EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0455

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/455 zo 16. marca 2018, ktorým sa stanovujú ďalšie povinnosti a úlohy referenčného laboratória Európskej únie pre choroby rýb a kôrovcov a ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Text s významom pre EHP )

C/2018/1523

OJ L 77, 20.3.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/455/oj

20.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/455

zo 16. marca 2018,

ktorým sa stanovujú ďalšie povinnosti a úlohy referenčného laboratória Európskej únie pre choroby rýb a kôrovcov a ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 5 a 6,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (2), a najmä na jej článok 55 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa stanovujú všeobecné úlohy, povinnosti a požiadavky na referenčné laboratóriá Európskej únie (EÚ) pre potraviny a krmivá a pre zdravie zvierat. Referenčné laboratóriá EÚ pre zdravie zvierat a živé zvieratá sú uvedené v časti II prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004. V bode 15 časti II uvedenej prílohy sa ako referenčné laboratórium EÚ pre choroby mäkkýšov (ďalej len „kôrovcov“) uvádza Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) Weymouth v Spojenom kráľovstve.

(2)

V smernici 2006/88/ES sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa uvedenia na trh, dovozu a tranzitu živočíchov a produktov akvakultúry v rámci Únie, ako aj určité minimálne preventívne a kontrolné opatrenia pre určité choroby týchto živočíchov. Článkom 55 ods. 1 smernice 2006/88/ES sa určuje referenčného laboratória EÚ pre choroby vodných živočíchov, ktoré sú relevantné pre uvedenú smernicu.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 737/2008 (3) sa za referenčné laboratórium EÚ pre choroby kôrovcov od 1. júla 2008 do 30. júna 2018 určuje Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) Weymouth v Spojenom kráľovstve. V článku 55 ods. 3 smernice 2006/88/ES sa stanovuje prehodnotenie funkcií daného laboratória.

(4)

Na základe oznámenia Spojeného kráľovstva v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii, nemôže laboratórium Cefas od 1. júla 2018 ďalej pôsobiť ako referenčné laboratórium EÚ pre choroby kôrovcov.

(5)

V záujme zachovania synergických účinkov v oblasti technických poznatkov, laboratórnych kapacít a kontaktných sietí medzi národnými referenčnými laboratóriami by referenčné laboratórium EÚ pre choroby rýb malo tiež prevziať úlohy a funkcie referenčného laboratória EÚ pre choroby kôrovcov.

(6)

„Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Dánsko“, ktoré bolo určené ako referenčné laboratórium EÚ pre choroby rýb, by preto malo prevziať úlohy a funkcie referenčného laboratória EÚ pre choroby kôrovcov.

(7)

DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, ktoré preberá povinnosti referenčného laboratória EÚ pre choroby rýb a kôrovcov, by malo byť uvedené ako referenčné laboratórium EÚ pre choroby kôrovcov na obdobie od 1. júla 2018 do 30. júna 2023. Okrem toho by malo byť uvedené v zozname v časti II prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004. Časť II prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

V záujme zabezpečenia kontinuity činností referenčných laboratórií Európskej únie pre choroby kôrovcov je vhodné stanoviť osobitný dátum uplatňovania pre opatrenia stanovené v tomto nariadení.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Dánsko, plní povinnosti a úlohy referenčného laboratória Európskej únie pre choroby kôrovcov od 1. júla 2018 do 30. júna 2023.

Článok 2

Časť II prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004 sa mení takto:

1.

Bod 6 sa nahrádza takto:

„6.

Referenčné laboratórium EÚ pre choroby rýb a kôrovcov

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Dánsko“.

2.

Bod 15 sa vypúšťa.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 737/2008 z 28. júla 2008 o určení referenčných laboratórií Spoločenstva pre choroby mäkkýšov, besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka, ktorým sa referenčným laboratóriám Spoločenstva pre besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka stanovujú dodatočné povinnosti a úlohy a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 29).


Top