Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018B1456

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2018/1456 z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016

OJ L 248, 3.10.2018, p. 387–387 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1456/oj

3.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/387


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ) 2018/1456

z 18. apríla 2018

o účtovnej závierke spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016,

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku (1),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0090/2018),

so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3), a najmä na jeho článok 208,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR) (4), a najmä na jeho článok 4b,

so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (5),

so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0077/2018),

1.

schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016;

2.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

Antonio TAJANI

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 56.

(3)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


Top