Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018BP1446

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2018/1446 z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2016

OJ L 248, 3.10.2018, p. 366–368 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/1446/oj

3.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/366


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ) 2018/1446

z 18. apríla 2018

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2016

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2016,

so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0073/2018),

A.

keďže spoločný podnik pre palivové články a vodík (ďalej len „FCH“) bol zriadený v máji 2008 ako verejno-súkromné partnerstvo nariadením Rady (ES) č. 521/2008 (1) na obdobie do 31. decembra 2017 s cieľom zamerať sa na vývoj trhových aplikácií, a teda uľahčovať ďalšie úsilie priemyslu o rýchle zavedenie technológie palivových článkov a vodíkovej technológie do praxe; keďže nariadenie (ES) č. 521/2008 bolo zrušené nariadením (EÚ) č. 559/2014;

B.

keďže nariadením (EÚ) č. 559/2014 bol v máji 2014 založený spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (ďalej len „FCH2“), aby nahradil FCH v období do 31. decembra 2024;

C.

keďže členmi FCH sú Únia zastúpená Komisiou, Európske priemyselné zoskupenie pre spoločnú technologickú iniciatívu pre palivové články a vodík (ďalej len „priemyselné zoskupenie“) a výskumné zoskupenie (ďalej len „N.ERGHY“);

D.

keďže členmi FCH2 sú Únia zastúpená Komisiou, Celosvetové priemyselné zoskupenie pre novú energiu AISBL (ďalej len „priemyselné zoskupenie“) premenované v roku 2016 na Hydrogen Europe a Nové európske výskumné zoskupenie pre palivové články a vodík AISBL (ďalej len „výskumné zoskupenie“);

E.

keďže maximálna výška príspevku Únie pre prvú fázu činnosti FCH2 je 470 000 000 EUR zo siedmeho rámcového programu, zatiaľ čo príspevky ostatných členov sa musia prinajmenšom rovnať príspevku Únie;

F.

keďže maximálny príspevok Únie pre FCH2 je vo výške 665 000 000 EUR z programu Horizont 2020 a členovia priemyselného zoskupenia a výskumného zoskupenia majú prispieť zdrojmi vo výške najmenej 380 000 000 EUR vrátane nepeňažných príspevkov na projekty v rámci programu Horizont 2020 financované prostredníctvom FCH2, nepeňažných príspevkov na dodatočné činnosti (vo výške najmenej 285 000 000 EUR) a peňažných príspevkov na administratívne náklady;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.

konštatuje, že v správe Dvora audítorov o účtovnej závierke FCH2 sa uvádza, že za rok 2016 účtovná závierka vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu FCH2 k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jej operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s nariadením FCH2 o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie; ďalej konštatuje, že účtovné pravidlá FCH2 sú založené na medzinárodne uznávaných účtovných štandardoch pre verejný sektor;

2.

konštatuje, že konečný rozpočet FCH2 na rozpočtový rok 2016 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 127 762 297 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške EUR 115 535 426; konštatuje, že viazané rozpočtové prostriedky sa zvýšili o 5 % v porovnaní s rokom 2015 v dôsledku navýšenia pôvodného rozpočtu o nevyužité rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité najmä na výzvu na predkladanie návrhov v roku 2016, a platobné rozpočtové prostriedky sa zvýšili o 17 %, čo odráža vyššie potreby predbežného financovania v prípade výzvy na predkladanie návrhov v roku 2016;

3.

berie na vedomie, že vo výročnej správe o činnosti sa konštatuje, že úsilie v oblasti auditu ex post pokračovalo zavedením 18 nových auditov po prvýkrát prostredníctvom rámcovej zmluvy v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností pre audity siedmeho rámcového programu a podpisom osobitných zmlúv so štyrmi externými audítorskými spoločnosťami; konštatuje, že zvyšková chybovosť bola nižšia ako 2 %;

4.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že celková miera plnenia rozpočtu na rok 2016 vo viazaných rozpočtových prostriedkoch dosiahla 77,7 % a v platobných rozpočtových prostriedkoch 83,9 %, čo je nižšia miera plnenia rozpočtových prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom v dôsledku výsledku hodnotenia výzvy na predkladanie návrhov v roku 2016; konštatuje, že miera plnenia platieb predstavovala doposiaľ najlepšiu mieru plnenia platieb pre FCH2;

5.

konštatuje, že zo sumy 470 000 000 EUR z fondov siedmeho rámcového programu pridelenej pre FCH2 do konca roka 2016 mal FCH2 záväzky vo výške 464 400 000 EUR a platby vo výške 372 000 000 EUR; poukazuje na to, že podľa plánu platieb FCH pre prebiehajúce projekty siedmeho rámcového programu budú neuhradené operačné platby vo výške 75 300 000 EUR (17 %) použité do konca roka 2019;

6.

konštatuje, že zo sumy 470 000 000 EUR nepeňažných a peňažných príspevkov členov priemyselného zoskupenia a výskumného zoskupenia na operačné činnosti FCH do konca roka 2016 správna rada potvrdila príspevky vo výške 299 000 000 EUR; poukazuje na to, že dodatočné nepeňažné príspevky na operačné činnosti vo výške 40 600 000 EUR boli FCH2 oznámené do konca roku 2016, zdôrazňuje skutočnosť, že v dôsledku toho na konci roka 2016 celkový príspevok členov priemyselného a výskumného zoskupenia pre spoločný podnik dosiahol sumu 339 600 000 EUR v porovnaní s príspevkom Únie vo výške 383 700 000 EUR;

7.

konštatuje, že zo sumy 665 000 000 EUR finančných prostriedkov vyčlenených na program Horizont 2020 FCH2 uzatvoril záväzky vo výške 288 100 000 EUR (43 %) a uhradil platby vo výške 77 400 000 EUR na vykonávanie prvého súboru projektov;

8.

konštatuje, že do konca roka 2016 členovia priemyselného zoskupenia a výskumného zoskupenia vykázali nepeňažné príspevky vo výške 4 900 000 EUR na operačné činnosti a správna rada potvrdila finančné príspevky na administratívne náklady FCH2 vo výške 1 200 000 EUR; okrem toho konštatuje, že z nepeňažných príspevkov iných členov vo výške minimálne 285 000 000 EUR na ďalšie činnosti bolo do konca roka 2016 už vykázaných a potvrdených 188 600 000 EUR (66 %); zdôrazňuje skutočnosť, že do konca roka 2016 tak celkové príspevky členov priemyselného zoskupenia a výskumného zoskupenia dosiahli sumu 194 700 000 EUR, v porovnaní s finančným príspevkom Únie vo výške 79 500 000 EUR; berie na vedomie, že tento rozdiel sa vysvetľuje vysokým príspevkom iných členov FCH2 na dodatočné činnosti FCH2;

9.

konštatuje, že pre siedmy rámcový program sa na konci roka 2016 uskutočnilo 69 operačných platieb pre priebežné a záverečné pravidelné správy v celkovej sume 44 900 000 EUR; konštatuje, že plnenie rozpočtu (z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov) bolo na úrovni 73,7 % (v porovnaní so 75,7 % v roku 2015);

10.

konštatuje, že na program Horizont 2020, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, bolo uskutočnených 15 zálohových platieb na projekty z výziev na predkladanie návrhov v roku 2015; ďalej konštatuje, že plnenie rozpočtu (z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov) dosiahlo úroveň 98 % (v porovnaní s 99 % v roku 2015); zdôrazňuje skutočnosť, že pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky, plnenie rozpočtu dosiahlo úroveň 78,6 %; konštatuje, že miera plnenia je nižšia než v roku 2015 (88,7 %) vzhľadom na výsledok výzvy na predkladanie návrhov, pričom nevyužité viazané rozpočtové prostriedky predstavovali 25 900 000 EUR a boli zavedené v rozpočte na rok 2017, aby sa použili na výzvu na predkladanie návrhov v roku 2017;

11.

konštatuje, že od 31. decembra 2016 boli odhadované nepeňažné príspevky na operačné činnosti pre 30 projektov podpísaných v súvislosti s programom Horizont 2020 (výzvy na predkladanie návrhov z rokov 2014 a 2015) na úrovni 16 802 191 EUR; okrem toho poznamenáva, že celková odhadovaná hodnota nepeňažných príspevkov na doplnkové činnosti na obdobie rokov 2014 až 2017 je 565 200 000 EUR;

Presuny

12.

konštatuje, že boli vykonané štyri presuny prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými riadkami bez toho, aby bolo potrebné vykonať zmeny v rozpočte;

Výzvy na predkladanie návrhov

13.

konštatuje, že výzva na predkladanie návrhov na rok 2016 bola uverejnená 19. januára 2016, a to v súlade s ročným pracovným programom FCH2 na rok 2016 vrátane 24 tém s orientačným rozpočtom vo výške 117 500 000 EUR; okrem toho konštatuje, že táto výzva sa skončila 3. mája 2016 a v rámci nej bolo doručených 81 návrhov; poukazuje na to, že 16 z 19 dohôd o grante bolo podpísaných v roku 2016;

Vnútorný audit

14.

konštatuje, že v roku 2016 FCH2 dokončil vykonávanie všetkých akčných plánov na riešenie odporúčaní auditov útvaru pre vnútorný audit (IAS) týkajúcich sa procesu hodnotenia a výberu návrhov grantov v rámci programu Horizont 2020 v FCH2 vykonávaných zo strany IAS v roku 2015; konštatuje, že v roku 2016 IAS uskutočnil nový audit výkonnosti riadenia FCH2; okrem toho konštatuje, že FCH2 bola 29. novembra 2016 doručená záverečná audítorská správa IAS v súvislosti s týmto auditom, ktorej výsledkom boli štyri odporúčania; víta skutočnosť, že FCH2 súhlasil so všetkými odporúčaniami a 22. decembra 2016 zaslal IAS akčný plán, ktorý následne IAS schválil v januári 2017;

Vnútorné kontroly

15.

víta skutočnosť, že FCH2 zaviedol postupy kontroly ex ante založené na finančných a operačných administratívnych previerkach dokumentov a vykonáva audity ex post výkazov nákladov pri grantoch v rámci siedmeho rámcového programu; víta skutočnosť, že zvyšková chybovosť zistená pri auditoch ex post uvedená vo výročnej správe o činnosti FCH2 za rok 2016 bola 1,24 %;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

16.

konštatuje, že počas semináru výročného hodnotenia rizík, ktorý sa konal 17. októbra 2016, tím FCH2 diskutoval o stave významných rizík a akčných plánov, ktoré boli zistené v predchádzajúcom roku, a posúdil ich primeranosť a relevantnosť pre rok 2017; víta skutočnosť, že boli zhromaždené konsolidované informácie od všetkých zamestnancov kancelárie programu s cieľom zostaviť zoznam nových významných rizík za rok 2017 a boli vytvorené príslušné akčné plány;

Komunikácia

17.

uznáva potrebu FSH2 komunikovať s občanmi Únie prostredníctvom inštitúcií Únie, pokiaľ ide o významný výskum a spoluprácu, ktoré realizuje; zdôrazňuje, že je dôležité vyzdvihnúť reálne zlepšenia dosiahnuté v dôsledku jeho činnosti, ktoré sú dôležitou súčasťou jeho mandátu, ako aj skutočnosť, že spoločný podnik spolupracuje s ostatnými spoločnými podnikmi na zvyšovaní informovanosti verejnosti o prínosoch ich práce;

18.

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v oblasti ďalšieho zjednodušovania a harmonizácie spoločných podnikov.

(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre palivové články a vodík (Ú. v. EÚ L 153, 12.6.2008, s. 1).


Top