Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018BP1328

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2018/1328 z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

OJ L 248, 3.10.2018, p. 128–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/1328/oj

3.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/128


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ) 2018/1328

z 18. apríla 2018

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť,

so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0128/2018),

1.

konštatuje, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pokračovala v plnení svojho administratívneho rozpočtu bez toho, aby bolo ovplyvnené výraznými chybami, a že Dvor audítorov odhadol celkovú chybovosť výdavkov z rozpočtu Administratíva na 0,2 %;

2.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že rovnako ako v roku 2015 Dvor audítorov znovu zistil nedostatky v postupoch obstarávania, ktoré vykonávali delegácie Únie, pri zákazkách v hodnote do 60 000 EUR;

3.

berie na vedomie, že ESVČ priniesla rad iniciatív zameraných na zníženie chybovosti v postupoch verejného obstarávania zlepšením odbornej prípravy, podpory a poradenstva pre zamestnancov delegácií zodpovedných za verejné obstarávanie; žiada však ESVČ, aby pokračovala v úsilí o aktívnu podporu a monitorovanie vykonávania pravidiel a postupov verejného obstarávania v delegáciách s cieľom zlepšiť celkové dodržiavanie a účinnosť ich súťažných postupov a správy zmlúv; odporúča ESVČ, aby zvážila možnosť zaviesť svetové alebo regionálne postupy verejného obstarávania, ktoré by sa vzťahovali na viaceré delegácie Únie a nahradili individuálne zákazky s nízkou hodnotou; žiada ESVČ, aby posúdila, do akej miery by takéto opatrenie mohlo zmierniť nedostatky v postupoch verejného obstarávania, a aby informovala Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu o výsledkoch tejto analýzy;

4.

registruje, že predchádzajúce odporúčania týkajúce sa aktualizácie údajov o osobnej situácii zamestnancov a podporných dokumentov a správy ich rodinných prídavkov boli vo väčšine prípadov splnené;

5.

poznamenáva, že z 20 záväzkov, ktoré Dvor audítorov skúmal, bolo 15 pripravených pred koncom roka, pričom príslušné služby a tovar mali byť čiastočne alebo úplne poskytnuté a zodpovedajúce platby uhradené v roku 2017; pripomína, že takéto prenosy prostriedkov sú proti zásade ročnej platnosti rozpočtu a by mali byť naďalej skôr výnimkou, a nie prostriedkom na maximalizáciu percentuálneho vyjadrenia čerpania rozpočtových prostriedkov na konci roka;

6.

konštatuje vysokú mieru neobvyklých chýb zistených pri kontrolách finančných transakcií ex ante a registruje povahu chýb a nezrovnalostí, ako sú napríklad chýbajúce podporné dokumenty či neoprávnenosť výdavkov; víta rozsiahly interný systém vykazovania ESVČ, ktorý umožňuje predvídať potenciálne chyby, a teda prispieva k nízkej chybovosti zistenej Dvorom audítorov; odporúča ESVČ, aby prijala opatrenia na zníženie vysokej miery neobvyklých chýb; zdôrazňuje však, že zníženie počtu neobvyklých chýb zistených v rámci overovania ex ante by sa nemalo dosahovať na úkor zachovania nízkej chybovosti;

7.

vyjadruje poľutovanie nad stále rovnakými nedostatkami, ktoré už celé roky súvisia s normami vnútornej kontroly pre kontinuitu činností a správu dokumentov a prinášajú so sebou riziko, že bude sťažené používanie dostupných a spoľahlivých kľúčových informácií o správe, ktoré delegácie používajú na monitorovanie činností a projektov a informovanie o nich; pripomína, že transparentnosť a dokumentácia by boli prospešné nielen na zvýšenie kvality monitorovania a kontroly, ale aj ako účinný nástroj na predchádzanie podvodom a korupcii;

8.

konštatuje, že len jedna delegácia, ktorá patrí do pôsobnosti Regionálneho centra Európa, vo svojom vyhlásení o vierohodnosti vyjadrila a zopakovala výhradu v súvislosti s riadením verejného obstarávania; vyzýva ESVČ, aby venovala pozornosť koherentnosti skutočného alebo len formálneho zavedenia noriem vnútornej kontroly a vyhlásenia o vierohodnosti riadenia delegácií Únie a aby túto koherentnosť zvážila;

9.

vyjadruje svoju podporu analýze a zdokonaľovaniu nákladovej účinnosti kontrol ex post na základe porovnávania nákladov na činnosti v rámci kontroly ex post s hodnotou zistených chýb; konštatuje, že v roku 2016 predstavovali jednotkové náklady na zistenie chýb (náklady na 1 euro) 23 centov; berie na vedomie, že tieto jednotkové náklady súvisia s nízkou mierou chybovosti, a teda by boli nižšie, keby bol súčet ovplyvnený chybami vyšší;

10.

víta zavedenie nových usmernení k cyklu inšpekcií v roku 2016, ktorých súčasťou sú kritériá pre určovanie priorít v prípade inšpekcií delegácií, ako sú veľvyslanci Únie pôsobiaci vo funkcii po prvýkrát, delegácie čeliace osobitným výzvam, čas, ktorý uplynul od predchádzajúcej kontroly, a veľkosť delegácií, pričom vo väčších delegáciách sa inšpekcie vykonávajú každých päť rokov; nabáda ESVČ, aby svoje kontrolné cykly naďalej definovala na takýchto rizikových základoch, a vyzýva ESVČ, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o svojich skúsenostiach a výsledkoch používania nových usmernení;

11.

konštatuje, že výška pôvodného rozpočtu na rok 2016 bola 633,6 milióna EUR, čo znamená zvýšenie o 5,1 % v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom, vrátane 18,9 milióna EUR na vyrovnanie poklesu hodnoty eura a rozpočtových prostriedkov na otvorenie delegácie v Iráne, presunutie somálskej delegácie z Nairobi do Mogadiša a koncoročné úpravy platov; konštatuje, že boli schválené ďalšie rozpočtové prostriedky vo výške 2,5 milióna EUR na realizáciu balíka bezpečnostných opatrení v sieti delegácií Únie, najmä na prijatie regionálnych bezpečnostných zamestnancov, bezpečnostné práce alebo špecializovanú odbornú prípravu zamestnancov ESVČ, pričom výška konečného rozpočtu ESVČ bola 636,1 milióna EUR;

12.

poznamenáva, že konečný rozpočet ESVČ na rok 2016 vo výške 636,1 milióna EUR bol na konci roka splnený na úrovni 99,7 % v prípade záväzkov a na úrovni 87,5 % v prípade platieb;

13.

berie na vedomie súčasné rozdelenie rozpočtu, a to 222,7 milióna EUR pre sídlo ESVČ a 413,4 milióna EUR pre delegácie;

14.

poznamenáva, že pokiaľ ide o sídlo ESVČ, 65,1 % z rozpočtu, resp. 144,2 milióna EUR bolo vyčlenených na vyplácanie miezd a iných nárokov stálych zamestnancov a externých zamestnancov, 13 %, resp. 30 miliónov EUR na správu budov a súvisiace náklady a 14 %, resp. 30,8 milióna EUR na IT systémy (vrátane systémov utajovaných informácií) a zariadenia;

15.

konštatuje, že rozpočet delegácií Únie vo výške 413,4 milióna EUR zahŕňal sumu 109,1 milióna EUR (t. j. 26,4 %) na platy a nároky stálych zamestnancov, 64,3 milióna EUR (15,6 %) na externých zamestnancov a externé služby, 25,2 milióna EUR (6,1 %) na ďalšie výdavky súvisiace so zamestnancami, 169 miliónov EUR (40,9 %) na budovy a súvisiace náklady a 45,7 milióna EUR (11,1 %) na ostatné administratívne náklady; konštatuje, že ESVČ dostala od Komisie príspevok vo výške 185,6 milióna EUR (bez pripísaných príjmov) na pokrytie administratívnych nákladov zamestnancov Komisie, ktorí pracujú v delegáciách, pričom táto suma bola rozdelená medzi okruh V Komisie vo výške 50,4 milióna EUR, rozpočtové riadky na administratívne náklady operačných programov vo výške 89,9 milióna EUR a Európsky rozvojový fond (ERF) vo výške 45,4 milióna EUR; konštatuje, že ERF vyplatil v roku 2016 prvýkrát bežnú sumu na osobu v súvislosti s režijnými nákladmi delegácií na zamestnancov Komisie, ktorí sú financovaní z ERF;

16.

zdôrazňuje, že je dôležité, aby bol k dispozícii transparentný a skutočný prehľad o rozpočte ESVČ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že roztrieštenosť jej nástrojov sťažuje prístup k informáciám; vyzýva podpredsedníčku Komisie a vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby zabezpečila prístup k údajom týkajúcim sa nákladov na jej služobné cesty;

17.

zdôrazňuje, že plnenie administratívneho rozpočtu ESVČ, najmä v prípade delegácií, by sa malo zlepšiť z hľadiska účinnosti, pretože niektorým delegáciám Komisia poskytla osobitné príspevky z 33 rôznych rozpočtových riadkov súvisiacich s administratívnymi nákladmi zamestnancov Komisie v delegáciách; vyzýva Komisiu, aby s Radou a Európskym parlamentom spolupracovala na zjednodušovaní rozpočtu s cieľom zlepšiť jeho riadenie a zabezpečiť jasný prehľad nákladov pre občanov Únie;

18.

pripomína ESVČ, že je len úzka hranica medzi ekonomickou diplomaciou a lobingom; vyzýva preto ESVČ, aby stanovila pravidlá lobingu s cieľom odlíšiť tieto dve oblasti a zabezpečiť transparentnosť lobingu v hlavnom sídle, ako aj v delegáciách;

19.

s uznaním konštatuje, že od roku 2016 spoločné režijné náklady všetkých delegácií (nájomné, bezpečnosť a iné režijné náklady) vrátane delegácií financovaných z ERF boli v plnej miere financované z rozpočtových riadkov ESVČ, čo je významný posun v racionalizácii rozpočtu; vyzýva ESVČ, aby ďalej pracovala na tomto zjednodušovaní rozpočtových zdrojov a postupov;

20.

podporuje nepretržité úsilie, ktoré ESVČ vyvíja v posledných dvoch rokoch v záujme zefektívnenia a racionalizácie celkovej organizácie a postupov v oblasti správy tým, že sa snaží o dôkladnejšie začlenenie služieb a lepšie podávanie správ a toky informácií; domnieva sa, že posilnenie kultúry služieb v ESVČ by bolo prínosom pre výkonnosť ESVČ; konštatuje, že v dôsledku úsilia vyvinutého v posledných dvoch rokoch o zníženie vysokého počtu riadiacich pracovníkov predstavovali v roku 2016 zamestnanci v riadiacich funkciách 6,4 % z celkového počtu oproti 7,5 % v roku 2014;

21.

víta priority stanovené podpredsedníčkou Komisie a vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ESVČ v súlade s globálnou stratégiou Únie na riešenie globálnych výziev, ako aj pozornosť venovanú otázkam migrácie, obchodovania s drogami a ľuďmi a uplatňovaniu diplomacie v oblasti ľudských práv na lepšie riešenie nových medzinárodných výziev a politických priorít spojených s koordinovanými reakciami; okrem toho zdôrazňuje čoraz dôležitejšiu úlohu ESVČ v medzinárodnej spolupráci, pokiaľ ide o otázky mieru, bezpečnosti a ľudského rozvoja, ako ukazuje aj jej úloha sprostredkovateľa a zástupcu v medzinárodných organizáciách, ako je napríklad OSN, v rokovaniach a udržiavaní jadrovej dohody s Iránom, a jej úloha sprostredkovateľa v izraelsko-palestínskom konflikte a bruselskom procese pre Sýriu;

22.

zdôrazňuje, že geografická vyváženosť, to znamená proporcionálny vzťah medzi zamestnancami určitej štátnej príslušnosti a veľkosťou príslušného členského štátu by mala zostať jednou z hlavných zásad riadenia ľudských zdrojov, najmä s ohľadom na členské štáty, ktoré k Únii pristúpili v roku 2004 alebo neskôr; pripomína tiež, že podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku prisľúbila Európskemu parlamentu, že bude riešiť existujúce nadmerné zastúpenie diplomatov z členských štátov vo funkciách vedúcich delegácií;

23.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že zo 136 vedúcich delegácií Únie, len 21 je z 13 členských štátov, ktoré pristúpili k Únii po roku 2004; vyzýva ESVČ, aby uskutočnila dôkladné posúdenie svojej politiky prijímania zamestnancov s cieľom umožniť lepšie vykonávanie politiky geografickej vyváženosti ESVČ;

24.

je naďalej znepokojený pretrvávajúcou nerovnováhou v personálnom zložení ESVČ z hľadiska štátnej príslušnosti; poznamenáva, že ku koncu roka 2016 pochádzalo 31,7 % zamestnancov ESVČ z členských štátov v porovnaní s 32,9 % v roku 2015 (25,3 % v sídle a 40,8 % v delegáciách); žiada vyváženejšie rozloženie zamestnancov v súlade s rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ (1); víta, že podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku prisľúbila Európskemu parlamentu, že bude riešiť existujúce nadmerné zastúpenie diplomatov z členských štátov vo funkcii vedúceho delegácie;

25.

konštatuje, že z 13 členských štátov, ktoré vstúpili do Únie po roku 2004, pochádza 19,6 % celkového počtu zamestnancov ESVČ vo funkčnej skupine AD, čím sa približuje k ich podielu na obyvateľstve Únie (20,6 %); upriamuje však pozornosť na skutočnosť, že predstavujú len 13,28 % zamestnancov v riadiacich pozíciách, a zdôrazňuje, že pri dodržaní politiky prijímania pracovníkov na základe zásluh by sa táto nerovnováha mohla lepšie zohľadniť pri prijímaní zamestnancov v budúcnosti; so znepokojením konštatuje, že dotknuté členské štáty sú nedostatočne zastúpené najmä na vyššej úrovni administratívy; a poznamenáva, že pokrok v tejto záležitosti je odporúčaný;

26.

žiada ESVČ, aby do 30. júna 2018 bližšie objasnila rastúci počet vyslaných národných expertov, ktorých bolo 455 v roku 2016 (85 % s pôsobiskom v Bruseli) oproti 434 v roku 2015 a 407 v roku 2014;

27.

opätovne vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o rodovú nevyváženosť v zložení zamestnancov ESVČ na vysokých úrovniach administratívy; berie na vedomie mierny nárast počtu žien na riadiacich pozíciách a zdôrazňuje, že je stále čo zlepšovať, ak sa má súčasný pomer zvýšiť (22,7 %, z toho 14 % vo vrcholovom manažmente, t. j. 6 miest z celkového počtu 44, a 25 % v strednom manažmente, t. j. 53 miest z 215); vyzýva členské štáty, aby aktívnejšie podporovali kandidátky na pracovné miesta v ESVČ na riadiacej úrovni;

28.

v tejto súvislosti víta, že vznikli pracovné skupiny pre kariérny rast, rodovú rovnosť a rovnaké príležitosti, rámec pre učenie sa a rozvoj (LEAD), ako aj vytvorenie siete s názvom Ženy a ESVČ (WEEAS) ako dôležité medzníky na zlepšenie fungovania ESVČ; domnieva sa, že tieto iniciatívy definujú atraktívnejšiu kariéru, zjednodušenie náboru a vymenovania kompetentných osôb, primeranosť právomocí, ako aj rodovú rovnosť a rovnaké príležitosti z hľadiska rodu a etnického pôvodu; vyzýva členské štáty, aby urobili viac na podporu kvalifikovaných kandidátok na riadiace pozície, s cieľom znižovať rozdiely medzi ženami a mužmi; víta zámer podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zabezpečiť, aby frekvencia rotácie zamestnancov neohrozovala kontinuitu špecifických znalostí a právomocí, ktoré sú k dispozícii v ústredí ESVČ a v delegáciách;

29.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že mediačnej službe ESVČ bolo v roku 2016 oznámených 75 prípadov konfliktov, obťažovania alebo nevyhovujúceho pracovného prostredia a že na konci roka bolo 23 prípadov stále nedoriešených; konštatuje, že 36 zo 65 prípadov zostalo na konci roka 2015 neuzavretých, a teda že relatívny počet nevyriešených prípadov na konci roka v roku 2016 klesol; víta výstražný systém zavedený v ESVČ, ktorý umožňuje systematické riešenie sťažností, a s uspokojením berie na vedomie opatrenia prijaté s cieľom riešiť tento jav rozvojom podporných služieb, ako napr. mediátorov, dôverných poradcov, lekárskej a psychologickej pomoci, zvyšovaním informovanosti a vhodnými disciplinárnymi opatreniami; vyzýva ESVČ, aby ďalej zlepšovala svoju politiku v tejto oblasti s cieľom predchádzať akejkoľvek forme psychologického a sexuálneho obťažovania a prípadom konfliktov a o dosiahnutom pokroku informovala orgán udeľujúci absolutórium;

30.

vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom nekalých praktík využívať správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a poskytovať podporu a poradenstvo;

31.

konštatuje, že ESVČ doteraz plnila medziinštitucionálnu dohodu o znížení počtu zamestnancov o 5 % v priebehu piatich rokov, pričom v roku 2016 bolo zrušených 17 pracovných miest, čím sa počet pracovných miest znížil o 68, ďalších 16 pracovných miest musí byť určených v roku 2017, aby sa za ESVČ dosiahol celkový prínos 84 pracovných miest za päťročné obdobie končiace rokom 2017; poukazuje na to, že účinnosti opatrení Únie na mieste by nemalo brániť prílišné pracovné zaťaženie zamestnancov, najmä v malých delegáciách, alebo v prípade, že delegácia je zodpovedná za viac ako jednu krajinu; vyzýva rozpočtové orgány, aby mali na pamäti dlhodobý vplyv znižovania počtu zamestnancov pri plánovaní budúceho prideľovania finančných prostriedkov pre personál;

32.

pripomína odporúčanie ombudsmanky k neplateným stážam ESVČ v delegáciách Únie a zdôrazňuje, že je dôležité platiť všetkým stážistom ESVČ náležitý príspevok, aby sa im zabezpečila dostatočná náhrada za prácu a aby sa neposilňovala ekonomická diskriminácia; víta preto opatrenia, ktoré ESVČ prijala na reštrukturalizáciu svojho programu stáží, a to aj poskytnutím štipendií stážistom v delegáciách Únie; je však znepokojený tým, že počet poskytnutých štipendií je podstatne nižší ako počet stáží v delegáciách v roku 2016; vyzýva ESVČ, aby hľadala iné možnosti platených stáží s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti, napríklad v spolupráci s univerzitami alebo inými verejnými inštitúciami;

33.

je znepokojený nedostatkami v postupoch verejného obstarávania v delegáciách Únie (výzvy na predkladanie ponúk, návrhy a ďalšie), ktoré sa týkali 87 projektov v rokoch 2015 a 2016 v celkovej hodnote 873 197 910 EUR; domnieva sa, že je veľmi dôležité pokračovať v pravidelnej odbornej príprave vedúcich delegácie a pri brífingoch pred vyslaním, ad hoc seminároch alebo na výročnej konferencii veľvyslancov im pripomínať, že okrem politických povinností majú zásadnú úlohu pri upevňovaní reťazca zabezpečovania vierohodnosti ESVČ a nesú celkovú zodpovednosť za hospodárenie s administratívnymi výdavkami a správu portfólií projektov, ktoré si vyžadujú primerané posúdenie, ako aj zváženie rôznych prvkov, ktoré by mohli viesť k vyjadreniu výhrady;

34.

zdôrazňuje, že vedúci delegácií v rokoch 2015 a 2016 informovali o významných nedostatkoch v logike intervencií, v prognózach alebo posudzovaní rizík, ktoré sa týkali 293 projektov v celkovej hodnote 2 574 730 715 EUR; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby uskutočnili hĺbkovú analýzu s cieľom zlepšiť riadenie projektov, t. j. riadnym posudzovaním rizík, geografickými prioritami, kapacitami delegácií Únie na zvládanie pracovnej záťaže a s pokračujúcim zameraním na oblasti podpory s cieľom zvýšiť vplyv pomoci;

35.

konštatuje, že ročný rozpočet na 185 kancelárskych budov ESVČ a 144 oficiálnych rezidencií predstavuje približne 160 miliónov EUR, t. j. 20 % z rozpočtu ESVČ; berie na vedomie úsilie, ktoré ESVČ vyvinula od posledného postupu udeľovania absolutória s cieľom prispôsobiť a napraviť rôzne prvky svojej politiky v oblasti nehnuteľností; pripomína však, že monitorovanie a pokrytie všetkých nákladov a postup výberu si vyžadujú dôslednejší prístup; zdôrazňuje, že je dôležité nájsť rovnováhu medzi bezpečnostnými otázkami, environmentálnou politikou a prístupom pre osoby so zdravotným postihnutím a že je nevyhnutné dosiahnuť v súvislosti s budovami väčšie úspory; zdôrazňuje význam dojednávania zmlúv, aby politika v oblasti nehnuteľností umožňovala úspory a kontinuitu; navrhuje, aby ESVČ vypracovala podrobnú analýzu všetkých delegácií Únie s cieľom zistiť, v ktorých krajinách je pre delegácie nákladovo efektívnejšie kupovať kancelárske alebo obytné budovy a nie si ich prenajímať;

36.

víta úsilie o zvýšenie koordinácie podpory delegáciám Únie, pokiaľ ide o riadenie budov z ústredia, okrem iného aj spustením aktualizovanej verzie nástroja IT pre správu budov IMMOGEST alebo zvýšením počtu špecializovaných zmluvných zamestnancov v ústredí ESVČ; vyzýva ESVČ, aby pokračovala vo vykonávaní odporúčaní Dvora audítorov uvedených v jeho osobitnej správe o správe budov ESVČ vo svete (2); žiada ESVČ, aby nové opatrenia zrevidovala a aby Európsky parlament informovala o výsledkoch;

37.

je presvedčený o význame stálej siete regionálnych bezpečnostných zamestnancov pre bezpečnosť vlastných zamestnancov;

38.

domnieva sa, že je potrebné zaručiť dôkladné preskúmanie podmienok nájmu alebo práva kúpy kancelárskych budov alebo rezidencií v prípade všetkých nových spisov o budovách alebo transakcií, ktoré majú byť schválené v ústredí ESVČ; berie na vedomie, že od roku 2016 sa v ESVČ zlepšil systém overovania kúpy nehnuteľností zavedením externého finančného hodnotenia a technických auditov zo strany uznávaných odborníkov, a vyzýva ESVČ, aby predložila výsledky týchto opatrení; vyzýva ESVČ, aby naďalej monitorovala kancelárske priestory s cieľom dosiahnuť stanovené referenčné hodnoty; víta, že priemerná veľkosť budov delegácií sa v roku 2016 mierne znížila, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že ESVČ prekračuje limit 35 m2 na osobu v kancelárskych budovách, čo spôsobilo dodatočné náklady vo výške 7,4 milióna EUR; berie na vedomie, že delegácie majú obmedzenú schopnosť znížiť veľkosť budovy vtedy, keď sú napríklad viazané súčasnými nájomnými zmluvami;

39.

takisto vyzýva ESVČ, aby určila najlepšie postupy v oblasti správy nehnuteľností v členských štátoch, ktoré by mohli prispieť k nákladovo efektívnemu posilneniu jej politiky v oblasti nehnuteľností; konštatuje, že ESVČ od roku 2016 uzatvorila zmluvu s poskytovateľom služieb na systematické monitorovanie informácií o trhu a na výpočet návratnosti investícií v porovnaní s jestvujúcimi možnosťami prenájmu;

40.

víta pracovnú skupinu v spolupráci s členskými štátmi, ktorá sa venuje zásadnej politickej otázke spoločného využívania diplomatických priestorov a jeho prípadného rozšírenia; konštatuje, že počas roka 2016 bolo spoločné využívanie priestorov dohodnuté v 11 prípadoch, čím celkový počet takýchto dohôd dosiahol 91;

41.

s uznaním berie na vedomie medziinštitucionálne dohody s GR pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO) a pripravovanú dohodu s Európskou investičnou bankou (EIB) o spoločnom využívaní budov a znižovaní nákladov; vyzýva ESVČ, aby v rámci monitorovania nákladov rozšírila takéto memorandá o porozumení aj na ďalšie subjekty Únie;

42.

zdôrazňuje potrebu odhaľovať dezinformácie, najmä pokiaľ ide o východné susedstvo, Západný Balkán a Juh, a berie na vedomie výsledky pracovnej skupiny East Stratcom v tejto oblasti;

43.

víta zriadenie platformy na podporu misií s cieľom poskytovať centralizovanú administratívnu podporu misiám spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP); upozorňuje na to, aké je dôležité zaoberať sa financovaním platformy s jasným a transparentným rámcom pre prideľovanie a využívanie jej finančných prostriedkov, aby sa maximalizoval účinok predtým vynaložených výdavkov s cieľom dosiahnuť silný a pozorovateľný účinok tam, kde sa použije;

44.

vyzýva Radu a ESVČ, aby plnili svoju zákonnú povinnosť a Európskemu parlamentu bezodkladne a bez vyzvania zasielali všetky príslušné dokumenty týkajúce sa rokovaní o medzinárodných dohodách vrátane smerníc na rokovania, dohodnutých textov a zápisníc z každého kola rokovaní v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, podľa ktorého „Európsky parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania“; pripomína Rade a ESVČ, že vzhľadom na to, že v minulosti bol článok 218 ods. 10 porušený, Súdny dvor Európskej únie už zrušil rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí viacerých dohôd, a zdôrazňuje, že súhlas Európskeho parlamentu s novými dohodami, napríklad s komplexnou a posilnenou dohodou o partnerstve s Arménskom, sa môže aj v budúcnosti odoprieť, až kým Rada a ESVČ nesplnia svoju zákonnú povinnosť;

45.

berie na vedomie, že ESVČ ešte stále nereagovala na odporúčanie vyjadrené v osobitnej správe Dvora audítorov č. 14/2013 (3), v ktorom sa požaduje vypracovať podrobný akčný plán s cieľom zvýšiť účinnosť podpory Únie pre Palestínu; vyzýva ESVČ, aby v spolupráci s Komisiou uvedené odporúčanie v plnej miere vykonala;

46.

konštatuje, že podľa súčasného postupu udeľovania absolutória ESVČ v júni predkladá výročnú správu o činnosti Dvoru audítorov, Dvor audítorov potom v októbri predkladá svoju správu Európskemu parlamentu a Európsky parlament do mája hlasuje v pléne o absolutóriu; konštatuje, že ak sa udelenie absolutória odloží, medzi konečnou ročnou účtovnou závierkou a ukončením postupu udeľovania absolutória uplynie najmenej 17 mesiacov; poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie; zdôrazňuje, že postup udeľovania absolutória sa musí zjednodušiť a zrýchliť; žiada, aby sa ESVČ a Dvor audítorov riadili najlepšími postupmi súkromného sektora, v tejto súvislosti navrhuje stanoviť termín na predkladanie výročných správ o činnosti na 31. marec roka nasledujúceho po účtovnom roku a termín na predkladanie správ Dvora audítorov na 1. júl; navrhuje tiež preskúmať harmonogram postupu udeľovania absolutória, ako sa uvádza v článku 5 prílohy IV k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu tak, aby sa hlasovanie o absolutóriu uskutočnilo na plenárnej schôdzi v novembri, čím by sa ukončil postup udeľovania absolutória v roku nasledujúcom po príslušnom účtovnom roku.

(1)  Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).

(2)  Dvor audítorov: Osobitná správa č. 7/2016: Správa budov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vo svete.

(3)  Osobitná správa č. 14/2013 „Priama finančná podpora Európskej únie pre palestínsku samosprávu“.


Top