Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0845

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/845 zo 17. mája 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Pracovnej skupine pre zemepisné označenia zriadenej Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie jej rokovacieho poriadku

ST/8568/2019/INIT

OJ L 138, 24.5.2019, p. 84–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/845/oj

24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/84


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/845

zo 17. mája 2019

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Pracovnej skupine pre zemepisné označenia zriadenej Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie jej rokovacieho poriadku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 207 ods. 4 prvý odsek v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) uzavrela Únia rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/2169 (2).Dohoda nadobudla platnosť 13. decembra 2015.

(2)

V článku 15.3. ods. 1 dohody sa stanovuje Pracovná skupina pre zemepisné označenia, pod záštitou Výboru pre obchod stanoveného v článku 15.1. ods. 1 dohody.

(3)

Podľa článku 15.4 rokovacieho poriadku Výboru pre obchod, prijatého rozhodnutím Výboru pre obchod EÚ – Kórea č. 1 (3), si každá pracovná skupina môže stanoviť vlastný rokovací poriadok, ktorý musí oznámiť Výboru pre obchod.

(4)

Mal by sa stanoviť rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre zemepisné označenia.

(5)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie v Pracovnej skupine pre zemepisné označenia vzhľadom na jej rokovací poriadok, pretože predmetné pravidlá budú pre Úniu záväzné,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Pracovnej skupine pre zemepisné označenia, pokiaľ ide o prijatie jej rokovacieho poriadku, je založená na návrhu rozhodnutia predmetnej pracovnej skupiny pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 17. mája 2019

Za Radu

predseda

E.O. TEODOROVICI


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 6.

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2169 z 1. októbra 2015 o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2015, s. 2).

(3)  Rozhodnutie Výboru pre obchod EÚ – Kórea č. 1 z 23. decembra 2011 o prijatí rokovacieho poriadku Výboru pre obchod (2013/110/EÚ) (Ú. v. EÚ L 58, 1.3.2013, s. 9).


ROZHODNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY PRE ZEMEPISNÉ OZNAČENIA EÚ-KÓREA č. 1/2019

z ...,

pokiaľ ide o prijatie jej rokovacieho poriadku

PRACOVNÁ SKUPINA PRE ZEMEPISNÉ OZNAČENIA EÚ-KÓREA,

so zreteľom na Dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“),

so zreteľom na rozhodnutie Výboru pre obchod EÚ – Kórea č. 1 z 23. decembra 2011 o prijatí rokovacieho poriadku Výboru pre obchod [2013/110/EÚ] (2), a najmä na článok 15.4 prílohy k nemu,

keďže:

(1)

Podľa článku 15.4 rokovacieho poriadku Výboru pre obchod prijatého rozhodnutím Výboru pre obchod EÚ – Kórea č. 1 môže každý osobitný výbor a každá Pracovná skupina vypracovať svoj vlastný rokovací poriadok, o čom informujú Výbor pre obchod.

(2)

Mal by sa stanoviť rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre zemepisné označenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre zemepisné označenia stanovený v prílohe sa týmto prijíma.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V …

Za Pracovnú skupinu pre zemepisné označenia

Vedúci tímu

Vedúci oddelenia

Ministerstvo obchodu, priemyslu a energetiky Kórejskej republiky

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spolupredseda Pracovnej skupiny pre zemepisné označenia

Spolupredseda Pracovnej skupiny pre zemepisné označenia


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 6.

(2)  Ú. v. EÚ L 58, 1.3.2013, s. 9.

PRÍLOHA

ROKOVACÍ PORIADOK PRACOVNEJ SKUPINY PRE ZEMEPISNÉ OZNAČENIA

Článok 1

Zloženie a predseda

1.   Pracovná skupina pre zemepisné označenia (ďalej len „Pracovná skupina ZO“) stanovená podľa článku 15.3.1 písm. g) Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) vykonáva svoje činnosti podľa ustanovení článku 10.25 dohody.

2.   Pracovná skupina ZO pozostáva na jednej strane zo zástupcov Kórejskej republiky (ďalej len „Kórea“) a zástupcov Európskej únie na druhej strane.

3.   Pracovnej skupine ZO podľa článku 15.3.3 dohody spolupredsedá zástupca Kórey a Európskej únie.

4.   Každý spolupredseda môže delegovať všetky alebo jednotlivé funkcie spolupredsedu vymenovanému zástupcovi, v takom prípade sa všetky nasledujúce odkazy na spolupredsedov rovnako vzťahujú aj na vymenovaných zástupcov.

5.   Každý spolupredseda určí kontaktné miesto pre všetky záležitosti týkajúce sa Pracovnej skupiny ZO. Predmetné kontaktné miesta sú spoločne zodpovedné za vykonávanie sekretárskych úloh Pracovnej skupiny ZO.

Článok 2

Zasadnutia

Pracovná skupina podľa článku 10.25.2 zasadá striedavo na území obidvoch strán. Zasadá v čase, na mieste a spôsobom (aj videokonferencia), na ktorých sa strany dohodli, ale najneskôr 90 dní od žiadosti ktorejkoľvek strany.

Článok 3

Korešpondencia

1.   Korešpondencia určená predsedovi Pracovnej skupiny ZO sa preposiela kontaktným miestam, ktoré ju postupujú členom Pracovnej skupiny ZO.

2.   Korešpondencia môže prebiehať akýmkoľvek písomným spôsobom vrátane elektronickej pošty.

3.   Pracovná skupina ZO podľa článku 15 rokovacieho poriadku Výboru pre obchod informuje Výbor pre obchod o kontaktných miestach, ktoré určila. Všetka korešpondencia, dokumenty a komunikácia vrátane výmen emailov medzi kontaktnými miestami Pracovnej skupiny ZO o vykonávaní dohody sa súčasne preposiela sekretariátu Výboru pre obchod, delegácii Európskej únie v Kórejskej republike a misii Kórejskej republiky v Európskej únii.

Článok 4

Program zasadnutí

1.   Kontaktné miesta zostavia pred každým zasadnutím jeho predbežný program. Spolu s relevantnými dokumentmi ho najneskôr 15 dní pred zasadnutím postúpia členom Pracovnej skupiny ZO vrátane spolupredsedov Pracovnej skupiny ZO. Predbežný program môže zahŕňať ktorúkoľvek záležitosť uvedenú v článku 10.25 dohody.

2.   Ktorákoľvek strana môže požiadať o zaradenie záležitostí uvedených v článku 10.25 dohody do predbežného programu minimálne 21 dní pred zasadnutím. Dané záležitosti sa zaradia do predbežného programu.

3.   Posledná verzia predbežného programu sa postúpi spolupredsedom minimálne päť dní pred zasadnutím.

4.   Spolupredsedovia prijímajú program na začiatku každého zasadnutia jednomyseľne. V prípade, že s tým obaja spolupredsedovia súhlasia, sa môže do programu zaradiť akýkoľvek bod, ktorý nie je uvedený v predbežnom programe.

Článok 5

Žiadosti o pozmenenie príloh 10-A alebo 10-B k dohode

1.   Ktorákoľvek strana môže listom podpísaným spolupredsedom danej strany požiadať o doplnenie jednotlivých zemepisných označení do prílohy 10-A alebo 10-B k dohode alebo o ich vypustenie z týchto príloh.

2.   Pracovná skupina ZO sa môže podľa článkov 10.25.1 a 10.25.3 dohody na základe konsenzu a po dokončení relevantného postupu uvedeného v dohode rozhodnúť o pozmenení príloh 10-A a 10-B a doplnení jednotlivých zemepisných označení Európskej únie alebo Kórey. Pracovná skupina sa takisto na základe konsenzu môže rozhodnúť odporučiť doplnenie alebo vypustenie zemepisných označení na konečné rozhodnutie v rámci Výboru pre obchod v súlade s článkom 10.21 ods. 4, článkom 10.24 a článkom 10.25.

3.   Výbor pre obchod môže podľa článku 15.3.5 prevziať úlohu zadanú Pracovnej skupine ZO a rozhodnúť o pozmenení príloh 10-A a 10-B. Ďalej môže podľa článku 15.5.2 rozhodnúť o zmene príloh 10-A a 10-B a strany môžu prijať rozhodnutie podľa svojich vlastných uplatniteľných právnych požiadaviek a postupov.

4.   Strany sa pri rozhodnutiach o pozmenení príloh 10-A a 10-B usilujú náležite zohľadniť záujmy každej strany v otázke zemepisných označení.

Článok 6

Rozhodnutia a odporúčania

1.   Pracovná skupina ZO prijíma odporúčania a rozhodnutia na základe konsenzu, ako sa stanovuje v článku 10.25 dohody.

2.   Odporúčania Pracovnej skupiny ZO v zmysle článku 10.25 dohody sú adresované stranám a musia ich podpísať obaja spolupredsedovia.

3.   Rozhodnutia Pracovnej skupiny ZO v zmysle článku 10.25 dohody musia podpísať obaja spolupredsedovia. V každom rozhodnutí sa stanoví dátum nadobudnutia jeho platnosti.

4.   Rozhodnutia a odporúčania, ktoré Pracovná skupina ZO prijíma, musia byť opatrené poradovým číslom, dátumom prijatia a opisom ich predmetu.

Článok 7

Písomný postup

1.   Odporúčanie alebo rozhodnutie Pracovnej skupiny ZO možno prijímať písomným postupom, ak obe strany súhlasia. Písomný postup spočíva vo výmene nót medzi spolupredsedami Pracovnej skupiny ZO.

2.   Spolupredseda strany, ktorá navrhuje použitie písomného postupu, predloží návrh odporúčania alebo rozhodnutia spolupredsedovi druhej strany, ktorý poskytne odpoveď a uvedie, či akceptuje alebo neakceptuje návrh odporúčania alebo rozhodnutia. Spolupredseda druhej strany môže takisto navrhnúť zmeny alebo požiadať o viac času na zváženie. V prípade odsúhlasenia sa návrh prijíma v súlade s článkom 6.

Článok 8

Zápisnica

1.   Návrh zápisnice z každého zasadnutia zostavujú kontaktné miesta do 21 dní od zasadnutia. Uvedú v ňom prijaté odporúčania a rozhodnutia a akékoľvek iné dosiahnuté závery.

2.   Zápisnicu schvália písomne obe strany do 28 dní od zasadnutia alebo v inej lehote, na ktorej sa strany dohodnú. Po jej schválení spolupredsedovia podpíšu dve originálne vyhotovenia. Každý spolupredseda si ponechá jedno originálne vyhotovenie zápisnice.

Článok 9

Správy

Pracovná skupina ZO Výboru pre obchod na každom jeho pravidelnom zasadnutí podáva správy o svojej činnosti, ako sa stanovuje v článku 15.3.4 dohody.

Článok 10

Náklady

1.   Každá strana znáša náklady, ktoré jej vzniknú z dôvodu účasti na zasadnutiach Pracovnej skupiny ZO.

2.   Výdavky spojené s organizáciou zasadnutí a rozmnožovaním dokumentov znáša strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.

Článok 11

Verejnosť a dôvernosť

1.   Ak spolupredsedovia nerozhodnú inak, zasadnutia Pracovnej skupiny ZO sú neverejné.

2.   Ak niektorá zo strán postupuje Pracovnej skupine ZO informácie, ktoré sa podľa jej zákonov a predpisov považujú za dôverné, druhá strana s predmetnými informáciami zaobchádza ako s dôvernými, ako sa stanovuje v článku 15.1.7 dohody.

3.   Každá zmluvná strana môže rozhodnúť o uverejnení rozhodnutí a odporúčaní Pracovnej skupiny ZO vo svojom vlastnom úradnom vestníku.


Top