EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0674

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/674 z 29. apríla 2019, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín

C/2019/3091

Ú. v. EÚ L 114, 30.4.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; Nepriamo zrušil 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/674/oj

30.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/674

z 29. apríla 2019,

ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 110/2008 členské štáty predložili technickú dokumentáciu v prípade 243 z 330 zavedených zemepisných označení liehovín.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 716/2013 (2) Komisia posúdila technickú dokumentáciu na základe požiadaviek stanovených v článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 110/2008 a dotknutým členským štátom určila lehotu na zmenu alebo stiahnutie predmetnej technickej dokumentácie.

(3)

Nemecko a Taliansko stiahli technickú dokumentáciu liehovín „Königsberger Bärenfang“, „Grappa di Marsala“, „Kirsch Veneto“/„Kirschwasser Veneto“ a „Sliwovitz del Veneto“.

(4)

V článku 9 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 716/2013 sa uvádza, že ak členský štát v lehote stanovenej Komisiou neodstráni nedostatky v technickej dokumentácii zavedeného zemepisného označenia predloženej v zmysle článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 110/2008, táto technická dokumentácia sa nemá považovať za predloženú.

(5)

Nedostatky zistené v technickej dokumentácii liehovín „Karlovarská Hořká“, „Polish Cherry“, „Orehovec“, „Janeževec“ a „Slovenska travarica“ neboli odstránené.

(6)

Zavedené zemepisné označenia liehovín „Karlovarská Hořká“, „Königsberger Bärenfang“, „Grappa di Marsala“, „Kirsch Veneto“/„Kirschwasser Veneto“, „Sliwovitz del Veneto“, „Polish Cherry“, „Orehovec“, „Janeževec“ a „Slovenska travarica“ by sa preto mali odstrániť z prílohy III k nariadeniu (ES) č. 110/2008.

(7)

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre liehoviny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 716/2013 z 25. júla 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (Ú. v. EÚ L 201, 26.7.2013, s. 21).


PRÍLOHA

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 sa mení takto:

1.

V kategórii výrobku 6. Destilát z hroznových výliskov (matolín) alebo matolinovica sa riadok

 

Grappa di Marsala

Taliansko“

vypúšťa.

2.

V kategórii výrobku 9. Ovocný destilát sa riadky

 

Sliwovitz del Veneto

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Taliansko

Taliansko“

vypúšťajú.

3.

V kategórii výrobku 25. Liehoviny dochucované anízom sa riadok

 

Janeževec

Slovinsko“

vypúšťa.

4.

V kategórii výrobku 30. Liehovina s horkou príchuťou/bitter sa riadok

 

Slovenska travarica

Slovinsko“

vypúšťa.

5.

V kategórii výrobku 32. Likér sa riadky

 

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

Poľsko

Česká republika“

vypúšťajú.

6.

V kategórii výrobku 40. Nocino sa riadok

 

Orehovec

Slovinsko“

vypúšťa.

7.

V kategórii výrobku Ostatné liehoviny sa riadok

 

Königsberger Bärenfang

Nemecko“

vypúšťa.


Top