiel, štvrtiek alebo kusov ◄ mäsa na jednej strane a medzi jednotlivými zvieratami na druhej strane, alebo, kde je toto dostatočné pre to, aby sa umožnila presnosť informácií na štítku, ktorý sa má skontrolovať, skupinou zvierat, ktorej sa to týka.

▼C1

2.  Štítok obsahuje nasledujúce údaje:

a) referenčné číslo alebo referenčný kód, ktorý zaisťuje spojenie medzi mäsom a zvieraťom alebo zvieratami. Toto číslo môže byť identifikačným číslom jednotlivého zvieraťa, z ktorého sa hovädzie mäso získalo, alebo identifikačné číslo, ktoré sa vzťahuje na skupinu zvierat;

b) schvaľovacie číslo bitúnku, v ktorom bolo zviera alebo skupina zvierat zabité, a členský štát alebo tretiu krajinu, v ktorej má bitúnok sídlo. Údaj sa číta takto: „Zabité v (názov členského štátu alebo tretej krajiny) (schvaľovacie číslo)“;

c) schvaľovacie číslo rozrábkarne mäsa, ktorá vykonala rozrábanie tiel alebo skupiny tiel, a členský štát alebo tretiu krajinu, v ktorej má rozrábkareň sídlo. Údaj sa číta takto: „Rozrábané v (názov členského štátu alebo tretej krajiny) (schvaľovacie číslo)“.

▼M3 —————

▼B

5.  

►M3

 

a) Prevádzkovatelia a organizácie na štítkoch vyznačujú tiež:

i) členský štát narodenia alebo tretiu krajinu narodenia;

ii) všetky členské štáty alebo tretie krajiny, v ktorých sa uskutočnilo vykrmovanie;

iii) členský štát alebo tretiu krajinu, kde sa uskutočnila ►C1  zabitie ◄ ;

▼C1

b) Avšak tam, kde sa hovädzie mäso získalo zo zvierat narodených, chovaných a zabitých:

i) v tom istom členskom štáte, údaj môže byť uvedený ako „Pôvod: (názov členského štátu)“;

ii) v tej istej tretej krajine, údaj môže byť uvedený ako „Pôvod: (názov tretej krajiny)“.

▼M3

6.  S cieľom zamedziť zbytočnému opakovaniu údajov na štítku hovädzieho mäsa členských štátov alebo tretích krajín chovu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 22b prijímať delegované akty týkajúce sa zjednodušeného uvádzania pre prípady veľmi krátkeho pobytu zvieraťa v členskom štáte alebo tretej krajine narodenia alebo zabitia.

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme pravidlá týkajúce sa maximálnej veľkosti a zloženia skupiny zvierat uvedenej v odseku 1 a odseku 2 písm. a) s prihliadnutím na obmedzenia, pokiaľ ide o homogénnosť skupín zvierat, z ktorých toto delené mäso a odrezky pochádzajú. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 23 ods. 2.

▼B

Článok 14

Výnimky z povinného systému označovania

Ako výnimka z článku 13 (2) b) a c) a z článku 13 (5) a) i) a ii), prevádzkovateľ alebo organizácia, ktorá pripravuje mleté hovädzie mäso uvedie na štítku slová „pripravované (názov členského štátu alebo tretej krajiny)“ v závislosti od toho, kde bolo mäso pripravované, a „pôvod“ v prípade, ak štát alebo štáty, ktoré sú uvedené, nie sú štátom prípravy.

Povinnosť ustanovená v článku 13 (5) a) iii) sa vzťahuje na takéto mäso odo dňa uplatňovania tohto nariadenia.

Avšak takýto prevádzkovateľ alebo organizácia môže na štítok mletého hovädzieho mäsa pridať:

 jeden alebo viac ►C1  údajov ◄ stanovených v článku 13 a/alebo

 dátum, kedy bolo mäso pripravené.

▼M3

V záujme zaručenia súladu s horizontálnymi pravidlami týkajúcimi sa označovania v tomto oddiele je Komisia na základe skúseností s mletým mäsom splnomocnená v súlade s článkom 22b prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia predpisov rovnocenných s predpismi uvedenými v prvých troch odsekoch tohto článku, pokiaľ ide o odrezky z hovädzieho mäsa alebo o delené hovädzie mäso.

Článok 15

Povinné označovanie hovädzieho mäsa z tretích krajín

Odchylne od článku 13 sa hovädzie mäso dovážané na územie Únie, v prípade ktorého nie sú k dispozícii všetky informácie stanovené v článku 13, označuje označením s údajmi:

„pôvod: nepochádzajúce z EÚ“ a „zabité v (názov tretej krajiny)”.

▼B



ODDIEL II

▼M3

Dobrovoľné označovanie

▼M3

Článok 15a

Všeobecné pravidlá

Informácie o potravinách, ktoré sa odlišujú od tých, ktoré sú ustanovené v článkoch 13, 14 a 15, pridané na štítky prevádzkovateľmi alebo organizáciami uvádzajúcimi hovädzie mäso na trh, musia byť objektívne, overiteľné príslušnými orgánmi a zrozumiteľné pre spotrebiteľov.

Uvedené informácie musia byť v súlade s horizontálnymi právnymi predpismi o označovaní, a najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 ( 17 ).

Ak prevádzkovatelia alebo organizácie uvádzajúce hovädzie mäso na trh nedodržiavajú povinnosti uvedené v prvom a druhom odseku, príslušný orgán uplatní primerané sankcie ustanovené v článku 22.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 22b prijímať delegované akty týkajúce sa vymedzení a požiadaviek uplatniteľných na pojmy alebo kategórie pojmov, ktoré možno uviesť na štítkoch vopred zabaleného mäsa a zmrazeného hovädzieho alebo teľacieho mäsa.

▼M3 —————

▼B



ODDIEL III

Všeobecné ustanovenia

▼M3 —————

▼B



HLAVA III

Spoločné ustanovenia

▼M3

Článok 22

1.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tohto nariadenia.

Ustanovené kontroly nemajú vplyv na žiadne kontroly, ktoré môže Komisia vykonávať podľa článku 9 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95.

Akékoľvek sankcie uložené členským štátom na chovateľa, prevádzkovateľa alebo organizáciu uvádzajúce hovädzie mäso na trh musia byť účinné, odrádzajúce a primerané.

Príslušný orgán každoročne vykonáva minimálny počet úradných kontrol v súvislosti s identifikáciou a registráciou zvierat, ktoré musia zahŕňať aspoň 3 % chovov.

Príslušný orgán okamžite zvýši minimálnu mieru úradných kontrol uvedenú v druhom pododseku, ak sa zistí, že ustanovenia o identifikácii a registrácii zvierat sa nedodržiavajú.

Výber chovov, ktoré sa podrobia inšpekcii príslušným orgánom, sa vykonáva na základe analýzy rizík.

Každý členský štát do 31. augusta predloží výročnú správu pre Komisiu o vykonávaní úradných kontrol počas predchádzajúceho roka.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 príslušný orgán uloží chovateľovi tieto administratívne sankcie:

a) ak jedno alebo viacero zvierat v chove nespĺňa žiadne z ustanovení v hlave I, obmedzí sa pohyb všetkých zvierat do chovu príslušného chovateľa a z neho;

b) ak niektoré zvieratá nespĺňajú požiadavky na identifikáciu a registráciu ustanovené v hlave I úplne, okamžite sa obmedzí pohyb iba týchto zvierat, a to do okamihu, pokým sa uvedené požiadavky nesplnia úplne;

c) ak v jednom chove prekročí počet zvierat, ktoré nespĺňajú úplne požiadavky na identifikáciu a registráciu ustanovené v hlave I, 20 %, okamžite sa obmedzí pohyb všetkých zvierat v chove; pokiaľ ide o chovy s menej ako 10 zvieratami, toto opatrenia sa uplatní, ak viac ako dve zvieratá nie sú úplne identifikované v súlade s požiadavkami hlavy I;

d) ak chovateľ zvieraťa nemôže preukázať identifikáciu a vysledovateľnosť uvedeného zvieraťa: v prípade potreby a na základe vyhodnotenia zdravotného stavu zvieraťa a rizík pre bezpečnosť potravín zničenie tohto zvieraťa bez nároku na náhradu;

e) ak chovateľ nepreukáže príslušnému orgánu pohyb zvieraťa do jeho chovu a z neho v súlade s článkom 7 ods. 1 druhou zarážkou, príslušný orgán obmedzí pohyb zvierat do tohto chovu a z neho;

f) ak chovateľ nepreukáže príslušnému orgánu narodenie alebo uhynutie zvieraťa v súlade s článkom 7 ods. 1 druhou zarážkou, príslušný orgán obmedzí pohyb zvierat do tohto chovu a z neho;

g) ak chovateľ neustále neplatí poplatok uvedený v článku 9, členské štáty môžu obmedziť pohyb zvierat do chovu tohto chovateľa a z neho.

3.  Bez ohľadu na odsek 1, ak prevádzkovatelia a organizácie uvádzajúce hovädzie mäso na trh označili hovädzie mäso bez toho, aby dodržali svoje povinnosti ustanovené v hlave II, členské štáty primeraným spôsobom a súlade so zásadou proporcionality požiadajú o stiahnutie tohto hovädzieho mäsa z trhu. Okrem sankcií uvedených v odseku 1 môžu členské štáty:

a) ak dotknuté mäso zodpovedá príslušným veterinárnym a hygienickým predpisom, povoliť:

i) umiestnenie tohto hovädzieho mäsa na trh po jeho riadnom označení v súlade s požiadavkami Únie alebo

ii) zaslanie tohto hovädzieho mäsa priamo na spracovanie na iné výrobky, ako sa uvádzajú v prvej zarážke článku 12;

b) nariadiť pozastavenie alebo zrušenie schválenia príslušných prevádzkovateľov a organizácií.

4.  Odborníci z Komisie v spolupráci s príslušnými orgánmi:

a) overia, či členské štáty spĺňajú požiadavky tohto nariadenia;

b) vykonajú kontroly na mieste s cieľom zaručiť, aby sa kontroly vykonávali v súlade s týmto nariadením.

5.  Členský štát, na území ktorého sa uskutoční kontrola na mieste, poskytne odborníkom z Komisie súčinnosť, ktorú môžu vyžadovať pri uskutočňovaní svojich úloh. Výsledok vykonaných kontrol sa prerokuje s príslušným orgánom dotknutého členského štátu predtým, ako sa vypracuje a rozpošle záverečné správa. Táto správa v prípade potreby obsahuje odporúčania pre členské štáty týkajúce sa zlepšenia dodržiavania tohto nariadenia.

▼M3

Článok 22a

Príslušné orgány

Členské štáty určia príslušný orgán alebo príslušné orgány zodpovedný(-é) za zabezpečenie súladu s týmto nariadením a so všetkými aktmi prijatými Komisiou na jeho základe.

Komisiu a ostatné členské štáty informujú o identite uvedených orgánov.

Článok 22b

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok podľa tohto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 1, 3 a 5, článku 4a ods. 2, článku 5, článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1 a 2, článku 7 ods. 6, článku 13 ods. 6, článku 14 ods. 4 a článku 15a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 17. júla 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 1, 3 a 5, článku 4a ods. 2, článku 5, článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1 a 2, článku 7 ods. 6, článku 13 ods. 6, článku 14 ods. 4 a článku 15a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 1, 3 a 5, článku 4a ods. 2, článku 5, článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1 a 2, článku 7 ods. 6, článku 13 ods. 6, článku 14 ods. 4 a článku 15a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

▼M3

Článok 23

Postup výboru

1.  Komisii pomáha v prípade vykonávacích aktov prijatých podľa článku 4 ods. 3 a 5, článku 5 a článku 13 ods. 6 Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený článkom 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( 18 ).

Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( 19 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pokiaľ sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v lehote na zaujatie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

▼M3

Článok 23a

Predkladanie správ a vývoj legislatívy

Najneskôr:

 18. júla 2019 pre ustanovenia týkajúce sa dobrovoľného označovania a

 18. júla 2023 pre ustanovenia týkajúce sa elektronického označovania

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade príslušné správy o vykonávaní a dôsledkoch tohto nariadenia vrátane v prvom prípade možnosti revízie ustanovení týkajúcich sa dobrovoľného označovania a v druhom prípade technickej a ekonomickej uskutočniteľnosti zavedenia povinnej elektronickej identifikácie v celej Únii.

V prípade potreby sa k uvedeným správam priložia príslušné legislatívne návrhy.

▼B

Článok 24

1.  Nariadenie (ES) č. 820/97 sa zrušuje.

2.  Odkazy na nariadenie (ES) č. 820/97 sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie a čítajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 25

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať na hovädzie mäso zo zvierat ►C1  zabitých ◄ 1. septembra 2000, alebo po tomto dátume.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.




PRÍLOHA



Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 820/97

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Článok 10

Článok 10

Článok 11

Článok 12

Článok 11

Článok 13

Článok 12

Článok 14 (1)

Článok 16 (1)

Článok 14 (2)

Článok 16 (2)

Článok 14 (3)

Článok 16 (5)

Článok 14 (4)

Článok 16 (4)

Článok 15

Článok 17

Článok 16 (1)

Článok 16 (3)

Článok 16 (2)

Článok 16 (3)

Článok 16 (3)

Článok 13 (2) a)

Článok 17

Článok 18

Článok 18

Článok 19

Článok 19

Článok 20

Článok 20

Článok 21

Článok 22

Článok 22

Článok 25

▼M3




PRÍLOHA I

PROSTRIEDKY NA IDENTIFIKÁCIU

A. BEŽNÝ UŠNÝ ŠTÍTOK

S ÚČINNOSŤOU OD 18. JÚLA 2019

B. ELEKTRONICKÝ IDENTIFIKÁTOR VO FORME ELEKTRONICKÉHO UŠNÉHO ŠTÍTKU

C. ELEKTRONICKÝ IDENTIFIKÁTOR VO FORME BACHOROVÉHO BOLUSU

D. ELEKTRONICKÝ IDENTIFIKÁTOR VO FORME INJEKTOVATEĽNÉHO TRANSPONDÉRA.



( 1 ) Ú. v. ES C 376 E, 28.12.1999, s. 42.

( 2 ) Ú. v. ES C 117, 26.4.2000, s. 47.

( 3 ) Ú. v. ES C 226, 8.8.2000, s. 9.

( 4 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. apríla 2000 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku), spoločné stanovisko Rady zo 6. júna 2000 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2000 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

( 5 ) Ú. v. ES L 117, 7.5.1997, s. 1.

( 6 ) Ú. v. ES L 334, 28.12.1999, s. 1.

( 7 ) Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/118/EHS (Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49).

( 8 ) Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/43/ES (Ú. v. ES 162, 1.7.1996, s. 1).

( 9 ) Ú. v. ES L 144, 2.6.1981, s. 1. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 515/97 (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).

( 10 ) Ú. v. ES L 351, 2.12.1989, s. 34.

( 11 ) Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 32. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

( 12 ) Ú. v. ES L 109, 25.4.1997, s. 1.

( 13 ) Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1.

( 14 ) Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1036/1999 (Ú. v. ES L 127, 21.5.1999, s. 4).

( 15 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 16 ) Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1036/1999 (Ú. v. ES L 127, 21.5.1999, s. 4).

( 17 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

( 18 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

( 19 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).