Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0068

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/68 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Text s významom pre EHP)

C/2019/109

OJ L 15, 17.1.2019, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/68/oj

17.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/18


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2019/68

zo 16. januára 2019,

ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (1), a najmä na jej článok 4 ods. 2a,

keďže:

(1)

V článku 4 ods. 1 smernice 91/477/EHS sa členským štátom ukladá povinnosť zabezpečiť, aby strelné zbrane a ich hlavné časti, či už ako súčasť strelnej zbrane, alebo umiestnené samostatne na trhu, mali jasné, trvalé a jedinečné označenie. V článku 4 ods. 2 uvedenej smernice sa vymedzujú informácie, ktoré sa majú uvádzať v označení s cieľom zvýšiť vysledovateľnosť strelných zbraní a ich hlavných častí a uľahčiť ich voľný pohyb. V prípade veľmi malých hlavných častí sa informácie, ktoré sa majú uviesť v označení, obmedzujú na výrobné číslo alebo alfanumerický či číselný kód. V článku 4 ods. 4 uvedenej smernice sa od členských štátov vyžaduje, aby udržiavali informačný systém údajov a zaznamenávali v ňom všetky informácie, ktoré sú potrebné na vysledovanie a identifikáciu strelných zbraní, vrátane informácií o označení umiestnenom na strelnej zbrani a jej hlavných častiach, ako aj informácie o akýchkoľvek úpravách či zmenách strelnej zbrane, ktoré vedú k zmene jej zaradenia do kategórie alebo podkategórie, ako napríklad informácie o subjekte, ktorý nahradil alebo zmenil hlavnú časť.

(2)

V prípade prevodu z vládnych zásob do trvalého civilného používania musí byť v označení zahrnutá identifikácia prevádzajúceho subjektu. Ak identifikácia nie je súčasťou už existujúceho označenia, musí byť uvedená pri prevode do civilného používania.

(3)

Smernica 91/477/EHS okrem toho ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby bol každý kus balenia streliva označený tak, aby označenie obsahovalo názov výrobcu, identifikačné číslo výrobnej dávky (distribučnej šarže), kaliber a druh streliva. Vzhľadom na súčasnú trhovú prax pri balení streliva a aktuálny stav technológie nie je v tejto fáze potrebné stanoviť technické špecifikácie pre toto označovanie. Táto smernica by sa preto mala vzťahovať len na označovanie strelných zbraní a ich hlavných častí (vrátane veľmi malých hlavných častí).

(4)

Primeraná veľkosť písma je nevyhnutná na to, aby sa dosiahol cieľ zvýšiť vysledovateľnosť strelných zbraní a ich hlavných častí. V technických špecifikáciách by sa preto mala stanoviť minimálna veľkosť písma, ktorou by sa mali členské štáty riadiť pri stanovovaní veľkosti písma pre uvedené označenia vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch.

(5)

So zreteľom na medzinárodnú normu OSN pre kontrolu ručných zbraní (ISACS), týkajúcu sa označovania a vedenia záznamov, by sa pri rámoch a telách vyrobených z nekovových materiálov, pri ktorých existuje riziko, že bude ohrozená jasnosť a stálosť označenia (napríklad rámy alebo telá vyrobené z určitých kategórií polymérov), malo vyžadovať, aby ich označenie bolo uvedené na kovovom štítku, ktorý je trvalo vsadený do materiálu rámu alebo tela. Členské štáty by mali mať možnosť povoliť používanie inej techniky, ako napríklad hĺbkové laserové gravírovanie, ktoré zabezpečí rovnocennú úroveň jasnosti a stálosti označenia rámov a tiel vyrobených z nekovových materiálov.

(6)

Na uľahčenie vysledovateľnosti strelných zbraní a ich hlavných častí v informačných systémoch údajov členských štátov by sa malo vyžadovať, aby vyberali len z latinskej abecedy, cyriliky alebo gréckej abecedy pri určovaní, ktorá abeceda alebo abecedy sa môžu použiť na označovanie strelných zbraní a ich hlavných častí. Podobne by mali byť číselné systémy, ktoré sa môžu používať na označovanie strelných zbraní a ich hlavných častí, obmedzené na arabské alebo rímske číslice, podľa toho, ako určí každý členský štát.

(7)

Touto smernicou nie je dotknutý článok 3 smernice 91/477/EHS.

(8)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom (2) sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam transpozičných opatrení jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov.

(9)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 13b ods. 1 smernice 91/477/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa vzťahuje na strelné zbrane a ich hlavné časti, nevzťahuje sa však na kusy balenia streliva.

Článok 2

Technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí

Členské štáty zabezpečia, aby označenie požadované v článku 4 smernice 91/477/EHS, spĺňalo technické špecifikácie stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 3

Transpozičné ustanovenia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 17. januára 2020. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 16. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.


PRÍLOHA

Technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí

1.

Veľkosť písma použitú v označení stanovuje členský štát. Veľkosť alebo minimálna veľkosť stanovená každým členským štátom je minimálne 1,6 mm. V prípade potreby môže na označovanie hlavných častí, ktoré sú príliš malé na to, aby sa označili v súlade s článkom 4 smernice 91/477/EHS, byť použitá menšia veľkosť písma.

2.

V prípade rámov alebo tiel vyrobených z nekovového materiálu druhu stanoveného členským štátom je označenie uvedené na kovovom štítku, ktorý je trvalo vsadený do materiálu rámu alebo tela tak:

a)

aby sa štítok nedal ľahko alebo rýchlo odstrániť; a

b)

aby sa odstránením štítku zničila časť rámu alebo tela.

Členské štáty môžu tiež povoliť používanie iných techník na označovanie takýchto rámov alebo tiel, pokiaľ tieto techniky zabezpečia rovnocennú úroveň jasnosti a stálosti označenia.

Pri určovaní, na ktoré nekovové materiály by sa táto špecifikácia mala vzťahovať, členské štáty zohľadnia rozsah, v akom môže materiál ohroziť jasnosť a stálosť označenia.

3.

Abecedu, ktorá sa používa v označení, stanoví členský štát. Abecedou, alebo abecedami, stanovenými každým členským štátom, je latinská abeceda, cyrilika alebo grécka abeceda.

4.

Číselný systém, ktorý sa používa v označení, stanoví členský štát. Číselným systémom alebo systémami, stanovenými každým členským štátom, sú arabské alebo rímske číslice.

Top