Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018BP1383

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2018/1383 z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2016

OJ L 248, 3.10.2018, p. 247–250 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/1383/oj

3.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/247


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ) 2018/1383

z 18. apríla 2018

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2016

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2016,

so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0088/2018),

A.

keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.

keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov (1) bol konečný rozpočet Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „orgán“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 21 762 500 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 7,67 %; keďže orgán je financovaný z príspevku Únie (8 461 389 EUR, čo predstavuje 40 %) a príspevkov národných dozorných orgánov členských štátov (13 301 111 EUR, čo predstavuje 60 %);

C.

keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka orgánu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.

konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,68 %, čím sa dosiahol plánovaný cieľ orgánu a čo predstavuje zníženie o 0,29 % v porovnaní s rokom 2015; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 88,97 %, čím sa dosiahol cieľ orgánu a čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 5,22 %;

2.

berie na vedomie úsilie orgánu o vnútorné prerozdelenie svojho rozpočtu a pracovných síl, keďže pracovné zaťaženie orgánu sa čoraz väčšmi presúva z regulačnej činnosti na konvergenciu a presadzovanie dohľadu; považuje za nevyhnutné, aby mal orgán k dispozícii dostatočné zdroje na to, aby mohol vykonávať svoje úlohy v plnom rozsahu, a to aj pokiaľ ide o riešenie prípadného dodatočného objemu práce plynúceho z takýchto úloh, a zároveň zabezpečiť primerané určovanie priorít, pokiaľ ide o prideľovanie zdrojov a rozpočtovú efektívnosť; okrem toho poukazuje na to, že akékoľvek zvýšenie pracovného zaťaženia orgánu sa dá riešiť interne prostredníctvom prerozdelenia rozpočtových prostriedkov alebo ľudských zdrojov za predpokladu, že takéto prerozdelenie nenaruší riadny výkon mandátu orgánu a zabezpečí jeho nezávislosť pri výkone jeho úloh v oblasti dohľadu;

Záväzky a prenosy

3.

konštatuje, že záväzky prenesené do nasledujúceho roka poklesli zo 16,21 % v roku 2015 na 10,71 % v roku 2016, čo preukazuje prísnejšie monitorovanie rozpočtu orgánu; uznáva, že prenesenie týchto finančných prostriedkov bolo odôvodnené uzavretými zmluvami a prijatými záväzkami v roku 2016; víta skutočnosť, že orgán v roku 2016 dosiahol doteraz najnižší percentuálny podiel prenesených rozpočtových prostriedkov;

4.

konštatuje, že v roku 2016 sa 94,55 % rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2015 do roku 2016 využilo;

5.

upozorňuje, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich orgán vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

6.

vyzýva orgán, aby naďalej čo najviac znižoval úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa majú preniesť do nasledujúceho roku, a to prostredníctvom všetkých dostupných opatrení, napríklad prijatím najlepších postupov, ktoré sa používajú v iných agentúrach;

Presuny

7.

konštatuje, že rozdiel medzi počiatočným a konečným rozpočtom prideleným na hlavu I (výdavky na zamestnancov) mal za následok mierny pokles o 3,31 %, pričom rozdiel v prípade hlavy II (administratívne výdavky) mal za následok zvýšenie o 3,17 %; konštatuje, že v dôsledku opravného rozpočtu a uskutočnených presunov sa rozpočet v hlave III (operačné výdavky) zvýšil o 9,21 %; uznáva, že zmeny v štruktúre počiatočného rozpočtu boli vo všeobecnosti menšie než v roku 2015; okrem toho uznáva, že úroveň a povaha presunov zostala v rámci rozpočtových pravidiel;

Verejné obstarávanie a personálna politika

8.

berie na vedomie, že orgán bol jednou z prvých agentúr Únie, ktorá zaviedla projekt prinášajúci riešenie týkajúce sa elektronického obstarávania; víta skutočnosť, že toto riešenie zaisťuje efektívnejší a transparentnejší postup verejného obstarávania, z čoho má prospech orgán aj jeho možní dodávatelia;

9.

poukazuje na to, že v roku 2016 došlo k prvej fáze prechodu na otvorené kancelárske priestory: štvrtina zamestnancov orgánu v súčasnosti pracuje v otvorených kancelárskych priestoroch; konštatuje, že táto zmena bola potrebná na prispôsobenie sa nárastu počtu zamestnancov v existujúcich priestoroch a umožnila účinnejšie využívanie kancelárskych priestorov, ako aj zníženie nákladov súvisiacich s budovami;

10.

na základe informácií orgánu konštatuje, že v roku 2016 uskutočnil 26 náborových kampaní a do konca roka obsadil 95,7 % pozícií vo svojom pláne pracovných miest, čo je menej ako cieľ orgánu na úrovni 100 %; na základe informácií orgánu berie na vedomie, že cieľ nebol dosiahnutý najmä v dôsledku neuspokojivo vysokej fluktuácie zamestnancov, neúspešných náborových kampaní a neprijatia zmluvných ponúk vybranými uchádzačmi, čo sú všetko samy osebe znepokojujúce faktory, ktoré treba preskúmať a zlepšiť;

11.

konštatuje, že v pláne pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 89 pracovných miest (z 93 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), v porovnaní s 86 pracovnými miestami v roku 2015; s uspokojením berie na vedomie, že s ohľadom na počet obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016 bolo dosiahnuté vyvážené zastúpenie mužov a žien, keďže pomer je 53 % žien a 47 % mužov;

12.

konštatuje, že v roku 2016 orgán zamestnával 52,5 (ekvivalent plného pracovného času) vyslaných národných expertov, zmluvných zamestnancov, dočasných zamestnancov a konzultantov;

13.

berie na vedomie informáciu orgánu, že problémy týkajúce sa náboru môžu súvisieť s vysokými nákladmi na bývanie v mieste sídla orgánu (vo Frankfurte), ako aj s obmedzenou finančnou atraktívnosťou orgánu v porovnaní s inými európskymi subjektmi, ako je Európska centrálna banka a jednotný mechanizmus dohľadu; na základe informácií orgánu berie na vedomie, že prehodnotil príslušné procesy v oblasti ľudských zdrojov s cieľom zvýšiť ich efektívnosť; vyzýva orgán, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o opatreniach prijatých na riešenie tejto otázky;

14.

konštatuje, že v roku 2016 mal každý zamestnanec orgánu pracovné voľno zo zdravotných dôvodov v priemere sedem dní; konštatuje, že orgán zorganizoval informačné stretnutia, seminár na tému stres a odolnosť, ako aj lekárske prehliadky pre svojich zamestnancov;

15.

s uspokojením konštatuje, že orgán v roku 2016 vymenoval ďalších poradcov s cieľom zabezpečiť primeraný počet dôverných poradcov a ďalšie vykonávanie neformálneho postupu pre prevenciu obťažovania;

16.

víta skutočnosť, že stretnutia zamerané na poradenstvo a mediáciu boli zorganizované nielen pre novo vymenovaných dôverných poradcov, ale aj pre členov výboru zamestnancov a zamestnancov oddelenia ľudských zdrojov, a že stretnutia zamerané na zvýšenie povedomia o predchádzaní obťažovaniu boli zorganizované pre manažment, pričom sa ho zúčastnili všetci členovia riadiaceho tímu, a pre celý personál, pričom sa ho zúčastnilo 60 zamestnancov;

17.

konštatuje, že na základe informácií orgánu bol v roku 2016 interne preskúmaný jeden prípad údajného psychického obťažovania a bol uzavretý ako prípad, ktorý si nevyžaduje žiadne opatrenia;

18.

s uspokojením konštatuje, že s cieľom posilniť prístup v oblasti dohľadu a zvýšiť efektívnosť procesov a kvalitu výsledkov orgán uskutočnil svoju prvú reorganizáciu, ktorá sa začala uplatňovať od 1. novembra 2016; vyzýva orgán, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o ďalších podrobnostiach týkajúcich sa vykonávania tejto reorganizácie, ako aj o dosiahnutých prínosoch;

19.

poznamenáva, že orgán nevyužíva žiadne služobné vozidlá;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

20.

s uspokojením konštatuje, že zápisnice zo všetkých schôdzí s externými zainteresovanými stranami sa na webovom sídle orgánu zverejňujú od januára 2016;

21.

s uspokojením berie na vedomie, že politiku a postupy orgánu týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti prijala správna rada a sú v súlade s usmerneniami Komisie o tejto otázke;

22.

vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

23.

s uspokojením konštatuje, že orgán na svojom webovom sídle uverejnil životopisy, vyhlásenia o úmysle a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady a rady orgánov dohľadu tohto orgánu;

24.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že vyhlásenia o konfliktoch záujmov členov správnej rady a vrcholového manažmentu nie sú k dispozícii; konštatuje, že takýto postup neprispieva k transparentnosti, a že zostávajúce vyhlásenia by sa preto mali bezodkladne zverejniť;

25.

konštatuje, že v roku 2016 orgán dostal šesť žiadostí o prístup k dokumentom; berie na vedomie, že orgán udelil úplný prístup k piatim dokumentom na základe dvoch žiadostí, zatiaľ čo k trom dokumentom v rámci jednej žiadosti bol poskytnutý iba čiastočný prístup a žiadosť o prístup k jednému dokumentu bola zamietnutá;

26.

žiada orgán, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o údajných a potvrdených porušeniach etických pravidiel a o tom, ako tieto porušenia riešil a ako im bude v budúcnosti predchádzať;

27.

domnieva sa, že zápisnice zo zasadnutí rady orgánov dohľadu a skupín zainteresovaných strán, ktoré sú verejne dostupné, by sa mali zverejňovať rýchlejšie, aby sa ešte viac skrátilo súčasné zdržanie a aby sa poskytol lepší prehľad o uskutočnených diskusiách, postojoch, ktoré členovia zaujali, a hlasovaniach; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby orgán vzhľadom na povahu svojich úloh konal transparentne, a to nielen voči Parlamentu a Rade, ale aj voči občanom Únie; domnieva sa, že kontakt s verejnosťou by sa mohol posilniť aj internetovým vysielaním podujatí; upozorňuje, že prístup k dokumentom a informáciám týkajúcim sa interných schôdzí by sa mal uľahčiť; pripomína význam ochrany oznamovateľov pre zvýšenie transparentnosti, demokratickej zodpovednosti a verejnej kontroly;

Hlavné úspechy

28.

víta tri hlavné úspechy, ktoré orgán identifikoval v roku 2016, konkrétne, že:

vykonal opatrenia potrebné na to, aby mohol úspešne plniť svoju úlohu, ktorá je stanovená v smernici 2009/138/ES (2); konštatuje, že orgán splnil úlohy, ktoré mu boli zverené, a poskytol podporu na vykonávanie smernice na vnútroštátnej úrovni, a to v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, vrátane špecifických opatrení, ako je napr. preskúmanie súvahy na bulharskom poistnom trhu;

prispel k vývoju právnych predpisov v oblasti dôchodkov vrátane poradenstva Komisii v otázkach zahŕňajúcich rozvoj celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a kľúčových informačných dokumentov pre balíky retailových investičných a poistných produktov; konštatuje, že pokiaľ ide o dôchodkové poistenie zamestnancov, uverejnil svoje stanovisko k spoločnému rámcu pre hodnotenie rizika a transparentnosť;

prispel k posilneniu výkonu obchodného dohľadu a schopnosti skupiny orgánov dohľadu držať krok s kľúčovým vývojom, ako sú finančné technológie, a to najmä poisťovnícke technológie;

Vnútorné kontroly

29.

berie na vedomie, že normy vnútornej kontroly (ICS) orgánu vychádzajú z noriem vnútornej kontroly Komisie; okrem toho konštatuje, že všetky normy vnútornej kontroly boli do konca roka 2016 riadne implementované;

Vnútorný audit

30.

konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) vykonal v roku 2016 audit týkajúci sa „schopnosti dohľadu“; s uspokojením konštatuje, že žiadne odporúčania IAS neboli označené ako rozhodujúce alebo veľmi dôležité; na základe informácií orgánu – takisto s uspokojením – berie na vedomie, že v reakcii na audítorskú správu orgán vypracoval akčný plán, ktorý následne prijala jeho správna rada, s cieľom riešiť všetky odporúčania, ktoré vydal IAS;

31.

berie na vedomie, že IAS v decembri 2016 vykonal posúdenie rizika týkajúce sa postupov orgánu a že jeho výsledky budú viesť k novej stratégii auditu pre orgán na obdobie 2017 – 2019;

Ďalšie pripomienky

32.

s veľkým uspokojením konštatuje, že orgán sa v roku 2016 angažoval pri zabezpečovaní nákladovo účinného pracoviska, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, a pri znižovaní alebo kompenzácii emisií CO2;

33.

víta skutočnosť, že orgán aktívne spolupracuje so svojimi členmi s cieľom pochopiť rozsah vplyvu rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie na dohľad nad činnosťami v oblasti poisťovníctva a dôchodkov, ako aj vplyvu na orgán ako inštitúciu; ďalej konštatuje, že orgán je v kontakte s Komisiou a uskutočňuje s ňou neformálne výmeny;

34.

konštatuje, že v budúcnosti je pravdepodobný pokles príjmov orgánu v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie;

35.

konštatuje, že preskúmanie webového sídla orgánu bolo dokončené a že jeho prepracovanie sa má vykonať do konca roka 2018 s cieľom zabezpečiť, aby informácie o činnostiach orgánu boli prístupnejšie širšej verejnosti;

36.

poznamenáva, že Dvor audítorov v súčasnosti vykonáva v orgáne audit jeho činností dohľadu a záťažové testy; víta skutočnosť, že tento audit je jednou z priorít Dvora audítorov na rok 2018;

37.

zdôrazňuje, že v snahe zabezpečiť, aby sa všetky úlohy vyplývajúce z regulačného rámca stanoveného Parlamentom a Radou vykonávali v plnej miere a v stanovenej lehote, by sa mal orgán dôsledne pridŕžať úloh, nemal by prekročiť rámec mandátu, ktorým ho poverili Parlament a Rada, a mal by venovať osobitnú pozornosť zásade proporcionality, s cieľom optimalizovať využívanie zdrojov a dosiahnuť ciele, ktoré mu stanovili Parlament a Rada;

38.

poukazuje na ústrednú úlohu orgánu pri zabezpečovaní lepšieho dohľadu nad finančným systémom Únie s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu, potrebnú transparentnosť a väčšiu bezpečnosť pre finančný trh Únie, najmä prostredníctvom koordinácie dohľadu medzi národnými orgánmi dohľadu, v prípade potreby spoluprácou s inštitúciami zodpovednými za medzinárodný dohľad, ako aj dozorom nad jednotným uplatňovaním práva Únie; zdôrazňuje, že takáto spolupráca by sa mala zakladať na atmosfére dôvery; vyzdvihuje prácu vnútroštátnych orgánov dohľadu vzhľadom na značnú veľkosť poistného trhu Únie; zdôrazňuje úlohu orgánu prispievať ku konvergenčným postupom v oblasti dohľadu na vysokej úrovni v oblasti ochrany spotrebiteľa a presadzovať ich;

39.

pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018 (3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1)  Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, s. 149.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(3)  Prijaté texty, P8_TA(2018)0133 (pozri stranu 393 tohto úradného vestníka).


Top