Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018BP1336

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2018/1336 z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

OJ L 248, 3.10.2018, p. 146–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/1336/oj

3.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/146


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ) 2018/1336

z 18. apríla 2018

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov,

so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2018),

A.

keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

1.

berie na vedomie záver Dvora audítorov, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2016, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (ďalej len „dozorný úradník“), sa nevyskytli významné chyby a že preskúmané systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky, boli účinné;

2.

berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2016 uviedol, že neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania pre dozorného úradníka;

3.

konštatuje, že podľa súčasného postupu udeľovania absolutória dozorný úradník v júni predkladá výročnú správu o činnosti Dvoru audítorov, Dvor audítorov potom v októbri predloží správu Európskemu parlamentu a Európsky parlament do mája hlasuje v pléne o absolutóriu; konštatuje, že pokiaľ udelenie absolutória nie je odložené, medzi konečnou ročnou účtovnou závierkou a udelením absolutória uplynie najmenej 17 mesiacov; poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie; zdôrazňuje, že postup udeľovania absolutória sa musí zjednodušiť a zrýchliť; žiada, aby sa dozorný úradník a Dvor audítorov riadili sa osvedčenými postupmi súkromného sektora; v tejto súvislosti navrhuje stanoviť termín na predkladanie výročných správ o činnosti na 31. marec roka nasledujúceho po účtovnom roku a termín na predloženie správy Dvora audítorov na 1. júl; navrhuje tiež preskúmať harmonogram postupu udeľovania absolutória, ako sa uvádza v článku 5 prílohy IV k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu tak, aby sa hlasovanie o absolutóriu uskutočnilo na plenárnej schôdzi v novembri, čím by sa ukončil postup udeľovania absolutória v roka nasledujúcom po príslušnom účtovnom roku;

4.

víta celkové obozretné a riadne finančné hospodárenie dozorného úradníka v rozpočtovom roku 2016; vyjadruje podporu úspešnej zmene paradigmy smerom k zostavovaniu rozpočtu Komisie v rozpočtovom plánovaní zavedenom podpredsedníčkou Kristalinou Georgievovou v septembri 2015 ako súčasť iniciatívy pod názvom Rozpočet EÚ so zameraním na výsledky; nabáda dozorného úradníka, aby túto metódu uplatňoval na postup zostavovania vlastného rozpočtu;

5.

konštatuje, že v roku 2016 mal dozorný úradník k dispozícii rozpočet v celkovej výške 9 288 043 EUR (8 760 417 EUR v roku 2015) a že miera jeho plnenia dosiahla 91,93 % (94,66 % v roku 2015); berie na vedomie pokles miery plnenia rozpočtu a skutočnosť, že dozorný úradník očakáva pokračovanie tohto trendu aj v nadchádzajúcich rokoch; vyzýva dozorného úradníka, aby stanovil svoj rozpočtový odhad obozretne, berúc do úvahy predvídateľný nárast objemu činnosti v nasledujúcich rokoch;

6.

berie na vedomie, že dozorný úradník naďalej pracuje na zriadení Európskeho výboru pre ochranu údajov; domnieva sa, že odhady rozpočtu by mali zabezpečiť účinné plnenie rozpočtu v nadchádzajúcich rokoch;

7.

zdôrazňuje, že všeobecné nariadenie o ochrane údajov (1) a smernica o ochrane údajov v sektoroch polície a súdnictva (2) nadobudnú účinnosť v máji 2018 a budú musieť byť v plnej miere dodržiavané a vykonávané; berie na vedomie zámer dozorného úradníka ponechať si všeobecné nariadenie o ochrane údajov za referenčný bod pre svoju prácu;

8.

víta pokračujúcu prácu Siete pre spravovanie súkromia na internete, čo je skupina zložená z odborníkov na IT zo všetkých odvetví, ktorá poskytuje platformu na spoluprácu a výmenu informácií o technických metódach a nástrojoch, ktoré do nových technológií integrujú požiadavky na ochranu údajov a súkromie, čo je zásadná otázka pri vykonávaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

9.

vyzýva dozorného úradníka, aby poskytol podrobný zoznam služobných ciest zamestnancov jeho úradu za rok 2016, pričom uvedie cenu, miesto a náklady na každú služobnú cestu; vyzýva, aby služobné cesty uskutočnené v roku 2017 zahrnul do svojej budúcej výročnej správy o činnosti;

10.

je si vedomý prijatia vykonávacích opatrení na zabezpečenie účinnej vnútornej kontroly postupov s cieľom zaručiť hospodárne, efektívne a účinné plnenie cieľov dozorného úradníka; žiada dozorného úradníka, aby do svojej výročnej správy o činnosti zahrnul informácie o príslušných opatreniach;

11.

víta skutočnosť, že sa v roku 2016 začala iniciatíva dozorného úradníka zameraná na zodpovednosť, ktorá má všetky inštitúcie Únie vrátane samotného dozorného úradníka ako prevádzkovateľa vybaviť na to, aby išli príkladom v tom, ako inštitúcie dodržiavajú pravidlá ochrany údajov a preukazujú súlad s týmito pravidlami;

12.

poukazuje na to, že vo výročnej správe vnútorného audítora za rok 2016 zverejnenej na konci marca 2017 vnútorný audítor (IAS) uviedol päť dôležitých odporúčaní týkajúcich sa systémov vnútornej kontroly, ktoré boli vydané už v predchádzajúcich rokoch a ešte stále neboli splnené; ľutuje, že niektoré z týchto odporúčaní sa týkajú politiky bezpečnosti informácií a kontinuity činností; konštatuje, že absencia politiky bezpečnosti informácií zvyšuje riziko, že informácie nebudú dostatočne chránené, čo by mohlo viesť k úniku informácií a poškodiť dobré meno dozorného úradníka; víta skutočnosť, že dozorný úradník prijal 19. júna 2017 politiku bezpečnosti informácií napriek meškaniu viac než 14 mesiacov; vyzýva dozorného úradníka, najmä vzhľadom na povahu jeho poslania a úloh, aby išiel príkladom a v budúcnosti odporúčania vykonával bez zbytočného odkladu;

13.

vyzýva dozorného úradníka, aby informoval parlamentný Výbor pre kontrolu rozpočtu o sumách vyplatených v roku 2016 v rámci dohôd o úrovni poskytovaných služieb, kde poplatky závisia od spotreby;

14.

víta prijatie stratégie rovnakých príležitostí v roku 2016 a preskúmanie opatrení na zlepšenie podmienok na pracovisku;

15.

víta začlenenie podrobných údajov o všetkých ľudských zdrojoch, ktoré má dozorný úradník k dispozícii, do jeho výročnej správy o činnosti;

16.

žiada, aby prehľad oddielov týkajúcich sa verejného obstarávania a správy služobných ciest vo výročnej správe o činnosti dozorného úradníka obsahoval porovnávaciu tabuľku za posledné štyri roky;

17.

berie na vedomie skutočnosť, že v roku 2016 bol prijatý etický rámec, ktorým sa riadi správanie členov a všetkých zamestnancov úradu dozorného úradníka vo vnútorných i vonkajších vzťahoch; berie tiež na vedomie, že tento rámec zahŕňa už existujúci kódex správania, rozhodnutia v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti a politikou proti obťažovaniu, disciplinárne konania a administratívne vyšetrovania; žiada, aby sa informácie o jednotlivých témach tohto rámca naďalej uvádzali vo výročnej správe o činnosti osobitne;

18.

vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

19.

podporuje rastúci príspevok dozorného úradníka k riešeniam podporujúcim inováciu a zabezpečujúcim dodržiavanie pravidiel ochrany súkromia a údajov, a to najmä posilňovaním transparentnosti, kontroly používateľov a zodpovednosti pri spracúvaní veľkých dát (big data); požaduje účinné opatrenia, ktorými sa čo najviac využijú výhody nových technológií, pričom bude zabezpečené plné rešpektovanie všetkých základných práv;

20.

berie na vedomie, že dozorný úradník zverejnil vo svojej výročnej správe o činnosti kapitolu o medziinštitucionálnej spolupráci s ostatnými inštitúciami, ako vyžaduje Európsky parlament vo svojom uznesení z 27. apríla 2017 (3); konštatuje, že v roku 2016 dozorný úradník podpísal dve nové samostatné dohody o spolupráci; vyzýva dozorného úradníka, aby naďalej posilňoval medziinštitucionálnu spoluprácu a aby vo svojej ďalšej výročnej správe o činnosti poskytol aktuálne informácie o dosiahnutých výsledkoch;

21.

berie na vedomie, že dozorný úradník do svojej výročnej správy začlenil vyhlásenie o pokroku, ktorý sa dosiahol v rámci príslušnej stratégie na roky 2015 – 2019; konštatuje, že v marci 2015 dozorný úradník prehodnotil kľúčové ukazovatele výkonnosti s cieľom sledovať a upraviť vplyv svojej práce a využívania zdrojov; s uspokojením konštatuje, že všetky kľúčové ukazovatele výkonnosti stanovené v stratégii dozorného úradníka na obdobie 2015 – 2019 sú splnené a že dozorný úradník v roku 2016 niekedy svoje ciele aj prekonal, čo svedčí o tom, že vykonávanie stratégie je na dobrej ceste; vyzýva dozorného úradníka, aby sa aj naďalej orientoval týmto smerom;

22.

víta cieľ dozorného úradníka, ako sa uvádza v stratégii týkajúcej sa jeho mandátu, aby ochrana údajov bola čo najjednoduchšia a najúčinnejšia pre všetky zúčastnené strany;

23.

vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie; konštatuje, že v tejto fáze nemožno robiť žiadne prognózy, pokiaľ ide o administratívne, finančné, ľudské a iné dôsledky tohto vystúpenia; žiada dozorného úradníka a Dvor audítorov, aby vykonali posúdenia vplyvu a Európsky parlament o výsledkoch informovali do konca roka 2018.

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(3)  Ú. v. EÚ L 252, 29.9.2017, s. 140.


Top