Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0837

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/837 zo 14. mája 2019 o uzavretí Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v mene Únie

ST/15832/2018/REV/1

OJ L 138, 24.5.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/837/oj

24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/9


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/837

zo 14. mája 2019

o uzavretí Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v mene Únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 74, článok 77 ods. 2 písm. a) a b), článok 78 ods. 2 písm. e), článok 79 ods. 2 písm. c), článok 82 ods. 1 písm. d), článok 85 ods. 1, článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 (2) sa zriadila Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“).

(2)

V nariadení (EÚ) č. 1077/2011 sa stanovilo, že na základe príslušných ustanovení dohôd o pridružení sa prijmú opatrenia, v ktorých sa okrem iného určí charakter, rozsah a podrobné pravidlá účasti krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim so systémom Eurodac na činnosti agentúry, vrátane ustanovení o finančných príspevkoch, zamestnancoch a hlasovacích právach.

(3)

Komisia dojednala v mene Únie Dojednanie medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „dojednanie“). V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2018/1549 (3) bolo 8. novembra 2018 dojednanie podpísané s výhradou jeho uzavretia.

(4)

Dňa 14. novembra 2018 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 (4). Nariadenie (EÚ) 2018/1726 zrušilo nariadenie (EÚ) č. 1077/2011. Ako sa uvádza v nariadení (EÚ) 2018/1726, Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadená uvedeným nariadením nahrádza agentúru zriadenú nariadením (EÚ) č. 1077/2011 a je jej nástupcom. Odkazy na zrušené nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 sa v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1726 považujú za odkazy na nariadenie (EÚ) 2018/1726 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe k uvedenému nariadeniu.

(5)

Ako sa uvádza v odôvodnení 52 nariadenia (EÚ) 2018/1726, Spojené kráľovstvo sa na uvedenom nariadení zúčastňuje a je ním viazané. Írsko požiadalo o účasť na nariadení (EÚ) 2018/1726 v súlade s Protokolom č. 19 o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), a oznámilo želanie akceptovať nariadenie (EÚ) 2018/1726 v súlade s článkom 4 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ. Preto by Spojené kráľovstvo a Írsko mali vykonať článok 42 nariadenia (EÚ) 2018/1726 a zúčastniť sa na tomto rozhodnutí. Spojené kráľovstvo a Írsko sa preto na tomto rozhodnutí zúčastňujú.

(6)

Ako sa uvádza v odôvodnení 51 nariadenia (EÚ) 2018/1726, Dánsko sa nezúčastňuje na uvedenom nariadení a nie je ním viazané. Dánsko sa preto nezúčastňuje na tomto rozhodnutí. Vzhľadom na to, že toto rozhodnutie sa v rozsahu, v akom súvisí so Schengenským informačným systémom II (SIS II) zriadeným na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 (5) a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV (6), s vízovým informačným systémom (VIS) zriadeným na základe rozhodnutia Rady 2004/512/ES (7), so systémom vstup/výstup zriadeným na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 (8) a s Európskym systémom pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) zriadeným na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 (9), zakladá na schengenskom acquis, Dánsko sa v súlade s článkom 4 protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a k ZFEÚ rozhodne do šiestich mesiacov po tom, čo Rada rozhodne o tomto rozhodnutí, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

V súlade s článkom 3 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (10), má Dánsko informovať Komisiu, či prevezme obsah tohto rozhodnutia v rozsahu, v akom súvisí so systémami Eurodac a DubliNet.

(7)

Dojednanie by sa malo schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dojednanie medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. (11)

Text dojednania je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 14. mája 2019

Za Radu

predseda

P. DAEA


(1)  Súhlas z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1549 z 11. októbra 2018 o podpise v mene Únie Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 260, 17.10.2018, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4).

(6)  Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63).

(7)  Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1).

(10)  Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2006, s. 38.

(11)  Dátum nadobudnutia platnosti dojednania uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


Top