Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0844

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/844 zo 14. mája 2019 o výkone právomocí generálneho tajomníka Rady, pokiaľ ide o sťažnosti predložené Rade uchádzačmi na funkciu hlavného európskeho prokurátora

ST/7626/2019/INIT

OJ L 138, 24.5.2019, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/844/oj

24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/82


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/844

zo 14. mája 2019

o výkone právomocí generálneho tajomníka Rady, pokiaľ ide o sťažnosti predložené Rade uchádzačmi na funkciu hlavného európskeho prokurátora

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1696 z 13. júla 2018 o pravidlách fungovania výberovej komisie podľa článku 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (1), a najmä na pravidlá VI.1 a VII.1 uvedené v jeho prílohe,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (2) (ďalej len „služobný poriadok“), a najmä na jeho článok 2 a článok 90 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s pravidlom VI.1 prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2018/1696 (ďalej len „pravidlá fungovania výberovej komisie“) môžu uchádzači, ktorí sú vylúčení z výberového konania na vymenovanie hlavného európskeho prokurátora, predložiť Rade sťažnosť v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku.

(2)

V súlade s pravidlom VII.1 pravidiel fungovania výberovej komisie môžu uchádzači, ktorí nie sú zaradení do užšieho zoznamu kvalifikovaných uchádzačov vypracovaného výberovou komisiou na účely vymenovania hlavného európskeho prokurátora, predložiť Rade sťažnosť v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku.

(3)

V článku 2 služobného poriadku sa vyžaduje, aby každá inštitúcia rozhodla, kto v rámci nej má vykonávať právomoci zverené služobným poriadkom, čo zahŕňa aj právomoci menovacieho orgánu podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku.

(4)

V súlade s článkom 240 ods. 2 prvým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie Rade pomáha generálny sekretariát pod vedením generálneho tajomníka.

(5)

Právomoci menovacieho orgánu v súvislosti so sťažnosťami v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku, ktoré Rade predložia uchádzači vo výberovom konaní na vymenovanie hlavného európskeho prokurátora podľa pravidiel VI.1 a VII.1 pravidiel fungovania výberovej komisie, by mal vykonávať generálny tajomník Rady,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Právomoci zverené menovaciemu orgánu podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku, pokiaľ ide o sťažnosti predložené Rade podľa pravidiel VI.1 alebo VII.1 pravidiel fungovania výberovej komisie uchádzačmi, ktorí sú vylúčení z výberového konania alebo nie sú zaradení do užšieho zoznamu kvalifikovaných uchádzačov vypracovaného výberovou komisiou na účely vymenovania hlavného európskeho prokurátora, vykonáva generálny tajomník Rady v mene a na zodpovednosť Rady.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. mája 2019

Za Radu

predseda

P. DAEA


(1)  Ú. v. EÚ L 282, 12.11.2018, s. 8.

(2)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.


Top