Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0850

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov (Text s významom pre EHP)

PE/10/2018/REV/2

OJ L 150, 14.6.2018, p. 100–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/850/oj

14.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/100


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/850

z 30. mája 2018,

ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí, zabezpečenia rozvážneho, efektívneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov, podpory zásad obehového hospodárstva, zvýšenia energetickej efektívnosti a zníženia závislosti Únie od dovážaných zdrojov by sa v Únii malo zlepšiť odpadové hospodárstvo.

(2)

Ciele, ktoré sú stanovené v smernici Rady 1999/31/ES (4) pre obmedzenie skládkovania, by sa mali posilniť tak, aby lepšie zohľadňovali ambíciu Únie prejsť na obehové hospodárstvo a pokročiť s vykonávaním oznámenia Komisie zo 4. novembra 2008 s názvom „Iniciatíva v oblasti surovín: Zabezpečovanie našich nevyhnutných potrieb pre rast a zamestnanosť v Európe“ prostredníctvom postupného znižovania skládkovania odpadu určeného na skládky vyhradené pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, na minimum. Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby takéto znižovanie bolo v súlade s integrovanou politikou, čím sa zabezpečí riadne uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, podporí sa posun smerom k prevencii vrátane opätovného použitia, prípravy na opätovné použitie a recyklácie a predíde spaľovaniu namiesto skládkovania.

(3)

V záujme zabezpečenia lepšieho súladu právnych predpisov Únie o odpade by sa vymedzenia pojmov stanovených v smernici 1999/31/ES mali zosúladiť, tam kde je to vhodné, s vymedzeniami pojmov uvedenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (5).

(4)

Je potrebné upraviť existujúce vymedzenie pojmu „izolovaná osada“, pokiaľ ide o najvzdialenejšie regióny, aby sa zohľadnili osobitosti takýchto osád, ktoré majú značne odlišné environmentálne problémy v porovnaní s ostatnými regiónmi.

(5)

Rozsah pôsobnosti smernice 1999/31/ES by sa mal zosúladiť s rozsahom pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES (6) a mal by sa naďalej vzťahovať na ukladanie odpadu z ťažobného priemyslu, na ktorý sa nevzťahuje smernica 2006/21/ES.

(6)

Ďalšie obmedzenie skládkovania by prinieslo jasné environmentálne, ekonomické a sociálne výhody, pričom by sa malo začať prúdmi odpadu, v prípade ktorých sa vykonáva triedený zber, ako napríklad plasty, kovy, sklo, papier a biologický odpad. Pri realizácii týchto obmedzení skládkovania by sa mala zohľadniť technická, environmentálna a hospodárska realizovateľnosť recyklácie alebo iných typov zhodnocovania zvyškového odpadu z oddelene vyzbieraného odpadu.

(7)

Veľkú časť komunálneho odpadu predstavuje biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Skládkovanie nespracovaného biologicky rozložiteľného odpadu má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Smernicou 1999/31/ES sa síce stanovujú ciele znižovania množstva biologicky rozložiteľného odpadu zo skládok, je však vhodné ešte viac obmedziť skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu, a to prostredníctvom zákazu skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý bol oddelene vyzbieraný na recykláciu podľa smernice 2008/98/ES.

(8)

S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva by sa mali prijať primerané opatrenia, aby sa od roku 2030 uplatňovali obmedzenia skládkovania všetkých odpadov, ktoré sú vhodné na recykláciu alebo zhodnocovanie materiálu alebo energie. Uvedené obmedzenia by sa nemali uplatňovať tam, kde je možné preukázať, že odpad nie je vhodný na recykláciu alebo iné zhodnocovanie a že skládkovanie by viedlo k najlepším celkovým environmentálnym výsledkom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva stanovenou v smernici 2008/98/ES.

(9)

Mnohé členské štáty ešte nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Stanovenie cieľov zníženia objemu skládkovania si bude vyžadovať veľké zmeny v odpadovom hospodárstve v mnohých členských štátoch a umožní ďalší pokrok a investície do triedeného zberu, triedenia a recyklácie odpadu a zabráni zablokovaniu recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva.

(10)

Skládkovanie je potrebné postupne obmedziť, aby sa zamedzilo škodlivým vplyvom na zdravie ľudí a životné prostredie a aby sa zabezpečilo, že hospodársky významné odpadové materiály sa postupne a účinne zhodnotia prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, ako je stanovené v smernici 2008/98/ES. Vďaka uvedenému obmedzeniu by sa malo predísť vzniku nadmerných kapacít zariadení na spracovanie zvyškového odpadu, napríklad prostredníctvom energetického zhodnocovania alebo kvalitatívne nízkeho mechanicko-biologického spracovania nespracovaného komunálneho odpadu, pretože by to mohlo ohroziť výsledky dosiahnuté v rámci dlhodobých cieľov Únie v oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu stanovených v smernici 2008/98/ES. Podobne a v záujme zamedzenia škodlivým vplyvom na zdravie ľudí a životné prostredie by plnenie tejto povinnosti nemalo spôsobiť vznik nadmernej kapacity zariadení na spracovanie zvyškového komunálneho odpadu, by členské štáty mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že sa na skládky bude ukladať len spracovaný odpad. Okrem toho by v záujme zabezpečenia súladu medzi cieľmi stanovenými v smernici 2008/98/ES a cieľom zníženia objemu skládkovaného odpadu stanoveným v smernici 1999/31/EC v znení tejto smernice, ako aj v záujme zabezpečenia koordinovaného plánovania infraštruktúr a investícií potrebných na splnenie uvedených cieľov členské štáty, ktoré podľa údajov nahlásených v spoločnom dotazníku OECD a Eurostatu ukladali na skládku viac ako 60 % svojho komunálneho odpadu v roku 2013, mali mať možnosť rozhodnúť o predĺžení lehoty na dosiahnutie súladu s cieľom týkajúcim sa ukladania na skládku stanoveným na rok 2035.

(11)

S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť údajov je dôležité presnejšie stanoviť pravidlá, podľa ktorých by členské štáty mali nahlasovať komunálny odpad, ktorý sa ukladá na skládku. Nahlasovanie by malo vychádzať z množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku po spracovateľských činnostiach, ktorými sa takýto odpad pripravuje na následné skládkovanie, ako je napríklad stabilizácia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, a zo vstupu do činností zneškodňovania spaľovaním. Pokiaľ ide o komunálny odpad, ktorý vstupuje do spracovateľských činností pred recykláciou a zhodnocovaním odpadu, ako je triedenie a mechanické spracovanie, by sa na účely výpočtu cieľa skládkovania mal zvážiť aj odpad vzniknutý z takýchto činností, ktorý sa nakoniec ukladá na skládku.

(12)

Pri vykonávaní povinnosti stanovenej v smernici 1999/31/ES s cieľom zaistiť spracovanie odpadu pred ukladaním na skládku by členské štáty mali uplatňovať najvhodnejší spôsob spracovania vrátane stabilizácie organickej frakcie odpadu s cieľom čo najviac znížiť nepriaznivé účinky ukladania takéhoto odpadu na skládky na životné prostredie a zdravie ľudí. Pri posudzovaní vhodnosti spracovania by členské štáty mali brať do úvahy opatrenia, ktoré sa už vykonali s cieľom znížiť tieto nepriaznivé účinky, najmä oddelenie biologického odpadu a triedený zber papiera a lepenky.

(13)

S cieľom zabezpečiť lepšie, včasnejšie a jednotnejšie vykonávanie tejto smernice a predvídať problémy, ktoré by pri vykonávaní mohli nastať, mal by sa zaviesť systém správ včasného varovania, pomocou ktorého sa ešte pred uplynutím lehôt na splnenie cieľov odhalia nedostatky a umožní sa prijatie potrebných opatrení.

(14)

V snahe pomôcť dosiahnuť ciele smernice 1999/31/ES a posilniť prechod na obehové hospodárstvo by Komisia mala podporovať koordináciu a výmenu informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi a rôznymi odvetviami hospodárstva.

(15)

Správy o vykonávaní, ktoré členské štáty vypracúvajú každé tri roky, sa neosvedčili ako účinný nástroj na overenie súladu alebo zabezpečenie správneho vykonávania, pričom navyše spôsobujú zbytočnú administratívnu záťaž. Preto je vhodné zrušiť ustanovenia, ktorými sa členským štátom ukladá povinnosť vypracúvať takéto správy. Namiesto toho by sa na monitorovanie dodržiavania právnych predpisov mali používať výlučne údaje, ktoré členské štáty každoročne nahlasujú Komisii.

(16)

Údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či členské štáty dodržiavajú právne predpisy Únie o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť údajov a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpade, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a mala by sa zaviesť správa o kontrole kvality údajov. Spoľahlivé nahlasovanie údajov týkajúce sa odpadového hospodárstva má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania, riadneho plánovania infraštruktúry na spracovanie odpadov a zabezpečenia porovnateľnosti údajov členských štátov. Preto by členské štáty mali používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v smernici 1999/31/ES v znení tejto smernice najnovšie pravidlá vypracované Komisiou a metodiky vypracované príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto smernice.

(17)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 1999/31/ES by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci vo vzťahu k článku 5a ods. 4, článku 15 ods. 5 a článkom 15b a 15c uvedenej smernice v znení tejto smernice. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (7).

(18)

Keďže ciele tejto smernice, a to zlepšiť odpadové hospodárstvo v Únii, a tak prispieť k ochrane, zachovaniu a zvýšeniu kvality životného prostredia a k rozvážnemu a racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(19)

Smernica 1999/31/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(20)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch (8) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny

Smernica 1999/31/ES sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   S cieľom podporiť prechod Únie na obehové hospodárstvo a splniť požiadavky uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (*1), najmä v jej článkoch 4 a 12, je cieľom tejto smernice zabezpečiť postupné znižovanie ukladania odpadu na skládku, najmä pokiaľ ide o odpad, ktorý je vhodný na recykláciu alebo iné zhodnotenie, a prostredníctvom prísnych prevádzkových a technických požiadaviek na odpad a skládky stanoviť opatrenia, postupy a usmernenia na predchádzanie alebo obmedzovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie, najmä znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia, a na globálne životné prostredie vrátane skleníkového efektu, ako aj akéhokoľvek rizika pre zdravie ľudí, ktoré by ukladanie odpadu na skládku mohlo predstavovať počas celého životného cyklu skládky.

(*1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).“"

2.

Článok 2 sa mení takto:

a)

Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

uplatňujú sa vymedzenia pojmov „odpad“, „nebezpečný odpad“, „odpad, ktorý nie je nebezpečný“, „komunálny odpad“, „pôvodca odpadu“, „držiteľ odpadu“, „nakladanie s odpadom“, „triedený zber“, „zhodnotenie“, „príprava na opätovné použitie“, „recyklácia“ a „zneškodnenie“ uvedené v článku 3 smernice 2008/98/ES“;

b)

Písmená b), c) a d) a n) sa vypúšťajú;

c)

V písmene r) dopĺňa tento pododsek:

„V najvzdialenejších regiónoch v zmysle článku 349 zmluvy sa môžu členské štáty rozhodnúť uplatňovať toto vymedzenie pojmu:

„izolovaná osada“ znamená osadu:

s maximálne 2 000 obyvateľmi v osade a maximálne piatimi obyvateľmi na kilometer štvorcový, alebo s viac ako 2 000 obyvateľmi, ale menej ako 5 000 obyvateľmi v osade a najviac piatimi obyvateľmi na kilometer štvorcový, ktorých produkcia odpadu nepresahuje 3 000 ton za rok, a

kde vzdialenosť k najbližšej mestskej aglomerácii s minimálne 250 obyvateľmi na kilometer štvorcový je minimálne 100 km a ktorá je bez cestného spojenia.“

3.

Článok 3 sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa posledná zarážka vypúšťa;

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu na pevnine, t. j. odpadom z prieskumu, ťažby vrátane etapy predprodukčného vývoja, spracovania a skladovania nerastných surovín a z prevádzky lomov, je vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak patrí do rozsahu pôsobnosti iných právnych predpisov Únie.“

4.

Článok 5 sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa vypúšťa tento pododsek:

„Dva roky pred dátumom uvedeným v písm. c) Rada opätovne prehodnotí vyššie uvedený cieľ na základe správy od Komisie o praktických skúsenostiach získaných členskými štátmi pri dosahovaní cieľov ustanovených v písmenách a) a b), ktorá bude v prípade potreby doplnená návrhom na potvrdenie alebo zmenu tohto cieľa s cieľom zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany životného prostredia.“;

b)

V odseku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„f)

odpad, ktorý bol oddelene vyzbieraný na prípravu na opätovné použitie a recykláciu podľa článku 11 ods. 1 smernice 2008/98/ES a článku 22 uvedenej smernice, s výnimkou odpadu pochádzajúceho z následných činností spracovania oddelene vyzbieraného odpadu, pri ktorom ukladanie na skládku poskytuje najlepší environmentálny výsledok v súlade s článkom 4 uvedenej smernice.“;

c)

Vkladá sa tento odsek:

„3a.   Členské štáty sa usilujú zabezpečiť, aby od roku 2030 nebol odpad vhodný na recykláciu alebo iné zhodnocovanie, najmä v komunálnom odpade, prijímaný na skládku s výnimkou odpadu, pri ktorom ukladanie na skládku poskytuje najlepší environmentálny výsledok v súlade s článkom 4 smernice 2008/98/ES.

Členské štáty uvedú informácie o opatreniach prijatých podľa tohto odseku v programoch odpadového hospodárstva uvedených v článku 28 smernice 2008/98/ES alebo v iných strategických dokumentoch vzťahujúcich sa na celé územie dotknutého členského štátu.“;

d)

Dopĺňajú sa tieto odseky:

„5.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že do roku 2035 sa množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky zníži na 10 % alebo menej z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu (podľa hmotnosti).

6.   Členský štát môže odložiť lehotu na dosiahnutie cieľa uvedeného v odseku 5 až o päť rokov, ak tento členský štát:

a)

ukladal na skládky viac ako 60 % svojho komunálneho odpadu, ktorý vznikol v roku 2013, ako vyplýva zo spoločného dotazníka OECD a Eurostatu, a

b)

najneskôr 24 mesiacov pred lehotou stanovenou v odseku 5 tohto článku oznámi Komisii svoj zámer odložiť lehotu a predloží vykonávací plán v súlade s prílohou IV k tejto smernici. Uvedený plán možno skombinovať s vykonávacím plánom predloženým podľa článku 11 ods. 3 písm. b) smernice 2008/98/ES.

7.   Do troch mesiacov od prijatia vykonávacieho plánu predloženého podľa odseku 6 písm. b) môže Komisia požiadať členský štát o revíziu uvedeného plánu, ak sa domnieva, že plán nie je v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe IV. Dotknutý členský štát predloží revidovaný plán do troch mesiacov od prijatia žiadosti Komisie.

8.   V prípade odkladu lehoty v súlade s odsekom 6 prijme členský štát potrebné opatrenia s cieľom znížiť do roku 2035 množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky na 25 % alebo menej z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu (podľa hmotnosti).

9.   Komisia do 31. decembra 2024 preskúma cieľ stanovený v odseku 5 s cieľom jeho zachovania alebo, ak je to vhodné, jeho zníženia, zváženia kvantitatívneho cieľa pre skládkovanie na obyvateľa a zavedenia obmedzení skládkovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný a nie je komunálnym odpadom. Na tento účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.“

5.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 5a

Pravidlá výpočtu dosahovania cieľov

1.   Na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 5 ods. 5 a 6 sa:

a)

hmotnosť komunálneho odpadu vzniknutého a ukladaného na skládku vypočíta v danom kalendárnom roku;

b)

hmotnosť odpadu pochádzajúceho zo spracovateľských činností pred recykláciou alebo iným zhodnotením komunálneho odpadu, ako je triedenie alebo mechanické biologické spracovanie, ktorý sa následne ukladá na skládku, zahrnie do hmotnosti komunálneho odpadu, ktorý sa vykazuje ako odpad ukladaný na skládku;

c)

hmotnosť komunálneho odpadu, ktorý vstupuje do spaľovacích zariadení na zneškodňovanie, a hmotnosť odpadu vyprodukovaného činnosťami stabilizácie biologicky rozložiteľného podielu komunálneho odpadu s cieľom následného ukladania na skládku sa vykazuje ako odpad ukladaný na skládku;

d)

hmotnosť odpadu vyprodukovaného počas recyklácie alebo iných činností zhodnocovania komunálneho odpadu, ktorý sa následne ukladá na skládku, sa nezahŕňa do hmotnosti komunálneho odpadu, ktorý sa vykazuje ako odpad ukladaný na skládku.

2.   Členské štáty zavedú účinný systém kontroly kvality a vysledovateľnosti komunálneho odpadu ukladaného na skládku v záujme zabezpečenia splnenia podmienok stanovených v odseku 1 tohto článku. Na tento účel môžu použiť systém stanovený v súlade s článkom 11a ods. 3 smernice 2008/98/ES.

3.   Ak sa komunálny odpad zasiela do iného členského štátu alebo sa vyváža z Únie na účely ukladania na skládku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 (*2), započíta tento odpad do množstva odpadu ukladaného na skládku v súlade s odsekom 1 členský štát, v ktorom sa vyzbieral.

4.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku Komisia prijme do 31. marca 2019 vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá pre výpočet, overovanie a nahlasovanie údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2

Článok 5b

Správa včasného varovania

1.   Komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou vypracuje správu o pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 5 ods. 5 a 6, a to najneskôr tri roky pred uplynutím každej lehoty v nich stanovenej.

2.   Správy uvedené v odseku 1 musia obsahovať:

a)

odhad stavu dosahovania cieľov za každý členský štát;

b)

zoznam členských štátov, v prípade ktorých hrozí, že ciele nedosiahnu v príslušných lehotách, ku ktorému sú pripojené vhodné odporúčania pre dané členské štáty;

c)

príklady najlepších postupov, ktoré sa používajú v celej Únii a ktoré by mohli slúžiť ako usmernenie na zlepšenie dosahovania cieľov.

Článok 5c

Výmena informácií a najlepších postupov

Komisia organizuje pravidelnú výmenu informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi prípadne aj s regionálnymi a miestnymi orgánmi o praktickom vykonávaní požiadaviek uvedených v tejto smernici.

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1).“"

6.

V článku 6 sa v písmene a) dopĺňa táto veta:

„Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia prijaté v súlade s týmto písmenom neohrozili dosahovanie cieľov smernice 2008/98/ES, najmä pokiaľ ide o hierarchiu odpadového hospodárstva a zvýšenie prípravy na opätovné použitie a recyklácie v zmysle článku 11 uvedenej smernice.“

7.

V článku 11 ods. 2 sa vypúšťa druhý pododsek.

8.

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Nahlasovanie

1.   Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 5 ods. 2, 5 a 6 za každý kalendárny rok.

Údaje nahlasujú elektronicky do 18 mesiacov od konca sledovaného roka, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 5 tohto článku.

Prvé sledované obdobie o vykonávaní článku 5 ods. 5 a 6 sa začína v prvom celom kalendárnom roku po prijatí vykonávacieho aktu, v ktorom sa stanovuje formát nahlasovania údajov v súlade s odsekom 5 tohto článku, a uvádzajú sa v ňom údaje za uvedené sledované obdobie.

2.   Členské štáty nahlasujú údaje o vykonávaní článku 5 ods. 2 do 1. januára 2025.

3.   K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s týmto článkom, sa pripojí správa o kontrole kvality.

4.   Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch svojho preskúmania. V správe sa posúdi systém zberu údajov, zdroje údajov a metodika použitá v členských štátoch, ako aj úplnosť, spoľahlivosť, včasnosť a konzistentnosť údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva po prvom nahlasovaní údajov členskými štátmi a následne každé štyri roky.

5.   Komisia prijme do 31. marca 2019 vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát nahlasovania údajov uvedený v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2“

9.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 15a

Nástroje na podporu prechodu k prehĺbenejšiemu obehovému hospodárstvu

S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty využijú hospodárske nástroje a ďalšie opatrenia na stimulovanie uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva. Takéto nástroje a opatrenia môžu zahŕňať nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES alebo iné vhodné nástroje a opatrenia.

Článok 15b

Určovanie koeficientu priepustnosti skládok

Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť metódu, ktorá sa má použiť na určovanie koeficientu priepustnosti skládok pre terén a pre celú skládku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2

Článok 15c

Norma Únie pre odber vzoriek odpadu

Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť normu pre odber vzoriek odpadu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2 Kým nebudú prijaté uvedené vykonávacie akty, členské štáty môžu používať vnútroštátne normy a postupy.“

10.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Preskúmanie príloh

Komisia preskúma prílohy a v prípade potreby predloží vhodné legislatívne návrhy.“

11.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 39 smernice 2008/98/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (*3).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

12.

V prílohe I sa bod 3.5 vypúšťa.

13.

V prílohe II sa bod 5 vypúšťa.

14.

V prílohe III bode 2 sa prvý pododsek vypúšťa.

15.

Príloha IV sa dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 5. júla 2020. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 30. mája 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

L. PAVLOVA


(1)  Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 98.

(2)  Ú. v. EÚ C 17, 18.1.2017, s. 46.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. mája 2018.

(4)  Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(8)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.


PRÍLOHA

Dopĺňa sa táto príloha:

„PRÍLOHA IV

VYKONÁVACÍ PLÁN, KTORÝ SA MÁ PREDLOŽIŤ PODĽA ČLÁNKU 5 ODS. 6

Vykonávací plán, ktorý sa má predložiť podľa článku 5 ods. 6, obsahuje:

1.

Posúdenie minulých, súčasných a plánovaných mier recyklácie, skládkovania a iného spracovania komunálneho odpadu a prúdov, z ktorých sa skladá;

2.

posúdenie vykonávania programov odpadového hospodárstva a programov predchádzania vzniku odpadu zavedených podľa článkov 28 a 29 smernice 2008/98/ES;

3.

dôvody, pre ktoré sa členský štát domnieva, že by nemusel byť schopný dosiahnuť príslušný cieľ stanovený v článku 5 ods. 5 v stanovenej lehote a posúdenie predĺženia lehoty potrebnej na dosiahnutie tohto cieľa;

4.

opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 5 ods. 8 tejto smernice, ktoré sa uplatňujú na členský štát počas predĺženia lehoty vrátane vhodných hospodárskych nástrojov a iných opatrení na stimulovanie uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva stanovenej v článku 4 ods. 1 smernice 2008/98/ES a jej prílohy IVa;

5.

harmonogram vykonávania opatrení uvedených v bode 4, určenie orgánu zodpovedného za ich vykonávanie a hodnotenie ich individuálneho prínosu k dosiahnutiu cieľov uplatniteľných v prípade predĺženia lehoty;

6.

informácie o financovaní odpadového hospodárstva v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“;

7.

opatrenia na zlepšenie kvality údajov s cieľom lepšie plánovať a monitorovať výkonnosť odpadového hospodárstva.“


Top