Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1822

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1822 z 8. augusta 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť med ako účinnú látku do jeho prílohy I (Text s významom pre EHP)

C/2019/5881

OJ L 279, 31.10.2019, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1822/oj

31.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 279/10


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1822

z 8. augusta 2019,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť med ako účinnú látku do jeho prílohy I

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 1,

keďže:

(1)

Účinná látka med patrí k potravinám alebo krmivám určeným na používanie ako repelenty alebo atraktanty patriace k výrobkom typu 19, a preto sa na ňu dosiaľ vzťahovala výnimka na potraviny a krmivá uvedená v článku 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1451/2007 (2).

(2)

V súlade s článkom 16 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (3) bolo predložené oznámenie týkajúce sa medu pre výrobky typu 19, na ktoré sa vzťahuje výnimka pre potraviny a krmivá. Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) vyhlásila oznámenie za vyhovujúce a informovala Komisiu o súlade oznámenia s článkom 17 uvedeného nariadenia. Med bol následne zaradený v rámci výrobkov typu 19 do zoznamu kombinácií látok/typov výrobkov zaradených do kontrolného programu existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch (4).

(3)

Komisia požiadala 31. januára 2017 agentúru o stanovisko, či med vyvoláva obavy v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(4)

V stanovisku agentúry (5) sa dospelo k záveru, že med nevyvoláva obavy a je preto oprávnený na zaradenie do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(5)

Vzhľadom na stanovisko agentúry je vhodné zaradiť med do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012. Keďže med je prírodného pôvodu, mal by sa zaradiť do kategórie 4 „Tradične používané látky prírodného pôvodu“. Med by mal byť zaradený do uvedenej prílohy, len pokiaľ spadá do vymedzenia pojmu „potraviny“ alebo „krmivá“ uvedeného v článku 3 bode 1 písm. u) daného nariadenia. Je to v súlade so skutočnosťou, že výnimka na potraviny a krmivo stanovená v článku 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa na med vzťahovala len v prípade, že bol klasifikovaný ako potravina alebo krmivo.

(6)

Článok 89 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 obsahuje prechodné opatrenia, v rámci ktorých sa existujúca účinná látka zaradená do pracovného programu na systematické preskúmavanie existujúcich účinných látok schvaľuje v súlade s uvedeným nariadením. Pokiaľ ide o med pre výrobky typu 19, dátum schválenia na účely článku 89 ods. 3 uvedeného nariadenia by sa mal stanoviť na 1. júna 2021 s cieľom poskytnúť dostatočný čas na predloženie žiadostí o autorizáciu v súlade s článkom 89 ods. 3 druhým pododsekom uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Na účely článku 89 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 sa dátum schválenia medu pre výrobky typu 19 stanovuje na 1. júna 2021.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. augusta 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/157 zo 6. novembra 2018, ktorým sa mení príloha II k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1062/2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 31, 1.2.2019, s. 1).

(5)  Stanovisko Výboru pre biocídne výrobky zo 14. decembra 2017 o spôsobilosti určitých potravín a krmív používaných ako účinné látky na zaradenie do prílohy I k nariadeniu o biocídnych výrobkoch, ECHA/BPC/186/2017.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 sa v kategórii 4 v zozname účinných látok podľa článku 25 písm. a) dopĺňa tento záznam:

Číslo EC

Názov/skupina

Obmedzenie

Poznámka

„Nie je k dispozícii

Med (*)

Okrem medu, ktorý nie je potravinou alebo krmivom.

CAS 8028-66-8


(*1)  Na účely článku 89 ods. 3 sa dátum schválenia medu pre výrobky typu 19 stanovuje na 1. júna 2021.“


Top