Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2305

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2305 z 12. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zmeny zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca

OJ L 335, 15.12.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2305/oj

15.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2305

z 12. decembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zmeny zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 177,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2) sa stanovujú spoločné a všeobecné pravidlá uplatniteľné na európske štrukturálne a investičné fondy.

(2)

Komisia v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (3) a článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 preskúmala v roku 2016 celkové pridelené prostriedky všetkých členských štátov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti v rámci politiky súdržnosti na roky 2017 až 2020.

(3)

Komisia v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 a článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 predložila výsledky uvedeného preskúmania v oznámení Rade a Európskemu parlamentu z 30. júna 2016 o technických úpravách finančného rámca na rok 2017 v súlade s vývojom hrubého národného dôchodku (ďalej len „HND“) a úpravách balíkov finančných prostriedkov na politiku súdržnosti. Komisia v danom oznámení uviedla, že na základe najaktuálnejších štatistík existuje kumulatívna odchýlka presahujúca +/– 5 % medzi celkovými a revidovanými pridelenými prostriedkami v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Estónsku, Írsku, Grécku, Španielsku, Chorvátsku, Taliansku, na Cypre, v Holandsku, Slovinsku, na Slovensku, vo Fínsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve. Komisia v ňom ďalej uviedla, že Cyprus by sa na základe údajov o svojom HND za roky 2012 – 2014 od 1. januára 2017 stal plne oprávneným na podporu z Kohézneho fondu.

(4)

V zmysle článku 7 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 a článku 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je potrebné zodpovedajúcim spôsobom upraviť pridelené prostriedky uvedených členských štátov, za predpokladu, že celkový čistý vplyv úprav nepresiahne 4 miliardy EUR.

(5)

Keďže preskúmanie ovplyvnilo ročné rozdelenie pridelených prostriedkov na celkové zdroje podľa jednotlivých členských štátov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca, ako aj na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, preskúmanie sa vykonalo vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/1941 (4).

(6)

Čistý vplyv uvedených úprav má zvýšiť zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť o 4 miliardy EUR. Uvedené navýšenie by sa malo zohľadniť v článku 91 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ktorý by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(7)

Zdroje na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a ich rozdelenie medzi menej rozvinuté regióny, prechodné regióny, rozvinutejšie regióny, členské štátypodporované z Kohézneho fondu, a najvzdialenejšie regióny, ako sa stanovuje v článku 92 ods. 1 nariadenia EÚ č. 1303/2013, by sa mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(8)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 rezervy ponechané ako dostupné pod úrovňou stropov viacročného finančného rámca (ďalej len „VFR“) na viazané rozpočtové prostriedky majú tvoriť celkovú rezervu VFR na záväzky, ktorá sa sprístupní nad stropy stanovené vo VFR na roky 2016 až 2020 na politické ciele súvisiace s rastom a zamestnanosťou, najmä zamestnanosťou mladých ľudí. Obmedzenie rezervy ponechanej ako dostupnej pod úrovňou stropov VFR rámca na viazané prostriedky na roky 2014 až 2017 sa vypustilo na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2017/1123 (5), čím sa umožnilo predĺženie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí do roku 2020, ako aj navýšenie osobitných rozpočtových prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí o 1,2 miliardy EUR v bežných cenách na obdobie rokov 2017 až 2020. Osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako sú stanovené v článku 91 ods. 1 a článku 92 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(9)

Komisia v súlade s článkom 94 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 prijala návrh predložený Dánskom presunúť časť svojich prostriedkov z cieľa Európskej územnej spolupráce do cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti. Uvedený presun by sa mal zohľadniť v úprave celkových dostupných zdrojov na cieľ Európska územná spolupráca podľa článku 92 ods. 9 uvedeného nariadenia.

(10)

V súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 sa na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 (6) do nasledujúcich rokov presunula suma vo výške 11 216 187 326 EUR v bežných cenách z prostriedkov pridelených na štrukturálne fondy a Kohézny fond.Uvedený presun by sa mal zohľadniť v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013, v ktorej sa stanovuje celkové ročné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov na obdobie rokov 2014 až 2020. Okrem toho sa do nasledujúcich rokov presunula suma vo výške 9 446 050 652 EUR v bežných cenách z prostriedkov pridelených na Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond, ktoré nebolo možné v roku 2014 viazať ani presunúť do roku 2015.

(11)

Vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby boli dodatočné pridelené prostriedky poskytované na rozpočtový rok 2017 finančne viazané, vrátane prostredníctvom zmien programov, mala by sa uplatniť výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí je pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(12)

Vzhľadom na naliehavosť predĺženia programov podporujúcich iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(13)

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 by sa preto malo zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 sa mení takto:

1.

V článku 91 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok na obdobie rokov 2014 – 2020, predstavujú 329 978 401 458 EUR v cenách z roku 2011 v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe VI, z čoho 325 938 694 233 EUR prestavuje celkové zdroje pridelené EFRR, ESF a Kohéznemu fondu a 4 039 707 225 EUR predstavuje osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Na účely programovania a následného zahrnutia do rozpočtu Únie sa výška zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť zaznamenáva s 2 % ročnou sadzbou.“

2.

Článok 92 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Zdroje na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti predstavujú 96,09 % celkových zdrojov (t. j. 317 103 114 309 EUR) a rozdelia sa takto:

a)

48,64 % (t. j. spolu 160 498 028 177 EUR) pre menej rozvinuté regióny;

b)

10,19 % (t. j. spolu 33 621 675 154 EUR) pre prechodné regióny;

c)

15,43 % (t. j. spolu 50 914 723 304 EUR) pre rozvinutejšie regióny;

d)

20,01 % (t. j. spolu 66 029 882 135 EUR) pre členské štáty podporované z Kohézneho fondu;

e)

0,42 % (t. j. spolu 1 378 882 914 EUR) ako dodatočné finančné prostriedky pre najvzdialenejšie regióny vymedzené v článku 349 ZFEÚ a regióny úrovne NUTS 2, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o pristúpení z roku 1994.“;

b)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Zdroje na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí tvoria 4 039 707 225 EUR z osobitných pridelených prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí a najmenej 4 039 707 225 EUR vo forme cielených investícií z ESF.“;

c)

odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.   Zdroje na cieľ Európska územná spolupráca predstavujú 2,69 % z celkových zdrojov dostupných pre rozpočtové záväzky z fondov na obdobie rokov 2014 – 2020 (t. j. spolu 8 865 148 841 EUR).“

3.

Príloha VI sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 12. decembra 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 30. novembra 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. decembra 2017.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1941 z 3. novembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/190/EÚ, ktorým sa stanovuje ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca, ročné rozdelenie zdrojov podľa členských štátov, pokiaľ ide o zdroje z osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, spolu so zoznamom oprávnených regiónov, ako aj sumy, ktoré majú byť presunuté z rozpočtových prostriedkov každého členského štátu pridelených na Kohézny fond a na štrukturálne fondy do Nástroja na prepájanie Európy a na pomoc pre najodkázanejšie osoby v období rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 61).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2017/1123 z 20. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2017, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020. (Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1).


PRÍLOHA

PRÍLOHA VI

ROČNÉ ROZDELENIE VIAZANÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV NA OBDOBIE ROKOV 2014 AŽ 2020

Upravený ročný profil (vrátane dodatočných prostriedkov na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Spolu

EUR, ceny z roku 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 240 419 297

48 712 359 314

49 120 150 341

329 978 401 458


Top