EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1988

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1988 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 4 (Text s významom pre EHP )

C/2017/7098

OJ L 291, 9.11.2017, p. 72–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1988/oj

9.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/72


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1988

z 3. novembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 4

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 12. septembra 2016 zmeny medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 4 – Uplatňovanie IFRS 9 Finančné nástroje a IFRS 4 Poistné zmluvy (ďalej len „zmeny IFRS 4“). Cieľom zmien IFRS 4 je riešiť dočasné účtovné dôsledky rôznych dátumov účinnosti IFRS 9 a nového štandardu pre poistné zmluvy (IFRS 17), ktorým sa nahrádza IFRS 4

(3)

Cieľom IFRS 9 je zlepšiť finančné vykazovanie finančných nástrojov reagovaním na obavy, ktoré v tejto oblasti vznikli počas finančnej krízy. Štandard IFRS 9 je najmä reakciou na výzvu skupiny G20 prejsť na model, ktorý je na účely vykazovania očakávaných strát z finančných aktív viac orientovaný na budúcnosť.

(4)

Zmeny IFRS 4 ponechávajú subjektom, ktoré vykonávajú prevažne poisťovacie činnosti, možnosť odložiť dátum nadobudnutia účinnosti IFRS 9 do 1. januára 2021. Výsledkom takéhoto odkladu je, že dotknuté subjekty môžu naďalej pripravovať výkazy podľa existujúceho medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie. Zmeny IFRS 4 ďalej umožňujú subjektom, ktoré vydávajú poistné zmluvy, odstrániť zo zisku alebo straty niektoré ďalšie prípady účtovného nesúladu a dočasnej nestálosti, ku ktorým by mohlo dôjsť pri uplatňovaní IFRS 9, kým sa nezačne uplatňovať IFRS 17.

(5)

V nadväznosti na konzultácie s Európskou poradnou skupinou pre finančné výkazníctvo Komisia dospela k záveru, že zmeny štandardu IFRS 4 spĺňajú kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(6)

Komisia sa však domnieva, že zmeny IFRS 4 nemajú dostatočne široký rozsah pôsobnosti nato, aby uspokojili potreby všetkých významných poisťovacích subjektov v Únii. Najmä poisťovací sektor v rámci finančného konglomerátu by nespĺňal podmienky na odklad uplatňovania IFRS 9, čo by mu mohlo spôsobiť konkurenčné znevýhodnenie. Preto by poisťovací sektor finančného konglomerátu, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES (3), mal mať možnosť odložiť uplatňovanie IFRS 9 do 1. januára 2021.

(7)

Odklad uplatňovania štandardu IFRS 9 pre poisťovací sektor v rámci konglomerátu by znamenal uplatňovanie dvoch rôznych účtovných štandardov v jednom finančnom konglomeráte, čo by mohlo vytvoriť príležitosti na účtovnú arbitráž a spôsobiť investorom ťažkosti s porozumením konsolidovanej účtovnej závierke. Takýto odklad by mal preto podliehať určitým podmienkam. Aby sa zabránilo skupine v prevode finančných nástrojov medzi sektormi s cieľom využiť priaznivejší postup účtovania, mal by sa uplatňovať dočasný zákaz prevodu finančných nástrojov iných ako finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote, so zmenami v reálnej hodnotevykazovanými vo výkaze ziskov a strát. Zákazu by mali podliehať iba tie prevody finančných nástrojov, ktoré spĺňajú podmienky na ukončenie vykazovania z účtov prevádzajúceho subjektu. Finančné nástroje emitované subjektom skupiny by tomuto zákazu nemali podliehať, pretože vnútroskupinová držba finančných nástrojov je z konsolidovanej účtovnej závierky konglomerátu vylúčená.

(8)

Odklad uplatňovania štandardu IFRS 9 je vo svojom prístupe konzistentný s IFRS 4, ktorý poisťovacím skupinám umožňuje konsolidovať dcérske spoločnosti bez toho, aby oceňovanie poistných záväzkov podľa miestne všeobecne uznávaných účtovných zásad dcérskych spoločností museli prispôsobovať účtovnej politike, ktorú používa zvyšok skupiny. Používanie nejednotnej účtovnej politiky môže síce znížiť zrozumiteľnosť účtovnej závierky, jej používatelia však už budú oboznámení s finančným výkazníctvom podľa IAS 39 a odklad bude platiť len na určitý čas. Podmienky, za ktorých možno tento odklad použiť, by takisto mali zmierniť takéto obavy.

(9)

Odklad uplatňovania IFRS 9 pre poisťovací sektor v rámci finančného konglomerátu by mal byť časovo obmedzený, pretože je dôležité, aby vylepšenia zavedené IFRS 9 nadobudli účinnosť čo najskôr a IFRS 17 sa začne uplatňovať od 1. januára 2021.

(10)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre účtovné predpisy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Medzinárodný štandard účtovného výkazníctva (IFRS) 4 Poistné zmluvy, ktorý sa nachádza v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008, sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Finančný konglomerát v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 14 smernice 2002/87/ES sa môže rozhodnúť, že žiadny z jeho subjektov pôsobiacich v sektore poisťovníctva v zmysle článku 2 ods. 8 písm. b) uvedenej smernice nebude uplatňovať IFRS 9 v konsolidovanej účtovnej závierke za účtovné roky, ktorých začiatok predchádza 1. januáru 2021, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

medzi sektorom poisťovníctva a ktorýmkoľvek iným sektorom finančného konglomerátu sa neprevádzajú žiadne finančné nástroje po 29. novembri 2017 iné ako finančné nástroje oceňované v reálnej hodnote, so zmenami v reálnej hodnote vykazovanými vo výkaze ziskov a strát oboma sektormi zapojenými do takýchto prevodov;

b)

finančný konglomerát v konsolidovanej účtovnej závierke uvádza, ktoré poisťovacie subjekty v skupine uplatňujú IAS 39;

c)

zverejnenia požadované v štandarde IFRS 7 sa poskytujú osobitne za sektor poisťovníctva, ktorý uplatňuje štandard IAS 39, a za zvyšnú časť skupiny, ktorá uplatňuje IFRS 9.

Článok 3

1.   Každá spoločnosť uplatní zmeny uvedené v článku 1 od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1. januára 2018 alebo neskôr.

2.   Finančný konglomerát sa však môže rozhodnúť pre uplatňovanie zmien uvedených v článku 1 po splnení podmienok stanovených v článku 2 od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1. januára 2018 alebo neskôr.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. novembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Uplatňovanie IFRS 9 Finančné nástroje s IFRS 4 Poistné zmluvy

(Zmeny IFRS 4)

Zmeny

IFRS 4 Poistné zmluvy

Mení sa odsek 3

ROZSAH PÔSOBNOSTI

3.

Tento IFRS sa nezaoberá inými aspektmi účtovania poisťovateľov, akými sú napríklad účtovanie o finančných aktívach v držbe poisťovateľov a finančných záväzkoch emitovaných poisťovateľmi (pozri IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia, IFRS 7 a IFRS 9 Finančné nástroje), s výnimkou prípadov, keď:

a)

odsek 20A povoľuje poisťovateľom, ktorí spĺňajú stanovené kritériá, uplatňovať dočasnú výnimku z IFRS 9;

b)

odsek 35B povoľuje poisťovateľom uplatňovať na určené finančné aktíva prístup zakrytia a

c)

odsek 45 povoľuje poisťovateľom za určených okolností reklasifikovať niektoré alebo všetky ich finančné aktíva tak, aby aktíva boli oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia.

Mení sa odsek 5

5.

V tomto IFRS sa v záujme zjednodušenia opisuje každá účtovná jednotka, ktorá vydáva poistnú zmluvu, ako poisťovateľ, a to bez ohľadu na to, či sa emitent považuje za poisťovateľa z hľadiska právneho alebo z hľadiska dohľadu. Všetky odkazy na poisťovateľa v odseku 3 písm. a) až b), odsekoch 20A až 20Q, 35B až 35N, 39B až 39M a 46 až 49 sa vykladajú ako odkazujúce aj na emitenta finančného nástroja, ktorý obsahuje prvok voliteľnosti plnenia.

Pod odseky 20, 20K a 20N sa dopĺňajú nové nadpisy. Dopĺňajú sa nové odseky 20A až 20Q.

VYKAZOVANIE A OCEŇOVANIE

Dočasná výnimka z IFRS 9

20A

Štandard IFRS 9 sa zaoberá účtovaním finančných nástrojov a je účinný pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr. Pre poisťovateľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v odseku 20B, však tento IFRS stanovuje dočasnú výnimku, ktorá povoľuje, avšak nevyžaduje, aby poisťovateľ na ročné obdobia začínajúce sa pred 1. januárom 2021 uplatňoval IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie miesto IFRS 9. Poisťovateľ, ktorý uplatňuje dočasnú výnimku z IFRS 9:

a)

používa požiadavky uvedené v IFRS 9, ktoré sú nevyhnutné na zverejnenia vyžadované v odsekoch 39B až 39J tohto IFRS, a

b)

uplatňuje na svoje finančné nástroje všetky ostatné platné IFRS s výnimkou prípadov opísaných v odsekoch 20A až 20Q, 39B až 39J a 46 až 47 tohto IFRS.

20B

Poisťovateľ môže uplatňovať dočasnú výnimku z IFRS 9 výlučne vtedy, ak:

a)

predtým neuplatňoval žiadnu verziu IFRS 9  (1) , s výnimkou požiadaviek na prezentáciu ziskov a strát z finančných záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia v odseku 5.7.1 písm. c) a odsekoch 5.7.7 až 5.7.9, 7.2.14 a B5.7.5 až B5.7.20 štandardu IFRS 9 a

b)

jeho činnosti sú spojené prevažne s poistením, ako je opísané v odseku 20D, k dátumu ročného vykazovania, ktorý bezprostredne predchádza 1. aprílu 2016, alebo k následnému dátumu ročného vykazovania, ako je stanovené v odseku 20G.

20C

Poisťovateľovi uplatňujúcemu dočasnú výnimku z IFRS 9 je povolené sa rozhodnúť uplatňovať len požiadavky na prezentáciu ziskov a strát z finančných záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia v odseku 5.7.1 písm. c) a odsekoch 5.7.7 až 5.7.9, 7.2.14 a B5.7.5 až B5.7.20 štandardu IFRS 9. Ak sa poisťovateľ rozhodne uplatňovať tieto požiadavky, uplatňuje príslušné prechodné ustanovenia v IFRS 9, zverejní skutočnosť, že tieto požiadavky uplatnil, a priebežne zverejňuje súvisiace informácie uvedené v odsekoch 10 až 11 štandardu IFRS 7 [v znení IFRS 9 (2010)].

20D

Činnosti poisťovateľa sú prevažne spojené s poistením výlučne vtedy, ak:

a)

účtovná hodnota jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv v rozsahu pôsobnosti tohto IFRS, ktorá zahŕňa všetky vkladové zložky alebo vložené deriváty oddelené od poistných zmlúv podľa odsekov 7 až 12 tohto IFRS, je v porovnaní s celkovou účtovnou hodnotou všetkých jeho záväzkov významná a

b)

percentuálny podiel celkovej účtovnej hodnoty jeho záväzkov spojených s poistením (pozri odsek 20E) vo vzťahu k celkovej účtovnej hodnote všetkých jeho záväzkov je:

i)

vyšší než 90 % alebo

ii)

90 % alebo menej, avšak viac než 80 %, a poisťovateľ sa nezapája do žiadnej významnej činnosti nespojenej s poistením (pozri odsek 20F).

20E

Na účely uplatňovania odseku 20D písm. b) záväzky spojené s poistením zahŕňajú:

a)

záväzky vyplývajúce zo zmlúv v rozsahu pôsobnosti tohto IFRS, ako je opísané v odseku 20D písm. a);

b)

záväzky z nederivátových investičných zmlúv oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia uplatňovaním IAS 39 [vrátane tých, ktoré sú určené ako oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, na ktoré poisťovateľ uplatnil požiadavky v IFRS 9 na prezentáciu ziskov a strát (pozri odsek 20B písm. a) a odsek 20C] a

c)

záväzky, ktoré vyplývajú preto, že poisťovateľ vydáva zmluvy uvedené v písmenách a) a b) alebo plní povinnosti, ktoré z nich vyplývajú. K príkladom takýchto záväzkov patria deriváty používané na zmierňovanie rizík vyplývajúcich z uvedených zmlúv a z aktív, ktoré uvedené zmluvy zabezpečujú, príslušné daňové záväzky, ako sú odložené daňové záväzky pri zdaniteľných dočasných rozdieloch pri záväzkoch vyplývajúcich z uvedených zmlúv, a vydané dlhové nástroje, ktoré sú zahrnuté do regulačného kapitálu poisťovateľa.

20F

Pri posudzovaní, či sa zapája do významnej činnosti nespojenej s poistením, na účely uplatňovania odseku 20D písm. b) bodu ii) poisťovateľ zohľadňuje:

a)

len tie činnosti, z ktorých môže mať príjem a z ktorých mu vznikajú náklady, a

b)

kvantitatívne alebo kvalitatívne faktory (alebo oboje) vrátane verejne dostupných informácií, ako je klasifikácia odvetvia, ktorú používatelia účtovnej závierky v prípade poisťovateľa používajú.

20G

V odseku 20B písm. b) sa vyžaduje, aby účtovná jednotka posúdila, či spĺňa podmienky na dočasnú výnimku z IFRS 9, k dátumu ročného vykazovania, ktorý bezprostredne predchádza 1. aprílu 2016. Po tomto dátume:

a)

účtovná jednotka, ktorá predtým spĺňala podmienky na dočasnú výnimku z IFRS 9, opätovne posúdi k nasledujúcemu dátumu ročného vykazovania, či sú jej činnosti prevažne spojené s poistením, a to výlučne vtedy, ak počas ročného obdobia, ktoré sa k danému dátumu skončilo, došlo k zmene v činnostiach účtovnej jednotky, ako je opísané v odsekoch 20H až 20I.

b)

účtovnej jednotke, ktorá predtým nespĺňala podmienky na dočasnú výnimku z IFRS 9, je povolené opätovne posúdiť k nasledujúcemu dátumu ročného vykazovania pred 31. decembrom 2018, či sú jej činnosti prevažne spojené s poistením, a to výlučne vtedy, ak počas ročného obdobia, ktoré sa k danému dátumu skončilo, došlo k zmene v činnostiach účtovnej jednotky, ako je opísané v odsekoch 20H až 20I.

20H

Na účely uplatňovania odseku 20G zmena v činnostiach účtovnej jednotky je zmena:

a)

ktorú vyšší manažment určil ako vyplývajúcu z vonkajších alebo vnútorných zmien;

b)

ktorá je pre činnosti účtovnej jednotky významná a

c)

ktorá je preukázateľná externým stranám.

V súlade s tým k takejto zmene dôjde len vtedy, keď účtovná jednotka začne alebo prestane vykonávať činnosť, ktorá je významná pre jej činnosti alebo významne zmení rozsah jednej z jej činností; napríklad keď účtovná jednotka nadobudne druh podnikania, vyradí ho alebo ho ukončí.

20I

Očakáva sa, že zmena činností účtovnej jednotky, ako je opísaná v odseku 20H, bude veľmi zriedkavá. Medzi zmeny činností účtovnej jednotky na účely uplatňovania odseku 20G nepatrí:

a)

zmena štruktúry financovania účtovnej jednotky, ktorá sama osebe neovplyvňuje činnosti, z ktorých účtovná jednotka má príjem a z ktorých jej vznikajú náklady;

b)

plán účtovnej jednotky predať určitý druh podnikania, a to aj v prípade, ak majetok a záväzky sú klasifikované ako držané na predaj podľa IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností. Plán predať druh podnikania by mohol zmeniť činnosti účtovnej jednotky a viesť k opätovnému posúdeniu v budúcnosti, avšak záväzky vykázané vo výkaze o jeho finančnej situácii ešte neovplyvňuje.

20J

Ak v dôsledku opätovného posúdenia [pozri odsek 20G písm. a)] účtovná jednotka už nespĺňa podmienky na dočasnú výnimku z IFRS 9, potom je účtovnej jednotke povolené naďalej uplatňovať dočasnú výnimku z IFRS 9 len do konca ročného obdobia, ktoré sa začalo bezprostredne po uvedenom opätovnom posúdení. Napriek tomu musí účtovná jednotka uplatňovať IFRS 9 na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2021 alebo neskôr. Ak napríklad účtovná jednotka určí, že už nespĺňa podmienky na dočasnú výnimku z IFRS 9 podľa odseku 20G písm. a) 31. decembra 2018 (koniec jej ročného obdobia), účtovnej jednotke je teda povolené naďalej uplatňovať dočasnú výnimku z IFRS 9 len do 31. decembra 2019.

20K

Poisťovateľ, ktorý sa v minulosti rozhodol uplatňovať dočasnú výnimku z IFRS 9, sa môže na začiatku ktoréhokoľvek nasledujúceho ročného obdobia neodvolateľne rozhodnúť uplatňovať IFRS 9.

Prvouplatňovateľ

20L

Prvouplatňovateľ podľa definície v IFRS 1 Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva môže uplatňovať dočasnú výnimku z IFRS 9 opísanú v odseku 20A výlučne vtedy, ak spĺňa kritériá opísané v odseku 20B. Pri uplatňovaní odseku 20B písm. b) prvouplatňovateľ použije účtovné hodnoty určené uplatňovaním štandardov IFRS k dátumu stanovenému v uvedenom odseku.

20M

Štandard IFRS 1 obsahuje požiadavky a výnimky uplatňované na prvouplatňovateľa. Uvedené požiadavky a výnimky (napríklad odseky D16 až D17 štandardu IFRS 1) nerušia požiadavky odsekov 20A až 20Q a 39B až 39J tohto IFRS. Požiadavky a výnimky uvedené v IFRS 1 napríklad nerušia požiadavku, že prvouplatňovateľ musí spĺňať kritériá stanovené v odseku 20L na uplatňovanie dočasnej výnimky z IFRS 9.

20N

Prvouplatňovateľ, ktorý zverejňuje informácie vyžadované odsekmi 39B až 39J, použije požiadavky a výnimky uvedené v IFRS 1, ktoré sú relevantné pre vykonanie posúdení vyžadovaných pre uvedené zverejnenia.

Dočasná výnimka z konkrétnych požiadaviek v IAS 28

20O

V odsekoch 35 až 36 štandardu IAS 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov sa vyžaduje, aby účtovná jednotka používajúca metódu vlastného imania uplatňovala rovnaké účtovné postupy. Napriek tomu je účtovnej jednotke v prípade ročných období začínajúcich sa pred 1. januárom 2021 povolené, ale nevyžaduje sa, ponechať príslušné účtovné postupy, ktoré uplatňuje pridružený podnik alebo spoločný podnik, a to takto:

a)

účtovná jednotka uplatňuje IFRS 9, avšak pridružený podnik alebo spoločný podnik uplatňujú dočasnú výnimku z IFRS 9 alebo

b)

účtovná jednotka uplatňuje dočasnú výnimku z IFRS 9, avšak pridružený podnik alebo spoločný podnik uplatňujú IFRS 9.

20P

Keď účtovná jednotka používa metódu vlastného imania na účtovanie svojej investície do pridruženého alebo spoločného podniku:

a)

ak bol v účtovnej závierke pri uplatňovaní metódy vlastného imania na daný pridružený podnik alebo spoločný podnik (po zohľadnení prípadných úprav, ktoré vykonala účtovná jednotka) predtým uplatňovaný IFRS 9, potom sa IFRS 9 uplatňuje naďalej;

b)

ak bola v účtovnej závierke pri uplatňovaní metódy vlastného imania na daný pridružený podnik alebo spoločný podnik (po zohľadnení prípadných úprav, ktoré vykonala účtovná jednotka) predtým uplatňovaná dočasná výnimka z IFRS 9, potom sa IFRS 9 môže následne uplatňovať.

20Q

Účtovná jednotka môže uplatňovať odsek 20O a odsek 20P písm. b) oddelene pre každý pridružený podnik alebo spoločný podnik.

Dopĺňajú sa nové odseky 35A až 35N, 39B až 39M a 46 až 49. Pod odseky 35A, 35K, 35M, 39A, 39J, 45 a 47 sa dopĺňajú nové nadpisy.

Prvky voliteľnosti plnenia obsiahnuté vo finančných nástrojoch

35A

Dočasné výnimky uvedené v odsekoch 20A, 20L a 20O a prístup zakrytia uvedený v odseku 35B má k dispozícii aj emitent finančného nástroja, ktorý obsahuje prvok voliteľnosti plnenia. Preto sa všetky odkazy na poisťovateľa v odseku 3 písm. a) až b) a odsekoch 20A až 20Q, 35B až 35N, 39B až 39M a 46 až 49 vykladajú ako odkazujúce aj na emitenta finančného nástroja, ktorý obsahuje prvok voliteľnosti plnenia.

PREZENTÁCIA

Prístup zakrytia

35B

Poisťovateľovi je povolené, ale nevyžaduje sa od neho, aby uplatňoval prístup zakrytia na určené finančné aktíva. Poisťovateľ, ktorý uplatňuje prístup zakrytia:

a)

reklasifikuje medzi výsledkom hospodárenia a ostatnými súčasťami komplexného výsledku sumu, ktorá vedie k zisku alebo strate ku koncu obdobia vykazovania pre určené finančné aktíva tak, aby boli rovnaké, ako keby poisťovateľ na určené finančné aktíva uplatnil IAS 39. Podľa toho sa reklasifikovaná suma rovná rozdielu medzi:

i)

sumou vykázanou v prípade určených finančných aktív vo výsledku hospodárenia uplatnením IFRS 9 a

ii)

sumou, ktorá by v prípade určených finančných aktív bola vykázaná vo výsledku hospodárenia, ak by poisťovateľ uplatňoval IAS 39;

b)

uplatňuje na svoje finančné nástroje všetky ostatné platné IFRS s výnimkou prípadov opísaných v odsekoch 35B až 35N, 39K až 39M a 48 až 49 tohto IFRS.

35C

Poisťovateľ sa môže rozhodnúť uplatňovať prístup zakrytia opísaný v odseku 35B len vtedy, keď uplatňuje IFRS 9 po prvýkrát, a to aj v prípade, keď uplatňuje IFRS 9 po prvýkrát po tom, keď predtým uplatňoval:

a)

dočasnú výnimku z IFRS 9 opísanú v odseku 20A alebo

b)

len požiadavky na prezentáciu ziskov a strát z finančných záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia v odsekoch 5.7.1 písm. c), 5.7.7 až 5.7.9, 7.2.14 a B5.7.5 až B5.7.20 štandardu IFRS 9.

35D

Poisťovateľ prezentuje sumu reklasifikovanú medzi výsledkom hospodárenia a ostatnými súčasťami komplexného výsledku na základe uplatnenia prístupu zakrytia:

a)

vo výsledku hospodárenia ako samostatnú riadkovú položku a

b)

v ostatných súčastiach komplexného výsledku ako samostatnú zložku ostatných súčastí komplexného výsledku.

35E

Finančné aktívum je prípustné na označenie pre prístup zakrytia výlučne vtedy, ak sú splnené tieto kritériá:

a)

oceňuje sa reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia uplatňovaním IFRS 9, avšak pri uplatnení IAS 39 by nebol ako celok oceňovaný reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia a

b)

nie je držané v súvislosti s činnosťou, ktorá nie je spojená so zmluvami v rozsahu pôsobnosti tohto IFRS. Príkladom finančných aktív, ktoré by neboli prípustné pre prístup zakrytia, sú aktíva držané v súvislosti s bankovými činnosťami alebo finančné aktíva držané vo fondoch vzťahujúcich sa na investičné zmluvy, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti tohto IFRS.

35F

Poisťovateľ môže určiť prípustné finančné aktívum pre prístup zakrytia, keď sa rozhodne prístup zakrytia uplatňovať (pozri odsek 35C). Následne môže určiť prípustné finančné aktívum pre prístup zakrytia výlučne vtedy, keď:

a)

toto aktívum je prvotne vykázané alebo

b)

toto aktívum začalo spĺňať kritériá uvedené v odseku 35E písm. b), ktoré pred tým nespĺňalo.

35G

Poisťovateľovi je povolené určiť prípustné finančné aktívum pre prístup zakrytia podľa odseku 35F podľa jednotlivých nástrojov.

35H

Ak je to relevantné, na účely uplatnenia prístupu zakrytia na novo určené finančné aktívum podľa odseku 35F písm. b):

a)

jeho reálnou hodnotou k dátumu určenia je jeho nová amortizovaná účtovná hodnota a

b)

efektívna úroková miera sa určí na základe jeho reálnej hodnoty k dátumu určenia.

35I

Účtovná jednotka naďalej uplatňuje prístup zakrytia na určené finančné aktívum až do ukončenia vykazovania tohto finančného aktíva. Účtovná jednotka však:

a)

ukončí určenie finančného aktíva, keď finančné aktívum už nespĺňa kritérium uvedené v odseku 35E písm. b). Finančné aktívum napríklad už nespĺňa uvedené kritérium, keď účtovná jednotka toto aktívum prevedie tak, aby bolo držané v súvislosti s jej bankovými činnosťami, alebo keď účtovná jednotka prestane byť poisťovateľom;

b)

môže na začiatku ktoréhokoľvek ročného obdobia prestať uplatňovať prístup zakrytia na všetky určené finančné aktíva. Účtovná jednotka, ktorá sa rozhodne prestať uplatňovať prístup zakrytia, uplatňuje na účtovanie zmeny v účtovných postupoch štandard IAS 8.

35J

Keď účtovná jednotka ukončí určenie finančného aktíva podľa odseku 35I písm. a), reklasifikuje z kumulovaných ostatných súčastí komplexného výsledku do výsledku hospodárenia ako reklasifikačnú úpravu (pozri IAS 1) každý zostatok vzťahujúci sa na dané finančné aktívum.

35K

Ak účtovná jednotka prestane používať prístup zakrytia na základe rozhodnutia v odseku 35I písm. b) alebo preto, že už nie je poisťovateľom, prístup zakrytia už nesmie následne uplatňovať. Poisťovateľ, ktorý sa rozhodol uplatňovať prístup zakrytia (pozri odsek 35C), ale nemá žiadne prípustné finančné aktíva (pozri odsek 35E), môže následne uplatňovať prístup zakrytia, keď bude mať prípustné finančné aktíva.

Vzájomné pôsobenie s ostatnými požiadavkami

35L

Odsek 30 tohto IFRS povoľuje prax, ktorá sa niekedy označuje ako „tieňové účtovníctvo“. Ak poisťovateľ uplatňuje prístup zakrytia, je možné tieňové účtovníctvo uplatňovať.

35M

Reklasifikácia sumy medzi výsledkom hospodárenia a ostatnými súčasťami komplexného výsledku podľa odseku 35B môže mať následné účinky na zahrnutie ďalších súm do ostatných súčastí komplexného výsledku, ako sú dane z príjmov. Na určenie všetkých takýchto následných účinkov poisťovateľ uplatňuje príslušný IFRS, ako je IAS 12 Dane z príjmov.

Prvouplatňovateľ

35N

Ak sa prvouplatňovateľ rozhodne uplatňovať prístup zakrytia, prehodnotí porovnávacie informácie, aby odrážali prístup zakrytia, výlučne vtedy, ak prehodnocuje porovnávacie informácie na účely súladu s IFRS 9 (pozri odseky E1 až E2 štandardu IFRS 1).

ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie dočasnej výnimky z IFRS 9

39B

Poisťovateľ, ktorý sa rozhodne uplatňovať dočasnú výnimku z IFRS 9, zverejňuje informácie, ktoré používateľom účtovnej závierky umožnia:

a)

pochopiť, ako poisťovateľ splnil podmienky na dočasnú výnimku a

b)

porovnať poisťovateľov, ktorí uplatňujú dočasnú výnimku, s účtovnými jednotkami uplatňujúcimi IFRS 9.

39C

Na dosiahnutie súladu s odsekom 39B písm. a) poisťovateľ zverejňuje to, že uplatňuje dočasnú výnimku z IFRS 9 a spôsob, ako poisťovateľ k dátumu uvedenému v odseku 20B písm. b) určil, že spĺňa podmienky na dočasnú výnimku z IFRS 9, a to vrátane:

a)

ak účtovná hodnota jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv v rozsahu pôsobnosti tohto IFRS [t. j. záväzkov opísaných v odseku 20E písm. a)] bola 90 % celkovej účtovnej hodnoty všetkých jeho záväzkov alebo menej, povahy a účtovných hodnôt záväzkov spojených s poistením, ktoré nie sú záväzkami vyplývajúcimi zo zmlúv v rozsahu pôsobnosti tohto IFRS [t. j. záväzky opísané v odseku 20E písm. b) a odseku 20E písm. c)];

b)

ak percentuálny podiel celkovej účtovnej hodnoty jeho záväzkov spojených s poistením vo vzťahu k celkovej účtovnej hodnote všetkých jeho záväzkov bol 90 % alebo menej, avšak viac než 80 %, spôsobu, ako poisťovateľ určil, že sa nezapájal do významnej činnosti nespojenej s poistením, a to vrátane toho, ktoré informácie zohľadňoval; a

c)

ak poisťovateľ splnil podmienky na dočasnú výnimku z IFRS 9 na základe opätovného posúdenia podľa odseku 20G písm. b):

i)

dôvodu opätovného posúdenia;

ii)

dátumu, ku ktorému sa príslušná zmena v jeho činnostiach vyskytla; a

iii)

podrobného vysvetlenia zmeny v jeho činnostiach a kvalitatívneho opisu účinku danej zmeny na účtovnú závierku poisťovateľa.

39D

Ak pri uplatnení odseku 20G písm. a) účtovná jednotka dospeje k záveru, že jej činnosti už nie sú prevažne spojené s poistením, zverejňuje v každom období vykazovania pred tým, než začne uplatňovať IFRS 9, tieto informácie:

a)

to, že už nespĺňa podmienky na dočasnú výnimku z IFRS 9;

b)

dátum, ku ktorému sa príslušná zmena v jej činnostiach vyskytla; a

c)

podrobné vysvetlenie zmeny v jej činnostiach a kvalitatívny opis účinku danej zmeny na účtovnú závierku účtovnej jednotky.

39E

Na dosiahnutie súladu s odsekom 39B písm. b) poisťovateľ zverejňuje reálnu hodnotu ku koncu obdobia vykazovania a výšku zmeny reálnej hodnoty počas daného obdobia pre tieto dve skupiny finančných aktív oddelene:

a)

finančné aktíva so zmluvnými podmienkami, ktoré vedú v stanovených dátumoch k peňažným tokom, ktoré sú výhradne splátkami istiny a úrokov z nesplatenej sumy istiny [t. j. finančné aktíva, ktoré spĺňajú podmienku uvedenú v odseku 4.1.2 písm. b) a odseku 4.1.2A písm. b) štandardu IFRS 9], s výnimkou finančných aktív, ktoré spĺňajú definíciu držané na obchodovanie uvedenú v IFRS 9, alebo ktoré sú riadené a ktorých výkonnosť je oceňovaná na základe reálnej hodnoty (pozri odsek B4.1.6 štandardu IFRS 9).

b)

všetky finančné aktíva okrem tých, ktoré sú určené v odseku 39E písm. a); t. j. každé finančné aktívum:

i)

so zmluvnými podmienkami, ktoré nevedú v stanovených dátumoch k peňažným tokom, ktoré sú výhradne splátkami istiny a úrokov z nesplatenej sumy istiny;

ii)

ktoré spĺňa definíciu držané na obchodovanie uvedenú v IFRS 9; alebo

iii)

ktoré je riadené a ktorého výkonnosť je oceňovaná na základe reálnej hodnoty.

39F

Pri zverejňovaní informácií podľa odseku 39E poisťovateľ:

a)

môže účtovnú hodnotu finančného aktíva oceňovaného uplatnením IAS 39 považovať za primeranú aproximáciu jeho reálnej hodnoty, ak sa od poisťovateľa nevyžaduje, aby zverejňoval jeho reálnu hodnotu podľa odseku 29 písm. a) štandardu IFRS 7 (napr. krátkodobé obchodné pohľadávky); a

b)

zohľadňuje mieru podrobnosti potrebnú na to, aby používatelia účtovnej závierky mohli pochopiť charakteristiku finančných aktív.

39G

Na dosiahnutie súladu s odsekom 39B písm. b) poisťovateľ zverejňuje informácie o vystavení sa úverovému riziku, a to vrátane významných koncentrácií úverového rizika, vyplývajúcemu z finančných aktív opísaných v odseku 39E písm. a). Poisťovateľ zverejňuje pre uvedené finančné aktíva ku koncu obdobia vykazovania minimálne tieto informácie:

a)

účtovnú hodnotu podľa IAS 39 (v prípade finančných aktív oceňovaných v amortizovanej hodnote pred úpravou o prípadné opravné položky pre zníženie hodnoty) podľa jednotlivých ratingových stupňov podľa definície uvedenej v IFRS 7);

b)

pre finančné aktíva opísané v odseku 39E písm. a), ktoré ku koncu obdobia vykazovania nemajú nízke úverové riziko, reálnu hodnotu a účtovnú hodnotu podľa IAS 39 (v prípade finančných aktív oceňovaných v amortizovanej hodnote pred úpravou o prípadné opravné položky pre zníženie hodnoty). Na účely tohto zverejnenia sa v odseku B5.5.22 štandardu IFRS 9 stanovujú príslušné požiadavky na posudzovanie toho, či sa úverové riziko pri finančnom nástroji považuje za nízke.

39H

Na dosiahnutie súladu s odsekom 39B písm. b) poisťovateľ zverejňuje informácie o tom, kde používateľ účtovnej závierky môže získať verejne dostupné informácie podľa IFRS 9, ktoré sa týkajú účtovnej jednotky v rámci skupiny, ktoré nie sú uvedené v konsolidovanej účtovnej závierke skupiny za príslušné obdobie vykazovania. Takéto informácie by sa napríklad mohli získať z verejne dostupných individuálnych alebo samostatných účtovných závierok účtovnej jednotky v rámci skupiny, ktorá uplatňuje IFRS 9.

39I

Ak sa účtovná jednotka rozhodla uplatňovať výnimku uvedenú v odseku 20O z príslušných požiadaviek v IAS 28, túto skutočnosť zverejňuje.

39J

Ak účtovná jednotka uplatňovala dočasnú výnimku z IFRS 9 pri účtovaní o svojej investícii do pridruženého alebo spoločného podniku použitím metódy vlastného imania [pozri napríklad odsek 20O písm. a)], účtovná jednotka zverejňuje navyše k informáciám vyžadovaným štandardom IFRS 12 Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách tieto informácie:

a)

informácie opísané v odsekoch 39B až 39H za každý pridružený podnik alebo spoločný podnik, ktoré sú pre účtovnú jednotku podstatné. Zverejnené sumy sú tie, ktoré sú uvedené v účtovnej závierke pridruženého podniku alebo spoločného podniku podľa IFRS po zohľadnení prípadných úprav, ktoré vykonala účtovná jednotka pri použití metódy vlastného imania [pozri odsek B14 písm. a) štandardu IFRS 12], a nie podiel účtovnej jednotky z týchto súm;

b)

kvantitatívne informácie opísané v odsekoch 39B až 39H v súhrne za všetky individuálne nepodstatné pridružené podniky alebo spoločné podniky. Súhrnné sumy:

i)

ktoré sa zverejňujú, predstavujú podiel účtovnej jednotky z týchto súm; a

ii)

za pridružené podniky sa zverejňujú oddelene od súhrnných súm zverejňovaných za spoločné podniky.

Zverejňovanie prístupu zakrytia

39K

Poisťovateľ, ktorý uplatňuje prístup zakrytia, zverejňuje informácie, ktoré používateľom účtovnej závierky umožnia pochopiť:

a)

ako sa v období vykazovania vypočíta celková suma reklasifikovaná medzi výsledkom hospodárenia a ostatnými súčasťami komplexného výsledku a

b)

účinok uvedenej reklasifikácie na účtovnú závierku.

39L

Na dosiahnutie súladu s odsekom 39K poisťovateľ zverejňuje:

a)

to, že uplatňuje prístup zakrytia;

b)

účtovnú hodnotu finančných aktív, na ktoré poisťovateľ uplatňuje prístup zakrytia, ku koncu obdobia vykazovania a podľa triedy finančného aktíva;

c)

základ pre určovanie finančných aktív pre prístup zakrytia vrátane vysvetlenia všetkých určených finančných aktív, ktoré sú držané mimo právnickej osoby, ktorá vydáva zmluvy v rozsahu pôsobnosti tohto IFRS;

d)

vysvetlenie celkovej sumy reklasifikovanej medzi výsledkom hospodárenia a ostatnými súčasťami komplexného výsledku v období vykazovania spôsobom, ktorý používateľom účtovnej závierky umožňuje pochopiť, ako sa uvedená suma odvodzuje, vrátane:

i)

sumy vykázanej v prípade určených finančných aktív vo výsledku hospodárenia uplatnením IFRS 9 a

ii)

sumy, ktorá by v prípade určených finančných aktív bola vykázaná vo výsledku hospodárenia, ak by poisťovateľ uplatňoval IAS 39;

e)

účinok reklasifikácie opísanej v odsekoch 35B a 35M na jednotlivé dotknuté riadkové položky vo výsledku hospodárenia a

f)

ak počas obdobia vykazovania poisťovateľ zmenil určenie finančných aktív:

i)

sumu reklasifikovanú medzi výsledkom hospodárenia a ostatnými súčasťami komplexného výsledku v období vykazovania v súvislosti s novo určenými finančnými aktívami pri uplatnení prístupu zakrytia [pozri odsek 35F písm. b)];

ii)

sumu, ktorá by bola reklasifikovaná medzi výsledkom hospodárenia a ostatnými súčasťami komplexného výsledku v období vykazovania, ak by sa pri finančných aktívach neukončilo určenie [pozri odsek 35I písm. a)]; a

iii)

sumu reklasifikovanú v období vykazovania do výsledku hospodárenia z kumulovaných ostatných súčastí komplexného výsledku v prípade finančných aktív, pri ktorých sa ukončilo určenie (pozri odsek 35J).

39M

Ak účtovná jednotka uplatňovala prístup zakrytia pri účtovaní o svojej investícii do pridruženého alebo spoločného podniku použitím metódy vlastného imania, účtovná jednotka zverejňuje navyše k informáciám vyžadovaným štandardom IFRS 12 tieto informácie:

a)

informácie opísané v odsekoch 39K až 39L za každý pridružený podnik alebo spoločný podnik, ktoré sú pre účtovnú jednotku podstatné. Zverejnené sumy sú tie, ktoré sú uvedené v účtovnej závierke pridruženého podniku alebo spoločného podniku podľa IFRS po zohľadnení prípadných úprav, ktoré vykonala účtovná jednotka pri použití metódy vlastného imania [pozri odsek B14 písm. a) štandardu IFRS 12], a nie podiel účtovnej jednotky z týchto súm.

b)

kvantitatívne informácie opísané v odseku 39K až odseku 39L písm. d) a odseku 39L písm. f) a účinok reklasifikácie opísanej v odseku 35B na výsledok hospodárenia a ostatné súčasti komplexného výsledku v súhrne za všetky individuálne nepodstatné pridružené podniky alebo spoločné podniky. Súhrnné sumy:

i)

ktoré sa zverejňujú, predstavujú podiel účtovnej jednotky z týchto súm; a

ii)

za pridružené podniky sa zverejňujú oddelene od súhrnných súm zverejňovaných za spoločné podniky.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Uplatňovanie IFRS 4 s IFRS 9

Dočasná výnimka z IFRS 9

46.

Na základe dokumentu Uplatňovanie IFRS 9 Finančné nástroje s IFRS 4 Poistné zmluvy (zmeny IFRS 4) vydaného v septembri 2016 sa zmenili odseky 3 a 5 a doplnili sa odseky 20A až 20Q, 35A a 39B až 39J a nadpisy za odsekmi 20, 20K, 20N a 39A. Účtovná jednotka uplatňuje uvedené zmeny, ktoré poisťovateľom spĺňajúcim stanovené kritériá umožňujú uplatňovať dočasnú výnimku z IFRS 9, pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr.

47.

Účtovná jednotka, ktorá zverejňuje informácie vyžadované odsekmi 39B až 39J, použije prechodné ustanovenia v IFRS 9, ktoré sú relevantné pre vykonanie posúdení vyžadovaných pre uvedené zverejnenia. Na tento účel sa za dátum prvotného uplatnenia považuje začiatok prvého ročného obdobia začínajúceho sa 1. januára 2018 alebo neskôr.

Prístup zakrytia

48.

Na základe dokumentu Uplatňovanie IFRS 9 Finančné nástroje s IFRS 4 Poistné zmluvy (zmeny IFRS 4) vydaného v septembri 2016 sa zmenili odseky 3 a 5 a doplnili sa odseky 35A až 35N a 39K až 39M a nadpisy za odsekmi 35A, 35K, 35M a 39J. Účtovná jednotka uplatňuje uvedené zmeny, ktoré poisťovateľom umožňujú uplatňovať prístup zakrytia na určené finančné aktíva, keď uplatňuje IFRS 9 po prvýkrát (pozri odsek 35C).

49.

Účtovná jednotka, ktorá sa rozhodne uplatňovať prístup zakrytia:

a)

uplatňuje uvedený prístup na určené finančné aktíva spätne pri prechode na IFRS 9. V súlade s tým účtovná jednotka napríklad vykazuje ako úpravu počiatočného zostatku kumulovaných ostatných súčastí komplexného výsledku sumu, ktorá sa rovná rozdielu medzi reálnou hodnotou určených finančných aktív stanovenou podľa IFRS 9 a ich účtovnou hodnotou stanovenou podľa IAS 39;

b)

prehodnotí porovnávacie informácie, aby odrážali prístup zakrytia, výlučne vtedy, ak účtovná jednotka prehodnocuje porovnávacie informácie podľa IFRS 9.


(1)  Výbor vydal postupne verzie IFRS 9 v roku 2009, 2010, 2013 a 2014.


Top