Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0837

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/837 z 31. mája 2018 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

C/2018/3641

OJ L 141, 7.6.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/837/oj

7.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/837

z 31. mája 2018

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. mája 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok zložený z týchto zložiek (v hmotnostných %):

2106 90 98

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 2106 , 2106 90 a 2106 90 98 .

Zatriedenie do 30. kapitoly ako liek je vylúčené, keďže nie sú uvedené špecifické choroby, ochorenia alebo ich symptómy, na ktoré je výrobok určený. Výrobok preto nespĺňa požiadavky doplnkovej poznámky 1 k 30. kapitole prvému odseku písmenu a).

Zatriedenie do 22. kapitoly ako nápoj je vylúčené, keďže výrobok nie je priamo pitný (pozri aj vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre k 22. kapitole, Všeobecne, druhý odsek druhú vetu).

Výrobok obsahuje sladidlo, rôzne vitamíny a vysoké množstvo glycerínu. Má preto zložitejšie zloženie ako jednoduchý cukrový sirup patriaci do podpoložiek 2106 90 30 až 2106 90 59 (pozri tiež vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 2106 , bod 12).

Jeho zamýšľané osobitné použitie je zrejmé aj z jeho obalu a označenia ako potravinový doplnok na predaj v malom. Z objektívnych znakov a vlastností výrobku, a najmä z jeho zloženia, ako aj spôsobu jeho prezentácie jasne vyplýva, že je určený na špecifické použitie na podporu imunitného systému, a nie na všeobecnejšie použitie, ako je tomu v prípade cukrových sirupov.

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 2106 90 98 ako ostatné potravinové prípravky.

voda

41,6,

cukor

18,1,

glycerín

15,1,

kyselina citrónová

13,9,

maltodextrín

4,1,

kyselina askorbová

3,0,

glykozidy steviolu

1,8,

prírodné príchute

1,1,

menšie množstvá vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej (B9).

Výrobok je nealkoholická, aromatizovaná a zafarbená tekutina používaná ako potravinový doplnok po zriedení. Nie je priamo pitný.

Výrobok je predkladaný na použitie na podporu imunitného systému a dodanie energie ľudskému organizmu. Denná dávka výrobku sú dva mililitre, ktoré sa musia pred spotrebou zriediť. Takáto denná dávka obsahuje 40 mg vitamínu C, 1 mg vitamínu B6, 200 μg kyseliny listovej a 2 μg vitamínu B12.

Výrobok sa na predaj v malom predkladá v plastovej fľaši s objemom 60 ml s kvapkadlom.


Top