1996R2271 — SK — 20.02.2014 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 2271/96

z 22. novembra 1996

o ochrane pred účinkami uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou mimo jej územia a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich

(Ú. v. ES L 309, 29.11.1996, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 37/2014 z 15. januára 2014,

  L 18

1

21.1.2014
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 2271/96

z 22. novembra 1996

o ochrane pred účinkami uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou mimo jej územia a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcichRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej články 73c, 113 a 235,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 1 ),

keďže ciele spoločenstva zahrňujú prispievanie k harmonickému rozvoju svetového obchodu a progresívnemu odstraňovaniu prekážok v medzinárodnom obchode;

keďže úsilím spoločenstva je dosiahnutie najväčšieho možného rozsahu voľného pohybu kapitálu medzi členskými štátmi a tretími krajinami vrátane odstránenia akéhokoľvek obmedzovania priamych investícií - vrátane investícií do nehnuteľností - ustanovenie, opatrenie finančných služieb alebo prístup cenných papierov na kapitálové trhy;

keďže tretia krajina prijala určité zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré podporujú regulovanie činností fyzických a právnických osôb pod súdnou právomocou členského štátu;

keďže svojím uplatňovaním mimo územia porušujú takéto zákony, nariadenia a iné právne nástroje medzinárodné právo a bránia dosiahnutiu uvedených cieľov;

keďže takéto zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na nich založené alebo z nich vyplývajúce ovplyvňujú alebo pravdepodobne budú ovplyvňovať stanovený právny poriadok a majú nepriaznivý vplyv na záujmy spoločenstva a na záujmy fyzických a právnických osôb vykonávajúcich práva podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva;

keďže za týchto výnimočných okolností je potrebné prijať opatrenie na úrovni spoločenstva na ochranu stanoveného právneho poriadku, na ochranu záujmov spoločenstva a záujmov uvedených fyzických a právnických osôb, najmä odstránením, neutralizovaním, blokovaním alebo iným vyrovnaním účinkov dotknutých zahraničných právnych predpisov;

keďže požiadavka na poskytnutie informácií podľa tohto nariadenia nevylučuje, aby členský štát požiadal o informácie toho istého druhu, ktoré sa majú poskytnúť orgánom toho štátu;

keďže Rada prijala jednotnú akciu 96/668/CFS z 22. novembra 1996 ( 2 ) s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty prijali potrebné opatrenia na ochranu tých fyzických a právnických osôb, ktorých záujmy sú ovplyvňované uvedenými právnymi predpismi a opatreniami na nich založenými, pokiaľ tieto záujmy nie sú chránené týmto nariadením;

keďže Komisii by pri vykonávaní tohto nariadenia mal pomáhať výbor pozostávajúci zo zástupcov členských štátov;

keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú potrebné na dosiahnutie cieľov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva;

keďže na prijatie určitých ustanovení tohto nariadenia zmluva nestanovuje iné právomoci ako sú právomoci uvedené v článku 235,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Toto nariadenie poskytuje ochranu pred účinkami uplatňovania právnych predpisov špecifikovaných v prílohe k tomuto nariadeniu, vrátane nariadení a iných právnych nástrojov, a opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich, a neutralizuje tieto účinky, ak takéto uplatňovanie ovplyvňuje záujmy osôb uvedených v článku 11 zapájajúcich sa do medzinárodného obchodu a/alebo pohybu kapitálu a príslušných obchodných činností medzi spoločenstvom a tretími krajinami.

▼M2

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty týkajúce sa doplnenia zákonov, iných právnych predpisov a iných právnych nástrojov tretích krajín, ktoré majú exteritoriálnu pôsobnosť a ktoré majú nepriaznivé účinky na záujmy Únie a záujmy fyzických a právnických osôb uplatňujúcich práva na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie, do prílohy k tomuto nariadeniu a na vypustenie zákonov, iných právnych predpisov a iných právnych nástrojov, ak už takéto účinky nemajú.

▼B

Článok 2

Ak sú hospodárske a/alebo finančné záujmy akejkoľvek osoby uvedenej v článku 11 ovplyvňované priamo alebo nepriamo právnymi predpismi špecifikovanými v prílohe alebo opatreniami na nich založenými alebo z nich vyplývajúcimi, takáto osoba informuje podľa toho Komisiu v priebehu 30 dní odo dňa, v ktorom získala takéto informácie; pokiaľ sú ovplyvnené záujmy právnickej osoby, vzťahuje sa táto povinnosť na riaditeľov, riadiacich pracovníkov a iné osoby s riadiacimi právomocami ( 3 ).

Takáto osoba poskytne všetky informácie podstatné na účely tohto nariadenia v súlade so žiadosťou Komisie v priebehu 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Všetky informácie sa predkladajú Komisii buď priamo alebo prostredníctvom príslušných orgánov členských štátov. Keď by informácie boli predložené priamo Komisii, Komisia bude okamžite informovať príslušné orgány členského štátu, v ktorom osoba, ktorá poskytla informácie, má bydlisko v tomto členskom štáte alebo je v ňom zriadená.

Článok 3

Všetky dodané informácie v súlade s článkom 2 sa použijú iba na účely, na ktoré boli poskytnuté.

Na informácie, ktoré majú charakter dôvernosti alebo ktoré sú poskytnuté na základe dôvernosti, sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva. Komisia ich nezverejní bez urýchleného povolenia osoby, ktorá ich poskytuje.

Oznámenie takýchto informácií je povolené, ak je Komisia povinná alebo oprávnená tak urobiť najmä v súvislosti so súdnym konaním. Pri takomto oznámení sa musí brať do úvahy oprávnený záujem príslušnej osoby, aby nebolo prezradené jeho alebo jej obchodné tajomstvo.

Tento článok nebráni zverejňovaniu všeobecných informácií zo strany Komisie. Takéto uverejňovanie nie je povolené, ak nie je zlučiteľné s pôvodným účelom takýchto informácií.

V prípade porušenia dôvernosti má pôvodca informácií oprávnenie obdržať vyjadrenie, že takáto informácia bola podľa prípadu vynechaná, nepovšimnutá alebo opravená.

Článok 4

Žiadne súdne rozhodnutie alebo rozhodnutie tribunálu alebo žiadne rozhodnutie správneho orgánu mimo spoločenstva, ktoré majú priamy alebo nepriamy účinok na právne predpisy špecifikované v prílohe alebo na opatrenia na nich založené alebo z nich vyplývajúce, nie je uznávané alebo vykonateľné akýmkoľvek spôsobom.

Článok 5

Žiadna osoba uvedená v článku 11 nevyhovie, priamo alebo nepriamo alebo prostredníctvom pomocníka alebo inej sprostredkujúcej osoby, aktívne alebo úmyselným zanedbaním akýchkoľvek požiadaviek alebo zákazov, vrátane požiadaviek na zahraničné súdy, priamo alebo nepriamo založeným na právnych predpisoch špecifikovaných v prílohe alebo z nich vyplývajúcim alebo založeným na opatreniach na nich založených alebo z nich vyplývajúcich alebo z nich vyplývajúcim.

Osoby môžu byť v súlade s postupmi stanovenými v článkoch 7 a 8 oprávnené vyhovieť úplne alebo čiastočne rozsahu, ktorého nezhoda by vážne poškodila ich záujmy alebo záujmy spoločenstva. Kritériá uplatňovania tohto ustanovenia sa stanovia v súlade s postupom stanoveným v článku 8. Ak existuje dostatočná istota, že nevyhovenie danej požiadavke by mohlo spôsobiť vážne poškodenie fyzickej alebo právnickej osobe, Komisia urýchlene predloží výboru uvedenému v článku 8 návrh príslušných opatrení, ktoré sa majú prijať v zmysle tohto nariadenia.

Článok 6

Akákoľvek osoba uvedená v článku 11, ktorá je spojená s činnosťami uvedenými v článku 1, má právo na náhradu akejkoľvek škody vrátane právnych nákladov spôsobených tejto osobe uplatňovaním právnych predpisov špecifikovaných v prílohe alebo opatreniami na nich založenými alebo z nich vyplývajúcimi.

Takéto odškodnenie sa získa od fyzickej alebo právnickej osoby, alebo akejkoľvek inej právnickej osoby, ktorá spôsobila škodu, alebo ktorejkoľvek osoby, ktorá konala v jej mene alebo ako sprostredkovateľ.

Bruselský dohovor z 27. septembra 1968 o právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach sa uplatňuje na konania začaté a rozsudky vynesené podľa tohto článku. Odškodnenie sa môže získať na základe ustanovení oddielov 2 až 6 hlavy II tohto dohovoru, ako aj, v súlade s článkom 57 ods. 3 tohto dohovoru, prostredníctvom súdnych konaní začatých súdmi ktoréhokoľvek členského štátu, kde tá osoba, právnická osoba, osoba konajúca v jej mene alebo sprostredkovateľ vlastní aktíva.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné dostupné prostriedky a v súlade s uplatniteľným právom, môže odškodnenie nadobudnúť formu zabavenia alebo predaja aktív, ktoré sú vlastníctvom týchto osôb, právnických osôb, osôb konajúcich v ich mene alebo sprostredkovateľov v rámci spoločenstva vrátane akcií, ktoré sú vlastníctvom právnickej osoby zriadenej v rámci spoločenstva.

Článok 7

Na vykonanie tohto nariadenia Komisia:

a) informuje Európsky parlament a Radu okamžite a plne o účinkoch zákonov, nariadení a iných právnych nástrojov a z nich vyplývajúcich opatrení uvedených v článku 1 na základe informácií získaných podľa tohto nariadenia a vypracuje o tom pravidelne úplnú verejnú správu;

b) udelí oprávnenie podľa podmienok stanovených v článku 5 a po stanovení lehôt vzhľadom na doručenie stanoviska výborom, berie plne do úvahy lehoty, ktoré majú dodržiavať osoby, ktorým sa má oprávnenie udeliť;

▼M2 —————

▼B

d) uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev o rozsudkoch a rozhodnutiach, na ktoré sa uplatňujú články 4 a 6;

e) uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev názvy a adresy príslušných orgánov v členských štátoch uvedených v článku 2.

▼M2

Článok 8

1.  Na účely vykonávania článku 7 písm. b) Komisii pomáha Výbor pre exteritoriálne právne predpisy. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v odseku 2 tohto článku. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( 4 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

▼B

Článok 9

Každý členský štát stanoví sankcie, ktoré sa majú uložiť v prípade porušenia akýchkoľvek príslušných ustanovení tohto nariadenia. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 10

Komisia a členské štáty sa navzájom informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a o všetkých iných podstatných informáciách vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Toto nariadenie sa vzťahuje na:

1. akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá má bydlisko v spoločenstve ( 5 ) a je štátnym príslušníkom členského štátu,

2. akúkoľvek právnickú osobu zriadenú v spoločenstve,

3. akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu uvedenú v článku 1 ods. 2 nariadenia (EHS) 4055/86 ( 6 ),

4. akúkoľvek inú fyzickú osobu, ktorá má bydlisko v spoločenstve, pokiaľ sa táto osoba nenachádza v krajine, ktorej je štátnym príslušníkom,

5. akúkoľvek inú fyzickú osobu v rámci spoločenstva, vrátane jeho teritoriálnych vôd a vzdušného priestoru a v akomkoľvek lietadle alebo v akomkoľvek plavidle pod súdnou právomocou alebo kontrolou členského štátu, pôsobiacu v rámci profesionálnej činnosti.

▼M2

Článok 11a

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. februára 2014 Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace.

▼B

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

ZÁKONY, NARIADENIA A INÉ PRÁVNE NÁSTROJE ( 7 )

uvedené v článku 1

KRAJINA: SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

ZÁKONY

1.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993“, Title XVII — „Cuban Democracy Act 1992“, sections 1704 and 1706

Požadované prispôsobenie sa:

Požiadavky sú zlúčené v hlave I „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“, pozri nižšie.

Možné poškodenia záujmov EÚ:

Spôsobené záväzky sú teraz zlúčené v rámci „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“, pozri nižšie

2.   „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“

Hlava I

Požadované prispôsobenie sa:

Má sa zhodovať s hospodárskym a finančným embargom Spojených štátov týkajúcim sa Kuby, okrem iného, žiadny dovoz akýchkoľvek výrobkov alebo služieb kubánskeho pôvodu alebo týkajúcich sa materiálov alebo výrobkov kubánskeho pôvodu do USA či priamo alebo cez tretie krajiny realizovaním obchodnej činnosti, ktorá je alebo bola umiestnená na Kube alebo bola dopravovaná z alebo cez Kubu, reexport cukru kubánskeho pôvodu do USA bez oznámenia príslušným národným orgánom vývozcu alebo dovozcu výrobkov z cukru do USA bez potvrdenia, že výrobky nie sú kubánske výrobky, zmrazením kubánskych aktív a finančných transakcií s Kubou.

Možné poškodenia záujmov EÚ:

Zákaz nakladania alebo vykladania nákladov z plavidiel na ktoromkoľvek mieste v USA alebo vstup do prístavu USA; odmietnutie dovážať akékoľvek výrobky alebo služby kubánskeho pôvodu a dovážať na Kubu výrobky alebo služby, ktoré majú pôvod v USA, blokovanie finančných transakcií, na ktorých sa podieľa Kuba.

Hlava III a hlava IV

Požadované prispôsobenie sa:

Na zastavenie „nezákonného obchodovania“ s nehnuteľnosťami, ktoré boli pôvodne vo vlastníctve osôb z USA (vrátane Kubáncov, ktorí získali štátne občianstvo Spojených štátov amerických) a tieto nehnuteľnosti boli vyvlastnené kubánskym režimom. (Nezákonné obchodovanie zahrňuje: používanie, predaj, prevod, kontrolu, riadenie a iné činnosti pre zisk určitej osoby).

Možné poškodenie záujmov EÚ:

Právne činnosti v USA na základe už vzniknutých záväzkov proti občanom EÚ alebo spoločnostiam s účasťou na nezákonnom obchodovaní, ktoré majú za následok rozsudky/rozhodnutia platiť (násobné) kompenzácie účastníkovi z USA. Zamietnutie vstupu do USA osobám s účasťou na nezákonnom obchodovaní vrátane ich manželiek/manželov, nedospelých detí a ich sprostredkovateľov.

3.   „Iran and Libya Sanctions Act of 1996“

Požadované prispôsobenie sa:

Neinvestovať v Iráne a Líbii akúkoľvek sumu vyššiu ako 40 miliónov USD v období 12 mesiacov, ktorá priamo značne prispieva k zvýšeniu schopnosti Iránu alebo Líbye rozvíjať ich ropné zdroje. (Investície pokrývajúce vstup do zmlúv týkajúcich sa uvedeného rozvoja alebo poskytnutie záruk na takýto rozvoj alebo podieľanie sa na z toho vyplývajúceho zisku alebo nákup vlastníckeho podielu takého rozvoja).

Poznámka: Oslobodené sú investície na základe zmlúv existujúcich pred 5. augustom 1996.

Rešpektovanie embarga týkajúceho sa Líbye ustanoveného rezolúciami 748 (1992) a 883 (1993) Bezpečnostnou radou Spojených národov ( 8 ).

Možné poškodenie záujmov EÚ:

Opatrenia prijaté prezidentom USA na obmedzenie dovozov do USA alebo zaobstarávanie -zásobovanie do USA, zákaz určenia ako prvotného obchodníka — sprostredkovateľa alebo ako dôverníka vládnych fondov USA, odmietnutie prístupu k pôžičkám finančných inštitúcií USA, obmedzenie dovozu zo strany Spojených štátov amerických alebo odmietnutie pomoci EXIM banky.

NARIADENIA:

1.   1 CFR (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorisations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Požadované prispôsobenie sa:

Zákazy sú zhrnuté v hlave 1 „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“, pozri vyššie. Okrem toho požaduje sa získanie licencií a/alebo oprávnení vo vzťahu k hospodárskym činnostiam týkajúcich sa Kuby.

Možné poškodenie záujmov EÚ

Pokuty, konfiškácia, uväznenie v prípade porušenia práva.( 1 ) Stanovisko doručené 25. októbra 1996 (Ú. v. ES C 347, 18.11.1996).

( 2 ) Pozri stranu 7 tohto úradného vestníka.

( 3 ) Informácie by mali byť dodané na túto adresu:Európska Komisia, Directorate General I, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B - 1049 Brusel (fax: (32-2) 295 65 05).

( 4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

( 5 ) Na účely tohto nariadenia, „mať bydlisko v spoločenstve“ znamená byť legálne usadený v spoločenstve počas obdobia minimálne šiestich mesiacov v rámci obdobia 12 mesiacov, ktoré bezprostredne predchádza dňu, v ktorom podľa tohto nariadenia vzniká povinnosť alebo sa vykonáva právo.

( 6 ) Nariadenie Rady (EHS) 4055/86 z 22. decembra 1986, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovať služby námornej dopravy medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami (Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 3573/90 (Ú. v. ES C 353, 17.12.1990, s. 16).

( 7 ) Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú uvedených zákonov a nariadení, sa môžu obdržať zEurópskej komisie, Directorate General I.E.3, Rue de la Loi/Wetstraťt 200, B-1049 Brusel (fax: (32-2) 295 65 05).

( 8 ) Pozri vykonávanie týchto rezolúcií spoločenstvom prostredníctvom nariadenia Rady (ES) 3274/93 (Ú. v. ES L 295, 30.11.1993, s. 1).