1994R2100 — SK — 31.01.2008 — 005.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 2100/94

z 27. júla 1994

o právach spoločenstva k odrodám rastlín

(Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

Nariadenie Rady (ES) č. 2506/95 z 25. októbra 1995,

  L 258

3

28.10.1995

►M2

Nariadenie Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M3

Nariadenie Rady (ES) č. 1650/2003 z 18. júna 2003,

  L 245

28

29.9.2003

►M4

Nariadenie Rady (ES) č. 873/2004 z 29. apríla 2004,

  L 162

38

30.4.2004

►M5

Nariadenie Rady (ES) č. 15/2008 z 20. decembra 2007,

  L 8

2

11.1.2008
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 2100/94

z 27. júla 1994

o právach spoločenstva k odrodám rastlínRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 235,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

keďže odrody rastlín predstavujú špecifické problémy vzhľadom na možnosť uplatnenia režimu priemyselného vlastníctva;

keďže režim priemyselného vlastníctva k odrodám rastlín nie je na úrovni spoločenstva harmonizovaný a naďalej ho teda upravuje legislatíva členských štátov, ktorej obsah nie je jednotný;

keďže za takýchto okolností je vhodné vytvoriť režim spoločenstva, ktorý napriek jeho koexistencii s národnými režimami umožní udeľovanie práv priemyselného vlastníctva platné v celom spoločenstve;

keďže je vhodné, aby vykonávanie a uplatňovanie tohto režimu spoločenstva nevykonávali orgány členských štátov, ale úrad spoločenstva so štatútom právnickej osoby, konkrétne „Úrad spoločenstva pre odrody rastlín“;

keďže systém musí taktiež prihliadať na vývoj v oblasti techník šľachtenia rastlín, vrátane biotechnológie; keďže s cieľom podnietenia šľachtenia a vývoja nových odrôd by sa, v porovnaní so súčasnou situáciou, mala pre všetkých šľachtiteľov zlepšiť ochrana, avšak bez toho, aby sa neopodstatnene zhoršil prístup k ochrane všeobecne, alebo v prípade niektorých techník šľachtenia;

keďže sa majú chrániť všetky botanické rody a druhy;

keďže odrody, ktoré je možné chrániť, musia spĺňať medzinárodne uznané požiadavky, t. j. odlišnosť, vyrovnanosť, stálosť a novosť a taktiež musia byť označené predpísaným názvom odrody;

keďže je s cieľom zabezpečenia riadneho fungovania systému dôležité definovať pojem „rastlinná odroda“;

keďže účelom tejto definície nie je zmeniť definície, ktoré môžu byť vytvorené v oblasti práv duševného vlastníctva, najmä v oblasti patentov, ani zasahovať alebo vylúčiť z platnosti zákony upravujúce ochranu výrobkov, vrátane rastlín a rastlinných materiálov, alebo procesy vykonávané podľa iných takýchto práv priemyselného vlastníctva;

keďže je však veľmi žiaduce, aby v oboch oblastiach platila spoločná definícia; keďže by teda na medzinárodnej úrovni mali byť podporované primerané snahy o dosiahnutie takejto spoločnej definície;

keďže pre udeľovanie práv spoločenstva k odrodám rastlín je potrebné vyhodnotenie dôležitých charakteristík, týkajúcich sa jednotlivých odrôd; keďže sa však tieto charakteristiky nemusia nevyhnutne týkať ich hospodárske ho významu;

keďže systém musí taktiež vyjasniť, komu dané právo spoločenstva na ochranu rastlinnej odrody prináleží; keďže v niektorých prípadoch by toto právo spoločne prináležalo viacerým osobám, nielen jednej; keďže je potrebné upraviť formálny nárok na podávanie žiadostí;

keďže systém musí definovať aj pojem „majiteľ“, ktorý sa používa v tomto nariadení; keďže pojem „majiteľ“ sa v tomto nariadení, vrátane jeho článku 29 (5), používa bez ďalších špecifikácií, rozumie sa ním jeho význam v zmysle článku 13 (1) tohto nariadenia;

keďže nakoľko účinok práv spoločenstva k odrodám rastlín by mal byť v celom spoločenstve jednotný, musia sa precízne vymedziť obchodné transakcie podliehajúce súhlasu majiteľa; keďže rozsah ochrany by sa v porovnaní s národnými systémami mal rozšíriť na niektoré druhy materiálov z príslušných odrôd, prihliadajúc tak na obchod cez krajiny mimo spoločenstva a neposkytujúce ochranu; keďže však zavedenie zásady vyčerpania práv musí zabezpečovať, aby ochrana nebola nadbytočná;

keďže s cieľom podnietenia šľachtenia rastlín systém v zásade potvrdzuje medzinárodne akceptované pravidlo voľného prístupu k chráneným odrodám s cieľom vývoja nových odrôd z týchto chránených odrôd a využívania nových odrôd;

keďže v niektorých prípadoch, kedy je nová odroda napriek svojej odlišnosti vo svojej podstate odvodená od pôvodnej odrody, by sa mala vytvoriť určitá forma závislosti od majiteľa pôvodnej odrody;

keďže vykonávanie práv spoločenstva k odrodám rastlín musí podliehať obmedzeniam ustanoveným v ustanoveniach prijatých vo verejnom záujme;

keďže sem patrí aj ochrana poľnohospodárskej výroby; keďže tento účel si vyžaduje, aby bolo poľnohospodárom povolené použiť produkt zberu na rozmnožovanie za určitých podmienok;

keďže musí byť zabezpečené, aby sa príslušné podmienky stanovili na úrovni spoločenstva;

keďže za istých okolností, medzi ktoré môže patriť potreba zásobovať trh materiálmi vyznačujúcimi sa špecifickými vlastnosťami alebo udržiavanie motivácie pre nepretržité šľachtenie zlepšených odrôd, by malo byť vo verejnom záujme taktiež ustanovené povinné udeľovanie licencií;

keďže používanie predpísaných názvov odrody by sa malo stať povinným;

keďže práva spoločenstva k odrodám rastlín majú v zásade platnosť aspoň 25 rokov a v prípade druhov viniča a stromov aspoň 30 rokov; keďže musia byť špecifikované iné príčiny na ukončenie účinnosti práv;

keďže právo spoločenstva k odrodám rastlín je predmetom vlastníctva majiteľa a preto musí byť ujasnená jeho úloha vo vzťahu k nezharmonizovaným právnym ustanoveniam členských štátov, obzvlášť občianskeho práva; keďže to isté sa uplatňuje aj na urovnávanie porušenia práv spoločenstva k odrodám rastlín a na uplatňovanie nárokov na tieto práva;

keďže je potrebné zabezpečiť, aby úplné uplatňovanie zásad systému práv spoločenstva k odrodám rastlín nebolo narušené účinkami iných systémov; keďže za týmto účelom sú potrebné určité pravidlá týkajúce sa vzťahu k ostatným právam priemyselného vlastníctva, ktoré sú v súlade so súčasnými medzinárodnými záväzkami členských štátov;

keďže s cieľom zabezpečenia konzistentnosti so systémom práv spoločenstva k odrodám rastlín je nevyhnutné, aby sa preskúmalo, či a v akom rozsahu sa majú prispôsobiť alebo inak zmeniť podmienky vzťahujúce sa na ochranu poskytovanú v ostatných systémoch priemyselného vlastníctva, napríklad v oblasti patentov; keďže v prípade potreby by malo byť takéto prispôsobenie alebo zmena ustanovená prostredníctvom vyvážených pravidiel dodatočné prijatého komunitárneho práva;

keďže pri stanovovaní povinností a právomocí Úradu spoločenstva pre odrody rastlín, vrátane jeho odvolacieho orgánu, týkajúcich sa udeľovania, skončenia platnosti alebo overovania práv spoločenstva k odrodám rastlín a uverejňovania majú v čo najväčšom rozsahu ako vzor slúžiť pravidlá vytvorené pre ostatné systémy; to isté platí pre štruktúru Úradu a jeho rokovací poriadok, spoluprácu s Komisiou a členskými štátmi, najmä prostredníctvom správnej rady, zapojenie skúšobných úradov do technických skúšok, ako aj pre potrebné rozpočtové opatrenia;

keďže Úrad by sa mal radiť s vyššie uvedenou správnou radou zloženou zo zástupcov členských štátov a Komisie a mal by byť pod jej dohľadom;

keďže zmluva pre prijatie tohto nariadenia nestanovuje žiadne iné právomoci, okrem právomocí uvedených v článku 235;

keďže toto nariadenie prihliada na existujúce medzinárodné dohovory, ako napríklad Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín (Dohovor UPOV), Európsky dohovor o udeľovaní patentov (Európsky dohovor o patentoch) alebo Dohoda o obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva vrátane obchodu s falšovaným tovarom; keďže v dôsledku toho toto nariadenie zavádza zákaz patentovania odrôd rastlín iba v takom rozsahu, v akom to vyžaduje Európsky dohovor o patentoch, t. j. zákaz patentovania odrôd rastlín ako takých;

keďže v závislosti na budúcom vývoji vyššie spomínaných dohovorov by toto nariadenie malo byť podľa potreby preskúmané s cieľom jeho zmeny alebo doplnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:ČASŤ PRVÁ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Práva spoločenstva k odrodám rastlín

Týmto sa ustanovuje systém práv spoločenstva k odrodám rastlín ako jediná a výhradná forma práv priemyselného vlastníctva spoločenstva pre rastlinné odrody.

Článok 2

Jednotný účinok práv spoločenstva k odrodám rastlín

Práva spoločenstva k odrodám rastlín majú na území spoločenstva jednotný účinok a na tomto území ich nemožno udeliť, previesť alebo skončiť ich platnosť inak než na jednotnom základe.

Článok 3

Národné vlastnícke práva k odrodám rastlín

Toto nariadenie ponecháva nedotknuté právo členských štátov udeľovať národné vlastnícke práva k odrodám rastlín podľa ustanovení článku 92 (1).

Článok 4

Úrad spoločenstva

Týmto sa na účely vykonávania tohto nariadenia ustanovuje Úrad spoločenstva pre odrody rastlín, ďalej nazývaný iba úrad.ČASŤ DRUHÁ

HMOTNÉ PRÁVOKAPITOLA I

PODMIENKY UPRAVUJÚCE UDEĽOVANIE PRÁV SPOLOČENSTVA K ODRODÁM RASTLÍN

Článok 5

Predmet práv spoločenstva k odrodám rastlín

1.  Predmetom práv spoločenstva k odrodám rastlín môžu byť odrody všetkých rodov a druhov vrátane, okrem iného, hybridov medzi rodmi alebo druhmi.

2.  Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom „odroda“ rozumie skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxónu, ktorú bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky na udelenie práva k odrodám rastlín, možno:

 definovať prejavom znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo z kombinácie genotypov,

 odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín prejavom najmenej jedného z uvedených znakov,

 považovať za jednotnú vzhľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní.

3.  Skupina rastlín sa skladá z celých rastlín alebo ich častí, pokiaľ sú tieto časti schopné produkovať celé rastliny. Celé rastliny aj ich časti sa ďalej nazývajú iba „množiteľský materiál odrody“.

4.  Prejav znakov uvedených v prvej pomlčke odseku 2 môže byť v rámci množiteľského materiálu tej istej odrody buď nemenný, alebo meniaci sa predpokladu, že z genotypu alebo kombinácie genotypov vyplýva aj úroveň odchýlky.

Článok 6

Chránené odrody

Práva spoločenstva k odrodám rastlín sa udeľujú pre odrody, ktoré sú:

a) odlišné;

b) vyrovnané;

c) stále a

d) nové.

Odroda musí byť naviac označená názvom v súlade s ustanoveniami článku 63.

Článok 7

Odlišnosť

1.  Odroda sa považuje za odlišnú, ak sa zreteľne odlišuje prejavom znakov, vyplývajúcich z konkrétneho genotypu alebo kombinácie genotypov, od akejkoľvek inej odrody všeobecne známej ku dňu podania prihlášky podľa článku 51.

2.  Odroda sa považuje za všeobecne známu najmä vtedy, ak ku dňu podania prihlášky podľa článku 51:

a) bola príslušná odroda predmetom práva k odrodám rastlín alebo bola zapísaná v úradnom registri odrôd rastlín, v spoločenstve alebo v akomkoľvek štáte alebo v akejkoľvek medzinárodnej organizácii so zodpovedajúcimi kompetenciami;

b) bola pre túto inú odrodu podaná žiadosť o udelenie práva k odrodám rastlín alebo o jej zápis do takéhoto úradného registra za predpokladu, že výsledkom prihlášky bolo následné udelenie práva alebo vykonanie zápisu.

Vykonávacie predpisy podľa článku 114 môžu stanoviť ako príklady ďalšie prípady, keď sa odroda považuje za všeobecne známu.

Článok 8

Vyrovnanosť

Odroda sa považuje za vyrovnanú, ak s prihliadnutím na odchýlku, ktorú možno očakávať vzhľadom na konkrétne osobitosti jej rozmnožovania, je dostatočne rovnorodá v prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú skúškami na odlišnosť, ako aj v prejave akýchkoľvek iných znakov uvedených v opise odrody.

Článok 9

Stálosť

Odroda sa považuje za stálu, ak si v prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú skúškami na odlišnosť, ako aj v prejave akýchkoľvek iných znakov uvedených v opise odrody, zachováva svoje pôvodné rozlišovacie znaky po opakovanom množení alebo, v prípade čiastočného cyklu množenia, na konci každého cyklu.

Článok 10

Novosť

1.  Odroda sa považuje za novú, ak sa ku dňu podania prihlášky podľa článku 51 množiteľský alebo zberaný materiál danej odrody šľachtiteľom alebo s jeho súhlasom nepredával alebo inak neposkytol inej osobe v zmysle článku 11 s cieľom využívania odrody:

a) na území spoločenstva dlhšie než jeden rok pred vyššie uvedeným dátumom;

b) mimo územia spoločenstva dlhšie než štyri roky alebo, v prípade stromov alebo odrôd viniča, dlhšie než šesť rokov pred vyššie uvedeným dátumom.

2.  Poskytnutie množiteľského materiálu odrody úradnému orgánu na zákonné ciele alebo iným osobám na základe zmluvného alebo iného právneho vzťahu výhradne s cieľom výroby, rozmnožovania, množenia, udržiavania ich stavu alebo skladovania sa nepovažuje za poskytnutie iným osobám v zmysle odseku 1 za predpokladu, že šľachtiteľ si zachová výhradné právo disponovania s týmto a ostatným množiteľským materiálom odrôd a že daný množiteľský materiál odrôd nebude poskytnutý ďalším osobám. Avšak takéto poskytnutie množiteľského materiálu odrody sa považuje za poskytnutie v zmysle odseku 1, ak sa tento množiteľský materiál opakovane používa vo výrobe hybridnej odrody a ak sa množiteľský materiál alebo zberaný materiál tejto hybridnej odrody poskytnú ďalším osobám.

Podobne poskytnutie množiteľského materiálu odrody spoločnosťou alebo firmou v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy inej takejto spoločnosti alebo firme sa nepovažuje za poskytnutie iným osobám, ak jedna z nich je vcelku súčasťou druhej, alebo ak sú obe vcelku súčasťou tretej takejto spoločnosti alebo firmy za predpokladu, že množiteľský materiál odrôd nebude poskytnutý ďalším osobám. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na družstvá.

3.  Poskytnutie množiteľského materiálu alebo zberaného materiálu odrody, ktorý bol vyprodukovaný z rastlín pestovaných na účely uvedené v článku 15 b) a c) a ktorý sa nepoužíva na ďalšie rozmnožovanie alebo množenie iným osobám, sa nepovažuje za využívanie odrody, pokiaľ daná odroda nie je označená na účely takéhoto poskytnutia.

Podobne sa neberie zreteľ na akékoľvek poskytnutie iným osobám, ktoré bolo spôsobené alebo vyplynulo zo skutočnosti, že šľachtiteľ vystavil danú odrodu na oficiálnej alebo úradne uznanej výstave v zmysle Dohovoru o medzinárodných výstavách alebo na výstave v členskom štáte, ktorá bola príslušným členským štátom úradne uznaná za rovnocennú.KAPITOLA II

OPRÁVNENÉ OSOBY

Článok 11

Nárok na práva spoločenstva k odrodám rastlín

1.  Nárok na práva spoločenstva k odrodám rastlín má osoba, ktorá odrodu vyšľachtila alebo objavila a vyvinula, alebo jej právny nástupca. Táto osoba aj jej právny nástupca sa ďalej spoločne nazývajú iba „šľachtiteľ“.

2.  Ak odrodu vyšľachtili alebo objavili a vyvinuli spoločne dve alebo viacero osôb, nárok na práva nadobúdajú takéto osoby alebo ich právni nástupcovia spoločne. Toto ustanovenie sa vzťahuje na dve alebo viacero osôb aj v prípade, keď jedna alebo viacero z nich odrodu objavili a ďalšia alebo ďalšie osoby odrodu vyvinuli.

3.  Nárok na práva nadobúda šľachtiteľ a akákoľvek iná osoba alebo osoby spoločne aj v prípade, keď sa šľachtiteľ a iná osoba alebo osoby písomným vyhlásením dohodli na spoločnom nároku.

4.  Ak je šľachtiteľ zamestnancom, nárok na práva spoločenstva k odrodám rastlín sa určí v súlade s národným právom vzťahujúcim sa na zamestnanecký pomer v kontexte, v ktorom bola daná odroda vyšľachtená alebo objavená a vyvinutá.

5.  Ak nárok na práva spoločenstva pre odrody rastlín nadobudli podľa odsekov 2 až 4 dve alebo viacero osôb, jedna alebo viacero z nich môže zodpovedajúcim písomným vyhlásením splnomocniť ostatné osoby na nárokovanie si nároku na tieto práva.

▼M5

Článok 12

Podmienky podania žiadosti o udelenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín

Žiadosť o práva Spoločenstva k odrodám rastlín môže podať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo orgán považovaný za právnickú osobu podľa právnych predpisov platných pre tento orgán.

Žiadosť môžu podať spoločne dve alebo viacero takýchto osôb.

▼BKAPITOLA III

ÚČINKY PRÁV SPOLOČENSTVA K ODRODÁM RASTLÍN

Článok 13

Práva majiteľa práv spoločenstva k odrodám rastlín a zakázané konanie

1.  Vlastníctvo práv spoločenstva k odrodám má za účinok, že majiteľ alebo majitelia práva spoločenstva k odrodám, ďalej nazývaní iba „majitelia“, majú nárok na vykonávanie činností stanovených v odseku 2.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 15 a 16, si nasledujúce činnosti, týkajúce sa množiteľského materiálu odrôd alebo zozberaného materiálu chránenej odrody, ďalej spoločne nazývané iba „materiál“, vyžadujú povolenie majiteľa:

a) výroba alebo reprodukcia (množenie);

b) udržiavanie stavu s cieľom rozmnožovania (pestovania);

c) ponuka na predaj;

d) predaj alebo iná podoba odbytu;

e) vývoz zo spoločenstva;

f) dovoz do spoločenstva;

g) skladovanie na ktorýkoľvek z účelov uvedených v bodoch a) až f).

Vydanie povolenia majiteľa môže podliehať podmienkam a obmedzeniam ním určeným.

3.  Ustanovenia odseku 2 sa vzťahujú na zozberaný materiál, iba ak tento bol získaný nepovoleným použitím množiteľského materiálu odrody chránenej odrody a pokiaľ majiteľ nemal primeranú možnosť vykonávať svoje právo vzhľadom na daný množiteľský materiál odrody.

4.  Vo vykonávacích predpisoch podľa článku 114 môže byť stanovené, že v osobitných prípadoch sa ustanovenia odseku 2 tohto článku vzťahujú aj na výrobky získané priamo z materiálu chránenej odrody. Tieto ustanovenia sa môžu na dané výrobky vzťahovať, iba ak tieto boli získané nepovoleným použitím materiálu chránenej odrody a pokiaľ majiteľ nemal primeranú možnosť vykonať svoje právo vzhľadom na daný materiál. V rozsahu, v ktorom sa ustanovenia odseku 2 vzťahujú na priamo získané výrobky, sa tieto výrobky považujú za „materiál“.

5.  Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa taktiež vzťahujú na:

a) odrody, ktoré sú vo svojej podstate odvodené od odrody, pre ktorú bolo udelené právo spoločenstva k odrodám rastlín, za predpokladu, že táto odroda nie je tiež vo svojej podstate odvodená;

b) odrody, ktoré nie sú odlišné od chránenej odrody v súlade s ustanoveniami článku 7, a

c) odrody, ktorých produkcia si vyžaduje opakované použitie chránenej odrody.

6.  Na účely odseku 5 a) sa odroda považuje za vo svojej podstate odvodenú od inej odrody, ďalej uvedená iba ako „pôvodná odroda“, ak:

a) je v prevažnej miere odvodená od pôvodnej odrody alebo od odrody, ktorá je tiež v prevažnej miere odvodená od pôvodnej odrody;

b) je odlišná od pôvodnej odrody v súlade s ustanoveniami článku 7 a

c) vo svojej podstate zodpovedá pôvodnej odrode v prejave znakov vyplývajúcich z genotypu alebo kombinácie genotypov pôvodnej odrody, s výnimkou rozdielov vyplývajúcich z aktu odvodenia.

7.  Vykonávacie predpisy podľa článku 114 môžu stanoviť možné akty odvodenia spadajúce aspoň pod ustanovenia odseku 6.

8.  Bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 29, nesmie výkon práv vyplývajúcich z udelenia práv spoločenstva k odrodám rastlín porušovať žiadne ustanovenia prijaté z dôvodov verejnej morálky, verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života osôb, zvierat alebo rastlín, ochrany životného prostredia, ochrany priemyselného alebo obchodného vlastníctva alebo ochrany hospodárskej súťaže, obchodu alebo poľnohospodárskej výroby.

Článok 14

Výnimka z práv spoločenstva k odrodám rastlín

1.  Napriek článku 13 (2) a s cieľom ochrany poľnohospodárskej výroby sa poľnohospodárom povoľuje používať s cieľom rozmnožovania (pestovania) na poli na ich vlastnej poľnohospodárskej usadlosti produkt zberu, ktorý získali na ich vlastnej poľnohospodárskej usadlosti sadením množiteľského materiálu odrody inej, než je hybridná alebo syntetická odroda, chránenej právom spoločenstva k odrodám rastlín.

2.  Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú výhradne na nasledujúce druhy poľnohospodárskych rastlín:

a) Krmoviny:

Cicer arietinum L. — Cícer

Lupinus luteus L. — Lupina (žltá)

Medicago sativa L. (partim) – Lucerna

Pisum sativum L. — Hrach siaty

Trifolium alexandrinum L. — egyptská ďatelina

Trifolium resupinatum L. — perzská ďatelina

Vicia faba – Fazuľa poľná

Vicia sativa L. — Vika siata

a v prípade Portugalska Lolium Multiflorum lam – Mätonoha talianska

b) Obilniny:

Avena sativa – Ovos

Hordeum vulgare – Jačmeň

Oryza sativa L. — Ryža

Phalaris canariensis L. — Semenec

Secale cereale L. — Raž

X Triticosecale Wittm. – Triticale

Triticium aestivum L. emend. Fiori et Paol. – Pšenica

Triticum durum Desf. – Tvrdá pšenica

Triticum spelta L. — Špalda

c) Zemiaky:

Solanum tuberosum – Zemiaky

d) Olejniny a priadne rastliny:

Brassica napus L. (partim) – Švédska repa

Brassica rapa L. (partim) – Kŕmna repa

Linum usitatissimum – ľanové semená okrem ľanu.

3.  Podmienky na nadobudnutie účinnosti výnimky stanovenej v odseku 1 a ochrany oprávnených záujmov šľachtiteľov a poľnohospodárov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa stanovia vo vykonávacích predpisoch podľa článku 114 na základe týchto kritérií:

 úroveň poľnohospodárskej usadlosti poľnohospodára nesmie byť, v rozsahu potrebnom pre potreby farmy, žiadnym spôsobom kvantitatívne obmedzená,

 poľnohospodár môže sám alebo prostredníctvom jemu poskytnutých služieb spracovať produkt zberu s cieľom sadenia bez toho, aby boli dotknuté určité obmedzenia, týkajúce sa organizácie spracovania daného produktu zberu, ktoré môžu členské štáty stanoviť najmä s cieľom zabezpečenia totožnosti vstupného a výstupného produktu spracovania,

 malí poľnohospodári nie sú povinní platiť majiteľovi žiadnu odmenu; za malých poľnohospodárov sa považujú:

 

 v prípade tých odrôd rastlín, ktoré sú uvedené v odseku 2 tohto článku, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (EHS) č. 1765/92 z 30. júna 1992 ustanovujúce podporný systém pre výrobcov určitých plodín pestovaných na ornej pôde ( 4 ), poľnohospodári, ktorí nepestujú rastliny na ploche väčšej než je plocha, ktorá by bola potrebná na dopestovanie 92 ton obilnín; výpočet tejto plochy upravuje článok 8 (2) uvedeného nariadenia,

 v prípade ostatných odrôd rastlín uvedených v odseku 2 tohto článku poľnohospodári, ktorí spĺňajú vhodné porovnateľné kritériá,

 ostatní poľnohospodári sú povinní majiteľovi platiť spravodlivú odmenu, ktorá bude zreteľne nižšia než čiastka účtovaná za licencovanú produkciu množiteľského materiálu tej istej odrody v tej istej oblasti; prihliadajúc na rozsah, v ktorom sa pre príslušnú odrodu bude využívať výnimka ustanovená v odseku 1, môže sa konkrétna výška tejto odmeny časom meniť,

 sledovanie dodržiavania ustanovení tohto článku alebo ustanovení prijatých podľa tohto článku je výhradnou zodpovednosťou majiteľov; pri organizovaní takéhoto sledovania nesmú majitelia žiadať o pomoc úradné orgány,

 na požiadanie majiteľov im poľnohospodári a prevádzajúci spracovateľské služby poskytnú príslušné informácie; príslušné informácie môžu rovnako poskytnúť aj úradné orgány podieľajúce sa na sledovaní poľnohospodárskej výroby, ak tieto informácie získali bežným plnením ich úloh, bez dodatočného zaťaženia alebo nákladov. Tieto ustanovenia sa vo vzťahu k osobným údajom nedotýkajú legislatívy spoločenstva alebo národnej legislatívy o ochrane jednotlivcov z hľadiska spracovania a voľného pohybu osobných údajov.

Článok 15

Obmedzenie účinku práv spoločenstva k odrodám rastlín

Práva spoločenstva k odrodám rastlín sa nevzťahujú na:

a) činnosti vykonávané na osobné a nepodnikateľské účely;

b) činnosti vykonávané na pokusné účely;

c) činnosti vykonávané na účely vytvorenia, vyvinutia alebo objavenia inej odrody;

d) činnosti uvedené v článku 13 (2) až (4), vzťahujúce sa na takéto iné odrody, s výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 13 (5), alebo prípadov, keď je takáto iná odroda alebo materiál tejto odrody chránený vlastníckym právom, ktoré neobsahujú porovnateľné ustanovenie, a

e) činnosti, ktorých zákazom by boli porušené ustanovenia ustanovené v článkoch 13 (8), 14 alebo 29.

Článok 16

Zánik práv spoločenstva k odrodám rastlín

Právo spoločenstva k odrodám rastlín sa nevzťahuje na činnosti týkajúce sa akéhokoľvek materiálu chránenej odrody alebo odrody upravenej ustanoveniami článku 13 (5), ktorý bol v ľubovoľnej časti spoločenstva majiteľom alebo so súhlasom majiteľa poskytnutý iným osobám, alebo materiálu odvodeného od takéhoto materiálu s výnimkou prípadov, keď je súčasťou takýchto aktov:

a) ďalšie rozmnožovanie príslušnej odrody, okrem prípadov, keď takéto rozmnožovanie bolo zamýšľané už v čase poskytnutia materiálu, alebo

b) vývoz množiteľského materiálu odrody do tretej krajiny, ktorá nechráni odrody rodu alebo druhu, do ktorého príslušná odroda patrí, okrem prípadov, keď sú materiály vyvážané s cieľom konečnej spotreby.

Článok 17

Používanie názvu odrôd

1.  Ktokoľvek, kto za podnikateľskými účelmi na území spoločenstva ponúka alebo poskytuje ostatným osobám množiteľský materiál chránenej odrody alebo odrodu chránenú ustanoveniami článku 13 (5), musí používať názov odrôd stanovený podľa článku 63; v prípade písaného názvu musí byť tento jednoducho rozpoznateľný a zreteľne čitateľný. Ak je so stanoveným názvom spojená obchodná známka, obchodný názov alebo podobná indikácia, takýto názov musí byť rozpoznateľný ako taký.

2.  Ktokoľvek, kto takto koná s akýmkoľvek iným materiálom odrody, musí tento názov oznámiť v súlade s ustanoveniami zákona alebo na požiadanie orgánu, kupujúceho alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preukáže oprávnený záujem.

3.  Odseky 1 a 2 sa uplatňujú aj po zániku účinnosti práv spoločenstva k odrodám rastlín.

Článok 18

Obmedzenie používania názvu odrôd

1.  Majiteľ nesmie uplatňovať žiadne právo udelené s ohľadom na názov zhodujúci sa s názvom odrody s cieľom zabránenia voľnému používaniu takéhoto názvu v spojení s danou odrodou, a to ani po zániku účinnosti práva spoločenstva k odrodám rastlín.

2.  Tretia strana môže uplatniť právo udelené k názvu zhodujúcemu sa s názvom odrody s cieľom zabránenia voľnému používaniu takéhoto názvu, iba ak toto právo bolo udelené ešte pred stanovením názvu odrody podľa článku 63.

3.  Ak je ľubovoľná odroda chránená právom spoločenstva k odrodám rastlín alebo národným vlastníckym právom v niektorom z členských štátov alebo v niektorom z členských štátov Medzinárodnej únie pre ochranu nových odrôd rastlín, nesmie sa na území spoločenstva v súvislosti s inou odrodou rovnakého botanického druhu alebo druhu považovaného za príbuzný na základe uverejnenia vydaného v súlade s článkom 63 (5) alebo akýmkoľvek materiálom takejto odrody používať názov príslušnej chránenej odrody alebo akýkoľvek názov, ktorý zaň možno omylom zameniť.KAPITOLA IV

TRVANIE A ZÁNIK ÚČINKU PRÁV SPOLOČENSTVA K ODRODÁM RASTLÍN

Článok 19

Trvanie účinku práv spoločenstva k odrodám rastlín

1.  Účinok práv spoločenstva k odrodám rastlín trvá do konca dvadsiateho piateho kalendárneho roka alebo v prípade odrôd viniča a stromov do konca tridsiateho kalendárneho roka po roku udelenia práv.

2.  Rada rozhodnutím kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie môže pre konkrétne rody alebo druhy stanoviť predĺženie takéhoto trvania účinku najviac o päť ďalších rokov.

3.  Právo spoločenstva k odrodám rastlín zaniká pred uplynutím lehôt stanovených v odseku 1 alebo odseku 2, ak sa ho majiteľ vzdá zaslaním písomného vyhlásenia v príslušnom zmysle úradu, a to s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni doručenia takéhoto vyhlásenia Úradu.

Článok 20

Neplatnosť práv spoločenstva k odrodám rastlín

1.  Úrad vyhlási právo spoločenstva k odrodám rastlín za neplatné, ak sa zistí:

a) že v čase udelenia práva spoločenstva k odrodám rastlín neboli splnené podmienky stanovené v článkoch 7 alebo 10, alebo

b) že v prípade, keď bolo udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín založené na informáciách a dokladoch poskytnutých prihlasovateľom, neboli v čase udelenia práva spoločenstva k odrodám rastlín splnené podmienky stanovené v článkoch 8 a 9, alebo

c) že právo bolo udelené osobe, ktorá naň nemá nárok, pokiaľ sa právo neprevedie na osobu, ktorá naň nárok má.

2.  Ak sa právo spoločenstva k odrodám rastlín vyhlási za neplatné, hľadí sa na naň, akoby od začiatku nemalo účinky stanovené v tomto nariadení.

Článok 21

Zrušenie práv spoločenstva k odrodám rastlín

1.  Ak sa zistí, že podmienky stanovené v článku 8 alebo 9 už nie sú naďalej splnené, úrad zruší právo spoločenstva k odrodám rastlín s účinkom do budúcna. Ak sa zistí, že tieto podmienky neboli splnené ešte pred zrušením práva, zrušenie môže nadobudnúť účinnosť od okamihu, keď tieto podmienky prestali byť splnené.

2.  Úrad môže zrušiť právo spoločenstva k odrodám rastlín s účinkom do budúcna, ak jeho majiteľ po tom, čo bol o to požiadaný a v časovej lehote určenej Úradom:

a) nesplní svoju povinnosť podľa článku 64 (3) alebo

b) nenavrhne v prípade uvedenom v článku 66 iný vhodný názov odrody alebo

c) nezaplatí poplatky, ktoré môžu byť splatné s cieľom zachovania účinnosti práva spoločenstva k odrodám rastlín, alebo

d) nesplní, či už ako pôvodný majiteľ práva, alebo ako právny nástupca v dôsledku prevodu podľa článku 23, naďalej podmienky stanovené v článkoch 12 a 82.KAPITOLA V

PRÁVA SPOLOČENSTVA K ODRODÁM RASTLÍN, KTORÉ SÚ PREDMETOM VLASTNÍCTVA

Článok 22

Prispôsobenie vnútroštátnym zákonom

1.  Okrem prípadov, kedy je v článkoch 23 až 29 stanovené inak, sa právo spoločenstva k odrodám rastlín ako predmet vlastníctva považuje vo všetkých ohľadoch a na celom území spoločenstva za zodpovedajúce vlastnícke právo v členskom štáte, v ktorom:

a) mal majiteľ k príslušnému dátumu zápisu do Registra práv spoločenstva k odrodám rastlín bydlisko, sídlo alebo v ktorom bol zriadený, alebo

b) ak nie sú splnené podmienky stanovené v pododseku a), mal k dátumu registrácie bydlisko, sídlo alebo v ktorom bol zriadený prvý procesný zástupca zapísaný v uvedenom registri.

2.  Ak podmienky ustanovené v odseku 1 nie sú splnené, za členský štát uvedený v odseku 1 sa považuje členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo úradu.

3.  Ak sú v súvislosti s majiteľom alebo procesným zástupcom v registri uvedenom v odseku 1 zapísané bydliská, sídla alebo zriadenia nachádzajúce sa v dvoch alebo viacerých členských štátoch, na účely odseku 1 sa použije bydlisko alebo sídlo, ktoré je zapísané ako prvé.

4.  Ak sú v registri uvedenom v odseku 1 zapísaní ako spoloční nositelia dve alebo viacero osôb, majiteľom pre účely uplatňovania odseku 1 a) je v poradí prvý zapísaný spoločný majiteľ spĺňajúci podmienky. Ak podmienky stanovené v odseku 1a) nespĺňa žiaden zo spoločných majiteľov, uplatní sa odsek 2

Článok 23

Prevod

1.  Právo spoločenstva k odrodám rastlín môže byť predmetom prevodu na jedného alebo viacerých právnych nástupcov.

2.  Právo spoločenstva k odrodám rastlín možno previesť postúpením iba na právnych nástupcov spĺňajúcich podmienky stanovené v článku 12 a 82. Takýto prevod musí mať písomnú formu a vyžaduje podpis zmluvných strán na zmluve, s výnimkou prípadov, keď prevod vyplýva z rozsudku alebo iného konania, ktorého výsledkom je skončenie súdneho konania. Inak je prevod neplatný.

3.  S výnimkou prípadov, keď to stanovuje článok 100 inak, nemá prevod žiaden dosah na práva nadobudnuté tretími osobami pred dňom prevodu.

4.  Pokiaľ o prevode nie je predložený písomný dôkaz tak, ako to stanovujú vykonávacie predpisy, a pokiaľ nie je zapísaný v Registri práv spoločenstva k odrodám rastlín, nenadobúda prevod z hľadiska úradu účinnosť a nemožno sa naň odvolávať v styku s tretími osobami. Na prevod, ktorý ešte nie je zapísaný v registri, sa však možno odvolávať v styku s tretími osobami, ktoré nadobudli práva po dátume prevodu, ktoré však k dátumu, kedy tieto práva nadobudli, o prevode vedeli.

Článok 24

Exekúcia

Právo spoločenstva k odrodám rastlín môže byť exekučne vymáhané a podliehať prechodným opatreniam, vrátane ochranných opatrení, v zmysle článku 24 Dohovoru o súdnej právomoci a vykonateľnosti rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísaného 16. septembra 1988 v Lugane, ďalej uvádzaného iba ako „Luganský dohovor“.

Článok 25

Konkurz alebo podobné konania

Do času, kedy v tejto oblasti nadobudnú účinnosť spoločné pravidlá pre členské štáty, je jediným štátom, v ktorom môže právo spoločenstva k odrodám rastlín tvoriť súčasť konkurzného konania alebo podobného konania ten štát, v ktorom sa takéto konanie prvýkrát začalo v zmysle vnútroštátneho práva alebo dohovorov platných v tejto oblasti.

Článok 26

Žiadosť o práva spoločenstva k odrodám rastlín ako predmet vlastníctva

Články 22 až 25 sa uplatňujú na žiadosti o udelenie práv spoločenstva k odrodám rastlín. Vo vzťahu k takýmto žiadostiam sa odkazy na Register spoločenstva k odrodám rastlín, uvedené v týchto článkoch, považujú za odkazy na Register žiadostí o udelenie práv spoločenstva k odrodám rastlín.

Článok 27

Licencia

1.  Práva spoločenstva k odrodám rastlín môžu čiastočne alebo úplne predstavovať predmet licencie. Licencia môže byť výhradná alebo nevýhradná.

2.  Majiteľ môže uplatniť práva, ktoré mu boli delegované právom spoločenstva k odrodám rastlín, proti osobe uplatňujúcej licenciu, ak táto poruší akúkoľvek z podmienok alebo obmedzení spojených s jeho licenciou podľa odseku 1.

Článok 28

Spoločné vlastníctvo

Články 22 až 27 platia mutatis mutandis v prípade spoločného vlastníctva práva spoločenstva k odrodám rastlín v pomere k príslušnému podielu na vlastníctve, ak takéto pomery boli stanovené.

▼M4

Článok 29

Povinná licencia

1.  Povinná licencia sa udeľuje jednej alebo viacerým osobám úradom na žiadosť tejto osoby alebo týchto osôb, ale iba na základe verejného záujmu a po porade so Správnou radou uvedenej v článku 36.

2.  Na žiadosť členského štátu, Komisie alebo organizácia zriadenej na úrovni Spoločenstva a zaregistrovanej Komisiou, povinná licencia môže byť udelená buď kategórii osôb spĺňajúcim osobitné požiadavky alebo komukoľvek v jednom alebo viacerých členských štátoch alebo v Spoločenstve. Môže byť udelená iba na základe verejného záujmu a so súhlasom Správnej rady.

3.  Pri udeľovaní povinnej licencie podľa ods. 1, 2, 5 alebo 5a úrad stanoví typ zahrnutých aktov a určí primerané k nej patriace podmienky ako aj osobitné požiadavky uvedené v ods. 2. Primerané podmienky vezmú do úvahy záujmy všetkých držiteľov práv na odrody rastlín, ktorý by mohol byť ovplyvnený pridelením povinnej licencie. Primerané podmienky môžu zahŕňať možné časové obmedzenie, vyplácanie primeraného honoráru ako spravodlivej odmeny držiteľovi a môže držiteľa zaviazať určitými záväzkami, plnenie ktorých je potrebné na používanie licencie.

4.  Pri vypršaní každého jednoročného obdobia po udelení povinnej licencie podľa ods. 1, 2, 5 alebo 5a a v rámci možného časového obmedzenia ustanoveného v ods. 3, každá zo strán postupu môže požiadať, aby rozhodnutie o udelení povinnej licencie bolo zrušené alebo zmenené. Jediným podkladom na takúto žiadosť je to, že okolnosti, ktoré určovali medzičasom prijaté rozhodnutie, sa zmenili.

5.  Na žiadosť, povinná licencia sa udelí držiteľovi v súvislosti s podstatne zmenenou odrodou, ak sú splnené kritériá ustanovené v ods. 1 Primerané podmienky uvedené v ods. 3 zahŕňajú vyplácanie primeraného honoráru ako spravodlivej odmeny držiteľovi počiatočnej odrody.

5a.  Na žiadosť, povinná licencia pre neexkluzívne používanie chránenej odrody rastlín podľa článku 12 ods. 2 smernice 98/44/ES sa udeľuje držiteľovi patentu na biotechnologický vynález, s výhradou vyplatenia primeraného honoráru ako spravodlivej odmeny, ak držiteľ patentu preukáže, že:

i) on/ona sa neúspešne žiadala) držiteľa práva na odrodu rastlín o získanie zmluvnej licencie; a

ii) vynález predstavuje významný technický pokrok závažného ekonomického záujmu vo vzťahu k chránenej odrode rastlín.

Keď, aby sa mu/jej umožnilo získať alebo využiť jeho/jej právo na odrodu rastlín, bola držiteľovi udelená povinná licencia, v súlade s článkom 12 ods. 1 smernice 98/44/ES, na neexkluzívne používanie patentovaného vynálezu, udelí sa neexkluzívna recipročná licencia podľa primeraných podmienok na využitie rastlinnej odrody, na žiadosť, držiteľovi patentu na tento vynález.

Územná pôsobnosť licencie alebo recipročnej licencie uvedenej v tomto odseku sa obmedzuje na časť alebo časti Spoločenstva zahrnutej patentom.

6.  Vykonávacie pravidlá podľa článku 114 môžu určiť niektoré iné príklady licencií vo verejnom záujme uvedené v ods. 1, 2 a 5a, a naviac stanoviť podrobnosti pre vykonávanie odsekov 1 až 5a.

7.  Členské štáty nemôžu udeliť povinnú licenciu v súvislosti s ochranným režimom Spoločenstva pre odrody rastlín.

▼BČASŤ TRETIA

ÚRAD SPOLOČENSTVA PRE ODRODY RASTLÍNKAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Právny status, pobočky úradu

1.  Úrad je orgánom spoločenstva. Má právnu subjektivitu.

2.  V každom z členských štátov požíva úrad tú najširšiu spôsobilosť na právne úkony, ktorá je v rámci jednotlivých národných právnych poriadkov priznávaná právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať a disponovať s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a môže byť účastníkom súdneho konania.

3.  Úrad zastupuje jeho predseda.

4.  Úrad môže so súhlasom správnej Rady uvedenej v článku 36 poveriť národné agentúry vykonávaním konkrétnych správnych funkcií Úradu alebo založiť na tento účel v členských štátoch na základe ich súhlasu svoje vlastné pobočky.

Článok 31

Zamestnanci

1.  Na zamestnancov úradu a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 47, sa na členov odvolacej komisie vzťahujú Podmienky zamestnania pracovníkov Európskych spoločenstiev, Pracovné podmienky pre ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidlá prijaté spoločne inštitúciami Európskych spoločenstiev s cieľom uplatňovania týchto Podmienok zamestnania a Pracovných podmienok.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 43, vykonáva úrad vo vzťahu k svojim zamestnancom právomoci delegované Podmienkami zamestnania a Pracovnými podmienkami pre ostatných zamestnancov menovaciemu orgánu.

Článok 32

Výsady a imunity

Na úrad sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 33

Zodpovednosť

1.  Zmluvná zodpovednosť úradu sa riadi právom vzťahujúcim sa na príslušnú zmluvu.

2.  Súdnu právomoc rozhodovať podľa akejkoľvek doložky o rozhodcovskom konaní obsiahnutej v zmluve uzavretej úradom má Súdny dvor Európskych spoločenstiev.

3.  V prípade mimozmluvnej zodpovednosti nahradí úrad v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov akékoľvek škody spôsobené jeho oddeleniami alebo zamestnancami pri výkone svojich povinností.

4.  Súdnu právomoc rozhodovať spory, týkajúce sa náhrady škôd uvedených v odseku 3, má Súdny dvor Európskych spoločenstiev.

5.  Osobnú zodpovednosť zamestnancov voči Úradu upravujú ustanovenia ustanovené v Podmienkach zamestnania alebo Pracovných podmienkach vzťahujúcich sa na týchto zamestnancov.

▼M3

Článok 33a

Prístup k dokumentom

1.  Nariadenie (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2001 týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ( 5 ) sa uplatní na dokumenty v držbe úradu.

2.  Správna Rada prijme praktické dohodnutia na realizáciu nariadenia (ES) č. 1049/2001 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia Rady (ES) č. 1650/2003 z 18. júna 2003, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2100/94 o právach spoločenstva k odrodám rastlín ( 6 ).

3.  Proti rozhodnutiam uskutočneným úradom podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 možno podať sťažnosť ombudsmanovi alebo žalobu na Súdny dvor podľa podmienok ustanovených v článkoch 195 a 230 Zmluvy.

▼B

Článok 34

Jazyky

1.  Na úrad sa vzťahujú ustanovenia ustanovené v nariadení č. 1 z 15 apríla 1958 určujúcom jazyky používané v Európskom hospodárskom spoločenstve ( 7 ).

2.  Prihlášky predkladané úradu, doklady potrebné na spracovanie takýchto žiadostí a všetky ostatné písomnosti sa odovzdávajú v niektorom z úradných jazykov Európskych spoločenstiev.

3.  Účastníci konania pred úradom majú tak, ako je to uvedené vo vykonávacích predpisoch podľa článku 114, nárok na vedenie konania písomnej alebo ústnej forme v akomkoľvek úradnom jazyku Európskych spoločenstiev s prekladom a v prípade výsluchov, so simultánnym tlmočením do aspoň jedného akéhokoľvek iného úradného jazyka Európskych spoločenstiev, vybraného ktorýmkoľvek účastníkom konania. Uplatnenie tohto práva nemá pre účastníkov konania za následok povinnosť platby osobitných poplatkov.

4.  Prekladateľské služby potrebné pre fungovanie úradu v zásade poskytuje Prekladateľské centrum orgánov únie.

Článok 35

Rozhodnutia Úradu

1.  Za predpokladu, že odvolacia Komisia nemusí prijať rozhodnutia úradu podľa článku 72, prijíma tieto rozhodnutia predseda úradu alebo sa prijímajú na základe jeho právomocí.

2.  V súlade s odsekom 1 prijíma rozhodnutia podľa článkov 20, 21, 29, 59, 61, 62, 63, 66 alebo 100 (2) výbor pozostávajúci z troch zamestnancov úradu. Predpoklady, ktoré musia spĺňať členovia takéhoto výboru, právomoci jednotlivých členov v prípravnej fáze rozhodovacích procesov, hlasovacie podmienky a úloha predsedu vo vzťahu k takémuto výboru sa určí vo vykonávacích predpisoch podľa článku 114. Inak nie sú členovia takéhoto výboru v rozhodovaní viazaní akýmikoľvek príkazmi.

3.  Rozhodnutia predsedu, iné než tie, ktoré sú určené v odseku 2, ktoré neprijme predseda, môže prijať zamestnanec úradu, na ktorého boli delegované zodpovedajúce právomoci podľa článku 42 (2) h).KAPITOLA II

SPRÁVNA RADA

Článok 36

Zriadenie a právomoci

1.  Týmto sa ustanovuje správna Rada pridružená k úradu. Okrem právomocí, ktoré správnej rade vyplývajú z ostatných ustanovení tohto nariadenia alebo ustanovení uvedených v článkoch 113 a 114, má táto Rada vo vzťahu k úradu tieto právomoci:

a) Radí v záležitostiach, za ktoré je zodpovedný úrad, alebo v tejto súvislosti vydáva všeobecné usmernenia.

b) Skúma správu predsedu o riadení úradu a naviac na základe tohto skúmania a akýchkoľvek iných získaných informácií sleduje činnosti Úradu.

c) Na návrh úradu buď určuje počet výborov uvedených v článku 35, pridelenie pracovných povinností a dĺžku funkčných období jednotlivých výborov, alebo v tejto súvislosti vydáva všeobecné usmernenia.

d) Môže stanovovať pracovné metódy úradu.

e) Môže vydávať zásady testovania podľa článku 56 (2).

2.  Správna Rada naviac:

 môže v prípadoch, keď to považuje za potrebné, poskytovať stanoviská úradu alebo Komisii alebo od nich požadovať informácie,

 môže podľa článku 42 (2) g) postúpiť Komisii návrhy jej predložené, či už zmenené a doplnené alebo nie, alebo jej vlastné návrhy zmien a doplnení tohto nariadenia, ustanovení uvedených v článkoch 113 a 114 alebo akýchkoľvek iných pravidiel týkajúcich sa práv spoločenstva k odrodám rastlín,

 poskytuje konzultácie podľa článkov 113 (4) a 114 (2),

 vykonáva svoje funkcie vo vzťahu k rozpočtu úradu podľa článkov 109, 111 a 112.

Článok 37

Zloženie

1.  Správnu Radu tvorí jeden zástupca za každý členský štát a jeden zástupca za Komisiu a ich náhradníci.

2.  Členom správnej Rady môžu, v súlade s ustanoveniami jej rokovacieho poriadku, pomáhať poradcovia alebo odborníci.

Článok 38

Predsedníctvo

1.  Správna Rada zvolí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Podpredseda z úradnej moci zastupuje predsedu v prípade, keď tento nemôže plniť svoje povinnosti.

2.  Funkčné obdobie predsedu alebo podpredsedu sa končí ukončením ich členstva v správnej rade. Bez toho, aby bolo dotknuté toto ustanovenie, trvá funkčné obdobie predsedu alebo podpredsedu tri roky, pokiaľ pred skončením tohto obdobia nie je zvolený iný predseda alebo podpredseda. Do funkcie možno tú istú osobu zvoliť opätovne.

Článok 39

Zasadnutia

1.  Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda.

2.  Predseda úradu sa zúčastňuje rokovaní, pokiaľ správna Rada nerozhodne inak. Nemá právo hlasovať.

3.  Správna Rada zasadá pravidelne raz do roka; okrem toho zasadá z podnetu svojho predsedu alebo na požiadanie Komisie alebo jednej tretiny členských štátov.

4.  Správna Rada prijme rokovací poriadok a v súlade s týmto poriadkom môže ustanoviť výbory spadajúce pod jej moc.

5.  Správna Rada môže na svoje zasadnutia prizvať pozorovateľov.

6.  Úrad poskytne správnej rade sekretariát.

Článok 40

Miesto zasadnutí

Správna Rada zasadá v sídle Komisie alebo v sídle úradu alebo skúšobného úradu. Podrobnosti sa určia v rokovacom poriadku.

Článok 41

Hlasovanie

1.  Správna Rada prijíma rozhodnutia svoje rozhodnutia, iné ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2, jednoduchou väčšinou zástupcov členských štátov.

2.  Rozhodnutia, na prijatie ktorých je správna Rada splnomocnená podľa článkov ►M5  ————— ◄ 29, 36 (1) a), b), d) a e), 43, 47, 109 (3) a 112, musia byť prijaté trojštvrtinovou väčšinou zástupcov členských štátov.

3.  Každý členský štát má jeden hlas.

4.  Rozhodnutia správnej rady nie sú záväzné v zmysle článku 189 zmluvy.KAPITOLA III

RIADENIE ÚRADU

Článok 42

Funkcie a právomoci predsedu

1.  Úrad riadi jeho predseda.

2.  Na tento účel má predseda najmä tieto funkcie a právomoci:

a) Predseda podnikne všetky kroky, vrátane prijímania interných správnych pokynov a zverejňovania oznámení, potrebné na zabezpečenie fungovania úradu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, s tými, ktoré sú uvedené v článkoch 113 a 114 alebo pravidlami stanovenými alebo usmerneniami vydanými správnou radou podľa článku 36 (1).

b) Každoročne predkladá Komisii a správnej rade správu o riadení úradu.

c) Vo vzťahu k zamestnancom úradu vykonáva právomoci stanovené v článku 31 (2).

d) Predkladá návrhy tak, ako je to uvedené v článku 36 (1) c) a 47 (2).

e) Vypracováva odhady príjmov a výdavkov úradu podľa článku 109 (1) a je zodpovedný za implementáciu rozpočtu podľa článku 110.

f) Poskytuje informácie podľa požiadaviek správnej rady podľa prvej pomlčky článku 36 (2).

g) Môže správnej rade predkladať návrhy zmien a doplnení tohto nariadenia, ustanovení uvedených v článkoch 113 a 114 alebo akýchkoľvek iných pravidiel týkajúcich sa práv spoločenstva k odrodám rastlín.

h) Môže v súlade s ustanoveniami uvedenými v článkoch 113 a 114 delegovať svoje právomoci ostatným zamestnancom úradu.

3.  Predsedovi pomáha jeden alebo viacero podpredsedov. Ak je predseda neprítomný alebo indisponovaný, podpredseda alebo jeden z podpredsedov ho nahradí v súlade s postupom ustanoveným v stanovených pravidlách alebo zásadách vydaných správnou Radou podľa článku 36 (1).

Článok 43

Vymenovávanie vyšších úradníkov

1.  Predsedu úradu vymenúva Rada zo zoznamu kandidátov, ktorý navrhuje Komisia po obdržaní stanoviska správnej rady. Právomoc odvolať predsedu má Rada, konajúca na návrh Komisie po obdržaní stanoviska správnej rady.

2.  Funkčné obdobie predsedu nesmie byť dlhšie než päť rokov. Do funkcie možno tú istú osobu zvoliť opätovne.

3.  Podpredseda alebo podpredsedovia úradu sa vymenúvajú alebo odvolávajú po porade s predsedom podľa odsekov 1 a 2.

4.  Rada vykonáva disciplinárnu právomoc nad úradníkmi uvedenými v odsekoch 1 a 3.

Článok 44

Kontrola zákonnosti

1.  Komisia kontroluje zákonnosť tých konaní predsedu, pre ktoré zákony spoločenstva neustanovujú kontrolovanie zákonnosti žiadnymi inými orgánmi, ako aj konaní správnej rady týkajúcich sa rozpočtu úradu.

2.  Komisia nariadi zmenu alebo zrušenie platnosti akýchkoľvek nezákonných konaní uvedených v odseku 1.

3.  Členské štáty, ktorýkoľvek člen správnej rady alebo ktokoľvek priamo a osobne zúčastnený môže Komisiu upozorniť na akékoľvek konanie uvedené v odseku 1, či už výslovné alebo predpokladané, s cieľom preskúmania jeho zákonnosti. Komisia musí byť upozornená do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa príslušná strana dozvedela o danom konaní. Komisia prijme a oznámi svoje rozhodnutie do dvoch mesiacov.KAPITOLA IV

ODVOLACIE VÝBORY

Článok 45

Zriadenie a právomoci

1.  V rámci Úradu sa zriadi jeden alebo viacero odvolacích výborov.

2.  Odvolací výbor alebo výbory sú zodpovedné za rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam uvedeným v článku 67.

3.  Odvolací výbor alebo výbory zasadajú podľa potreby. Počet odvolacích výborov a pridelenie pracovných povinností sa určí vo vykonávacích predpisoch podľa článku 114.

Článok 46

Zloženie odvolacích výborov

1.  Odvolací výbor sa skladá z predsedu a dvoch ďalších členov.

2.  Predseda vyberá pre každý prípad ďalších členov a ich náhradníkov zo zoznamu členov spĺňajúcich predpoklady na členstvo v odvolacom výbore, ktorý sa stanoví podľa článku 47 (2).

3.  Ak odvolací výbor usúdi, že povaha odvolania si to vyžaduje, môže pre daný prípad vybrať z uvedeného zoznamu ďalších dvoch členov.

4.  Predpoklady, ktoré musia spĺňať členovia každého odvolacieho výboru, právomoci jednotlivých členov v prípravnej fáze rozhodovacích procesova hlasovacie podmienky sa určia vo vyko návacích predpisoch podľa článku 114.

Článok 47

Nezávislosť členov odvolacieho výboru

1.  Predsedov odvolacích výborov a ich náhradníkov vymenúva Rada zo zoznamu kandidátov pre každého jednotlivého predsedu a každého jednotlivého náhradníka. Zoznam navrhuje Komisia po získaní stanoviska správnej rady. Funkčné obdobie trvá päť rokov. Do funkcie možno tú istú osobu zvoliť opätovne.

2.  Ďalší členovia odvolacích výborov sa pre funkčné obdobie v trvaní piatich rokov vyberajú podľa článku 46 (2) zo zoznamu členov spĺňajúcich predpoklady na členstvo v odvolacom výbore, vytvorenom na návrh úradu správnou radou. Doba platnosti zoznamu je päť rokov. Túto dobu možno pre celý zoznam alebo jeho časť predĺžiť.

3.  Členovia odvolacieho výboru sú nezávislí a pri rozhodovaní nie sú viazaní žiadnymi príkazmi.

4.  Členovia odvolacích výborov nesmú byť členmi výborov uvedených v článku 35, ani nesmú plniť akékoľvek iné povinnosti v úrade. Funkcia členov odvolacích výborov môže byť funkciou na čiastočný úväzok.

5.  Členov odvolacích výborov nemožno počas ich príslušných funkčných období odvolať z funkcie ani vyradiť zo zoznamu, pokiaľ pre takéto odvolanie alebo vyradenie neexistujú závažné príčiny a pokiaľ na žiadosť Komisie po získaní stanoviska správnej rady o tom nerozhodne Súdny dvor Európskych spoločenstiev.

Článok 48

Vylúčenie z odvolacieho výboru a námietky

1.  Členovia odvolacích výborov sa nesmú zúčastňovať na žiadnom odvolacom konaní, ak sú na ňom osobne zainteresovaní, ak boli v minulosti zástupcami jedného z účastníkov konania, alebo ak sa podieľali na rozhodnutí, proti ktorému smeruje odvolanie..

2.  Ak pre niektorý z dôvodov spomenutých v odseku 1 alebo pre akékoľvek iné dôvody člen odvolacieho výboru usúdi, že by sa nemal zúčastniť akéhokoľvek odvolacieho konania, oznámi to odvolaciemu výboru.

3.  Z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo na základe podozrenia zo zaujatosti môže ktorýkoľvek účastník odvolacieho konania vzniesť voči členom odvolacieho výboru námietku. Námietka nie je prípustná, ak účastník odvolacieho konania, uvedomujúc si dôvod námietky, už vykonal akýkoľvek procesný krok. Námietka sa nemôže zakladať na národnosti členov odvolacieho výboru.

4.  Odvolací výbor rozhodne v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 o prijatí príslušných opatrení bez účasti člena, ktorý odstúpil z odvolacieho konania alebo voči ktorému bola vznesená námietka. Na učel prijatia rozhodnutia nahradí tohto člena v odvolacom výbore jeho náhradník.ČASŤ ŠTVRTÁ

KONANIA PRED ÚRADOMKAPITOLA I

PRIHLÁŠKY

Článok 49

Podávanie žiadostí

1.  Žiadosť o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín sa podáva podľa rozhodnutia prihlasovateľa:

a) priamo na úrade alebo

b) prostredníctvom niektorej z pobočiek úradu alebo národných agentúr založených alebo poverených podľa článku 30 (4), ak prihlasovateľ postúpi informácie o takomto podaní prihlášky priamo úradu do dvoch týždňov od podania.

Podrobnosti o spôsobe, akým musia byť postúpené informácie uvedené v bode b), možno stanoviť vo vykonávacích predpisoch podľa článku 114. Opomenutie postúpenia informácií o podaní prihlášky úradu podľa bodu b) nemá vplyv na platnosť prihlášky, ak sa žiadosť doručí úradu do jedného mesiaca po jej podaní prostredníctvom pobočky úradu alebo národnej agentúry.

2.  Ak sa žiadosť podáva prostredníctvom niektorej z národných agentúr uvedených v odseku 1 b), táto agentúra podnikne všetky kroky na postúpenie prihlášky úradu do dvoch týždňov od podania. Národné agentúry môžu prihlasovateľovi účtovať poplatok, ktorý nesmie prekročiť správne náklady na prijatie a doručenie prihlášky.

Článok 50

Podmienky na podávanie žiadostí

1.  Žiadosť o udelenie práv spoločenstva k odrodám rastlín musí obsahovať aspoň:

a) žiadosť o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín;

b) určenie botanického taxónu;

c) informácie identifikujúce prihlasovateľa alebo, kde je to vhodné, spoločných prihlasovateľov;

d) meno šľachtiteľa a uistenie, že podľa najlepšieho vedomia prihlasovateľa sa na vyšľachtení alebo objave a vývoji odrody nepodieľali žiadne iné osoby; ak prihlasovateľ nie je šľachtiteľom alebo jediným šľachtiteľom, príslušné písomné dôkazy o tom, ako sa stal majiteľom nároku na udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín;

e) predbežné označenie odrody;

f) odborný popis odrody;

g) zemepisný pôvod odrody;

h) poverovacie listiny akéhokoľvek procesného zástupcu;

i) podrobnosti o akomkoľvek minulom obchodnom využívaní odrody;

j) podrobnosti o akejkoľvek inej prihlášky podanej v súvislosti s danou odrodou.

2.  Podrobnosti o podmienkach uvedených v odseku 1 vrátane poskytovania ďalších informácií možno ustanoviť vo vykonávacích predpisoch podľa článku 114.

3.  Žiadosť musí obsahovať názov odrody, ktoré môže tvoriť prílohu prihlášky.

Článok 51

Dátum prihlášky

Dátumom prihlášky o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín je dátum, keď bola platná žiadosť doručená úradu podľa článku 49 (1) a) alebo pobočke úradu alebo národnej agentúre podľa článku 49 (1) b) za predpokladu, že žiadosť spĺňa podmienky stanovené v článku 50 (1) a poplatky splatné podľa článku 83 boli zaplatené v časovej lehote stanovenej úradom.

Článok 52

Prednostné právo

1.  Prednostné právo prihlášky sa určuje podľa dátumu prijatia prihlášky. Ak má viacero žiadostí rovnaký dátum prihlášky, priorita sa určí podľa poradia ich prijatia, ak je možné toto poradie stanoviť. Inak majú prihlášky rovnakú prioritu.

2.  Ak prihlasovateľ alebo jeho právny predchodca už podal žiadosť o udelenie vlastníckeho práva k príslušnej odrode v niektorom z členských štátov alebo v niektorom z členských štátov Medzinárodnej únie pre ochranu nových odrôd rastlín a dátum prihlášky spadá do obdobia 12 mesiacov od podania tejto skoršej prihlášky, má prihlasovateľ za predpokladu, že skoršia žiadosť k dátumu prihlášky ešte stále existuje, právo prednosti pre skoršiu žiadosť, čo sa prihlášky o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín týka.

3.  Účinkom práva prednosti je, že dátum podania skoršej prihlášky sa považuje na účely článkov 7, 10 a 11 za dátum prihlášky o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín.

▼M5

4.  Články 2 a 3 sa vzťahujú aj na predchádzajúce žiadosti, ktoré boli podané v inom štáte.

▼B

5.  Akýkoľvek nárok na právo prednosti skoršie, než je to stanovené v odseku 2, zaniká, ak prihlasovateľ do troch mesiacov od dátumu prihlášky neodovzdá úradu kópie skoršej prihlášky, osvedčené orgánmi zodpovednými za takúto žiadosť. Ak skoršia žiadosť nebola podaná v niektorom z úradných jazykov Európskych spoločenstiev, Úrad môže dodatočne požadovať aj preklad skoršej prihlášky do jedného z týchto jazykov.KAPITOLA II

PRESKÚMANIE

Článok 53

Formálne preskúmanie prihlášky

1.  Úrad preskúma, či:

a) žiadosť bola platne podaná podľa článku 49;

b) žiadosť spĺňa podmienky stanovené v článku 50 a podmienky ustanovené vo vykonávacích predpisoch podľa uvedeného článku;

c) kde je to vhodné, nárok na právo prednosti spĺňa podmienky stanovené v článku 52 (2), (4) a (5), a

d) v časovej lehote stanovenej úradom boli zaplatené poplatky splatné podľa článku 83.

2.  Ak žiadosť spĺňa všetky podmienky uvedené v článku 51, avšak nespĺňaostatné podmienky stanovené v článku 50, úradvyzve prihlasovateľa, aby odstránil akékoľvek zistené nedostatky.

3.  Ak žiadosť nespĺňa podmienky stanovené v článku 51, úrad to oznámi prihlasovateľovi, alebo, ak to nie je možné, zverejní danú informáciu podľa článku 89.

Článok 54

Hmotné preskúmanie

1.  Úrad preskúma, či príslušná odroda môže byť predmetom práva spoločenstva k odrodám rastlín podľa článku 5, či je odroda nová podľa článku 10, či má prihlasovateľ nárok na podanie prihlášky podľa článku 12 a či boli splnené podmienky ustanovené v článku 82. Úrad taktiež preskúma, či je navrhovaný názov odrody vhodný podľa článku 63. Na tieto účely môže úrad využiť služby iných orgánov.

2.  Prvý prihlasovateľ sa považuje za prihlasovateľa, ktorý má nárok na právo spoločenstva k odrodám rastlín podľa článku 11. Neplatí to, ak úrad pred rozhodnutím o prihláške zistí, alebo sa vynesením právoplatného rozsudku v záležitosti nároku na nárok na právo spoločenstva k odrodám rastlín podľa článku 98 (4) preukáže, že prvý prihlasovateľ nemôže nadobudnúť nárok na právo spoločenstva k odrodám rastlín, alebo tento nárok nemôže nadobudnúť výhradne. Ak je známa totožnosť jedinej alebo ďalšej osoby s nárokom na právo spoločenstva k odrodám rastlín, táto osoba alebo osoby sa môžu stať účastníkmi konania ako žiadatelia.

Článok 55

Odborné preskúmanie

1.  Ak úrad skúmaniami podľa článkov 53 a 54 nezistil žiadne prekážky zabraňujúce udeleniu práva spoločenstva k odrodám rastlín, zabezpečí aspoň v jednom z členských štátov vykonanie odborného preskúmania splnenia podmienok stanovených v článkoch 7, 8 a 9 príslušným úradom alebo úradmi poverenými zodpovednosťou za odborné skúmanie odrôd druhov, ktorými sa zaoberá správna Rada, ďalej uvádzanými iba ako „skúšobné úrady“.

2.  Ak nie je k dispozícii žiaden skúšobný úrad, môže so súhlasom správnej rady úrad poveriť uvedenou zodpovednosťou vhodné agentúry, alebo na ten istým účel založiť vlastné pobočky. Na účely ustanovení tejto kapitoly sa takéto agentúry alebo pobočky považujú za skúšobné úrady. Môžu využívať technické prostriedky poskytnuté prihlasovateľom.

3.  Úrad zašle skúšobným úradom kópie príslušnej prihlášky, tak ako to vyžadujú vykonávacie predpisy podľa článku 114.

4.  Úrad prostredníctvom všeobecných pravidiel alebo žiadostí v individuálnych prípadoch stanoví, kedy, kde a v akom množstve a kvalite sa má odovzdať materiál na odborné preskúmanie a referenčné vzorky.

5.  Ak prihlasovateľ žiada o prednostné právo podľa článku 52 (2) alebo (4), predloží potrebný materiál a akékoľvek ďalšie požadované doklady do dvoch rokov od dátumu prihlášky podľa článku 51. Pri stiahnutí alebo zamietnutí skoršej prihlášky pred uplynutím dvoch rokov môže úrad od prihlasovateľa požadovať predloženie materiálu a akýchkoľvek ďalších požadovaných dokladov v stanovenej lehote.

Článok 56

Vykonanie odborného preskúmania

1.  Pokiaľ nebol dojednaný iný spôsob odborného preskúmania splnenia podmienok ustanovených v článkoch 7 až 9, skúšobné úrady s cieľom tohto preskúmania vypestujú príslušnú odrodu alebo vykonajú akékoľvek iné požadované skúmania.

2.  Vykonanie akýchkoľvek odborných skúšok musí byť v súlade so zásadami testovania, vydanými správnou radou, a akýmikoľvek pokynmi vydanými úradom.

3.  Na účely odborného preskúmania môžu skúšobné úrady so súhlasom úradu využívať služby ostatných orgánov spĺňajúcich odborné predpoklady a prihliadať na dostupné zistenia takýchto orgánov.

4.  Pokiaľ to úrad nestanoví inak, musí každý skúšobný úrad začať odborné preskúmanie najneskôr v deň, kedy by sa začalo odborné preskúmanie na základe prihlášky o udelenie národného vlastníckeho práva, podanej v deň, kedy bola žiadosť, zaslaná Úradom, doručenú skúšobnému úradu.

5.  V prípade článku 55 (5) musí každý skúšobný úrad, pokiaľ to úrad nestanoví inak, začať odborné preskúmanie najneskôr v deň, keď by sa začalo odborné preskúmanie na základe prihlášky o udelenie národného vlastníckeho práva za predpokladu, že k danému dňu bol predložený potrebný materiál a akékoľvek ďalšie požadované doklady.

6.  Správna Rada môže určiť, že odborné preskúmanie odrôd viniča a stromov môže začať neskôr.

Článok 57

Správy o skúmaniach

1.  Na požiadanie úradu alebo ak usúdi, že výsledky odbornéhopreskúmania postačujú na vyhodnotenie odrody, zašle skúšobný úrad úradu správu o odbornom preskúmaní a ak usúdi, že podmienky stanovené v článkoch 7 až 9 boli splnené, popis odrody.

2.  Úrad oznámi výsledky odborného preskúmania a popis odrody prihlasovateľovi a poskytne mu príležitosť vyjadriť sa k výsledkom pripomienky.

3.  Ak úrad usúdi, že správa o preskúmaní nie je dostatočným východiskom pre prijatie rozhodnutia, môže po konzultácii s prihlasovateľom z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie prihlasovateľa zabezpečiť doplňujúce preskúmanie. Na účely vyhodnocovania výsledkov sa akékoľvek doplňujúce preskúmanie uskutočnené skôr, než sa rozhodnutie prijaté podľa článkov 61 a 62 stane konečným, považuje za súčasť preskúmania uvedeného v článku 56 (1).

4.  Výsledky odborného preskúmania podliehajú výhradnému dispozičnému právu úradu a okrem úradu ich môžu používať výhradne skúšobné úrady za predpokladu, že ich použitie schváli úrad.

Článok 58

Náklady spojené s odbornými skúmaniami

Úrad zaplatí skúšobnému úradu poplatok v súlade s vykonávacími predpismi podľa článku 114.

Článok 59

Námietky voči udeleniu práva

1.  Ktokoľvek môže na úrade podať písomnú námietku voči udeleniu práva spoločenstva k odrodám rastlín.

2.  Namietajúci sú spolu s prihlasovateľom účastníkmi konania týkajúceho sa udelenia práva spoločenstva k odrodám rastlín. Namietajúci majú bez toho, aby bol dotknutý článok 88, prístup k dokladom uvedeným v článku 57 (2), vrátane výsledkov odborného preskúmania a popisu odrody.

3.  Námietky sa môžu zakladať výhradne na tvrdení, že:

a) neboli splnené podmienky ustanovené v článkoch 7 až 11;

b) v súvislosti s navrhovaným názvom odrody vzniká právna prekážka podľa článku 63 (3) alebo (4).

4.  Námietky možno podávať:

a) kedykoľvek po podaní prihlášky a pred prijatím rozhodnutia podľa článkov 61 alebo 62 v prípadoch uvedených v odseku 3 a) tohto článku;

b) do troch mesiacov od zverejnenia navrhovaného názvu odrody podľa článku 89 v prípadoch uvedených v odseku 3 b) tohto článku.

5.  Rozhodnutia o námietkach možno prijať spolu s rozhodnutiami podľa článkov 61, 62 alebo 63.

Článok 60

Právo prednosti novej prihlášky v prípade námietok

Ak má námietka podaná z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených v článku 11 za následok stiahnutie alebo zamietnutie prihlášky o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín a ak namietajúci podá v súvislosti s tou istou odrodou žiadosť o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín do jedného mesiaca od dátumu stiahnutia prihlášky alebo do jedného mesiaca od dátumu, kedy sa zamietnutie prihlášky stalo konečným, môže požiadať o to, aby sa dátum stiahnutia alebo zamietnutia prihlášky považoval za dátum jeho prihlášky.KAPITOLA III

ROZHODNUTIA

Článok 61

Zamietnutie

1.  Úrad zamietne žiadosť o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín, ak zistí a ihneď po tom, čo zistí, že prihlasovateľ:

a) neodstránil akékoľvek nedostatky v zmysle článku 53, na nápravu ktorých bol vyzvaný v lehote, ktorá mu bola oznámená;

b) nedodržal v stanovenej lehote pravidlo alebo žiadosť podľa článku 55 (4) alebo (5), pokiaľ úrad nesúhlasil s neodovzdaním, alebo

c) nenavrhol názov odrody vhodný podľa článku 63.

2.  Úrad taktiež zamietne žiadosť o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín, ak:

a) zistí, že podmienky, ktoré je povinný preskúmať podľa článku 54, neboli splnené alebo

b) na základe správ o skúmaniach podľa článku 57 usúdi, že podmienky ustanovené v článkoch 7, 8 a 9 neboli splnené.

Článok 62

Udelenie práv

Ak úrad zastáva názor, že zistenia vyplývajúce z preskúmania súpostačujúce na prijatie rozhodnutia o prihlášky a neexistujú žiadne prekážky podľa článkov 59 a 61, udelí právo spoločenstva k odrodám rastlín. Súčasťou rozhodnutia je úradný popis odrody.

Článok 63

Názov odrody

1.  V prípade udelenia práva spoločenstva k odrodám rastlín schváli úrad pre príslušnú odrodu názov odrody navrhovaný prihlasovateľom podľa článku 50 (3), ak na základe preskúmania vykonaného podľa druhej vety článku 54 (1) usúdi, že tento názov je vhodný.

2.  Názov odrody je vhodný, ak v súvislosti s ňou nevzniká právna prekážka podľa odsekov 3 alebo 4 tohto článku.

3.  V súvislosti s názvom odrody vzniká právna prekážka, ak:

a) jeho používaniu na území spoločenstva zabraňuje už existujúce právo tretej strany;

b) môže jeho používateľom spôsobiť ťažkosti spojené s rozpoznávaním a reprodukovaním;

c) je zhodné alebo ho možno omylom zameniť za názov odrody, pod ktorým je v úradnom registri odrôd rastlín zapísaná iná odroda toho istého alebo blízko príbuzného druhu alebo pod ktorým sa v ktoromkoľvek členskom štáte alebo ktoromkoľvek členskom štáte Medzinárodnej únie pre ochranu nových odrôd rastlín obchoduje s materiálom inej odrody, s výnimkou prípadov, keď táto iná odroda už neexistuje a jej názov nenadobudol osobitný význam;

d) je zhodný alebo ho možno omylom zameniť za iný názov, ktorý sa bežne používa pri obchodovaní s tovarom, alebo ktorý musí byť podľa inej legislatívy voľný;

e) je spôsobilý v niektorom z členských štátov naplniť skutkovú podstatu priestupku alebo je v rozpore s verejným poriadkom;

f) je spôsobilý vyvolať nesprávne predstavy alebo zmiasť v súvislosti s vlastnosťami, hodnotou, totožnosťou odrody alebo totožnosťou šľachtiteľa alebo inej strany, ktorá je účastníkom konania.

4.  Ďalšia právna prekážka vzniká, ak v prípade odrody, ktorá už je zapísaná:

a) v jednom z členských štátov alebo

b) v členskom štáte Medzinárodnej únie pre ochranu nových odrôd rastlín alebo

c) v inom štáte, v súvislosti s ktorým bolo v niektorom akte spoločenstva stanovené, že sa v ňom vyhodnocujú odrody podľa pravidiel, ktoré zodpovedajú pravidlám stanoveným v smerniciach o spoločných katalógoch;

4.  v úradnom registri odrôd rastlín alebo ich materiálov a v tomto štáte bola obchodne využívaná a navrhovaný názov odrody sa odlišuje od označenia, ktoré je v danom štáte zaregistrované alebo sa v ňom používa, pokiaľ v súvislosti s týmto registrovaným alebo používaným názvom nevzniká právna prekážka podľa odseku 3.

5.  Úrad zverejní druhy, ktoré považuje za „blízko príbuzné“ v zmysle odseku 3 c).KAPITOLA IV

UDRŽIAVANIA PRÁV SPOLOČENSTVA K ODRODÁM RASTLÍN

Článok 64

Odborné overenie

1.  Úrad overuje nepretržitú nezmenenú existenciu chránených odrôd.

2.  N tento účel sa uskutočňuje odborné overovanie podľa článkov 55 a 56.

3.  Majiteľ je povinný poskytnúť úradu alebo skúšobným úradom, ktoré boli poverené technickým overením odrody, všetky informácie potrebné na vyhodnotenie nepretržitej nezmenenej existencie príslušnej odrody. V súlade s pokynmi vydanými úradom je majiteľ taktiež povinný odovzdať materiál odrody a dovoliť overenie skutočnosti, či boli vykonané vhodné opatrenia na zabezpečenie nepretržitej nezmenenej existencie odrody.

Článok 65

Správa o odbornom overení

1.  Na požiadanie úradu, alebo ak usúdi, že odroda nie je vyrovnaná alebo stála, zašle skúšobný úrad, poverený odborným overením, úradu správu o svojich zisteniach.

2.  Ak boli počas odborného overenia zistené akékoľvek nedostatky podľa odseku 1, úrad oznámi výsledky odborného overenia majiteľovi a poskytne mu príležitosť vyjadriť k výsledkom pripomienky.

Článok 66

Zmena názvu odrody

1.  Úrad zmení názov odrody, stanovený podľa článku 63, ak usúdi, že názov nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky stanovené v článku 63, a v prípade konfliktu s už existujúcim právom tretej strany, ak majiteľ so zmenou súhlasí alebo ak majiteľovi alebo akejkoľvek inej osobe povinnej používať názov odrody zakazuje z dôvodu takéhoto konfliktu daný názov odrody používať právoplatný rozsudok.

2.  Úrad poskytne majiteľovi možnosť navrhnúť zmenený názov odrody, pričom postupuje podľa článku 63.

3.  Voči navrhovanému zmenenému názvu odrody možno podať námietku podľa článku 59 (3) b).KAPITOLA V

ODVOLANIA

Článok 67

Rozhodnutia, proti ktorým je možné odvolať sa

1.  Je možné odvolať sa proti rozhodnutiam úradu, ktoré boli prijaté podľa článkov 20, 21, 59, 61, 62, 63 a 66, ako aj proti rozhodnutiam týkajúcim sa poplatkov podľa článku 83 a nákladov podľa článku 85, proti zápisu alebo výmazu informácií z registra podľa článku 87 a proti umožneniu verejného nahliadnutia podľa článku 88.

2.  Podanie odvolania podľa odseku 1 má odkladný účinok. Ak však úrad usúdi, že si to okolnosti vyžadujú, môže nariadiť, aby nebola pozastavená účinnosť napadnutého rozhodnutia.

3.  Je možné podať odvolanie proti rozhodnutiam úradu, ktoré boli prijaté podľa článkov 29 a 100 (2), pokiaľ nie je podané priame odvolanie podľa článku 74. Podanie odvolania nemá odkladný účinok.

4.  Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým sa nezastavuje konanie pre jedného z účastníkov, možno podať iba spolu s odvolaním proti konečnému rozhodnutiu, pokiaľ takéto rozhodnutie nestanovuje podanie samostatného odvolania.

Článok 68

Osoby, ktoré majú nárok na podanie odvolania a účasť na odvolacom konaní

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba sa môže podľa článku 82 odvolať proti rozhodnutiu jej adresovanému alebo proti rozhodnutiu, ktoré, hoci je adresované inej osobe, sa jej priamo a osobne dotýka. Na odvolacom konaní sa môžu zúčastniť účastníci konania a musí sa ho zúčastniť úrad.

Článok 69

Lehota a forma odvolania

Odvolanie musí byť písomne podané na úrade do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, ak je toto rozhodnutie adresované osobe, ktorá sa odvoláva, alebo, v prípade jej neprítomnosti, do dvoch mesiacov od zverejnenia rozhodnutia, pričom písomné vyhlásenie zdôvodňujúce odvolanie musí byť podané do štyroch mesiacov po uvedenom doručení alebo zverejnení.

Článok 70

Autoremedúra

1.  Ak orgán úradu, ktorý pripravil rozhodnutie, usúdi, že odvolanie je prípustné a náležite zdôvodnené, úrad rozhodnutie opraví. To neplatí v prípade, ak odvolávajúcej strane odporuje v odvolacom konaní iná strana.

2.  Ak rozhodnutie nie je opravené do jedného mesiaca od prijatia vyhlásenia zdôvodňujúceho odvolanie, úrad bezodkladne:

 rozhodne, či bude konať podľa druhej vety článku 67 (2) a

 postúpi odvolanie odvolaciemu výboru.

Článok 71

Preskúmanie odvolaní

1.  Ak je odvolanie prípustné, odvolací výbor preskúma, či je náležite zdôvodnené.

2.  Počas skúmania odvolania prizve odvolací výbor účastníkov odvolacieho konania s cieľom podania námietok v stanovenej lehote tak často, ako je to potrebné, na základe oznámení, ktoré vydáva samotný výbor, alebo informácií poskytnutých ostatnými stranami odvolacieho konania. Strany odvolacieho konania sú oprávnené ústne sa vyjadriť.

Článok 72

Rozhodnutie o odvolaní

Odvolací výbor rozhoduje o odvolaní na základe preskúmania vykonaného podľa článku 71. Odvolací výbor môže uplatniť akúkoľvek právomoc prislúchajúcu úradu alebo môže prípad s cieľom ďalšieho konania postúpiť príslušnému orgánu úradu. Tento orgán je, pokiaľ skutočnosti zostávajú nezmenené, viazaný odôvodnením rozhodnutia odvolacieho výboru.

▼M1

Článok 73

Žaloby proti rozhodnutiam odvolacích senátov

1.  Rozhodnutia odvolacích senátov o sťažnostiach možno napadnúť žalobou pred Súdnym dvorom.

2.  Žaloba môže byť vznesená z dôvodu nedostatočnej kompetencie, porušenia základných procedurálnych požiadaviek, porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo právnej normy, ktoré sa týkajú ich uplatňovania, alebo zneužitia právomoci.

3.  Súdny dvor bude mať právomoc zrušiť alebo zmeniť napadnuté rozhodnutia.

4.  Žaloba bude otvorená na odvolacom senáte účastníkom konania, ktorých žiadosti neboli úspešné v celku alebo v časti.

5.  Žaloba bude podaná na Súdny dvor do dvoch mesiacov od dátumu doručenia rozhodnutia odvolacieho senátu.

6.  Úrad bude požiadaný, aby prijal nutné opatrenia na vykonanie rozsudku Súdneho dvora.

▼B

Článok 74

Priame odvolanie

1.  Proti rozhodnutiam úradu podľa článkov 29 a 100 (2) sa možno odvolať priamo na Súdny dvor Európskych spoločenstiev.

2.  Ustanovenia ustanovené v článku 73 platia mutatis mutandis.KAPITOLA VI

RÔZNE PODMIENKY TÝKAJÚCE SA KONANIA

Článok 75

Zdôvodnenie rozhodnutí, právo na vypočutie

Súčasťou rozhodnutí úradu sú odôvodnenia týchto rozhodnutí. Rozhodnutia môžu byť odôvodnené výhradne dôvodmi alebo dôkazmi, ku ktorým bola účastníkom konania poskytnutá príležitosť vzniesť písomné alebo ústne pripomienky.

Článok 76

Preskúmanie skutočností úradom z vlastnej iniciatívy

Úrad v rámci konania pred ním preskúma z vlastnej iniciatívy skutočnosti v rozsahu, v ktorom spadajú pod skúmania podľa článkov 54 a 55. Neberie pritom zreteľ na skutočnosti alebo dôkazné predmety, ktoré neboli odovzdané v lehote stanovenej úradom.

Článok 77

Ústne konanie

1.  Ústne konanie sa vedie buď z iniciatívy úradu, alebo na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka konania.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, je ústne konanie pred úradom neverejné.

3.  Ústne konanie pred odvolacím výborom, vrátane doručenia rozhodnutia, je verejné, pokiaľ odvolací výbor, pred ktorým sa konanie koná, nerozhodne inak v situácii, keď by prítomnosť verejnosti mohla mať za následok závažné a neoprávnené nevýhody, najmä pre ktoréhokoľvek z účastníkov odvolacieho konania.

Článok 78

Dokazovanie

1.  Medzi spôsoby, ktorými možno predkladať alebo získavať dôkazy na akomkoľvek konaní pred Úradom, patria okrem iných tieto:

a) vypočutie účastníkov konania;

b) vyžiadanie informácií;

c) predloženie dokladov alebo iných dôkazov;

d) vypočutie svedkov;

e) stanoviská odborníkov;

f) ohliadka;

g) miestoprísažné vyhlásenia.

2.  Ak úrad rozhoduje prostredníctvom kolektívneho orgánu, môže tento orgán poveriť jedného z jeho členov preskúmaním predložených dôkazov.

3.  Ak úrad považuje za potrebné, aby niektorý z účastníkov konania, svedok alebo odborník podal svedectvo ústne, buď:

a) vydá predvolanie požadujúce od príslušnej osoby, aby sa dostavila pred úrad, alebo

b) požiada príslušný súdny alebo iný orgán v krajine bydliska príslušnej osoby o zaznamenanie svedectva podľa článku 91 (2).

4.  Účastník konania, svedok alebo odborník predvolaný pred úrad môže požiadať úrad, aby mu bolo umožnené vypočutie jeho svedectva príslušným súdnym alebo iným orgánom v krajine jeho bydliska. Po prijatí takejto prihlášky alebo v prípade, že príslušná osoba na predvolanie nereagovala, môže úrad podľa článku 91 (2) požiadať príslušný súdny alebo iný orgán v krajine bydliska tejto osoby o vypočutie jej svedectva.

5.  Ak účastník konania, svedok alebo odborník podáva svedectvo pred úradom, úrad môže, ak považuje za vhodné, aby svedectvo bolo podané pod prísahou alebo v inak záväznej podobe, požiadať príslušný súdny alebo iný orgán v krajine bydliska príslušnej osoby, aby vypočul jej svedectvo za náležitých podmienok.

6.  Ak úrad požiada príslušný súdny alebo iný orgán o zaznamenanie svedectva, môže ho požiadať, aby bolo svedectvo zaznamenané v záväznej podobe a aby členovi úradu bolo umožnené zúčastniť sa vypočutia a klásť účastníkovi konania, svedkovi alebo odborníkovi otázky buď prostredníctvom tohto súdneho alebo iného orgánu, alebo priamo.

Článok 79

Doručovanie

Úrad z vlastnej iniciatívy zabezpečuje doručenie všetkých rozhodnutí a predvolaní a oznámení a informácií, od doručenia ktorých začína plynúť určitá lehota, alebo ktoré musia byť doručené buď podľa ostatných ustanovení tohto nariadenia, alebo ustanovení prijatých podľa tohto nariadenia, alebo na príkaz predsedu úradu. Doručenie možno zabezpečiť prostredníctvom príslušných úradov členských štátov pre odrody.

Článok 80

Navrátenie do pôvodného stavu

1.  Ak prihlasovateľ o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín alebo majiteľ alebo ktorýkoľvek iný účastník konania pred úradom aj napriek tomu, že za daných okolností vyvinul všetku náležitú snahu, nebol schopný dodržať lehotu stanovenú úradom, jeho práva sa na základe prihlášky obnovia, ak priamym následkom nedodržania časového limitu bola, v dôsledku tohto nariadenia, strata akéhokoľvek práva alebo možnosti odškodnenia.

2.  Prihlášky sa podávajú písomne do dvoch mesiacov po dôvode nesplnenia, keď lehota už vypršala. Opomenuté konanie sa musí vykonať v tejto lehote. Prihlášky sú prípustné iba po dobu jedného roka od vypršania lehoty, ktorá sa nedodržala.

3.  Súčasťou žiadosti je jej odôvodnenie a skutočnosti, o ktoré sa opiera.

4.  Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na lehoty uvedené v odseku 2, ani na lehoty určené v článku 52 (2), (4) a (5).

5.  Ktokoľvek v členskom štáte, kto v dobrej viere použil alebo vykonal účinné a skutočné prípravy na používanie odrody, ktorá je predmetom zverejnenej prihlášky o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín alebo pre ktorú bolo právo spoločenstva k odrodám rastlín udelené, a učinil tak v období medzi stratou práv podľa odseku 1 vzťahujúcou sa na príslušnú žiadosť alebo právo spoločenstva k odrodám rastlín a obnovením týchto práv, môže bezplatne pokračovať v takomto používaní uvedenej odrody v rámci svojho podnikania alebo pre potreby tohto podnikania.

Článok 81

Všeobecné zásady

1.  V prípade neexistencie procesných ustanovení v tomto nariadení alebo v ustanoveniach prijatých podľa tohto nariadenia uplatňuje úrad zásady procesného práva, ktoré sú všeobecne uznávané v členských štátoch.

2.  Článok 48 sa vzťahuje mutatis mutandis na zamestnancov úradu, pokiaľ sa podieľajú na rozhodnutiach rovnakého druhu ako sú rozhodnutie uvedené v článku 67, ako aj na zamestnancov skúšobných úradov, pokiaľ sa podieľajú na opatreniach vykonávaných s cieľom prípravy takýchto rozhodnutí.

Článok 82

Procesný zástupca

Osoby, ktoré nemajú bydlisko, sídlo alebo nie sú zriadené na území spoločenstva, môžu byť účastníkmi konania pred úradom, iba ak určia svojho procesného zástupcu, ktorý má bydlisko, sídlo alebo je zriadený na území spoločenstva.KAPITOLA VII

POPLATKY, KRYTIE NÁKLADOV

Článok 83

Poplatky

1.  Úrad za svoje úradné úkony stanovené v tomto nariadení, ako aj za každý rok trvania práva spoločenstva k odrodám rastlín účtuje poplatky podľa nariadení o poplatkoch prijatých v súlade s článkom 113.

2.  Ak poplatky za úradné úkony stanovené v článku 113 (2) alebo za iné úradné úkony uvedené v nariadeniach o poplatkoch, ktoré sa vykonávajú výhradne na základe prihlášky neboli zaplatené, príslušná žiadosť alebo odvolanie za považuje za nepodané, ak kroky potrebné na zaplatenie daných poplatkov neboli vykonané do jedného mesiaca od dátumu, kedy úrad doručil novú výzvu na zaplatenie poplatkov, v rámci ktorej upozornil na uvedené následky nezaplatenia poplatkov.

3.  Ak možno určité informácie, poskytnuté prihlasovateľom o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín, overiť výhradne odborným preskúmaním, ktoré presahuje rámec stanovený pre odborné skúmania odrôd príslušného taxónu, možno po vypočutí osoby povinnej zaplatiť poplatky poplatky za príslušné odborné preskúmanie zvýšiť až na čiastku rovnajúcu sa skutočným vzniknutým výdavkom.

4.  V prípade úspešného alebo čiastočne úspešného odvolania sa poplatky za odvolanie, respektíve pomerná časť poplatkov za odvolanie nahradí. Náhradu poplatkov však možno úplne alebo čiastočne odmietnuť, ak sa úspešné odvolanie zakladalo na skutočnostiach, ktoré neboli v čase pôvodného rozhodnutia k dispozícii.

Článok 84

Ukončenie finančných záväzkov

1.  Právo úradu požadovať zaplatenie poplatkov zaniká po štyroch rokoch od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatky stali splatnými.

2.  Právo požadovať od úradu náhradu poplatkov alebo vrátenie čiastok účtovaných dodatočne úradom zaniká po štyroch rokoch od konca kalendárneho roka, v ktorom tieto práva vznikli.

3.  Výzvou na zaplatenie akéhokoľvek poplatku sa prerušuje lehota stanovená v odseku 1 a písomnou a zdôvodnenou žiadosťou o náhradu sa prerušuje lehota stanovená v odseku 2. Okamžite po prerušení začína časová lehota opäť plynúť a uplynie najneskôr po šiestich rokoch od konca kalendárneho roka, v ktorom pôvodne začala plynúť, pokiaľ medzičasom nebolo začaté súdne konanie s cieľom uplatnenia príslušného práva; v takomto prípade časová lehota uplynie najskôr rok po tom, čo rozsudok nadobudne právoplatnosť.

Článok 85

Rozdelenie trov konania

1.  Trovy, ktoré vznikli úspešnej strane konania, ako aj jej náklady nevyhnutne spojené s konaním vrátane cestovného a stravného a odmeny pre zástupcu, poradcu alebo advokáta znáša, v medziach sadzieb stanovených pre každú kategóriu nákladov za podmienok ustanovených vo vykonávacích predpisoch podľa článku 114, v prípade odvolania alebo zrušenia práva spoločenstva k odrodám rastlín alebo v prípade odvolacieho konania strana, ktorá bola v konaní neúspešná.

2.  Ak však každý účastník vyhrá v niektorých bodoch a v ostatných prehrá alebo z dôvodov práva equity, rozhodne úrad alebo odvolací výbor o inom rozdelení nákladov.

3.  Strana konania, ktorá konanie ukončí stiahnutím prihlášky o právo spoločenstva k odrodám rastlín, prihlášky o odvolanie alebo zrušenie práv alebo odvolania, alebo vzdaním sa práv spoločenstva k odrodám rastlín, znáša náklady, ktoré vznikli druhej strane konania tak, ako je to stanovené v odsekoch 1 a 2.

4.  Ak účastníci konania uzavrú pred úradom alebo odvolacím výborom dohodu o krytí nákladov, ktorá sa odlišuje od krytia nákladov stanoveného v predchádzajúcich odsekoch, o takejto dohode sa spíše zápis.

5.  Úrad alebo odvolací výbor stanoví na požiadanie čiastku nákladov, ktorá sa má zaplatiť podľa predchádzajúcich odsekov.

Článok 86

Vykonateľnosť rozhodnutí, ktoré stanovujú trovy konania

1.  Konečné rozhodnutia úradu, ktoré stanovujú čiastku nákladov, sú vykonateľné.

2.  Vykonateľnosť upravujú predpisy občianskeho procesného práva platné v členskom štáte, v ktorom sa výkon rozhodnutia uskutočňuje. Na účel overenia, že príslušný doklad je autentický, vykoná národný orgán, poverený na tento účel vládou každého členského štátu, vyššie overenie alebo osvedčenie, ktoré sa pripojí k predmetnému dokladu; vlády každý takýto národný orgán oznámia úradu a Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev.

3.  Po tom, čo strana požadujúca vykonateľnosť podá žiadosť a po vybavení týchto formalít, je táto strana oprávnená vyžiadať si overenie na základe národného práva tým, že záležitosť predloží priamo pred príslušný orgán.

4.  Vykonateľnosť nemožno pozastaviť s výnimkou prípadov, keď tak rozhodne Súdny dvor. Kontrola zákonnosti opatrení výkonu rozhodnutia však prináleží národným súdom.KAPITOLA VIII

REGISTRE

Článok 87

Zriadenie registrov

1.  Úrad vedie Register žiadostí o udelenie práv spoločenstva k odrodám rastlín obsahujúci tieto podrobnosti:

a) prihlášky o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín spolu s vyhlásením o taxóne a predbežným označením odrody, dátumom prihlášky, menom a adresou prihlasovateľa, šľachtiteľa a akéhokoľvek príslušného procesného zástupcu;

b) akékoľvek prípady ukončenia konania týkajúceho sa žiadostí o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín spolu s informáciami stanovenými v pododseku a);

c) návrhy názvov odrôd;

d) zmeny totožnosti prihlasovateľa alebo jeho procesného zástupcu;

e) na základe žiadosti exekučné konanie, ako je uvedené v článkoch 24 a 26.

2.  Úrad vedie Register práv spoločenstva k odrodám rastlín, obsahujúci po udelení práva spoločenstva k odrodám rastlín tieto podrobnosti:

a) druh a názov odrody;

b) úradný opis odrody alebo odkaz na doklady vo vlastníctve úradu, ktoré, ako nedeliteľná súčasť Registra, obsahujú úradný opis odrody;

c) v prípade odrôd, pre ktoré je potrebné s cieľom produkcie materiálu opakovane používať materiál so špecifickými množiteľským materiálom, odkaz na tento množiteľský materiál;

d) meno a adresa majiteľa, šľachtiteľa a akéhokoľvek príslušného procesného zástupcu;

e) dátum začatia a ukončenia výkonu práva spoločenstva k odrodám rastlín spolu s dôvodmi jeho zániku;

f) na základe žiadosti, akákoľvek výhradná licencia alebo nútená licencia, vrátane mena a adresy osoby vlastniacej licenciu;

g) na základe žiadosti akékoľvek exekučné konania, ako je uvedené v článku 24;

h) ak o to majiteľ práva k pôvodnej odrode a šľachtiteľ odrody vo svojej podstate odvodenej od tejto pôvodnej odrody požiadajú, určenie odrôd ako pôvodnej odrody a odrody vo svojej podstate odvodenej, vrátane názvu odrôd a mien príslušných strán. Žiadosť jednej zo zainteresovaných strán je postačujúca, ak strana získala buď nesporné potvrdenie druhej strany podľa článku 99, alebo konečné rozhodnutie alebo právoplatný rozsudok podľa ustanovení tohto nariadenia, ktorý obsahuje určenie príslušných odrôd ako pôvodnej odrody a odrody vo svojej podstate odvodenej.

3.  Akékoľvek iné podrobnosti alebo podmienky pre zápis do oboch registrov možno bližšie určiť vo vykonávacích predpisoch podľa článku 114.

4.  Úrad môže v prípade potreby z vlastnej iniciatívy a po konzultácii s majiteľom s cieľom dosiahnutia porovnateľnosti popisu odrody s popisom ostatných odrôd rovnakého taxónu a v súlade s aktuálnymi zásadami upravujúcimi popis odrôd príslušného taxónu upraviť úradné názov odrody vzhľadom na počet a druh jej charakteristických čŕt alebo špecifických vyjadrení týchto čŕt.

Článok 88

Verejné nahliadnutie

1.  Registre uvedené v článku 87 sú verejne prístupné s cieľom nahliadnutia.

2.  V prípade oprávneného záujmu má verejnosť v súlade s podmienkami stanovenými vo vykonávacích predpisoch podľa článku 114 prístup k:

a) dokladom týkajúcim sa žiadostí o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín;

b) dokladom týkajúcim sa už udelených práv spoločenstva k odrodám rastlín;

c) pestovaniu odrôd s cieľom ich odborného preskúmania;

d) pestovaniu odrôd s cieľom overenia ich nepretržitej existencie.

3.  Na základe žiadosti prihlasovateľa o právo spoločenstva k odrodám rastlín nebudú v prípade odrôd, pre ktoré je nutné s cieľom produkcie materiálu opakovane používať materiál so špecifickým množiteľským materiálom, sprístupnené na nahliadanie žiadne údaje týkajúce sa tohto množiteľského materiálu vrátane jeho pestovania. Takúto žiadosť o vyňatie z verejného nahliadania nemožno podať po prijatí rozhodnutia o prihlášky o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín.

4.  Materiály predložené alebo získané v súvislosti so skúmaniami podľa článkov 55 (4), 56 a 64 nemôžu príslušné orgány podľa tohto nariadenia odovzdať tretím stranám, pokiaľ k tomu oprávnená osoba nevydá súhlas alebo pokiaľ takýto prevod nie je nutný na účely preskúmania tohto materiálu v rámci spolupráce upravenej týmto nariadením alebo na základe zákonných ustanovení.

Článok 89

Pravidelné zverejnenia

Úrad aspoň každé dva mesiace vydáva zverejnenie obsahujúce informácie zapísané do registra podľa článku 87 (1) a (2) a), d), e), f), g) a h), ktoré ešte neboli zverejnené. Úrad taktiež vydáva výročnú správu obsahujúcu informácie, ktoré úrad považuje za prospešné, avšak obsahujúcu aspoň zoznam platných práv spoločenstva k odrodám rastlín, ich majiteľov, dátumy udelenia a zánik týchto práv a schválených názvov odrôd. Podrobnosti o týchto zverejneniach stanoví správna Rada.

Článok 90

Výmena informácií a zverejnení

1.  Úrad a príslušné úrady členských štátov pre odrody si pre vlastné potreby, bez poplatkov, na požiadanie a bez toho, aby boli dotknuté podmienky stanovené pre zasielanie výsledkov odborných skúmaní, navzájom zasielajú jednu alebo viacero kópií svojich zverejnení a akékoľvek užitočné informácie týkajúce sa uplatňovaných alebo udelených vlastníckych práv.

2.  Údaje uvedené v článku 88 (3) sa z takýchto informácií vypúšťajú, pokiaľ:

a) príslušné informácie nie sú potrebné pre vykonanie skúmaní podľa článkov 55 a 64 alebo

b) k tomu prihlasovateľ o udelenie práv spoločenstva k odrodám rastlín alebo jeho majiteľ nedá súhlas.

Článok 91

Spolupráca v právnej a správnej oblasti

1.  Pokiaľ toto nariadenie alebo vnútroštátne právo nestanovuje inak, na požiadanie si úrad, skúšobné úrady uvedené v článku 55 (1) a súdy alebo orgány členských štátov pomáhajú výmenou informácií alebo sprístupnením dokladov týkajúcich sa príslušnej odrody, jej vzoriek, alebo pestovania s cieľom nahliadnutia. Ak úrad alebo skúšobné úrady sprístupňujú doklady, vzorky alebo pestovanie danej odrody s cieľom nahliadnutia pre súdy alebo prokuratúru, nevzťahujú sa na toto nahliadanie obmedzenia stanovené v článku 88 a nahliadnutie umožnené skúšobnými úradmi nepodlieha rozhodnutiu úradu podľa daného článku.

2.  Po prijatí žiadosti o právnu pomoc od úradu vykonajú súdy alebo ostatné príslušné orgány členských štátov v mene úradu a v medziach svojej právomoci akékoľvek potrebné skúmania alebo iné súvisiace opatrenia.ČASŤ PIATA

VZŤAH K INÝM ZÁKONOM

Článok 92

Zákaz kumulatívnej ochrany

1.  Žiadna odroda, ktorá je predmetom práva spoločenstva k odrodám rastlín, nemôže byť predmetom vnútroštátneho práva k odrodám rastlín alebo akéhokoľvek patentu pre danú odrodu. Všetky práva udelené v rozpore s prvou vetou sú neúčinné.

2.  Ak majiteľovi bolo ešte pred udelením práva spoločenstva k odrodám rastlín udelené pre tú istú odrodu iné právo tak, ako je to uvedené v odseku 1, nemôže počas doby účinnosti práva spoločenstva k odrodám rastlín pre príslušnú odrodu uplatňovať práva, ktoré mu poskytuje takáto ochrana.

Článok 93

Uplatňovanie vnútroštátneho práva

Nároky uplatňované v rámci práv spoločenstva k odrodám rastlín podliehajú obmedzeniam stanoveným právom jednotlivých členských štátov iba v rozsahu, v akom je to výslovne uvedené v tomto nariadení.ČASŤ ŠIESTA

OBČIANSKOPRÁVNE ŽALOBY, PORUŠOVANIE PRÁV, SÚDNA PRÁVOMOC

Článok 94

Porušovanie práv

1.  Majiteľ môže zažalovať kohokoľvek, kto:

a) v súvislosti s odrodou, pre ktorú bolo udelené právo spoločenstva k odrodám rastlín, vykoná bez oprávnenia niektorú z činností uvedených v článku 13 (2), alebo

b) opomenie správne používanie názvu odrody tak, ako je to uvedené v článku 17 (1), alebo opomenie oznámenie relevantných informácií tak, ako je to uvedené v článku 17 (2), alebo

c) v rozpore s článkom 18 (3) použije názov odrody, pre ktorý bolo udelené právo spoločenstva k odrodám rastlín alebo názov, ktorý zaň možno omylom zameniť,

1.  s cieľom dosiahnutia zákazu takéhoto porušovania jeho práv, zaplatenia primeraného odškodnenia alebo oboch možností súčasne.

2.  Ktokoľvek, kto takto konal, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, je taktiež zodpovedný za náhradu akýchkoľvek ďalších škôd, ktoré boli majiteľovi spôsobené takýmto konaním. V prípade nevedomej nedbanlivosti možno nárok na náhradu škôd znížiť tak, aby zodpovedal takejto nevedomej nedbanlivosti, avšak nikdy nie tak, aby náhrada škôd bola nižšia než výhoda, ktorú spôsobením škôd získala osoba, ktorá práva majiteľa porušila.

Článok 95

Činnosti vykonané pred udelením práv spoločenstva k odrodám rastlín

Majiteľ môže požadovať primerané odškodnenie od osoby, ktorá v čase medzi zverejnením prihlášky o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín a udelením tohto práva vykonala činnosť, ktorej vykonanie by bolo po udelení daného práva zakázané.

Článok 96

Premlčanie

Žaloby podľa článkov 94 a 95 sa premlčia do 3 rokov odo dňa konečného udelenia práva spoločenstva k odrodám rastlín a dňa, kedy sa majiteľ dozvedel o príslušnej činnosti a totožnosti zodpovednej strany alebo v prípade, že sa to tom nedozvedel, po tridsiatich rokoch od ukončenia príslušných činností.

Článok 97

Podporné uplatnenie vnútroštátneho práva pri porušení práv

1.  Ak zodpovedná strana podľa článku 94 získala porušením práva akékoľvek výhody na úkor majiteľa alebo osoby s nárokom na licenciu, aplikujú príslušné súdy podľa článkov 101 alebo 102 v súvislosti s odškodnením svoje národné právo vrátane svojho medzinárodného súkromného práva.

2.  Odsek 1 sa taktiež vzťahuje na ostatné žaloby, ktoré môžu vzniknúť na základe vykonania alebo opomenutia činností podľa článku 95 v čase medzi zverejnením prihlášky o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín a manipuláciou s touto žiadosťou.

3.  V akýchkoľvek iných prípadoch sa účinky práv spoločenstva k odrodám rastlín určujú výhradne podľa tohto nariadenia.

Článok 98

Uplatňovanie nároku na práva spoločenstva k odrodám rastlín

1.  Ak bolo práva spoločenstva k odrodám rastlín udelené osobe, ktorá naň nemá nárok podľa článku 11, môže osoba s nárokom na toto právo bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné opravné prostriedky, ktoré môže uplatniť podľa zákonov členských štátov, uplatniť svoj nárok na prevod daného práva spoločenstva k odrodám rastlín na svoju osobu.

2.  Ak má osoba nárok iba na časť práva spoločenstva k odrodám rastlín, môže takáto osoba podľa odseku 1 uplatniť svoj nárok na to, aby sa stala spoločným majiteľom.

3.  Nároky podľa odsekov 1 a 2 možno uplatniť najneskôr do piatich rokov od zverejnenia udelenia práva spoločenstva k odrodám rastlín. Toto ustanovenie neplatí, ak majiteľ v čase, kedy mu bolo právo udelené alebo kedy ho nadobudol vedel, že na takéto práva nemá nárok alebo že nemá na dané právo výhradný nárok.

4.  V súvislosti so žiadosťou o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín, ktorá bola podaná osobou, ktorá na dané právo nemala nárok alebo výhradný nárok, je oprávnená osoba oprávnená mutatis mutandis uplatňovať nároky podľa odsekov 1 a 2.

Článok 99

Získanie označenia odrody

Majiteľ práva na pôvodnú odrodu a šľachtiteľ odrody vo svojej podstate odvodenej od tejto pôvodnej odrody majú nárok na získanie potvrdenia označenia týchto odrôd ako pôvodnej odrody a odrody vo svojej podstate odvodenej.

Článok 100

Dôsledky zmeny vlastníckych práv spoločenstva k odrodám rastlín

1.  Na účely uplatňovania nároku na práva spoločenstva k odrodám rastlín podľa článku 98 (1) zaniká v prípade úplnej zmeny vlastníckeho práva spoločenstva k odrodám rastlín v dôsledku právoplatného rozsudku vyneseného podľa článkov 101 alebo 102 akákoľvek licencia alebo iné práva zápisom oprávnenej osoby do registra práv spoločenstva k odrodám rastlín.

2.  Ak majiteľ alebo osoba vlastniaca licenciu vykonala ktorúkoľvek z činností stanovených v článku 13 (2) alebo vykonala účinné a skutočné prípravy na jej vykonanie ešte pred začatím konania podľa článkov 101 alebo 102, môže vo vykonávaní tejto činnosti pokračovať alebo vykonávať takéto činnosti za predpokladu, že požiada nového majiteľa zapísaného do registra práv spoločenstva k odrodám rastlín o nevýhradnú licenciu. Takéto prihlášky musia byť podané v lehote stanovenej vo vykonávacích predpisoch. V prípade neexistencie dohody medzi jednotlivými stranami môže licenciu udeliť úrad. Články 29 (3) až (7) platia mutatis mutandis.

3.  Odsek 2 sa neuplatní, ak majiteľ alebo osoby vlastniace licenciu pri vykonávaní uvedených činností alebo začatí vykonávania príprav na ne konali so zlým úmyslom.

Článok 101

Súdna právomoc a postup pri súdnych konaniach týkajúcich sa občianskoprávnych žalôb

1.  Na konania týkajúce sa žalôb z dôvodu uplatňovania si nárokov uvedených v článkoch 94 až 100 sa vzťahuje Luganský dohovor, ako aj ďalšie ustanovenia tohto článku a doplňujúce ustanovenia článkov 102 až 106 tohto nariadenia.

2.  Konania typu uvedeného v odseku 1 sa predkladajú:

a) súdom členského štátu alebo inej zmluvnej strany Luganského dohovoru, v ktorom má žalovaný bydlisko, sídlo alebo v prípade, že tieto neexistujú, v ktorom je zriadený, alebo

b) ak túto podmienku nespĺňa žiaden z členských štátov alebo zmluvných strán, súdom členského štátu, v ktorom má bydlisko, sídlo alebo v prípade, že tieto neexistujú, v ktorom je zriadený žalobca, alebo

c) ak ani túto podmienku nespĺňa žiaden z členských štátov, súdom členských štátov, v ktorých sa nachádza sídlo úradu.

Príslušné súdy majú právomoc rozhodovať o údajných porušeniach práv, ku ktorým došlo v ktoromkoľvek členskom štáte.

3.  Konania týkajúce sa žalôb pre porušovanie práv sa taktiež môžu predložiť súdom v mieste, kde k príslušnému porušeniu práv došlo. V takýchto prípadoch má súd právomoc rozhodovať iba o údajných porušeniach práv, ku ktorým došlo na území členského štátu, ku ktorému daný súd patrí.

4.  Súdne konania a príslušné súdy sú tie, ktoré konajú podľa zákonov štátu určeného podľa odsekov 2 alebo 3.

Článok 102

Doplňujúce ustanovenia

1.  Žaloby týkajúce sa uplatňovania nárokov podľa článku 98 tohto nariadenia sa považujú za žaloby, ktoré nespadajú pod ustanovenia článku 5 (3) a (4) Luganského dohovoru.

2.  Napriek článku 101 tohto nariadenia sa uplatňujú články 5 (1), 17 a 18 Luganského dohovoru.

3.  Na účely uplatňovania článkov 101 a 102 tohto nariadenia sa bydlisko alebo sídlo účastníka konania určuje podľa článkov 52 a 53 Luganského dohovoru.

Článok 103

Platný rokovací poriadok

Ak konanie spadá do pôsobnosti vnútroštátnych súdov podľa článkov 101 a 102, platí, bez toho, aby boli dotknuté články 104 a 105, procesný poriadok príslušného štátu, ktorým sa riadia žaloby toho istého druhu týkajúce sa zodpovedajúcich národných vlastníckych práv.

Článok 104

Oprávnenie podávať žaloby pre porušenie práv

1.  Žaloby pre porušenie práv môže podať majiteľ. Osoby vlastniace licenciu môžu podávať takéto žaloby, pokiaľ to, v prípade výhradnej licencie, výslovne nevylučuje dohoda s majiteľom alebo úrad podľa článkov 29 alebo 100 (2).

2.  Akákoľvek osoba vlastniaca licenciu má s cieľom dosiahnutia odškodnenia za škody jej spôsobené právo zasahovať do konania týkajúceho sa žaloby pre porušenia práv, ktorú vzniesol majiteľ.

Článok 105

Povinnosť vnútroštátnych súdov alebo iných orgánov

Vnútroštátny súd alebo iný orgán prejednávajúci žalobu týkajúcu sa práva spoločenstva k odrodám rastlín musí považovať právo spoločenstva k odrodám rastlín za platné.

Článok 106

Prerušenie konania

1.  Ak sa žaloba týka uplatňovania nárokov podľa článku 98 (4) a rozhodnutie závisí od ochrany danej odrody podľa článku 6, nemožno rozhodnutie vyniesť predtým, než úrad rozhodne o prihláške o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín.

2.  Ak sa žaloba týka práva spoločenstva k odrodám rastlín, ktoré už bolo udelené a v súvislosti s ktorým bolo začaté konanie smerujúce k vyhláseniu práva za neplatné alebo k jeho zrušeniu podľa článkov 20 alebo 21, konanie možno prerušiť, pokiaľ rozhodnutie závisí na platnosti práva spoločenstva k odrodám rastlín.

Článok 107

Pokuty za porušenie práv spoločenstva k odrodám rastlín

Členské štáty vykonajú všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili, že sa pre stanovovanie pokút za porušenie práv spoločenstva k odrodám rastlín budú uplatňovať tie isté ustanovenia ako v prípadoch porušenia zodpovedajúcich národných práv.ČASŤ SIEDMA

ROZPOČET, FINANČNÁ KONTROLA, VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ SPOLOČENSTVA

Článok 108

Rozpočet

1.  Pre každý fiškálny rok sa pripravia odhady výnosov a výdavkov úradu a uvedú sa v jeho rozpočte; každý fiškálny rok zodpovedá príslušnému kalendárnemu roku.

2.  Výnosy a výdavky uvedené v rozpočte musia byť vyrovnané.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté iné druhy príjmov, pozostávajú výnosy z celkových poplatkov vyplatených podľa článku 83 podľa predpisov o poplatkoch uvedených v článku 113 a v potrebnom rozsahu z dotácie z hlavného rozpočtu Európskych spoločenstiev.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté iné druhy výdavkov, pozostávajú výdavky zo stálych nákladov úradu a nákladov vyplývajúcich z bežného fungovania úradu, vrátane čiastok vyplatených skúšobným úradom.

Článok 109

Tvorba rozpočtu

1.  Predseda každoročne vypracuje odhad výnosov a výdavkov úradu pre nasledujúci rok a najneskôr 31. marca každého roka ho predloží správnej rade spolu so zoznamom jednotlivých položiek a ak odhad predpokladá dotáciu uvedenú v článku 108 (3), aj s dôvodovou správou uvedenou v predslove.

2.  Ak odhad predpokladá dotáciu uvedenú v článku 108 (3), správna Rada okamžite odošle odhad spolu so zoznamom pracovných miest a dôvodovou správou Komisii, pričom k odhadu môže pripojiť svoje stanovisko. Komisia doklady odošle rozpočtovému orgánu spoločenstiev, pričom k nim môže pripojiť svoje stanovisko a alternatívny odhad.

3.  Správna Rada schvaľuje rozpočet obsahujúci zoznam jednotlivých položiek. Ak odhad obsahuje dotáciu uvedenú v článku 108 (3), rozpočet sa v prípade potreby prispôsobí rozpočtovým položkám hlavného rozpočtu Európskych spoločenstiev.

Článok 110

Vykonávanie rozpočtu

Za rozpočet úradu je zodpovedný jeho predseda.

Článok 111

▼M3

Audit a kontrola

1.  V rámci úradu sa zriadi funkcia vnútorného auditu, ktorá sa má vykonávať v súlade s príslušnými medzinárodnými normami. Vnútorný audítor, vymenovávaný predsedom, mu bude zodpovedať za preverovanie správneho fungovania rozpočtových vykonávacích systémov a postupov úradu.

Vnútorný audítor radí predsedovi vo veciach kontroly rizík vydávaním nezávislých stanovísk týkajúcich sa kvality riadiacich a kontrolných systémov a vydávaním odporúčaní na zlepšenie podmienok vykonávania operácií a na podporu správneho hospodárenia s financiami.

Zodpovednosť za spravovanie vnútorných kontrolných systémov a postupov vhodných na vykonávanie svojich úloh leží na oprávnenom úradníkovi.

▼B

2.  Predseda predkladá najneskôr 31. marca Komisii, správnej rade a účtovnému dvoru Európskych spoločenstiev účtovnú uzávierku celkových výnosov a výdavkov úradu za predchádzajúci fiškálny rok. účtovný dvor túto uzávierku preskúma podľa príslušných ustanovení platných pre hlavný rozpočet Európskych spoločenstiev.

3.  Správna Rada vydá v súvislosti s implementáciou rozpočtu predsedovi úradu potvrdenie o správnosti.

Článok 112

Finančné ustanovenia

Správna Rada po konzultácii s účtovným dvorom prijme interné finančné ustanovenia, špecifikujúce najmä postup pre tvorbu a implementáciu rozpočtu úradu. Tieto finančné ustanovenia musia v čo najväčšej miere zodpovedať ustanoveniam finančného nariadenia, vzťahujúceho sa na hlavný rozpočet Európskych spoločenstiev, a odchyľovať sa od nich iba v prípadoch, keď to vyžadujú špecifické požiadavky konkrétnej finančnej operácie úradu.

Článok 113

Predpisy o poplatkoch

1.  Predpisy o poplatkoch stanovujú najmä úkony, za ktoré sa účtujú poplatky podľa článku 83 (1), čiastky týchto poplatkov a spôsob, akým sa majú platiť.

2.  Poplatky sa účtujú aspoň za nasledujúce úkony:

a) spracovanie prihlášky o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín; tento poplatok zahŕňa:

 formálne preskúmanie (článok 53),

 hmotné preskúmanie (článok 54),

 preskúmanie názvu odrody (článok 63),

 rozhodnutie (články 61 a 62),

 príslušné zverejnenie (článok 89);

b) príprava a vykonanie odborného preskúmania;

c) spracovanie odvolania vrátane rozhodnutia;

d) každý rok trvania práva spoločenstva k odrodám rastlín.

3.  

a) Bez toho, aby boli dotknuté body b) a c), sa čiastky poplatkov stanovia v takej výške, ktorá zabezpečí, aby výnosy z nich v zásade postačovali na vyrovnaný rozpočet úradu.

b) Dotácia uvedená v článku 108 (3) však môže v prechodnom období, ktoré sa skončí 31. Decembra štvrtého roku od dátumu stanoveného v článku 118 (2), zahŕňať výdavky spojené so začiatočnou fázou chodu úradu. Toto obdobie možno podľa postupu stanoveného v článku 115 podľa potreby predĺžiť najviac o rok.

c) Výhradne počas vyššie uvedeného prechodného obdobia môže dotácia uvedená v článku 108 (3) naviac zahŕňať určité výdavky úradu spojené s určitými činnosťami, inými než je spracovanie žiadostí, príprava a vykonávanie odborných skúmaní a spracovanie odvolaní. Tieto činnosti sa určia najneskôr do roka po prijatí tohto nariadenia vo vykonávacích predpisoch podľa článku 114.

4.  Podľa postupu uvedeného v článku 115 sa po konzultácii navrhovaných opatrení so správnou radou prijmú predpisy o poplatkoch.

Článok 114

Ostatné vykonávacie predpisy

1.  Za účelom uplatňovania tohto nariadenia sa prijmú podrobné vykonávacie predpisy. Musia obsahovať najmä ustanovenia:

 definujúce vzťah medzi úradom a skúšobnými úradmi, agentúrami alebo vlastnými pobočkami uvedenými v článkoch 30 (4) a 55 (1) a (2),

 týkajúce sa záležitostí uvedených v článkoch 36 (1) a 42 (2),

 o postupe odvolacích výborov.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté články 112 a 113, sa po konzultácii navrhovaných opatrení so správnou radou podľa postupu uvedeného v článku 115 prijmú všetky vykonávacie predpisy uvedené v tomto nariadení.

▼M2

Článok 115

Postup

1.  Komisii pomáha výbor.

2.  Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES ( 8 ).

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

▼BČASŤ ÔSMA

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 116

Výnimky

1.  Napriek článku 10 (1) a) a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 10 (2) a (3), sa odroda považuje za novú aj v prípadoch, kedy množiteľský alebo zberaný materiál odrody nebol šľachtiteľom alebo s jeho súhlasom predávaný alebo inak sprístupňovaný iným osobám na území spoločenstva s cieľom využívania odrody dlhšie než štyri roky alebo, v prípade stromov alebo odrôd viniča, dlhšie než šesť rokov pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ak dátum prihlášky spadá do obdobia jedného roka po tomto dátume nadobudnutia účinnosti.

2.  Ustanovenia odseku 1 sa uplatňujú na takéto odrody aj v prípadoch, keď pre ne bolo pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v jednom alebo viacerých členských štátoch udelené národné právo k odrodám rastlín.

3.  Napriek článkom 55 a 56 vykonáva v možnom rozsahu odborné preskúmanie takýchto odrôd úrad na základe dostupných zistení vyplývajúcich z akýchkoľvek konaní, týkajúcich sa udelenia národného práva k odrodám rastlín v súčinnosti s orgánom, pred ktorým sa takéto konania uskutočnili.

4.  V prípade práva spoločenstva k odrodám rastlín udeleného podľa odsekov 1 a 2:

 sa článok 13 (5) a) nevzťahuje na odrody vo svojej podstate odvodené, ktorých existencia bola v spoločenstve všeobecne známa pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,

 sa štvrtá pomlčka článku 14 (3) nevzťahuje na poľnohospodárov, ktorí naďalej používajú zavedenú odrodu v súlade s povolením uvedeným v článku 14 (1), ak ešte pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia už používali danú odrodu pre účely vysvetlené v článku 14 (1) bez platenia odmeny; toto ustanovenie sa bude uplatňovať do 30. júna siedmeho roku nasledujúceho po roku nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia do tohto dátumu predloží správu o stave zavedených odrôd, pričom sa správa bude zaoberať každou odrodou osobitne. Toto obdobie možno vo vykonávacích ustanoveniach prijatých podľa článku 114 predĺžiť, pokiaľ správa Komisie takéto predĺženie odôvodní,

 ustanovenia článku 16 sa bez toho, aby boli dotknuté práva poskytované národnou ochranou, vzťahujú mutatis mutandis na konania týkajúce sa sprístupnenia materiálu iným osobám šľachtiteľom alebo s jeho súhlasom pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a ktoré boli vykonané osobou, ktorá, ešte pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, už vykonala takéto činnosti alebo vykonala účinné a skutočné prípravy na ich vykonanie.

 Ak bolo súčasťou takýchto konaní ďalšie rozmnožovanie v zmysle článku 16 a), vyžaduje si akékoľvek ďalšie rozmnožovanie po uplynutí druhého roka alebo, v prípade stromov alebo odrôd viniča, po uplynutí štvrtého roka nasledujúceho po roku nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia povolenie majiteľa,

 napriek článku 19 sa trvanie účinku práva spoločenstva k odrodám rastlín skracuje o najdlhšie obdobie:

 

 v prípade odseku 1, počas ktorého boli množiteľský alebo zberaný materiál odrody šľachtiteľom alebo s jeho súhlasom predávaný alebo inak sprístupňovaný iným osobám na území spoločenstva s cieľom využívania odrody tak, ako je to stanovené v zisteniach vyplývajúcich z konania pre udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín,

 v prípade odseku 2, počas ktorého bolo účinné akékoľvek národné právo alebo práva k odrodám rastlín,

4.  avšak nie o viac než päť rokov.

Článok 117

Prechodné ustanovenia

Úrad sa zriadi dostatočne včas, aby mohol k 27. aprílu 1995 začať plne vykonávať úlohy, ktoré mu ukladá toto nariadenie.

Článok 118

Nadobudnutie účinnosti

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2.  Články 1, 2, 3, 5 až 29 a 49 až 106 sa budú uplatňovať od 27. apríla 1995.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. ES C 244, 28.9.1990, s. 1 a

Ú. v. ES C 113, 23.4.1993, s. 7.

( 2 ) Ú. v. ES C 305, 23.11.1992, s. 55 a

Ú. v. ES C 67, 16.3.1992, s. 148.

( 3 ) Ú. v. ES C 60, 8.3.1991, s. 45.

( 4 ) Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1552/93 (Ú. v. ES L 154, 25.6.1993, s. 19).

( 5 ) Ú. v. ES L 145, 31.10.2001, s. 43.

( 6 ) Ú. v. ES L 245, 29.9.2003, s. 28.

( 7 ) Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 38/585. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1985.

( 8 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.