Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0110

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/110 z 24. januára 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie použitia oleja zo semien Allanblackia ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Text s významom pre EHP)

C/2019/292

OJ L 23, 25.1.2019, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/110/oj

25.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/110

z 24. januára 2019,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie použitia oleja zo semien Allanblackia ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovuje, že na trh v rámci Únie možno umiestňovať iba nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu.

(2)

V súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283, bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (2), ktorým sa zriaďuje únijný zoznam povolených nových potravín.

(3)

Podľa článku 12 nariadenia (EÚ) 2015/2283 má Komisia predložiť návrh vykonávacieho aktu, ktorým sa povoľuje umiestnenie novej potraviny na trh Únie a aktualizuje únijný zoznam.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2008/559/ES (3) sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (4) a v nadväznosti na stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) (5) povolilo uvedenie oleja zo semien Allanblackia ako novej potraviny na trh na používanie v žltých tukových nátierkach a smotanových nátierkach.

(5)

Spoločnosť Unilever NV/Unilever PLC požiadala 22. septembra 2014 príslušný orgán Holandska v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 258/97 o rozšírenie použitia a prípustných množstiev oleja zo semien Allanblackia. V žiadosti sa požadovalo rozšírenie použitia oleja zo semien Allanblackia na ďalšiu kategóriu potravín, konkrétne na zmesi rastlinných olejov a mlieka, a zvýšenie najvyšších prípustných množstiev oleja zo semien Allanblackia v prípade kategórií potravín, ktoré už boli povolené rozhodnutím 2008/559/ES. V žiadosti sa tiež požadovala zmena špecifikácie oleja zo semien Allanblackia, najmä pokiaľ ide o: zjednodušenie uvádzania malých množstiev nasýtených mastných kyselín: kyseliny laurovej, myristovej a palmitovej jedným kombinovaným parametrom (C12:0 – C14:0 – C16:0); neuvádzanie malých množstiev (vždy menej ako 1 %) kyseliny palmitoolejovej a arachidovej a zahrnutie polynenasýtených mastných kyselín (PUFA); neuvádzanie jódového čísla; zvýšenie maximálnych hodnôt transmastných kyselín (TFA) (z ≤ 0,5 % na ≤ 1 %); zvýšenie maximálnych hodnôt peroxidového čísla (z ≤ 0,8 na ≤ 1,0 meq/kg); zvýšenie maximálnych hodnôt nezmydelniteľného podielu (z ≤ 0,1 % na ≤ 1 %). Úrad nemá v súvislosti s navrhovanými zmenami parametrov špecifikácie žiadne obavy o bezpečnosť.

(6)

Príslušný orgán Holandska vydal 13. decembra 2017 svoju správu o prvotnom posudku. V uvedenej správe dospel k záveru, že rozšírenie použitia a navrhované najvyššie prípustné množstvá oleja zo semien Allanblackia a zmena špecifikácie oleja zo semien Allanblackia spĺňajú kritériá pre nové potraviny stanovené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 258/97.

(7)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283 sa akákoľvek žiadosť o umiestnenie novej potraviny na trh v rámci Únie predložená členskému štátu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 258/97, v súvislosti s ktorou nebolo prijaté konečné rozhodnutie pred 1. januárom 2018, považuje za žiadosť predloženú podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(8)

Žiadosť o rozšírenie použitia oleja zo semien Allanblackia bola predložená členskému štátu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 258/97, pričom spĺňa aj požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2015/2283.

(9)

V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2283 sa Komisia 25. apríla 2018 obrátila na úrad so žiadosťou o poskytnutie vedeckého stanoviska vykonaním hodnotenia oleja zo semien Allanblackia ako novej potraviny.

(10)

Úrad prijal 27. júna 2018 vedecké stanovisko k bezpečnosti oleja zo semien Allanblackia, pokiaľ ide o rozšírené použitie v zmesiach rastlinných olejov a mlieka a v žltých tukových nátierkach a smotanových nátierkach do 30 hmotnostných % (6), ako požadoval žiadateľ. Uvedené stanovisko spĺňa požiadavky článku 11 nariadenia (EÚ) 2015/2283. Zmesi rastlinných olejov a mlieka patria do kategórie potravín: analógy mliečnych výrobkov vrátane bielidiel do nápojov.

(11)

Stanovisko úradu poskytuje dostatočné dôvody na to, aby sa dalo konštatovať, že olej zo semien Allanblackia so zmenenou špecifikáciou, pokiaľ ide o navrhované použitia a prípustné množstvá, spĺňa článok 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Zápis v únijnom zozname povolených nových potravín podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2470, ktorý odkazuje na látku olej zo semien Allanblackia, sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

2.   Zápis v únijnom zozname uvedenom v odseku 1 musí zahŕňať podmienky používania a požiadavky na označovanie stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2008/559/ES z 27. júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie oleja zo semien Allanblackia ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 180, 9.7.2008, s. 20).

(4)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

(5)  Pracovná skupina EFSA pre dietetické výrobky, výživu a alergie, 2007. Bezpečnosť oleja zo semien Allanblackia na používanie v žltých tukových nátierkach a smotanových nátierkach, Vestník EFSA (EFSA Journal) (2007) 580, 1 – 10.

(6)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(8):5362.


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení takto:

1.

Zápis týkajúci sa „oleja zo semien Allanblackia“ v tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) sa nahrádza takto:

Povolená nová potravina

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Iné požiadavky

Olej zo semien Allanblackia

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je ‚olej zo semien Allanblackia‘“

 

Žlté tukové nátierky a smotanové nátierky

30 g/100 g

Zmesi rastlinných olejov (*) a mlieka (patriace do kategórie potravín: analógy mliečnych výrobkov vrátane bielidiel do nápojov)

30 g/100 g

(*)

Okrem olivových olejov a olejov z olivových výliskov ako sú vymedzené v časti VIII prílohy VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013.

2.

Zápis týkajúci sa „oleja zo semien Allanblackia“ v tabuľke 2 (Špecifikácie) sa nahrádza takto:

Povolená nová potravina

Špecifikácia

Olej zo semien Allanblackia

Opis/definícia:

Olej zo semien Allanblackia sa získava zo semien rastlín rodu Allanblackia: A. floribunda (totožná s A. parviflora) a A. stuhlmannii.

Zloženie mastných kyselín (ako percentuálny podiel celkového obsahu mastných kyselín):

Kyselina laurová – kyselina myristová – kyselina palmitová (C12:0 – C14:0 – C16:0): súčet týchto kyselín < 4,0 %

Kyselina stearová (C18:0): 45 – 58 %

Kyselina olejová (C18:1): 40 – 51 %

Polynenasýtené mastné kyseliny (PUFA): < 2 %

Charakteristiky:

Voľné mastné kyseliny: max. 0,1 % celkového obsahu mastných kyselín

Transmastné kyseliny: max. 1,0 % celkového obsahu mastných kyselín

Peroxidové číslo: max. 1,0 meq/kg

Nezmydelniteľný podiel: max 1,0 hm. % oleja

Číslo zmydelnenia: 185 – 198 mg KOH/g“


Top