EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1263

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1263 z 20. septembra 2018, ktorým sa stanovujú formuláre na predkladanie informácií poskytovateľmi služieb dodávania balíkov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644

C/2018/6007

OJ L 238, 21.9.2018, p. 65–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1263/oj

21.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/65


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1263

z 20. septembra 2018,

ktorým sa stanovujú formuláre na predkladanie informácií poskytovateľmi služieb dodávania balíkov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2018/644 sa stanovujú osobitné ustanovenia na podporu zlepšenia služieb cezhraničného dodávania balíkov, ktoré dopĺňajú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES (2). Uvedené ustanovenia sa týkajú najmä regulačného dohľadu v súvislosti so službami dodávania balíkov a transparentnosti sadzieb za niektoré služby cezhraničného dodávania balíkov.

(2)

V nariadení (EÚ) 2018/644 sa vyžaduje, aby poskytovatelia služieb dodávania balíkov predložili národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, informácie o sebe vo forme stanovenej Komisiou.

(3)

Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/644 sa vyžaduje len jednorazové predloženie informácií o poskytovateľovi služieb dodávania balíkov a informovanie národného regulačného orgánu o každej zmene do 30 dní. V článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/644 sa vyžaduje každoročné predkladanie informácií o činnostiach poskytovateľa služieb dodávania balíkov. Na predkladanie týchto informácií je preto vhodné stanoviť dva samostatné formuláre.

(4)

S cieľom zamedziť dvojitému započítaniu balíkov by poskytovatelia služieb dodávania balíkov pri poskytovaní informácií o počte a obrate balíkov spracovaných v predchádzajúcom kalendárnom roku mali uviesť, či služby dodania balíkov boli poskytnuté na základe zmluvy uzavretej s odosielateľom alebo či balíky boli spracované v mene iného poskytovateľa služieb dodávania balíkov. V predložených informáciách by sa taktiež malo uviesť, či miesto odoslania alebo miesto doručenia balíka je v Únii alebo mimo nej, pretože táto informácia má vplyv na kroky, ktoré vykonáva daný poskytovateľ v rámci poštového dodávacieho reťazca.

(5)

Keďže požadované informácie majú spracúvať národné regulačné orgány členských štátov a vzhľadom na odborné znalosti týchto orgánov boli tieto formuláre vypracované v úzkej spolupráci so Skupinou európskych regulačných orgánov pre poštové služby.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 21 smernice 97/67/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Formuláre na predkladanie informácií uvedených v článku 4 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2018/644 sú stanovené v prílohách I a II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 112, 2.5.2018, s. 19.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14).


PRÍLOHA I

Image Text obrazu

PRÍLOHA II

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

Top