Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1263

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014

C/2017/4755

OJ L 182, 13.7.2017, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1263/oj

13.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/37


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1263

z 12. júla 2017,

ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1 a 2,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1141 (2) bol prijatý zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (ďalej len „zoznam Únie“), ktorý sa musí v prípade potreby aktualizovať v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

(2)

Komisia dospela na základe dostupných vedeckých dôkazov a posúdení rizík vykonaných podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 k záveru, že všetky kritériá článku 4 ods. 3 uvedeného nariadenia sú splnené v prípade týchto inváznych nepôvodných druhov: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Komisia dospela k záveru, že pri každom z týchto inváznych druhov boli náležite zohľadnené všetky prvky stanovené v článku 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

(4)

Niektoré členské štáty zamýšľajú požiadať Komisiu o autorizáciu pokračovať v chove Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 z dôvodov verejného záujmu sociálnej alebo hospodárskej povahy, ktoré sú podľa nich závažné. V tomto kontexte by sa v prípade zaradenia tohto druhu do zoznamu Únie malo uplatniť prechodné obdobie, aby bolo možné dokončiť postup podľa článku 9 daného nariadenia skôr, ako zaradenie tohto druhu do zoznamu nadobudne účinnosť.

(5)

Od prijatia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1141 došlo k aktualizácii číselných znakov KN uvedených v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (3) spolu s najnovšími zmenami prijatými vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1821 (4). Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre invázne nepôvodné druhy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1141 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 14.7.2016, s. 4).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 294, 28.10.2016, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1141 sa mení takto:

1.

V tabuľke so zoznamom inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie, sa v abecednom poradí vkladajú tieto druhy:

Druh

Číselný znak KN pre živé exempláre

Číselný znak KN pre časti, ktoré sa môžu rozmnožovať

Kategórie pridruženého tovaru

i)

ii)

iii)

iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplodnené vajcia na inkubáciu)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

12

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

7

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

7, 12

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

2.

Do poznámok v stĺpci iv) tabuľky sa dopĺňa tento bod:

„12.

ex 2309 90: Prípravky na kŕmenie vtákov.“

3.

V celej prílohe sa odkazy na číselný znak KN „0301 99 18“ nahrádzajú číselným znakom „0301 99 17“.

4.

V celej prílohe sa odkazy na číselný znak KN „0306 24 80“ nahrádzajú číselným znakom „0306 33 90“.

5.

V celej prílohe sa odkazy na číselný znak KN „0306 29 10“ nahrádzajú číselným znakom „0306 39 10“.

6.

V celej prílohe sa odkazy na číselný znak KN „0602 90 49“ nahrádzajú číselným znakom „0602 90 46 alebo 0602 90 48“.


(*1)  Zaradenie Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) do zoznamu platí od 2. februára 2019.“


Top