Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0498

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/498 z 22. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 9 (Text s významom pre EHP )

C/2018/1623

OJ L 82, 26.3.2018, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/498/oj

26.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 82/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/498

z 22. marca 2018,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 9

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 12. októbra 2017 zmeny medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 9 Finančné nástroje vo forme dokumentu Zmluvné ustanovenia o predčasnom plnení so zápornou náhradou. Cieľom zmien je objasniť klasifikáciu určitých finančných aktív s možnosťou predčasného plnenia v prípadoch, keď sa uplatňuje štandard IFRS 9.

(3)

Po konzultáciách s Európskou poradnou skupinou pre finančné výkazníctvo Komisia dospela k záveru, že zmeny štandardu IFRS 9 spĺňajú kritériá na použitie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Rada IASB stanovila dátum účinnosti zmien na 1. januára 2019 s tým, že skoršie uplatňovanie je povolené.

(6)

Keďže nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2067 (3) sa začína uplatňovať pre účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2018 alebo neskôr, spoločnosti by mali mať možnosť využívať medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 9 Finančné nástroje zmenený v prílohe k tomuto nariadeniu od dátumu uplatňovania nariadenia (EÚ) 2016/2067. Preto by spoločnosti mali mať možnosť uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia pre účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2018 alebo neskôr.

(7)

Vzhľadom na to, že nariadenie (EÚ) 2016/2067 nadobudlo účinnosť 12. decembra 2016, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr, aby sa zabezpečila konzistentnosť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre účtovné predpisy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 9 Finančné nástroje uvedený v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť začne uplatňovať zmeny uvedené v článku 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného obdobia, ktoré sa začína 1. januára 2019 alebo neskôr.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2067 z 22. novembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 9 (Ú. v. EÚ L 323, 29.11.2016, s. 1).


PRÍLOHA

Zmluvné ustanovenia o predčasnom plnení so zápornou náhradou

(zmeny štandardu IFRS 9)

Zmeny štandardu IFRS 9 Finančné nástroje

Dopĺňa sa odsek 71.7. Dopĺňa sa nový nadpis a odseky 7.2.29 až 7.2.34.

Kapitola 7   Dátum účinnosti a prechodné ustanovenia

7.1.   DÁTUM ÚČINNOSTI

7.1.7.

Dokumentom Zmluvné ustanovenia o predčasnom plnení so zápornou náhradou (zmeny štandardu IFRS 9), vydaným v októbri 2017, sa doplnili odseky 7.2.29 až 7.2.34 a B4.1.12A a zmenili odsek B4.1.11 písm. b) a odsek B4.1.12 písm. b). Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2019 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.

7.2.   PRECHODNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia pre Zmluvné ustanovenia o predčasnom plnení so zápornou náhradou

7.2.29.

Účtovná jednotka uplatňuje Zmluvné ustanovenia o predčasnom plnení so zápornou náhradou (zmeny IFRS 9) retrospektívne v súlade so štandardom IAS 8 s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 7.2.30 až 7.2.34.

7.2.30.

Účtovná jednotka, ktorá po prvýkrát uplatní tieto zmeny v čase, keď zároveň po prvýkrát uplatňuje tento štandard, uplatní odseky 7.2.1 až 7.2.28 namiesto odsekov 7.2.31 až 7.2.34.

7.2.31.

Účtovná jednotka, ktorá po prvýkrát uplatní tieto zmeny po tom, ako po prvýkrát uplatnila tento štandard, uplatní odseky 7.2.32 až 7.2.34. Účtovná jednotka takisto uplatní aj iné prechodné požiadavky uvedené v tomto štandarde nevyhnutné na uplatňovanie týchto zmien. Na tento účel sa odkazy na dátum prvotného uplatnenia vykladajú ako odkazy na začiatok obdobia vykazovania, v ktorom účtovná jednotka po prvýkrát uplatní tieto zmeny (dátum prvotného uplatnenia týchto zmien).

7.2.32.

Pokiaľ ide o určenie finančného aktíva alebo finančného záväzku za oceňovaný reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, účtovná jednotka:

a)

zruší svoje predchádzajúce určenie finančného aktíva za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, ak bolo takéto určenie predtým uskutočnené v súlade s podmienkou odseku 4.1.5, ale uvedená podmienka už v dôsledku uplatňovania týchto zmien nie je splnená;

b)

môže určiť finančné aktívum za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, ak by takéto určenie predtým nespĺňalo podmienku odseku 4.1.5, ale uvedená podmienka v dôsledku uplatňovania týchto zmien už splnená je;

c)

zruší svoje predchádzajúce určenie finančného záväzku za oceňovaný reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, ak bolo takéto určenie predtým uskutočnené v súlade s podmienkou odseku 4.2.2 písm. a), ale uvedená podmienka už v dôsledku uplatňovania týchto zmien nie je splnená a

d)

môže určiť finančný záväzok za oceňovaný reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, ak by takéto určenie predtým nespĺňalo podmienku odseku 4.2.2 písm. a), ale uvedená podmienka v dôsledku uplatňovania týchto zmien už splnená je.

Takéto určenie a zrušenie sa uskutočňujú na základe skutočností a okolností, ktoré existujú k dátumu prvotného uplatnenia týchto zmien. Uvedená klasifikácia sa uplatňuje retrospektívne.

7.2.33.

Účtovná jednotka nemusí prehodnocovať predchádzajúce obdobia, aby zohľadnila uplatnenie týchto zmien. Účtovná jednotka môže prehodnotiť predchádzajúce obdobia výlučne v prípade, ak je to možné bez využitia spätného pohľadu a prehodnotená účtovná závierka odzrkadľuje všetky požiadavky uvedené v tomto štandarde. Ak účtovná jednotka predchádzajúce obdobia neprehodnocuje, vykazuje akýkoľvek rozdiel medzi predchádzajúcou účtovnou hodnotou a účtovnou hodnotou k začiatku toho ročného obdobia vykazovania, do ktorého spadá dátum prvotného uplatnenia týchto zmien, v počiatočných nerozdelených ziskoch (alebo inej zložke vlastného imania, podľa prípadu) toho ročného obdobia vykazovania, do ktorého spadá dátum prvotného uplatnenia týchto zmien.

7.2.34.

V období vykazovania, ktoré zahŕňa dátum prvotného uplatnenia týchto zmien, účtovná jednotka zverejňuje pri každej triede finančných aktív a finančných záväzkov ovplyvnených týmito zmenami k dátumu prvotného uplatnenia tieto informácie:

a)

predchádzajúcu kategóriu oceňovania a účtovnú hodnotu stanovenú bezprostredne pred uplatnením týchto zmien;

b)

novú kategóriu oceňovania a účtovnú hodnotu stanovenú po uplatnení týchto zmien;

c)

účtovnú hodnotu akýchkoľvek finančných aktív a finančných záväzkov vo výkaze o finančnej situácii, ktoré boli predtým určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, ale už nie sú tak určené a

d)

dôvody akéhokoľvek určenia alebo ukončenia určenia finančných aktív alebo finančných záväzkov za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia.

V dodatku B sa menia odseky B4.1.11 písm. b) a B4.1.12 písm. b). Dopĺňa sa odsek B4.1.12A. Odsek B4.1.10 sa nemení, uvádza sa však pre jednoduchšiu orientáciu.

KLASIFIKÁCIA (KAPITOLA 4)

Klasifikácia finančných aktív (oddiel 4.1)

Zmluvné peňažné toky, ktoré sú výhradne platbami istiny a úroku z nesplatenej sumy istiny

Zmluvné podmienky, ktoré menia načasovanie alebo výšku zmluvných peňažných tokov

B4.1.10

Ak finančné aktívum obsahuje zmluvnú podmienku, ktorá by mohla zmeniť načasovanie alebo výšku zmluvných peňažných tokov (napríklad ak aktívum môže byť predčasne splatené pred dosiahnutím splatnosti alebo ak jeho trvanie môže byť predĺžené), účtovná jednotka musí stanoviť, či zmluvné peňažné toky, ku ktorým by mohlo dôjsť počas životnosti nástroja v dôsledku uvedenej zmluvnej podmienky, sú výhradne platbami istiny a úroku z nesplatenej sumy istiny. Aby účtovná jednotka mohla dospieť k tomuto stanoveniu, musí posúdiť zmluvné peňažné toky, ku ktorým by mohlo dôjsť tak pred zmenou zmluvných peňažných tokov, ako aj po nej. Účtovná jednotka možno bude musieť posúdiť aj povahu prípadnej podmienenej udalosti (t. j. spúšťacej udalosti), ktorá by zmenila načasovanie alebo výšku zmluvných peňažných tokov. Hoci povaha podmienenej udalosti sama osebe nepredstavuje rozhodujúci faktor pri posudzovaní toho, či sú zmluvné peňažné toky výhradne platbami istiny a úroku, môže byť určitým ukazovateľom. Porovnajme napríklad finančný nástroj s úrokovou sadzbou, ktorá sa prestaví na vyššiu sadzbu, ak dlžník zmešká určitý počet platieb, s finančným nástrojom s úrokovou sadzbou, ktorá sa prestaví na vyššiu sadzbu, ak určitý kapitálový index dosiahne konkrétnu úroveň. V prvom spomínanom prípade je pravdepodobnejšie, že zmluvné peňažné toky počas životnosti nástroja budú výhradne platbami istiny a úroku z nesplatenej sumy istiny, a to vzhľadom na vzťah medzi zmeškanými platbami a zvýšením úverového rizika. (Pozri aj odsek B4.1.18)

B4.1.11

Ďalej sú uvedené príklady zmluvných podmienok, ktorých výsledkom sú zmluvné peňažné toky, ktoré sú výhradne platbami istiny a úroku z nesplatenej sumy istiny:

a)

premenlivá úroková sadzba, ktorá pozostáva z plnenia za časovú hodnotu peňazí, za úverové riziko súvisiace s nesplatenou sumou istiny počas príslušného časového obdobia (plnenie za úverové riziko sa môže stanoviť len pri prvotnom vykázaní, a môže tak byť pevne stanovené) a za iné základné riziká a náklady požičiavania, ako aj zo ziskovej marže;

b)

zmluvná podmienka, ktorá umožňuje emitentovi (t. j. dlžníkovi) predčasne splniť dlhový nástroj alebo ktorá umožňuje držiteľovi (t. j. veriteľovi) vrátiť dlhový nástroj emitentovi pred splatnosťou a suma predčasného plnenia v podstate predstavuje nezaplatené sumy istiny a úrokov z nesplatenej sumy istiny, čo môže zahŕňať primeranú náhradu za predčasné odstúpenie od zmluvy a

c)

zmluvná podmienka, ktorá umožňuje emitentovi alebo držiteľovi predĺžiť zmluvné trvanie dlhového nástroja (t. j. možnosť predĺženia) a podmienky možnosti predĺženia vedú počas obdobia predĺženia k zmluvným peňažným tokom, ktoré sú výhradne platbami istiny a úroku z nesplatenej sumy istiny, čo môže zahŕňať primeranú dodatočnú náhradu za predĺženie trvania zmluvy.

B4.1.12

Napriek ustanoveniam odseku B4.1.10 finančné aktívum, ktoré by inak spĺňalo podmienku podľa odseku 4.1.2 písm. b) a odseku 4.1.2A písm. b), no nespĺňa ju len z dôvodu zmluvnej podmienky, ktorá umožňuje emitentovi predčasne splniť dlhový nástroj (alebo to od neho vyžaduje) alebo ktorá umožňuje držiteľovi vrátiť dlhový nástroj emitentovi pred splatnosťou (alebo to od neho vyžaduje), je prípustné na oceňovanie v amortizovanej hodnote alebo reálnou hodnotou cez ostatné súčasti komplexného výsledku [za predpokladu, že spĺňa podmienku odseku 4.1.2 písm. a) alebo podmienku odseku 4.1.2A písm. a)], ak:

a)

účtovná jednotka finančné aktívum nadobudne alebo vytvorí s prémiou alebo diskontom oproti zmluvnej nominálnej hodnote;

b)

výška predčasného plnenia v podstate predstavuje zmluvnú nominálnu hodnotu a vzniknutý (ale nezaplatený) zmluvný úrok, čo môže zahŕňať primeranú náhradu za predčasné odstúpenie od zmluvy a

c)

keď účtovná jednotka prvotne vykazuje finančné aktívum, reálna hodnota prvku predčasného plnenia je nevýznamná.

B4.1.12A

Na účely uplatňovania odseku B4.1.11 písm. b) a odseku B4.1.12 písm. b), a to bez ohľadu na udalosť alebo okolnosť, ktorá spôsobuje predčasné odstúpenie od zmluvy, môže zmluvná strana za toto predčasné odstúpenie od zmluvy zaplatiť alebo dostať primeranú náhradu. Zmluvná strana môže napríklad zaplatiť alebo dostať primeranú náhradu, keď si zvolí možnosť predčasne odstúpiť od zmluvy (alebo inak vyvolá účinky predčasného odstúpenia).


Top