Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0237

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/237 z 8. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 28 (Text s významom pre EHP)

C/2019/808

OJ L 39, 11.2.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/237/oj

11.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/237

z 8. februára 2019,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 28

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

V rámci svojho pravidelného procesu zlepšovania, ktorý sa zameriava na zefektívnenie a objasnenie štandardov, Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 12. októbra 2017 dokument Dlhodobé podiely v pridružených podnikoch a spoločných podnikoch („zmeny IAS 28“). Cieľom týchto zmien je objasniť, že požiadavky týkajúce sa zníženia hodnoty uvedené v medzinárodnom štandarde finančného výkazníctva (IFRS) 9 Finančné nástroje sa uplatňujú na dlhodobé podiely v pridružených podnikoch a spoločných podnikoch.

(3)

Po konzultácii s Európskou poradnou skupinou pre finančné výkazníctvo Komisia dospela k záveru, že zmeny medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov spĺňajú kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre účtovné predpisy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa medzinárodný účtovný štandard (IAS) 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť začne uplatňovať zmeny uvedené v článku 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného obdobia, ktoré sa začína 1. januára 2019 alebo neskôr.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. februára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).


PRÍLOHA

Dlhodobé podiely v pridružených podnikoch a spoločných podnikoch

(zmeny štandardu IAS 28)

Zmeny štandardu IAS 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov

Dopĺňajú sa odseky 14A a 45G až 45K a vypúšťa sa odsek 41

METÓDA VLASTNÉHO IMANIA

14A

Účtovná jednotka takisto uplatní štandard IFRS 9 na iné finančné nástroje v pridruženom podniku alebo spoločnom podniku, na ktorý sa neuplatňuje metóda vlastného imania. Patria sem dlhodobé podiely, ktoré v podstate tvoria časť čistej investície účtovnej jednotky do pridruženého podniku alebo spoločného podniku (pozri odsek 38). Účtovná jednotka uplatní štandard IFRS 9 na takéto dlhodobé podiely pred tým, ako uplatní odsek 38 a odseky 40 až 43 tohto štandardu. Pri uplatňovaní štandardu IFRS 9 účtovná jednotka nezohľadní nijaké úpravy účtovnej hodnoty dlhodobých podielov, ktoré vyplývajú z uplatnenia tohto štandardu.

UPLATŇOVANIE METÓDY VLASTNÉHO IMANIA

41.

[Vypúšťa sa]

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

45G

Dokumentom Dlhodobé podiely v pridružených podnikoch a spoločných podnikoch, vydaným v októbri 2017, sa doplnil odsek 14A a vypustil odsek 41 Účtovná jednotka uplatňuje uvedené zmeny retrospektívne v súlade so štandardom IAS 8 na ročné obdobia vykazovania, ktoré sa začínajú 1. januára 2019 alebo neskôr, s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 45H až 45K. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny skôr, túto skutočnosť zverejní.

45H

Účtovná jednotka, ktorá po prvýkrát uplatní zmeny uvedené v odseku 45G v čase, keď zároveň po prvýkrát uplatňuje štandard IFRS 9, uplatní prechodné požiadavky uvedené v štandarde IFRS 9 na dlhodobé podiely uvedené v odseku 14A.

45I

Účtovná jednotka, ktorá po prvýkrát uplatní zmeny uvedené v odseku 45G po tom, ako po prvýkrát uplatní štandard IFRS 9, uplatní na dlhodobé podiely prechodné požiadavky uvedené v štandarde IFRS 9 nevyhnutné na uplatnenie požiadaviek stanovených v odseku 14A. Na tento účel sa odkazy na dátum prvotného uplatnenia štandardu IFRS 9 vykladajú ako odkazy na začiatok ročného obdobia vykazovania, v ktorom daná účtovná jednotka po prvýkrát uplatní uvedené zmeny (dátum prvotného uplatnenia uvedených zmien). Daná účtovná jednotka nemusí prehodnocovať predchádzajúce obdobia, aby odzrkadlila uplatnenie uvedených zmien. Účtovná jednotka môže prehodnotiť predchádzajúce obdobia výlučne v prípade, ak je to možné bez využitia spätného pohľadu.

45J

Pri prvom uplatnení zmien uvedených v odseku 45G účtovná jednotka, ktorá v súlade so štandardom IFRS 4 Poistné zmluvy uplatňuje dočasnú výnimku z IFRS 9, nemusí prehodnocovať predchádzajúce obdobia, aby zohľadnila uplatnenie uvedených zmien. Účtovná jednotka môže prehodnotiť predchádzajúce obdobia výlučne v prípade, ak je to možné bez využitia spätného pohľadu.

45K

Ak účtovná jednotka na základe odseku 45I alebo odseku 45J neprehodnotí predchádzajúce obdobia k dátumu prvotného uplatnenia uvedených zmien, vykáže v počiatočných nerozdelených ziskoch (prípadne v inej zložke vlastného imania) akýkoľvek rozdiel medzi:

a)

predchádzajúcou účtovnou hodnotou dlhodobých podielov uvedených v odseku 14A k uvedenému dátumu a

b)

účtovnou hodnotou uvedených dlhodobých záujmov k uvedenému dátumu.


Top