Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018BP1407

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2018/1407 z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016

OJ L 248, 3.10.2018, p. 295–297 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/1407/oj

3.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/295


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ) 2018/1407

z 18. apríla 2018

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016,

so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0080/2018),

A.

keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.

keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov (1) bol konečný rozpočet Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 20 900 849,11 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje pokles o 0,63 %; keďže rozpočet nadácie pochádza najmä z rozpočtu Únie;

C.

keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky nadácie za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2013, 2014 a 2015

1.

na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že oznámenie týkajúce sa finančných prostriedkov vo výške 7 500 000 EUR uložených v jedinej banke s nízkym ratingom uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2013, ktoré bolo v správach Dvora audítorov za roky 2014 a 2015 označené ako „prebiehajúce“, je teraz označené ako „dokončené“;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.

s uznaním konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,99 %, čo naznačuje, že záväzky boli splnené včas, a že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 97,66 %;

Záväzky a prenosy

3.

konštatuje, že celkové prenosy v hlavách I a II sa znížili z 3,3 % v období rokov 2015 až 2016 na 3,1 % v období rokov 2016 až 2017, čo naznačuje lepšie zosúladenie administratívnych činností nadácie a jej platieb s jej ročným cyklom; konštatuje, že v hlave I bolo prenesených 155 186 EUR (1,2 %), čo predstavuje zlepšenie oproti roku 2015 [180 398 EUR (1,4 %)]; konštatuje, že v hlave II bolo prenesených 313 450 EUR (18,4 %), čo predstavuje pokračovanie výkonu z roku 2015 [316 442 EUR (16,1 %)], a v hlave III sa nesplatené záväzky (RAL, reste à liquider) znížili z 36,4 % v roku 2015 na 30,3 % v roku 2016, najmä z dôvodu zvýšenej pozornosti venovanej platbám, obmedzenia vyúčtovania služobných ciest a prostredníctvom lepšieho plánovania činností;

4.

upozorňuje, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúry vopred naplánujú a oznámia Dvoru audítorov;

Presuny

5.

konštatuje, že nadácia vykonala v roku 2016 sedem rozpočtových presunov, v roku 2015 ich bolo deväť, a že celková presunutá suma bola nižšia než v predchádzajúcom roku (6,1 % v roku 2016 v porovnaní s 8,2 % v roku 2015); na základe informácií nadácie berie na vedomie, že to možno pripísať opatreniu v oblasti efektívnosti, ktoré bolo zavedené na zachovanie rezervného zoznamu činností, ktoré vyplývajú z procesu plánovania; s uspokojením konštatuje, že úroveň a charakter presunov zostali v roku 2016 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Personálna politika

6.

konštatuje, že podľa plánu pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 89 pracovných miest v porovnaní s 90 pracovnými miestami v roku 2015; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že so zreteľom na počet obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016 nebolo dosiahnuté vyvážené zastúpenie mužov a žien, keďže pomer je viac ako dva ku jednej, konkrétne 67,94 % žien a 32,06 % mužov; odporúča, aby sa táto nerovnováha riešila ako naliehavá záležitosť;

7.

zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky nadácie; zdôrazňuje, že rozpočet na zamestnanca na zdraviu prospešné aktivity predstavoval 883 EUR a že v roku 2016 sa organizovali dva výjazdové dni zamestnancov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že priemerný počet dní nemocenského voľna je 15 dní na zamestnanca (bez čiastočného úväzku zo zdravotných dôvodov 11,5 dňa), čo je jedno z najvyšších čísel spomedzi všetkých agentúr Únie; odporúča, aby sa táto vec preskúmala s cieľom nájsť príčinu tohto javu, a najmä, či súvisí so stresom na pracovisku;

8.

konštatuje, že rozhodnutie o predchádzaní psychologickému a sexuálnemu obťažovaniu bolo prijaté už v roku 2010; podporuje vzdelávanie a informačné stretnutia organizované s cieľom zvyšovať informovanosť zamestnancov;

9.

konštatuje s uspokojením, že nadácia sa v roku 2016 nestretla so žiadnymi sťažnosťami, žalobami ani nahlásenými prípadmi týkajúcimi sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

10.

uznáva, že nadácia bola aktívna, pokiaľ ide o požiadavky vyhlásení o konflikte záujmov všetkých členov správnej rady v súlade s článkom 11 nariadenia Rady (EHS) č. 1360/90 (2); vyzýva nadáciu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o dosiahnutom pokroku v uvedenej oblasti; s uspokojením konštatuje, že životopisy sú teraz voľne prístupné;

11.

konštatuje, že register transparentnosti nie je uplatniteľný na prácu nadácie;

12.

s uspokojením konštatuje, že nadácia prijala svoje politiky týkajúce sa oznamovania nekalých praktík v decembri 2015; zdôrazňuje, že v roku 2016 došlo k jednému prípadu oznámenia takýchto praktík, ktorý nebol predložený Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“), keďže boli poskytnuté všetky vysvetlenia;

13.

vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

14.

konštatuje, že elektronické učenie sa a zvyšovanie povedomia týkajúce sa podvodov a konfliktov záujmov pre všetkých zamestnancov prebehlo začiatkom roka 2017;

Hlavné úspechy

15.

víta tri hlavné úspechy, ktoré nadácia zaznamenala v roku 2016, konkrétne, že:

splnila ciele pre dosiahnutie všetkých kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) v roku 2016;

vybavila 105 žiadostí o pomoc od Komisie a od delegácií Komisie, ktoré sa týkali 52 % partnerských krajín; konštatuje, že spokojnosť so službami, ktoré nadácia poskytuje, bola 100 %, pokiaľ ide o kvalitu práce, užitočnosť a včasnosť podpory nadácie;

podporovala analýzu a vypracovanie politík v 25 partnerských krajinách prostredníctvom turínskeho procesu;

16.

víta vysokú mieru plnenia plánovaných činností v roku 2016 (94 %), konštatuje však, že v porovnaní s rokom 2015 (96 %) sa mierne znížila; berie na vedomie výrazné zlepšenie lehôt plnenia (90 %) v porovnaní s rokmi predchádzajúcimi roku 2016 (83 %);

17.

vyjadruje však poľutovanie nad tým, že nadácia nepoužíva ukazovatele činnosti alebo výstupu s cieľom zlepšiť využívanie KPI, a odporúča, aby sa táto politika zmenila;

Stratégia boja proti podvodom

18.

víta skutočnosť, že nadácia vypracovala svoju stratégiu boja proti podvodom podľa celkovej stratégie Komisie v oblasti boja proti podvodom; s uspokojením berie na vedomie vývoj modulu elektronického vzdelávania na udržanie informovanosti o predchádzaní podvodom pre všetkých zamestnancov, ktorý sa bude poskytovať a ktorý sa pravidelne opakovane ponúka od roku 2017;

Vnútorná kontrola

19.

konštatuje, že v roku 2016 nadácia prijala kľúčové opatrenia na zlepšenie efektívnosti svojich systémov vnútornej kontroly (SVK) v oblasti vedenia (SVK 1: Poslanie a hodnoty: SVK 2: Etické a organizačné hodnoty; SVK 7: Prevádzková štruktúra), riadenie ľudí (SVK 3: Prideľovanie zamestnancov a ich mobilita; SVK 4: Hodnotenie a rozvoj zamestnancov), stratégia, plánovanie a spolupráca zainteresovaných strán (SVK 5: Ciele a ukazovatele výkonnosti a SVK 6), riadenie rizík a procesov (SVK 11: Správa dokumentov a SVK 12: Informácie a komunikácia);

Vnútorný audit

20.

konštatuje, že audit nadácie vykonáva Útvar komisie pre vnútorný audit (IAS) a že v roku 2016 nedostala žiadne kritické odporúčania od kontrolného orgánu;

Výkonnosť

21.

na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že externé hodnotenie nadácie bolo vykonané v mene Komisie v roku 2016 ako prvý krok prierezového hodnotenia štyroch agentúr pracujúcich v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a začlenenia; okrem toho konštatuje, že v hodnotení sa dospelo k záveru, že značná reorganizácia nadácie, ktorá prebieha od roku 2011, nemala výrazné negatívne účinky a zainteresované strany vo vnútri nadácie i mimo nej vo všeobecnosti vnímajú túto reorganizáciu pozitívne, najmä pokiaľ ide o stratégiu a účinnosť; s uznaním konštatuje, že správa nadácie bola považovaná za efektívnu a účinnú; konštatuje, že v hodnotení sa tiež vyzdvihuje, že nadácia od roku 2011 zlepšuje svoju monitorovaciu kapacitu, no stále ešte existuje priestor na to, aby o svojich činnostiach a dosiahnutých výsledkoch podala jasnejší obraz; poznamenáva, že nadácia vypracovala plán na zavedenie odporúčaní hodnotiteľov;

22.

na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že Dvor audítorov už vo svojej správe z roku 2011 zdôraznil neuspokojivú situáciu, pokiaľ ide o priestory nadácie, a skutočnosť, že táto situácia ohrozuje činnosti nadácie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že situácia sa stále nezmenila, pretože konzorcium, ktoré spravovalo časť komplexu a malo v nej svoje priestory, v roku 2011 vstúpilo do likvidácie a zanechalo časť komplexu prázdnu; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby hostiteľská krajina našla riešenie pre tento problém; pripomína, že podľa hostiteľskej dohody sú primerané priestory garantované do roku 2027; vyzýva nadáciu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o všetkých opatreniach prijatých v tejto záležitosti;

23.

oceňuje prácu nadácie na podporu partnerských krajín Únie s cieľom využiť ich ľudský kapitál prostredníctvom reformy systémov vzdelávania, odbornej prípravy a trhu práce v kontexte politiky vonkajších vzťahov Únie; víta činnosti nadácie, pokiaľ ide o rozvoj zručností a uľahčenie celoživotného vzdelávania na podporu partnerských krajín s cieľom zlepšiť zamestnateľnosť a pracovné vyhliadky ich občanov;

24.

dôrazne víta podporu, ktorú nadácia vyjadruje kandidátskym krajinám, pokiaľ ide o vykonávanie záverov z Rigy z roku 2015, v oblastiach, ako je napríklad vzdelávanie na pracovisku, kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov OVP a podnikateľské vzdelávanie;

25.

víta spoluprácu nadácie s ostatnými agentúrami Únie, najmä s Eurofoundom a Cedefopom, v oblasti politík Únie, ktoré prispievajú k rozvoju ľudského kapitálu;

26.

pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018 (3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1)  Ú. v. EÚ C 12, 13.1.2017, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1360/90 zo 7. mája 1990, ktorým sa zriaďuje Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (Ú. v. ES L 131, 23.5.1990, s. 1).

(3)  Prijaté texty, P8_TA(2018)0133 (pozri stranu 393 tohto úradného vestníka).


Top