Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018B1415

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2018/1415 z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016

OJ L 248, 3.10.2018, p. 311–311 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1415/oj

3.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/311


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ, EURATOM) 2018/1415

z 18. apríla 2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016,

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry (1),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018),

so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu (4), a najmä na článok 8 jeho prílohy,

so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0102/2018),

1.

udeľuje absolutórium generálnej riaditeľke Zásobovacej agentúry Euratomu za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, generálnej riaditeľke Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

Antonio TAJANI

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 207.

(2)  Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.


Top