1985R3820 — SK — 10.09.2009 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (EHS) č. 3820/85

z 20. decembra 1985

o zosúlaďovaní niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

(Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, p.1)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006

L 102

1

11.4.2006