Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1370

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1370 zo 4. júla 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 stanovujúce jednotný formát víz

OJ L 198, 28.7.2017, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1370/oj

28.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/24


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1370

zo 4. júla 2017,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 stanovujúce jednotný formát víz

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 1683/95 (2) sa stanovil jednotný formát víz.

(2)

Súčasná jednotná podoba vízovej nálepky, ktorá bola používaná posledných 20 rokov, sa považuje za nepostačujúcu vzhľadom na závažné prípady falšovania a podvodov.

(3)

V záujme lepšej ochrany vízovej nálepky a predchádzania falšovaniu by sa preto mala stanoviť jej nová jednotná podoba s modernejšími ochrannými prvkami.

(4)

Na žiadosť Írska alebo Spojeného kráľovstva by Komisia mala so žiadajúcim členským štátom uzavrieť primerané dojednania v záujme výmeny technických informácií s týmto členským štátom na účely vydávania národných víz týmto členským štátom.

(5)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré sú uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie.

(6)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (3); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (4); Írsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(8)

Toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2003, článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2005 a článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2011.

(9)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzatvorenej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (5), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia Rady 1999/437/ES (6).

(10)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (7), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (8).

(11)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (9), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (10).

(12)

Nariadenie (ES) č. 1683/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1683/95 sa mení takto:

1.

V článku 7 sa dopĺňajú tieto odseky:

„Na žiadosť Írska alebo Spojeného kráľovstva Komisia so žiadajúcim členským štátom uzavrie primerané dojednania v záujme výmeny technických informácií uvedených v článku 2 na účely vydávania národných víz žiadajúcim členským štátom.

Náklady, ku ktorým Írsko a Spojené kráľovstvo v súlade s článkom 5 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie neprispievajú, znáša v prípade podania takejto žiadosti Írsko alebo Spojené kráľovstvo.“

2.

Príloha sa nahrádza obrázkom a textom uvedenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Vízové nálepky spĺňajúce špecifikácie uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1683/95, ktoré sa uplatňujú do dátumu uvedeného v článku 3 druhom odseku tohto nariadenia, sa môžu použiť pre víza vydané v období šiestich mesiacov po uvedenom dátume.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Členské štáty uplatňujú toto nariadenie najneskôr 15 mesiacov po prijatí ďalších technických špecifikácií uvedených v článku 2 nariadenia (ES) č. 1683/95.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 4. júla 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 1. júna 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. júna 2017.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz (Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k Dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).

(7)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnských kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou a pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1683/95 sa nahrádza takto:

PRÍLOHA

Image

Bezpečnostné prvky

1.

Integrovaná farebná fotografia tváre držiteľa sa vyhotoví podľa prísnych bezpečnostných noriem.

2.

V tomto priestore sa nachádza difrakčný opticky variabilný znak (‚kinegram‘ alebo podobný znak). V závislosti od uhla pohľadu sa písmená ‚EU‘, ‚EUE‘ a gilošové linky s kinematickým efektom stávajú viditeľnými v rozličných veľkostiach a farbách.

3.

Toto políčko obsahuje kód krajiny pozostávajúci z troch písmen, ako sa stanovuje v dokumente ICAO 9303 o strojovo čitateľných cestovných dokladoch, označujúci v opticky variabilnom sfarbení vydávajúci členský štát alebo skratku ‚BNL‘, ak je vydaný Belgickom, Luxemburskom alebo Holandskom. V závislosti od uhlu pohľadu má rôzne farby.

4.

V tomto priestore sa nachádza veľkými písmenami napísané:

a)

slovo ‚VISA‘. Vydávajúci členský štát môže pripojiť zodpovedajúci výraz v inom úradnom jazyku inštitúcií Únie;

b)

názov vydávajúceho členského štátu v anglickom, francúzskom a inom úradnom jazyku inštitúcií Únie;

c)

kód vydávajúceho členského štátu pozostávajúci z troch písmen, ako sa stanovuje v dokumente ICAO 9303.

5.

Toto políčko obsahuje deväťmiestne národné číslo vízovej nálepky v horizontálnom smere, ktoré je predtlačené čiernou farbou. Použije sa osobitný typ písma.

6.

Toto políčko obsahuje deväťmiestne národné číslo vízovej nálepky vo vertikálnom smere, ktoré je predtlačené červenou farbou. Použije sa osobitný typ písma, odlišný od písma použitého v políčku 5. ‚Číslo vízovej nálepky‘ tvoria tri písmená kódu krajiny, ako sa stanovuje v dokumente ICAO 9303, a národné číslo uvedené v políčkach 5 a 6.

7.

Toto políčko obsahuje písmená ‚EU‘ s efektom latentného obrazu. Uvedené písmená sa javia tmavé pri otočení smerom od pozorovateľa a svetlé pri otočení o 90°.

8.

Toto políčko obsahuje kód uvedený v políčku 3 s efektom latentného obrazu. Uvedený kód sa javí tmavý pri otočení smerom od pozorovateľa a svetlý pri otočení o 90°.

Rubriky, ktoré je potrebné vyplniť

Nadpisy pre políčka sú napísané v angličtine a francúzštine. Vydávajúci členský štát môže pridať preklad v inom úradnom jazyku inštitúcií Únie.

9.

Toto políčko sa začína slovami ‚platí pre‘. Vydávajúci orgán uvedie územie, na ktoré je držiteľ víza oprávnený cestovať.

10.

Toto políčko sa začína slovom ‚od‘ a ďalej v riadku sa objaví slovo ‚do‘. Vydávajúci orgán uvedie trvanie pobytu držiteľa víza, ktoré sa vízom povoľuje. Ďalej v riadku sú uvedené slová ‚dĺžka pobytu‘ (t. j. trvanie zamýšľaného pobytu žiadateľa) a opäť ‚dní‘.

11.

Toto políčko sa začína slovami ‚druh víza‘. Vydávajúci orgán uvedie kategóriu víza. Ďalej v riadku sa nachádzajú slová ‚pas č.‘ a ‚počet vstupov‘.

12.

Toto políčko sa začína slovami ‚vydané v‘ a uvádza sa v ňom miesto vydávajúceho orgánu. Ďalej v riadku sa nachádza slovo ‚dňa‘ (za ním vydávajúci orgán uvádza dátum vydania).

13.

Toto políčko sa začína slovami ‚priezvisko, meno‘.

14.

Toto políčko sa začína slovom ‚poznámky‘. Vydávajúci orgán v mieste pod slovom ‚poznámky‘ uvádza akékoľvek ďalšie informácie.

15.

Toto políčko obsahuje dôležité strojovo čitateľné informácie na uľahčenie kontrol na vonkajšej hranici. Strojovo čitateľná zóna obsahuje tlačený text vo viditeľnej podtlači so slovami ‚Európska únia‘ vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Tento text nesmie narušiť technické prvky strojovo čitateľnej zóny alebo jej čitateľnosť.

16.

Toto políčko je vyhradené na možné doplnenie spoločného dvojrozmerného čiarového kódu.


Top