Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018BP1422

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2018/1422 z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2016

OJ L 248, 3.10.2018, p. 321–324 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/1422/oj

3.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/321


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ) 2018/1422

z 18. apríla 2018

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2016

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2016,

so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0113/2018),

A.

keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.

keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov (1) bol konečný rozpočet Eurojustu za rozpočtový rok 2016 na úrovni 43 539 737 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 28,75 %; keďže zvýšenie rozpočtu súvisí najmä s presťahovaním Eurojustu do nových priestorov; keďže celý rozpočet Eurojustu pochádza zo všeobecného rozpočtu Únie;

C.

keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskej jednotky pre justičnú spoluprácu za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka Eurojustu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2011 a 2015

1.

na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o ďalšie kroky v súvislosti s pripomienkami z predchádzajúcich rokov, prijali sa nápravné opatrenia, ale jedna pripomienka týkajúca sa vymedzenia príslušných úloh a zodpovedností riaditeľa a kolégia Eurojustu je stále označená ako „prebiehajúca“;

2.

konštatuje, že Eurojust vedie sústavný dialóg s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov a Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre rozpočet s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň financovania Eurojustu na najbližšie roky;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.

s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,89 % vrátane sumy 6 980 000 EUR, ktorá je vyčlenená na novú budovu; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 80,42 %, čo predstavuje zníženie o 8,55 % oproti roku 2015;

4.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že Eurojust čelil problémom dostupnosti rozpočtových prostriedkov v dôsledku známych štrukturálnych problémov spojených s jeho financovaním a že druhý rok po sebe bol nútený pristúpiť na obmedzujúce opatrenia súvisiace s opravným rozpočtom, čo malo za následok odklad niektorých z jeho prebiehajúcich aktivít a odklad hodnotného technologického rozvoja;

Záväzky a prenosy

5.

berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených v hlave II (administratívne výdavky) bola vysoká a zodpovedala sume 6 446 530 EUR (40 %) v porovnaní so sumou 1 600 000 EUR (22 %) v roku 2015; berie na vedomie, že tieto prenosy súvisia hlavne s prácami, ktorých realizácia pokračuje aj v nasledujúcom roku, a s nákupmi v rámci prípravy na sťahovanie Eurojustu do nových priestorov v roku 2017 (4 867 482 EUR);

6.

víta skutočnosť, že Eurojust dosiahol výrazné zlepšenie, pokiaľ ide o prenosy z roku 2015, a miera zrušených prostriedkov (5,6 %) bola oveľa nižšia ako v predchádzajúce roky;

7.

konštatuje, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

8.

žiada Eurojust, aby udržal objem prenesený do nasledujúceho roka na čo najnižšej úrovni;

Verejné obstarávanie a personálna politika

9.

berie na vedomie, že Eurojust podpísal 30 zmlúv s hodnotou vyššou ako 15 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 30 % v porovnaní s rokom 2015; poznamenáva, že otvorené verejné obstarávanie sa použilo pri 80 % zmlúv, čo predstavuje 92,50 % celkovej sumy obstarávania;

10.

poznamenáva, že v roku 2016 Eurojust realizoval tretiu vlnu zníženia počtu pracovných miest (1 % alebo tri pracovné miesta), aby sa dosiahol cieľ 5 %, na ktorom sa dohodli Európsky parlament a Rada; konštatuje, že pracovné miesta sa zrušili v oblasti administratívnej podpory;

11.

konštatuje, že k 31. decembru 2016 bola miera voľných pracovných miest v Eurojuste na úrovni 3,4 % oproti 2,4 % z 31. decembra 2015; s uspokojením berie na vedomie, že plán pracovných miest na rok 2016 bol vykonaný na 96,6 %; podotýka, že podľa plánu pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 196 pracovných miest (z 203 schválených v rámci všeobecného rozpočtu Únie) v porovnaní s 200 pracovnými miestami v roku 2015;

12.

konštatuje, že z celkového počtu 255,5 zamestnancov (ekvivalent plného pracovného času) bolo v roku 2016 v Eurojuste zamestnaných 68,1 (ekvivalent plného pracovného času) vyslaných národných expertov, zmluvných zamestnancov, dočasných zamestnancov a konzultantov;

13.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že zo všetkých obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016, bol pomer rodovej vyváženosti 69 % žien k 31 % mužov; so znepokojením berie na vedomie aj nerovnováhu vo vrcholovom manažmente a správnej rade;

14.

konštatuje, že v roku 2016 mali zamestnanci Eurojustu pracovné voľno zo zdravotných dôvodov v priemere počas 7 pracovných dní; konštatuje, že počet dní, ktoré jednotliví zamestnanci strávili zdraviu prospešnými činnosťami v roku 2016, bol nízky, a to 0,13 dňa; konštatuje, že Eurojust neuviedol jednotlivé zdraviu prospešné činnosti zavedené v roku 2016, ako požadoval Európsky parlament;

15.

s uspokojením konštatuje, že Eurojust vytvoril sieť dôverných poradcov ako súčasť politiky vo veci ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania psychickému a sexuálnemu obťažovaniu a že organizoval programy prevencie a zvyšovania povedomia, ktoré vypracoval tím pracovníkov z oddelenia pre ľudské zdroje;

16.

so znepokojením konštatuje, že od 13. apríla 2015 do 13. apríla 2017 sa na sieť dôverných poradcov obrátilo 26 zamestnancov; konštatuje, že z týchto 26 kontaktov bolo 16 prípadov uzatvorených už po prvej schôdzke; poznamenáva tiež so znepokojením, že dôverní poradcovia klasifikovali 9 prípadov ako prípady obťažovania a že boli začaté dva neformálne postupy; konštatuje, že ostatné prípady sa týkali konfliktov, stresu spojeného s prácou alebo žiadosti o informácie;

17.

berie na vedomie, že Eurojust používa služobné vozidlá, ale neumožňuje ich použitie na súkromné účely;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

18.

konštatuje, že v roku 2016 sa pripravil návrh vnútorných predpisov Eurojustu týkajúcich sa ochrany oznamovateľov a že 4. októbra 2016 sa uskutočnili prvé rokovania v kolégiu; konštatuje však so znepokojením, že prijatie vnútorných predpisov bolo pozastavené, keď začiatkom roka 2016 Komisia informovala agentúry, že vzorové rozhodnutie pre agentúry sa práve pripravuje;

19.

žiada Komisiu, aby zabezpečila urýchlené prijatie svojich usmernení o oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktoré potom bezodkladne príjmu a účinne vykonajú agentúry vrátane Eurojustu; berie na vedomie, že Eurojust čaká na tieto usmernenia alebo informácie od Komisie, aby mohol dokončiť svoje príslušné pravidlá; naliehavo vyzýva Eurojust, aby zintenzívnil úsilie o dokončenie jasných vnútorných pravidiel na ochranu oznamovateľov, ktorým musí byť priznaná prezumpcia konania v dobrej viere, kým sa príslušné informácie neoveria;

20.

vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

21.

poznamenáva, že Eurojust vedie register vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov, ktoré podpísali členovia správnej rady, ktorý je pravidelne aktualizovaný, ale poukazuje na to, že tieto vyhlásenia a životopisy členov správnej rady nie sú verejne dostupné; poukazuje na to, že týmto postupom sa nijako neprospieva zásade transparentnosti a požaduje, aby sa vyhlásenia zverejňovali; vyzýva Eurojust, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tejto otázke a zvážil uverejnenie vyhlásení a životopisov na svojom webovom sídle;

22.

so znepokojením konštatuje, že administratíva, členovia kolégia Eurojustu a členovia nezávislého dozorného orgánu nezverejnili na webovom sídle Eurojustu svoje vyhlásenia o záujmoch;

23.

víta skutočnosť, že Eurojust v roku 2017 vypracoval príručku Eurojustu o etike a správaní, ktorá zahŕňa aj kódex dobrej správnej praxe;

24.

konštatuje, že Eurojust v roku 2016 prijal 15 žiadostí o prístup k dokumentom, ku ktorým poskytol úplný prístup v piatich prípadoch, zatiaľ čo v štyroch prípadoch Eurojust rozhodol udeliť iba čiastočný prístup k dokumentom a v šiestich prípadoch prístup zamietol;

Hlavné úspechy

25.

víta tri hlavné úspechy, ktoré Eurojust označil v roku 2016, konkrétne:

zavedenie bezprecedentnej reorganizácie jeho správy, ktoré vytvorilo synergie a zvýšilo efektívnosť;

vypracovanie revidovanej vzorovej dohody a praktickej príručky pre spoločné vyšetrovacie tímy (JIT) a poskytovanie finančnej podpory 90 spoločným vyšetrovacím tímom; poskytnutie 1 000 000 EUR na základe ôsmich výziev na predkladanie návrhov na granty pre JIT;

vypracovanie príslušných strategických dokumentov a ad hoc súdnych analýz v prioritných oblastiach trestných činov, ako je štvrtá správa o zahraničných teroristických bojovníkoch, zhrnutie tretej správy o zahraničných teroristických bojovníkoch, príručka o chemických, biologických, rádiologických a jadrových látkach a výbušninách (CBRNE) a Justičný monitor o počítačovej kriminalite;

Vnútorné kontroly

26.

berie na vedomie, že Eurojust na základe rámca Komisie a medzinárodných osvedčených postupov prijal súbor noriem vnútornej kontroly s cieľom zabezpečiť plnenie politických a operačných cieľov; ďalej konštatuje, že Eurojust počas vykazovaného roka posúdil účinnosť svojich kľúčových systémov vnútornej kontroly a dospel k záveru, že normy vnútornej kontroly sa účinne vykonávajú; poznamenáva, že Eurojust prijal opatrenia na zlepšenie efektívnosti svojich systémov vnútornej kontroly v oblasti proces riadenia rizík (norma vnútornej kontroly Eurojustu 6); očakáva nasledujúcu výročnú správu Eurojustu a ďalšie podrobnosti o opatreniach prijatých s cieľom ďalej zvýšiť efektívnosť;

Vnútorný audit

27.

konštatuje, že podľa výročnej správy Eurojustu Útvar Komisie pre vnútorný audit vykonal audit na tému monitorovanie a podávanie správ/hlavné časti vyhlásenia o vierohodnosti v januári 2016; konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit vydal dve odporúčania klasifikované ako „veľmi dôležité“, a štyri odporúčania označené ako „dôležité“; s uspokojením konštatuje, že Eurojust na základe týchto odporúčaní vykonal nápravné opatrenia, čím sa preukázala opodstatnenosť tejto služby;

Výkonnosť

28.

konštatuje, že Eurojust vykonal externé hodnotenie svojich činností počas rokov 2014 až 2015, čo viedlo k internému akčnému plánu vykonávania odporúčaní; berie na vedomie, že v marci 2016 kolégium zriadilo pracovnú skupinu na stanovenie priorít s mandátom riadiť vykonávanie zostávajúcich odporúčaní; okrem toho konštatuje, že v priebehu roka 2017 sa očakáva ďalší vývoj a výsledky;

Ďalšie pripomienky

29.

konštatuje, že v júni a júli 2017 Eurojust úspešne dokončil sťahovanie do nových priestorov; poznamenáva, že vrátenie bývalej budovy hostiteľskému štátu sa uskutočnilo 31. augusta 2017 a že hostiteľský štát určí náklady na vrátenie, ktoré má uhradiť Eurojust; konštatuje, že keď budú známe náklady, ktoré má uhradiť Eurojust, Eurojust by mal informovať orgán udeľujúci absolutórium o celkových vzniknutých nákladoch na presun;

30.

s uspokojením konštatuje, že Eurojust v spolupráci s Europolom formalizoval spoločný prístup k certifikácii ISO14001/EMS; konštatuje, že Eurojustu zastáva názor, že vzhľadom na to, že v roku 2016 si iba dočasne prenajímal priestory od Holandského kráľovstva, nebol schopný ako nájomca znížiť emisie CO2;

31.

so znepokojením konštatuje, že vzhľadom na rýchlo plynúcu lehotu, ako to vyplýva z odpovedí Eurojustu, v súčasnosti neprebieha žiadna výmena informácií medzi Eurojustom a Komisiou, pokiaľ ide o prípravu na vykonávanie budúcich činností Eurojustu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie; vyzýva Eurojust a Komisiu, aby zabezpečili efektívny tok potrebných informácií a aby mali na pamäti, že bude potrebné uzatvoriť dohodu o spolupráci so Spojeným kráľovstvom;

32.

víta posilnenie pozície Eurojustu ako centra pre justičnú spoluprácu a koordináciu v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti a ako strediska pre justičné odborné znalosti v rámci Únie; vyzdvihuje začatie fungovania Európskej justičnej siete na boj proti počítačovej kriminalite; konštatuje, že Eurojust prijal žiadosti o podporu v 2 306 veciach (čo predstavuje zvýšenie o 4 %), zorganizoval 249 koordinačných stretnutí týkajúcich sa 288 vecí a poskytol podporu 148 spoločným vyšetrovacím tímom, okrem iného aj finančnú podporu 90 z nich (čo predstavuje zvýšenie o 32 %); berie na vedomie zverejnenie štvrtej správy Eurojustu s názvom Zahraniční teroristickí bojovníci: názory Eurojustu na tento fenomén a reakciu trestnej justície z decembra 2016;

33.

pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018 (2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1)  Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, s. 83.

(2)  Prijaté texty, P8_TA(2018)0133 (pozri stranu 393 tohto úradného vestníka).


Top