Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018B1424

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2018/1424 z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016

OJ L 248, 3.10.2018, p. 326–326 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1424/oj

3.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/326


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ) 2018/1424

z 18. apríla 2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016,

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu (1),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3), a najmä na jeho článok 208,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (4), a najmä na jeho článok 43,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (5), a najmä na jeho článok 60,

so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (6), a najmä na jeho článok 108,

so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0109/2018),

1.

udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

Antonio TAJANI

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 223.

(2)  Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(5)  Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.

(6)  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


Top