Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0848

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/848 zo 17. mája 2019 o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 v mene Európskej únie

ST/6781/2019/INIT

OJ L 139, 27.5.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj

27.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/848

zo 17. mája 2019

o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 v mene Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rada 19. novembra 2013 poverila Komisiu, aby začala rokovania v mene Únie s cieľom uzavrieť novú medzinárodnú dohodu o olivovom oleji a stolových olivách.

(2)

Znenie Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 (ďalej len „dohoda“) prijali 9. októbra 2015 zástupcovia 24 členských štátov Konferencie Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD) a dvoch medzivládnych organizácií v rámci konferencie Organizácie Spojených národov pre rokovanie o dohode, ktorá má nahradiť Medzinárodnú dohodu o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2005.

(3)

V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/1892 (1) bola dohoda podpísaná v mene Únie 28. novembra 2016 v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(4)

Dohoda predbežne nadobudla platnosť 1. januára 2017 v súlade s jej článkom 31 ods. 2.

(5)

Rada členov je rozhodovací orgán Medzinárodnej rady pre olivy a vykonáva všetky právomoci a plní všetky funkcie potrebné na dosiahnutie cieľov danej dohody. Komisia by mala byť oprávnená zastupovať Úniu v Rade členov.

(6)

V súlade s článkom 19 ods. 2 dohody Rada členov môže zmeniť označenia a vymedzenia olivových olejov, olejov z olivových výliskov a stolových olív uvedené v prílohách B a C k dohode, a tak dohodu zmeniť.

(7)

S cieľom uľahčiť Rade členov prijímanie takýchto zmien dohody a predísť riziku absencie pozície Únie, by Komisia mala byť oprávnená schvaľovať takéto navrhnuté zmeny v mene Únie, a to za konkrétnych hmotnoprávnych a procesných podmienok.

(8)

S cieľom zabezpečiť, aby schvaľovanie navrhnutých zmien príloh B a C k dohode zo strany Komisie bolo v súlade s podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí, by Komisia mala tieto navrhnuté zmeny v dostatočnom predstihu predložiť Rade.

(9)

Súlad navrhnutých zmien predložených Komisiou Rade by sa mal posúdiť vo Výbore stálych predstaviteľov vlád členských štátov (Coreper). Komisia by schváliť uvedené navrhnuté zmeny, pokiaľ členské štáty tvoriace blokujúcu menšinu v Rade podľa článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) nevznesú voči nim námietku na Coreperi.

(10)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 (2).

Článok 2

Predseda Rady určí osobu(-y) oprávnenú(-é) uložiť v mene Únie listinu o schválení stanovenú v článku 28 ods. 4 dohody (3).

Článok 3

V Rade členov Úniu zastupuje Komisia.

Článok 4

Ak sa Rada členov vyzve, aby prijala zmeny označení a vymedzení olivových olejov, olejov z olivových výliskov a stolových olív uvedených v prílohách B a C k dohode podľa článku 19 ods. 2 dohody, Komisia je oprávnená schváliť navrhované zmeny v mene Únie, a to za týchto podmienok:

1)

Komisia zabezpečí, že schválenie v mene Únie:

je v záujme Únie,

slúži na dosiahnutie cieľov, ktoré sleduje Únia v rámci svojej obchodnej politiky,

zohľadňuje záujmy výrobcov, obchodníkov a spotrebiteľov Únie,

nie je v rozpore s právom Únie ani s medzinárodným právom, a najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (4), a to bez toho, aby bolo dotknuté právo Komisie prijímať delegované akty, ktorými sa pravidlá Únie menia v súlade so zmenami dohody, ktoré prijala Rada členov, najmä pokiaľ ide o obchodné normy v sektore olivového oleja a stolových olív, ako sa uvádza v článku 75 uvedeného nariadenia,

podľa potreby podporuje zlepšovanie kvality výrobkov z olív zlepšovaním odhaľovania podvodných a klamlivých praktík a falšovania,

podľa potreby lepšie zohľadňuje rôznorodosť pravých výrobkov z olív,

podľa potreby sa usiluje o aproximáciu medzinárodných noriem týkajúcich sa fyzikálno-chemických a organoleptických vlastností olivových olejov, olejov z olivových výliskov a stolových olív,

podľa potreby zabraňuje vytváraniu prekážok, ktoré by bránili v inovácii a

podľa potreby uľahčuje obchod s výrobkami z olív.

2)

Pred tým, ako Komisia schváli takéto navrhnuté zmeny v mene Únie, predloží ich Rade, a to v dostatočnom predstihu a najmenej 15 pracovných dní pred zasadnutím, na ktorom sa Rada členov vyzve, aby tieto navrhnuté zmeny prijala.

Súlad navrhovaných zmien s kritériami ustanovenými v odseku 1 tohto článku posúdi Copreper.

Komisia schváli navrhované zmeny v mene Únie, ak proti nim nevznesú námietku členské štáty tvoriace blokujúcu menšinu v Rade v súlade s článkom 16 ods. 4 Zmluvy o EÚ. Ak proti navrhovaným zmenám vznesie námietku blokujúca menšina v Rade, Komisia ich zamietne v mene Únie.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. mája 2019

Za Radu

predseda

E.O. TEODOROVICI


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1892 z 10. októbra 2016 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 (Ú. v. EÚ L 293, 28.10.2016, s. 2).

(2)  Text dohody bol uverejnený v Ú. v. EÚ L 293, 28.10.2016, s. 4, spolu s rozhodnutím o podpise.

(3)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).


Top