01992L0043 — SK — 01.07.2013 — 006.006


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY 92/43/EHS

z 21. mája 1992

o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín

(Ú. v. ES L 206 22.7.1992, s. 7)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

SMERNICA RADY 97/62/ES z 27. októbra 1997,

  L 305

42

8.11.1997

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003,

  L 284

1

31.10.2003

►M3

SMERNICA RADY 2006/105/ES z 20. novembra 2006,

  L 363

368

20.12.2006

►M4

SMERNICA RADY 2013/17/EÚ z 13. mája 2013,

  L 158

193

10.6.2013
▼B

SMERNICA RADY 92/43/EHS

z 21. mája 1992

o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlínDefinície

Článok 1

Na účely tejto smernice:

a) 

ochrana znamená súbor opatrení vyžadovaných na zachovanie alebo obnovu prirodzených biotopov a populácií druhov divokej fauny a flóry v priaznivom stave, ako je definovaný v písm. e) a písm. i);

b) 

prirodzený biotop znamená suchozemské alebo vodné územia, ktoré sa rozlišujú geografickými, abiotickými a biotickými znakmi, či už úplne prirodzenými, alebo poloprirodzenými;

c) 

typy prirodzených biotopov európskeho významu znamenajú tie, ktoré v rámci územia uvedeného v článku 2:

i) 

sú v nebezpečenstve vymiznutia ich prirodzeného charakteru

alebo

ii) 

majú malé územie, na ktorom sa prirodzene pohybujú v dôsledku regresie alebo preto, že ide o skutočne malé územia,

alebo

▼M3

iii) 

predstavujú výnimočné príklady typických znakov jedného alebo viacerých z deviatich nasledujúcich biogeografických regiónov: alpský, atlantický, čiernomorský, boreálny, kontinentálny, makaronézsky, stredomorský, panónsky a stepný.

▼B

Takéto typy prirodzených biotopov sú uvedené alebo môžu byť uvedené v prílohe I;

d) 

prioritné typy prirodzených biotopov znamenajú typy prirodzených biotopov, ktorým hrozí vymiznutie, ktoré existujú na území uvedenom v článku 2 a za zachovanie ktorých má spoločenstvo mimoriadnu zodpovednosť z hľadiska pomeru ich prirodzeného rozsahu, ktorý patrí do územia uvedeného v článku 2; tieto prioritné typy prirodzených biotopov sú v prílohe I označené hviezdičkou (*);

e) 

stav ochrany prirodzeného biotopu znamená súbor vplyvov pôsobiacich na prirodzený biotop a jeho typické druhy, ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobé prirodzené rozdelenie, štruktúru a funkcie, ako aj dlhodobé prežitie jeho typických druhov v rámci územia uvedeného v článku 2.

Stav ochrany prirodzeného biotopu sa bude považovať za „priaznivý“, keď:

— 
jeho prirodzený rozsah a územie, ktoré pokrýva, zostávajú stabilné alebo sa zväčšujú a
— 
existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé udržanie, a je pravdepodobné, že budú ďalej existovať v dohľadnom čase, a
— 
stav ochrany jeho typických druhov je priaznivý, ako je definované v bode i);
f) 

prirodzený biotop druhov znamená prostredie definované špecifickými abiotickými a biotickými faktormi, v ktorom dané druhy žijú v ktoromkoľvek štádiu ich biologického cyklu;

g) 

druh európskeho významu znamená druh, ktorý je v rámci územia uvedeného v článku 2:

i) 

ohrozený, s výnimkou tých druhov, ktorých územie prirodzeného pohybu je zanedbateľné na tomto území a ktoré nie sú ohrozené ani zraniteľné v západnom palearktickom regióne, alebo

ii) 

zraniteľný, t. j. je pravdepodobné, že sa v blízkej budúcnosti presunú do ohrozenej kategórie, ak budú ďalej pôsobiť príčinné faktory, alebo

iii) 

vzácny, t. j. s malými populáciami, ktoré nie sú v súčasnosti ohrozené alebo zraniteľné, ale podliehajú riziku. Tieto druhy sa nachádzajú na obmedzených geografických územiach alebo sa riedko vyskytujú na území väčšom, alebo

iv) 

endemický a vyžadujúci mimoriadnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru ich prirodzeného biotopu a/alebo potenciálneho dosahu ich využívania na prirodzený biotop a/alebo potenciálneho dosahu ich využívania na stav ochrany.

Takéto druhy sú uvedené alebo môžu byť uvedené v prílohe II a/alebo prílohe IV alebo V;

h) 

prioritné druhy znamenajú druhy uvedené v bodoch g) i), za zachovanie ktorých má spoločenstvo mimoriadnu zodpovednosť z hľadiska pomeru ich prirodzeného rozšírenia, ktoré patrí do územia uvedeného v článku 2; tieto typy prioritných druhov sú v prílohe II označené hviezdičkou (*);

i) 

stav ochrany druhov znamená súhrn vplyvov pôsobiacich na príslušné druhy, ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobé rozdelenie a prebytok ich populácií v rámci územia uvedeného v článku 2;

Stav ochrany sa bude považovať za „priaznivý“, keď:

— 
údaje o dynamike populácie príslušného druhu indikujú, že sa tento druh sám dlhodobo udržuje vo svojom prirodzenom biotope ako životaschopný komponent, a
— 
územie prirodzeného pohybu tohto druhu sa ani nezmenšuje, ani sa pravdepodobne v dohľadnej budúcnosti nezmenší a
— 
existuje a pravdepodobne bude ďalej existovať dostatočne veľký prirodzený biotop na dlhodobé udržanie ich populácií;
j) 

lokalita znamená geograficky definované územie, ktorého rozsah je jednoznačne vymedzený;

k) 

lokalita s európskym významom znamená lokalitu, ktorá v biogeografickom regióne alebo regiónoch, ku ktorým patrí, prispieva výrazne k udržiavaniu alebo obnoveniu priaznivého stavu ochrany typu prirodzeného biotopu uvedeného v prílohe I alebo druhov uvedených v prílohe II a môže tiež značne prispieť ku koherencii ekologickej sústavy Natura 2000, uvedenej v článku 3, a/alebo významne prispieva k zachovaniu biologickej rôznorodosti v rámci príslušného biogeografického regiónu alebo regiónov.

Pre druhy živočíchov, ktoré sa prirodzene pohybujú na rozsiahlych územiach, budú lokality európskeho významu zodpovedať tým lokalitám v rámci prirodzeného pohybu takýchto druhov, v ktorých pôsobia fyzikálne alebo biologické faktory dôležité pre ich život a reprodukciu;

l) 

osobitné chránené územie znamená lokalitu európskeho významu, označenú členskými štátmi štatutárnym, administratívnym a/alebo zmluvným aktom, kde sa uplatňujú ochranné opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovu prirodzených biotopov a/alebo populácií druhov, pre ktoré je lokalita vymedzená, v priaznivom stave ochrany;

m) 

vzorka znamená akéhokoľvek živočícha alebo rastlinu, živú alebo mŕtvu, z druhov uvedených v prílohe IV a prílohe V, akúkoľvek ich časť alebo derivát a tiež akýkoľvek iný tovar, z ktorého sprievodného dokumentu, balenia alebo značky, alebo nálepky alebo z akýchkoľvek iných okolností je zrejmé, že ide o časti alebo deriváty zvierat alebo rastlín týchto druhov;

n) 

výbor znamená výbor ustanovený podľa článku 20.

Článok 2

1.  Cieľom tejto smernice je prispievať k zabezpečeniu biologickej rôznorodosti prostredníctvom ochrany prirodzených biotopov divokej fauny a flóry na európskom území členských štátov, ktoré sú stranami zmluvy.

2.  Navrhnú sa opatrenia prijaté podľa tejto smernice, aby sa zachovali v prirodzenom stave ochrany alebo do takéhoto stavu obnovili, prirodzené biotopy a druhy divokej fauny a flóry európskeho významu.

3.  Opatrenia prijaté podľa tejto smernice berú do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne požiadavky a regionálne a miestne charakteristiky.Ochrana prirodzených biotopov a biotopov druhov

Článok 3

1.  Vytvorí sa súvislá európska ekologická sústava osobitných chránených území pod názvom Natura 2000. Táto sústava, pozostávajúca z lokalít, v ktorých sa vyskytujú typy prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a prirodzené biotopy druhov uvedené v prílohe II, umožní udržanie typov prirodzených biotopov a biotopov druhov a v prípade potreby obnovenie priaznivého stavu ochrany v ich prirodzenom rozsahu.

Sústava Natura 2000 zahŕňa osobitné chránené územia klasifikované členskými štátmi podľa smernice 79/409/EHS.

2.  Každý členský štát prispieva k vytvoreniu Natura 2000 úmerne k zastúpeniu typov prirodzených biotopov a biotopov druhov v rámci svojho územia, uvedených v odseku 1. Na tento účel a berúc do úvahy ciele uvedené v odseku 1 označí každý členský štát v súlade s článkom 4 lokality ako osobitné chránené územia.

3.  Členské štáty sa tam, kde to považujú za potrebné, usilujú o zlepšenie ekologickej koherencie sústavy Natura 2000 zachovávaním a v prípade potreby rozvíjaním tých krajinných prvkov, ktoré sú mimoriadne dôležité pre divokú faunu a flóru, ako je uvedené v článku 10.

Článok 4

1.  Na základe kritérií stanovených v prílohe III (etapa 1) a príslušných vedeckých informácií každý členský štát navrhne zoznam lokalít uvádzajúci, ktoré typy prirodzených biotopov v prílohe I a ktoré druhy v prílohe II, ktoré sú udomácnené na jeho území, sa v týchto lokalitách nachádzajú. Pre druhy živočíchov, ktoré využívajú rozsiahle územia, tieto lokality zodpovedajú tým lokalitám v rámci prirodzeného areálu týchto druhov, kde sa nachádzajú fyzikálne alebo biologické faktory dôležité pre ich život a ich reprodukciu. Pre vodné živočíchy pohybujúce sa na rozsiahlom území budú takéto lokality navrhnuté iba v prípade, ak existuje jasne identifikovateľné územie, predstavujúce fyzikálne a biologické faktory dôležité pre ich život a reprodukciu. V prípade potreby členské štáty navrhnú úpravu zoznamu z hľadiska výsledkov dohľadu uvedených v článku 11.

Tento zoznam sa predloží Komisii do troch rokov od oznámenia tejto smernice, spolu s informáciami o každej lokalite. Tieto informácie obsahujú mapu lokality, jeho názov, lokalizáciu, rozsah a údaje, ktoré sú výsledkom uplatnenia kritérií uvedených v prílohe III (etapa 1), poskytnuté vo formáte vypracovanom Komisiou v súlade s postupom stanoveným v článku 21.

2.  Na základe kritérií stanovených v prílohe III (etapa 2) a v rámci ktoréhokoľvek z ►M3  deviatich ◄ biogeografických regiónov uvedených v článku 1 písm. c) bode iii) a tiež celého územia uvedeného v článku 2 ods. 1 zriadi Komisia po dohode s každým členským štátom návrh zoznamu lokalít európskeho významu, navrhnutých členskými štátmi, uvádzajúci tie lokality, v ktorých sa vyskytuje jeden alebo viac typov prioritných prirodzených biotopov alebo prioritných druhov.

Členské štáty, ktorých lokality s výskytom jedného alebo viacerých typov prioritných prirodzených biotopov a prioritných druhov predstavujú viac ako 5 % celkovej rozlohy ich štátneho územia, môžu po dohode s Komisiou požadovať, aby sa kritériá uvedené v prílohe III (etapa 2) pri výbere všetkých lokalít európskeho významu uplatňovali na ich území pružnejšie.

Zoznam lokalít vybraných ako lokality európskeho významu, identifikujúci tie lokality, ktoré predstavujú jeden alebo viac typov prirodzeného miesta výskytu alebo prioritné druhy prijme Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 21.

3.  Zoznam uvedený v odseku 2 sa vypracuje do šiestich rokov od oznámenia tejto smernice.

4.  Po schválení lokality európskeho významu v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 označí príslušný členský štát čo najskôr túto lokalitu ako osobitné chránené územie, najneskôr však do šiestich rokov, a vypracuje priority z hľadiska významu lokalít pre zachovanie v priaznivom stave alebo obnovenie do takéhoto stavu typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I alebo druhov uvedených v prílohe II a pre koherenciu sústavy Natura 2000 a z hľadiska rizika degradácie alebo deštrukcie, ktorým sú tieto lokality vystavené.

5.  Len čo je lokalita zaradená do zoznamu podľa tretieho pododseku odseku 2, podlieha článku 6 ods. 2, ods. 3 a ods. 4.

Článok 5

1.  Vo výnimočných prípadoch, keď Komisia zistí, že národný zoznam podľa článku 4 ods. 1 neuvádza lokalitu, v ktorej sa vyskytuje prioritný typ prirodzeného biotopu alebo prioritný druh, ktoré Komisia na základe relevantných a spoľahlivých vedeckých informácií považuje za nevyhnutné na zachovanie typu prioritného prirodzeného biotopu alebo na prežitie tohto prioritného druhu, začne sa postup bilaterálnych konzultácií medzi členským štátom a Komisiou s cieľom vzájomného porovnania vedeckých údajov, ktoré obidve strany používajú.

2.  Ak po uplynutí konzultačného obdobia nepresahujúceho šesť mesiacov zostane spor nevyriešený, Komisia postúpi Rade návrh týkajúci sa výberu lokality ako lokality európskeho významu.

3.  Rada jednomyseľným hlasovaním prijme rozhodnutie do troch mesiacov od dátumu podania.

4.  Počas konzultačného obdobia a do vynesenia rozhodnutia Radou príslušná lokalita podlieha článku 6 ods. 2

Článok 6

1.  Pre osobitne chránené územia vytvoria členské štáty potrebné ochranné opatrenia obsahujúce v prípade potreby príslušné plány riadenia, osobitne navrhnuté pre dané lokality alebo začlenené do ďalších plánov rozvoja, a primerané štatutárne, administratívne alebo zmluvné opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II, vyskytujúcich sa v týchto lokalitách.

2.  Členské štáty podniknú primerané kroky, aby sa na osobitne chránených územiach predišlo poškodeniu prirodzených biotopov a biotopov druhov, ako aj rušeniu druhov, pre ktoré boli územia označené za chránené, pokiaľ by takéto rušenie bolo podstatné vo vzťahu k cieľom tejto smernice.

3.  Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality alebo nie je potrebný pre ňu, ale môže pravdepodobne významne ovplyvniť túto lokalitu, či už samotne, alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, podlieha primeranému odhadu jeho dosahov na danú lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. Na základe výsledkov zhodnotenia dosahov na lokalitu a podľa ustanovení odseku 4 príslušné vnútroštátne orgány súhlasia s plánom alebo projektom iba po presvedčení sa, že nepriaznivo neovplyvní integritu príslušnej lokality, a v prípade potreby po získaní stanoviska verejnosti.

4.  Ak sa aj napriek negatívnemu odhadu dosahov na lokalitu a pri neexistencii alternatívnych riešení plán alebo projekt musí realizovať z dôvodov vyššieho verejného záujmu, vrátane záujmov sociálnej a ekonomickej povahy, členský štát prijme všetky kompenzačné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že celková koherencia sústavy Natura 2000 bude ochránená. O prijatých kompenzačných opatreniach informuje Komisiu.

Ak sa v príslušnej lokalite vyskytuje prioritný biotop a/alebo prioritný druh, jediné dôvody, ktoré môžu prichádzať do úvahy, sú tie, ktoré sa týkajú zdravia alebo bezpečnosti ľudí, priaznivých dôsledkov primárneho významu na životné prostredie alebo tiež stanoviska Komisie k ďalším nevyhnutným dôvodom vyššieho verejného záujmu.

Článok 7

Záväzky vyplývajúce z článku 6 ods. 2, 3 a 4 tejto smernice nahradia akékoľvek záväzky vyplývajúce z prvej vety článku 4 ods. 4 smernice 79/409/EHS, pokiaľ ide o územia klasifikované podľa článku 4 ods. 1 alebo podobne uznané podľa článku 4 ods. 2 uvedenej smernice, a to odo dňa vykonania tejto smernice alebo oznámenia, alebo uznania členským štátom podľa smernice 79/409/EHS, ak je tento druhý dátum neskorší.

Článok 8

1.  Súčasne s návrhmi lokalít, ktoré prichádzajú do úvahy ako osobitne chránené územia, v ktorých sa vyskytujú prioritné typy prirodzených biotopov a/alebo prioritné druhy, pošlú členské štáty v prípade potreby Komisii svoje odhady týkajúce sa spolufinancovania spoločenstvom, ktoré považujú za nevyhnutné na splnenie ich záväzkov podľa článku 6 ods. 1.

2.  Po dohode s každým príslušným členským štátom stanoví Komisia pre lokality európskeho významu, pre ktoré sa žiada spolufinancovanie, také opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu ochrany prioritných typov prirodzených biotopov a prioritných druhov v príslušných lokalitách, ako aj celkové náklady, ktoré si realizácia týchto opatrení vyžaduje.

3.  Komisia po dohode s príslušnými členskými štátmi stanoví financovanie, vrátane spolufinancovania, ktoré sa vyžaduje na realizáciu opatrení uvedených v odseku 2, berúc do úvahy okrem iného koncentrácie prioritných typov prirodzených biotopov a/alebo prioritných druhov a relatívneho zaťaženia vyplývajúceho z požadovaných opatrení.

4.  Podľa odhadu uvedeného v odsekoch 2 a 3 prijme Komisia so zreteľom na zdroje, ktoré má spoločenstvo na tieto účely k dispozícii, a v súlade s postupom stanoveným v článku 21, prioritný akčný rámec opatrení, vrátane spolufinancovania, ktoré sa majú uplatniť, ak bola lokalita označená podľa článku 4 ods. 4

5.  Opatrenia, ktoré neboli ponechané v akčnom rámci pre nedostatok primeraných prostriedkov, ako aj tie, ktoré boli začlenené do vyššie uvedeného akčného rámca, ale neboli pre ne uvoľnené prostriedky zo spolufinancovania, alebo je toto spolufinancovanie iba čiastočné, sa opätovne posúdia v súlade s postupom stanoveným v článku 21, na základe revízie akčného rámca, vykonávanej v dvojročných intervaloch, a medzitým ich môžu členské štáty odložiť až do vykonania revízie. Táto revízia berie do úvahy v prípade potreby novú situáciu v príslušnej lokalite.

6.  Na územiach, kde sa uplatnenie opatrení závislých od spolufinancovania odložilo, sa členské štáty zdržia akýchkoľvek nových opatrení, ktoré by pravdepodobne vyústili do zhoršenia situácie na týchto územiach.

Článok 9

Komisia, konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 21, pravidelne hodnotí prínos sústavy Natura 2000 k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 2 a 3. V tomto kontexte sa môže uvažovať o deklasifikácii osobitne chráneného územia, ak na to oprávňuje prirodzený vývoj, zistený ako výsledok dohľadu podľa článku 11.

Článok 10

Členské štáty sa usilujú tam, kde to považujú za potrebné, vo svojej politike územného plánovania a rozvoja, a najmä z hľadiska zlepšenia ekologickej koherencie sústavy Natura 2000, o podporu riadenia krajinných prvkov, ktoré majú hlavný význam pre divokú faunu a flóru.

Takéto vlastnosti sú tie, ktoré sú charakterom svojej lineárnej a súvislej štruktúry (ako sú rieky s ich brehmi alebo tradičné systémy označovania hraníc polí) alebo svojou funkciou odrazových mostíkov (ako sú rybníky alebo malé lesy) dôležité pre migráciu, rozptýlenie a genetickú výmenu voľne žijúcich druhov.

Článok 11

Členské štáty vykonávajú dohľad nad stavom ochrany prirodzených biotopov a druhov uvedených v článku 2, s mimoriadnym ohľadom na prioritné typy prirodzených biotopov a prioritných druhov.Ochrana druhov

Článok 12

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na vytvorenie systému prísnej ochrany živočíšnych druhov uvedených v prílohe IV písm. a) v prostredí ich prirodzeného pohybu a zakážu:

a) 

všetky formy úmyselného odchytávania alebo usmrcovania vzoriek týchto druhov vo voľnej prírode;

b) 

úmyselné rušenie týchto druhov najmä počas obdobia párenia, odchovu mláďat, hibernácie a sťahovania;

c) 

úmyselné ničenie alebo zbieranie vajec vo voľnej prírode;

d) 

poškodzovanie alebo ničenie miest na párenie alebo miest na oddych.

2.  Pre tieto druhy zakážu členské štáty držanie, prepravu a predaj alebo výmenu a ponúkanie na predaj alebo výmenu vzoriek odobratých z voľnej prírody, s výnimkou tých, ktoré boli odobraté legálne pred zavedením tejto smernice.

3.  Zákaz uvedený v odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2 platí pre všetky štádiá života zvierat, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

4.  Členské štáty vytvoria systém monitorovania náhodného odchytu a usmrcovania živočíšnych druhov uvedených v prílohe IV písm. a). Na základe zhromaždených informácií členské štáty zabezpečia ďalší výskum alebo podniknú ochranné opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, že náhodný odchyt a usmrcovanie nemá výrazný negatívny vplyv na príslušný druh.

Článok 13

1.  Členské štáty podniknú potrebné opatrenia na vytvorenie systému prísnej ochrany druhov rastlín uvedených v prílohe IV písm. b) a zakážu:

a) 

úmyselné trhanie, zber, rezanie, vykoreňovanie alebo ničenie takýchto rastlín v mieste ich prirodzeného výskytu;

b) 

držanie, prepravu a predaj alebo výmenu a ponúkanie na predaj alebo výmenu vzoriek takýchto druhov odobratých z voľnej prírody, s výnimkou tých, ktoré boli odobraté legálne pred zavedením tejto smernice.

2.  Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2 platia pre všetky štádiá biologického cyklu rastlín, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

Článok 14

1.  Ak to členské štáty na základe dohľadu stanoveného v článku 11 považujú za potrebné, prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, že odoberanie vzoriek druhov divokej fauny a flóry, uvedených v prílohe V, vo voľnej prírode, ako aj ich využitie je zlučiteľné s ich zachovávaním v priaznivom stave ochrany.

2.  Ak sa tieto opatrenia považujú za potrebné, obsahujú pokračovanie dohľadu stanoveného v článku 11. Takéto opatrenia môžu obsahovať najmä:

— 
nariadenia týkajúce sa prístupu k určitému majetku,
— 
dočasný alebo miestny zákaz odoberania vzoriek vo voľnej prírode a využívanie určitých populácií,
— 
reguláciu období a/alebo metód odoberania vzoriek,
— 
uplatnenie pravidiel poľovníctva a rybárstva pri odbere vzoriek, ktoré berú do úvahy ochranu takýchto populácií,
— 
vytvorenie systému licencií na odoberanie vzoriek alebo stanovenie kvót,
— 
reguláciu nákupu vzoriek, ich predaja, ponúkania na predaj, držania na predaj alebo prepravu na predaj,
— 
rozmnožovanie živočíšnych druhov v zajatí, ako aj umelé pestovanie rastlinných druhov podľa prísne kontrolovaných podmienok s cieľom redukovať odber vzoriek z voľnej prírody,
— 
zhodnotenie účinku prijatých opatrení.

Článok 15

Pokiaľ ide o odchyt alebo usmrcovanie druhov divokej fauny uvedených v prílohe V písm. a) a v prípadoch, keď sa v súlade s článkom 16 použijú odchýlky na odber, odchyt alebo usmrcovanie druhov uvedených v prílohe IV a), členské štáty zakážu používanie všetkých nevyberaných prostriedkov schopných spôsobiť miestne vyhubenie alebo vážne poškodenie populácií takýchto druhov, najmä:

a) 

použitie prostriedkov odchytu a usmrcovania uvedených v prílohe VI písm. a);

b) 

akúkoľvek formu odchytu a usmrcovania z dopravných prostriedkov uvedených v prílohe VI písm. b).

Článok 16

1.  Za predpokladu, že neexistuje uspokojivá alternatíva a výnimka nespôsobuje zhoršenie stavu ochrany populácie príslušného druhu na území jeho prirodzeného výskytu, členské štáty môžu udeliť výnimku z ustanovení článkov 12, 13, 14 a 15 písm. a) a b):

a) 

v záujme ochrany divokej fauny a flóry a ochrany prirodzených biotopov;

b) 

pre zabránenie vážneho poškodenia, najmä úrody, hospodárskych zvierat, lesov, rybného a vodného hospodárstva a iných typov majetku;

c) 

v záujme zdravia a bezpečnosti ľudskej populácie alebo z iných nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu, vrátane tých, ktoré majú spoločenský alebo hospodársky charakter a priaznivé dôsledky primárneho významu na životné prostredie;

d) 

na účely výskumu a vzdelávania, oživovania a obnovy týchto druhov a pre operácie rozmnožovania potrebné na tieto účely, vrátane umelého pestovania rastlín;

e) 

aby sa za podmienok prísneho dohľadu, na selektívnom základe a v obmedzenom rozsahu, umožnil odber alebo držanie určitých vzoriek uvedených v prílohe IV v obmedzenom množstve stanovenom príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

2.  Členské štáty predložia Komisii každé dva roky správu vo forme stanovenej Komisiou o výnimkách uplatnených podľa odseku 1. Komisia poskytne svoje stanovisko k týmto výnimkám v lehote maximálne 12 mesiacov po prijatí správy a informuje výbor.

3.  Tieto správy špecifikujú:

a) 

druh, na ktorý sa vzťahujú výnimky, a dôvod výnimky vrátane charakteru rizika a v prípade potreby odkaz na zamietnuté alternatívne riešenia a použité vedecké údaje;

b) 

prostriedky, nástroje alebo metódy povolené na odchyt alebo usmrcovanie daného druhu živočíchov a dôvody na ich použitie;

c) 

okolnosti týkajúce sa miesta a času udelenia týchto výnimiek;

d) 

orgán oprávnený vyhlásiť podmienky a kontrolovať ich dodržiavanie a rozhodovať o tom, aké prostriedky, nástroje alebo metódy sa môžu použiť, v rámci akých limitov a aké agentúry a osoby majú vykonávať túto úlohu;

e) 

použité kontrolné opatrenia a dosiahnuté výsledky.Informácie

Článok 17

1.  Každých šesť rokov od dátumu skončenia obdobia stanoveného v článku 23 vypracujú členské štáty správu o vykonaní opatrení prijatých podľa tejto smernice. Táto správa obsahuje najmä informácie týkajúce sa ochranných opatrení uvedených v článku 6 ods. 1, ako aj zhodnotenie dosahu týchto opatrení na stav ochrany typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II a hlavné výsledky dohľadu uvedené v článku 11. Správa v súlade s formátom stanoveným výborom sa postúpi Komisii a sprístupní verejnosti.

2.  Komisia pripraví súhrnnú správu založenú na správach uvedených v odseku 1. Táto správa obsahuje primerané zhodnotenie dosiahnutého pokroku, a najmä podiel sústavy Natura 2000 na dosiahnutí cieľov stanovených v článku 3. Návrh tej časti správy, ktorá obsahuje informácie dodané členským štátom sa postúpi príslušnému členskému štátu na overenie. Po predložení výboru uverejní Komisia konečnú verziu správy najneskôr do dvoch rokov po prijatí správ uvedených v odseku 1 a postúpi ju členským štátom, Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru.

3.  Členské štáty môžu vyznačiť územia stanovené podľa tejto smernice prostredníctvom oznámení spoločenstva navrhnutých na tento účel výborom.Výskum

Článok 18

1.  Členské štáty a Komisia podporujú potrebný výskum a vedecké štúdie zamerané na ciele stanovené v článku 2 a plnenie záväzkov uvedených v článku 11. Vymieňajú si informácie s cieľom správnej koordinácie výskumu vykonávaného v členskom štáte a na úrovni spoločenstva.

2.  Zvláštna pozornosť sa venuje vedeckým štúdiám potrebným na vykonanie článkov 4 a 10 a podporuje sa cezhraničná spolupráca vo výskume medzi členskými štátmi.Postup pre zmenu a doplnenie príloh

Článok 19

Zmeny a doplnky, ktoré sú potrebné na prispôsobenie príloh I, II, III, V a VI technickému a vedeckému pokroku, prijme Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.

Zmeny a doplnky, ktoré sú potrebné na prispôsobenie prílohy IV technickému a vedeckému pokroku, prijme Rada na návrh Komisie jednomyseľne.Výbor

▼M2

Článok 20

Komisii pomáha výbor.

Článok 21

1.  V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES ( 1 ) so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

2.  Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

▼BDoplňujúce ustanovenia

Článok 22

Pri vykonávaní ustanovení tejto smernice členské štáty:

a) 

preštudujú potrebu opätovného zavádzania druhov uvedených v prílohe IV, ktoré sú pôvodné na ich území, pokiaľ to môže prispieť k ich zachovani, za predpokladu, že prieskumy zohľadňujúce aj skúsenosti iných členských štátov alebo skúsenosti iných štátov preukážu, že takéto opätovné zavádzanie účinne prispieva k obnoveniu tohto druhu pri priaznivom stave ochrany a že sa uskutočňuje iba po primeranej konzultácii so zainteresovanou verejnosťou;

b) 

zabezpečia, že úmyselné zavádzanie akýchkoľvek druhov, ktoré nie sú pôvodné na ich území, do voľnej prírody je regulované tak, aby sa nepoškodili prirodzené biotopy v rámci ich prirodzeného osídlenia alebo divoká fauna a flóra, a ak to považujú za potrebné, zakážu takéto zavádzanie. Výsledky vykonaného zhodnotenia sa postúpia výboru pre informácie;

c) 

podporujú výchovu a všeobecnú informovanosť o potrebe chrániť druhy divokej fauny aflóry a zachovávať ich prirodzené biotopy.Záverečné ustanovenia

Článok 23

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvoch rokov od jej oznámenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2.  Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 24

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

▼M4
PRÍLOHA I

TYPY PRIRODZENÝCH BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, KTORÝCH OCHRANA VYŽADUJE VYMEDZENIE OSOBITNÝCH CHRÁNENÝCH OBLASTÍ

Výklad

Usmernenia o výklade typov biotopov sú uvedené vo Výkladovej príručke biotopov Európskej únie schválenej výborom zriadeným podľa článku 20 („Výbor pre biotopy“) a uverejnenej Európskou komisiou ( 2 ).

Kód zodpovedá kódu Natura 2000.

Označenie „*“ označuje prioritné typy biotopov.

1.   POBREŽNÉ A HALOFYTNÉ BIOTOPY

11.    Otvorené more a prílivové oblasti

11.10

Piesčiny trvale pokryté nízkou vrstvou morskej vody

11.20

* Posidonské dná (Posidonion oceanicae)

11.30

Ústia riek

11.40

Bažiny a piesčiny nepokryté morskou vodou pri nízkom prílive

11.50

* Pobrežné lagúny

11.60

Veľké plytké zátoky a zálivy

11.70

Útesy

11.80

Morské „stĺpy“ v plytčinách, vytvorené unikajúcimi plynmi

12.    Morské útesy a štrkové alebo kamenné pláže

12.10

Jednoročná vegetácia na naplavených líniách

12.20

Viacročná vegetácia na kamenných brehoch

12.30

Vegetáciou porastené morské útesy atlantického a baltského pobrežia

12.40

Vegetáciou porastené morské útesy stredozemného pobrežia s endemickými druhmi rodu limonka (Limonium spp.)

12.50

Vegetáciou porastené morské útesy makaronézskeho pobrežia s endemickou flórou

13.    Atlantické a vnútrozemské slaniská a slané lúky

13.10

Porasty slanorožca (Salicornia spp.) a ďalších jednoročných rastlín kolonizujúcich bahno a piesok

13.20

Trávnaté porasty druhov rodu Spartina (Spartinion maritimae)

13.30

Atlantické slané lúky (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

13.40

* Vnútrozemské slané lúky

14.    Stredozemné a termoatlantické slaniská a slané lúky

14.10

Stredozemné slané lúky (Juncetalia maritimi)

14.20

Stredozemné a termoatlantické halofilné kroviny (Sarcocornetea fructicosae)

14.30

Iberská halonitrofilná kosodrevina (Pegano-Salsoletea)

15.    Slané a sadrovcové kontinentálne stepi

15.10

* Stredozemné slané stepi (Limonietalia)

15.20

* Iberské sadrovcové stepi (Gypsophiletalia)

15.30

* Panónske slané stepi a slaniská

16.    Boreálne baltské súostrovia, pobrežnou a geologickou činnosťou vyzdvihnuté územia

16.10

Baltské morénové ostrovy s vegetáciou piesočnatých, kamenitých a štrkových pláží a so sublitorálnou vegetáciou

1620

Boreálne baltské ostrovčeky a malé ostrovy

16.30

* Boreálne baltské pobrežné lúky

16.40

Boreálne baltské piesočnaté pláže s trvácou vegetáciou

16.50

Boreálne baltské úzke zátoky

2.   POBREŽNÉ PIESKOVÉ DUNY A KONTINENTÁLNE DUNY

21.    Morské duny atlantického, severomorského a baltského pobrežia

21.10

Embryonálne pohyblivé duny

21.20

Pohyblivé duny pozdĺž pobrežnej čiary s Ammophila arenaria („biele duny“)

21.30

* Pevné duny s bylinnou vegetáciou („sivé duny“)

21.40

* Odvápnené pevné duny s Empetrum nigrum

21.50

* Eu-atlantické odvápnené pevné duny (Calluno-Ulicetea)

21.60

Duny s Hyppophaë rhamnoides

21.70

Duny so Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

21.80

Zalesnené duny atlantickej, vnútrozemskej a boreálnej oblasti

21.90

Vlhké dunové previsy

21A0

Machairs (* v Írsku)

22.    Morské duny stredozemného pobrežia

22.10

Crucianellion maritimae, pevné pieskové duny

22.20

Duny s Euphorbia terracina

22.30

Duny s trávnatým porastom Malcolmietalia

22.40

Duny s trávnatým porastom Brachypodietalia s jednoročnými rastlinami

22.50

* Pobrežné duny s porastami borievky (Juniperus spp.)

22.60

Duny so skleorofylnou kosodrevinou (Cisto-Lavenduletalia)

22.70

* Zalesnené duny s Pinus pinea a/alebo Pinus pinaster

23.    Kontinentálne duny, staré a odvápnené

23.10

Suché pieskové vresoviská s Calluna a Genista

23.20

Suché pieskové vresoviská s Calluna a Empetrum nigrum

23.30

Otvorené lúky kontinentálnych dún s Corynephorus a Agrostis

23.40

* Kontinentálne panónske duny

3.   SLADKOVODNÉ BIOTOPY

31.    Stojaté vody

31.10

Oligotrofné vody obsahujúce veľmi malé množstvo minerálov pieskových rovín (Littorelletalia uniflorarae)

31.20

Oligotrofné vody obsahujúce veľmi malé množstvo minerálov západných stredozemných pieskových rovín s Isoetes spp.

31.30

Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou typu Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea

31.40

Tvrdé oligomezotrofné vody s bentickou vegetáciou formácie Chara spp.

31.50

Prírodné eutrofické jazerá s vegetáciou typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

31.60

Prírodné dystrofické jazerá a rybníky

31.70

* Stredozemné dočasné rybníky

31.80

* Turloughs (Írsko)

31.90

Jazerá sadrovcových krasov

31A0

* Transylvánske porasty lekna v horúcich prameňoch

32.    Tečúca voda — úseky vodných tokov s prírodnou alebo poloprírodnou dynamikou (malé, priemerné a veľké riečiská), kde kvalita vody nevykazuje výrazné zhoršenie

32.10

Fínsko-škandinávske prirodzené rieky

32.20

Alpské rieky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov

32.30

Alpské rieky a ich drevnatá vegetácia s Myricaria germanica

32.40

Alpské rieky a ich drevnatá vegetácia so Salix elaeagnos

32.50

Stredozemné rieky s kontinuálnym prietokom s Glaucium flavum

32.60

Plávajúca vegetácia typu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion rovinných a podhorských riek

32.70

Bahnité riečne brehy s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.

32.80

Stredozemné rieky s kontinuálnym prietokom s Paspalo-Agrostidion a visiace opony Salix a Populus alba

32.90

Stredozemné rieky s diskontinuálnym prietokom (Paspalo-Agrostidion)

32A0

Tufové kaskády krasových riek v Dinárskom pohorí

4.   VRESOVISKÁ A KROVINY MIERNEHO PÁSMA

40.10

Severoatlantické vlhké vresoviská s Erica tetralix

40.20

* Atlantické vlhké vresoviská mierneho pásma s Erica ciliaris a Erica tetralix

40.30

Európske suché vresoviská

40.40

* Suché atlantické pobrežné vresoviská s Erica vagans

40.50

* Endemické makaronézske vresoviská

40.60

Alpské a subalpské (boreálne) vresoviská

40.70

* Kosodrevina s Pinus mugo a Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododenretum hirsuti)

40.80

Subarktická vŕbová kosodrevina Salix spp. Scrub

40.90

Endemické stredozemné vresoviská s hlodášovým kríkom

40A0

* Subkontinentálne peripanónske kroviny

40B0

Húštiny vavrínu bobkového (Laurus nobilis)

40C0

* Pontosarmatské listnaté húštiny

5.   SKLEROFYLNÁ KOSODREVINA (MATORRAL)

51.    Kosodrevina substredozemného a mierneho pásma

51.10

Stabilné porasty Buxus sempervirens na vápenatých skalných svahoch (Berberidion p. p.)

51.20

Horské porasty Cytisus purgans

51.30

Porasty Juniperus communis na vápenatých vresoviskách alebo lúkach

51.40

* Porasty Cistus palhinhae na morských mokrých vresoviskách

52.    Stredozemné arborescentné matorral

52.10

Matorral s Juniperus spp.

52.20

* Matorral so Zyziphus

52.30

* Matorral s Laurus nobilis

53.    Teplé stredozemné a predstepné kroviny

53.10

Vavrínové kroviny

53.20

Nízke porasty pryšca v blízkosti útesov

53.30

Teplé stredozemné a predpúštne kroviny

54.    Phrygana

54.10

Astragalo-Plantaginetum subulatae phryganas

54.20

Sarcopoterium spinosum phryganas

54.30

Krétske porasty (Euphorbieto-Verbascion)

6.   PRÍRODNÉ A POLOPRÍRODNÉ LÚČNE PORASTY

61.    Prírodné lúky

61.10

* Krasové vápencové lúky (Alysso-Sedion albi)

61.20

* Suché pieskové vápencové lúky

61.30

Kalaminárske lúky s Violetalia calaminariae

61.40

Kremičité pyrenejské lúky s Festuca eskia

61.50

Kremičité alpské a boreálne lúky

61.60

Kremičité iberské lúky Festuca indigesta

61.70

Alpské a subalpské vápencové lúky

61.80

Makaronézske horské lúky

61.90

Panónske skalné lúky (Stipo-Festucetalia pallentis)

62.    Poloprírodné suché lúky a krovinaté fácie

62.10

Na vápenatých substrátoch (Festuco Brometalia) (* významné miesta výskytu orchideí)

62.20

* Pseudostep s trávami a ročnými porastami (Thero-Brachypodietea)

62.30

* Lúky bohaté na druhy Nardus na kremičitých substrátoch v horských oblastiach (a podhorské oblasti v kontinentálnej Európe)

62.40

* Subpanónske stepné lúky

62.50

* Panónske stepné lúky na spraši

62.60

* Panónske stepi na pieskoch

62.70

* Fínsko-škandinávske nížinné druhovo bohaté suché až stredne vlhké lúky

62.80

* Severské alvary a ploché skaly z prekambrického vápenca

62A0

Východné substredozemné suchomilné lúky (Scorzoneratalia villosae)

62B0

* Cyperské serpentinofilné lúky

62C0

* Pontosarmatské stepi

62D0

Oro-moézske acidofilné lúky

63.    Sklerofilné spásané lesy (dehesy)

63.10

Tuholisté spásané lesy (dehesy) so vždyzelenými dubmi (Quercus spp.)

64.    Poloprírodné vlhké lúky s vysokým bylinným porastom

64.10

Lúky s porastom molinia na kriede a hline (Molinion caeruleae)

64.20

Stredozemné lúky s vysokým bylinným a rákosovým porastom (Molinio-Holoschoenion)

64.30

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá nížin a horského až alpského stupňa

64.40

Lúky podliehajúce záplavám s Cnidion dubii

64.50

Severné boreálne aluviálne lúky

64.60

Lúky na rašeliniskách Troodosu

65.    Mezofilné lúky

65.10

Nížinné senové lúky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

65.20

Horské senové lúky

65.30

* Fínsko-škandinávske lúky s drevinami

65.40

Substredozemné lúky s Molinio-Hordeion secalini

7.   ZVÝŠENÉ RAŠELINISKÁ, BAŽINY A MOČIARE

71.    Kyslé rašeliniská Sphagnum

71.10

* Aktívne zvýšené rašeliniská

71.20

Degradované zvýšené rašeliniská (stále schopné prirodzenej regenerácie)

71.30

Kobercové rašeliniská (* iba aktívne)

71.40

Prechodné bažiny a trasoviská

71.50

Prehĺbeniny na rašelinových substrátoch (Rhynchosporion)

71.60

Fínsko-škandinávske prameniská a prameniskové slatiny

72.    Vápenaté močiare

72.10

* Vápenaté močiare s Cladium mariscus a Carex davalliana

72.20

* Skamenené pukliny s tufovými útvarmi (Cratoneurion)

72.30

Alkalické močiare

72.40

* Alpské prvotné útvary Caricion bicoloris-atrofuscae

73.    Boreálne rašeliniská

73.10

* Rašeliniská aapa

73.20

* Palsové rašeliniská

8.   SKALNATÉ BIOTOPY A JASKYNE

81.    Štrky

81.10

Kremičité sutiny horského stupňa po hranicu snehu (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)

81.20

Vápenaté sutiny od horského po alpský stupeň (Thlaspietea rotudifolii)

81.30

Západostredozemné a alpské termofilné sutiny

81.40

Východostredozemné sutiny

81.50

Stredoeurópske kremičité sutiny

81.60

* Stredoeurópske vápencové sutiny

82.    Roklinová vegetácia na skalnatých svahoch

82.10

Vápencové skalnaté svahy s chazmofytickou vegetáciou

82.20

Kremičité skalnaté svahy s chazmofytickou vegetáciou

82.30

Prvotná vegetácia na povrchoch skál (Sedo-Scleranthion alebo Sedoalbi-Veronicion dillenii)

82.40

* Vápencové chodníky

83.    Ďalšie skalnaté biotopy

83.10

Jaskyne neprístupné verejnosti

83.20

Polia lávy a prírodné prehĺbeniny

83.30

Zatopené alebo čiastočne zatopené morské jaskyne

83.40

Permanentné ľadovce

9.   LESY

(Sub)prírodná lesná vegetácia obsahujúca pôvodné druhy tvoriace lesy z vysokých stromov s typickým podrastom a spĺňajúce nasledujúce kritériá: vzácne alebo zvyškové a/alebo hosťujúce druhy, o ktoré má Spoločenstvo záujem

90.    Lesy boreálneho európskeho pásma

90.10

* Západná tajga

90.20

* Fínsko-škandinávske hemiboreálne prirodzené staré listnaté lesy (dub Quercus spp., lipa Tilia spp., javor Acer spp., jaseň Fraxinus spp. alebo brest Ulmus spp.) bohaté na epifyty

90.30

* Prirodzené lesy v štádiu primárnej sukcesie na vyzdvihnutom morskom pobreží

90.40

Severské subalpské/subarktické lesy s brezou Betula pubescens ssp. czerepanovii

90.50

Fínsko-škandinávske lesy s bohatou bylinnou vegetáciou a smrekom obyčajným (Picea abies)

90.60

Ihličnaté lesy na glaciofluviálnych morénových valoch alebo s nimi spojené

90.70

Fínsko-škandinávske pasienky porastené drevinami

90.80

* Fínsko-škandinávske listnaté močiarne lesy

91.    Lesy mierneho európskeho pásma

91.10

Bukové lesy Luzulo-Fagetum

91.20

Atlantické acidofilné bukové lesy v krovinnom podraste s cezmínou (Ilex) a niekedy tiež s tisom (Taxus) (Quercion robori-petraeae alebo Ilici-Fagenion)

91.30

Bukové lesy Asperulo-Fagetum

91.40

Stredoeurópske subalpské bukové lesy s javorom (Acer spp.) a štiavcom áronolistým (Rumex arifolius)

91.50

Stredoeurópske bukové lesy na vápenatom podklade (Cephalanthero-Fagion)

91.60

Subatlantické a stredoeurópske dubové alebo dubovo-hrabové lesy Carpinion betuli

91.70

Dubovo-hrabové lesy Galio-Carpinetum

91.80

* Zalesnené rokliny Tilio-Acerion

91.90

Staré acidofilné dubové lesy s Quercus robur na pieskových rovinách

91A0

Staré dubové lesy s Ilex a Blechnum na Britských ostrovoch

91B0

Lesy Fraxinus angustifolia

91C0

* Kaledónsky les

91D0

* Rašelinové lesy

91E0

* Zvyškové naplaveninové lesy Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Zmiešané dubovo-brestovo-jaseňové lesy pri veľkých riekach (Quercus robur, Ulmus laevis a Ulmus minor, Fraxinus excelsior alebo Fraxinus angustifolia, Ulmenion minoris)

91G0

* Panónske dubovo-hrabové lesy (Quercus petraea a Carpinus betulus)

91H0

* Panónske dubové lesy s dubom plstnatým (Quercus pubescens)

91I0

* Eurosibírske stepné dubové lesy (Quercus spp.)

91J0

* Tisové lesy s tisom obyčajným (Taxus baccata) na Britských ostrovoch

91K0

Ilýrske lesy s bukom lesným (Aremonio-Fagion)

91L0

Ilýrske dubovo-hrabové lesy (Erythronio-Carpinion)

91M0

Panónsko-balkánske lesy s dubom cerovým a dubom zimným

91N0

* Panónske vnútrozemské húštiny borievky a topoľa bieleho na piesočných dunách (Junipero-Populetum albae)

91P0

Jedľový les Svätého kríža (Abietum polonicum)

91Q0

Západokarpatské vápnomilné lesy borovice lesnej

91R0

Borovicové lesy Dinárskych dolomitov (Genisto januensis-Pinetum)

91S0

* Západopontské bukové lesy

91T0

Stredoeurópske lišajníkovo-borovicové lesy

91U0

Borovicový les sarmatskej stepi

91V0

Dácke bukové lesy (Symphyto-Fagion)

91W0

Moézske bukové lesy

91X0

* Dobrogejské bukové lesy

91Y0

Dácke dubovo-hrabové lesy

91Z0

Moézske lesy s lipou striebristou

91AA

* Východné lesy s dubom bielym

91BA

Moézske lesy s Abies alba

91CA

Borovicové lesy balkánsko-rodopskej oblasti

92.    Listnaté lesy stredozemnej oblasti

92.10

* Apeninské bukové lesy s Taxus a Ilex

92.20

* Apeninské bukové lesy s Abies alba a bukové lesy Abies nebrodensis

92.30

Galícijsko-portugalské dubové lesy s Quercus robur a Quercus pyrenaica

92.40

Lesy Quercus faginea a Quercus canariensis (Iberský polostrov)

92.50

Lesy Quercus trojana (Taliansko a Grécko)

92.60

Gaštanové lesy

92.70

Helénske bukové lesy s Abies borisii-regis

92.80

Lesy Quercus frainetto

92.90

Cyprusové lesy (Acero-Cupresion)

92A0

Plošiny Salix alba a Populus alba

92B0

Pobrežné porasty pozdĺž riek s diskontinuálnym tokom v stredozemnej oblasti s Rhododendron ponticum, Salix a inými

92C0

Lesy platanu orientálneho (Platanion orientalis)

92D0

Teplé stredozemné pobrežné plošiny (Nerio-Tamariceteae) a juhozápadné pobrežné plošiny na Iberskom polostrove (Securinegion tinctoriae)

93.    Sklerofylné lesy stredozemnej oblasti

93.10

Lesy Quercus brachyphylla na Kréte

93.20

Lesy Olea a Ceratonia

93.30

Lesy Quercus suber

93.40

Lesy Quercus ilex a Quercus rotundifolia

93.50

Lesy Quercus macrolepis

93.60

* Makaronézske vavrínové lesy (Laurus, Ocotea)

93.70

* Palmové háje Phoenix

93.80

Lesy Ilex aquifolium

93.90

* Kroviny a nízka lesná vegetácia s Quercus alnifolia

93A0

Lesy s Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94.    Alpské a subalpské ihličnaté lesy

94.10

Acidofilné lesy (Vaccinio-Piceetea) s Picea na horských a alpínskych úrovniach (Vaccinio-Piceetea)

94.20

Alpské lesy so smrekovcom a/alebo Pinus cembra

94.30

Lesy Pinus uncinata (* na sadrovcovom alebo vápencovom podklade)

95.    Hornaté ihličnaté lesy stredozemnej oblasti

95.10

* Apeninské lesy Abies alba a Picea excelsa

95.20

Lesy Abies pinsapo

95.30

* Borovicové lesy s endemickým výskytom borovice čiernej v stredozemnej oblasti

95.40

Borovicové lesy s endemickým výskytom mesogeánskej borovice vrátane Pinus mugo v stredozemnej oblasti a Pinus leucodermis

95.50

Makaronézske borovicové lesy (endemické)

95.60

* Endemické lesy stredozemnej oblasti s Juniperus spp.

95.70

* Lesy Tetraclinis articulata (Andalúzia)

95.80

* Lesy Taxus baccata

95.90

* Lesy s Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Borovicové lesy v stredozemnej oblasti
PRÍLOHA II

DRUHY ŽIVOČÍCHOV A RASTLÍN, O KTORÉ MÁ SPOLOČENSTVO ZÁUJEM A KTORÝCH OCHRANA VYŽADUJE OZNAČENIE OSOBITNE CHRÁNENÝCH OBLASTÍ

Výklad

a)

Príloha II vyplýva z prílohy I, ktorá sa týka vytvorenia súvislej sústavy osobitne chránených území.

b)

Druhy uvedené v tejto prílohe sú označené:

— 
názvom druhu alebo poddruhu alebo
— 
všetkými skupinami druhov patriacich do vyššieho taxónu alebo do označenej časti tohto taxónu.
Skratka „spp.“ za názvom čeľade alebo rodu označuje všetky druhy patriace do tejto čeľade alebo rodu.

c)

Symboly

Hviezdička (*) pred názvom druhu označuje, že ide o prioritné druhy.

Väčšina druhov uvedených v tejto prílohe je tiež uvedená v prílohe IV. Ak sú druhy uvedené v tejto prílohe, ale nie sú uvedené v prílohe IV alebo prílohe V, za názvom druhu nasleduje symbol (o); ak sú druhy, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, uvedené tiež v prílohe V, ale nie sú uvedené v prílohe IV, za ich názvom nasleduje symbol (V).

a)    ŽIVOČÍCHY

STAVOVCE

CICAVCE

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Myomimus roachi

Sciuridae

* Marmota marmota latirostris

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Castoridae

Castor fiber (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, fínskych a švédskych populácií)

Cricetidae

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola

* Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

* Alopex lagopus

* Canis lupus (s výnimkou estónskej populácie; grécke populácie: len južne od 39. rovnobežky; španielske populácie: len tie, ktoré sú na juh od Duera; lotyšské, litovské a fínske populácie)

Ursidae

* Ursus arctos (s výnimkou estónskych, fínskych a švédskych populácií)

Mustelidae

* Gulo gulo

Lutra lutra

Mustela eversmanii

* Mustela lutreola

Vormela peregusna

Felidae

Lynx lynx (s výnimkou estónskych, lotyšských a fínskych populácií)

* Lynx pardinus

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (V)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

* Bison bonasus

Capra aegagrus (prirodzené populácie)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (prirodzené populácie — Korzika a Sardínia)

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

* Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

PLAZY

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* Caretta caretta

* Chelonia mydas

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Dinarolacerta mosorensis

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

* Coluber cypriensis

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

* Natrix natrix cypriaca

Viperidae

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursinii (s výnimkou Vipera ursinii rakosiensis a Vipera ursinii macrops)

* Vipera ursinii macrops

* Vipera ursinii rakosiensis

OBOJŽIVELNÍKY

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus montandoni

Triturus vulgaris ampelensis

Proteidae

* Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontis

ANURA

Discoglossidae

* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (vrátane Discoglossus „jeanneae“)

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* Pelobates fuscus insubricus

RYBY

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (s výnimkou fínskych a švédskych populácií)

Lampetra planeri (o) (s výnimkou estónskych, fínskych a švédskych populácií)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (s výnimkou švédskych populácií)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

* Acipenser naccarii

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho (prirodzené populácie) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (iba v sladkých vodách) (V) (s výnimkou fínskych populácií)

Salmothymus obtusirostris (o)

Coregonidae

* Coregonus oxyrhynchus (anadrómne populácie v určitých oblastiach Severného mora)

Umbridae

Umbra krameri (o)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

Aulopyge huegelii (o)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (V) (s výnimkou fínskych populácií)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma knerii (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma phoxinus (o)

Chondrostoma polylepis (o) (vrátane C. willkommi)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio kessleri (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

* Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Pelecus cultratus (V)

Phoxinellus spp. (o)

* Phoxinus percnurus

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus pigus (V)

Rutilus rubilio (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus frisii meidingeri (V)

Rutilus alburnoides (o)

Scardinius graecus (o)

Squalius microlepis (o)

Squalius svallize (o)

Cobitidae

Cobitis elongata (o)

Cobitis taenia (o) (s výnimkou fínskych populácií)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata a Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

* Valencia hispanica

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Gymnocephalus schraetzer (V)

* Romanichthys valsanicola

Zingel spp. [(o) s výnimkou Zingel asper a Zingel zingel (V)]

Gobiidae

Knipowitschia croatica (o)

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (s výnimkou fínskych populácií)

Cottus petiti (o)

BEZSTAVOVCE

ČLÁNKONOŽCE

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

* Austropotamobius torrentium (V)

Isopoda

* Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Bolbelasmus unicornis

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

* Carabus menetriesi pacholei

* Carabus olympiae

Carabus variolosus

Carabus zawadszkii

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti

Duvalius hungaricus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Leptodirus hochenwarti

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

* Osmoderma eremita

Oxyporus mannerheimii (o)

Pilemia tigrina

* Phryganophilus ruficollis

Probaticus subrugosus

Propomacrus cypriacus

* Pseudogaurotina excellens

Pseudoseriscius cameroni

Pytho kolwensis

Rhysodes sulcatus (o)

* Rosalia alpina

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)

Arytrura musculus

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

Catopta thrips

Chondrosoma fiduciarium

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Colias myrmidone

Cucullia mixta

Dioszeghyana schmidtii

Erannis ankeraria

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

Glyphipterix loricatella

Gortyna borelii lunata

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Leptidea morsei

Lignyoptera fumidaria

Lycaena dispar

Lycaena helle

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

* Nymphalis vaualbum

Papilio hospiton

Phyllometra culminaria

Plebicula golgus

Polymixis rufocincta isolata

Polyommatus eroides

Proterebia afra dalmata

Pseudophilotes bavius

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

* Xylomoia strix

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Coenagrion ornatum (o)

Cordulegaster heros

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

Brachytrupes megacephalus

Isophya costata

Isophya harzi

Isophya stysi

Myrmecophilus baronii

Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides

Pholidoptera transsylvanica

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

MÄKKÝŠE

GASTROPODA

Anisus vorticulus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Chilostoma banaticum

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Gibbula nivosa

* Helicopsis striata austriaca (o)

Hygromia kovacsi

Idiomela (Helix) subplicata

Lampedusa imitatrix

* Lampedusa melitensis

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

* Paladilhia hungarica

Sadleriana pannonica

Theodoxus transversalis

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

Dreissenidae

Congeria kusceri

b)    RASTLINY

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

Asplenium adulterinum Milde

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

ASCLEPIADACEAE

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE

* Anchusa crispa Viv.

Echium russicum J. F. Gemlin

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* Omphalodes littoralis Lehm.

* Onosma tornensis Javorka

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* Campanula bohemica Hruby

* Campanula gelida Kovanda

Campanula romanica Săvul.

* Campanula sabatia De Not.

* Campanula serrata (Kit.) Hendrych

Campanula zoysii Wulfen

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

* Cerastium alsinifolium Tausch Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

* Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O. Schwarz

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

* Dianthus diutinus Kit.

* Dianthus lumnitzeri Wiesb.

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

* Dianthus moravicus Kovanda

* Dianthus nitidus Waldst. et Kit.

Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay

Dianthus rupicola Biv.

* Gypsophila papillosa P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

Herniaria maritima Link

* Minuartia smejkalii Dvorakova

Moehringia jankae Griseb. ex Janka

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl

Moehringia tommasinii Marches.

Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas

Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* Silene orphanidis Boiss

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

* Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

* Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb.

* Artemisia granatensis Boiss.

* Artemisia laciniata Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

Carlina onopordifolia Besser

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

* Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez

* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

* Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca

* Centaurea horrida Badaro

Centaurea immanuelis-loewii Degen

Centaurea jankae Brandza

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

* Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál

* Centaurea niederi Heldr.

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

* Centaurea pinnata Pau

Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

Centaurea vicentina Mariz

Cirsium brachycephalum Juratzka

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

Hyoseris frutescens Brullo et Pavone

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

* Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer

* Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

* Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern

Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus argyrothamnus Greuter

* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

* Arabis kennedyae Meikle

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

Arabis scopoliana Boiss

* Biscutella neustriaca Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica hilarionis Post

Brassica insularis Moris

* Brassica macrocarpa Guss.

Braya linearis Rouy

* Cochlearia polonica E. Fröhlich

* Cochlearia tatrae Borbas

* Coincya rupestris Rouy

* Coronopus navasii Pau

Crambe tataria Sebeok

* Degenia velebitica (Degen) Hayek

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo

* Diplotaxis siettiana Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Draba dorneri Heuffel.

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.

* Iberis arbuscula Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva]

Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

Thlaspi jankae A. Kern.

CYPERACEAE

Carex holostoma Drejer

* Carex panormitana Guss.

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

ELATINACEAE

Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al

ERICACEAE

Rhododendron luteum Sweet

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

* Centaurium rigualii Esteve

* Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

* Gentianella bohemica Skalicky

GERANIACEAE

* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernández-González & Izco

* Erodium rupicola Boiss.

GLOBULARIACEAE

* Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitana Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo

Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády

* Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

* Stipa austroitalica Martinovsky

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

Stipa danubialis Dihoru & Roman

* Stipa styriaca Martinovsky

* Stipa veneta Moraldo

* Stipa zalesskii Wilensky

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

* Ribes sardoum Martelli

HIPPURIDACEAE

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson

IRIDACEAE

Crocus cyprius Boiss. et Kotschy

Crocus hartmannianus Holmboe

Gladiolus palustris Gaud.

Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi

Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

* Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Phlomis brevibracteata Turril

Phlomis cypria Post

Salvia veneris Hedge

Sideritis cypria Post

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

* Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis

* Astragalus maritimus Moris

Astragalus peterfii Jáv.

Astragalus tremolsianus Pau

* Astragalus verrucosus Moris

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

* Ononis hackelii Lange

Trifolium saxatile All.

* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

* Pinguicula crystallina Sm.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

* Androcymbium rechingeri Greuter

* Asphodelus bento-rainhae P. Silva

* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.

Colchicum arenarium Waldst. et Kit.

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

* Muscari gussonei (Parl.) Tod.

Scilla litardierei Breist.

* Scilla morrisii Meikle

Tulipa cypria Stapf

Tulipa hungarica Borbas

LINACEAE

* Linum dolomiticum Borbas

* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)

LYTHRACEAE

* Lythrum flexuosum Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

OLEACEAE

Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.

ORCHIDACEAE

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto

Calypso bulbosa L.

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Dactylorhiza kalopissii E. Nelson

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Himantoglossum adriaticum Baumann

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch

Liparis loeselii (L.) Rich.

* Ophrys kotschyi H. Fleischm. et Soo

* Ophrys lunulata Parl.

Ophrys melitensis (Salkowski) J. et P. Devillers-Terschuren

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

OROBANCHACEAE

Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo

Paeonia parnassica Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio [Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio]

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* Cyclamen fatrense Halda et Sojak

* Primula apennina Widmer

Primula carniolica Jacq.

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

* Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

* Consolida samia P. H. Davis

* Delphinium caseyi B. L. Burtt

Pulsatilla grandis Wenderoth

Pulsatilla patens (L.) Miller

* Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo

* Pulsatilla slavica G. Reuss.

* Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus kykkoensis Meikle

Ranunculus lapponicus L.

* Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

* Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

Potentilla emilii-popii Nyárády

* Pyrus magyarica Terpo

Sorbus teodorii Liljefors

RUBIACEAE

Galium cracoviense Ehrend.

* Galium litorale Guss.

Galium moldavicum (Dobrescu) Franco

* Galium sudeticum Tausch

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

Linaria loeselii Schweigger

* Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

* Linaria hellenica Turrill

Linaria pseudolaxiflora Lojacono

* Linaria ricardoi Cout.

Linaria tonzigii Lona

* Linaria tursica B. Valdés & Cabezudo

Odontites granatensis Boiss.

* Pedicularis sudetica Willd.

Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz

Tozzia carpathica Wol.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson

SOLANACEAE

* Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

* Daphne arbuscula Celak

Daphne petraea Leybold

* Daphne rodriguezii Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

* Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

* Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

* Eryngium viviparum Gay

* Ferula sadleriana Lebed.

Hladnikia pastinacifolia Reichenb.

* Laserpitium longiradium Boiss.

* Naufraga balearica Constans & Cannon

* Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* Seseli intricatum Boiss.

Seseli leucospermum Waldst. et Kit

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

Viola delphinantha Boiss.

* Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas

NIŽŠIE RASTLINY

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)

* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. [Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill] (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

* Marsupella profunda Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Ochyraea tatrensis Vana (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

Riccia breidleri Jur. (o)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)

Tortella rigens (N. Alberts) (o)

DRUHY PRE MAKARONÉZIU

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

* Marsilea azorica Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

* Ceropegia chrysantha Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

* Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onorpordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus caput-medusae Lowe

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

* Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

* Globularia sarcophylla Svent.

LABIATAE

* Sideritis cystosiphon Svent.

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L’Hér.

Teucrium betonicum L’Hér.

LEGUMINOSAE

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel

* Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

* Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

* Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

* Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

* Limonium sventenii Santos & Fernández Galván

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

* Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

* Euphrasia azorica H. C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* Isoplexis chalcantha Svent. & O’Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

NIŽŠIE RASTLINY

BRYOPHYTA

* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o).

▼B
PRÍLOHA III

KRITÉRIÁ VÝBERU LOKALÍT PRICHÁDZAJÚCICH DO ÚVAHY AKO LOKALITY EURÓPSKEHO VÝZNAMU A OZNAČENIA AKO OSOBITNE CHRÁNENÉ ÚZEMIA

ETAPA 1:   Hodnotenie relatívneho významu lokalít pre každý typ prirodzeného biotopu uvedený v prílohe I a každý druh uvedený v prílohe II (vrátane prioritných typov prirodzených biotopov a prioritných druhov) na úrovni členských krajín

A.   Kritériá hodnotenia lokality z hľadiska daného typu prirodzeného biotopu uvedeného v prílohe I

a) 

Stupeň zastúpenia typu prirodzeného biotopu v danej lokalite.

b) 

Plocha, na ktorej sa nachádza typ prirodzeného biotopu v lokalite vo vzťahu k celkovej ploche pokrytej týmto typom prirodzeného biotopu v rámci územia krajiny.

c) 

Stupeň ochrany štruktúry a funkcií príslušného typu prirodzeného biotopu a možností jeho obnovy.

d) 

Celkové zhodnotenie významu lokality pre ochranu príslušného typu prirodzeného biotopu.

B.   Kritériá hodnotenia lokality z hľadiska daného druhu uvedeného v prílohe II

a) 

Veľkosť a hustota populácie druhov prítomných v danej lokalite vo vzťahu k populáciám existujúcim v rámci územia krajiny.

b) 

Stupeň ochrany prvkov prirodzeného biotopu, ktoré sú dôležité pre príslušný druh a možnosti jeho obnovy.

c) 

Stupeň izolácie populácie existujúcej v danej lokalite vo vzťahu k oblasti prirodzeného pohybu daného druhu.

d) 

Celkové zhodnotenie významu lokality pre ochranu príslušného druhu.

C.

Na základe týchto kritérií budú členské štáty klasifikovať tie lokality, ktoré navrhujú do národného zoznamu lokalít prichádzajúcich do úvahy ako lokality európskeho významu podľa ich relatívnej hodnoty pre ochranu každého typu prirodzeného biotopu uvedeného v prílohe I alebo každého druhu uvedeného v prílohe II.

D.

V tomto zozname sa uvedú lokality s prioritnými typmi prirodzených biotopov a s prioritnými druhmi, vybraté členskými štátmi na základe kritérií uvedených v bodoch A a B.

ETAPA 2:   Hodnotenie európskeho významu tých lokalít, ktoré sú uvedené v národných zoznamoch

1.

Všetky lokality označené členskými štátmi v etape 1 ako lokality s prioritnými typmi prirodzených biotopov a/alebo prioritnými druhmi sa budú považovať za lokality európskeho významu.

2.

Hodnotenie významu ďalších lokalít uvedených v zoznamoch členských štátov pre spoločenstvo, t. j. podiel na zachovaní alebo obnovení typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I alebo druhov uvedených v prílohe II v priaznivom stave ochrany a/alebo na koherencii sústavy Natura 2000, bude zohľadňovať nasledujúce kritériá:

a) 

relatívny význam lokality na národnej úrovni;

b) 

geografickú situáciu v lokalite vo vzťahu k migračných trasám druhov v prílohe II, a to, či je lokalita súčasťou súvislého ekosystému rozkladajúceho sa na obidvoch stranách jednej alebo viacerých interných hraníc spoločenstva;

c) 

celkovú plochu lokality;

d) 

počet typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II, existujúcich v danej lokalite;

e) 

celkovú ekologickú hodnotu lokality pre príslušné biogeografické regióny a/alebo pre celé územie uvedené v článku 2, čo sa týka charakteristických alebo unikátnych aspektov jeho prvkov a spôsobu, akým sú tieto prvky kombinované.

▼M4
PRÍLOHA IV

ŽIVOČÍŠNE A RASTLINNÉ DRUHY, O KTORÉ MÁ SPOLOČENSTVO ZÁUJEM A KTORÉ VYŽADUJÚ PRÍSNU OCHRANU

Druhy uvedené v tejto prílohe sú označené:

— 
názvom druhu alebo poddruhu alebo
— 
súborom druhov, ktoré patria k vyššiemu taxónu alebo k určitej časti tohto taxónu.

Skratka „spp.“ za názvom čeľade alebo rodu označuje všetky druhy patriace do tejto čeľade alebo rodu.

a)    ŽIVOČÍCHY

STAVOVCE

CICAVCE

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Crocidura sicula

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Všetky druhy

MEGACHIROPTERA

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Všetky druhy s výnimkou Glis glis a Eliomys quercinus

Sciuridae

Marmota marmota latirostris

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, fínskych a švédskych populácií)

Cricetidae

Cricetus cricetus (s výnimkou maďarských populácií)

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerae

Microtus oeconomus arenicola

Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista betulina

Sicista subtilis

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus

Canis lupus (s výnimkou gréckych populácií severne od 39. rovnobežky; estónske populácie, španielske populácie na sever od Duera; bulharské, lotyšské, litovské, poľské, slovenské populácie a fínske populácie v rámci oblasti chovu sobov, ktorá je definovaná v odseku 2 fínskeho zákona č. 848/90 zo 14. septembra 1990 o chove sobov)

Ursidae

Ursus arctos

Mustelidae

Lutra lutra

Mustela eversmanii

Mustela lutreola

Vormela peregusna

Felidae

Felis silvestris

Lynx lynx (s výnimkou estónskej populácie)

Lynx pardinus

Phocidae

Monachus monachus

Phoca hispida saimensis

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Bison bonasus

Capra aegagrus (prirodzené populácie)

Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (prirodzené populácie – Korzika a Sardínia)

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

Všetky druhy

PLAZY

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

Caretta caretta

Chelonia mydas

Lepidochelys kempii

Eretmochelys imbricata

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Algyroides moreoticus

Algyroides nigropunctatus

Dalmatolacerta oxycephala

Dinarolacerta mosorensis

Gallotia atlantica

Gallotia galloti

Gallotia galloti insulanagae

Gallotia simonyi

Gallotia stehlini

Lacerta agilis

Lacerta bedriagae

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta danfordi

Lacerta dugesi

Lacerta graeca

Lacerta horvathi

Lacerta schreiberi

Lacerta trilineata

Lacerta viridis

Lacerta vivipara pannonica

Ophisops elegans

Podarcis erhardii

Podarcis filfolensis

Podarcis hispanica atrata

Podarcis lilfordi

Podarcis melisellensis

Podarcis milensis

Podarcis muralis

Podarcis peloponnesiaca

Podarcis pityusensis

Podarcis sicula

Podarcis taurica

Podarcis tiliguerta

Podarcis wagleriana

Scincidae

Ablepharus kitaibelii

Chalcides bedriagai

Chalcides ocellatus

Chalcides sexlineatus

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Chalcides viridianus

Ophiomorus punctatissimus

Gekkonidae

Cyrtopodion kotschyi

Phyllodactylus europaeus

Tarentola angustimentalis

Tarentola boettgeri

Tarentola delalandii

Tarentola gomerensis

Agamidae

Stellio stellio

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Anguidae

Ophisaurus apodus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber caspius

Coluber cypriensis

Coluber hippocrepis

Coluber jugularis

Coluber laurenti

Coluber najadum

Coluber nummifer

Coluber viridiflavus

Coronella austriaca

Eirenis modesta

Elaphe longissima

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Natrix natrix cetti

Natrix natrix corsa

Natrix natrix cypriaca

Natrix tessellata

Telescopus falax

Viperidae

Vipera ammodytes

Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera seoanni (s výnimkou španielskych populácií)

Vipera ursinii

Vipera xanthina

Boidae

Eryx jaculus

OBOJŽIVELNÍKY

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

Salamandra atra

Salamandra aurorae

Salamandra lanzai

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus italicus

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus marmoratus

Triturus montandoni

Triturus vulgaris ampelensis

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii [Hydromantes (Speleomantes) italicus]

Hydromantes (Speleomantes) supramontis

ANURA

Discoglossidae

Alytes cisternasii

Alytes muletensis

Alytes obstetricans

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (vrátane Discoglossus „jeanneae“)

Discoglossus montalentii

Discoglossus pictus

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana graeca

Rana iberica

Rana italica

Rana latastei

Rana lessonae

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Pelobates syriacus

Bufonidae

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Hyla meridionalis

Hyla sarda

RYBY

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii

Acipenser sturio

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus oxyrhynchus (anadrómne populácie v určitých oblastiach Severného mora s výnimkou fínskych populácií)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Anaecypris hispanica

Phoxinus percnurus

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Romanichthys valsanicola

Zingel asper

INVERTEBRATES

ČLÁNKONOŽCE

CRUSTACEA

Isopoda

Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

Bolbelasmus unicornis

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

Carabus olympiae

Carabus variolosus

Carabus zawadszkii

Cerambyx cerdo

Cucujus cinnaberinus

Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti

Duvalius hungaricus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Leptodirus hochenwarti

Pilemia tigrina

Osmoderma eremita

Phryganophilus ruficollis

Probaticus subrugosus

Propomacrus cypriacus

Pseudogaurotina excellens

Pseudoseriscius cameroni

Pytho kolwensis

Rosalia alpina

Lepidoptera

Apatura metis

Arytrura musculus

Catopta thrips

Chondrosoma fiduciarium

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Colias myrmidone

Cucullia mixta

Dioszeghyana schmidtii

Erannis ankeraria

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia sudetica

Eriogaster catax

Fabriciana elisa

Glyphipterix loricatella

Gortyna borelii lunata

Hypodryas maturna

Hyles hippophaes

Leptidea morsei

Lignyoptera fumidaria

Lopinga achine

Lycaena dispar

Lycaena helle

Maculinea arion

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

Nymphalis vaualbum

Papilio alexanor

Papilio hospiton

Parnassius apollo

Parnassius mnemosyne

Phyllometra culminaria

Plebicula golgus

Polymixis rufocincta isolata

Polyommatus eroides

Proserpinus proserpina

Proterebia afra dalmata

Pseudophilotes bavius

Xylomoia strix

Zerynthia polyxena

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Aeshna viridis

Cordulegaster heros

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia albifrons

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Stylurus flavipes

Sympecma braueri

Orthoptera

Baetica ustulata

Brachytrupes megacephalus

Isophya costata

Isophya harzi

Isophya stysi

Myrmecophilus baronii

Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides

Pholidoptera transsylvanica

Saga pedo

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

MÄKKÝŠE

GASTROPODA

Anisus vorticulus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Chilostoma banaticum

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Discus defloratus

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Gibbula nivosa

Hygromia kovacsi

Idiomela (Helix) subplicata

Lampedusa imitatrix

Lampedusa melitensis

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Paladilhia hungarica

Patella ferruginea

Sadleriana pannonica

Theodoxus prevostianus

Theodoxus transversalis

BIVALVIA

Anisomyaria

Lithophaga lithophaga

Pinna nobilis

Unionoida

Margaritifera auricularia

Unio crassus

Dreissenidae

Congeria kusceri

ECHINODERMATA

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

b)    RASTLINY

V prílohe IV písm. b) sa nachádzajú všetky druhy rastlín uvedené v prílohe II písm. b) ( *1 ) a tieto druhy:

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

Teucrium charidemi Sandwith

Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link

Thymus villosus L. subsp. villosus L.

LILIACEAE

Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter

Bellevalia hackelli Freyn

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Fritillaria conica Rix

Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.

Scilla beirana Samp.

Scilla odorata Link

ORCHIDACEAE

Ophrys argolica Fleischm.

Orchis scopulorum Simsmerh.

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.

Primula glaucescens Moretti

Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

Aquilegia alpina L.

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga portosanctana Boiss.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

UMBELLIFERAE

Bunium brevifolium Lowe

VIOLACEAE

Viola athois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

▼M3
PRÍLOHA V

ŽIVOČÍŠNE A RASTLINNÉ DRUHY, O KTORÉ MÁ SPOLOČENSTVO ZÁUJEM A KTORÝCH CHYTANIE A ZBER VO VOĽNEJ PRÍRODE A VYUŽÍVANIE MÔŽE PODLIEHAŤ SPRÁVNYM OPATRENIAM

Druhy uvedené v tejto prílohe sú označené:

— 
názvom druhu alebo poddruhu alebo
— 
súborom druhov, ktoré patria k vyššiemu taxónu alebo k určitej časti tohto taxónu.

Skratka „spp.“ za názvom čeľade alebo rodu označuje všetky druhy patriace do tejto čeľade alebo rodu.

a)   ŽIVOČÍCHY

STAVOVCE

CICAVCE

RODENTIA

Castoridae

Castor fiber (fínske, švédske, lotyšské, litovské, estónske a poľské populácie)

Cricetidae

Cricetus cricetus (maďarské populácie)

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus
Canis lupus (španielske populácie na sever od Duera, grécke populácie severne od 39. rovnobežky, fínske populácie v chovnej oblasti sobov, ktorá je definovaná v 2. odseku fínskeho zákona č. 848/90 zo 14. septembra 1990 o chove sobov, bulharské, lotyšské, litovské, estónske, poľské a slovenské populácie)

Mustelidae

Martes martes
Mustela putorius

Felidae

Lynx lynx (estónska populácia)

Phocidae

Všetky druhy, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV

Viverridae

Genetta genetta
Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex
Capra pyrenaica (s výnimkou Capra pyrenaica pyrenaica)
Rupicapra rupicapra (s výnimkou Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata a Rupicapra rupicapra tatrica)

OBOJŽIVELNÍKY

ANURA

Ranidae

Rana esculenta
Rana perezi
Rana ridibunda
Rana temporaria

RYBY

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis
Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Všetky druhy, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.

SALMONIFORMES

Salmonidae

Thymallus thymallus
Coregonus spp. (s výnimkou Coregonus oxyrhynchus– anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora)
Hucho hucho
Salmo salar (len v sladkej vode)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Aspius aspius
Barbus spp.
Pelecus cultratus
Rutilus friesii meidingeri
Rutilus pigus

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer
Zingel zingel

BEZSTAVOVCE

COELENTERATA

CNIDARIA

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA – STYLOMMATOPHORA

Helix pomatia

BIVALVIA – UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

Microcondylaea compressa
Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA – ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA – DECAPODA

Astacidae

Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

INSECTA – LEPIDOPTERA

Saturniidae

Graellsia isabellae

b)   RASTLINY

RIASY

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.
Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

CLADONIACEAE

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (s výnimkou Sphagnum pylaisii Brid.)

PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

Arnica montana L.
Artemisia eriantha Tem
Artemisia genipi Weber
Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.
Leuzea rhaponticoides Graells

CRUCIFERAE

Alyssum pintadasilvae Dudley.
Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber

LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco
Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk
Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes
Euphrasia mendonçae Samp.
Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.
Scrophularia berminii Hoffmanns & Link
Scrophularia sublyrata Brot.

▼B
PRÍLOHA VI

ZAKÁZANÉ METÓDY A PROSTRIEDKY ODCHYTU A ZABÍJANIA A DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

a)   Neselektívne prostriedky

CICAVCE

— 
Slepé alebo zmrzačené zvieratá používané ako živá návnada
— 
Magnetofóny
— 
Elektrické a elektronické zariadenia schopné zabíjať alebo omráčiť
— 
Umelé svetelné zdroje
— 
Zrkadlá a iné oslepujúce zariadenia
— 
Zariadenia na osvetľovanie cieľov
— 
Pozorovacie zariadenia na nočnú streľbu, obsahujúce elektronický zväčšovač obrazu alebo konvertor obrazu
— 
Výbušniny
— 
Siete, ktoré sú svojím princípom alebo podľa podmienok používania neselektívne
— 
Pasce, ktoré sú svojím princípom alebo podľa podmienok používania neselektívne
— 
Kuše
— 
Jedy a návnady obsahujúce jed alebo anestetikum
— 
Plynovanie alebo vydymenie
— 
Poloautomatické alebo automatické zbrane so zásobníkom na viac ako dva náboje

RYBY

— 
Jed
— 
Výbušniny

b)   Dopravné prostriedky

— 
Lietadlá
— 
Pohybujúce sa motorové vozidlá( 1 ) Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

( 2

(+) Výkladová príručka biotopov Európskej únie, verzia EUR 15/2, prijatá 4. októbra 1999 Výborom pre biotopy, a zmeny a doplnenia Výkladovej príručky biotopov Európskej únie s ohľadom na rozšírenie EÚ (Hab. 01/11b-rev. 1) prijaté 24. apríla 2002 Výborom pre biotopy po písomnej konzultácii, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie.

( *1 ) S výnimkou machov v prílohe II písm. b).