Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018B1323

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2018/1323 z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor

OJ L 248, 3.10.2018, p. 117–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1323/oj

3.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/117


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ) 2018/1323

z 18. apríla 2018

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 (1),

so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)356 – C8-0250/2017] (2),

so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami inštitúcií (3),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20022 (5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0122/2018),

1.

udeľuje tajomníkovi Súdneho dvora Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora Európskej únie za rozpočtový rok 2016;

2.

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Súdnemu dvoru Európskej únie, Európskej rade, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

Antonio TAJANI

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)  Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


Top